Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01

 

Įstatymas paskelbtas: TAR 2021-04-07, i. k. 2021-07272

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠALPOS PENSIJŲ ĮSTATYMO NR. I-675 10 IR 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. kovo 30 d. Nr. XIV-230

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Asmeniui, turinčiam teisę gauti šalpos našlaičių pensiją, ši pensija skiriama ir mokama, nors šis asmuo turi teisę gauti socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, socialinio draudimo senatvės pensiją, socialinio draudimo senatvės pensiją neįgaliajam, socialinio draudimo našlaičių pensiją, valstybinę našlaičių pensiją už mirusį kitą iš tėvų (įtėvių) ar vienišo asmens išmoką.“.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-354, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13157

 

2 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 15 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Asmenims, turintiems teisę gauti šalpos neįgalumo pensiją ir šalpos senatvės pensiją arba šalpos neįgalumo ar šalpos senatvės pensiją ir šalpos kompensaciją, jų pasirinkimu mokama tik viena iš šių šalpos išmokų. Kai šio įstatymo 5 straipsnio 3 ir 4 punktuose nurodyti asmenys, kuriems yra skiriamos ir mokamos šalpos neįgalumo pensijos, sukanka senatvės pensijos amžių, be atskiro jų prašymo jiems yra skiriama ir mokama atitinkamai šio įstatymo 8 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyto dydžio šalpos senatvės pensija.“

2. Pakeisti 15 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

13. Asmeniui, kuriam paskirta šalpos išmoka, įgijus teisę gauti pensiją ar pensijų išmoką, kuri (jeigu asmuo įgijo teisę gauti daugiau negu vieną pensiją ar pensijų išmoką – bendra jų suma) yra didesnė arba tokio paties dydžio kaip šalpos išmoka, išskyrus šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose, 10 straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus, šalpos išmokos mokėjimas nutraukiamas nuo kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį jam paskirta pensija ar pensijų išmoka, kuri (jeigu asmeniui paskirta daugiau negu viena pensija ar pensijų išmoka – bendra jų suma) yra didesnė arba tokio paties dydžio kaip šalpos išmoka, pirmos dienos, išskyrus šio straipsnio 15 dalies 1 punkte nustatytą atvejį, kai šalpos išmokos mokėjimas nutraukiamas nuo kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį gauta informacija ir (ar) duomenys apie užsienio valstybių pensijas ir pensijų išmokas. Asmeniui, gaunančiam pensiją  ar pensijų išmoką, kuri (jeigu asmuo gauna daugiau negu vieną pensiją ar pensijų išmoką – bendra jų suma) yra mažesnė už šalpos neįgalumo, šalpos senatvės pensiją, šalpos našlaičių pensiją ar šalpos kompensaciją arba bendrą jų sumą, jeigu asmuo gauna daugiau negu vieną iš šių šalpos išmokų, šios šalpos išmokos skiriamos ir mokamos nuo tos dienos, nuo kurios nutrauktas pensijos ar pensijų išmokos mokėjimas, išskyrus šio straipsnio 131 dalyje ir šio įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus.“

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-480, 2021-06-30, paskelbta TAR 2021-07-14, i. k. 2021-15859

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-354, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13157

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 10 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-230 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-480, 2021-06-30, paskelbta TAR 2021-07-14, i. k. 2021-15859

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 10 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-230 2 straipsnio pakeitimo įstatymas