LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M. VASARIO 3 D. ĮSAKYMO NR. V-58 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO IR VAIKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. sausio 27 d. Nr. V-124

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 3 d. įsakymą Nr. V-58 „Dėl Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo ir Vaikų sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. R e k o m e n d u o j u ikimokyklinio ugdymo įstaigų steigėjams organizuojant ir vykdant sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigose vadovautis Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašu ir Vaikų sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijomis.“

2. Išdėstau nurodytu įsakymu patvirtintą Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašą nauja redakcija (pridedama).

3. Išdėstau nurodytu įsakymu patvirtintas Vaikų sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijas nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                          Vytenis Povilas Andriukaitis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2009 m. vasario 3 d. įsakymu

Nr. V-58

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2014 m.                  d. įsakymo Nr.        redakcija)

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato sveikatos priežiūros organizavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose (toliau – Įstaigos), išskyrus mokyklas, tvarką.

2. Aprašas skirtas Įstaigų steigėjams, Įstaigoms, visuomenės ir (ar) asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS ĮSTAIGOSE

 

4. Rekomenduojama Įstaigose organizuoti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

5. Kvalifikacinius reikalavimus visuomenės sveikatos priežiūros specialistams (toliau – Specialistai) nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras.

6. Visuomenės sveikatos priežiūra Įstaigoje vykdoma pagal Įstaigos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planą, kuris yra sudedamoji Įstaigos metinės veiklos programos dalis. Atsižvelgdamas į konkrečios Įstaigos, savivaldybės ir šalies visuomenės sveikatos priežiūros poreikius, Specialistas parengia visuomenės sveikatos priežiūros veiklos plano projektą ir suderina jį su aptarnaujamos Įstaigos administracija.

7. Visuomenės sveikatos priežiūrai Įstaigose vykdyti turi būti įrengti sveikatos kabinetai. Sveikatos kabinetas turi būti jaukus ir patogus, kad vaikai jaustųsi saugiai.

8. Sveikatos kabinete turi būti:

8.1. priemonės, skirtos visuomenės sveikatos rizikos ir aplinkos veiksniams įvertinti, atsižvelgiant į savivaldybės ir Įstaigos poreikius (pvz.: termometras kūno temperatūrai matuoti, kūno svorio svarstyklės, ūgio matuoklė, termometras kambario temperatūrai matuoti ir pan.);

8.2. priemonės, skirtos vaikų sveikos gyvensenos įgūdžiams ugdyti, atsižvelgiant į Įstaigos poreikius (pvz.: spaudiniai (knygos, žurnalai, brošiūros), vaizdinė, garsinė metodinė medžiaga ir pan.);

8.3. informacinių komunikacinių technologijų priemonės (pvz.: kompiuteris, projektorius ir pan.), telefoninio ryšio priemonės, prieiga prie interneto;

8.4. spinta veiklos priemonėms ir drabužiams laikyti;

8.5. rakinama spinta dokumentams laikyti;

8.6. stalas ir kelios kėdės;

8.7. praustuvė bei tiekiamas karštas ir šaltas vanduo;

8.8. rankų higienos priemonių;

8.9. įmonės pirmosios pagalbos rinkinys, atitinkantis Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašyme, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“, nustatytus reikalavimus;

8.10. teisės aktuose nustatytos privalomos sveikatos priežiūros Įstaigose apskaitos ir statistinės atskaitomybės formos.

9. Specialistai savo funkcijoms vykdyti pasitelkia Įstaigos bendruomenę (pedagogus, vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus).

10. Įstaiga turi būti pasitvirtinusi:

10.1. vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarką;

10.2. Įstaigos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą Įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie Įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarką;

10.3. pirmosios pagalbos organizavimo tvarką;

10.4. vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarką.

11. Įstaigose, skirtose vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, asmens sveikatos priežiūra vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2009 m. vasario 3 d. įsakymu

Nr. V-58

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2014 m.                  d. įsakymo Nr.        redakcija)

 

VAIKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE REKOMENDACIJOS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaikų sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) nustato sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose (toliau – Įstaigos), išskyrus mokyklas, tikslą, uždavinius, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų (toliau – Specialistai) funkcijas, teises ir pareigas.

2. Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

3. Sveikatos priežiūros Įstaigose tikslas – saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

4. Sveikatos priežiūros Įstaigose uždaviniai:

4.1. vykdyti vaikų sveikatos būklės stebėseną;

4.2. ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius;

4.3. vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją.

 

III SKYRIUS

SPECIALISTŲ FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

 

5. Specialistų funkcijos:

5.1. rinkti, kaupti ir analizuoti vaikų sveikatos būklės duomenis;

5.2. teikti pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl vaikų sveikatos ir koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą;

5.3. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl vaikų sveikatos būklės Įstaigos bendruomenei (pedagogams, vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) (ne rečiau kaip 1 kartą per metus);

5.4. aptarti vaiko sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį su bent vienu iš vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) priimant vaiką į Įstaigą;

5.5. nustatyti vaikų sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį;

5.6. Įstaigos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;

5.7. Įstaigos administracijai teikti siūlymus dėl vaikų sveikatos stiprinimo ir Įstaigos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į Įstaigos strateginius veiklos planus (ne rečiau kaip vieną kartą per metus);

5.8. pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant Įstaigos administracijos patvirtintas vaikų sveikatos stiprinimo ir Įstaigos aplinkos sveikatinimo priemones;

5.9. dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo veiklą Įstaigoje;

5.10. teikti sveikatos žinias Įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai;

5.11. teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą Įstaigoje;

5.12. esant poreikiui, teisės aktų nustatyta tvarka tikrinti vaikų asmens higieną;

5.13. planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones pagal kompetenciją;

5.14. konsultuoti Įstaigos darbuotojus, atsakingus už vaikų maitinimą, sveikos mitybos ir sveikatos saugos klausimais;

5.15. dalyvauti vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant Įstaigos veiklą.

6. Specialistai turi teisę:

6.1. gauti savo funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas iš Įstaigos administracijos, pedagogų;

6.2. tobulinti kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

6.3. turi kitų teisės aktuose numatytų teisių.

7. Specialistų pareigos:

7.1. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti informacijos apie vaikų sveikatą konfidencialumą;

7.2. įtarus, jog vaikas patiria psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, pranešti raštu apie tai Įstaigos vadovui;

7.3. turi kitų teisės aktuose numatytų pareigų.

 

IV SKYRIUS

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ, ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ VEIKSMAI VAIKUI SUSIRGUS ĮSTAIGOJE

 

8. Atvestus į Įstaigą vaikus kiekvieną rytą apžiūri ir vėliau jų buvimo Įstaigoje metu stebi už vaikų ugdymą ir (ar) priežiūrą atsakingi darbuotojai.

9. Vaikui susirgus Įstaigoje:

9.1. už vaikų ugdymą ir (ar) priežiūrą atsakingas darbuotojas nedelsdamas apie vaiko sveikatos būklę informuoja teisėtą vaiko atstovą ir, jei Įstaigoje yra, Specialistą;

9.2. Specialistas įvertina, ar vaikas gali toliau dalyvauti kasdienėje grupės veikloje;

9.3. nesant Specialisto, vaikas paguldomas ramioje vietoje (pvz., miegamajame, sveikatos kabinete ar kitoje tinkamai įrengtoje vietoje) ir stebimas iki teisėto vaiko atstovo atvykimo;

9.4. jei kyla įtarimų, kad vaikas serga užkrečiamąja liga, jis atskiriamas nuo kitų vaikų ir stebimas iki teisėto vaiko atstovo atvykimo;

9.5. esant būtinumui, už vaikų ugdymą ir (ar) priežiūrą atsakingas darbuotojas ar Specialistas nedelsdamas kviečia greitąją medicinos pagalbą.

10. Rekomenduojama dvišalėje (teisėto vaiko atstovo ir Įstaigos) ugdymo sutartyje ar kituose dokumentuose nurodyti atvejus, kai teisėtas vaiko atstovas ar jo raštu įgaliotas asmuo turi pasiimti vaiką iš Įstaigos:

10.1. kai vaikui nustatoma užkrečiamųjų ligų požymių (karščiavimas, skausmas, viduriavimas, vėmimas, kosulys, išskyros iš nosies ir kt.), apžiūros metu randama utėlių ar glindų;

10.2. kai vaiko būklė kelia pavojų kitų vaikų ir darbuotojų sveikatai.

 

_________________