Suvestinė redakcija nuo 2016-06-22

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-04-24, i. k. 2014-04685

 

 

 

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CENTRALIZUOTOSIOS TECHNINĖS APŽIŪROS DUOMENŲ BAZĖS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. balandžio 24 Nr. 2B-81

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 26 punktu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“ 2.11 punktu:

1. T v i r t i n u Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės nuostatus (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja 2014 m. liepos 1 d.

3. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                                        Vidmantas Žukauskas

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2014 m. balandžio 24 Nr. 2B-81

 

 

CENTRALIZUOTOSIOS TECHNINĖS APŽIŪROS DUOMENŲ BAZĖS

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės (toliau – CTADB) paskirtį, tvarkytoją, tvarkomus ir kaupiamus duomenis, jų saugą.

2. CTADB paskirtis – tvarkyti techninės apžiūros, techninės ekspertizės ir techninės apžiūros įmonių vidaus kokybės kontrolės duomenis, atlikti kitus duomenų tvarkymo veiksmus.

3. CTADB duomenis tvarko Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija (toliau – Asociacija), o techninę apžiūrą atliekančios įmonės (toliau – techninės apžiūros įmonė) teikia informaciją per CTADB.

4. Teisė naudotis CTADB suteikiama pasirašius sutartį tarp Asociacijos ir techninės apžiūros įmonės. Ši teisė galioja, kol galioja abiejų šalių pasirašyta sutartis.

5. CTADB duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Reikalavimais įmonėms, atliekančioms motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, ir kvalifikacijos reikalavimais darbuotojams, patvirtintais Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 3-375 „Dėl Reikalavimų įmonėms, atliekančioms motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, ir kvalifikacijos reikalavimų darbuotojams patvirtinimo“, Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos ir Europos ekonominės erdvės šalyse atliktos privalomosios techninės apžiūros pripažinimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos ir Europos ekonominės erdvės šalyse atliktos privalomosios techninės apžiūros pripažinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, Techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) naudojimo (pildymo) tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 2B-76 „Dėl Techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) naudojimo (pildymo) tvarkos aprašo patvirtinimo“, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-158, 2016-06-21, paskelbta TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17364

 

6. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos ir Europos ekonominės erdvės šalyse atliktos privalomosios techninės apžiūros pripažinimo sąlygų ir tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos ir Europos ekonominės erdvės šalyse atliktos privalomosios techninės apžiūros pripažinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-158, 2016-06-21, paskelbta TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17364

 

II. CTADB DUOMENYS

 

7. CTADB kaupiami šie duomenys:

7.1. Transporto priemonės (toliau – TP) duomenys:

7.1.1. valstybinis numeris;

7.1.2. markė, modelis;

7.1.3. kilmės šalis;

7.1.4. registracijos liudijimo numeris;

7.1.5. kodas (klasė, kėbulo kodas ir jos specialios paskirties kodas);

7.1.6. parengtos eksploatuoti TP masė;

7.1.7. pirmosios registracijos data;

7.1.8. paskirtis (pavojingus krovinius vežanti TP; saugių TP reikalavimus atitinkanti TP; mokomoji TP; taksi TP);

7.1.9. techniškai didžiausia TP masė;

7.1.10. pirmosios registracijos Lietuvos Respublikoje data;

7.1.11. degalų (energijos) rūšis;

7.1.12. draudimo poliso serija ir numeris;

7.1.13. identifikavimo numeris (VIN kodas);

7.1.14. leidimo eksploatuoti numeris (toliau – LEN) arba europinis tipo patvirtinimo numeris (toliau – ETPN);

7.1.15. techninės apžiūros periodiškumas;

7.1.16. TP rida;

7.1.17. ypatingos žymės (taksometro numeris; variklio numeris; kita svarbi informacija (pvz., ekspertizės pažymos numeris));

7.1.18. mokesčiai (registruotoms TP, kurių bendroji masė 12 t ir daugiau);

7.2. TP valdytojo duomenys:

7.2.1. juridinio asmens pavadinimas;

7.2.2. juridinio asmens kodas;

7.2.3. TP valdytojo vairuotojo pažymėjimo numeris;

7.2.4. TP valdytojo vairuotojo pažymėjimą išdavusios valstybės kodas;

7.3. techninės apžiūros registravimo duomenys:

7.3.1. techninės apžiūros tipas (privalomoji techninė apžiūra; pakartotinė techninė apžiūra; privalomoji neeilinė techninė apžiūra);

7.3.2. techninės apžiūros atlikimo data ir laikas;

7.3.3. įmonės ir stoties kodas bei pavadinimas;

7.3.4. techninę apžiūrą atlikusio kontrolieriaus kodas, jo vardas ir pavardė;

7.3.5. techninės apžiūros linijos numeris;

7.3.6. Europos ekonominės erdvės šalis, kurioje atlikta TP techninė apžiūra;

7.3.7. Europos ekonominės erdvės šalies techninės apžiūros įmonės, kurioje atlikta TP techninė apžiūra, pavadinimas, adresas, kontaktinė informacija;

7.3.8. Europos ekonominės erdvės šalies techninės apžiūros įmonėje išduoto TP techninės apžiūros dokumento numeris;

7.3.9. Europos ekonominės erdvės šalies techninės apžiūros įmonėje išduotame techninės apžiūros dokumente nurodyti TP techninės apžiūros rezultatai;

7.3.10. Europos ekonominės erdvės šalies techninės apžiūros įmonėje atliktos TP apžiūros galiojimo laikas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-171, 2015-07-22, paskelbta TAR 2015-07-23, i. k. 2015-11566

 

7.4. techninės apžiūros rezultatų duomenys:

7.4.1. darbinių stabdžių stabdymo jėgos;

7.4.2. stovėjimo stabdžių stabdymo jėgos;

7.4.3. atsarginių stabdžių stabdymo jėgos;

7.4.4. darbinių stabdžių kiekvienos ašies ratų stabdymo jėgų netolygumas (iki 4 ašių);

7.4.5. oro slėgis stabdžių kamerose TP su pneumatine stabdžių sistema;

7.4.6. TP su pneumatine stabdžių sistema stabdymo efektyvumo koeficientas;

7.4.7. skaičiuojamoji stabdymo jėga;

7.4.8. darbinių stabdžių stabdymo efektyvumas;

7.4.9. stovėjimo stabdžių stabdymo efektyvumas;

7.4.10. CO kiekis (benzininis variklis) esant mažiausiems alkūninio veleno sūkiams ir ne mažesniems kaip 2000 aps. / min-1;

7.4.11. CO kiekis (dujinis variklis) esant mažiausiems alkūninio veleno sūkiams ir ne mažesniems kaip 2000 aps. / min-1;

7.4.12. dūmingumas (absorbcijos koeficientas arba optinis tankis);

7.4.13. žibintų šviesos srauto pokrypio bandymo išvada ar reikšmės (%);

7.4.14. pagal Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ (toliau – Techniniai reikalavimai), kodus nustatytų trūkumų kodai, trūkumų pavadinimas, pastabos ir vertinimo kriterijai;

7.4.15. techninės apžiūros išvada (be trūkumų; nedideli trūkumai; dideli trūkumai; draudžiama eksploatuoti);

7.4.16. techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) numeris ir kitos techninės  apžiūros atlikimo data;

7.4.17. Neteko galios nuo 2016-06-22

Punkto naikinimas:

Nr. 2BE-158, 2016-06-21, paskelbta TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17364

 

7.5. techninės apžiūros dokumentų keitimo, išdavimo duomenys:

7.5.1. techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) keitimo numeris;

7.5.2. techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) keitimo data ir laikas;

7.5.3. techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) keitimo vieta (įmonės ir stoties kodas, pavadinimas);

7.5.4. techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą) išdavusio kontrolieriaus kodas, jo vardas ir pavardė;

7.6. techninės apžiūros dokumentų keitimo, išdavimo rezultatų duomenys:

7.6.1. techninės apžiūros atlikimo išvada (jeigu priklauso) (be trūkumų; nedideli trūkumai; dideli trūkumai; draudžiama eksploatuoti);

7.6.2. techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) numeris;

7.6.3. Neteko galios nuo 2016-06-22

Punkto naikinimas:

Nr. 2BE-158, 2016-06-21, paskelbta TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17364

 

7.7. išmetamųjų dujų toksiškumo ir triukšmingumo reikalavimų atitikimo sertifikato, eismo saugumo reikalavimų atitikimo sertifikato ar motorinės transporto priemonės, atitinkančios techninius bei saugumo reikalavimus, Europos transporto ministrų konferencijos (toliau – ETMK) sertifikato duomenys:

7.7.1. sertifikato numeris;

7.7.2. variklio numeris;

7.7.3. variklio kodas;

7.7.4. ženklinimas (E III, E IV, E V, EEV, E VI);

7.8. priekabų, puspriekabių, atitinkančių techninius saugumo reikalavimus, ETMK sertifikato duomenys:

7.8.1. sertifikato numeris;

7.8.2. gamintojo išduoto sertifikato numeris;

7.8.3. išdavusio asmens vardas ir pavardė;

7.8.4. išdavusios įmonės ir stoties kodas, pavadinimas;

7.8.5. išdavusios įmonės ar stoties adresas;

7.8.6. išdavimo data;

7.9. techninės apžiūros sertifikato duomenys:

7.9.1. sertifikato numeris;

7.9.2. išdavusios įmonės ir stoties kodas;

7.9.3. išdavusios įmonės stoties buveinės adresas;

7.9.4. išdavusio kontrolieriaus kodas, jo vardas ir pavardė;

7.9.5. išdavimo data;

7.9.6. galiojimo data;

7.10. naudotų TP iš ne Europos Bendrijos šalių individualaus patvirtinimo duomenys:

7.10.1. techninės ekspertizės pažymos data;

7.10.2. techninės ekspertizės pažymos numeris;

7.10.3. techninės ekspertizės pažymą išdavusio asmens vardas ir pavardė;

7.10.4. įmonės, išdavusios techninės ekspertizės pažymą, pavadinimas;

7.10.5. įmonės, išdavusios techninės ekspertizės pažymą, adresas;

7.10.6. individualaus patvirtinimo išvada (tinkama, netinkama);

7.11. techninės ekspertizės atlikimo duomenys:

7.11.1. techninės ekspertizės pažymos data;

7.11.2. techninės ekspertizės pažymos numeris;

7.11.3. techninės ekspertizės pažymą išdavusio asmens vardas ir pavardė;

7.11.4. įmonės, išdavusios techninės ekspertizės pažymą, pavadinimas;

7.11.5. įmonės, išdavusios techninės ekspertizės pažymą, buveinės adresas;

7.11.6. techninės ekspertizės akto numeris;

7.11.7. techninės ekspertizės išvada (tinkama, netinkama);

7.12. TP techninės apžiūros galiojimo sustabdymo (atnaujinimo) duomenys:

7.12.1. techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) numeris;

7.12.2. TP techninės apžiūros galiojimo sustabdymo (atnaujinimo) data;

7.12.3. TP techninės apžiūros galiojimo keitimo veiksmas (sustabdymas arba atnaujinimas);

7.12.4. TP techninės apžiūros galiojimo sustabdymo (atnaujinimo) priežastis;

7.12.5. TP techninės apžiūros galiojimą sustabdžiusio (atnaujinusio) asmens vardas, pavardė;

7.12.6. TP techninės apžiūros galiojimą sustabdžiusi (atnaujinusi) įstaiga;

7.12.7. TP techninės apžiūros galiojimo sustabdymo (atnaujinimo) vieta;

7.13. techninės apžiūros rezultatų kortelių (ataskaitų) apskaitos duomenys – techninės apžiūros rezultatų kortelių (ataskaitų) elektroninis archyvas Asociacijoje ir įmonėse;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-158, 2016-06-21, paskelbta TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17364

 

7.14. techninės apžiūros įmonių vidaus kokybės kontrolės atlikimo duomenys:

7.14.1. atlikimo data;

7.14.2. kontrolę atlikusio asmens vardas ir pavardė;

7.14.3. kontroliuojamo kontrolieriaus kodas, jo vardas ir pavardė;

7.14.4. kontroliuojamos techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) numeris;

7.14.5. pagal Techninių reikalavimų kodus nustatytų trūkumų kodai, trūkumų pavadinimas, pastabos ir vertinimo kriterijai;

7.14.6. kontrolės patikrinimo išvada;

7.15. mokėjimo už paslaugų suteikimą duomenys:

7.15.1. paslaugos kaina ir data;

7.15.2. kasos kvito numeris;

7.15.3. mokėjimo būdas;

7.15.4. sąskaitos faktūros duomenys (serija ir numeris; išdavimo data; juridinio asmens mokėtojo duomenys);

7.16. duomenys apie techninės apžiūros panaikinimą.

Papildyta punktu:

Nr. 2B-171, 2015-07-22, paskelbta TAR 2015-07-23, i. k. 2015-11566

 

III. CTADB DUOMENŲ TEIKIMAS IR GAVIMAS

 

8. CTADB duomenys neatlygintinai teikiami:

8.1. Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) – pagal sudarytą duomenų teikimo sutartį;

8.2. VĮ „Regitra“ – pagal sudarytą duomenų teikimo sutartį;

8.3. Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos – pagal sudarytą duomenų teikimo sutartį;

8.4. Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui – pagal sudarytą duomenų teikimo sutartį;

8.5. kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

9. Kitiems gavėjams CTADB duomenys teikiami atlygintinai. Atlyginimo už CTADB duomenų teikimą dydis nustatomas sutarčių pagrindu.

10. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

11. CTADB funkcionavimui užtikrinti reikalingi CTADB duomenys (taip pat šiems duomenims koduoti naudojami klasifikatoriai) gaunami iš šių registrų:

11.1. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro – duomenys apie TP, jų registravimą ir registravimo būklę;

11.2. Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro – duomenys apie TP draudimą dalyvauti viešajame eisme.

12. CTADB funkcionavimui užtikrinti duomenys gaunami iš šių valstybės informacinių sistemų:

12.1. Kelių transporto veiklos valstybės informacinės sistemos „Keltra“ – duomenys apie patvirtintus TP tipus;

12.2. Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ – duomenys apie techninės apžiūros sustabdymą ir jos panaikinimą.

13. CTADB funkcionavimui užtikrinti duomenys gaunami iš Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazės – duomenys apie TP valdytojų civilinės atsakomybės draudimą.

14. Sąveika su kiekvienu konkrečiu registru ir valstybės informacine sistema bei duomenų bazių valdytojais detalizuojama duomenų teikimo sutartyse.

 

IV. CTADB DUOMENŲ SAUGA

 

15. Už CTADB duomenų saugą, apsaugos nuo neteisėto CTADB duomenų atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar naudojimo, taip pat bet kokio kito neteisėto tvarkymo pagal kompetenciją atsako Asociacija ir techninės apžiūros įmonės.

16. Informacijos srautai tarp CTADB ir duomenų įvedimo darbo vietų turi būti apsaugoti nuo nesankcionuoto naudojimo ir sugadinimo.

17. Asociacija turi paskirti  CTADB administratorių, kuris kontroliuotų, kaip užtikrinama CTADB duomenų sauga.

18. CTADB administratorius turi teikti Asociacijai ir Inspekcijai metinę ataskaitą apie CTADB duomenų saugos reikalavimų laikymąsi.

19. CTADB duomenų saugos programinės, techninės, organizacinės, administracinės ir kitokios priemonės turi užtikrinti:

19.1. patalpų apsaugą (tarnybinės stotys ir duomenų bazių kopijų saugyklos turi būti įrengtos patalpose su riboto fizinio priėjimo galimybe; visose patalpose turi būti įrengta priešgaisrinė signalizacija);

19.2. tarnybinių stočių apsaugą:

19.2.1. turi būti naudojami slaptažodžiai, leidžiantys dirbti su tarnybinėmis stotimis; jie gali būti žinomi tik atsakingiems CTADB tvarkytojo darbuotojams ar atsakingiems asmenims;

19.2.2. turi būti nustatyta asmeninė tarnybinių stočių administratoriaus atsakomybė už informacijos tarnybinėse stotyse konfidencialumą;

19.2.3. turi būti kondicionieriai, reguliuojantys temperatūrą patalpoje;

19.2.4. turi būti įrengtas įžeminimas;

19.2.5. turi būti kelių lygių automatiniai srovės reguliavimo saugikliai, kurie automatiškai saugiai išjungia kompiuterius;

19.2.6. turi būti kelių lygių automatiniai srovės reguliavimo saugikliai ir srovės jungikliai;

19.2.7. turi būti vykdomas nuolatinis tarnybinių stočių administravimas;

19.2.8. turi būti atliekamas nuolatinis duomenų kopijavimas pagal nustatytas tarnybinės stoties informacijos kopijavimo taisykles;

19.2.9. duomenų kopijos turi būti saugomos;

19.2.10. turi būti užtikrintas duomenų atkūrimas iki teisingos būsenos, įvykus techniniams gedimams duomenų įvedimo metu;

19.3. CTDAB kompiuterinės technikos tinklo apsaugą:

19.3.1. pagrindiniai komutaciniai mazgai turi būti išdėstyti atskirose patalpose su riboto priėjimo galimybe;

19.3.2. įeiti į CTDAB kompiuterinės technikos tinklą ir bazę turi būti naudojama slaptažodžių sistema, pagal kurią nustatomos vartotojo teisės CTDAB kompiuterinės technikos tinkle ir bazėje. Slaptažodžiai turi būti reguliariai keičiami;

19.3.3. turi būti užtikrinta, kad vartotojas, laiku nepakeitęs slaptažodžio, negalėtų prisijungti prie CTDAB kompiuterinės technikos tinklo ir bazės;

19.3.4. turi būti užtikrinta, kad duomenų gavėjai CTDAB duomenis galėtų pasiekti tik per užkardą;

19.3.5. turi būti naudojama nuotolinė CTDAB kompiuterinės technikos ir bazės administravimo sistema, leidžianti diagnozuoti gedimus kompiuterių tinkle ir stebėti sistemos apkrovimą bei asmeninių kompiuterių darbą;

19.3.6. turi būti aprašytas CTDAB kompiuterinės technikos ir ryšio įrangos išdėstymas;

19.4. duomenų apsaugą:

19.4.1. turi būti įdiegta vartotojų identifikavimo sistema. Slaptažodžius gali suteikti tik tarnybinių stočių ir duomenų administratoriai, o slaptažodžių keitimą užtikrina naudojamos programinės priemonės;

19.4.2. turi būti nustatyta asmeninė duomenų bazių administratorių atsakomybė už informacijos, esančios duomenų bazėse, konfidencialumą;

19.4.3. atleidžiant vartotoją iš darbo ar keičiant jo darbo pobūdį turi būti operatyviai koreguojamos arba šalinamos jo teisės dirbti su informacija;

19.5. programinės įrangos apsaugą:

19.5.1. turi būti naudojama tik legali ir licencijuota programinė įranga;

19.5.2. CTADB tvarkytojo ar atsakingų asmenų darbuotojams gali būti draudžiama įdiegti naujus produktus darbo vietose;

19.6. kompiuterinės technikos apsaugą (darbo vietose, kuriose būtina užtikrinti nepertraukiamą darbo ciklą, techninės priemonės turi būti įjungtos naudojant nepertraukiamos srovės šaltinius);

19.7. administracinių ir mokomųjų priemonių vykdymą:

19.7.1. turi užtikrinti, kad CTADB tvarkytojo darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys nuolat būtų informuojami apie atsakingų asmenų (kompiuterių tinklo administratoriaus, duomenų bazių administratorių) paskyrimą (pasikeitimą);

19.7.2. turi užtikrinti, kad kiekvienas naujas CTADB tvarkytojo darbuotojas gautų CTDAB identifikatorių ir slaptažodį;

19.7.3. turi nustatyti darbuotojų atsakomybę už duomenų apsaugą, kuri nustatoma darbuotojų pareiginėse instrukcijose, darbo su CTADB instrukcijose;

19.7.4. veiksmų kritinėmis situacijomis plane išvardytos priemonės būtinos duomenų ir kompiuterinės technikos CTDAB atkūrimui užtikrinti ir stebėjimui vykdyti.

20. Duomenų saugos priemonės turi garantuoti:

20.1. duomenų apsaugą jos rinkimo, perdavimo ryšio kanalais, saugojimo, apdorojimo, teikimo ir naudojimo metu;

20.2. duomenų apsaugą nuo nesankcionuoto ar neteisėto naudojimo, kaupimo, keitimo, perdavimo, skelbimo, sunaikinimo;

20.3. duomenų apsaugą nuo jų pažeidimo dėl rizikos veiksnių (netyčinių vidinių ir išorinių subjektyvių veiksnių (duomenų tvarkymo klaidos ir apsirikimai, rinkmenų ištrynimas, fiziniai sutrikimai dėl elektros, dėl duomenis gadinančių kompiuterio arba tarnybinės stoties virusų).

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Likviduojant ar reorganizuojant CTADB, duomenys perduodami kitai informacinei sistemai arba sunaikinami suderinus su Inspekcija.

22. Už Nuostatų nesilaikymą ir jų pažeidimą fiziniai ir juridiniai asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-171, 2015-07-22, paskelbta TAR 2015-07-23, i. k. 2015-11566

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 2B-81 „Dėl Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2BE-158, 2016-06-21, paskelbta TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17364

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 2B-81 „Dėl Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo