Įsakymas netenka galios 2020-01-02:

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-459, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21492

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 4R-176 „Dėl Orlaivių susidūrimų su paukščiais / laukiniais gyvūnais registravimo ir pranešimų apie juos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2015-01-16 iki 2020-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20935

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ORLAIVIŲ SUSIDŪRIMŲ SU PAUKŠČIAIS / LAUKINIAIS GYVŪNAIS REGISTRAVIMO IR PRANEŠIMŲ APIE JUOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 22 d. Nr. 4R-176

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2014 m. vasario 12 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 139/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2014 L44, p.1), 10 straipsnio nuostatomis ir atsižvelgdamas į Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 14 priedo Aerodromai, I tomo Aerodromų projektavimas, naudojimas ir priežiūra, 9 skyriaus reikalavimus:

1. T v i r t i n u Orlaivių susidūrimų su paukščiais / laukiniais gyvūnais registravimo ir pranešimų apie juos tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo kontrolę vykdyti Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus pavaduotojui Alvydui Šumskui.

 

 

 

Laikinai einantis direktoriaus pareigas                                                                        Joris Gintilas


 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos laikinai einančio direktoriaus pareigas

2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 4R-176

 

Orlaivių susidūrimų su paukščiais / laukiniais gyvūnais registravimo ir pranešimų apie juos tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Orlaivių susidūrimų su paukščiais / laukiniais gyvūnais registravimo ir pranešimų apie juos tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato informacijos apie orlaivių susidūrimų su paukščiais / laukiniais gyvūnais registravimo ir pranešimo, rinkimo, laikymo, platinimo ir saugojimo tvarką.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme, 2014 m. vasario 12 d. Komisijos Reglamente (ES) Nr. 139/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2014 L44, p.1), taip pat kituose teisės aktuose.

3. Pagal šį aprašą pateiktą informaciją renka, įvertina, laiko, platina ir saugo Civilinės aviacijos administracija (toliau – CAA).

 

II SKYRIUS

PRIVALOMOJI ATSKAITOMYBĖ

 

4. Apie orlaivių susidūrimus su paukščiais / laukiniais gyvūnais ir dėl tokių susidūrimų apgadintus orlaivius privalo nedelsti ir  pranešti CAA kiekvienas iš toliau išvardytų asmenų:

4.1. oro uosto vadovas ar jo paskirtas asmuo;

4.2. asmuo, kurio pareigos yra susijusios su oro uoste teikiamomis orlaiviui antžeminėmis paslaugomis;

4.3. asmuo, atliekantis techninę orlaivio priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-4, 2015-01-08, paskelbta TAR 2015-01-15, i. k. 2015-00643

 

5. Apie orlaivių susidūrimus su paukščiais / laukiniais gyvūnais ir dėl tokių susidūrimų apgadintus orlaivius gali pranešti taip pat bet kuris kitas asmuo, nenurodytas šių taisyklių 4 punkte, bet atliekantis funkcijas, panašias į išvardytąsias minėtame punkte.

6. Šio aprašo 4 ir 5 punkte nurodyti asmenys informaciją apie orlaivių susidūrimus su paukščiais / laukiniais gyvūnais surašo į Orlaivių susidūrimų su paukščiais / laukiniais gyvūnais ataskaitą (toliau – ataskaita) (1 priedas).

7. Jei orlaivio susidūrimo su paukščiais / laukiniais gyvūnais metu buvo apgadintas orlaivis ar jo dalys ir varikliai, 4 ir 5 punkte nurodyti asmenys papildomai teikia duomenis apie orlaivio naudotojo išlaidas ir apgadintus variklius (toliau – duomenys) (2 priedas).

8. Ataskaita bei duomenys turi būti pateikti CAA elektroniniu paštu adresu: occurrence@caa.lt arba faksu Nr. (+370 5) 273 92 37 kaip galima anksčiau, bet ne vėliau kaip per 72 valandas.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS REGISTRAVIMAS, RINKIMAS, LAIKYMAS IR PLATINIMAS

 

9. CAA, gavusi ataskaitą, ją registruoja Aviacijos įvykių elektroninėje duomenų bazėje (ECCAIRS).

10. Gavusi 6 ir 7 punktuose nurodytas ataskaitas ir duomenis, CAA atlieka orlaivių susidūrimų su paukščiais / laukiniais gyvūnais analizę. Analizę pagal savo kompetenciją atlieka kompetentingas CAA Aerodromų skyriaus darbuotojas (-ai) (toliau – kompetentingas darbuotojas (-ai).

11. Analizės metu turi būti nustatytos susidūrimų su paukščiais / laukiniais gyvūnais aplinkybės ir padariniai. Prireikus, analizę atliekantis kompetentingas darbuotojas (-ai), turi teisę apklausti su įvykiu susijusius arba galinčius pateikti analizei reikalingos papildomos informacijos asmenis.

12. Kompetentingas darbuotojas (-ai), prireikus, gali pateikti minėtų įvykių išvadas ir reikalavimus aerodromo naudotojui, kurio teritorijoje ar jo apylinkėse įvyko orlaivio susidūrimas su paukščiais / laukiniais gyvūnais.

13. Informaciją apie orlaivių susidūrimus su paukščiais / laukiniais gyvūnais CAA paštu arba elektroniniu paštu teikia Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijai.

______________


Orlaivių susidūrimų su paukščiais / laukiniais gyvūnais registravimo ir pranešimų apie juos tvarkos aprašo

1 priedas

 

ORLAIVIŲ SUSIDŪRIMŲ SU PAUKŠČIAIS / LAUKINIAIS GYVŪNAIS ATASKAITA

 

Išsiųsti adresu: occurrence@caa.lt

 

arba faksu Nr. (+370 5) 273 92 37

 

Naudotojas

01/02

 

 

Orlaivio gamintojas / modifikacija

03/04

 

 

Variklio gamintojas / modifikacija

05/06

 

 

Orlaivio registracijos ženklas

07

 

 

Data (metai, mėnuo, diena)

08

 

 

Vietos laikas

09

 

 

Saulėtekis   □A      diena   □B

prieblanda   □C     naktis   □D

10

 

 

Aerodromo pavadinimas

11/12

 

 

Naudojamas KTT

13

 

 

Orlaivio vieta, jei jis buvo maršrute

14

 

 

Aukštis (virš žemės), pėdos

15  

 

 

Greitis (pagal prietaisus), mazgai

16

 

 

Skrydžio etapas

17

aikštelė □A

maršrute □E

riedėjimas □B

žemėjimas □F

įsiriedėjimas kilti □C

artėjimas tūpti □G

aukštėjimas □D

rieda nutūpus □H

Orlaivio dalis (-ys)

 

Smūgiuota

Apgadinta

RLS antenos aptakas

18

priekinis stiklas

19

nosis (išskyrus aukščiau minėtus)

20

variklio Nr. 1

21

2

22

3

23

4

24

oro sraigtas

25

sparnas / nešantysis sraigtas

26

liemuo

27

važiuoklė

28

uodega

29

žiburiai

30

kita (nurodyti)

31

 

 

 

 

 

 

Padariniai skrydžiui

 

 

nėra

□ 32

 

nutrauktas kilimas

□ 33

 

tūpimas kaip apsaugos priemonė

□ 34

 

 

variklių įjungimas

□35

 

kita (apibūdinti)

□36

 

 

 

Dangus

37

 

be debesų

□A

 

mažas debesuotumas

□B

 

apsiniaukęs

□C

 

 

 

Krituliai

 

 

rūkas

□38

 

lietus

□39

 

sniegas

□40

 

Paukščių tipas

41

 

 

 

Paukščių kiekis

 

Pastebėtų     42

Buvusių susidūrime 43

1

□A

□A

2–10

□B

□B

11–100

□C

□C

daugiau

□D

□D

Paukščių dydis

nedideli

□S

 

vidutiniai

□M

 

dideli

□L

 

Ar buvo įspėtas pilotas apie paukščius?

Taip

Ne    □ 

Pastaba (sugadinimo aprašymas, traumos          

ir kita naudinga informacija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaitą sudarė:

 

 

(galima nenurodyti)

 

 


 

Orlaivių susidūrimų su paukščiais / laukiniais gyvūnais registravimo ir pranešimų apie juos tvarkos aprašo

2 priedas

 

DUOMENYS APIE NAUDOTOJO IŠLAIDAS IR APGADINTUS VARIKLIUS

 

A.

PRADINIAI DUOMENYS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naudotojas

 

 

 

 

01/02

 

 

 

 

 

 

 

 

Orlaivio gamintojas / modifikacija

 

 

 

 

03/04

 

 

 

 

 

 

 

 

Variklio gamintojas / modifikacija

 

 

 

 

05/06

 

 

 

 

 

 

 

Orlaivio registracijos ženklai

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

Susidūrimo data (metai, mėnuo, diena)

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

Aerodromas / buvimo vieta, jei žinoma

 

 

 

 

11/12/14

 

 

 

 

 

 

 

B.

DUOMENYS APIE IŠLAIDAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orlaivio prastovos laikas

 

 

 

valandų

52

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientacinė remonto arba atitinkamų dalių keitimo vertė

 

 

JAV dolerių (tūkst.)

53

 

 

 

 

 

 

 

Kitos orientacinės išlaidos (pvz., pajamų praradimas, degalai, viešbučiai)

 

 

JAV dolerių (tūkst.)

54

 

 

 

 

 

 

 

C.

SPECIALŪS DUOMENYS APIE SUSIDŪRIMO METU APGADINTUS VARIKLIUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numeris, atitinkantis variklių išsidėstymą

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

Variklių gedimo / užgesimo priežastis

55

56

57

58

 

 

 

 

 

 

 

nelokalizuotas gedimas

□A

□A

□A

□A

 

gaisras

□B

□B

□B

□B

 

užgesimas – vibracija

□C

□C

□C

□C

 

užgesimas – temperatūra

□D

□D

□D

□D

 

užgesimas – gaisro signalizacija

□E

□E

□E

□E

 

užgesimas – kitos priežastys (nurodyti)

□Y

□Y

□Y

□Y

 

 

 

 

 

 

 

 

užgesimas – priežastis nežinoma

□Z

□Z

□Z

□Z

 

 

 

 

 

 

 

Traukos praradimo apytikris procentas

 

59

 

60

 

61

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patekusių į variklį apytikris paukščių skaičius

 

63

 

64

 

65

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paukščių tipas

 

41

 

 

 

 

 

Ataskaitą sudarė:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-4, 2015-01-08, paskelbta TAR 2015-01-15, i. k. 2015-00643

Dėl CAA direktoriaus 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 4R-176 „Dėl Orlaivių susidūrimų su paukščiais / laukiniais gyvūnais registravimo ir pranešimų apie juos tvarkos aprašo“ pakeitimo