Suvestinė redakcija nuo 2016-12-10

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-09-07, i. k. 2015-13587

 

Nauja redakcija nuo 2016-10-04:

Nr. V-912, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24418

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NUOLATINĘ PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ ATLIEKANČIŲ KARIŲ TARNYBOS VERTINIMO IR PINIGINIŲ IŠMOKŲ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 4 d. Nr. V-913

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 411 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 4 punktu,

t v i r t i n u  Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančių karių tarnybos vertinimo ir piniginių išmokų mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                 Juozas Olekas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos 

krašto apsaugos ministro

2015 m. rugsėjo 4 d.

įsakymu Nr. V-913

 

 

NUOLATINĘ PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ ATLIEKANČIŲ KARIŲ TARNYBOS VERTINIMO IR PINIGINIŲ IŠMOKŲ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. V-912, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24418

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančių karių tarnybos vertinimo ir piniginių išmokų mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančių karių (toliau – PPKT kariai) tarnybos vertinimo kriterijus, vertinimo procesą ir jo administravimo procedūras, taip pat piniginių išmokų mokėjimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-912, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24418

 

2. PPKT karių tarnybos vertinimą organizuoja ir kontroliuoja karinių vienetų, kuriuose PPKT kariai atlieka tarnybą, vadai. Pinigines išmokas apskaičiuoja karinio vieneto specialistas, vykdantis biudžeto specialisto funkcijas (toliau – biudžeto specialistas), pagal karinio vieneto personalo specialisto (toliau – personalo specialistas) pateiktus PPKT karių tarnybos laiko ir tarnybos vertinimo duomenis. Duomenis apie kas mėnesį priskaičiuotas pinigines išmokas kaupia ir mokėjimą atlieka Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentas (toliau – FAD).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme ir kituose karo tarnybą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

PPKT KARIŲ TARNYBOS VERTINIMAS

 

4. PPKT karių tarnybos vertinimo kriterijai:

4.1. Elgesys vertinamas nuo 1 iki 2 balų:

4.1.1. elgesys atitinka kario elgesio normas; išvaizda atitinka nustatytas normas (dažniausiai nepažeidžia uniformos dėvėjimo taisyklių); sugeba bendrauti, dažniausiai mandagus, santūrus, taktiškas – 2 balai;

4.1.2. dažnai sulaukia pastabų dėl savo elgesio; nesirūpina savo išvaizda ir dažnai pažeidžia uniformos dėvėjimo taisykles; sunkiai bendraujantis, nemandagus, nesitvardantis, netaktiškas – 1 balas.

4.2. Tarnybos pareigų atlikimas vertinamas nuo 1iki 2 balų:

4.2.1. tobulėja, plečia žinias ir lavina įgūdžius be didesnių pastangų; vadų (viršininkų) įsakymus, nurodymus, pavedimus ir tarnybinę veiklą paprastai vykdo tiksliai, laiku ir tinkamai; užduotis vykdo be papildomų nurodymų ar raginimų – 2 balai;

4.2.2. nesiekia tobulėti, plėsti žinių ir lavinti įgūdžių; vadų (viršininkų) įsakymus, nurodymus, pavedimus ir tarnybinę veiklą vykdo atmestinai ir tik pakartotinai nurodžius, ir tik su vadų priežiūra; nerodo jokios iniciatyvos, siekia išvengti užduočių – 1 balas.

4.3. Kovinio rengimo rezultatai vertinami nuo 1 iki 2 balų:

4.3.1. įvykdyta 70–100 proc. individualiųjų užduočių – 2 balai;

4.3.2. įvykdyta iki 70 proc. individualiųjų užduočių – 1 balas.

4.4. Kai einamąjį mėnesį vykdomas kovinis šaudymas, kovinio šaudymo rezultatai vertinami nuo 1 iki 2 balų:

4.4.1. kovinio šaudymo normatyvas įvykdytas – 2 balai;

4.4.2. kovinio šaudymo normatyvas neįvykdytas – 1 balas.

4.5. Gautas skatinimas ar apdovanojimas – 2 balai.

4.6. Neteko galios nuo 2016-08-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-601, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17557

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-601, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17557

 

5. PPKT kario tarnyba vertinama kas mėnesį:

5.1. jei bendra visų pagal visus vertinimo kriterijus balų suma 7 ir daugiau balų (5 balai ir daugiau be kovinio šaudymo), vertinama labai gerai;

5.2. jei bendra visų pagal visus vertinimo kriterijus balų suma 5 arba 6 balai (4 balai be kovinio šaudymo), vertinama gerai;

5.3. jei bendra visų pagal visus vertinimo kriterijus balų suma 4 balai (3 balai be kovinio šaudymo), vertinama patenkinamai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-601, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17557

 

51. PPKT kario tarnyba vertinama patenkinamai, neatsižvelgiant į Aprašo 5.1–5.3 papunkčiuose nurodytų balų sumą, jeigu:

51.1. vertinamuoju laikotarpiu PPKT karys neįvykdė daugiau kaip 70 proc. individualiųjų užduočių;

51.2. vertinamuoju laikotarpiu PPKT kariui buvo paskirta drausminė nuobauda.

Papildyta punktu:

Nr. V-601, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17557

 

6. Tiesioginis PPKT kario vadas arba karinio vieneto vado paskirtas kitas asmuo (toliau – Vertintojas) kiekvieno mėnesio 1 darbo dieną įvertina praėjusį mėnesį atliktą PPKT kario tarnybą. Šį vertinimą Vertintojas suderina su PPKT kario aukštesniuoju vadu (toliau – aukštesnysis vadas), išskyrus atvejus, kai Vertintojas yra pagrindinio karinio vieneto vadas, ir užpildo Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančio kario vertinimo anketą (1 priedas) (toliau – Vertinimo anketa). Kai Vertintojo ir aukštesniojo vado PPKT kario tarnybos vertinimas nesutampa, į Vertinimo anketą įrašomas aukštesniojo vado vertinimas. Vertintojas nedelsdamas pasirašytinai supažindina PPKT karį su užpildyta Vertinimo anketa ir pateikia personalo specialistui. Atlikus paskutinio mėnesio vertinimą, aukštesnysis vadas papildomai įvertina bendrą tarnybos laikotarpį, užpildydamas Vertinimo anketos 5 punktą, nedelsdamas pasirašytinai supažindina PPKT karį ir Vertinimo anketą pateikia personalo specialistui. Bendras tarnybos laikotarpio įvertinimas apskaičiuojamas aritmetinio vidurkio būdu, susumavus visų mėnesių įvertinimus, jeigu nebuvo pakartotinių atitinkamo mėnesio vertinimų, ir pakartotinius vertinimus ir padalijus iš vertinamųjų laikotarpių skaičiaus, kur „Labai gerai“ – 3 balai, „Gerai“ – 2 balai, „Patenkinamai“ – 1 balas. Apvalinama laikantis taisyklės, kad penkios ir daugiau dešimtųjų dalių sudaro vienetą, o mažiau nei penkios – nulį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-601, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17557

Nr. V-912, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24418

 

61. Gali būti atliekamas pakartotinis PPKT kario vertinimas, tačiau ne vėliau kaip iki kito mėnesio vertinimo datos. Jeigu kito mėnesio vertinimas nenumatomas (pvz., PPKT karys išleidžiamas į atsargą ar paleidžiamas iš tarnybos), pakartotinis vertinimas neatliekamas.

61.1. Pakartotinai vertinami tik PPKT kario kovinio rengimo ir kovinio šaudymo rezultatai ir tik tuo atveju, jeigu PPKT karys nedalyvavo kovinio rengimo ir kovinio šaudymo renginiuose ar dalyvavo, tačiau negalėjo jiems tinkamai pasiruošti dėl svarbių ir nuo kario valios nepriklausančių bei nepašalinamų aplinkybių (pvz., kario liga, šeimos nario mirtis, pavėlavimas atvykti į dalinį dėl nuo kario nepriklausančių aplinkybių ir pan.).

61.2. Atlikdamas pakartotinį vertinimą, Vertintojas užpildo Vertinimo anketos 3.3, 3.4 ir 3.7 papunkčių pakartotinio vertinimo langelius ir į Vertinimo anketos 3.8 papunkčio pakartotinio vertinimo langelį įrašo vertinimą. Nustatant vertinimo rezultatą ir pildant vertinimo anketą mutatis mutandis taikomos Aprašo 4, 5 ir 6 punkto nuostatos.

61.3. Vertinimo anketa su pakartotinio vertinimo rezultatu teikiama personalo specialistui tik atlikus ateinančio mėnesio vertinimą.

Papildyta punktu:

Nr. V-601, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17557

 

7. Jei PPKT karys išleidžiamas į atsargą (paleidžiamas iš tarnybos), Vertintojas einamojo mėnesio PPKT kario tarnybos vertinimą atlieka priešpaskutinę PPKT kario tarnybos kariniame vienete dieną. Jei PPKT karys perkeliamas į kitą karinį vienetą tęsti tarnybos, Vertintojas priešpaskutinę PPKT kario tarnybos dieną kariniame vienete surašo Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančio kario vertinimo rekomendaciją (2 priedas) (toliau – Vertinimo rekomendacija) ir joje nurodo einamojo mėnesio PPKT kario tarnybos vertinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-912, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24418

 

8. PPKT kariui nesutinkant su vertinimu, jis vertinimą gali skųsti Lietuvos kariuomenės drausmės statuto nustatyta tvarka.

9. PPKT karį perkeliant į kitą karinį vienetą, užpildyta Vertinimo anketa ir Vertinimo rekomendacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo PPKT kario perkėlimo į kitą karinį vienetą dienos su karinio vieneto vado ar jo įgalioto asmens pasirašytu lydraščiu perduodama kariniam vienetui, kuriame PPKT karys tęs tarnybą. Kariniame vienete, į kurį perkeltas PPKT karys, Vertintojas Aprašo 6 punkte nustatytą mėnesio dieną įvertina PPKT karį, tęsdamas Vertinimo anketos pildymą ir esant poreikiui atsižvelgdamas į Vertinimo rekomendaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-601, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17557

 

III SKYRIUS

PINIGINIŲ  IŠMOKŲ MOKĖJIMAS PPKT KARIAMS

 

10. Personalo specialistas, remdamasis gauta Vertinimo anketa, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną naudodamasis MS Excel programa užpildo Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių skatinimo kaupiamosiomis piniginėmis išmokomis mėnesio žiniaraščio (toliau – Mėnesio žiniaraštis) (3 priedas) 1–6 skiltis, nurodydamas kiekvieno PPKT kario asmens duomenis, tarnybos dienų skaičių ir kasmėnesinio tarnybos vertinimo rezultatus, ir užpildytą Mėnesio žiniaraštį pateikia biudžeto specialistui piniginių išmokų dydžiams apskaičiuoti. Jeigu Vertinimo anketoje yra nurodytas pakartotinis praėjusio laikotarpio vertinimas, personalo specialistas tais pačiais terminais ir tvarka užpildo Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių skatinimo kaupiamosiomis piniginėmis išmokomis, atlikus pakartotinį vertinimą, žiniaraščio (toliau – Pakartotinio vertinimo žiniaraštis) (4 priedas) 1–6 skiltis ir užpildytą Pakartotinio vertinimo žiniaraštį kartu su Mėnesio žiniaraščiu pateikia biudžeto specialistui piniginių išmokų dydžiams apskaičiuoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-601, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17557

Nr. V-912, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24418

 

11. Specialistas biudžetui, atsižvelgdamas į žiniaraščių 1–6 skiltyse pateiktus duomenis, proporcingai PPKT kario ištarnautam laikui, vadovaudamasis Karo prievolės įstatymo 411 straipsnyje nustatyta tvarka, apskaičiuoja kiekvieno PPKT kario praėjusio mėnesio piniginės išmokos dydį ir užpildo žiniaraščio 7–9 skiltis. Jeigu PPKT karys buvo pakartotinai vertintas, pildydamas Pakartotinio vertinimo žiniaraščio 7–9 skiltis, specialistas biudžetui įrašo mėnesio, kurio veikla pakartotinai vertinta, piniginės išmokos dydžio skirtumą. Užpildytus Mėnesio ir Pakartotinio vertinimo žiniaraščius tvirtina karinio vieneto vadas ar jo įgaliotas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-601, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17557

 

12. Užpildyti Mėnesio ir Pakartotinio vertinimo žiniaraščiai kartu su MS Excel programa užpildytomis jų elektroninėmis formomis ne vėliau kaip kiekvieno einamojo mėnesio 3 darbo dieną arba per 2 darbo dienas, jei PPKT karys išleidžiamas į atsargą (paleidžiamas iš tarnybos) nepasibaigus einamajam mėnesiui, pateikiami FAD, kuris kas mėnesį kaupia duomenis apie PPKT kariui priskaičiuotas piniginių išmokų sumas. Esant PPKT kario pakartotiniam vertinimui, piniginės išmokos dydžio skirtumas į apskaitą įtraukiamas kartu su einamojo Mėnesio žiniaraštyje nurodytomis sumomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-601, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17557

 

13. PPKT karį išleidus į atsargą (paleidus iš tarnybos), FAD per 5 darbo dienas nuo PPKT kario išleidimo į atsargą (paleidimo iš tarnybos) dienos išmoka jam per visą tarnybos laikotarpį priskaičiuotas pinigines išmokas. Jei PPKT karys nepareiškė pageidavimo priskaičiuotas pinigines išmokas gauti pašto perlaida, PPKT kariui priskaičiuotos piniginės išmokos pervedamos į PPKT kario nurodytą asmeninę banko sąskaitą (arba pagal teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą mokama kitam asmeniui). Tuo atveju, kai PPKT karys pageidauja gauti priskaičiuotas pinigines išmokas pašto perlaida, PPKT karys, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki išleidimo į atsargą (paleidimo iš tarnybos), pateikia karinio vieneto vadui prašymą, kuriame turi būti nurodytas pašto skyriaus numeris ir adresas, kuriuo pašto skyrius turės informuoti apie PPKT kariui pervestas pinigines išmokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-601, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17557

 

14. Piniginės išmokos mokamos iš kariniam vienetui, iš kurio PPKT karys išleidžiamas į atsargą (paleidžiamas iš tarnybos), skirtų valstybės biudžeto lėšų.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Vertinimo anketa saugoma PPKT kario asmens byloje teisės aktų nustatyta tvarka, Mėnesio ir Pakartotinio vertinimo žiniaraščiai – FAD. Vertinimo anketos 5 punkte nurodyto įvertinimo duomenis karinio vieneto personalo padalinys per 5 darbo dienas nuo PPKT kario išleidimo į atsargą (paleidimo iš tarnybos) suveda į krašto apsaugos sistemos personalo valdymo informacinę sistemą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-601, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17557

 

16. Karinio vieneto vadas turi užtikrinti, kad PPKT kariai su Aprašu būtų supažindinti per 3 pirmąsias tarnybos dienas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-601, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17557

 

___________________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

V-913 pagal pakeitimą V-912 1 priedo pakeitimas

Priedo pakeitimai:

Nr. V-601, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17557

Nr. V-912, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24418

 

V-913 pagal pakeitimą V-912 2 priedo pakeitimas

Priedo pakeitimai:

Nr. V-601, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17557

Nr. V-912, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24418

 

V-913 pagal pakeitimą V-1126 3 priedo pakeitimas

Priedo pakeitimai:

Nr. V-601, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17557

Nr. V-912, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24418

Nr. V-1126, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28572

 

V-913 pagal pakeitimą V-1126 4 priedo pakeitimas

Papildyta priedu:

Nr. V-601, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17557

Priedo pakeitimai:

Nr. V-912, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24418

Nr. V-1126, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28572

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-601, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17557

Dėl krašto apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-913 „Dėl Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančių ar baziniuose kariniuose mokymuose dalyvaujančių karių tarnybos vertinimo ir piniginių išmokų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-912, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24418

Dėl Krašto apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-913 „Dėl Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančių ar baziniuose kariniuose mokymuose dalyvaujančių karių tarnybos vertinimo ir piniginių išmokų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1126, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28572

Dėl krašto apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-913 „Dėl Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančių karių tarnybos vertinimo ir piniginių išmokų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo