Įsakymas netenka galios 2018-10-06:

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. 1P-391-(1.3 E.), 2018-10-05, paskelbta TAR 2018-10-05, i. k. 2018-15867

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1P-53-(1.3.) „Dėl Sutikimų atnaujinti (modernizuoti) pastatus valstybinėje žemėje išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2015-04-17 iki 2018-10-05

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-02-17, i. k. 2015-02408

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SUTIKIMŲ ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) PASTATUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 12 d.  Nr. 1P-53-(1.3.)

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 1P-103-(1.3.), 2015-04-16, paskelbta TAR 2015-04-16, i. k. 2015-05852

 

              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalies 6 punktu ir 10 dalies 6 punktu, Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“, 7 priedo 3 punktu,

tvirtinu Sutikimų atnaujinti (modernizuoti) pastatus valstybinėje žemėje išdavimo taisykles (pridedama).

Pastraipos pakeitimai:

Nr. 1P-103-(1.3.), 2015-04-16, paskelbta TAR 2015-04-16, i. k. 2015-05852

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Daiva Gineikaitė

 


 

PATVIRTINTA

Nacionalinės žemės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos  direktoriaus 

2015 m. vasario 12 d.

įsakymu Nr. 1P-53-(1.3.)

 

 

SUTIKIMŲ ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) PASTATUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 1P-103-(1.3.), 2015-04-16, paskelbta TAR 2015-04-16, i. k. 2015-05852

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sutikimų atnaujinti (modernizuoti) pastatus valstybinėje žemėje išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) sutikimų atnaujinti (modernizuoti) pastatus valstybinėje žemėje, laikinai naudotis valstybine žeme statybvietei įrengti ir aptverti pastato atnaujinimo (modernizavimo) metu (toliau – Sutikimas) išdavimo atvejus ir tvarką.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-103-(1.3.), 2015-04-16, paskelbta TAR 2015-04-16, i. k. 2015-05852

 

2. Sutikimus išduoda Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis skyrius pagal valstybinės žemės, kurioje planuojama atnaujinti (modernizuoti) pastatus, buvimo vietą (toliau – Teritorinis skyrius).

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-103-(1.3.), 2015-04-16, paskelbta TAR 2015-04-16, i. k. 2015-05852

 

3. Šios Taisyklės netaikomos tais atvejais, kai pastatus atnaujinti (modernizuoti) planuojama valstybinės žemės sklypuose, perduotuose naudotis pagal valstybinės žemės nuomos ar panaudos sutartis. Tokiu atveju Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas atlikti statybos darbus išreiškiamas valstybinės žemės nuomos ar panaudos sutartyje ir atskiras Sutikimas neišduodamas.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-103-(1.3.), 2015-04-16, paskelbta TAR 2015-04-16, i. k. 2015-05852

 

II SKYRIUS

SUTIKIMŲ ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) PASTATUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE  IŠDAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1P-103-(1.3.), 2015-04-16, paskelbta TAR 2015-04-16, i. k. 2015-05852

 

4. Sutikimas suteikia teisę atnaujinti (modernizuoti) pastatus (neatliekant pastato rekonstravimo darbų ir nekeičiant pastatais užstatyto valstybinės žemės ploto, pastatų aukščio ir tūrio, išskyrus tuos atvejus, kai šie parametrai didėja dėl pastato išorinių atitvarų šiltinimo, išorės apdailos keitimo, nuovažų, liftų ir (ar) keltuvų, laiptų ir (ar) pandusų įrengimo, balkonų ir (ar) lodžijų stiklinimo) valstybinėje žemėje, laikinai naudotis valstybine žeme statybvietei įrengti ir aptverti pastato atnaujinimo (modernizavimo) metu.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-103-(1.3.), 2015-04-16, paskelbta TAR 2015-04-16, i. k. 2015-05852

 

5. Sutikimas išduodamas pastato atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbų užsakovui (statytojui) (toliau – asmuo).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-103-(1.3.), 2015-04-16, paskelbta TAR 2015-04-16, i. k. 2015-05852

 

6.  Asmuo, pageidaujantis gauti Sutikimą, Teritoriniam skyriui turi pateikti:

 

6.1. prašymą išduoti sutikimą (Taisyklių 1 priedas), kuriame turi būti aprašyti numatomi atlikti atnaujinimo (modernizavimo) darbai, nurodytas pastato atnaujinimo (modernizavimo) atlikimo terminas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-103-(1.3.), 2015-04-16, paskelbta TAR 2015-04-16, i. k. 2015-05852

 

6.2. pastato atnaujinimo (modernizavimo) statybvietės planą (toliau – Planas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-103-(1.3.), 2015-04-16, paskelbta TAR 2015-04-16, i. k. 2015-05852

 

7. Planas turi būti parengtas naudojant naujausius Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenis, masteliu 1:500–1:1000, atspausdintas A0–A3 standarto popieriaus lapą atitinkančiu formatu.

Plane turi būti pažymėtos Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų ribos ir pastatai, kuriuos planuojama atnaujinti (modernizuoti), statybvietės ribos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-103-(1.3.), 2015-04-16, paskelbta TAR 2015-04-16, i. k. 2015-05852

 

8. Teritorinis skyrius per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo patikrina, ar pateikti visi šių Taisyklių 6 punkte nurodyti dokumentai, ar planuojamas pastatų atnaujinimas (modernizavimas) neprieštarauja šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

Jeigu pateikti ne visi Taisyklių 6 punkte nurodyti dokumentai ir (ar) planuojamas pastatų atnaujinimas (modernizavimas) prieštarauja šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, Teritorinis skyrius per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos apie tai raštu praneša prašymą pateikusiam asmeniui, informuodamas, kad būtina ištaisyti rašte nurodytus trūkumus. Ištaisęs Teritorinio skyriaus nurodytus trūkumus, asmuo gali kreiptis į Teritorinį skyrių su prašymu išduoti Sutikimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-103-(1.3.), 2015-04-16, paskelbta TAR 2015-04-16, i. k. 2015-05852

 

9. Teritorinis skyrius, gavęs visus šių Taisyklių 6 punkte nurodytus dokumentus, sprendimą išduoti sutikimą atnaujinti (modernizuoti) pastatus (Taisyklių 2 priedas) arba neišduoti sutikimo atnaujinti (modernizuoti) pastatus (Taisyklių 3 priedas) priima per 20 darbo dienų nuo prašymo išduoti Sutikimą ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos. Sprendime neišduoti sutikimo atnaujinti (modernizuoti) pastatus nurodomi motyvai, dėl kurių negali būti išduodamas Sutikimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-103-(1.3.), 2015-04-16, paskelbta TAR 2015-04-16, i. k. 2015-05852

 

10. Sprendimas neišduoti sutikimo atnaujinti (modernizuoti) pastatus priimamas, kai:

10.1. vykdant pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus valstybinėje žemėje, planuojama statyti naujus ar rekonstruoti esamus statinius, neatitinkančius Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“, 7 priede išvardytų atvejų.

Tokiu atveju Teritorinis skyrius prašymą pateikusiam asmeniui turi siūlyti teisės aktų nustatyta tvarka formuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą ir sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį, kurioje būtų numatytos sąlygos, pagal kurias valstybinės žemės sklype būtų galima vykdyti statybos ar rekonstravimo darbus.

10.2. nustatoma, kad faktiniai planuojamo atnaujinti (modernizuoti) pastato duomenys (aukštis, tūris, plotas ir kiti parametrai) neatitinka pastato duomenų, nurodytų Nekilnojamojo turto registre. Tokiu atveju Teritorinis skyrius teisės aktų nustatyta tvarka apie nustatytus neatitikimus praneša Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-103-(1.3.), 2015-04-16, paskelbta TAR 2015-04-16, i. k. 2015-05852

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Pasikeitus pastato atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbų užsakovui (statytojui), naujasis užsakovas (statytojas) perima su išduotu Sutikimu susijusias teises ir pareigas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-103-(1.3.), 2015-04-16, paskelbta TAR 2015-04-16, i. k. 2015-05852

 

12. Sutikimas išduodamas prašyme nurodytam laikotarpiui, tačiau ne ilgiau nei 5 metams. Sutikimo galiojimas asmens prašymu gali būti pratęstas Taisyklių nustatyta tvarka 6 mėnesių laikotarpiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-103-(1.3.), 2015-04-16, paskelbta TAR 2015-04-16, i. k. 2015-05852

 

13. Sutikimas Teritorinio skyriaus sprendimu gali būti panaikintas nepasibaigus jo galiojimo terminui, jei yra nustatoma, kad valstybinėje žemėje atliekami ne pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai, o pastato rekonstrukcija ir (ar) naujų pastatų statyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-103-(1.3.), 2015-04-16, paskelbta TAR 2015-04-16, i. k. 2015-05852

 

14. Pagal Sutikimą įrengta statybų aikštelė, jos aptvėrimas ir statiniai bei įrenginiai yra laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre nėra registruojami.

15. Pasibaigus išduoto Sutikimo terminui, pagal Sutikimą įrengta statybų aikštelė, jos aptvėrimas ir statiniai bei įrenginiai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki Sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-103-(1.3.), 2015-04-16, paskelbta TAR 2015-04-16, i. k. 2015-05852

 

16. Teritorinio skyriaus veiksmai (neveikimas) išduodant Sutikimus gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

_________________

 


 

Sutikimų atnaujinti (modernizuoti) pastatus valstybinėje žemėje išdavimo taisyklių

1 priedas

 

(Prašymo išduoti sutikimą atnaujinti (modernizuoti) pastatus valstybinėje žemėje formos pavyzdys)   

 

______________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens ar

 

______________________________________________________________

kitos užsienio organizacijos pavadinimas)

 

______________________________________________________________

(fizinio asmens adresas; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar

 

______________________________________________________________

kitos užsienio organizacijos kodas, buveinė, telefono Nr.)

 

 

Nacionalinės žemės tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos

_________________________ vadovui

(teritorinio skyriaus  pavadinimas)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI SUTIKIMĄ ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) PASTATUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE

 

_____________ Nr. _______

(data)

______________________

(surašymo vieta)

 

Prašau  išduoti   sutikimą   atnaujinti   (modernizuoti) pastatą _______________________,

(unikalus Nr.)                                                              

esantį  ____________________________________, ir laikinai pasinaudoti valstybine žeme pastato
                                                   (adresas)                                                                                           

atnaujinimo (modernizavimo) metu.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) metu numatoma atlikti šiuos darbus:______________ ___________________________________________________________.

Prašome išduoti sutikimą _____________________ laikotarpiui.

(terminas)                                                                                            

PRIDEDAMA. Statybvietės  planas, ______ lapas (-ai, -ų).

 

 

(Pareigų pavadinimas)*                                   (Parašas)                                    (Vardas ir pavardė)

 

 

 

_______

* Nurodoma, kai prašymą pateikia juridinis asmuo

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1P-103-(1.3.), 2015-04-16, paskelbta TAR 2015-04-16, i. k. 2015-05852

 

 

Sutikimų atnaujinti (modernizuoti) pastatus valstybinėje žemėje išdavimo taisyklių

2 priedas

 

(Sutikimo atnaujinti (modernizuoti) pastatus valstybinėje žemėje išdavimo formos pavyzdys)   

 

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

______________________ SKYRIUS

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 

SUTIKIMAS

ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) PASTATĄ VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE

 

20___m. __________ d. Nr. _______

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos_______________________  skyrius,

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalies 6 punktu, Statybos techninio reglamento
STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR  1.07.01:2010   „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“, 50 punktu ir 7 priedo 3 punktu, Sutikimų atnaujinti (modernizuoti) pastatus valstybinėje žemėje išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1P-53-(1.3.) „Dėl Sutikimų  atnaujinti  (modernizuoti)  pastatus  valstybinėje  žemėje  išdavimo  taisyklių patvirtinimo“, ir

atsižvelgdamas į ____________________________________ _____________ prašymą, neprieštarauja,

(asmens vardas ir pavardė / juridinio asmens pavadinimas)             (data)

kad neatliekant pastato rekonstravimo darbų ir nekeičiant užstatyto valstybinės žemės ploto, pastatų aukščio ir tūrio, išskyrus tuos atvejus, kai šie parametrai didėja dėl pastato išorinių atitvarų šiltinimo, išorės  apdailos  keitimo,  nuovažų,  liftų  ir  (ar)  keltuvų, laiptų ir (ar) pandusų įrengimo, balkonų ir (ar)

lodžijų stiklinimo, valstybinėje žemėje  būtų  atnaujinamas  (modernizuojamas)  pastatas ___________,

(unikalus Nr.)

esantis ____________________ .

(adresas)                                             

Sutikimas galioja iki __________________.

(data)

Pasibaigus Sutikimo terminui, pagal Sutikimą įrengta statybų aikštelė, jos aptvėrimas ir statiniai bei įrenginiai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki Sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės.

 

 

(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas)                                      (Vardas ir pavardė)

(A. V.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rengėjo nuoroda)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1P-103-(1.3.), 2015-04-16, paskelbta TAR 2015-04-16, i. k. 2015-05852

 

 

Sutikimų atnaujinti (modernizuoti) pastatus valstybinėje žemėje išdavimo taisyklių

3 priedas 

 

(Rašto dėl atsisakymo išduoti sutikimą atnaujinti (modernizuoti) pastatus valstybinėje žemėje formos pavyzdys)   

 

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

______________________ SKYRIUS

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 

 

(Adresatas)                                                                      

_________________ Nr. ______________

 

 


Į _________________ Nr. ______________

 

DĖL AtsisakymO išduoti SUTIKIMĄ ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) PASTATĄ VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ____________________ skyrius,

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

išnagrinėjęs Jūsų _____________ prašymą ir atsižvelgdamas į tai, kad _______________________

(data)                                                                                          (teisės aktai ir motyvai, kuriais

_______________________________________________________________________________,

remiantis neišduodamas sutikimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą valstybinėje žemėje

atsisako išduoti sutikimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą ______________________________, esantį

(unikalus Nr.)                              

_______________________________ .

(adresas)                                                                                                                                                                        

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas)                                      (Vardas ir pavardė)

(A. V.)

 

 

 

 

 

 

 

(Rengėjo nuoroda)

Priedo pakeitimai:

Nr. 1P-103-(1.3.), 2015-04-16, paskelbta TAR 2015-04-16, i. k. 2015-05852

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. 1P-103-(1.3.), 2015-04-16, paskelbta TAR 2015-04-16, i. k. 2015-05852

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1P-53-(1.3.) „Dėl Sutikimų atnaujinti (modernizuoti) pastatus, atlikti pastatų remontą valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo