Suvestinė redakcija nuo 2020-12-12

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02370

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2019 M. SAUSIO 23 D. NUTARIMO NR. 85 „DĖL SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO PROPORCIJŲ, SPORTO RĖMIMO FONDO ADMINISTRAVIMUI SKIRTŲ LĖŠŲ DALIES NUSTATYMO IR SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ ĮGYVENDINIMO

 

 

2019 m. vasario 14 d. Nr. V-123

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu,

t v i r t i n u pridedamus:

1. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai, finansavimo ir administravimo taisykles.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1879, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25822

 

2. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo ir administravimo taisykles.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1879, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25822

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                             Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro

2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-123

(Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro

2020 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. V-1879

redakcija)

 

SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ, SKIRTŲ FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMS, SKATINANČIOMS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ, SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMUI, SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMUI IR ASMENŲ, DIRBANČIŲ AR TEIKIANČIŲ PASLAUGAS SPORTO SRITYJE, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI IR SPORTO INFORMACIJOS SKLAIDAI FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų (toliau – projektas), skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui, ir asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai, finansavimo ir administravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) detalizuoja Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nustatytus reikalavimus pareiškėjams, paraiškoms Sporto rėmimo fondo (toliau – Fondas) lėšoms gauti ir sporto projektams (toliau – projektai), jų vertinimo, sprendimų dėl projektų finansavimo skyrimo priėmimo, projektų įgyvendinimo sutarčių (toliau – sutartys) sudarymo, projektams skirtų lėšų naudojimo, grąžinimo, atsiskaitymo už panaudotas lėšas ir panaudotų lėšų kontrolės, atsiskaitymo už įgyvendintas veiklas ir veiklų viešinimo tvarką.

2. Apraše ir Taisyklėse nustatyta tvarka Fondo lėšos skiriamos projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu, sporto renginių organizavimu ir asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimu ir sporto informacijos sklaida. Šias Fondo lėšas administruoja Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Atsakinga institucija).

 

II SKYRIUS

FINANSAVIMO PRINCIPAI

 

3. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) kiekvienais metais visas tų metų Fondo lėšas (išskyrus lėšų dalį skirtą Fondui administruoti), skirtas fizinio aktyvumo veiklų, skatinančių fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo, sporto renginių organizavimo ir asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimo ir sporto informacijos sklaidos projektams, paskirsto skelbdama kvietimą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras (toliau – ministras).

4. Kvietimo dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas). Preliminarią sumą nustato Ministerija skelbdama atitinkamų metų kvietimą teikti paraiškas projektams.

5. Paskirstydama konkrečių metų Fondo lėšas, Ministerija ir Atsakinga institucija užtikrina, kad neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams būtų skiriama ne mažesnė kaip Nutarime numatyta lėšų dalis.

6. Tinkamos Fondo lėšomis finansuoti yra tos išlaidos, kurios yra būtinos projekto tikslui pasiekti:

6.1. projekto įgyvendinimo išlaidos:

6.1.1. projekto veiklas vykdančio (ne administruojančio) personalo darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai (išskyrus biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimus). Fondo lėšomis gali būti apmokama tik ta projekto veiklas vykdančio personalo darbo užmokesčio dalis, kuri tenka tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusiam darbui (apskaičiuojama pagal projekto įgyvendinimui tiesiogiai skirto darbo laiko ir su projekto vykdytojo darbuotoju sudarytoje darbo sutartyje nurodyto darbo laiko proporciją, gautą dydį dauginant iš darbo užmokesčio dydžio, nurodyto su projekto veiklų vykdytoju sudarytoje darbo sutartyje). Projekto veiklas vykdančio darbuotojo darbo užmokesčiui iš Fondo lėšų gali būti skirta iki 5 minimalių mėnesinių algų per mėnesį arba iki 5 minimalių valandinių užmokesčių per valandą dydžio suma. Darbo užmokestis projekte apskaičiuojamas valandomis (valandinis darbo apmokėjimo būdas) arba mėnesiais;

6.1.2. atlyginimai pagal autorines sutartis bei kitų atlygintinų paslaugų sutartis;

6.1.3. maitinimo išlaidos: maitinimo paslaugos (treneriams, teisėjams, projekto dalyviams, savanoriams ir projektą vykdančiam personalui), maistpinigiai (projekto dalyviams), maitinimosi išlaidų kompensavimas (savanoriams);

6.1.4. projektą vykdančio personalo ir projekto dalyvių komandiruotės, akreditacijos ir kitos kompensacijų išlaidos;

6.1.5. patalpų, bazių, sporto aikštelių, inventoriaus, transporto ir kita nuoma bei eksploatavimo  išlaidos (šildymui, elektros energijai, kurui ir pan.);

6.1.6. prekės ir paslaugos (sportinei aprangai, leidybos darbams, kitoms būtinosioms paslaugoms ir prekėms);

6.1.7. daiktiniai prizai, kurių vertė ne didesnė kaip 50 Eur vienam apdovanojamam asmeniui, t. y. padėkos raštai, medaliai, taurės ar kitas smulkus sportinis inventorius (daiktinių prizų vertė sumuojama vienam apdovanojamam asmeniui);

6.1.8. sporto užsiėmimų, pratybų ar renginių metu tiesiogiai naudojamo sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;

6.1.9. išlaidos projekto viešinimui (pvz., reklama, straipsnių parengimo, fotografavimo, plakatų dizainas ir spauda ir pan.);

6.1.10. kitos projekto tikslams pasiekti reikalingos išlaidos;

6.2. projekto administravimo išlaidos (skiriamų lėšų dydis negali viršyti nurodyto Aprašo 24 punkte):

6.2.1. projektą administruojančių darbuotojų (pvz.: projekto vadovo ir (ar) finansininko ir pan.) darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai. Fondo lėšomis gali būti apmokama tik projektą administruojančio personalo darbo užmokesčio dalis, kuri tenka tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusiam darbui (apskaičiuojama pagal projekto įgyvendinimui tiesiogiai skirto darbo laiko ir su projekto vykdytojo darbuotoju sudarytoje darbo sutartyje nurodyto darbo laiko proporciją, gautą dydį dauginant iš darbo užmokesčio dydžio, nurodyto su projekto vykdytoju sudarytoje darbo sutartyje). Projekto administruojančio darbuotojo darbo užmokesčiui iš Fondo lėšų gali būti skirta iki 5 minimalių mėnesinių algų per mėnesį arba iki 5 minimalių valandinių užmokesčių dydžio suma. Darbo užmokestis projekte apskaičiuojamas valandomis (valandinis darbo apmokėjimo būdas) arba mėnesiais;

6.2.2. apskaitos vedimo paslaugos;

6.2.3. kanceliarinės prekės;

6.2.4. komunalinių paslaugų išlaidos (projekto administravimo patalpose);

6.2.5. ryšių paslaugos;

6.2.6. banko mokesčiai;

6.2.7. kitos projekto tikslams pasiekti reikalingos išlaidos;

6.3. projekto administravimo išlaidoms skiriama Fondo lėšų dalis gali būti mažinama priklausomai nuo projekto trukmės, veiklų ir dalyvių skaičiaus, teritorinės aprėpties, viešųjų pirkimų procedūrų skaičiaus ir sudėtingumo (perkančiosioms organizacijoms);

6.4. projekto administravimo išlaidos yra apmokamos supaprastintai Taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka;

7. Fondo lėšos negali būti skiriamos ir naudojamos Aprašo 68 punkte numatytoms veikloms ir išlaidoms finansuoti. Kvietimo sąlygose gali būti detalizuotos netinkamos finansuoti išlaidos arba tinkamų finansuoti išlaidų apribojimai.

8. Projektui skirtos lėšos laikomos panaudotomis pagal sutartyje nurodytą paskirtį, jeigu:

8.1. yra pasiekti paraiškoje ir sutartyje nurodyti projekto tikslai ir rezultatai;

8.2. skirtos lėšos panaudotos tinkamoms projekto išlaidoms apmokėti.

9. Projekto išlaidų tinkamumas nustatomas Atsakingai institucijai vertinant, ar jos:

9.1. yra būtinos projektui įgyvendinti, numatytos sutartyje, naudojamos tik projekto tikslams ir rezultatams pasiekti, atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų pagrįstumo ir efektyvumo principus;

9.2. pagal savo paskirtį atitinka projekto sąmatoje nurodytas išlaidas;

9.3. yra realios, atitinkančios rinkos kainas;

9.4. yra faktiškai patirtos ir apmokėtos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos (arba valstybės, kurioje registruotas projekto vykdytojas ar partneris) teisės aktų reikalavimų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir gali būti nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus arba valstybės, kurioje registruotas projekto vykdytojas ar partneris, atitinkamais teisės aktais;

9.5. yra patirtos projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Projekto išlaidų patyrimo data negali būti ankstesnė nei sutartyje nurodytas terminas ir tęsiasi iki sporto projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, išskyrus atvejus, kai projekto vykdytojas sporto projekte yra numatęs veiklų iki planuojamos sutarties pasirašymo datos. Tokiu atveju Fondo lėšomis finansuojamos atsakingos institucijos tinkamomis pripažintos sporto projektų vykdytojų išlaidos, patirtos po kvietime nurodyto termino teikti paraiškas pabaigos;

9.6. yra apmokėtos projekto įgyvendinimo laikotarpiu arba iki ataskaitos, kuria atsiskaitoma už projektui skirtų Fondo lėšų panaudojimą, datos;

9.7. yra patirtos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ)  arba valstybės, kurioje registruotas projekto vykdytojas ar partneris, atitinkamų teisės aktų nuostatų, jeigu projekto vykdytojas (arba partneris, jei pirkimą vykdo projekto partneris), vadovaujantis VPĮ nuostatomis, yra perkančioji organizacija, arba yra patirtos laikantis Ministerijos nustatytos neperkančiųjų organizacijų pirkimų vykdymo tvarkos, jei projekto vykdytojas (ar pirkimą vykdantis projekto partneris) nėra perkančioji organizacija.

10. Jeigu viena ar kelios projekto veiklos neįvykdytos, įvykdytos iš dalies arba netinkamai, nepasiekti numatyti rezultatai arba jie nepakankami, tai veiklai numatyta išlaidų suma ar jos dalis Atsakingos institucijos sprendimu gali būti laikoma netinkamomis finansuoti išlaidomis.

11. Fondo išlaidas gali patirti projekto vykdytojas ir (ar) partneris.

12. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos apmokamos iš Fondo lėšų iki 90 procentų nuo tinkamomis pripažintų išlaidų sumos.

13. Projekto vykdytojai turi prisidėti prie projekto nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis (toliau – nuosavos lėšos) ne mažiau kaip Aprašo 18 punkte nurodytu dydžiu nuo projekto sąmatos sumos.

14. Projekto vykdytojo nuosavų lėšų panaudojimas projekto sąmatoje numatytoms išlaidoms apmokėti turi būti pagrįstas išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentais. Atsakinga institucija, vertindama projekto išlaidų tinkamumą finansuoti ir nustatydama iš Fondo lėšų apmokamą projekto išlaidų sumą, įvertina projekto vykdytojo nuosavų lėšų dydžio, nurodyto Aprašo 18 punkte ar sutartyje (jei sutartyje procentas buvo nustatytas didesnis), užtikrinimą.

15. Projektui įgyvendinti prašomų skirti Fondo lėšų galima mažiausia ir didžiausia sumos, nurodytos Aprašo 12 punkte.

16. Skiriant finansavimą išlaidoms, susijusioms su komandiruotėmis ir kurioms netaikomas gyventojų pajamų mokestis, lėšų dydis nustatomas vadovaujantis Aprašo 64 punkte nurodytais teisės aktais.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS, PARAIŠKOMS IR PROJEKTAMS

 

17. Paraiška lietuvių kalba teikiama elektroniniu būdu Elektroninėje paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje (toliau – Sistema) adresu, nurodytu kvietime.

18. Ne per Sistemą pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas dėl objektyvių priežasčių negali per Sistemą pateikti paraiškos (pvz., Sistema neveikia) ir nedelsdamas (paraiškų teikimo laikotarpiu) apie tai elektroniniu paštu, nurodytu kvietime, praneša Atsakingai institucijai.

19. Paraiškas Atsakingai institucijai gali teikti tik juridiniai asmenys.

20. Juridinis asmuo, kaip pareiškėjas arba sporto projekto partneris, vienai finansuojamai veiklos sričiai gali teikti (arba dalyvauti teikiant kaip sporto projekto partneris) tik vieną paraišką. Juridiniam asmeniui pateikus (arba dalyvaujant teikiant kaip sporto projekto partneriui) daugiau kaip vieną paraišką vienai finansuojamai veiklos sričiai, šios pateiktos paraiškos nevertinamos (nebent pareiškėjas pateikdamas paraišką raštu atsisako kitų pateiktų paraiškų arba iki paraiškų pateikimo termino pabaigos raštu pasirenka vieną paraišką ir atsisako kitų pateiktų paraiškų).

21. Paraišką, kai projektą planuoja įgyvendinti daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo, kitus juridinius asmenis paraiškoje nurodant kaip projekto partnerius. Paraiška teikiama kartu su deklaracija, kurią (-ias) pasirašo pareiškėjas. Prie paraiškos pridedamos ir atitinkamos visų partnerių atskirai patvirtintos deklaracijos. Prie paraiškos turi būti pridėta tiek deklaracijų, kiek juridinių asmenų nurodyti kaip partneriai paraiškoje, bei pareiškėjo deklaracija.

22. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi nurodyti (ir jei taikoma, pagrįsti), ar jo paraiška pretenduoja į neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių projektų konkursinę eilę. Viena paraiška gali pretenduoti tik vienoje tų pačių metų kvietimo atitinkamai finansuojamos sporto projektų srities konkursinėje eilėje.

23. Fondo lėšos negali būti skiriamos, jeigu yra aplinkybių, numatytų Sporto įstatymo 20 straipsnyje. Pareiškėjai patvirtina, kad nėra aplinkybių, apribojančių finansavimo skyrimą sporto projektui, pasirašydami paraiškos deklaraciją. Apie pasikeitusias aplinkybes pareiškėjai / projekto vykdytojai turi informuoti Atsakingą instituciją raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo minėtų aplinkybių atsiradimo dienos. Paaiškėjus minėtų aplinkybių atsiradimo faktui, ministras priima sprendimą dėl susijusios paraiškos nevertinimo / finansavimo neskyrimo / skirto finansavimo susigrąžinimo visa apimtimi. Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia Sporto įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytų asmenų (įskaitant tiek pareiškėjui atstovaujančius asmenis, tiek partneriams atstovaujančius asmenis) vardus, pavardes, pareigų pavadinimus, asmens kodus. Atsakinga institucija iki ministro sprendimo dėl sporto projektų finansavimo priėmimo patikrina, ar nėra aplinkybių, nurodytų Sporto įstatymo 20 straipsnyje, dėl kurių finansavimas sporto projektui negali būti skirtas. Atsakinga institucija, tikrindama, ar nėra Sporto įstatymo 20 straipsnyje nurodytų aplinkybių, turi teisę rinkti Sporto įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytų asmenų vardus, pavardes, pareigų pavadinimus, asmens kodus ir kreiptis į valstybines institucijas prašydama pateikti reikiamą informaciją. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti tinkamą Fondo lėšų skyrimą sporto projektams, identifikuojant asmenis, kuriems dalyvaujant sporto projekte, sporto projektui negali būti skirtos Fondo lėšos. Atsakinga institucija, jeigu sudaroma projekto sutartis, gautus asmens duomenis saugo 5 metus nuo projekto pabaigos, jeigu nesudaroma sutartis su pareiškėju, Atsakinga institucija gautus asmens duomenis saugo 5 metus nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos. Suėjus asmens duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. Pagal Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus fizinių asmenų duomenys nėra viešai skelbiami.

24. Sporto projekto įgyvendinimo laikotarpis prasideda ir tęsiamas sutartyje nurodytu laikotarpiu. Projekto įgyvendinimo laikotarpis apibrėžia tinkamų išlaidų patyrimo laikotarpį, išskyrus Aprašo 10 punkte nurodytus atvejus.

25. Sporto projekto veiklos fiziškai turi būti vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje (jeigu tai nėra įmanoma dėl sporto projekto specifikos ar veiklų pobūdžio ir veiklos yra vykdomos už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, turi būti užtikrinama, kad vykdomų veiklų metu sukurti produktai, rezultatai ir nauda atitektų Lietuvos Respublikai). Ministerija kvietime gali nustatyti sporto projekto veiklų, kurios gali būti vykdomos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, dalį.

26. Paraiškų teikimo terminas nurodomas kvietime ir negali būti trumpesnis nei 20 darbo dienų nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo datos.

27. Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti bendrą projekto vertę, kokią dalį prašoma finansuoti Fondo lėšomis ir koks pareiškėjo nuosavas indėlis projekte.

28. Projekto sąmata yra sudedamoji paraiškos dalis. Ji turi būti sudaryta pagal projekto struktūrą ir būti susieta su projekto veiklomis.

 

IV SKYRIUS

KVIETIMO SKELBIMAS IR PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

29. Finansuotini projektai konkurso būdu atrenkami skelbiant kvietimus.

30. Ministerijos parengtas kvietimas lietuvių kalba ir su kvietimu susijusi informacija skelbiama Ministerijos ir Atsakingos institucijos interneto svetainėje bei, prireikus, vienoje ar keliose visuomenės informavimo priemonėse, pasirinktose vadovaujantis VPĮ nuostatomis.

31. Kvietime nurodomas laikotarpis, per kurį pareiškėjai gali teikti paraiškas pagal Apraše ir šiose Taisyklėse nurodytas sąlygas, ministro nustatytus prioritetus ir patvirtintus specialiuosius projektų vertinimo kriterijus.

32. Kvietime detalizuojama:

32.1. paraiškų teikimo terminas;

32.2. kvietimo dydis;

32.3. paraiškų teikimo būdas;

32.4. pareiškėjus konsultuojančių ir už kvietimą atsakingų asmenų vardai, pavardės, telefono numeriai, elektroninio pašto adresai;

32.5. projektų kofinansavimo nuosavomis lėšomis minimalus dydis;

32.6. prioritetai ir specialieji projektų vertinimo kriterijai;

32.7. informacija, kad pareiškėjas, teikdamas paraišką, sutinka, kad šiame papunktyje nurodyta su paraiška susijusi informacija būtų skelbiama Ministerijos arba Atsakingos institucijos interneto svetainėje: projektus pateikusių subjektų sąrašai, projektų pavadinimai, nustatytus reikalavimus atitinkančių projektų turinio santraukos, prašomų skirti lėšų sumos, projektų turinio vertinimo rezultatai, sprendimai dėl lėšų skyrimo (neskyrimo) ir šių sprendimų motyvai, projektams skirtų lėšų dydžiai, projektų trukmė, informacija apie projektų įgyvendinimo rezultatus, valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų mokėjimo sustabdymą ar nutraukimą;

32.8. dokumentai, kuriuos būtina pateikti kartu su paraiška;

32.9. kita informacija, kurią, Ministerijos arba Atsakingos institucijos nuomone, tikslinga paskelbti.

33. Kvietimas finansavimui gauti skelbiamas nerečiau kaip kartą per einamuosius metus ir ne vėliau kaip iki lapkričio 30 dienos. Ministerija arba Atsakinga institucija per metus gali skelbti ir daugiau nei vieną kvietimą visoms arba atskiroms finansuojamų veiklų sritims, jei pirmojo kvietimo metu nebuvo patvirtintas pakankamas kiekis kokybiškų paraiškų, finansuotinų iš tų metų numatytų Fondo lėšų.

34. Atsakinga institucija pareiškėjams užtikrinta nevaržomą galimybę raštu ir žodžiu pateikti klausimus dėl dalyvavimo konkurse tvarkos ir sąlygų, dėl lėšų projektams įgyvendinti skyrimo sąlygų, dėl paraiškos pildymo ir pan. Atsakingos institucijos paskirti konsultuojantys asmenys konsultuoja pareiškėjus šiais klausimais žodžiu telefonu, raštu ar elektroniniu paštu nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos iki paskutinės paraiškų pagal kvietimą teikti paraiškas pateikimo dienos. Pareiškėjai klausimus raštu ir elektroniniu paštu gali teikti likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki paraiškų pateikimo dienos.

35. Atsakingos institucijos paskirti konsultuojantys asmenys projekto vykdytojus konsultuoja projektų įgyvendinimo klausimais visą projektų įgyvendinimo laikotarpį.

36. Atsakinga institucija gali organizuoti paraiškų rengimo mokymus ar informacinius seminarus galimiems pareiškėjams likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki paraiškų pateikimo dienos.

37. Pareiškėjas, siekdamas gauti finansavimą, Atsakingai institucijai turi pateikti kvietimo priede nustatytos formos užpildytą paraišką. Dokumentai, pridedami prie paraiškos:

37.1. projekto sąmata, kuri yra paraiškos sudedamoji dalis;

37.2. pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens (teikiamas įgaliojimas) pasirašyta paraiškos deklaracija, kurioje taip pat patvirtinama, kad nėra aplinkybių, ribojančių pareiškėjo galimybes gauti Fondo lėšas, nurodytų Taisyklių 23 punkte;

37.3. jeigu paraiška teikiama su partneriu (-iais), partnerinės (-ių) organizacijos (-ų) vadovo ar jo įgalioto asmens (teikiamas įgaliojimas) pasirašyta paraiškos deklaracija, kurioje taip pat patvirtinama, kad nėra aplinkybių, ribojančių pareiškėjo galimybes gauti Fondo lėšas, nurodytų Taisyklių 23 punkte;

37.4. pareiškėjo juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija arba juridinių asmenų registro išrašas;

37.5. jeigu paraišką teikia užsienyje registruotas juridinis asmuo, atitinkamas išrašas iš toje valstybėje išduodamo atitinkamo dokumento su vertimu į lietuvių kalbą (vertimas turi būti patvirtintas pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu);

37.6. kiti kvietimo sąlygose nurodyti dokumentai, jei taikoma.

38. Pareiškėjas, teikdamas sporto projekto paraišką, privalo deklaruoti ir įsipareigoti, kad sporto projekto išlaidos nėra ir nebus pakartotinai finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų bei kitų piniginių išteklių.

39. Kartu su paraiška pareiškėjas gali pateikti kitus dokumentus kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką.

40. Kitu nei šių Taisyklių 17 punkte nurodytu būdu pateiktos ir (arba) po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

41. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomas dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po jų pateikimo yra negalimas, išskyrus atvejus, kai Atsakinga institucija pareiškėjo paprašo patikslinti pateiktą informaciją.

42. Pagal kvietime nurodytas sąlygas ir terminus gautos projektų paraiškos Atsakingos institucijos nustatyta tvarka užregistruojamos. Pasibaigus projektų paraiškų teikimo terminui, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų Atsakinga institucija savo interneto svetainėje viešina pateiktų ir užregistruotų paraiškų Fondo lėšoms gauti sąrašą, kuriame nurodomi pareiškėjų ir sporto projektų pavadinimai, prašomų skirti Sporto rėmimo fondo lėšų sumos.

43. Pareiškėjas gali atsiimti pateiktą paraišką Atsakingai institucijai pateikdamas rašytinį prašymą nevertinti pateiktos paraiškos.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR SPRENDIMŲ DĖL FINANSAVIMO PRIĖMIMAS

 

44. Fondo lėšoms gauti pateiktų ir užregistruotų paraiškų vertinimą sudaro du etapai:

44.1. atrankos, kurią atlieka Atsakinga institucija vadovaudamasi Aprašu, Taisyklėmis, kvietimu, ministro nustatytais prioritetais ir patvirtintais specialiaisiais projektų vertinimo kriterijais, atlieka projektų vertinimą, kuris apima du etapus:

44.1.1. paraiškų administracinės atitikties tinkamumo vertinimas;

44.1.2. paraiškų, atitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus, turinio  ir išlaidų pagrįstumo vertinimas. Atlikdama šio etapo vertinimą, Atsakinga institucija gali pasitelkti jos pasirinktus ekspertus, vadovaudamasi Aprašo 42 punkte nustatyta tvarka. Pabaigusi atranką, Atsakinga institucija per 3 darbo dienas tinkamas finansuoti Fondo lėšomis paraiškas ir vertinimo išvadas dėl jų tinkamumo finansuoti vertinimo (toliau – išvados) pateikia Ministerijai raštu. Ministerija paraiškų vertinimo išvadas per 3 darbo dienas pateikia sporto projektų komisijai (toliau – Komisija).

44.2. Atsakingos institucijos atrinktų siūlomų finansuoti paraiškų vertinimo išvadas vertina Komisija, vadovaudamasi Aprašu, Taisyklėmis, kvietimu, ministro nustatytais prioritetais ir patvirtintais specialiaisiais projektų vertinimo kriterijais:

44.2.1. pritardama Atsakingos institucijos išvadoms ir teikdama siūlymus Ministerijai dėl paraiškų finansavimo;

44.2.2. nepritardama Atsakingos institucijos išvadoms ir teikdama motyvuotus siūlymus Ministerijai dėl paraiškų nefinansavimo;

44.2.3. Komisija neteikia siūlymų dėl sporto projektų finansavimo dydžio.

45. Atsakinga institucija ir Komisija, vertindamos paraiškas arba vertinimo išvadas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 3 straipsnyje ir Aprašo 32 punkte įtvirtintais principais.

46. Paraiškų atrankos administracinės atitikties tinkamumo vertinimo metu nustatoma, ar paraiška yra pateikta nepraleidus kvietime nustatyto termino, atitinka Apraše, Taisyklėse ir kvietime paraiškai nustatytus reikalavimus.

47. Jeigu atliekant paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimą nustatoma, kad paraiška pateikta nesilaikant Apraše, Taisyklėse ir kvietime nustatytų reikalavimų, Taisyklėse nustatytais atvejais šį trūkumą leidžiama pašalinti. Atsakinga institucija privalo pareiškėjui pateikti prašymą patikslinti duomenis, nustatydama ne trumpesnį nei 5 darbo dienų ir ne ilgesnį nei 10 darbo dienų terminą šiam trūkumui pašalinti. Jei nustatoma, kad paraiška turi bent vieną esminį trūkumą, nurodytą Taisyklių 50 punkte, terminas trūkumams pašalinti nenustatomas.

48. Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą trūkumo nepašalina arba trūkumo pašalinti neįmanoma, Atsakinga institucija priima motyvuotą sprendimą tokią paraišką pripažinti netinkama ir ją atmesti. Pagrįstais atvejais Atsakinga institucija gali priimti sprendimą dėl paraiškos administracinės atitikties su išlyga, kad reikiami dokumentai ir (ar) informacija bus pateikti iki sutarties pasirašymo dienos ar kito sutartyje nustatyto termino bei tęsti tokios paraiškos vertinimą. Pareiškėjui nepateikus trūkstamų dokumentų ir (ar) papildomos informacijos per nustatytą terminą, sutartis nepasirašoma arba pasirašyta sutartis nutraukiama. Priimdama šiuos sprendimus Atsakinga institucija privalo užtikrinti tinkamą paraiškų vertinimą ir Apraše, Taisyklėse bei kvietime nustatytų principų laikymąsi.

49. Neesminiais paraiškos trūkumais, kurie nesudaro esminių kliūčių paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimui ir kurie nėra pakankamas pagrindas paraišką įvertinti kaip netinkamą, laikomi:

49.1. nepateiktas įgaliojimas pasirašyti paraiškos deklaraciją, kai ją pasirašo ne pareiškėjo institucijos vadovas ir (ar) nepateikti partnerių įgaliojimai, kai paraiškos deklaracijas pasirašo ne partnerių institucijų vadovai;

49.2. nepateikti privalomi pateikti paraiškos priedai, išskyrus pareiškėjo deklaraciją ir (ar), jei paraiška teikiama su partneriu – partnerių pasirašytas deklaracijas;

49.3. prieštaringa informacija, pateikta skirtingose paraiškos dalyse;

49.4. aritmetinės klaidos, išskyrus prašomą skirti Fondo lėšų sumą;

49.5. redakcinio pobūdžio, rašybos klaidos;

49.6. kiti panašaus pobūdžio neesminiai trūkumai.

50. Administracinės atitikties tinkamumo vertinimo metu esminiais paraiškos trūkumais, kurie yra pakankamas pagrindas paraišką įvertinti kaip netinkamą, laikomi:

50.1. paraiška pateikta po kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos;

50.2. paraiška pateikta kitu nei kvietime nurodytu būdu ir forma;

50.3. paraiška parengta ne lietuvių kalba;

50.4. pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) yra netinkami pagal kvietime nurodytas sąlygas;

50.5. kartu su paraiška nepateikta projekto pareiškėjo pasirašyta deklaracija ir (ar), jei paraiška teikiama su partneriu – partnerių pasirašytos deklaracijos;

50.6. pareiškėjo deklaracija (jei paraiška teikiama su partneriais – ir partnerių deklaracijos) pateikta nepasirašyta;

50.7. prašoma finansuoti suma neatitinka Aprašo 12 punkte keliamų reikalavimų prašomai finansuoti sumai;

50.8. neužtikrintas nuosavas indėlis projekte pagal Taisyklių ir (ar) kvietime nurodytus reikalavimus;

50.9. paraiškoje nurodyta projekto įgyvendinimo trukmė neatitinka kvietime nurodytos projekto įgyvendinimo trukmės;

50.10. paraiškoje nurodyta projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžia neatitinka kvietime nurodytų sąlygų;

50.11. neužpildytos visos privalomos paraiškos dalys;

50.12. kiti panašaus pobūdžio neatitikimai, neatitinkantys imperatyvių Taisyklėse ir kvietime nurodytų reikalavimų.

51. Paraiškos, kurios neatitiko administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijų, išskyrus Aprašo 36 punkte numatytus atvejus, yra atmetamos. Atlikus administracinės atitikties tinkamumo vertinimą Atsakingos institucijos vadovas tvirtina paraiškų, kurios atitiko / neatitiko administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus (-ų), sąrašus, ir apie tai per 3 darbo dienas nuo sąrašų patvirtinimo dienos raštu informuoja ministeriją ir pareiškėjus.

52. Atsakinga institucija turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimą atlieka tik tų paraiškų, kurios atitiko administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus arba buvo priimtas sprendimas dėl paraiškų administracinės atitikties su išlyga.

53. Paraiškų turinio vertinimas atliekamas vadovaujantis bendraisiais projekto vertinimo kriterijais (ministras bendruosius projektų vertinimo kriterijus gali detalizuoti) ir ministro nustatytais specialiaisiais projektų vertinimo kriterijais, kurie detalizuojami kvietime. Paraiška turi atitikti bent vieną ministro nustatytą prioritetą, nurodytą kvietime. Ministerija kvietime nustatydama vertinimo kriterijus, juos grupuoja ir svorius parenka vadovaudamasi Aprašo 40 punktu.

54. Jei paraiška nesurenka 56 ir daugiau balų (iš 100 galimų), paraiška atmetama. Jei paraiška nesurenka minimalaus kiekvienai vertinimo kriterijų grupei nustatyto pereinamojo balo, paraiška yra atmetama. Ministras priima sprendimą dėl finansavimo neskyrimo, patvirtina Aprašo 46.2 papunktyje nurodytą sąrašą ir Atsakinga institucija apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėjus raštu per 3 darbo dienas.

55. Jeigu paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo metu kyla neaiškumų dėl dviprasmiškos ar neišsamios informacijos, Atsakinga institucija, nepažeisdama lygiateisiškumo, skaidrumo principų, kreipiasi į pareiškėją prašydama per Aprašo 43 punkte nustatytą terminą pateikti paaiškinimus ir (ar) papildomą informaciją. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl paraiškoje esančių techninių, redakcinių klaidų, neturinčių įtakos turinio vertinimui. Užklausa dėl paaiškinimų ir (ar) papildomos informacijos pareiškėjui neturi būti siunčiama, jei paraiškoje pateiktos informacijos vertintojams pakanka atitinkamam sprendimui priimti, t. y. vertintojai negali prašyti paaiškinimų ir (ar) informacijos, kurie nepaaiškina paraiškos atitikties vertinimo kriterijams, o tik sustiprina paraiškos atitiktį vertinimo kriterijams.

56. Jeigu paraiškų turinio ir išlaidų tinkamumo vertinimo metu nustatoma, kad pareiškėjas paraišką pateikė ne į tą finansuojamą veiklos sritį, paraišką siūloma perkelti į kitą finansuojamą veiklos sritį. Tokiu atveju Atsakinga institucija kreipiasi į pareiškėją prašydama per Atsakingos institucijos nustatytą ne trumpesnį nei 3 darbo dienų ir ne ilgesnį nei 5 darbo dienų terminą pateikti sutikimą dėl paraiškos perkėlimo į kitą finansuojamą veiklos sritį. Pareiškėjui nesutikus arba per nustatytą terminą nepateikus sutikimo dėl paraiškos perkėlimo į kitą finansuojamą veiklos sritį, ministras priima sprendimą dėl paraiškos nefinansavimo, o Atsakinga institucija apie tai informuoja pareiškėją per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

57. Paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo metu nustatomas maksimalus Fondo lėšų, reikalingų projektui įgyvendinti, dydis:

57.1. jeigu dalis projekto išlaidų yra nepagrįsta, nėra akivaizdaus šių išlaidų būtinumo projekto veikloms įgyvendinti, Atsakinga institucija raštu pareiškėjo paprašo pagrįsti tokias išlaidas ir (arba) pasiūlo sumažinti dalį projekto išlaidų. Jei pareiškėjas per Atsakingos institucijos nustatytą ne trumpesnį nei 5 darbo dienų ir ne ilgesnį nei 10 darbo dienų terminą nepateikia prašomos informacijos arba jo pateikta informacija nepagrindžia išlaidų būtinumo projekto veiklai įgyvendinti, nepagrįstos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti. Terminas gali būti pratęstas, jei pareiškėjas, norėdamas pagrįsti pateiktą informaciją, turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as). Prašymą pratęsti terminą pareiškėjas turi pateikti Atsakingai institucijai ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos;

57.2. jei paraiškos vertinimo metu nustatoma, kad sporto projekto išlaidos yra suskaičiuotos remiantis rinkos kainas viršijančiais įkainiais, vertintojai, vadovaudamiesi Atsakingos institucijos nustatyta tvarka, turi perskaičiuoti sporto projekto biudžetą naudodami rinkos įkainius ir turi atitinkamai sumažinti sporto projekto tinkamas finansuoti išlaidas;

57.3. po paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo Atsakinga institucija iki sutarčių pasirašymo su pareiškėjais dienos turi įsitikinti, kad paraiškos sąmatoje suplanuotos ir vertintojo patvirtintos išlaidos atitinka Aprašo, Taisyklių ir kvietimo reikalavimus projekto sąmatai, t. y., ar išlaidos paskaičiuotos laikantis nustatytų maksimalių išlaidų dydžių, procentinių apribojimų ir tikslaus priskyrimo išlaidų kategorijoms. Nustačius šiuos neatitikimus, pareiškėjui siūloma koreguoti sąmatą ta išlaidų suma, kuri viršija nustatytų maksimalių išlaidų dydžius, procentinius apribojimus ir tikslias priskyrimo išlaidų kategorijas. Jeigu pareiškėjas su sąmatos koregavimu nesutinka, sutartis su juo nėra pasirašoma;

57.4. projektui skirtinas (neviršijant paraiškoje nurodyto) Fondo lėšų dydis turi būti nustatomas kaip didžiausia projektui įgyvendinti būtina suma, įvertinus visų kitų finansavimo šaltinių panaudojimo galimybes.

58. Paraiškų vertinimą atlieka vertintojais paskirti Atsakingos institucijos darbuotojai. Atliekant turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimą, Atsakinga institucija vertintojais gali pasitelkti pasirinktus ekspertus. Vertintojams paraiškos priskiriamos atsitiktine tvarka. Gavę vertinamų paraiškų sąrašus ir pastebėję galimą interesų konfliktą, kaip nurodyta Aprašo 42 punkte, vertintojai nedelsiant informuoja Atsakingą instituciją. Tokiu atveju paraiška, dėl kurios vertintojas deklaruoja galimą interesų konfliktą, pakeičiama kita atsitiktine paraiška.

59. Paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimą atlieka vienas vertintojas.

60. Paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimą atlieka:

60.1. vienas vertintojas, kai projekto paraiškoje nurodyta prašoma Fondo lėšų suma mažesnė nei 30 000 Eur;

60.2. du vertintojai, kai projekto paraiškoje nurodyta prašoma Fondo lėšų suma lygi arba yra didesnė nei 30 000 Eur. Bendras paraiškai skiriamas balas paskaičiuojamas išvedant dviejų vertintojų suteiktų balų vidurkį. Tuo atveju, kai dviejų vertintojų paraiškų vertinimo balai skiriasi daugiau nei 20-čia balų, siekiant išsiaiškinti, kuris vertinimas teisingesnis, paraišką įvertinti skiriamas trečias vertintojas. Tokiu atveju paraiškai skiriamas balas nustatomas išvedus aritmetinį vidurkį iš dviejų vertintojų, kurių vertinimo rezultatai yra artimiausi.

61. Ekspertams keliami minimalūs reikalavimai įvardinti Aprašo 42 punkte.

62. Atsakinga institucija gali kelti didesnius nei minimalius reikalavimus ekspertams. Reikalavimus ekspertams Atsakinga institucija skelbia atlikdama viešąjį paslaugų pirkimą.

63. Paraiškų atranką Atsakinga institucija atlieka per Aprašo 50 punkte nurodytą terminą.

64. Atsakinga institucija atlikusi vertinimą per 5 darbo dienas parengia paraiškų vertinimo išvadas, kurias tvirtina Atsakingos institucijos vadovas. Išvadose nurodoma: projekto numeris, sporto projektų sritis, pareiškėjo pavadinimas, pareiškėjo juridinio asmens kodas, projekto pradžios ir pabaigos datos, projekto pavadinimas, projekto santrauka, projekto vertinimo balas, prašomų Sporto rėmimo fondo lėšų suma ir siūloma skirti Sporto rėmimo fondo lėšų suma. Išvados pateikiamos vertinimo balo mažėjimo tvarka ir perduodamos Ministerijai raštu per 3 darbo dienas nuo Atsakingos institucijos vadovo išvadų patvirtinimo dienos. 

65. Kai sporto projektams, surinkusiems vienodą balų skaičių, finansuoti nepakanka kvietimui teikti paraiškas skirtos Sporto rėmimo fondo lėšų sumos, pirmenybė suteikiama sporto projektams, surinkusiems daugiau balų pagal pirmąjį bendrąjį sporto projektų vertinimo kriterijų, o jei sporto projektai vienodai įvertinti pagal šį bendrąjį sporto projektų vertinimo kriterijų, pirmenybė suteikiama sporto projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą bendrąjį sporto projektų vertinimo kriterijų.

66. Jei pagal visus bendruosius sporto projektų vertinimo kriterijus tokie sporto projektai įvertinti vienodai, pirmenybė suteikiama sporto projektams, surinkusiems daugiau balų pagal konkrečiam kvietimui ministro nustatytus specialiuosius sporto projektų vertinimo kriterijus.

67. Jei pagal visus bendruosius sporto projektų vertinimo kriterijus tokie sporto projektai įvertinti vienodai, iš eilės siūlomas finansavimas tam sporto projektui, kuriam finansuoti pakanka kvietimui teikti paraiškas likusios Sporto rėmimo fondo lėšų sumos. Tuo atveju, jei kvietimui teikti paraiškas likusios Sporto rėmimo fondo lėšų sumos nepakanka nei vienam iš vienodai įvertintų sporto projektų, tokie sporto projektai nefinansuojami.

68. Atsakinga institucija paraiškų vertinimo išvadose pateikia paraiškų, kurios išvardijamos pagal siūlomą paraiškų finansavimo eilę (surinkto vertinimo balo mažėjimo tvarka), sąrašus pagal projektų veiklų sritis:

68.1. paraiškų, kurioms rekomenduojama skirti finansavimą, sąrašą. Į sąrašą įrašomos siūlomos finansuoti paraiškos, kurioms užtenka kvietime nurodyto biudžeto. Prioriteto tvarka siūlomos finansuoti neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių projektų paraiškos. Finansavimo prioritetas suteikiamas tokiam neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių projektų paraiškų skaičiui, kuris užtikrintų 10 procentų Fondo lėšų projektų veiklų sritims skyrimą;

68.2. paraiškų, kurioms nerekomenduojama skirti finansavimą, sąrašą. Į šį sąrašą įrašomos paraiškos, kurioms įgyvendinti po atsakingos institucijos atliktos atrankos, sudarius paraiškų finansavimo eilę, Fondo lėšų nepakanka, ir (arba) paraiškos, kurios atmestos vadovaujantis Taisyklių 54 punktu.

69. Komisija, per 20 darbo dienų nuo išvadų dėl projektų tinkamumo finansuoti vertinimo gavimo dienos, įvertinusi pateiktas paraiškas, teikia siūlymą dėl projektų finansavimo Ministerijai. Komisijos siūlyme pateikiami motyvai dėl lėšų skyrimo projektams.

70. Ministras, per Taisyklių 69 punkte nurodytą terminą negavęs siūlymų iš Komisijos, turi teisę priimti sprendimą dėl projektų finansavimo, įvertindamas Atsakingos institucijos išvadas dėl projektų tinkamumo finansuoti vertinimo.

71. Ministras, nurodydamas tokio sprendimo motyvus, gali priimti sprendimą paraiškas vertinti pakartotinai, kai turima informacijos, kuri tiesiogiai lemtų esminį paraiškos vertinimo rezultatų pokytį.

72. Atsakingai institucijai pakartotinai įvertinus paraiškas, Atsakinga institucija parengia išvadas Aprašo 46 punkto nustatyta tvarka. Komisija, per 10 darbo dienų nuo Atsakingos institucijos išvadų gavimo dienos įvertinusi pateiktas išvadas, teikia siūlymus dėl sporto projektų finansavimo. Komisijos siūlyme pateikiami motyvai dėl lėšų skyrimo sporto projektams.

73. Ministras, gavęs Komisijos siūlymą dėl paraiškų finansavimo, priima motyvuotus sprendimus dėl lėšų skyrimo ir tvirtina Aprašo 46 punkte nurodytus sąrašus. Kuomet Komisijos siūlymas dėl paraiškos finansavimo nesutampa su Atsakingos institucijos vertinimo išvadomis dėl tinkamumo finansuoti vertinimo, ministras gali:

73.1. atmesti Komisijos siūlymą;

73.2. priimti Komisijos siūlymą;

73.3. priimti sprendimą tokią paraišką vertinti pakartotinai.

74. Paraiškų pakartotinis vertinimas negali trukti ilgiau kaip 20 darbo dienų. Paraiškos pakartotinį vertinimą atlieka Atsakingos institucijos paskirtas (-i) vertintojas (-ai), pirminės atrankos metu nevertinęs paraiškos.

75. Kai ministro sprendimas dėl lėšų skyrimo projektams yra kitoks nei pasiūlė Komisija, ministro sprendime nurodomi tokio nesutikimo motyvai.

76. Apie paraiškų vertinimo rezultatus ir ministro sprendimą dėl lėšų skyrimo projektui pareiškėjas informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Pareiškėjas, kurio projektui įgyvendinti skirtas finansavimas taip pat, jei yra, informuojamas apie išlygas ir rekomendacijas projektui įgyvendinti.

77. Apie ministro sprendimą dėl Fondo lėšų skyrimo projektams viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) informuojama raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. CPVA papildomai pateikiama informacija apie projektus, kuriuose numatytos išlaidos įrangai.

78. Atsakinga institucija savo interneto svetainėje per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos viešina projektų, kuriems įgyvendinti skirtos Fondo lėšos, sąrašą, kuriame nurodoma Aprašo 57 punkte nurodyta informacija.

79. Paskelbus paraiškų vertinimo rezultatus ir pasibaigus sprendime dėl finansavimo įvardintame galimo pretenzijų pateikimo laikotarpiui Atsakinga institucija savo interneto svetainėje viešina atitinkamo kvietimo paraiškų vertinime dalyvavusių atsakingos institucijos darbuotojų, vertinusių sporto projektus, ir ekspertų, kurie buvo pasitelkti sporto projektams vertinti, sąrašą (sąraše nurodomi šių asmenų vardai ir pavardės).

80. Su visais pareiškėjais pasirašius sutartis nustatomas nepanaudotų Fondo lėšų dydis. Nepanaudotomis lėšomis ministro sprendimu siūloma finansuoti daugiausiai balų surinkusius tinkamus finansuoti nefinansuotus projektus arba skelbiamas papildomas kvietimas tais pačiais metais.

81. Ministerija gali priimti sprendimą skelbti papildomą kvietimą, jei:

81.1. nustačius, kad pagrindinio kvietimo metu nepanaudota Fondo lėšų, skirtų Taisyklių 2 punkte įvardintoms projektų veiklų sritims, suma yra didesnė nei 20 procentų;

81.2. nustačius, kad po visų tais metais įvykdytų Fondo kvietimų neužtikrinamas ne mažesnis kaip 10 procentų Fondo lėšų skyrimas neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams. Ministerija, įvertinusi turimą informaciją dėl Fondo lėšų dydžio, skirto neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams, nustato Fondo lėšų dalį prioriteto tvarka skiriamą neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams papildomo kvietimo metu;

82. Ministerija gali priimti sprendimą papildomą kvietimą skelbti išskirtinai neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams finansuoti.

 

VI SKYRIUS

SUTARČIŲ SUDARYMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS

 

83. Atsakinga institucija su pareiškėju, kurio projektui įgyvendinti skirtas Fondo finansavimas, sudaro sutartį. Sutarties formą, sutarties sudarymo, keitimo, nutraukimo ir kitas sąlygas, atsižvelgdama į Aprašo ir Taisyklių nuostatas, nustato ir tvirtina Ministerija.

84. Atsakinga institucija per 10 darbo dienų nuo finansavimo projektui skyrimo įsakymo dienos parengia ir Sistemoje pateikia pareiškėjui sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 10 darbo dienų. Esant galimybei, sutartis pasirašoma elektroniniu parašu. Pareiškėjas apie galimybę pasirašyti dokumentą elektroniniu parašu bei pastebėjimus dėl sutarties projekto pateikia per 3 darbo dienas.

85. Pareiškėjas, kurio įgyvendinamam projektui skirtas finansavimas, ne vėliau nei per Atsakingos institucijos nurodytą pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą Atsakingai institucijai elektroniniu paštu arba Sistemoje atsiunčia elektroniniu parašu pasirašytą sutartį.

86. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti sutartį ar per nustatytą terminą jos nepasirašo, Atsakinga institucija per 3 darbo dienas nuo nustatyto termino pabaigos informuoja pareiškėją, kad pasiūlymas pasirašyti sutartį neteko galios. Atsakingos institucijos vadovas sprendimą dėl projekto finansavimo pripažįsta netekusiu galios ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

87. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi sutarties šalys, ir galioja, kol šalys įvykdo visus joje numatytus įsipareigojimus arba iki kol sutartis bus nutraukta.

88. Sutartyje turi būti nurodytas projekto pavadinimas, projekto įgyvendinimo laikotarpis, projektui skirtų Fondo lėšų ir projekto vykdytojo nuosavų lėšų sumos ir procentai, projekto administravimo išlaidų dydžiai, šalių teisės ir įsipareigojimai, atsakomybė (tarp jų ir netesybos) už sutarties, Taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų nesilaikymą, atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarka, atsiskaitymo už projekto veiklas tvarka, išlaidų apmokėjimo būdai, sutarties galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo, ginčų sprendimo sąlygos ir tvarka, kitos nuostatos, padedančios užtikrinti projekto vykdymo ir skirtų lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą.

89. Sutartyje numatomas draudimas be Atsakingos institucijos sutikimo projekto vykdytojui perleisti, įkeisti ar kitaip apsunkinti įsigytą turtą sutartyje nurodytą laikotarpį.

90. Sutartyje numatoma pareiga projekto vykdytojui naudoti įsigytą turtą projekto tikslais sutartyje nurodytą laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis nei paraiškoje nurodytas laikotarpis.

91. Sutartyje numatoma pareiga projekto vykdytojui deklaruoti pajamas ir pelną, gautus projekto įgyvendinimo metu ir iš projekte organizuojamų veiklų ar įrangos panaudojimo. Pelnu laikomos visos pajamos, viršijančios sutartyje nurodytą nuosavų lėšų sumą. Nurodytąja pelno dalimi turi būti mažinama paskirtoji Fondo lėšų suma.

92. Sutarties galiojimo metu projekto vykdytojas neturi teisės perleisti jokių savo teisių ir pareigų, kylančių iš sutarties, tretiesiems asmenims be Atsakingos institucijos sutikimo.

93. Sutarties keitimai atliekami Apraše, Taisyklėse ir sutartyje nustatyta tvarka. Projekto vykdytojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, privalo informuoti Atsakingą instituciją sutartyje nurodytu būdu apie įvykusius arba numatomus projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus, dėl kurių keičiasi projekto apimtis, išlaidos, pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis ar kitaip keičiasi projektas ar sutartyje nustatyti projekto vykdytojo įsipareigojimai bei nurodyti pakeitimo priežastis.

94. Atsakingai institucijai paprašius, projekto vykdytojas Taisyklėse nustatyta tvarka turi pateikti dokumentus, kuriais pagrindžiama sutarties keitimo poreikį pagrindžianti informacija, ir (arba) papildomą informaciją, reikalingą sprendimui dėl sutarties keitimo priimti. Sutarties keitimai gali būti esminiai ir neesminiai.

95.  Taisyklėse neesminiu sutarties pakeitimu laikomas pakeitimas neturintis esminio poveikio projekto apimčiai, tikslui ir rezultatams pasiekti. Neesminis pakeitimas leidžiamas be papildomo susitarimo prie sutarties sudarymo su sąlyga, kad laikomasi šių sąlygų:

95.1. pakeitimas neturi įtakos projekto rodikliams;

95.2. perkeliama iki 20 procentų sąmatos išlaidų kategorijos lėšų sumos. Perkeliant lėšas sąmatos straipsnio lėšų suma negali padidėti daugiau nei 20 procentų;

95.3. lėšos perkeliamos į bet kokį kitą sąmatos straipsnį išskyrus administravimo straipsnį;

95.4. nepratęsia projekto įgyvendinimo laikotarpio;

95.5. projekto veiklų įgyvendinimas nevėluos ilgiau nei 30 dienų; arba projekto įgyvendinimas pasibaigs ne daugiau kaip 30 dienų iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;

95.6. nesumažina projekto vykdytojo sutartyje numatyto prisidėjimo nuosavomis lėšomis procento;

95.7. projekto vykdytojas informuoja Atsakingą instituciją raštu (Sistemoje) apie numatomus pakeitimus ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki numatomų pakeitimų datos.

96. Neesminiai projekto pakeitimai Atsakingai institucijai neatsakius įsigalioja automatiškai per 10 darbo dienų.

97. Projekto vykdytojas gali ne vėliau kaip likus 20 darbo dienų iki sutartyje nustatyto projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos Atsakingai institucijai Sistemoje pateikti argumentuotą prašymą dėl esminio sutarties keitimo:

97.1. sutarties sąmatos keitimo, jei projekto įgyvendinimo metu išlaidų dydžiai skirtųsi nuo planuotų sąmatoje ir faktinės išlaidos sąmatos išlaidų kategorijoje keistųsi daugiau kaip 20 procentų nuo planuotų. Jeigu įgyvendinant projektą išlaidų dydžiai bus paskirstyti kitaip, nei planuota sutarties sąmatoje, ir viršys šiame papunktyje nurodytą dydį, toks lėšų panaudojimas bus laikomas netinkamu;

97.2. paraiškoje numatytų veiklų ir (arba) jų plano pakeitimo;

97.3. partnerio keitimo;

97.4. projekto vykdytojo banko sąskaitos keitimo.

98. Pakeitimai leidžiami tik paraiškos ribose.

99. Apsvarsčiusi gautą Taisyklių 97 punkte nurodyta tvarka pateiktą prašymą, Atsakinga institucija pritaria, pritaria iš dalies arba atmeta prašymą ir apie priimtą sprendimą praneša projekto vykdytojui Sistemoje per 10 darbo dienų. Tuo atveju, kai kreipiamasi dėl esminio sutarties keitimo, Atsakinga institucija inicijuoja papildomo susitarimo prie sutarties rengimą (išskyrus atvejį, kai prašymas atmetamas). Sutarties pakeitimas rengiamas taip pat kaip sutarties pasirašymas, nurodytas Taisyklių 84 punkte.

100. Praleidus sutarties, ar sutarties pakeitimui nustatytą terminą, prašymai yra atmetami, nebent projekto vykdytojas nurodo svarbias priežastis, dėl kurių šis terminas buvo praleistas, ir Atsakinga institucija nusprendžia jį atnaujinti.

101. Jeigu projekto įgyvendinimo metu sutaupoma lėšų ir projekto vykdytojas siūlo jas panaudoti projekto veikloms arba atsiranda objektyvių priežasčių, dėl kurių reikia keisti projekto įgyvendinimo laikotarpį, projekto vykdytojas apie tai sutartyje nurodytu būdu praneša už projekto priežiūrą atsakingam Atsakingos institucijos asmeniui Taisyklėse nustatyta tvarka. Atsakinga institucija Taisyklėse numatyta tvarka gali priimti sprendimą pakeisti projekto įgyvendinimo laikotarpį ir (ar) leisti panaudoti sutaupytas lėšas toms pačioms projekte numatytoms veikloms, kurios suteiktų projektui didesnės pridėtinės vertės.

102. Projekto įgyvendinimo laikotarpis pagrįstais atvejais gali būti pratęstas iki 4 metų termino, bet ne ilgiau nei nurodyta atitinkamų metų kvietime. Dėl projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo projekto vykdytojas su motyvuotu prašymu kreipiasi į Atsakingą instituciją sutartyje nurodytu būdu. Atsakinga institucija į prašymą reaguoja Taisyklių 99 punkte nustatyta tvarka.

103. Jeigu Atsakinga institucija priima sprendimą iš sutaupytų lėšų leisti įgyvendinti naujas nenumatytas veiklas, atitinkančias projekto tikslą, ir (ar) pakeisti projekto įgyvendinimo laikotarpį taip, kad jų pakeitimas užtikrintų veiksmingą projekto įgyvendinimą, projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po abiejų šalių papildomo susitarimo pasirašymo dienos Sistemoje užpildo veiklų tvarkaraštį nurodydamas naujas veiklas, jeigu tokios numatytos, ir naujų arba neįvykdytų veiklų naujus įvykdymo terminus ir sąlygas. Jeigu pasirašomas papildomas susitarimas dėl sutaupytų lėšų panaudojimo, prie jo pridedama sąmata, kurioje turi būti nurodyta, kiek lėšų kiekvienai iš veiklų skiriama.

104. Projekto vykdytojui nepagrindus būtinumo keisti sutartį Atsakingai institucijai atmetus projekto vykdytojo prašymą, sudaryta sutartis lieka galioti arba projekto vykdytojas ją gali nutraukti sutartyje nustatyta tvarka ir grąžinti gautas Fondo lėšas Atsakingai institucijai per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.

105. Jeigu projekto vykdytojas nesilaiko Taisyklėse ir (ar) sutartyje nustatytų sąlygų ar įsipareigojimų ir (ar) kitų teisės aktų arba nebegali toliau vykdyti veiklos, kuriai skirtos Fondo lėšos, Atsakinga institucija inicijuoja pažeidimų tyrimus Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais. Pažeidimų tyrimai vykdomi taikant gerąją praktiką, kuri yra taikoma Europos Sąjungos ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės ir (ar) savivaldybių biudžeto lėšomis finansuojamiems projektams.

106. Atsakinga institucija turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti sutartį, kai:

106.1. nustatomi sutarties sąlygų, Taisyklių arba Aprašo pažeidimai ir projekto vykdytojas per Atsakingos institucijos nustatytą terminą jų nepašalina;

106.2. nustatoma, kad projektui skirtas Fondo lėšas projekto vykdytojas naudoja ne pagal paskirtį;

106.3. projekto vykdytojas laiku nepateikia ataskaitų apie Fondo lėšų panaudojimą ar nevykdo kitų sutartimi nustatytų finansinių įsipareigojimų;

106.4. paaiškėja, kad projekto vykdytojas pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis ar suklastotus dokumentus, kurių pagrindu buvo skirtos Fondo lėšos.

107. Nutraukus sutartį vadovaujantis Taisyklių 106 punktu, projekto vykdytojas privalo per 5 darbo dienas nuo sutarties nutraukimo dienos į sutartyje nurodytą Atsakingos institucijos banko sąskaitą grąžinti visas sutarties pagrindu išmokėtas Fondo lėšas (už kiekvieną uždelstą dieną mokant po 0,03 procento dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos sumos).

108. Projekto vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, sutartyje nustatyta tvarka ir grąžinti gautas Fondo lėšas Atsakingai institucijai ne vėliau kaip iki sutarties nutraukimo dienos. Projekto vykdytojas privalo įspėti Atsakingą instituciją raštu ne vėliau kaip per 20 darbo dienų iki sutarties nutraukimo, jeigu sutartyje nenurodytas ilgesnis terminas.

109. Sutarties šalys privalo viena kitą informuoti apie savo adreso, pavadinimo (kartu ir partnerio (-ių), projekto sąskaitos numerio, elektroninio pašto adreso ar atsakingų asmenų kontaktinių duomenų, kuriuos viena kitai nurodė sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka, pasikeitimą. Sutarties šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, kurie buvo siųsti pagal šiuos duomenis.

 

VII SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

 

110. Projekto vykdytojas privalo:

110.1. Fondo lėšas naudoti teisėtai, ekonomiškai, efektyviai ir rezultatyviai;

110.2. Taisyklėse ir sutartyje nustatyta tvarka teikti ataskaitas apie projekto įgyvendinimą ir projektui skirtų lėšų panaudojimą;

110.3. nepanaudotas, netinkamai panaudotas, nepagrįstai gautas Fondo lėšas grąžinti Atsakingai institucijai per 5 darbo dienas nuo Atsakingos institucijos pranešimo gavimo dienos į sutartyje nurodytą Atsakingos institucijos banko sąskaitą (už kiekvieną uždelstą dieną mokant po 0,03 procento dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos sumos);

110.4. naudojant projekto lėšas visoms išlaidoms apmokėti atsiskaitymus vykdyti negrynaisiais pinigais;

110.5. vykdant projektą laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų kompensuojamųjų išlaidų dydžių, užtikrinti finansinių atsiskaitymo dokumentų teisėtumą;

110.6. sudaryti sąlygas Ministerijai arba Atsakingai institucijai atlikti Fondo lėšų naudojimo patikrinimus;

110.7. viešinti projektą Taisyklių XIII skyriuje nustatyta tvarka;

110.8. užtikrinti tinkamą projekto buhalterinės apskaitos atskyrimą projekto vykdytojo buhalterinėje apskaitoje (su projektu susiję buhalterinės apskaitos įrašai turi būti atskirti nuo kitų operacijų arba projektui naudojama atskira sąskaita);

110.9. fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su projekto įgyvendinimu, saugoti su šiomis operacijomis susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 5 metus (skaičiuojant nuo kitų metų po projekto pabaigos);

110.10. paskirti projekto vadovą ir, jei reikalinga, suformuoti atitinkamą kvalifikaciją ir (ar) patirtį turinčią projekto vykdymo komandą su aiškiai apibrėžtomis funkcijomis ir nustatyta atsakomybe.

111. Sporto projekto vykdytojas sporto projekto įgyvendinimo metu gali pakeisti sporto projekto partnerį arba sporto projektą toliau vykdyti be sporto projekto partnerio, jei kitas sporto projekto partneris arba pats sporto projekto vykdytojas įsipareigoja užtikrinti visų sporto projekte numatytų įsipareigojimų įgyvendinimą, gavęs Atsakingos institucijos sutikimą. Partnerio keitimui taikomos Aprašo 29 punkto nuostatos.

112. Sutarties galiojimo metu projekto vykdytojas neturi teisės perleisti jokių savo teisių ir pareigų, kylančių iš sutarties, tretiesiems asmenims be Atsakingos institucijos sutikimo.

 

VIII SKYRIUS

SUPAPRASTINTAS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

 

113. Supaprastintas išlaidų apmokėjimas pagal fiksuotąsias normas taikomas projekto administravimo išlaidoms, nurodytoms Taisyklių 6.2 papunktyje.

114. Konkrečiam projektui konkrečiai (-ioms) išlaidų kategorijai (-oms) taikomą (-as) fiksuotąją (-ąsias) normą (-as) nustato Atsakinga institucija paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Taikant fiksuotąją normą apskaičiuotoms išlaidoms išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentai bei pirkimo dokumentai nėra teikiami.

115 Mokėjimo prašyme deklaruojant projekto veiklų vykdymo išlaidas, numatytas Taisyklių 6.1 papunktyje, projekto administravimo išlaidoms, numatytoms Taisyklių 6.2 papunktyje, apskaičiuoti taikoma nustatyta fiksuotojo dydžio norma nuo projekto veiklų išlaidų sumos.

116Nustatyta fiksuotoji norma ir didžiausia galima apmokėti atitinkamos išlaidų kategorijos lėšų, kai išlaidos apmokamos supaprastintai, suma nustatoma sutartyje.

117 Jeigu dalis deklaruotų išlaidų, nuo kurių, taikant fiksuotojo dydžio normą yra apskaičiuojamos kitos išlaidų kategorijos išlaidos, yra nepripažįstamos tinkamomis finansuoti, taikant fiksuotąją normą apmokamos deklaruotos išlaidos yra perskaičiuojamos pritaikant nustatytą fiksuotąją normą nuo tinkamomis finansuoti pripažintos išlaidų sumos.

118 Supaprastinto išlaidų apmokėjimo atveju riziką dėl faktiškai patirtų ir apmokėtų išlaidų, lyginant su deklaruotomis ir Fondo lėšomis apmokėtomis, skirtumo prisiima išlaidas patyręs projekto vykdytojas ir (arba) partneris.

119 Jeigu projekto vykdytojo ir (ar) partnerio faktiškai patirtos išlaidos yra didesnės už apskaičiuotas taikant supaprastintą išlaidų apmokėjimą, skirtumas yra apmokamas iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio nuosavų lėšų.

120 Projekto vykdytojui ir  (ar) partneriui faktiškai nepanaudojus visų lėšų, gautų jas apmokėjus supaprastintai, lėšų likutį jis gali panaudoti kitoms projekto išlaidoms apmokėti, jei jos nėra apmokamos iš kitų projektui skirtų lėšų, kitoms projekto vykdytojo ar partnerio vykdomų projektų išlaidoms arba kitoms projekto vykdytojo ar partnerio reikmėms apmokėti, jei tokios išlaidos yra būtinos ir nėra apmokamos iš kitiems projektams skirtų lėšų arba iš kitų finansavimo šaltinių. Atlikdamas šiuos veiksmus projekto vykdytojas ar partneris privalo laikytis teisės aktų, reglamentuojančių jo buhalterinę apskaitą.

121 Atsakinga institucija vadovaudamasi Aprašu, Taisyklėmis, kvietimo sąlygomis ir fiksuotųjų dydžių skaičiavimo metodikomis projektams gali nustatyti ir kitus supaprastinto projektų išlaidų apmokėjimo būdus, taikant fiksuotojo dydžio normą, fiksuotuosius įkainius ar fiksuotąsias sumas.

 

IX SKYRIUS

PIRKIMŲ PRIEŽIŪRA

 

122. Kalendorinių metų pradžioje projekto vykdytojas privalo skaičiuoti planuojamą metų veiklos finansavimą. Neperkančioji organizacija Taisyklėse suprantama kaip juridinis asmuo, kuris nėra perkančioji organizacija, kaip ji apibrėžta VPĮ 2 straipsnio 25 dalyje ir kuriai netaikomas VPĮ nuostatos, tačiau kuri įgyvendina arba numato įgyvendinti (kaip projekto vykdytojas arba projekto partneris) iš Fondo finansuojamą projektą.

123. Jeigu projekto vykdytojas pagal planuojamą metų pradžioje finansavimą yra ne perkančioji organizacija, o per metus gavus finansavimą paaiškėja, kad jis tapo perkančiąja organizacija, visus pirkimus nuo šio momento jis privalo vykdyti vadovaujantis VPĮ.

124. Atsakinga institucija turi teisę vykdytojo paprašyti pateikti nurodytą informaciją:

124.1. išankstinio skelbimo apie pirkimą kopiją (jei taikoma);

124.2. pirkimo dokumentų (įskaitant skelbimo ar kvietimo teikti pasiūlymus) kopijas (jei taikoma);

124.3. laimėtojo pasiūlymo kopiją (jei taikoma);

124.4. susirašinėjimo su tiekėjais raštų kopijas (jei taikoma);

124.5. tiekėjų pretenzijų ir atsakymo į jas kopijas (jei taikoma);

124.6. protokolų kopijas (jei taikoma);

124.7. tiekėjų apklausos pažymos kopiją (jei taikoma);

124.8. pirkimo sutarties kopiją (jei taikoma);

124.9. informacinius pranešimus apie sprendimus pirkti prekes, paslaugas ir darbus nepaskelbus apie pirkimą (jei taikoma).

 

X SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ ĮGYVENDINTAS VEIKLAS, PROJEKTŲ IŠLAIDŲ DEKLARAVIMAS IR APMOKĖJIMAS

 

125. Projekto vykdytojas, projekto įgyvendinimo metu ir jam pasibaigus Atsakingai institucijai atsiskaito Taisyklėse ir (arba) sutartyje nustatyta tvarka, nustatytais terminais teikdamas Ministerijos nustatytos ir patvirtintos formos projekto vykdymo ataskaitas. Projekto vykdymo ataskaitą sudaro dalykinė ataskaita ir (jei reikalinga) mokėjimo prašymas.

126. Dalykinėje ataskaitoje turi būti aptarti projekto:

126.1. aktualumas – ar pasiekti rezultatai atitinka numatytus tikslus ir tikslinės grupės poreikius;

126.2. veiksmingumas – kaip įgyvendintos projekto veiklos padėjo pasiekti projekto tikslų, ar racionaliai buvo naudojami finansiniai ištekliai rezultatams pasiekti ir ar projekto finansinės sąnaudos buvo siejamos su projekto rezultatais;

126.3. tvarumas – ar projekto rezultatai užtikrins tęstinumą ir duos naudos projekto vykdytojui ir projekto dalyviams pasibaigus projektui;

126.4. poveikis – ar projektas turi ir ateityje turės įtakos projekto dalyvių fiziniam aktyvumui;

126.5. rizikos veiksniai – su kokiomis problemomis buvo susidurta įgyvendinant projektą (jeigu buvo) ir kokios įtakos jos turėjo projekto rezultatams, kokios aplinkybės ar veiksniai turėtų būti įvertinti planuojant tęsti projektą ar įgyvendinti panašias naujas veiklas.

127.  Projekto vykdytojas įgyvendintas veiklas deklaruoja Atsakingai institucijai teikdamas:

127.1. tarpines dalykines ataskaitas, kurios teikiamos ne rečiau kaip kas 6 mėnesius nuo sutartyje nustatytos projekto pradžios datos. Tarpinėje dalykinėje ataskaitoje deklaruojamos visos projekto vykdytojo ir, jei yra, partnerio (-ių) ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendintos projekto veiklos;

127.2. galutinę dalykinę ataskaitą. Galutinėje dalykinėje ataskaitoje deklaruojamos visos projekto vykdytojo ir, jei yra, partnerio (-ių) įgyvendintos projekto veiklos.

128. Projekto vykdytojas kartu su dalykine ataskaita taip pat teikia per ataskaitinį laikotarpį įgyvendintų veiklų ir viešinimo priemonių (jei taikoma) įrodymus, viešinimo lentos, plakato maketą ir (ar) nuotrauką, renginio dalyvių sąrašą, programą, nuotraukas.

129. Projekto vykdytojo išlaidos gali būti apmokamos taikant išlaidų kompensavimo būdą, sąskaitų apmokėjimo būdą, išmokant avansą arba neišmokant avanso. Išlaidų apmokėjimo būdas nustatomas sutartyje.

130. Projektui įgyvendinti, jei kvietimo sąlygose nenumatyta kitaip, gali būti išmokamas iki 50 procentų visų skirtų lėšų avansas.

131. Projekto avanso dydis nustatomas sutartyje.

132. Atsakinga institucija projekto vykdytojui perveda avansą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo avansinio mokėjimo prašymo gavimo dienos. Avansinio mokėjimo prašymo pateikimo tvarka nustatoma sutartyje.

133. Gavęs avansą, projekto vykdytojas (ir partneriai) pradeda įgyvendinti projektą. Jeigu per 5 mėnesius nuo avanso gavimo dienos projekto vykdytojas ir nė vienas iš projekto partnerių (jei taikoma) nepradeda vykdyti projekto veiklos, projekto vykdytojas per 5 darbo dienas privalo grąžinti avansą Atsakingai institucijai, kaip nurodyta sutartyje.

134. Projekto vykdytojas išlaidas deklaruoja teikdamas tarpinius ir galutinį mokėjimo prašymus. Mokėjimo prašymai rengiami tokia tvarka:

134.1. projekto, kurio vertė yra mažesnė arba lygi 30 000 Eur ir (arba) įgyvendinimo laikotarpis lygus arba trumpesnis nei 8 mėnesiai, teikiamas tik galutinis mokėjimo prašymas;

134.2. projekto, kurio vertė yra didesnė nei 30 000 Eur ir (arba) įgyvendinimo laikotarpis ilgesnis nei 8 mėnesiai, mokėjimo prašymai išlaidoms deklaruoti teikiami tarpiniai (ne rečiau kaip kas 6 mėnesiai) ir galutinis mokėjimo prašymas.

135. Mokėjimo prašymai kartu su dalykinėmis ataskaitomis teikiami sutartyje nustatyta tvarka.

136. Projekto vykdytojas teikdamas mokėjimo prašymą pateikia visas tinkamas projekto vykdytojo ir (jei taikoma) partnerio (-ių) patirtas per ataskaitinį laikotarpį, už kurį teikiamas mokėjimo prašymas, išlaidas pagrindžiančių ir apmokėjimą įrodančių (jei išlaidos apmokamos kompensavimo būdų) dokumentų kopijas, įskaitant viešojo pirkimo, jei toks buvo vykdomas, dokumentus (dokumentai, kurie prieinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) viešai arba prieinami Ministerijai arba Atsakingai institucijai suteikus priėjimą prie tam tikro pirkimo ir jo dokumentų CVP IS, neteikiami). Projekto vykdytojas privalo saugoti nurodytus dokumentus ne trumpiau kaip 5 metus (skaičiuojant nuo kitų metų po projekto pabaigos). Projekto išlaidos turi būti patvirtintos apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus arba valstybės, kurioje registruotas projekto vykdytojas ar partneris, atitinkamų teisės aktų reikalavimais. Atsakinga institucija einamaisiais metais, atsitiktine tvarka atrinkusi ne mažiau kaip 20 procentų projektų vykdytojų mokėjimo prašymų, patikrina visus atrinktų projektų vykdytojų pateiktus išlaidas pagrindžiančius ir apmokėjimą įrodančius dokumentus. Atsakinga institucija papildomai atrenka dokumentų patikrai projektų vykdytojus, kai pateiktame mokėjimo prašyme  nustatoma dviprasmiška informacija, pateikta  informacija mokėjimo prašyme neatitinka su viešai projekto vykdytojo skelbiama (skelbta) informacija ar ankstesniame projekto vykdytojo mokėjimo prašyme deklaruotos išlaidos buvo pripažintos netinkamomis arba, kai projekto įgyvendinimo laikotarpis ir veiklos pradėtos vykdyti anksčiau, nei pasirašyta sutartis. Tokiais atvejais projektų vykdytojai apie tai, kad jų pateiktas mokėjimo prašymas yra atrinktas dokumentų patikrai, informuojami per 3 darbo dienas po mokėjimo prašymo pateikimo arba po atrankos, jei ji vyko jau po mokėjimo prašymo pateikimo, sutartyje nurodytu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1976, 2020-12-11, paskelbta TAR 2020-12-11, i. k. 2020-27052

 

137. Kitoje valstybėje registruotas projekto vykdytojas teikdamas galutinį mokėjimo prašymą kartu pateikia ir galutinio mokėjimo prašymo audito pagal toje valstybėje galiojančius teisės aktus išvadą lietuvių ar anglų kalbomis. Audito laikotarpiui projekto vykdytojas turi teisę prašyti pratęsti galutinės ataskaitos teikimo terminą, bet ne ilgesnei nei reikalinga atlikti auditą trukmei.

138. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai yra prekių ir paslaugų tiekėjų pateiktos sąskaitos faktūros, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, pirkimo ir pardavimo kvitai, darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai, kelionių dokumentai, sutartys ir darbų priėmimo ir perdavimo aktai bei kiti dokumentai, pateisinantys ir įrodantys patirtas išlaidas.

139. Išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai yra banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas.

140. Teikiant mokėjimo prašymą atskirai nurodoma pagal ankstesnius mokėjimo prašymus pervesta paramos lėšų suma, pagal teikiamą mokėjimo prašymą prašoma apmokėti išlaidų suma (išskiriant išlaidų sumą apmokamą kompensavimo ir sąskaitų apmokėjimo būdais) bei pagal sutartį likusi apmokėti suma.

141. Projekto vykdytojas galutinę projekto vykdymo ataskaitą, kurią sudaro galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė dalykinė ataskaita Atsakingai institucijai pateikia ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo sutartyje numatytos projekto pabaigos, jei sutartyje nenustatyta kitaip.

142. Jeigu sutartyje numatytas išorės auditas, prie projekto vykdymo galutinės ataskaitos pridedamos auditoriaus išvados ir sutarties su audito įmone ar atestuotu auditoriumi, kuris audito veikla verčiasi savarankiškai, kopijos.

143. Projekto vykdymo ataskaitos gavimo data laikoma projekto vykdymo ataskaitos pateikimo Atsakingai institucijai sutartyje nurodytu būdu dienos kita darbo diena.

144. Atsakinga institucija atlieka projekto vykdymo ataskaitos vertinimą, kaip sudedamąją projekto vertinimo dalį. Įvertinami projekto pasiekti rezultatai, poveikis tikslinėms grupėms, nustatomi projekto privalumai ir trūkumai, pasirinktų veiklų tinkamumas, lėšų projekto veikloms įgyvendinti ir tikslui pasiekti panaudojimo racionalumas.

145. Atsakinga institucija tikrina projekto vykdymo ataskaitas, tvirtina ir apmokėjimus atlieka Taisyklėse nustatyta ir savo vidaus darbo tvarka.

146. Atsakinga institucija, gavusi projekto įgyvendinimo ataskaitą per 20 darbo dienų patikrina, ar ataskaita yra tinkama, įvertina projekto įgyvendinimo ataskaitos mokėjimo prašyme nurodytų patirtų išlaidų tinkamumą finansuoti ir nustato tinkamų finansuoti išlaidų sumą.

147. Kai tikrinant vykdymo ataskaitą nustatoma, kad išlaidų tinkamumui finansuoti įvertinti būtina patikra vietoje, išlaidos pripažįstamos tinkamomis tik atlikus patikrą vietoje.

148. Jeigu projekto įgyvendinimo ataskaita neatitinka nustatytų reikalavimų arba išlaidos patirtos pažeidžiant teisės aktus, arba kai išlaidų tinkamumo finansuoti negalima įvertini dėl to, kad pateikti ne visi dokumentai, pripažįstama tinkama finansuoti tik ta išlaidų suma, dėl kurios pateikti tinkami dokumentai ir nėra nustatyta trūkumų ir (ar) prašoma projekto vykdytojo pašalinti trūkumus, nustatant ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų nuo prašymo dėl trūkumų pašalinimo gavimo dienos terminą. Jeigu per nustatytą terminą trūkumai nepašalinami arba pašalinami ne visi trūkumai, tinkama finansuoti pripažįstama tik ta išlaidų suma, dėl kurios pateikti tinkami dokumentai ir nėra nustatyta trūkumų.

149. Kai visos projekto įgyvendinimo ataskaitoje deklaruotos išlaidos pripažįstamos netinkamomis finansuoti, ataskaita atmetama.

150. Atsakinga institucija sprendimą dėl projekto vykdymo tarpinės ataskaitos priima šia tvarka:

150.1. atsižvelgdama į projekto vykdymo tarpinį vertinimą, priima sprendimą tarpinei projekto vykdymo ataskaitai pritarti ir tęsti projektą taip, kaip suplanuota, pritarti jai iš dalies ir tęsti projektą, pasiūlant pakeitimus projekto vykdytojui, arba ją atmesti ir netęsti projekto;

150.2. jeigu Atsakinga institucija priima sprendimą pritarti tarpinei projekto vykdymo ataskaitai iš dalies ir tęsti projektą, rengiamas papildomas susitarimas dėl siūlomų pakeitimų prie sutarties ir derinamas su projekto vykdytoju. Jeigu Atsakinga institucija priima sprendimą atmesti tarpinę projekto vykdymo ataskaitą ir netęsti projekto, inicijuojamas sutarties nutraukimas sutartyje nustatyta tvarka;

151. jeigu Atsakinga institucija tarpinei ir (arba) galutinei projekto vykdymo ataskaitai pritaria iš dalies arba ją atmeta, sprendimo motyvai ir siūlomi pakeitimai (jeigu yra) nurodomi pranešime projekto vykdytojui.

152. Atsakinga institucija per 25 darbo dienas nuo projekto vykdymo ataskaitos vertinimo išvadų patvirtinimo dienos perveda iki 90 procentų (arba atitinkamai mažesnio procento, jei projekto vykdytojo nuosavas prisidėjimas didesnis nei 10 procentų) patvirtintame mokėjimo prašyme nurodytos tinkamų išlaidų sumos. Likusi deklaruotų išlaidų dalis, kuri buvo pripažinta netinkamomis išlaidomis arba dėl kurios nustatyta trūkumų ir kurie per nustatytą terminą nebuvo pašalinti, nefinansuojama ir apie tai Atsakinga institucija informuoja projekto vykdytoją.

153. Projekto išlaidos finansuojamos pagal projekto vykdytojo pateiktus mokėjimo prašymus. Kai bendra pagal projekto vykdytojo pateiktus mokėjimo prašymus pervesta suma (įskaitant ir avansu projekto vykdytojui išmokėtą sumą) pasiekia projektui įgyvendinti skirtą paramos lėšų sumą, projekto išlaidos nebekompensuojamos.

154. Jei Atsakinga institucija, išanalizavusi galutinę projekto vykdymo ataskaitą ir auditoriaus išvadą (jei taikoma), nustato, kad projekto vykdytojui buvo išmokėta didesnė paramos suma nei būtina projektui įgyvendinti, ji turi nedelsdama pareikalauti projekto vykdytojo grąžinti sumos perviršį.

 

XI SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ PROJEKTO IŠLAIDAS

 

155. Dokumentų patikrai atrinktas projekto vykdytojas, teikdamas mokėjimo prašymą, privalo:

155.1. patikrinti kiekvieno paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateiktos sąskaitos arba kito išlaidų pagrindimo dokumento atitiktį Taisyklių, projekto sutarties, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutarties sąlygoms (kai tokia sutartis sudaryta) ir įpareigoti tai atlikti projekto partnerį (kai išlaidas patiria partneris);

155.2. pridėti išlaidų pagrindimo, išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas;

155.3. pridėti (viešųjų) pirkimų dokumentų ir (viešųjų) pirkimų sutarčių kopijas. Gali būti neteikiami dokumentai, kurie prieinami CVP IS viešai arba prieinami programos operatoriui (kai projektai įgyvendinami pagal programą) arba fondo administratoriui suteikus prieigos prie tam tikro pirkimo ir jo dokumentų CVP IS teisę;

155.4. pridėti veiklų įgyvendinimo įrodymo dokumentus;

155.5. į mokėjimo prašymą įtraukti savo ir projekto partnerio (-ių) patirtas išlaidas (jei jų yra);

155.6. išlaidas mokėjimo prašyme nurodyti eurais. Išlaidos, patirtos kita valiuta nei eurai, mokėjimo prašyme nurodomos eurais vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.

156. Atsakinga institucija turi teisę paprašyti projekto vykdytojo ir (arba) partnerio pateikti papildomą su (viešuoju) pirkimu susijusią informaciją ir (ar) dokumentus, reikalingus išlaidų tinkamumui finansuoti įvertinti.

157. Atsakinga institucija turi teisę susipažinti su kitais sporto projekto vykdytojo ir sporto projekto partnerio (-ių) iš kitų finansavimo šaltinių įgyvendinamais (-tais) projektais ir juos įgyvendinant sukurtais rezultatais, kitais sporto projekto vykdytojo ir sporto projekto partnerio (-ių) dokumentais, kiek tai būtina dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo prevencijai ir sporto projekto vykdytojo pateiktuose mokėjimo prašymuose deklaruotų išlaidų tinkamumui finansuoti užtikrinti.

158. Atsakinga institucija, įtarusi konkurencijos politikos pažeidimus, susijusius su viešojo administravimo subjektų pareiga užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, konkurenciją ribojančiais susitarimais ar piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymu, apie tai praneša Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai.

 

XII SKYRIUS

PATIKRA VIETOJE

 

159. Atsakinga institucija turi teisę atlikti patikrą projekto įgyvendinimo metu projekto įgyvendinimo ir (arba) administravimo vietoje.

160. Atsakinga institucija atsitiktine ir (arba) savo nustatyta tvarka parenka projektus, kuriems bus vykdoma patikra vietoje.

161. Apie planuojamą patikrą vietoje Atsakinga institucija ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas informuoja projekto vykdytoją ir (ar) partnerį (jei patikra vykdoma pas partnerį). Jei išankstinis informavimas apie patikrą vietoje gali turėti neigiamos įtakos patikros rezultatams, apie planuojamą patikrinimą neinformuojama.

162. Projekto patikrą vietoje paprastai atlieka ne mažiau kaip du Atsakingos institucijos darbuotojai, tačiau konkretų patikros vietoje lapo klausimą gali tikrinti vienas darbuotojas.

163. Patikros vietoje lapas gali būti pildomas patikros vietoje metu arba Atsakingos institucijos darbuotojams grįžus. Kai patikros vietoje lapas pildomas ir pasirašomas patikros vietoje metu arba patikros vietoje lapas pildomas Atsakingos institucijos darbuotojams grįžus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienos po patikros vietoje atlikimo, patikros vietoje lapo kopija siunčiama projekto vykdytojui.

164. Atsakinga institucija atlikdama projekto patikrą vietoje patikrina iš projekto vykdytojo kartu su mokėjimo prašymais ir dalykinėmis ataskaitomis gautų dokumentų kopijų atitiktį originaliems dokumentams ir ar yra visi į dokumentų sąrašą įtraukti dokumentai.

165. Projekto vykdytojas turi pateikti ir išlaidas pateisinančius dokumentus, kurie turi atitikti formalius reikalavimus (dokumentų kopijos turi būti ryškios ir įskaitomos); projekto vykdytojas yra atsakingas už visų projekto išlaidas pateisinančių dokumentų teisingumą – savo atstovaujamos institucijos bei visų projekte dalyvaujančių partnerių; dokumentuose turi būti pateikiamos tik tinkamos išlaidos; dokumentams, pateiktiems ne lietuvių kalba, pateikiami vertimai ar santraukos; dokumentuose, sąskaitų išrašuose ar kituose buhalterinės apskaitos dokumentuose turi matytis, kad dokumentas tikrai pateisina konkretaus projekto išlaidas). Patikros vietoje metu gali būti daromos su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų kopijos ir (arba) fotografuojama.

166. Nustačius, kad ne visos dokumentų kopijos atitinka originalius dokumentus ar yra ne visi į dokumentų sąrašą įtraukti dokumentai, projekto vykdytojas per 10 darbo dienų turi pateikti trūkstamus dokumentus. Nepateikus trūkstamų dokumentų per nustatytą laiką, tai laikoma sutarties pažeidimu ir inicijuojamas paramos lėšų ar jų dalies grąžinimas.

167. Atsakinga institucija turi teisę inicijuoti projekto išlaidų auditą, o projekto vykdytojas turi pateikti nurodytai audito įmonei išlaidas patiesinančius dokumentus. Apie inicijuotą auditą, nurodant audito įmonės pavadinimą ir kontaktinį, asmenį projekto vykdytojas informuojamas ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki numatomo audito datos. Atsakingai institucijai inicijavus projekto išlaidų auditą, mokėjimo prašymo vertinimo terminas stabdomas audito atlikimo laikotarpiui.

 

XIII SKYRIUS

PROJEKTŲ VIEŠINIMAS IR INFORMAVIMAS

 

168. Pagrindinis visų informavimo ir viešinimo priemonių tikslas yra užtikrinti projektams įgyvendinti skirtų Fondo lėšų skaidrumą, teikiamos paramos žinomumą ir atpažįstamumą. Viešinant Fondo lėšomis finansuojamą projektą, privaloma naudoti šias informavimo ir viešinimo priemones:

168.1. informacija projekto vykdytojo ir, jei yra, partnerio (-ių) interneto svetainėje. Jeigu institucija neturi savo interneto svetainės, viešinama projekto vykdytojo turimoje socialinių tinklų paskyroje;

168.2. pranešimas spaudai apie projektu planuojamus pasiekti ar jau pasiektus rezultatus (regioninė arba nacionalinė žiniasklaida, internetiniai naujienų portalai, specializuoti naujienų portalai);

168.3. viešinimas projekto dokumentuose (pirkimo dokumentuose, pirkimo sutartyse, mokymų medžiagose, dalyvių sąrašuose ir kituose dokumentuose);

168.4. straipsnis apie siekiamus arba pasiektus rezultatus pasirinktoje sklaidos priemonėje: projekto vykdytojo ir / arba partnerio interneto svetainėje, regioninėje / nacionalinėje žiniasklaidoje, internetiniame naujienų portale, socialinėje paskyroje (privaloma, jei projektui įgyvendinti skirta Fondo lėšų suma yra lygi ar didesnė kaip 100 000 Eur). Straipsnyje turi būti paminėta, kad „Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas“, ir, jei yra galimybė, pridedamas Sporto rėmimo fondo ženklas;

168.5. viešinimo lentos įrengimas (privaloma, jei projektui įgyvendinti skirta Fondo lėšų suma yra lygi ar didesnė kaip 100 000 Eur). Viešinimo lenta primena visuomenei apie jau įgyvendintą projektą ir suteiktą Fondo paramą. Viešinimo lenta kabinama gerai matomoje vietoje ant projektą vykdančios institucijos sienos arba patalpose kuriose vykdomos projekto veiklos ne vėliau kaip iki ataskaitos Atsakingai institucijai pateikimo dienos. Viešinimo lenta turi būti gerai matoma ir pakankamo dydžio (informacija joje turi būti aiškiai įskaitoma). Rekomenduojamas mažiausias viešinimo lentos dydis 400x300 mm. Viešinimo lentoje turi būti nurodomas projekto pavadinimas, projekto vykdymo laikotarpis, užrašas „Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas“, ir naudojamas Sporto rėmimo fondo ženklas.

169. Įranga, priemonės ir kita medžiaga įsigyta ar sukurta projekto metu turi būti žymima Sporto rėmimo fondo ženklu ir (arba) užrašu „Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas“. Ženklą ir užrašo dydį reikėtų rinktis pagal įrangos, priemonės ar kitos medžiagos įsigytos ar sukurtos projekto metu dydį ir vietą, kurioje jis bus dedamas.

170. Projektų vykdytojai, atsižvelgdami į savo įgyvendinamų projektų specifiką, gali pasirinkti ir papildomas informavimo ir viešinimo priemones, jų nuomone, tinkamas bei stiprinančias informacijos apie projektą sklaidą – pvz., mobiliuosius stendus, komunikaciją socialiniuose tinkluose, straipsnius spaudoje, radijo ar televizijos reportažus, spaudos konferencijas ir pan. Viešinimo priemonės bei jų kiekis turi būti pasirenkamos ir planuojamos atsižvelgiant į įgyvendinamo projekto mastą, pobūdį, tikslinę auditoriją. Viešinimo priemonėms gali būti numatyta iki 3 procentų Fondo lėšų skiriamos sumos.

171. Viešinimo priemonėse privaloma nurodyti, kad projektas (pavadinimas ir projekto vykdytojas (-jai) bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Ši informacija nurodoma tekstu ir esant galimybei naudojant Fondo ženklą ir (ar) kitais būdais, kurie užtikrintų Fondo matomumą projekte. Informacija apie vykdomą projektą skelbiama tik po sutarties pasirašymo.

172. Projektui viešinti turi būti naudojamas Fondo ženklas, kurio pavyzdžiai skelbiami Atsakingos institucijos svetainėje.

173. Viešinant projektą ir projekto veiklos neturi būti naudojamos politinei reklamai, kaip tai suprantama Aprašo 64.10 papunktyje.

174. Už tinkamą įgyvendinamų projektų viešinimą ir viešinimo rezultatus tiesiogiai atsakingi projektų vykdytojai.

175. Fondo viešinime be projektų vykdytojų dalyvauja ir Atsakinga institucija. Atsakinga institucija informaciją apie Fondo lėšų administravimą skelbia savo interneto svetainėje.

 

XIV SKYRIUS

PAŽEIDIMŲ ADMINISTRAVIMAS

 

176. Atsakinga institucija, atlikdama tyrimus dėl įtariamų pažeidimų ir priimdama su pažeidimais susijusius sprendimus, vadovaujasi proporcingumo principu ir atsižvelgia į pažeidimų projektuose pobūdį.

177. Taisyklėse pažeidimo tyrimas suprantamas kaip Atsakingos institucijos atliekamas įgyvendinamo sporto projekto, su juo susijusios informacijos, duomenų ir dokumentų, pateiktų projekto vykdytojo ar kitų institucijų ir (ar) įstaigų, tikrinimas, prašymas paaiškinti įtariamo pažeidimo aplinkybes ir (ar) kiti veiksmai, kuriais siekiama ištirti įtariamą pažeidimą.

178. Taisyklėse pažeidimas suprantamas kaip bet koks padarytas teisės aktų arba sutarties, pažeidimas dėl projekto vykdytojo veiksmų ar neveikimo, kai nepagrįstas išlaidas įtraukus į sporto projekto biudžetą padaroma ar būtų padaryta žala valstybės biudžetui.

179. Fondo lėšų panaudojimo pažeidimus įgyvendinant projektą gali įtarti ir pranešti kiekvienas Ministerijos arba Atsakingos institucijos darbuotojas, vykdydamas projektų sutarčių priežiūrą, kontrolę arba gavęs informaciją iš trečiųjų šalių ar ją pastebėjęs visuomenės informavimo priemonėse ir kitais atvejais.

180. Ministerija, įtarusi pažeidimą ir (ar) gavusi informacijos apie įtariamus pažeidimus iš Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir (ar) trečiųjų šalių, šią informaciją per 5 darbo dienas persiunčia Atsakingai institucijai.

181. Atsakinga institucija, išnagrinėjusi aukščiau nurodytą informaciją arba įtarusi pažeidimą atlikdama projekto administravimo veiksmus, įvertina, ar su įtariamu pažeidimu susijusi informacija turi pažeidimo požymių, ir įsitikina, ar įtariamas pažeidimas:

181.1. gali būti ištaisytas;

181.2. nėra susijęs su nusikalstama veika, susijusia su neteisėtu Fondo lėšų gavimu ir (ar) panaudojimu, arba korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, susijusia su Fondo lėšų gavimu ir (ar) panaudojimu.

182. Jei yra tenkinamos visos Taisyklių 181 punkte nustatytos sąlygos, Atsakinga institucija informacijos apie įtarimą dėl pažeidimo neregistruoja ir įtariamas pažeidimas gali būti ištaisytas:

182.1. projekto vykdytojui atliekant pirkimą iš naujo, jei įtariamas pažeidimas susijęs su pirkimo sutartimi, kurią sudarant ar vykdant nesilaikyta teisės aktuose nustatytos pirkimų tvarkos, ir, jei reikia, susigrąžinant lėšas Taisyklėse nustatyta tvarka;

182.2. kitų įtariamų pažeidimų atvejais, kai su įtariamu pažeidimu susijusios lėšos nebuvo išmokėtos arba išmokėta ne daugiau nei 50 Eur, – Atsakingai institucijai patvirtinus tik tinkamą finansuoti išlaidų sumą ir (ar) projekto vykdytojui atlikus Atsakingos institucijos nurodytus veiksmus.

183. Apie įtariamo pažeidimo ištaisymą ir jo ištaisymo būdą Atsakinga institucija per 15 darbo dienų nuo Taisyklių 180 punkte nurodytos informacijos apie įtariamą pažeidimą gavimo dienos raštu informuoja projekto vykdytoją.

184. Jei projekto vykdytojas per jam nustatytą terminą įtariamo pažeidimo neištaiso arba jei įtariamas pažeidimas netenkina bent vienos iš Taisyklių 181 punkte nustatytų sąlygų, toks įtariamas pažeidimas yra registruojamas, t. y. Atsakinga institucija įtarimą dėl pažeidimo registruoja ir pradeda įtariamo pažeidimo tyrimą.

185. Atsakinga institucija apie pradėtą įtariamo pažeidimo tyrimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įtarimo dėl pažeidimo užregistravimo dienos informuoja Ministeriją (taip pat CPVA, arba jei pažeidimas susijęs su kitos CPVA administruojamu projektu) ir projekto vykdytoją, išskyrus atvejus, kai projekto vykdytojo informavimas galėtų turėti neigiamos įtakos pažeidimo tyrimui. Atsakinga institucija pažeidimo tyrimą turi atlikti ir priimti sprendimą dėl pažeidimo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo įtarimo dėl pažeidimo užregistravimo dienos. Jeigu pažeidimo tyrimo metu Atsakinga institucija kreipiasi į projekto vykdytoją su prašymu pateikti papildomus dokumentus, paaiškinimus, projekto vykdytojo atsakymo rengimo terminui yra sustabdomas Atsakingos institucijos sprendimo priėmimo termino skaičiavimas. Tais atvejais, kai įtariamo pažeidimo tyrimas yra susijęs su vykstančiu ikiteisminiu tyrimu ar teisminiu procesu dėl nusikalstamos veikos, įtariamo pažeidimo tyrimo ir nustatymo Atsakinga institucija sustabdo pažeidimo tyrimą iki ikiteisminio tyrimo pabaigos ir (ar) teismo nuosprendžio dėl nusikalstamos veikos priėmimo. Jei atlikus įtariamo pažeidimo pažeidimo tyrimą ir įvertinus su įtariamu pažeidimu susijusias aplinkybes Atsakinga institucija neturi pagrindo nustatyti pažeidimo, pažeidimo tyrimas baigiamas ir pažeidimas nėra nustatomas.

186. Įtariamo pažeidimo tyrimo metu Atsakinga institucija vertina projekto vykdytojo ar kitų institucijų ir (ar) įstaigų pateiktą informaciją, duomenis ir dokumentus, gali atlikti projekto patikras vietoje, prašyti paaiškinti įtariamo pažeidimo aplinkybes, kreiptis į kitas institucijas su prašymu pateikti išvadas, paaiškinimus apie įtariamo pažeidimo aplinkybes ir informaciją, susijusią su atliekamu pažeidimo tyrimu, ir (ar) atlikti kitus veiksmus, kuriais siekiama ištirti įtariamą pažeidimą.

187. Atsakinga institucija, atsižvelgdama į įtariamo pažeidimo pobūdį, apskaičiuoja netinkamų finansuoti projekto išlaidų dydį. Jei išlaidos, susijusios su pirkimais, netinkamos išlaidos, apskaičiuojamos pagal netinkamai įvykdyto pirkimo sutarties vertę ir faktiškai apmokėtas išlaidas, jei pažeidimas susijęs su rodiklių nepasiekimu, išlaidos apskaičiuojamos Taisyklių XVI skyriuje nustatyta tvarka.

188. Pažeidimo tyrimas baigiamas parengus išvadą, kurią pasirašo Atsakingos institucijos vadovas. Išvadoje turi būti nurodyta: projekto numeris, projekto vykdytojas, projektui skirto finansavimo dydis, pažeidimo registracijos numeris, informacijos apie įtariamą pažeidimą gavimo data ir šaltinis, įtariamo pažeidimo aprašymas, taikyti įtariamo pažeidimo tyrimo veiksmai, tyrimo pradžios ir pabaigos datos, tyrimo išvados, informacija apie taikomą finansinę pataisą, sprendimas dėl pažeidimo pobūdžio, t. y. pažeidimas nenustatytas / pažeidimas. Iš kitų instituciją gauta informacija (jei taikoma), susijusi su atitinkamu pažeidimu, pridedama prie pažeidimo tyrimo išvadų ir per 3 darbo dienas per Sistemą apie tai informuojamas projekto vykdytojas.

189. Su įtariamu pažeidimu susijusių lėšų išmokėjimas ar išlaidų pripažinimas tinkamomis finansuoti laikinai, kol bus ištaisytas įtariamas pažeidimas ar bus baigtas įtariamo pažeidimo tyrimas ir priimtas sprendimas dėl išmokėtų projekto finansavimo lėšų (toliau – sprendimas dėl lėšų grąžinimo), taip pat tais atvejais, kai Ministerija arba Atsakinga institucija gauna informacijos apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, susijusį su projektu, sustabdomas, jei Atsakinga institucija mano, kad jų išmokėjimas ar pripažinimas tinkamomis finansuoti gali padaryti žalą Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba turės neigiamos įtakos dėl nustatyto pažeidimo pripažintų netinkamomis finansuoti projekto išlaidų grąžinimui. Tokiu atveju rengiamas Atsakingos institucijos vadovo sprendimas dėl lėšų išmokėjimo ar išlaidų pripažinimo tinkamomis finansuoti laikino sustabdymo.

190. Kai nustatytas pažeidimas yra susijęs su nustatyta nusikalstama veika dėl projekto vykdytojo, Ministerijos ar Atsakingos institucijos darbuotojo neteisėtų veiksmų, dėl kurių projektui buvo neteisėtai skirtos ir (arba) išmokėtos finansavimo lėšos, netinkamomis finansuoti pripažįstamos visos projekto išlaidos.

 

XV SKYRIUS

PROJEKTŲ RODIKLIŲ PRIEŽIŪRA

 

191. Projekto rodiklių reikšmės vertinamos pagal projekto vykdytojo pateiktus su sporto projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.

192. Kai pateikta informacija sudaro pagrindą abejoti dėl projekto rodiklių reikšmių pasiekimo, Atsakinga institucija per jos nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 5 darbo dienos nuo informacijos paaiškėjimo, sporto projekto vykdytojo prašo paaiškinti aplinkybes, pagal kurias vertinamos projekto rodiklių reikšmių galimo mažėjimo priežastys.

193. Atsižvelgiant į sumažėjusias siekiamų projekte rodiklių reikšmes, vertinamas sporto projekto išlaidų pagrįstumas ir, esant pagrindui, inicijuotas skiriamų lėšų sumažinimas arba, jei lėšos jau išmokėtos, išmokėtų projekto lėšų ar jų dalies susigrąžinimas.

194. Projekto įgyvendinimo sutartis negali būti keičiama ir projekto rodiklių reikšmės mažinamos, jeigu:

194.1. projekto vykdytojas dar gali sumažinti projekto rodiklių reikšmių nepasiekimą lemiančių veiksnių įtaką;

194.2 galutinio mokėjimo prašymo ir (arba) galutinės ataskaitos po projekto užbaigimo vertinimo metu nustatoma, kad sporto projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos;

194.3. kai nustatomas pažeidimas.

 

XVI SKYRIUS

NETINKAMŲ IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS NEPASIEKUS RODIKLIŲ

 

195. Nustačius pažeidimą dėl projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytų rodiklių reikšmių nepasiekimo, netinkamų finansuoti išlaidų suma apskaičiuojama proporcingai pagal sumažėjusias projekto veiklų vykdymo apimtis ir įvertinus projekto vykdytojo pateiktą pagrindimą bei pažeidimo pobūdį. Šiuo atveju netinkamomis finansuoti pripažįstama ta išlaidų dalis, kurios panaudojimo sumažėjusiam projekto rodikliui projekto vykdytojas negali pagrįsti.

196. Nustačius pažeidimą dėl projekto rodiklių reikšmių nepasiekimo, kuris nesusijęs su konkrečios projekto veiklos vykdymo apimties sumažėjimu (pavyzdžiui, projekto vykdytojas įvykdė visas projekto veiklas, tačiau nepasiekė projekto tęstinumo rodiklių arba organizuoti visi planuoti sporto renginiai, tačiau juose dalyvavo mažiau dalyvių, nei planuota), taikomos šios finansinės pataisos:

Rodiklio nepasiekimo procentinė dalis (skaičiuojama nuo projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos rodiklio reikšmės)

Finansinės pataisos dydis (procentinė dalis, nuo rodikliui pasiekti skirtų išlaidų, pripažintų tinkamomis finansuoti projekto išlaidų*)

Nuo 20 proc. ir iki 25 proc. (imtinai)

5 proc.

Daugiau kaip 25 proc. ir iki 40 proc. (imtinai)

10 proc.

Daugiau kaip 40 proc. ir iki 50 proc. (imtinai)

20 proc.

Daugiau kaip 50 proc.

25 proc.

 

197. Jei projekte bent pusės visų rodiklių reikšmės nepasiekiamos daugiau kaip 50 procentų, sutartis nutraukiama ir reikalaujama grąžinti lėšas.

198. Nustačius pažeidimą dėl projekto vykdytojo veiklos ir turto naudojimo pakeitimo bei apribojimų (projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu ar projekto įgyvendinimo sutartyje numatytu projekto tęstinumo laikotarpiu nutraukia veiklą, kuriai skirtos projekto lėšos, pakeičia šios veiklos pobūdį, tikslą ir (arba) įgyvendinimo sąlygas, tampa bankrutuojančiu arba likviduojamu; negavęs leidimo, naudoja įrangą, kuriai įsigyti, sukurti ar atnaujinti skirtas finansavimas, ne pagal projekto įgyvendinimo sutartyje numatytą paskirtį; negavęs leidimo parduoda arba kitu būdu perleidžia, išnuomoja, įkeičia turtą, kuriam įsigyti, sukurti ar atnaujinti skirtas finansavimas, arba kitokiu būdu suvaržo daiktines teises į tokį turtą), taikomos šios finansinės pataisos:

198.1. kai pakeitimai dėl veiklos ir (ar) turto padaryti projekto įgyvendinimo metu, taikomas 100 procentų projekto įgyvendinimo sutartyje numatytų išlaidų, susijusių su padarytais pakeitimais dėl veiklos ir turto, finansinės pataisos dydis;

198.2. kai pakeitimai dėl veiklos ir (ar) turto padaryti projekto tęstinumo laikotarpiu, finansinės pataisos dydis apskaičiuojamas pagal formulę n = (k – d) * t / k, kur n – projekto netinkamų finansuoti išlaidų suma; k – projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytas projekto tęstinumo laikotarpis, apskaičiuotas kalendorinėmis dienomis, d – kalendorinių dienų, kurias projekto tęstinumas buvo užtikrintas, skaičius, t – projekto pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidos, susijusios su padarytais pakeitimais dėl veiklos ir turto. Kai nėra galimybės nustatyti tikslios datos, kada buvo padaryti pakeitimai dėl veiklos ir turto, bet žinoma, kad pakeitimai dėl veiklos ir turto buvo padaryti per konkrečią savaitę, mėnesį ar metus, pakeitimų dėl veiklos ir turto padarymo data nustatoma pagal konkrečios savaitės, mėnesio ar metų pabaigą ir atitinkamai apskaičiuojamas kalendorinių dienų, per kurias projekto tęstinumas buvo užtikrintas, skaičius. Kai turto nusidėvėjimo trukmė yra trumpesnė už projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytą projekto tęstinumo laikotarpį, projekto tęstinumo laikotarpiu laikoma turto nusidėvėjimo trukmė.

199. Net ir tuo atveju, jei projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytų rodiklių reikšmių projekto įgyvendinimo metu nepasiekiama nesant pažeidimo, tinkama finansuoti gali būti pripažįstama tik ta išlaidų dalis, kuri yra būtina sumažėjusiam rodikliui pasiekti.

200. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo įvertintos pažeidimo tyrimo metu, pažeidimo tyrimas gali būti atliekamas iš naujo ir atsižvelgiant į jo rezultatus atitinkamai gali būti pakeistas sprendimas dėl pažeidimo. Atnaujintas pažeidimo tyrimas atliekamas ir sprendimas dėl pažeidimo priimamas šiame Taisyklių skirsnyje nustatyta tvarka.

 

XVII SKYRIUS

GRĄŽINTINŲ IR GRĄŽINTŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMAS

 

201. Visais Taisyklėse nustatytais atvejais sprendimus dėl lėšų grąžinimo priima Atsakingos institucijos vadovas. Sprendimas dėl lėšų grąžinimo turi atitikti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatytus individualiam administraciniam aktui taikomus reikalavimus. Sprendime taip pat nurodoma informacija apie projektą ir projekto vykdytoją, informacija apie nustatytą pažeidimą, nustatyta netinkamų finansuoti išlaidų suma, grąžintinų lėšų suma bei jų grąžinimo tvarka, sprendimo dėl lėšų grąžinimo apskundimo tvarka ir kitos aplinkybės.

202. Apie priimtą sprendimą dėl lėšų grąžinimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos Atsakinga institucija raštu informuoja projekto vykdytoją pateikdama sprendimą dėl lėšų grąžinimo.

203. Projekto vykdytojas grąžintinas lėšas turi grąžinti Apraše ir projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytais terminais.

204. Grąžintinomis lėšomis laikomos nustatytos netinkamos finansuoti projektų išlaidos, kurios anksčiau jau buvo pripažintos tinkamomis finansuoti ir apmokėtos, ir (arba) kitos pagal teisės aktus ir (arba) projekto įgyvendinimo sutartį reikalaujamos grąžinti lėšos.

 

XVIII SKYRIUS

DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

205. Atsakinga institucija kaupia ir sistemina informaciją apie projektų įgyvendinimą, saugo susirašinėjimą su projektų vykdytojais, projektų paraiškas, sutartis, vykdymo ataskaitas ir projektų išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijas.

206. Projekto vykdytojas ir partneris turi saugoti su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.

207. Dokumentų saugojimas organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, ir (arba) Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, ir (arba) Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-152 „Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Dokumentai ir duomenys, kuriuos reglamentuoja punkte nurodyti teisės aktai, privalo būti saugomi minėtuose teisės aktuose nustatytais terminais, tačiau ne trumpiau kaip 5 metus (skaičiuojant nuo kitų metų po projekto pabaigos), kaip nurodyta Aprašo 77 punkte.

 

XIX SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

208. Pareiškėjai ir projektų vykdytojai Ministerijos arba Atsakingos institucijos sprendimus ar veiksmus (neveikimą) turi teisę skųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

209. Pareiškėjai ir projektų vykdytojai Atsakingos institucijos sprendimus ar veiksmus (neveikimą) turi teisę skųsti Ministerijos nustatyta tvarka.

_______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-123

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2020 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. V-1879

redakcija)

 

SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ, SKIRTŲ ESAMŲ SPORTO PASKIRTIES PASTATŲ ARBA SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ PLĖTRAI, PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI, FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo ir administravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) detalizuoja Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), ir nustato finansavimo principus, paraiškų teikimo sąlygas, paraiškų Sporto rėmimo fondo (toliau – Fondas) lėšoms gauti ir sporto projektams (toliau – projektas) finansuoti vertinimo, sprendimų dėl projektų finansavimo skyrimo priėmimo, projektų sutarčių sudarymo, keitimo ir nutraukimo, atsiskaitymo už įgyvendintas veiklas, projektų išlaidų deklaravimo ir apmokėjimo, supaprastinto išlaidų apmokėjimo, lėšų naudojimo kontrolės, patikros vietoje, projektų viešinimo ir informavimo apie juos, pažeidimų administravimo, tęstinumo įsipareigojimų priežiūros, dokumentų saugojimo tvarką.

2. Apraše ir Taisyklėse nustatyta tvarka Fondo lėšos skiriamos projektams, susijusiems su esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtra, priežiūra ir remontu. Šias Fondo lėšas administruoja viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – atsakinga institucija).

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos sporto įstatyme.

 

II SKYRIUS

FINANSAVIMO PRINCIPAI

 

4. Fondo lėšos gali būti skiriamos ir naudojamos:

4.1. projekto veiklų vykdymo išlaidoms:

4.1.1. esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių statybos darbams (išskyrus naujos infrastruktūros (objektų (-o) komplekso arba jo nedalomos dalies) statybai);

4.1.2. žemės sklypo statybos darbams, kurie būtini esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių statybos darbams atlikti;

4.1.3. paslaugoms ir (ar) darbo užmokesčiui, skirtam techniniam projektui parengti, techninio projekto ekspertizei, techninei priežiūrai, projekto vykdymo techninei priežiūrai, kitoms inžinerinėms paslaugoms ir (ar) veikloms;

4.1.4. įrangai, būtinai projektu gerinamų esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių funkcionavimui (pavyzdžiui, krepšinio stovai su lankais krepšinio salės remonto darbams, futbolo vartai futbolo aikštės atnaujinimo darbams, tribūnos aikštynui ir pan.) (išskyrus finansuojamą pagal Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai, finansavimo ir administravimo taisykles);

4.1.5. mažajai architektūrai (lauko suoliukai, šiukšlių dėžės);

4.1.6. baldams, kurie būtini sporto paskirties pastatams arba sporto paskirties inžineriniams statiniams funkcionuoti (pvz., persirengimo kambario spintelės, suoliukai ir pan.);

4.1.7. viešinimo išlaidoms, skirtoms užtikrinti, kad būtų pasiekti projekto tęstinumo rodikliai, kurie turi būti pasiekti per 3 metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos.

4.1.8. viešinimo išlaidoms, skirtoms viešinti projekto įgyvendinimą;

4.1.9. kitoms projekto tikslams pasiekti reikalingoms išlaidoms (išskyrus Aprašo 68 punkte nurodytas išlaidas).

4.2. Projekto administravimo išlaidoms, kurias sudaro:

4.2.1. projektą administruojančių darbuotojų (projekto vadovo, projekto koordinatoriaus, projekto finansininko ir pan.) darbo užmokestis ir su darbo užmokesčiu susijusios išlaidos arba projekto administravimo paslaugų išlaidos (toliau – tiesioginės projekto administravimo išlaidos);

4.2.2. kitos su projekto administravimu susijusios išlaidos (toliau – netiesioginės išlaidos), tokios kaip biuro patalpų, transporto nuomos ir išlaikymo, trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo ar nuomos, ryšių, finansinių paslaugų (sąskaitų aptarnavimo ir kitų banko operacijų, išskyrus valiutos keitimo), komandiruočių išlaidos ir pan., jeigu jos yra susijusios su projekto veiklomis ir yra būtinos projektui įgyvendinti.

5. Projekto administravimo išlaidos yra apmokamos supaprastintai Taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka.

6. Atsižvelgiant į finansuojamų projektų pobūdį (esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtros, priežiūros ir remonto srityje finansuojami infrastruktūriniai projektai), siekiant užtikrinti, kad didesnė lėšų dalis būtų skirta būtent pačiam šios krypties tikslui – sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžineriniams statiniams finansavimui, taip pat įvertinus 2019 m. kvietime pareiškėjų prašytų administravimo išlaidų vidurkį, projekto administravimo išlaidoms gali būti numatyta ne daugiau kaip 10 procentų projektui prašomų skirti Fondo lėšų. Projekto administravimo išlaidoms skiriama Fondo lėšų dalis gali būti mažinama, priklausomai nuo projekto trukmės, veiklų ir dalyvių skaičiaus, teritorinės aprėpties, viešųjų pirkimų procedūrų skaičiaus ir sudėtingumo.

7. Fondo lėšomis gali būti gerinami tik tie statiniai ir kartu jiems plėsti pritaikomi tinkamos paskirties žemės sklypai (toliau – turtas), kurie pareiškėjui priklauso nuosavybės teise arba yra perduoti valdyti panaudos, patikėjimo ar nuomos pagrindais.

8. Jei turtas pareiškėjui perduotas valdyti patikėjimo teise, kartu su paraiška turi būti pateikti šie dokumentai:

8.1. patikėjimo teisę suteikiančio dokumento kopija;

8.2. valstybės įmonės Registrų centro išduotas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, patvirtinantis disponavimo turtu faktą.

9. Jei turtas pareiškėjui perduotas valdyti panaudos teise, kartu su paraiška turi būti pateikti šie dokumentai:

9.1. panaudos sutarties kopija;

9.2. valstybės įmonės Registrų centro išduotas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, patvirtinantis turto disponavimo faktą.

10. Jei turtas pareiškėjui perduotas valdyti nuomos pagrindais, kartu su paraiška turi būti pateikiama nuomos sutartis.

11. Patikėjimo teisę suteikiantis dokumentas, nuomos ar panaudos sutartis turi galioti visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir 3 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos, jei kvietime nenustatyta kitaip.

12. Nuomos sutartyje turi būti aptarta sąlyga, kad šalys negali nutraukti sutarties prieš terminą, išskyrus atvejį, kai nuomotojas nusprendžia nuosavybėn perleisti sklypą ir (ar) pastatą, ir (ar) patalpas nuomininkui.

13. Kai žemės sklypas nesuformuotas, turi būti gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas planuojamai veiklai vykdyti.

14. Fondo lėšos negali būti skiriamos ir naudojamos Aprašo 68 punkte numatytoms veikloms ir išlaidoms finansuoti. Kvietime gali būti detalizuotos netinkamos finansuoti išlaidos arba tinkamų finansuoti išlaidų apribojimai.

15. Fondo lėšos negali būti skiriamos, jeigu:

15.1. pareiškėjas arba partneris, projektu gerinamo turto savininkas yra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą ir veiklos sustabdymas ar apribojimas neleistų įgyvendinti pateikto projekto;

15.2. pareiškėjas arba partneris nėra teisės aktų nustatyta tvarka įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu (išskyrus atvejus, kai įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur ir (ar) mokesčių administratoriaus sprendimu mokestinės nepriemokos mokėjimas yra atidėtas ir (arba) išdėstytas per tam tikrą laikotarpį ir šio sprendimo pagrindu sudaryta pareiškėjo ir mokesčių administratoriaus mokestinės paskolos sutartis);

15.3. pareiškėjas arba partneris paraiškoje arba papildomuose dokumentuose pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis arba pateikė suklastotus dokumentus;

15.4. pareiškėjas arba partneris yra neatsiskaitęs už ankstesniais metais iš Fondo gautų lėšų projektui panaudojimą sutartyje ir Taisyklėse numatyta tvarka arba gautas Fondo lėšas panaudojo ne pagal tikslinę paskirtį;

15.5. pareiškėjo arba partnerio atžvilgiu pradėtos bankroto ar likvidavimo procedūros ir (arba) jo atžvilgiu taikomas turto areštas ir išieškojimas galėtų būti nukreiptas į projektui skirtas Fondo lėšas;

15.6. pareiškėjas arba partneris, turintis teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, arba buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už sunkius ar labai sunkius nusikaltimus arba nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai arba finansų sistemai;

15.7. pareiškėjas arba partneris buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir nepraėjo 10 metų nuo nuosprendžio įsigaliojimo dienos.

16. Jeigu viena ar kelios projekto veiklos neįvykdytos, įvykdytos iš dalies arba netinkamai, nepasiekti numatyti rezultatai arba jie nepakankami, tai veiklai numatyta išlaidų suma ar jos dalis atsakingos institucijos sprendimu pripažįstama netinkamomis finansuoti išlaidomis.

17. Fondo išlaidas gali patirti projekto vykdytojas ir (ar) partneris (toliau tekste projekto partneris – tai juridinis asmuo, dalyvaujantis įgyvendinant ir (arba) finansuojant projektą), kaip numatyta patvirtintoje paraiškoje ir (ar) sprendimuose dėl projekto finansavimo.

18. Projekto vykdytojai ir (arba) partneriai turi prisidėti prie projekto nuosavomis lėšomis ar kitų šaltinių lėšomis (toliau – nuosavos lėšos) ne mažiau kaip 10 procentų nuo bendros projekto vertės, nurodytos projekto sąmatoje. Projekto sąmatoje pareiškėjas nurodo biudžetą, reikalingą projektui įgyvendinti, ir jį teikia atsakingai institucijai kartu su projekto paraiška (kaip jos sudedamąją dalį). Maksimali kiekvieno projekto lėšų dalis, finansuojama Fondo lėšomis, ir minimali nuosavų lėšų dalis yra nustatoma sutartyje.

19. Projektui įgyvendinti prašomų skirti Fondo lėšų suma negali būti mažesnė kaip 8 000 Eur ir negali būti didesnė kaip 450 000 Eur.

 

III SKYRIUS

KVIETIMO SKELBIMAS IR PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

20. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) kiekvienais metais visas tų metų Fondo lėšas (išskyrus lėšų dalį, skirtą Fondui administruoti), skirtas esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių  plėtrai, priežiūrai ir remontui, paskirsto skelbdama kvietimą. Atsakinga institucija Apraše, Taisyklėse ir kvietime nustatyta tvarka atrenka Fondo lėšomis finansuojamus projektus konkurso būdu.

21. Kvietimu paskirstomų Fondo lėšų suma nustatoma vadovaujantis Nutarimu, konkrečią sumą nustato Ministerija. Nustatydama einamiesiems metams galimą paskirstyti Fondo lėšų sumą, Ministerija gali nurodyti, kokia lėšų dalis gali būti paskirstoma iš ateinančių metų planuojamo srities  biudžeto.

22. Skirstant konkrečių metų Fondo lėšas, turi būti užtikrinama, kad neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams būtų skiriama ne mažesnė nei Nutarime  numatyta lėšų dalis.

23. Kvietimas rengiamas Aprašo 15 punkte nustatyta tvarka, jį tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras (toliau – ministras). Kvietimas rengiamas lietuvių kalba.

24. Kvietimas ir su kvietimu susijusi informacija skelbiama interneto svetainėje www.cpva.lt ir, prireikus, vienoje ar keliose visuomenės informavimo priemonėse, pasirinktose vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Kvietimas taip pat skelbiamas ir Ministerijos interneto svetainėje.

25. Kvietime nurodoma:

25.1. paraiškų priėmimo terminas, kuris negali būti trumpesnis nei 20 darbo dienų;

25.2. kvietimu paskirstoma Fondo lėšų suma;

25.3. paraiškų teikimo būdas;

25.4. pareiškėjus konsultuojančių ir už kvietimą atsakingų asmenų vardai, pavardės, telefono numeriai, elektroninio pašto adresai;

25.5. projektų kofinansavimo nuosavomis pareiškėjo ir partnerių lėšomis minimalus dydis;

25.6. projektų atrankos vertinimo kriterijai;

25.7. informacija, kad pareiškėjas, teikdamas paraišką, sutinka, kad su paraiška susijusi Aprašo 25 ir 57 punktuose nurodyta informacija būtų skelbiama atsakingos institucijos interneto svetainėje;

25.8. dokumentai, kuriuos būtina pateikti kartu su paraiška;

25.9. kita informacija, kurią atsakingos institucijos ar Ministerijos nuomone, tikslinga paskelbti.

26. Kvietimas finansavimui gauti skelbiamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 30 dienos. Per metus gali būti skelbiamas ir daugiau nei vienas kvietimas, jei pirmojo kvietimo metu nebuvo gautas pakankamas kiekis tinkamų paraiškų paskirstyti visai tų metų numatytai Fondo lėšų sumai.

27. Paraiška lietuvių kalba teikiama elektroniniu būdu elektroninėje paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje (toliau – sistema) adresu, nurodytu kvietime. Ne per sistemą pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas dėl objektyvių priežasčių negali per sistemą pateikti paraiškos (pvz., sistema neveikia). Tokiu atveju pareiškėjas turi pateikti įrodymus, patvirtinančius objektyvių priežasčių buvimą (pvz., padaryti ekranvaizdžio fotokopiją).

28. Paraišką, kai projektą planuoja įgyvendinti daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo, kitus juridinius asmenis paraiškoje nurodant kaip projekto partnerius.

29. Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti bendrą projekto vertę, kokią dalį prašoma finansuoti Fondo lėšomis, kokia yra (arba bus) finansavimo partnerių lėšomis suma, koks pareiškėjo nuosavas indėlis projekte.

30. Rekomenduojama paraiškoje projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžią numatyti ne ankstesnę nei 4 mėnesiai nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos. 

31. Projekto sąmata yra sudedamoji paraiškos dalis. Ji turi būti sudaryta pagal projekto struktūrą ir atitikti projekto veiklas.

32. Jei paraišką pareiškėjas teikia su partneriu (-iais), kartu su paraiška turi būti pateikta pasirašyta partnerio deklaracija, iš kurios būtų galima nustatyti, kad partneris sutinka dalyvauti konkrečiame projekte.

33. Pareiškėjas, siekdamas gauti finansavimą, atsakingai institucijai turi pateikti Taisyklių priede nustatytos formos užpildytą paraišką ir kitus dokumentus, nurodytus kvietime.

34. Dokumentai, pridedami prie paraiškos:

34.1. tinkamai patvirtintos juridinio asmens registravimo pažymėjimo (jei registruojant juridinį asmenį toks turi būti išduodamas) ir įstatų (nuostatų, statuto ar kito steigimo dokumento) kopijos. Tuo atveju, kai paraišką teikia užsienyje registruotas juridinis asmuo, teikiamos dokumentų kopijos su juridiškai patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą;

34.2. tinkamai patvirtintos dokumentų, įrodančių teisėtą nekilnojamojo turto valdymą, naudojimą ar disponavimą juo, kopijos;

34.3. patvirtinimas, kad nėra aplinkybių, ribojančių pareiškėjo galimybes gauti Fondo lėšų, nurodytų Taisyklių 8 punkte. Atsakinga institucija Taisyklių 8 punkte nurodytų aplinkybių nebuvimą patikrina viešai prieinamose informacinėse sistemose, jei tos informacijos teikėjai sudaro tam sąlygas arba kreipdamasi į informacijos teikėjus dėl reikalingų duomenų pateikimo. Tais atvejais, kai kitais būdais atsakingai institucijai informacija yra neprieinama, kvietime gali būti nurodomi reikalavimai pateikti konkrečius dokumentus, kurie patvirtintų Taisyklių 8 punkte nurodytų aplinkybių nebuvimą. Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia Sporto įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytų asmenų (įskaitant tiek pareiškėjui atstovaujančius asmenis, tiek partneriams atstovaujančius asmenis) vardus, pavardes, pareigų pavadinimus, asmens kodus. Atsakinga institucija iki ministro sprendimo dėl sporto projektų finansavimo priėmimo patikrina, ar nėra aplinkybių, nurodytų Sporto įstatymo 20 straipsnyje, dėl kurių finansavimas sporto projektui negali būti skirtas. Atsakinga institucija, tikrindama, ar nėra Sporto įstatymo 20 straipsnyje nurodytų aplinkybių, turi teisę rinkti Sporto įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytų asmenų vardus, pavardes, pareigų pavadinimus, asmens kodus ir kreiptis į valstybines institucijas prašydama pateikti reikiamą informaciją. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti tinkamą Fondo lėšų skyrimą sporto projektams, identifikuojant asmenis, kuriems dalyvaujant sporto projekte, sporto projektui negali būti skirtos Fondo lėšos. Atsakinga institucija, jeigu sudaroma projekto sutartis, gautus asmens duomenis saugo 5 metus nuo projekto pabaigos, jeigu nesudaroma sutartis su pareiškėju, Atsakinga institucija gautus asmens duomenis saugo 5 metus nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos. Suėjus asmens duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. Pagal Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus fizinių asmenų duomenys nėra viešai skelbiami;

34.4. laisvos formos įsipareigojimas dėl projekto finansavimo nuosavomis lėšomis. Jei yra planuojama gauti kitų šaltinių lėšų nuosavų lėšų įsipareigojimams padengti, turi būti pateikti tokių įsipareigojimų įrodymai;

34.5. pareiškėjo ir partnerio (jei taikoma) deklaracija;

34.6. kiti kvietimo sąlygose nurodyti dokumentai, jei taikoma.

35. Paraiškos teikiamos iki kvietime nurodyto termino pabaigos. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomas dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po jų pateikimo yra negalimas, išskyrus atvejus, kai atsakinga institucija pareiškėjo paprašo patikslinti pateiktą paraišką.

36. Pagal kvietime nurodytas sąlygas ir terminus gautos projektų paraiškos atsakingos institucijos nustatyta tvarka užregistruojamos. Pasibaigus projektų paraiškų teikimo terminui, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų atsakinga institucija savo interneto svetainėje viešina pateiktų ir užregistruotų paraiškų Fondo lėšoms gauti sąrašą, pateikdama Aprašo 25 punkte nurodytą informaciją.

37. Pareiškėjas gali atsiimti pateiktą paraišką pateikdamas rašytinį prašymą nevertinti pateiktos paraiškos. Tokių paraiškų atsakinga institucija nevertina.

38. Atsakinga institucija pareiškėjui užtikrina galimybę raštu ir žodžiu pateikti klausimus dėl dalyvavimo konkurse tvarkos ir sąlygų, dėl lėšų projektams įgyvendinti skyrimo sąlygų, dėl paraiškos pildymo ir pan. Atsakingos institucijos paskirti konsultuojantys asmenys konsultuoja pareiškėjus šiais klausimais žodžiu telefonu, raštu ir elektroniniu paštu nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos iki paskutinės paraiškų pagal kvietimą teikti paraiškas pateikimo dienos. Pareiškėjai klausimus raštu ir elektroniniu paštu gali teikti likus nemažiau kaip 3 darbo dienoms iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

39. Atsakinga institucija organizuoja bent vienus paraiškų rengimo mokymus ar informacinį seminarą galimiems pareiškėjams likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR SPRENDIMŲ DĖL FINANSAVIMO PRIĖMIMAS

 

40. Projektai vertinami dviem etapais Apraše ir Taisyklėse nustatyta tvarka. Paraiškos atsakingos institucijoms darbuotojams ir (arba) ekspertams paskirstomos atsitiktine tvarka, nebent dėl paraiškos specifiškumo (būtinas sporto srities išmanymas, būtinas išmanymas dėl sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių atitikties tam tikroms sporto šakos standartams, rangos darbų sudėtingumas, kt.) paraiška gali būti paskiriama specialias žinias turinčiam atsakingos institucijos darbuotojui ir (arba) ekspertui. Jei pasitelkiami ekspertai, jiems keliami Aprašo 42 punkte numatyti reikalavimai.

41. Jeigu atliekant paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimą nustatoma, kad paraiška pateikta nesilaikant Apraše, Taisyklėse ir kvietime nustatytų reikalavimų, kurie nesudaro esminių kliūčių paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimui ir kurie nėra pakankamas pagrindas paraišką įvertinti kaip netinkamą, Taisyklėse nustatytais atvejais šį trūkumą leidžiama pašalinti. Atsakinga institucija privalo pateikti prašymą patikslinti duomenis, nustatydama ne trumpesnį nei 5 darbo dienų ir ne ilgesnį nei 10 darbo dienų terminą šiam trūkumui pašalinti.

42. Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą trūkumo nepašalina arba trūkumo pašalinti neįmanoma, atsakingos institucijos priima motyvuotą sprendimą tokią paraišką pripažinti netinkama ir ją atmesti. Dėl Taisyklių 11 ir 12 punktuose nurodytų sąlygų ir kitais pagrįstais atvejais atsakingos institucijos gali priimti sprendimą dėl paraiškos administracinės atitikties su išlyga, kad reikiami dokumentai ir (ar) informacija bus pateikti iki sutarties pasirašymo dienos ar kito sutartyje nustatyto termino, bei tęsti tokios paraiškos vertinimą. Pareiškėjui nepateikus trūkstamų dokumentų ir (ar) papildomos informacijos per nustatytą terminą, sutartis nepasirašoma arba pasirašyta sutartis nutraukiama. Priimdama šiuos sprendimus atsakinga institucija privalo užtikrinti tinkamą paraiškų vertinimą ir Apraše bei kvietime nustatytų principų laikymąsi.

43. Paraiškos trūkumais, kurie nesudaro esminių kliūčių paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimui ir kurie nėra pakankamas pagrindas paraišką įvertinti kaip netinkamą, laikomi:

43.1. nepateiktas įgaliojimas pasirašyti paraišką ir (ar) deklaraciją, kai ją pasirašo ne įstaigos vadovas;

43.2. nepateikti privalomi pateikti paraiškos priedai, išskyrus deklaraciją (pareiškėjo ir (ar) partnerio) ir (ar) sąmatą;

43.3. prieštaringa informacija, pateikta skirtingose paraiškos dalyse;

43.4. aritmetinės klaidos, išskyrus prašomą skirti Fondo lėšų sumą;

43.5. redakcinio pobūdžio klaidos;

43.6. kiti panašaus pobūdžio neesminiai trūkumai.

44. Kiti neesminiai paraiškos trūkumai administracinės atitikties tinkamumo vertinimo metu nustatomi atsižvelgiant į tai, ar priskirtini šiems esminiams trūkumams:

44.1. paraiška pateikta po kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos;

44.2. paraiška pateikta kitu nei kvietime nurodytu būdu;

44.3. Aprašo 29 punkte nustatytais atvejais pareiškėjas pateikė daugiau nei vieną paraišką;

44.4. paraiška pateikta ne esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtros, priežiūros ir remonto sričiai;

44.5. paraiška parengta ne lietuvių kalba;

44.6. pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) yra netinkami pagal kvietime nurodytas sąlygas;

44.7. paraiška ir (ar) deklaracija (pareiškėjo ir (ar) partnerio) pateikta nepasirašyta;

44.8. paraiška pateikta kitokia forma, nei nustatyta kvietime;

44.9. projektu planuojami gerinti sporto paskirties pastatai arba sporto paskirties inžineriniai statiniai neatitinka Lietuvos sporto įstatyme ir (arba) kvietime nurodyto esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių apibrėžimo;

44.10. prašoma finansuoti suma neatitinka Taisyklių 19 punkte keliamų reikalavimų prašomai finansuoti sumai;

44.11. neužtikrintas nuosavas indėlis projekte pagal Taisyklių 18 punkte ir (ar) kvietime nurodytus reikalavimus;

44.12. kiti panašaus pobūdžio neatitikimai, neatitinkantys imperatyvių Taisyklėse ir kvietime nurodytų reikalavimų.

45. Paraiškos, kurios neatitiko administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijų, yra atmetamos atsakingos institucijos sprendimu ir apie tokį atsakingos institucijos sprendimą pareiškėjai per elektroninę paraiškų teikimo sistemą ir paštu informuojami raštu per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo.

46. Atsakinga institucija turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimą atlieka tik tų paraiškų, kurios atitiko administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus arba buvo priimtas sprendimas dėl paraiškų administracinės atitikties su išlyga. Jei paraiškos administracinį ir turinio vertinimą atlieka tas pats darbuotojas, paraiškos administracinis ir turinio vertinimas gali būti atliekamas tuo pačiu metu.

47. Jei atsakinga institucija paraiškų administracinį ir turinio vertinimą atlieka tuo pačiu metu ir mato, kad paraiška nesurenka Aprašo 41 punkte nurodyto pareinamojo balo, Taisyklių 42 punkte nurodytas paraiškų tikslinimas dėl administracinių neatitikimų neatliekamas.

48. Paraiškų turinio vertinimas vykdomas vadovaujantis Aprašo 40 punkte numatytais bendraisiais projekto vertinimo kriterijais (ministras bendruosius projektų vertinimo kriterijus gali detalizuoti) ir ministro kvietime nustatytais specialiaisiais projektų vertinimo kriterijais.

49. Nesurinkusi Aprašo 41 punkte nurodytų pareinamųjų balų paraiška atmetama.

50. Paraiškų atranką atlieka vertintojais paskirti atsakingos institucijos darbuotojai. Atsakinga institucija gali pasitelkti jos pasirinktus ekspertus Aprašo 30.1.2 papunktyje nustatytais atvejais.

51. Paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimą atlieka vienas vertintojas.

52. Paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimą atlieka:

52.1. vienas vertintojas, kai projekto paraiškoje nurodyta prašoma Fondo lėšų suma mažesnė nei 60 000 Eur;

52.2. du vertintojai, kai projekto paraiškoje nurodyta prašoma Fondo lėšų suma lygi arba yra didesnė nei 60 000 Eur. Bendras paraiškai skiriamas balas paskaičiuojamas išvedant dviejų vertintojų suteiktų balų vidurkį (neapvalinant iki sveiko skaičiaus). Kai dviejų vertintojų paraiškų vertinimo balai skiriasi daugiau nei 20 balų, siekiant išsiaiškinti teisingesnį vertinimą, paraišką įvertinti skiriamas trečias vertintojas. Tokiu atveju paraiškai skiriamas balas nustatomas išvedus aritmetinį vidurkį (neapvalinant iki sveiko skaičiaus) iš dviejų vertintojų, kurių vertinimo rezultatai yra artimiausi.

53. Atsakinga institucija gali kreiptis į Ministeriją ar ministro įgaliotą instituciją, administruojančią Sporto įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1-4 papunkčiuose nurodytų kitų sporto sričių finansavimą Fondo lėšomis, siekdama įsitikinti, kad gautose paraiškose prašomos Fondo lėšomis finansuoti veiklos nėra finansuojamos kitose sporto srityse.

54. Paraiškų atranką atsakinga institucija atlieka per ne ilgiau kaip 40 darbo dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos. Atsakinga institucija gali kreiptis į Ministeriją dėl termino pratęsimo, motyvuotai pagrįsdama tokio pratęsimo būtinumą. Numatytas terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 10 darbo dienų.

55. Atsakinga institucija, atlikusi atranką, sudaro paraiškų vertinimo išvadas dėl tinkamumo finansuoti vertinimo, kuriose pateikiami motyvuoti vertinimo rezultatai, kartu su siūlymais dėl paraiškų finansavimo ar nefinansavimo. Šios išvados teikiamos raštu Sporto projektų komisijai (toliau – Komisija).

56. Atsakinga institucija paraiškų vertinimo išvadose pateikia paraiškų, kurios dėstomos pagal siūlomą paraiškų finansavimo eilę (surinkto vertinimo balo mažėjimo tvarka), sąrašus:

56.1. paraiškų, kurioms rekomenduojama skirti finansavimą, sąrašą. Į sąrašą įrašomos siūlomos finansuoti paraiškos, kurioms užtenka kvietime nurodyto biudžeto. Prioriteto tvarka siūlomos finansuoti neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių projektų paraiškos. Finansavimo prioritetas suteikiamas tokiam neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių projektų paraiškų skaičiui, kuris užtikrintų 10 procentų Fondo lėšų projektų veiklų sritims skyrimą. Iš dalies prie neįgaliųjų sporto plėtros prisidedančioms paraiškoms prioritetas (kėlimas į sąrašo viršų) nesuteikiamas;

56.2. paraiškų, kurioms nerekomenduojama skirti finansavimą, sąrašą. Į šį sąrašą įrašomos paraiškos, kurioms įgyvendinti po atsakingos institucijos atliktos atrankos sudarius paraiškų finansavimo eilę, Fondo lėšų nepakanka, ir (arba) paraiškos, kurios buvo atmestos vadovaujantis Taisyklių 47 punktu.

57. Komisija, per 20 darbo dienų nuo institucijos išvadų dėl projektų tinkamumo finansuoti vertinimo gavimo dienos, įvertinusi pateiktas paraiškas, teikia siūlymą dėl projektų finansavimo ministrui. Komisijos siūlyme pateikiami motyvai dėl lėšų skyrimo projektams.

58. Ministras, per Taisyklių 57 punkte nurodytą terminą negavęs siūlymų iš Komisijos, turi teisę priimti sprendimą dėl projektų finansavimo.

59. Ministras, gavęs Komisijos siūlymą dėl projektų finansavimo, priima motyvuotus sprendimus dėl Fondo lėšų skyrimo projektams. Kai komisijos siūlymas dėl projekto finansavimo nesutampa su atsakingos institucijos išvada dėl projekto tinkamumo finansuoti vertinimo arba dėl kitų Ministerijai žinomų priežasčių, dėl kurių gali pasikeisti paraiškos vertinimas, ministras gali priimti sprendimą tokią paraišką vertinti pakartotinai. Kai ministro sprendimas dėl Fondo lėšų skyrimo projektams yra kitoks, nei pasiūlė Komisija, ministras ar ministro įgaliotos institucijos vadovas sprendime nurodo tokio nesutikimo motyvus.

60. Paraiškų pakartotinis vertinimas negali trukti ilgiau kaip 20 darbo dienų. Paraiškos pakartotinį vertinimą atlieka atsakingos institucijos paskirtas vertintojas, pirminės atrankos metu nevertinęs paraiškos. Atsakinga institucija gali pasitelkti jos pasirinktus ekspertus Aprašo 30.1.2 papunktyje nustatytais atvejais.

61. Atlikus pakartotinį vertinimą, atliekami Taisyklių 56–60 numatyti veiksmai.

62. Kai ministro sprendimas dėl lėšų skyrimo projektams yra kitoks nei pasiūlė Komisija, sprendime nurodomi tokio nesutikimo motyvai.

63. Apie paraiškų vertinimo rezultatus ir sprendimą dėl lėšų skyrimo projektui pareiškėjas informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Pareiškėjas, kurio projektui įgyvendinti skirtas finansavimas, taip pat, jei yra, informuojamas apie išlygas ir rekomendacijas paraiškai ir projektui įgyvendinti.

64. Priėmus sprendimus dėl Fondo lėšų skyrimo projektams, informacija viešinama Aprašo 57 punkte nustatyta tvarka.

65. Po sprendimo dėl Fondo lėšų skyrimo projektams su visais pareiškėjais pasirašius projektų įgyvendinimo sutartis nustatomas nepanaudotų Fondo lėšų dydis. Nepanaudotos lėšos perkeliamos į kitus metus arba priimamas sprendimas dėl papildomo kvietimo tų pačių metų Fondo lėšoms paskirstyti skelbimo. Po visų kvietimų likusios nepanaudotos einamųjų metų Fondo lėšos perkeliamos į kitus metus.

66. Papildomas kvietimas skelbiamas, jei:

66.1. nepanaudota Fondo lėšų skirtų esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, suma yra didesnė nei 20 procentų;

66.2. nepaskirstyta daugiau nei 50 procentų numatytų Fondo lėšų neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams.

67. Pareiškėjui atsisakius pasirašyti projekto įgyvendinimo sutartį ir (arba) Fondui skyrus papildomų lėšų esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui (toliau kartu – papildomos lėšos), ministras gali priimti sprendimą finansuoti paraišką (-as), kuri (-ios) atitiko (arba atitiko su išlygomis) administracinius reikalavimus ir kuri (-ios) pagal turinio vertinimo rezultatus surinko daugiausiai balų, tačiau nebuvo finansuota (-os) dėl lėšų trūkumo.

 

V SKYRIUS

SUTARČIŲ SUDARYMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS

 

68. Atsakinga institucija su pareiškėju, kurio projektui įgyvendinti skirtas Fondo finansavimas, sudaro projekto įgyvendinimo sutartį (toliau – sutartis).

69. Atsakingai institucijai po paraiškos atrankos pateikus išlygas ir (ar) rekomendacijas dėl paraiškos pakeitimų, pareiškėjas, konsultuodamasis su atsakinga institucija, patikslina paraišką ir pateikia atsakingai institucijai tvirtinti per 3 darbo dienas.

70. Atsakinga institucija per 10 darbo dienų nuo finansavimo projektui skyrimo parengia ir elektroniniu paštu pateikia pareiškėjui sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 10 darbo dienų. Atsakinga institucija siųsdama derinti sutarties projektą, gali siūlyti pareiškėjui sutartį pasirašyti naudojantis saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu (toliau – elektroninis parašas). Esant galimybei, sutartis pasirašoma elektroniniu parašu. Pareiškėjas apie galimybę pasirašyti dokumentą elektroniniu parašu bei pastebėjimus dėl sutarties projekto pateikia per 3 darbo dienas.

71. Pareiškėjas, kurio įgyvendinamam projektui skirtas finansavimas, ne vėliau, nei per nurodytą pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą atsakingai institucijai elektroniniu paštu atsiunčia elektroniniu parašu pasirašytą sutartį arba pateikia 2 tinkamai užpildytus sutarties egzempliorius. Šiuo atveju sutartis sudaroma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

72. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti sutartį ar per nustatytą terminą jos nepasirašo, atsakinga institucija per 3 darbo dienas informuoja pareiškėją, kad pasiūlymas pasirašyti sutartį neteko galios. Atsakingos institucijos sprendimas dėl projekto finansavimo pripažįstamas netekusiu galios ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

73. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi sutarties šalys, ir galioja, kol šalys įvykdo visus joje numatytus įsipareigojimus arba iki kol sutartis bus nutraukta.

74. Sutarties keitimai atliekami Apraše, Taisyklėse ir sutartyje nustatyta tvarka.

75. Sutarties keitimai gali būti esminiai ir neesminiai.

76. Taisyklėse neesminiu sutarties pakeitimu laikomas pakeitimas, neturintis esminio poveikio projekto apimčiai, tikslui ir rezultatams pasiekti. Neesminis pakeitimas leidžiamas be papildomo susitarimo prie sutarties sudarymo su sąlyga, kad laikomasi šių sąlygų:

76.1. pakeitimas neturi įtakos projekto rodikliams arba rodikliai keičiasi ne daugiau kaip 20 procentų;

76.2. perkeliama iki 20 procentų sąmatos eilutės lėšų sumos. Perkeliant lėšas sąmatos eilutės lėšų suma negali padidėti daugiau nei 20 procentų;

76.3. lėšos perkeliamos į bet kokią kitą sąmatos eilutę, išskyrus administravimo eilutę;

76.4. nepratęsia projekto įgyvendinimo laikotarpio;

76.5. nesumažina projekto vykdytojo sutartyje numatyto prisidėjimo nuosavomis lėšomis procento.

77. Projekto vykdytojas informuoja atsakingą instituciją raštu apie numatomus ir (ar) įvykusius neesminius pakeitimus bei argumentus dėl pakeitimo poreikio teikdamas artimiausią mokėjimo prašymą arba bet kuriuo projekto įgyvendinimo metu.

78. Jei teikdama išvadą dėl mokėjimo prašymo atsakinga institucija nepateikia prieštaravimo, neesminiai keitimai įsigalioja automatiškai.

79. Projekto vykdytojas turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki sutartyje nustatyto projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, atsakingai institucijai elektroniniu paštu arba registruotu laišku pateikti argumentuotą prašymą dėl šių esminių keitimų:

79.1. sutarties sąmatos keitimo, jei projekto įgyvendinimo metu išlaidų dydžiai skirtųsi nuo planuotų sąmatoje ir faktinės išlaidos vienoje sąmatos eilutėje keistųsi 20 procentų ir daugiau nuo planuotų;

79.2. paraiškoje numatytų veiklų pakeitimo ir (arba) įtraukimo, ir (arba) atsisakymo;

79.3. sutartyje numatyto projekto įgyvendinimo termino pratęsimo;

79.4 rodiklių pakeitimo, kai jie keičiasi 20 procentų ir daugiau nuo numatytų;

79.5. nuosavo lėšų prisidėjimo sumažinimo, bet ne iki mažesnės procentinės dalies, kuri nurodyta Kvietimo sąlygose;

79.6. kitų sutarties sąlygų keitimo.

80. Jei įgyvendindamas projektą projekto vykdytojas sutaupo lėšų, jis gali kreiptis į atsakingą instituciją ir pateikti argumentuotą prašymą dėl sutaupytų lėšų panaudojimo didesnės apimties projektui įgyvendinti, jeigu dėl didesnės apimties projektas prisidėtų prie projekto tikslo ir geresnių rezultatų pasiekimo bei geriau užtikrintų Fondo tikslų įgyvendinimą.

81. Atsakingai institucijai paprašius, projekto vykdytojas turi pateikti dokumentus, kuriais pagrindžiama Taisyklių 79 ir (ar) 80 punktuose nurodyta informacija, ir (arba) papildomą informaciją, reikalingą sprendimui dėl sutarties keitimo priimti.

82. Apsvarsčiusi gautą Taisyklių 79 ir (ar) 80 punktuose nurodyta tvarka pateiktą prašymą, atsakinga institucija pritaria, pritaria iš dalies arba atmeta prašymą ir apie priimtą sprendimą praneša projekto vykdytojui elektroniniu paštu arba registruotu laišku per 10 darbo dienų. Tuo atveju, kai atsakinga institucija pritaria arba pritaria iš dalies dėl esminio sutarties keitimo, atsakinga institucija inicijuoja papildomo susitarimo prie sutarties rengimą. Papildomą susitarimą atsakinga institucija rengia tokia pat tvarka kaip ir sutartį.

83. Atsakinga institucija gali savo iniciatyva inicijuoti sutarties keitimą, jei mato, kad jis yra būtinas sėkmingam projekto įgyvendinimui. Apie tokį keitimą atsakinga institucija informuoja projekto vykdytoją, nurodydama ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą prieštaravimui dėl inicijuojamo keitimo pateikti. Jei prieštaravimai negaunami arba atsakinga institucija nusprendžia, kad prieštaravimai nėra tinkamai argumentuoti ir (ar) pagrįsti, atsakinga institucija savo iniciatyva atlieka projekto įgyvendinimo sutarties keitimą:

83.1. keitimas, atitinkantis Taisyklių 76 punkto nuostatas (neesminis keitimas), įsigalioja nuo termino, per kurį turėjo būti pateiktas prieštaravimas, suėjimo dienos;

83.2. keitimas, atitinkantis Taisyklių 79 ir 80 punktų nuostatas (esminis keitimas), atsakinga institucija rengia sutarties keitimą tokia pat tvarka kaip ir sutartį. Jei projekto vykdytojas per nurodytą terminą nepasirašo sutarties keitimo, atsakinga institucija turi teisę inicijuoti projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimą.

84. Projekto įgyvendinimo terminas pagrįstai (projekto vykdytojui pateikus objektyvius argumentus dėl atsiradusių vėlavimų) gali būti pratęsiamas pagal Taisyklių 79.3 papunktį, bet bendra projekto įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė nei 4 metai. Projektas pratęsiamas tik pagrįstais atvejais nuo projekto vykdytojo nepriklausančių aplinkybių (pvz., užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms, užsitęsus atliekamiems rangos darbams ir pan.), jei projekto įgyvendinimo termino pratęsimas gali padėti pasiekti projekto įgyvendinimo tikslus, rezultatus ir (arba) rodiklius.

85. Projekto vykdytojui nepagrindus būtinumo keisti sutartį arba atsakingai institucijai atmetus projekto vykdytojo prašymą, sudaryta sutartis lieka galioti arba projekto vykdytojas ją gali nutraukti sutartyje nustatyta tvarka ir grąžinti gautas Fondo lėšas atsakingai institucijai per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.

86. Jeigu projekto vykdytojas nesilaiko Taisyklėse ir (ar) sutartyje nustatytų sąlygų ar įsipareigojimų ir (ar) kitų teisės aktų arba nebegali toliau vykdyti veiklos, kuriai skirtos Fondo lėšos, atsakinga institucija inicijuoja pažeidimų tyrimus Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais. Pažeidimų tyrimai vykdomi taikant gerąją praktiką, kuri yra taikoma Europos Sąjungos ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės ir (ar) savivaldybių biudžeto lėšomis finansuojamiems projektams.

87. Atsakinga institucija vienašališkai nutraukia sutartį, kai:

87.1. nustatomi sutarties sąlygų, Taisyklių arba Aprašo pažeidimai ir projekto vykdytojas per atsakingos institucijos nustatytą terminą jų nepašalina;

87.2. nustatoma, kad projektui skirtas Fondo lėšas projekto vykdytojas naudoja ne pagal paskirtį;

87.3. projekto vykdytojas laiku nepateikia mokėjimo prašymų ar nevykdo kitų sutartimi nustatytų finansinių įsipareigojimų;

87.4. paaiškėja, kad projekto vykdytojas pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis ar suklastotus dokumentus, kurių pagrindu buvo skirtos Fondo lėšos.

88. Sutartis dėl Taisyklių 87 punkte nurodytų aplinkybių atsakingos institucijos sprendimu gali būti nenutraukiama, jei projekto vykdytojas ėmėsi visų galimų veiksmų neatitikimams ištaisyti ir pateikė įrodymus, kad gali pasiekti projekto numatytus rezultatus ir rodiklius.

89. Nutraukus sutartį Taisyklių 87 punkte numatytais pagrindais, projekto vykdytojas privalo per 5 darbo dienas nuo sutarties nutraukimo dienos į sutartyje nurodytą atsakingos institucijos banko sąskaitą grąžinti (už kiekvieną uždelstą dieną mokant po 0,03 procento dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos sumos) visas sutarties pagrindu išmokėtas Fondo lėšas arba Fondo lėšų dalį, nurodytą atsakingos institucijos sprendime dėl sutarties nutraukimo.

90. Projekto vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį sutartyje nustatyta tvarka ir grąžinti gautas Fondo lėšas atsakingai institucijai per 5 darbo dienas nuo sutarties nutraukimo. Apie planuojamą nutraukti sutartį projekto vykdytojas atsakingą instituciją informuoja prieš 10 darbo dienų.

91. Sutarties šalys privalo viena kitą informuoti apie savo adreso, pavadinimo (kartu ir partnerio (-ių)), projekto sąskaitos numerio, elektroninio pašto adreso ar atsakingų asmenų kontaktinių duomenų, kuriuos viena kitai nurodė sutartyje, pasikeitimą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, kurie buvo siųsti pagal šiuos duomenis.

92. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai, kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

93. Projekto vykdytojas privalo laikytis Aprašo 64 punkte numatytų ir šių įsipareigojimų:

93.1. atsakingai institucijai pateikti statybą, rekonstrukciją ar remontą leidžiančių bei statybos, rekonstrukcijos ar remonto užbaigimą pagrindžiančių dokumentų, jei tokie dokumentai yra privalomi pagal Lietuvos Respublikos statybą, rekonstrukciją ar remontą reglamentuojančius teisės aktus, kopijas. Šių dokumentų kopijos atsakingai institucijai turi būti pateiktos per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo dienos. Jei minėti dokumentai nėra privalomi, atsakingai institucijai iki darbų pradžios (dėl statybos, rekonstrukcijos ar remonto darbų leidimo) arba darbų pabaigos (dėl statybos, rekonstrukcijos ar remonto darbų užbaigimo) turi būti pateikti tai pagrindžiantys paaiškinimai;

93.2. sutarties galiojimo metu ir sutartyje nurodytu tęstinumo laikotarpiu projekto vykdytojas neturi teisės perleisti jokių savo teisių ir pareigų, kylančių iš sutarties, tretiesiems asmenims be atsakingos institucijos leidimo;

93.3. įgyvendindamas projektą užtikrinti valstybės pagalbos teikimo pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnį sąlygų laikymąsi;

93.4. naudoti įsigytą, remontuotą, atnaujintą (modernizuotą) ir (ar) rekonstruotą turtą projekto tikslais projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir ne trumpiau nei 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos (jei kvietime ir (ar) sutartyje nenustatyta kitaip);

93.5. be atsakingos institucijos sutikimo neperleisti, neįkeisti ar kitaip apsunkinti nuosavybės į tokį turtą projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir ne trumpiau nei 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos (jei kvietime ir (ar) sutartyje nenustatyta kitaip);

93.6. viešuosius pirkimus vykdyti Viešųjų pirkimų įstatyme ir atsakingos institucijos nustatyta tvarka, neprieštaraujančia Viešųjų pirkimų įstatymui.

 

VI SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ ĮGYVENDINTAS VEIKLAS, PROJEKTŲ IŠLAIDŲ DEKLARAVIMAS IR APMOKĖJIMAS

 

94. Projekto vykdytojas ir (arba) partneriai turi prie projekto prisidėti nuosavomis lėšomis. Projekto išlaidos Fondo lėšomis apmokamos atsižvelgiant į sutartyje nustatytą Fondo ir nuosavų lėšų santykį.

95. Projekto išlaidos Fondo lėšomis projektų vykdytojams, pateikus mokėjimo prašymus, gali būti apmokamos taikant šiuos būdus:

95.1. išlaidų kompensavimo būdą su avansu ar be avanso, kai projekto vykdytojas deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, taip pat išlaidas apmokant supaprastintai;

95.2. sąskaitų apmokėjimo būdą, kai projekto vykdytojas deklaruoja patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas. Tokiu atveju projekto vykdytojas, gavęs Fondo lėšas, per 5 darbo dienas išmoka jas ir nuosavo įnašo dalį rangovams, paslaugų teikėjams ir (ar) prekių tiekėjams ir pateikia atsakingai institucijai apmokėjimą įrodančius dokumentus. Nepateikus apmokėjimą įrodančių dokumentų, atsakinga institucija turi teisę netvirtinti vėliau projekto vykdytojo pateikto (-ų) mokėjimo prašymų ir (arba) gali stabdyti jo (-ų) tikrinimo terminą.

96. Išlaidų apmokėjimo būdas (-ai), taikomas (-i) konkrečiam projektui, nustatomas (-i) sutartyje.

97. Projekto vykdytojui viso projekto įgyvendinimo metu avansu gali būti išmokėta ne daugiau kaip 30 procentų projektui įgyvendinti skirtų Fondo lėšų sumos. Išmokėtą avansą projekto vykdytojas ir (ar) partneris gali naudoti tik projekto sąmatoje numatytoms tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Paaiškėjus, kad projekto vykdytojas ir (ar) partneris nesilaiko šio reikalavimo, jis privalo atsakingai institucijai pareikalavus grąžinti visą ar dalį išmokėto avanso per 5 darbo dienas nuo projekto vykdytojo informavimo.

98. Projekto vykdytojui sumokėtas avansas pradedamas užskaityti, kai projekto vykdytojui išmokėta Fondo lėšų suma sudaro ne daugiau kaip 90 procentrų skirtos Fondo lėšų sumos, t. y. avansas turi būti užskaitytas prieš pasiekiant šią ribą. Į išmokėtą Fondo lėšų sumą yra įskaičiuojami sumokėtas avansas, tarpiniai ir galutinis mokėjimai. Atsakingai institucijai pritarus, avansas gali būti užskaitomas kitokia tvarka. Tokiais atvejais projekto vykdytojas turi pagrįsti kitokios avanso užskaitymo tvarkos poreikį.

99. Projekto vykdytojas gali atidaryti atskirą sąskaitą kredito įstaigoje projekto lėšoms tvarkyti. Projekto vykdytojas kredito įstaigoje privalo turėti atskirą sąskaitą projektui skiriamoms Fondo lėšoms tvarkyti tuo atveju, jeigu numatoma projektui išmokėti avansą.

100. Projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu ir jam pasibaigus atsakingai institucijai atsiskaito Taisyklėse ir (arba) sutartyje nustatyta tvarka, nustatytais terminais teikdamas patvirtintos formos mokėjimo prašymus (avanso, tarpinius ir galutinį).

101. Tarpinį ir galutinį mokėjimo prašymą sudaro dvi dalys: dalykinė (atsiskaitymo už veiklas) ir finansinė (mokėjimo prašymų grafikas, atsiskaitymas už išlaidas).

102. Projekto vykdytojas teikia mokėjimo prašymus atsakingai institucijai tokiomis sąlygomis:

102.1. per 15 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos projekto vykdytojas teikia mokėjimo prašymų grafiką;

102.2. jeigu sutartyje yra numatytas avanso išmokėjimas, projekto vykdytojas gali kartu su mokėjimo prašymų grafiku arba projekto įgyvendinimo laikotarpiu pateikti avanso mokėjimo prašymą. Teikdami avanso mokėjimo prašymą, projektų vykdytojai – viešieji juridiniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys, privačių juridinių asmenų filialai ir atstovybės turi pateikti avanso draudimo dokumentą: finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją ar laidavimo raštą arba laidavimo draudimo raštą, kai avanso suma didesnė kaip 30 000 Eur. Reikalavimas pateikti avanso draudimo dokumentą netaikomas biudžetinėms įstaigoms, taip pat viešosioms įstaigoms, kurių savininkė arba viena iš dalininkų yra valstybė, labdaros ir paramos fondams, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė. Avanso draudimo dokumente nurodytas naudos gavėjas atsakinga institucija. Avanso draudimo dokumente turi būti nurodyta avanso draudimo suma ir galiojimo terminas, kuris negali būti trumpesnis nei 30 darbo dienų po projekto įgyvendinimo sutartyje numatytos galutinio mokėjimo prašymo pateikimo datos;

102.3. tarpinius mokėjimo prašymus projekto vykdytojas privalo teikti ne rečiau kaip kas 3 mėnesius nuo ankstesnio avanso ar tarpinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos, jei atsakinga institucija, atsižvelgdama į projekto specifiką ir projekto vykdytojo pinigų srautų poreikį, projekto sutartyje arba mokėjimo prašymų grafike nenustato kitaip. Jei mokėjimo prašymas teikiamas dažniau nei 1 kartą per 3 mėnesius, jame deklaruojamų išlaidų suma negali būti mažesnė nei 3 000 Eur;

102.4. galutinį mokėjimo prašymą teikia ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo sutartyje numatytos projekto pabaigos.

103. Projekto vykdytojas, teikdamas tarpinį arba galutinį mokėjimo prašymą ir įtraukdamas į jį išlaidas, privalo:

103.1. į mokėjimo prašymą įtraukti savo ir projekto partnerio (-ių) per laikotarpį, už kurį teikiamas mokėjimo prašymas, patirtas ir apmokėtas (kai taikoma) išlaidas;

103.2. patikrinti kiekvieno rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateiktos sąskaitos arba kito išlaidų pagrindimo dokumento atitiktį Taisyklių, sutarties, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutarties sąlygoms (kai tokia sutartis sudaryta) ir įpareigoti tai atlikti projekto partnerį (kai išlaidas patiria partneris);

103.3. pridėti Fondo ir nuosavomis lėšomis apmokėtų išlaidų pagrindimo dokumentus (rangovų, prekių tiekėjų ir paslaugų teikėjų pateiktos sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros, pirkimo ir pardavimo kvitai, sutartys ir darbų priėmimo ir perdavimo aktai bei kiti pateisinantys ir įrodantys patirtas išlaidas dokumentai) (netaikoma, kai išlaidos apmokamos supaprastintai);

103.4. pridėti Fondo ir nuosavomis lėšomis apmokėtų išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas (išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai yra banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas) (netaikoma, kai išlaidos apmokamos supaprastintai ir (arba) kai išlaidos deklaruojamos sąskaitų apmokėjimo būdu (šiuo atveju išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai pateikiami, kaip numatyta Taisyklių 95.2 papunktyje);

103.5. pridėti (viešųjų) pirkimų dokumentų ir (viešųjų) pirkimų sutarčių kopijas. Gali būti neteikiami dokumentai, kurie prieinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) viešai arba prieinami atsakingai institucijai suteikus prieigos prie tam tikro pirkimo ir jo dokumentų CVP IS teisę. Taip pat su mokėjimo prašymu gali būti neteikiami tie pirkimo dokumentai, kuriuos projekto vykdytojas jau anksčiau yra pateikęs atsakingai institucijai;

103.6. pridėti veiklų įgyvendinimo įrodymo dokumentus;

103.7. teikiant galutinį mokėjimo prašymą deklaruoti projekto vykdytojo ir (ar) partnerio pelną, gautą projekto įgyvendinimo metu iš projekto veiklų (įskaitant ir projektui įgyvendinti įsigytos įrangos, būtinos modernizuojamiems esamiems sporto paskirties pastatams arba sporto paskirties inžineriniams statiniams funkcionuoti, naudojimo).

104. Išlaidos mokėjimo prašyme nurodomos eurais. Išlaidos, patirtos kita valiuta nei eurai, mokėjimo prašyme nurodomos eurais vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.

105. Kai išlaidos apmokamos supaprastintai pagal Taisyklių VII skyrių, projekto vykdytojas neteikia pirkimo išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentų, išskyrus atvejus, kai šių dokumentų reikia kiekybiniam rezultato pasiekimui ir (arba) projekto arba jo dalies įgyvendinimo įrodymui. Išlaidos ir jų apmokėjimo įrodymai turi būti įtraukti į projekto vykdytojo ar partnerio apskaitą ir turi būti nustatomi, patikrinami ir patvirtinami atitinkamais apskaitos dokumentais, atitinkančiais buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, arba lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais, ir turi būti užtikrinamas šių dokumentų atsekamumas.

106. Atsakinga institucija, gavusi mokėjimo prašymą, užregistruoja jį vidaus taisyklėse nustatyta tvarka. Mokėjimo prašymo gavimo data laikoma registracijos atsakingoje institucijoje data. Atsakinga institucija mokėjimo prašymus tikrina, tvirtina ir Fondo lėšų pervedimus projektų vykdytojams atlieka sutartyse ir savo vidaus taisyklėse nustatyta tvarka.

107. Jei pateiktas avansinis mokėjimo prašymas yra tenkinamas, atsakinga institucija jį patvirtina ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo išmokėti avansą gavimo dienos. Jei prašymas išmokėti avansą netenkinamas, apie tai projekto vykdytojas informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo išmokėti avansą gavimo dienos.

108. Atsakinga institucija, gavusi projekto tarpinį arba galutinį mokėjimo prašymą, jį patikrina per 20 darbo dienų ir įvertina mokėjimo prašyme pateiktą informaciją apie veiklų įgyvendinimą, į mokėjimo prašymą įtrauktų patirtų išlaidų tinkamumą finansuoti ir nustato tinkamų finansuoti bei Fondo lėšomis apmokėtinų išlaidų sumą bei pateikia projekto vykdytojui išvadą dėl išlaidų tinkamumo finansuoti.

109. Atsakinga institucija, vertindama projekto išlaidų tinkamumą finansuoti ir nustatydama iš Fondo apmokamą projekto išlaidų sumą, įvertina minimalaus projekto vykdytojo nuosavų lėšų procento, nurodyto sutartyje, užtikrinimą.

110. Išvadoje dėl išlaidų tinkamumo finansuoti atsakinga institucija nurodo tinkamų finansuoti bei Fondo lėšomis apmokėtinų išlaidų sumą ir (arba) netinkamų finansuoti išlaidų sumą, ir (arba) netinkamą, bet galimą pakartotinai deklaruoti išlaidų sumą (ištaisius neatitikimus).

111. Jeigu tikrinant mokėjimo prašymą yra nustatoma, kad išlaidų tinkamumui finansuoti įvertinti būtina patikra vietoje, sprendimas dėl išlaidų tinkamumo priimamas tik atlikus patikrą vietoje.

112. Atsakinga institucija turi teisę paprašyti projekto vykdytojo ir (arba) partnerio per protingą terminą, kuris negali būti mažesnis nei 2 darbo dienos, pateikti papildomą informaciją ir (ar) dokumentus arba patikslinti jau pateiktus, jei tai reikalinga išlaidų tinkamumui finansuoti įvertinti, o projekto vykdytojas privalo juos pateikti.

113. Mokėjimo prašymo tikrinimo terminas gali būti stabdomas, jeigu dėl pagrįstų priežasčių mokėjimo prašymo tikrinimo sustabdymas būtų efektyvesnis ir ekonomiškesnis sprendimas nei dalies mokėjimo prašymo išlaidų tvirtinimas, arba dalies išlaidų, deklaruotų mokėjimo prašyme, tvirtinimas negalimas (pateiktas galutinis mokėjimo prašymas, galima finansinė pataisa yra didesnė, nei likusi mokėti projektui Fondo lėšų suma, ir kt.), kai:

113.1. užfiksuojamas įtarimas dėl pažeidimo ir priimamas sprendimas dėl mokėjimo prašymo tikrinimo stabdymo iki sprendimo dėl pažeidimo priėmimo;

113.2. patikros projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje metu užfiksuojami neatitikimai ir priimamas sprendimas dėl mokėjimo prašymo tikrinimo stabdymo iki bus ištaisyti neatitikimai;

113.3. atliekamas sutarties keitimas, kuris turi tiesioginę įtaką mokėjimo prašyme deklaruotoms išlaidoms, iki bus patvirtintas sutarties keitimas;

113.4. nepateikti patvirtinimai apie atliktus mokėjimus rangovams, paslaugų teikėjams ir (ar) prekių tiekėjams, kai išlaidos ankstesniame mokėjimo prašyme buvo deklaruotos sąskaitų apmokėjimo būdu, iki bus pateikti trūkstami dokumentai;

113.5. kitais pagrįstais atvejais.

114. Tinkamų finansuoti Fondo lėšomis išlaidų, nustatytų patikrinus tarpinį arba galutinį mokėjimo prašymą, suma yra pervedama projekto vykdytojui sutartyje nustatyta tvarka.

115. Jei atsakinga institucija galutinio mokėjimo prašymo tikrinimo metu nustato, kad projekto įgyvendinimo metu iš projekto veiklų (įskaitant ir projektui įgyvendinti įsigytos įrangos, būtinos modernizuojamiems sporto paskirties pastatams arba sporto paskirties inžineriniams statiniams funkcionuoti, naudojimo) projekto vykdytojas ir (ar) partneris gavo pelną, šia dalimi mažinama projektui išmokama Sporto rėmimo fondo lėšų suma.

116. Jei atsakinga institucija, patvirtinusi galutinį mokėjimo prašymą, nustato, kad projekto vykdytojui buvo išmokėta didesnė Fondo lėšų suma nei faktiškai patirtos Fondo lėšomis finansuojamos išlaidos, projekto vykdytojas privalo atsakingajai institucijai pareikalavus, grąžinti tokias lėšas per 5 darbo dienas nuo projekto vykdytojo informavimo.

 

VII SKYRIUS

SUPAPRASTINTAS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

 

117. Supaprastintas išlaidų apmokėjimas pagal fiksuotąsias normas taikomas projekto administravimo išlaidoms, kurias sudaro tiesioginės projekto administravimo ir netiesioginės išlaidos, nurodytoms Taisyklių 4.2 papunktyje.

118. Konkrečiam projektui konkrečiai (-ioms) išlaidų kategorijai (-oms) taikomą (-as) fiksuotąją (-ąsias) normą (-as) nustato atsakinga institucija paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Taikant fiksuotąją normą apskaičiuotoms išlaidoms išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentai bei pirkimo dokumentai nėra teikiami.

119. Projekto administravimo išlaidoms, nurodytoms Taisyklių 4.2 papunktyje, apmokėti taikomos fiksuotosios normos apskaičiavimui ir taikymui (išlaidų deklaravimui) taikomos šios taisyklės:

119.1. jeigu tiesioginėms projekto administravimo išlaidoms, numatytoms Taisyklių 4.2.1 papunktyje, apmokėti numatomos darbo užmokesčio ir su juo susijusios išlaidos, ir jeigu projekto vykdytojas ir (ar) partneris numato patirti netiesiogines išlaidas, numatytas Taisyklių 4.2.2 papunktyje, netiesioginės išlaidos yra apskaičiuojamos taikant 15 procentų fiksuotojo dydžio normą nuo numatytos darbo užmokesčio ir su juo susijusios išlaidų sumos; jeigu tiesioginėms projekto administravimo išlaidoms, numatytoms Taisyklių 4.2.1 papunktyje, apmokėti numatoma pirkti projekto administravimo paslaugas, netiesioginės išlaidos, numatytos Taisyklių 4.2.2 papunktyje, negali būti taikomos;

119.2. pagrįstos tiesioginės projekto administravimo išlaidos ir apskaičiuotos netiesioginės išlaidos yra sudedamos (kai taikoma), ir pagal formulę projekto administravimo išlaidoms, numatytoms Taisyklių 4.2 papunktyje, numatyta suma / projekto veiklų vykdymo išlaidoms, numatytoms Taisyklių 4.1 papunktyje, numatyta suma, apskaičiuojama fiksuotojo dydžio norma;

119.3. mokėjimo prašyme deklaruojant projekto veiklų vykdymo išlaidas, numatytas Taisyklių 4.1 papunktyje, projekto administravimo išlaidoms, numatytoms Taisyklių 4.2 papunktyje, apskaičiuoti taikoma nustatyta fiksuotojo dydžio norma nuo projekto veiklų išlaidų sumos.

120. Nustatyta fiksuotoji norma ir didžiausia galima apmokėti atitinkamos išlaidų kategorijos lėšų, kai išlaidos apmokamos supaprastintai, suma nustatoma sutartyje.

121. Jeigu dalis deklaruotų išlaidų, nuo kurių, taikant fiksuotojo dydžio normą, yra apskaičiuojamos kitos išlaidų kategorijos išlaidos, yra nepripažįstamos tinkamomis finansuoti, taikant fiksuotąją normą apmokamos deklaruotos išlaidos yra perskaičiuojamos pritaikant nustatytą fiksuotąją normą nuo tinkamomis finansuoti pripažintos išlaidų sumos.

122. Supaprastinto išlaidų apmokėjimo atveju riziką dėl faktiškai patirtų ir apmokėtų išlaidų, lyginant su deklaruotomis ir Fondo lėšomis apmokėtomis, skirtumo prisiima išlaidas patyręs projekto vykdytojas ir (arba) partneris.

123. Jeigu projekto vykdytojo ir (ar) partnerio faktiškai patirtos išlaidos yra didesnės už apskaičiuotas taikant supaprastintą išlaidų apmokėjimą, skirtumas yra apmokamas iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio nuosavų lėšų.

124. Projekto vykdytojui ir (ar) partneriui faktiškai nepanaudojus visų lėšų, gautų jas apmokėjus supaprastintai, lėšų likutį jis gali panaudoti kitoms projekto išlaidoms apmokėti, jei jos nėra apmokamos iš kitų projektui skirtų lėšų, kitoms projekto vykdytojo ar partnerio vykdomų projektų išlaidoms arba kitoms projekto vykdytojo ar partnerio reikmėms apmokėti, jei tokios išlaidos yra būtinos ir nėra apmokamos iš kitiems projektams skirtų lėšų arba iš kitų finansavimo šaltinių. Atlikdamas šiuos veiksmus projekto vykdytojas ar partneris privalo laikytis teisės aktų, reglamentuojančių jo buhalterinę apskaitą.

125. Atsakinga institucija, vadovaudamasi Aprašu, Taisyklėmis, kvietimo sąlygomis ir fiksuotųjų dydžių skaičiavimo metodikomis, projektams gali nustatyti ir kitus supaprastinto projektų išlaidų apmokėjimo būdus, taikydama fiksuotojo dydžio normą, fiksuotuosius įkainius ar fiksuotąsias sumas.

 

VIII SKYRIUS

SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ

 

126. Kaip naudojamos projektams įgyvendinti skirtos lėšos, prižiūri atsakinga institucija.

127. Atliekant projektams skirtų lėšų naudojimo priežiūrą, vertinama, ar pasiekiami projekte numatyti tikslai ir suplanuoti veiklos rezultatai, įgyvendinami uždaviniai, vykdomos konkrečios priemonės, ar projektui skirtos lėšos naudojamos tinkamai ir pagal paskirtį.

128. Tais atvejais, kai projekto vykdytojo pateiktos informacijos tikrinimo metu, atsakingos institucijos atliktos patikros vietoje metu arba gavus pranešimą raštu iš trečiųjų šalių, įtariama, kad projekto vykdytojas, vykdydamas veiklą projektui gautas lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, ir įžvelgiama nusikalstamos veikos požymių, apie tai informuojamos teisėsaugos institucijos Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

129. Atsakinga institucija, įtarusi konkurencijos politikos pažeidimus, susijusius su viešojo administravimo subjektų pareiga užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, konkurenciją ribojančiais susitarimais ar piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymu, apie tai praneša Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai.

 

IX SKYRIUS

PATIKRA VIETOJE

 

130. Atsakinga institucija bent kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį atlieka patikrą vietoje.

131. Atsakinga institucija, jei mato tam poreikį, į patikrą vietoje gali kviesti kitų institucijų (Ministerijos, Švietimo mainų paramos fondo, kt.) atstovus. Jei nusprendžiama į apsilankymą vietoje kviesti kitos (-ų) institucijos (-ų) atstovus, atsakinga institucija informuoja kitą (-as) instituciją (-as) apie planuojamą patikrą vietoje, jos datą, laiką ir vietą.

132. Patikros atlikimo tvarka:

132.1. apie planuojamą patikrą vietoje atsakinga institucija ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas informuoja projekto vykdytoją ir (ar) partnerį (jei patikra vykdoma pas partnerį). Jei išankstinis informavimas apie patikrą vietoje gali turėti neigiamos įtakos patikros rezultatams, apie planuojamą patikrinimą neinformuojama;

132.2. projekto patikrą vietoje paprastai atlieka ne mažiau kaip du atsakingos institucijos darbuotojai, tačiau konkretų patikros vietoje lapo klausimą gali tikrinti vienas darbuotojas;

132.3. atsižvelgdami į projekto riziką bei atsakingos institucijos pasirengtą atrankos metodiką ar tvarką, patikrą atliekantys asmenys nustato tikrintinus elementus, kuriuos tikrina patikros vietoje metu. Tikrinimo elementai gali būti tikrinami vienos patikros vietoje metu arba gali būti skaidomi per dvi ar daugiau patikras vietoje. Tikrinimo elementai turi tiesiogiai sietis su paraiška ar projektu. Tikrinimo elementai nurodomi patikros vietoje lape;

132.4. patikros vietoje klausimai ir (ar) tikrinimo elementai, kurie gali būti patikrinti dokumentaliai ir (ar) naudojant informacines ir (ar) elektroninių ryšių technologijas, gali būti tikrinami nuotoliniu būdu;

132.5. patikros vietoje metu išaiškėjus naujoms aplinkybėms, gali būti nustatomi ir papildomi tikrinimo elementai, juos nurodant patikros vietoje lape;

132.6. patikros vietoje metu gali būti daromos su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų kopijos ir (arba) fotografuojama;

132.7. patikros vietoje lapas gali būti pildomas patikros vietoje metu arba atsakingos institucijos darbuotojams grįžus. Kai patikros vietoje lapas pildomas ir pasirašomas patikros vietoje metu, jo kopija paliekama projekto vykdytojui. Jei patikros vietojo lapas pildomas atsakingos institucijos darbuotojams grįžus, atsakinga institucija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po patikros vietoje atlikimo patikros vietoje lapo kopiją siunčia projekto vykdytojui;

132.8. patikros vietoje metu nustačius neatitikimų, atsakinga institucija patikros vietoje lape  nurodo projekto vykdytojui ištaisyti šiuos neatitikimus (jei neatitikimai gali būti ištaisyti) arba juos paaiškinti bei įpareigoja projekto vykdytoją pateikti atsakingai institucijai neatitikimų ištaisymą patvirtinančius dokumentus. Neatitikimams ištaisyti ir (arba) jiems paaiškinti bei reikalingiems dokumentams pateikti paprastai nustatomas 3–10 darbo dienų terminas. Prireikus, nustatytas neatitikimų ištaisymo terminas gali būti pratęstas, atsižvelgiant į laikotarpį, reikalingą ištaisymui atlikti, kuris negali būti ilgesnis nei projekto įgyvendinimo laikotarpis;

132.9. projekto vykdytojui laiku nepateikus visų dokumentų ir (ar) paaiškinimų dėl nustatytų neatitikimų, atsakinga institucija  nustato papildomą terminą (ne ilgesnį, nei nurodyta Taisyklių 132.8 papunktyje) jiems pateikti;

132.10. projekto vykdytojui nepateikus visų dokumentų ir (ar) paaiškinimų dėl nustatytų neatitikimų net ir per papildomą terminą, atsakinga institucija priima sprendimą (pradėti pažeidimo tyrimą, pripažinti lėšas netinkamomis, vykti į pakartotinę patikrą, nustatyti, kad neatitikimo nėra, kt.) dėl nustatytų neatitikimų pagal turimą informaciją;

132.11. jei projekto vykdytojo pateiktų paaiškinimų dėl patikros vietoje nustatytų neatitikimų nepakanka sprendimui dėl neatitikimo priimti, gali būti vykdoma nauja patikra vietoje;

132.12. jei atvykus į patikrą vietoje nebuvo sudarytos sąlygos patikrai vietoje atlikti arba patikros vietoje metu nepavyko įgyvendinti dalies patikrai vietoje iškeltų tikslų ir (arba) neatitikimai, kuriuos projekto vykdytojas turėjo pašalinti iki patikros vietoje, nepašalinti, ir (arba) dėl projekto sudėtingumo buvo patikrinta nepakankama dalis informacijos ar buvo priimtas sprendimas pasitelkti ekspertus, ir (arba) kyla abejonių dėl patikros vietoje metu gautų dokumentų/informacijos teisingumo, tai patikros vietoje lape patikrą vietoje atliekantys atsakingos institucijos darbuotojai pažymi aplinkybes ir priežastis, dėl kurių suplanuota patikra vietoje iki galo neatlikta ar neatsakyta į dalį klausimų. Po tokios patikros vietoje, atsakinga institucija atlieka naują patikrą vietoje.

 

X SKYRIUS

PROJEKTŲ VIEŠINIMAS IR INFORMAVIMAS APIE JUOS

 

133. Pagrindinis visų informavimo ir viešinimo priemonių tikslas yra užtikrinti projektams įgyvendinti skirtų Fondo lėšų skaidrumą, teikiamos paramos žinomumą ir atpažįstamumą. Viešinant Fondo lėšomis finansuojamą projektą, privaloma naudoti šias informavimo ir viešinimo priemones:

133.1. informacija projekto vykdytojo ir (arba) partnerio interneto svetainėje (jeigu yra);

133.2. viešinimo lentos įrengimas (privaloma, jei projektas atitinka Taisyklių 134 punkte nustatytas sąlygas);

133.3. viešinimas projekto dokumentuose (pirkimo dokumentuose, pirkimo sutartyse ir kituose dokumentuose).

134. Viešinimo lentos įrengimas yra privalomas, jei projektui įgyvendinti Fondo lėšų skirta daugiau kaip 60 000 Eur.

135. Viešinimo lenta turi būti kabinama gerai matomoje vietoje ant atnaujintų (modernizuotų) pastatų ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo atsakingai institucijai dienos. Viešinimo lenta turi būti gerai matoma ir pakankamo dydžio (informacija joje turi būti aiškiai įskaitoma). Projekto vykdytojas gali pasirinkti viešinimo lentos dydį: 800 x 580 mm (jei kabinama didesnėje erdvėje) arba 400 × 300 mm (jei kabinama mažesnėje erdvėje). Viešinimo lentoje turi būti nurodomas projekto pavadinimas, informacija apie Fondo skirtą finansavimą ir, jei yra, projekto vykdytojo ir, jei yra, Fondo viešinimo ženklai. Viešinimo lenta turi būti pagaminta pagal atsakingos institucijos interneto svetainėje skelbiamą Fondo ženklo naudojimo vadovą ir pateiktus dizaino maketus.

136. Projektų vykdytojai, atsižvelgdami į savo įgyvendinamų projektų specifiką, gali pasirinkti ir papildomas informavimo ir viešinimo priemonės, jų nuomone, tinkamas bei stiprinančias viešinimo priemones, pvz., mobilius stendus, komunikaciją socialiniuose tinkluose, straipsnius spaudoje ar radijo / televizijos reportažus, spaudos konferencijas ir pan. Viešinimo priemonės bei jų kiekis turi būti pasirenkamos ir planuojamos atsižvelgiant į įgyvendinamo projekto mastą, pobūdį, tikslinę auditoriją.

137. Viešinimo priemonėse privaloma nurodyti, kad projektas (pavadinimas ir vykdytojas) bendrai finansuojamas Fondo lėšomis. Ši informacija nurodoma tekstu ir (ar) esant galimybei naudojant Fondo ženklą  ir (ar) kitais būdais, kurie užtikrintų Fondo matomumą projekte. Informacija apie vykdomą projektą skelbiama tik po sutarties pasirašymo.

138. Už tinkamą įgyvendinamų projektų viešinimą ir viešinimo rezultatus tiesiogiai atsakingas projekto vykdytojas.

139. Fondo viešinime, be projektų vykdytojų dalyvauja Ministerija ir atsakinga institucija. Atsakinga institucija informaciją apie Fondo administravimą skelbia savo interneto svetainėje (www.cpva.lt).

 

XI SKYRIUS

PAŽEIDIMŲ ADMINISTRAVIMAS IR PROJEKTO RODIKLIŲ PRIEŽIŪRA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PAŽEIDIMŲ ADMINISTRAVIMAS

 

140. Atsakinga institucija, atlikdama įtariamų pažeidimų tyrimus ir priimdama su pažeidimais susijusius sprendimus, inter alia vadovaujasi proporcingumo principu ir atsižvelgia į pažeidimų projektuose pobūdį.

141. Taisyklėse įtariamo pažeidimo tyrimu laikomas atsakingos institucijos atliekamas viešai prieinamos ir (arba) projekto vykdytojo ar kitų institucijų ir (ar) įstaigų pateiktos informacijos, duomenų ir dokumentų tikrinimas, prašymo paaiškinti įtariamo pažeidimo aplinkybes ir (ar) kiti veiksmai, kuriais siekiama ištirti įtariamą pažeidimą, užpildant atsakingos institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą pažeidimo tyrimo formą. Įtariami pažeidimai, dėl kurių atliekamas įtariamo pažeidimo tyrimas, užregistruojami atsakingos institucijos nustatytos formos registre.

142. Taisyklėse pažeidimas suprantamas kaip dėl projekto vykdytojo veiksmų ar neveikimo padarytas bet koks su projekto įgyvendinimu susijęs teisės pažeidimas, kuriuo būtų padaryta žala Fondo biudžetui.

143. Fondo lėšų panaudojimo pažeidimus gali įtarti ir apie juos pranešti atsakingiems asmenims kiekvienas Ministerijos ar atsakingos institucijos darbuotojas, vykdydamas projektų sutarčių priežiūrą, kontrolę arba auditą, gavęs informaciją iš trečiųjų šalių ar ją pastebėjęs visuomenės informavimo priemonėse ir kitais atvejais.

144. Ministerija, įtarusi pažeidimą ir (ar) gavusi informacijos apie įtariamus pažeidimus iš Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir trečiųjų šalių, šią informaciją per 5 darbo dienas persiunčia atsakingai institucijai.

145. Atsakinga institucija, išnagrinėjusi su įtariamu pažeidimu susijusią informaciją, neatlieka pažeidimo tyrimo, jei:

145.1. įtariamas pažeidimas susijęs su pirkimo sutartimi, kurią sudarant ar vykdant nesilaikyta teisės aktuose nustatytos pirkimų tvarkos, ir projekto vykdytojas įsipareigoja atlikti su įtariamu pažeidimu susijusį pirkimą iš naujo, ir, jei pagal su įtariamu pažeidimu susijusią pirkimo sutartį buvo išmokėtų lėšų, atsakingai institucijai susigrąžinant lėšas Taisyklėse nustatyta tvarka;

145.2. įtariamas pažeidimas susijęs su išlaidomis, padarytomis pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, jei lėšos projekto vykdytojui nebuvo išmokėtos arba išmokėta ne daugiau nei 50 Eur, ir atsakingai institucijai patvirtinant tik tinkamą finansuoti išlaidų sumą;

145.3. įtariamas pažeidimas Taisyklių 145.1 ir 145.2 papunkčiuose nustatytais atvejais nėra susijęs su nusikalstama veika, susijusia su neteisėtu Fondo lėšų gavimu ir (ar) panaudojimu, arba korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, susijusia su Fondo lėšų gavimu ir (ar) panaudojimu.

146. Kai Taisyklių 145 punkte aprašytais įtariamų pažeidimų atvejais atsakinga institucija susigrąžina lėšas Taisyklėse nustatyta tvarka arba išskaičiuoja netinkamų finansuoti išlaidų sumą iš projekto vykdytojo teikiamo mokėjimo prašymo išlaidoms apmokėti ar prašymo išlaidoms kompensuoti, atsakinga institucija netinkamų finansuoti išlaidų sumą arba susigrąžinamų lėšų sumą nurodo išvadoje dėl išlaidų tinkamumo, kurią teikia projekto vykdytojui.

147. Kitais atvejais, nei yra aprašyti Taisyklių 145 punkte, atliekamas įtariamo pažeidimo tyrimas ir priimamas sprendimas dėl pažeidimo, kuris turi atitikti Viešojo administravimo įstatyme nustatytus individualiam administraciniam aktui taikomus reikalavimus, taip pat sprendime dėl pažeidimo nurodomos su nustatytu pažeidimu susijusios faktinės aplinkybės, netinkamų finansuoti išlaidų suma, grąžintinų lėšų suma bei jų grąžinimo tvarka ir kitos aplinkybės.

148. Atsakinga institucija apie pradėtą įtariamo pažeidimo tyrimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įtarimo dėl pažeidimo užregistravimo dienos informuoja Ministeriją (taip pat kitą atsakingą instituciją, jei pažeidimas susijęs su kitos atsakingos institucijos administruojamu projektu) ir projekto vykdytoją, išskyrus atvejus, kai projekto vykdytojo informavimas galėtų turėti neigiamos įtakos pažeidimo tyrimui.

149. Kai atsakinga institucija, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą, nustato pažeidimą, kurį, jos nuomone, galima ištaisyti, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu ir (ar) elektroniniu paštu informuoja projekto vykdytoją apie nustatytą pažeidimą ir nustato projekto vykdytojui terminą, per kurį nustatytas pažeidimas turi būti ištaisytas, ir apie atliktus veiksmus raštu informuoja kitą atsakingą instituciją. Šis terminas negali būti trumpesnis kaip 10 dienų ir ilgesnis kaip 30 dienų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių aplinkybių įtariamas pažeidimas negali būti ištaisytas per 30 dienų. Tais atvejais, kai reikia kreiptis į kitas institucijas dėl papildomos informacijos, įtariamo pažeidimo ištaisymo terminas gali būti pratęsiamas iki papildomos informacijos gavimo ir (ar) pateikimo įgaliotajai institucijai dienos.

150. Atsakinga institucija projekto vykdytojui gali nurodyti tokius pažeidimų ištaisymo būdus:

150.1. atvykti ir pateikti arba atsiųsti papildomus dokumentus ir (ar) duomenis, kuriais pagrindžiami projekto vykdytojo jau pateikti dokumentai ir (ar) duomenys;

150.2. patikslinti ir papildyti mokėjimo prašymą ir (ar) pateikti papildomus išlaidų pagrindimo dokumentus bei išlaidų apmokėjimo įrodymo arba kitus dokumentus;

150.3. įvykdyti projekto ir (ar) pirkimo sutartyje nustatytus reikalavimus ir pateikti įrodymo dokumentus;

150.4. išskaičiuoti netinkamų finansuoti išlaidų sumą iš projekto vykdytojo teikiamų mokėjimo prašymų Taisyklėse nustatyta tvarka;

150.5. susigrąžinant lėšas Taisyklėse nustatyta tvarka.

151. Jeigu atsakinga institucija nustato pažeidimą, kurio, jos nuomone, ištaisyti neįmanoma arba per nustatytą laiką pažeidimai nepašalinami, ji priima sprendimą:

151.1. nutraukti projekto sutartį ir pareikalauti grąžinti visas išmokėtas lėšas (jei lėšos buvo išmokėtos) ir (arba);

151.2. taikyti atsakingos institucijos parinktą finansinės pataisos procentą ir pareikalauti grąžinti išmokėtų lėšų dalį ir (arba);

151.3. taikyti atsakingos institucijos parinktą finansinės pataisos procentą bei išskaičiuoti lėšų dalį iš projekto vykdytojo pateiktų mokėjimo prašymų ir (arba);

151.4. sumažinti projekto finansavimą, jei nustatytas pažeidimas susijęs su nusikalstama veika (sumažinant išlaidas ta dalimi, kurios susijusios su nusikalstama veikla) ir (ar) pareikalauti grąžinti išmokėtų lėšų dalį.

152. Įtariamo pažeidimo tyrimo metu atsakinga institucija vertina projekto vykdytojo ar kitų institucijų ir (ar) įstaigų pateiktą informaciją, duomenis ir dokumentus, gali atlikti projekto patikras vietoje, prašyti paaiškinti įtariamo pažeidimo aplinkybes, kreiptis į kitas institucijas su prašymu pateikti išvadas, paaiškinimus apie įtariamo pažeidimo aplinkybes ir informaciją, susijusią su atliekamu pažeidimo tyrimu, ir (ar) atlikti kitus veiksmus, kuriais siekiama ištirti įtariamą pažeidimą.

153. Kai įtariamas pažeidimas yra susijęs su nustatyta nusikalstama veika dėl projekto vykdytojo, Ministerijos ar atsakingos institucijos darbuotojo neteisėtų veiksmų, dėl kurių projektui buvo neteisėtai skirtos ir (arba) išmokėtos Fondo lėšos, netinkamomis finansuoti pripažįstamos visos projekto išlaidos.

154. Su įtariamu pažeidimu susijusių lėšų išmokėjimas ar išlaidų pripažinimas tinkamomis finansuoti laikinai, kol bus ištaisytas įtariamas pažeidimas ar bus baigtas įtariamo pažeidimo tyrimas ir priimtas sprendimas dėl pažeidimo, taip pat tais atvejais, kai atsakingoji institucija gauna informacijos apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, susijusį su projektu, sustabdomas, jei atsakinga institucija mano, kad jų išmokėjimas ar pripažinimas tinkamomis finansuoti gali padaryti žalą Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba turės neigiamos įtakos dėl nustatyto pažeidimo pripažintoms netinkamomis finansuoti projekto išlaidoms grąžinti (sprendimą dėl lėšų išmokėjimo ar išlaidų pripažinimo tinkamomis finansuoti laikino sustabdymo atsakinga institucija nurodo atsakingos institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintoje pažeidimo tyrimo formoje).

155. Tais atvejais, kai įtariamo pažeidimo tyrimas yra susijęs su vykstančiu ikiteisminiu tyrimu ar teisminiu procesu dėl nusikalstamos veikos, įtariamo pažeidimo tyrimo ir nustatymo atsakinga institucija sustabdo pažeidimo tyrimą iki ikiteisminio tyrimo pabaigos ir (ar) teismo nuosprendžio dėl nusikalstamos veikos priėmimo. Jei atlikus įtariamo pažeidimo tyrimą ir įvertinus su įtariamu pažeidimu susijusias aplinkybes atsakinga institucija neturi pagrindo nustatyti pažeidimo, pažeidimo tyrimas baigiamas ir pažeidimas nėra nustatomas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PROJEKTO RODIKLIŲ PRIEŽIŪRA

 

156. Projekto rodiklių reikšmės kontroliuojamos pagal projekto vykdytojo pateiktus, su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.

 

157. Kai pateikta informacija sudaro pagrindą abejoti dėl projekto rodiklių reikšmių pasiekimo, atsakinga institucija per jos nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 5 darbo dienos nuo informacijos paaiškėjimo, projekto vykdytojo prašo paaiškinti aplinkybes, pagal kurias vertinamos projekto rodiklių reikšmių galimo mažėjimo priežastys.

 

158. Atsižvelgiant į sumažėjusias siekiamų projekte rodiklių reikšmes, vertinamas projekto išlaidų pagrįstumas ir tuo vadovaujantis gali būti inicijuotas projekto įgyvendinimo sutarties pakeitimas ir, esant pagrindui, inicijuotas išmokėtų projekto lėšų ar jų dalies susigrąžinimas.

 

159. Projekto įgyvendinimo sutartis negali būti keičiama ir projekto rodiklių reikšmės mažinamos, jeigu:

 

159.1. projekto vykdytojas dar gali sumažinti projekto rodiklių reikšmių nepasiekimą lemiančių veiksnių įtaką;

 

159.2. galutinio mokėjimo prašymo ir (arba) galutinės ataskaitos po projekto užbaigimo vertinimo metu nustatoma, kad projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos projekto rodiklių reikšmės nepasiektos;

 

159.3. nustatomas pažeidimas.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SU PAŽEIDIMU SUSIJUSIŲ NETINKAMŲ IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS

 

160. Nustačius pažeidimą dėl projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytų rodiklių reikšmių nepasiekimo netinkamų finansuoti išlaidų suma apskaičiuojama proporcingai pagal sumažėjusias projekto veiklų vykdymo apimtis ir įvertinus projekto vykdytojo pateiktą pagrindimą bei pažeidimo pobūdį. Šiuo atveju netinkama finansuoti pripažįstama ta išlaidų dalis, kurios panaudojimo sumažėjusiam projekto rodikliui projekto vykdytojas negali pagrįsti.

161. Nustačius dėl projekto rodiklių reikšmių nepasiekimo pažeidimą, kuris nesusijęs su konkrečios projekto veiklos vykdymo apimties sumažėjimu (pavyzdžiui, projekto vykdytojas įvykdė visas projekto veiklas, tačiau nepasiekė projekto tęstinumo rodiklių, arba organizuoti visi planuoti sporto renginiai, tačiau juose dalyvavo mažiau dalyvių, nei planuota) taikomos šios finansinės pataisos. Tais atvejais, kai negalima apskaičiuoti pagal faktą:

 

Rodiklio nepasiekimo procentinė dalis (skaičiuojama nuo projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos rodiklio reikšmės)

Finansinės pataisos dydis (procentinė dalis nuo rodikliui pasiekti skirtų išlaidų pripažintų tinkamomis finansuoti projekto išlaidų)

Nuo 20 proc. ir iki 25 proc. (imtinai)

5 proc.

Daugiau kaip 25 proc. ir iki 40 proc. (imtinai)

10 proc.

Daugiau kaip 40 proc. ir iki 50 proc. (imtinai)

20 proc.

Daugiau kaip 50 proc.

25 proc. arba 100 proc.

 

162. Jei viena iš projekto rodiklio reikšmių nepasiekiama daugiau kaip 50 procentų, vertinamas projekto tikslų pasiekimas ir sprendžiamas klausimas dėl projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimo bei visų projektui skirtų lėšų susigrąžinimo.

163. Jeigu visi rodikliai nepasiekti daugiau kaip 50 procentų, sutartis yra nutraukiama.

164. Vienas didžiausias finansinės pataisos dydis taikomas, kai yra bent viena iš šių sąlygų:

164.1. daugiau nei vieno rodiklio reikšmė nepasiekiama 20 ir daugiau procentų;

164.2. projekto vykdytojas padaro kelis pažeidimus, iš kurių vienas susijęs su konkrečios veiklos vykdymo apimties sumažėjimu, o kitas nesusijęs su konkrečios veiklos vykdymo apimties sumažėjimu, taikomas tik vienas didžiausias finansinės pataisos dydis.

165. Taikytinas finansinės pataisos dydis taikomas atskirai už projekto įgyvendinimo metu padarytus pažeidimus ir už projekto tęstinumo laikotarpiu padarytus pažeidimus.

166. Nustačius pažeidimą dėl projekto vykdytojo veiklos ir turto naudojimo pakeitimo bei apribojimų (projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu ar projekto įgyvendinimo sutartyje numatytu projekto tęstinumo laikotarpiu nutraukia veiklą, kuriai skirtos projekto lėšos, pakeičia šios veiklos pobūdį, tikslą ir (arba) įgyvendinimo sąlygas, tampa bankrutuojantis arba likviduojamas; negavęs leidimo, naudoja įrangą, kuriai įsigyti, sukurti ar atnaujinti skirtas finansavimas, ne pagal projekto įgyvendinimo sutartyje numatytą paskirtį; negavęs leidimo parduoda arba kitu būdu perleidžia, išnuomoja, įkeičia turtą, kuriam įsigyti, sukurti ar atnaujinti skirtas finansavimas, arba kitokiu būdu suvaržo daiktines teises į tokį turtą) taikomos šios finansinės pataisos:

166.1. kai pakeitimai dėl veiklos ir (ar) turto padaryti projekto įgyvendinimo metu, taikomas 100 procentų projekto įgyvendinimo sutartyje numatytų išlaidų, susijusių su padarytais pakeitimais dėl veiklos ir turto, finansinės pataisos dydis;

166.2. kai pakeitimai dėl veiklos ir (ar) turto padaryti projekto tęstinumo laikotarpiu, finansinės pataisos dydis apskaičiuojamas pagal formulę n = (k – d) * t / k, kur n – projekto netinkamų finansuoti išlaidų suma; k – projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytas projekto tęstinumo laikotarpis, apskaičiuotas kalendorinėmis dienomis, d – kalendorinių dienų, kurias projekto tęstinumas buvo užtikrintas, skaičius, t – projekto pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidos, susijusios su padarytais pakeitimais dėl veiklos ir turto. Kai nėra galimybės nustatyti tikslios datos, kada buvo padaryti pakeitimai dėl veiklos ir turto, bet žinoma, kad pakeitimai dėl veiklos ir turto buvo padaryti per konkrečią savaitę, mėnesį ar metus, pakeitimų dėl veiklos ir turto padarymo data nustatoma pagal konkrečios savaitės, mėnesio ar metų pabaigą ir atitinkamai apskaičiuojamas kalendorinių dienų, per kurias projekto tęstinumas buvo užtikrintas, skaičius. Kai turto nusidėvėjimo trukmė yra trumpesnė už projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytą projekto tęstinumo laikotarpį, projekto tęstinumo laikotarpiu laikoma turto nusidėvėjimo trukmė.

167. Net ir tuo atveju, jei projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytų rodiklių reikšmių projekto įgyvendinimo metu nepasiekiama nesant pažeidimo, tinkama finansuoti gali būti pripažįstama tik ta išlaidų dalis, kuri yra būtina sumažėjusiam rodikliui pasiekti.

168. Atsakingai institucijai nustačius, kad projekto vykdytojo ar partnerio įvykdytas pažeidimas yra susijęs su pirkimu, įvykdytu pažeidžiant teisės aktų nuostatas, arba su pirkimo sutarties vykdymu, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, ir neįmanoma tiksliai apskaičiuoti su tokiu pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti išlaidų dydžio, šis dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Europos Komisijos patvirtintomis Gairėmis, nustatančiomis finansines korekcijas, taikytinas Europos Sąjungos išlaidoms, patirtoms nesilaikant viešojo pirkimo taisyklių (toliau – Gairės). Atsakinga institucija turi teisę patvirtinti Gairių taikymo metodiką, kuri detalizuotų Gairių nuostatas.

169. Atsakingai institucijai nustačius, kad projekto vykdytojas projektui įgyvendinti neskyrė projekte nurodytų nuosavų lėšų sumos ar skyrė tik dalį nuosavų lėšų, atsakinga institucija sumažina projektui numatytą Fondo lėšų dalį, perskaičiuodama projekto vykdytojo neskirtų nuosavų lėšų procentą nuo įsipareigotos skirti nuosavų lėšų sumos ir atitinkamu procentu sumažindama projektui numatytą Fondo lėšų dalį.

170. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo įvertintos pažeidimo tyrimo metu, pažeidimo tyrimas gali būti atliekamas iš naujo ir atsižvelgiant į jo rezultatus atitinkamai gali būti pakeistas sprendimas dėl pažeidimo. Atnaujintas pažeidimo tyrimas atliekamas ir sprendimas dėl pažeidimo priimamas šiame Taisyklių skirsnyje nustatyta tvarka.

 

XII SKYRIUS

GRĄŽINTINŲ IR GRĄŽINTŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMAS

 

171. Grąžintinomis lėšomis laikomos nustatytos netinkamos finansuoti projektų išlaidos, kurios anksčiau jau buvo pripažintos tinkamomis finansuoti ir apmokėtos, ir (arba) kitos pagal teisės aktus ir (arba) projekto įgyvendinimo sutartį reikalaujamos grąžinti lėšos.

172. Atsakinga institucija, siekdama, kad projekto vykdytojas grąžintų neteisėtai išmokėtas ir (ar) panaudotas lėšas ir kitas reikalaujamas pagal teisės aktus ir (ar) įgyvendinimo sutartis grąžinti lėšas, turi priimti sprendimą, atlikdama vieną iš šių veiksmų:

172.1. sprendime nurodyti projekto vykdytojui per terminą, ne ilgesnį kaip nurodyta Apraše, grąžinti lėšas į sprendime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą;

172.2. sprendime nurodyti grąžintinų lėšų sumą išskaičiuoti iš sumos, mokėtinos pagal projekto vykdytojo pateiktą ir (arba) kitą (-us) teikiamą (-us) mokėjimo prašymą (-us). Šis atsakingos institucijos veiksmas gali būti taikomas tais atvejais, kai nepažeidžiant Apraše nustatytų lėšų grąžinimo terminų galima grąžintinas lėšas išskaičiuoti iš mokėjimo prašymo (-ų) arba kai projekto vykdytojas negrąžina grąžintinų lėšų į sprendime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą per sprendime nurodytą terminą.

173. Pagrindas projekto vykdytojui grąžinti jo gautas arba už jį sumokėtas lėšas yra atsakingos institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens priimtas Sprendimas dėl grąžintinų lėšų.

174. Sprendime dėl grąžintinų lėšų nurodoma:

174.1. projekto rekvizitai (projekto numeris ir pavadinimas, projekto vykdytojo pavadinimas, kodas);

174.2. priežastis susigrąžinti lėšas;

174.3. pripažinta netinkama finansuoti ir (arba) grąžintina suma pagal visus projekto finansavimo šaltinius;

174.4. terminas, per kurį lėšos turi būti grąžintos;

174.5. delspinigių, kuriuos privalo mokėti projekto vykdytojas už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną, dydis;

174.6. kredito įstaigos sąskaita, į kurią turi būti grąžinamos lėšos;

174.7. sprendimo apskundimo tvarka;

174.8. kita atsakingos institucijos nuomone svarbi informacija.

175. Sprendimas dėl grąžintinų lėšų turi atitikti Viešojo administravimo įstatyme nustatytus individualiam administraciniam aktui taikomus reikalavimus.

176. Atsakinga institucija per 3 darbo dienas nuo Sprendimo dėl grąžintinų lėšų įsigaliojimo dienos apie šį sprendimą raštu informuoja projekto vykdytoją ir Ministeriją ir prideda sprendimo kopiją. Sprendimo dėl grąžintinų lėšų įsigaliojimo diena laikoma jo priėmimo diena.

177. Projekto vykdytojui atsisakius vykdyti projektą ir grąžinus skirtas Fondo lėšas Ministerijai arba atsakingai institucijai, Ministerija arba atsakinga institucija tokias lėšas naudoja, kaip nustatyta Apraše.

178. Projekto vykdytojui atsisakius grąžinti lėšas reikalavimo teisę į projekto vykdytojo negrąžintas lėšas ir delspinigius atsakinga institucija arba Ministerija gali perduoti Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui pagal reikalavimo perleidimo sutartį.

 

XIII SKYRIUS

TĘSTINUMO ĮSIPAREIGOJIMŲ PRIEŽIŪRA

 

179. Projekto tęstinumo priežiūrą, atsižvelgdama į atitinkamoje sutartyje nustatytus reikalavimus projekto tęstinumui, atlieka atsakinga institucija vidaus procedūroje nustatyta tvarka.

180. Atsakinga institucija, vykdydama projekto tęstinumo priežiūrą:

180.1. tikrina projekto pateiktas atsakingos institucijos nustatytos formos tęstinumo įsipareigojimų vykdymo deklaracijas;

180.2. atlieka patikras vietoje;

180.3. projekto vykdytojo prašo pateikti informaciją, susijusią su projekto tęstinumo įsipareigojimų vykdymu.

181. Projekto vykdytojas privalo nedelsdamas iš anksto raštu informuoti atsakingą instituciją apie visus galimus nukrypimus nuo sutartyje numatytų projekto tęstinumo reikalavimų.

182. 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos, t. y. po galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo dienos (jei sutartyje nenustatyta kitaip) projekto vykdytojas ne rečiau kaip kartą per metus teikia atsakingos institucijos nustatytos formos tęstinumo įsipareigojimų vykdymo deklaracijas. Pirmoji deklaracija teikiama ne vėliau nei po metų po projekto įgyvendinimo pabaigos (jei įgyvendinimo sutartyje nenustatyta kitaip).

183. Jeigu projekto vykdytojas laiku nepateikia tęstinumo įsipareigojimų vykdymo deklaracijos, atsakinga institucija turi raštu jam apie tai priminti ir nustatyti terminą, per kurį turi būti pateikta užpildyta tęstinumo įsipareigojimų vykdymo deklaracija. Jeigu projekto vykdytojas net ir po priminimo tęstinumo įsipareigojimų vykdymo deklaracijos nepateikia, atsakinga institucija turi teisę inicijuoti įtariamo pažeidimo tyrimą.

184. Atsakinga institucija turi teisę kreiptis į projekto vykdytoją dėl papildomos informacijos pateikimo ir deklaracijos patikslinimo.

185. 3 metus laikotarpiu po projekto pabaigos t. y. po galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo dienos (jei sutartyje nenustatyta kitaip), atsakinga institucija turi teisę atlikti patikras vietoje. Patikrų vietoje metu atsakinga institucija gali tikrinti, ar laikomasi sutartyse numatytų tęstinumo sąlygų, taikomų projektui.

 

XIV SKYRIUS

DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

186. Atsakinga institucija kaupia ir sistemina informaciją apie projektų įgyvendinimą, saugo susirašinėjimą su projektų vykdytojais, projektų paraiškas, sutartis, vykdymo ataskaitas ir projektų išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijas.

187. Projekto vykdytojas ir partneris turi saugoti su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.

188. Dokumentų saugojimas organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, ir (arba) Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, ir (arba) Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-152 „Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Dokumentai ir duomenys, kuriuos reglamentuoja šiame punkte nurodyti teisės aktai, privalo būti saugomi minėtuose teisės aktuose nustatytais terminais, tačiau ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto pabaigos.

189. Kai rengiami ir gaunami elektroniniai dokumentai ir gali būti užtikrintas jų autentiškumas ir saugojimas, popierinės tokių dokumentų versijos neturi būti kuriamos ir saugomos (nedubliuojama).

190. Projekto vykdytojas ir partneris dokumentų ir duomenų, kurie neminimi Taisyklių 163 punkte nurodytuose teisės aktuose ir kuriuos pateikė atsakingajai institucijai, saugoti neprivalo, išskyrus įrodymus apie pasiektus projekto rezultatus.

191. Kvietime arba projekto įgyvendinimo sutartyje gali būti nurodoma, kokius papildomus projekto dokumentus (įskaitant jų saugojimo terminą) privaloma saugoti.

192. Atsakinga institucija privalo užtikrinti informacinėmis sistemomis sukauptų duomenų apie projektus saugojimą ne trumpiau nei 5 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos.

193. Pasibaigus dokumentų ir duomenų saugojimo terminui, dokumentai ir duomenys gali būti sunaikinami.

 

XV SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

194. Pareiškėjai ir projektų vykdytojai atsakingos institucijos sprendimus ar veiksmus (neveikimą) turi teisę skųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

______________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Taisyklių 1 priedas pagal V-1412

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1412, 2019-11-29, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19181

 

Taisyklių 2 priedas pagal V-1879

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1412, 2019-11-29, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19181

Nr. V-1879, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25822

 

Taisyklių 1 priedo priedas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1412, 2019-11-29, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19181

Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-537, 2020-04-09, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07508

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1879, 2020-12-02, paskelbta TAR 2020-12-02, i. k. 2020-25822

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1976, 2020-12-11, paskelbta TAR 2020-12-11, i. k. 2020-27052

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“ pakeitimo