Suvestinė redakcija nuo 2020-06-03

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-03-17, i. k. 2016-05118

 

Nauja redakcija nuo 2017-04-08:

Nr. 3D-234, 2017-04-06, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05886

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PIRMOJO SĄJUNGOS PRIORITETO „APLINKOSAUGOS POŽIŪRIU TVARIOS, EFEKTYVIAI IŠTEKLIUS NAUDOJANČIOS, INOVACINĖS, KONKURENCINGOS IR ŽINIOMIS GRINDŽIAMOS ŽVEJYBOS SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „ŽVEJYBOS POVEIKIO JŪRŲ APLINKAI MAŽINIMAS IR ŽVEJYBOS PRITAIKYMAS SIEKIANT APSAUGOTI RŪŠIS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 16 d. Nr. 3D-130

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/2135 (OL 2016 L 338, p. 34), 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/1930 (OL 2015 L 282, p. 2), 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL 2013 L 354, p. 22), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. spalio 20 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/87 (OL 2017 L 14, p. 9), 2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2187/2005, dėl žuvų išteklių apsaugos techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1434/98 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 88/98 (OL 2005 L 349, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1139 (OL 2016 L 191, p. 1), 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1224/2009, nustatančiu Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL 2009 L 343, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/812 (OL 2015 L 133, p. 1), 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1388/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 369, p. 37), 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/288, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo papildomas nuostatomis dėl paraiškų nepriimtinumo laikotarpio ir datų (OL 2015 L 51 p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2252 (OL 2015 L 321 p. 2), Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, su paskutiniais pakeitimais, patvirtintais Europos Komisijos 2016 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. C(2016)4359, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897, Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“,

t v i r t i n u Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                 Virginija Baltraitienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2016 m. kovo 16 d.

įsakymu Nr. 3D-130

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 3D-234 redakcija)

 

 

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ

PROGRAMOS PIRMOJO SĄJUNGOS PRIORITETO „APLINKOSAUGOS POŽIŪRIU TVARIOS, EFEKTYVIAI IŠTEKLIUS NAUDOJANČIOS, INOVACINĖS, KONKURENCINGOS IR ŽINIOMIS GRINDŽIAMOS ŽVEJYBOS SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „ŽVEJYBOS POVEIKIO JŪRŲ APLINKAI MAŽINIMAS IR ŽVEJYBOS PRITAIKYMAS SIEKIANT APSAUGOTI RŪŠIS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/2135 (OL 2016 L 338, p. 34), 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/1930 (OL 2015 L 282, p. 2) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 508/2014), 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL 2013 L 354, p. 22), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. spalio 20 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/87 (OL 2017 L 14, p. 9) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1380/2013), 2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2187/2005, dėl žuvų išteklių apsaugos techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1434/98 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 88/98 (OL 2005 L 349, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1139 (OL 2016 L 191, p. 1), 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1224/2009, nustatančiu Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL 2009 L 343, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/812 (OL 2015 L 133, p. 1), 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1388/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 369, p. 37) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1388/2014), 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/288, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo papildomas nuostatomis dėl paraiškų nepriimtinumo laikotarpio ir datų (OL 2015 L 51 p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2252 (OL 2015 L 321 p. 2) (toliau – Reglamentas (ES) 2015/288), Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, su paskutiniais pakeitimais, patvirtintais Europos Komisijos 2016 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. C(2016)4359, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897 (toliau – Veiksmų programa), Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“ ir atsižvelgiant į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės), nuostatas. 

2. Taisyklės nustato paramos teikimo ir administravimo tvarką pagal Priemonės, numatytos Reglamento (ES) Nr. 508/2014 38 straipsnyje, 44 straipsnio 1 dalies c punkte, veiklos sritis (žvejybai jūrų ir vidaus vandenyse).

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Taisyklių 1 punkte nurodytuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

PRIEMONĖS TIKSLAS

 

4. Priemone prisidedama prie Europos Sąjungos (toliau – ES) bendrosios žuvininkystės politikos prioritetų ir konkretaus įgyvendinimo tikslo – žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas, įskaitant nepageidaujamos priegaudos vengimą ir mažinimą.

5. Priemone prisidedama prie ES horizontalaus principo įgyvendinimo – „darnus vystymasis“, kuriuo siekiama klimato kaitos poveikio švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos skatinant darnų išteklių naudojimą įgyvendinant Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 pirmoje antraštinėje dalyje numatytas išsaugojimo priemones.

 

III SKYRIUS

REMIAMA VEIKLA

 

6. Pagal Priemonę remiamos šios veiklos:

6.1. investavimas į įrangą ir įrankius (išskyrus į naujų žvejybos įrankių įsigijimą) vykdyti žvejybą Baltijos jūros priekrantėje), gerinant žvejybos įrankių atrankumą (selektyvumą) dydžio arba rūšių atžvilgiu, siekiant išvengti nepageidaujamos žuvų išteklių priegaudos išmetimo į jūrą ir (arba) ją mažinti arba tvarkyti nepageidaujamą priegaudą, kuri turi būti iškraunama pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnį;

6.2. investavimas į įrangą, įrankius (išskyrus į naujų žvejybos įrankių įsigijimą vykdyti žvejybą Baltijos jūros priekrantėje), kuriais ribojamas ir, jei įmanoma, panaikinamas fizinis ir biologinis žvejybos poveikis ekosistemai arba jūros dugnui;

6.3. investavimas į įrangą, įrankius (išskyrus į naujų žvejybos įrankių įsigijimą vykdyti žvejybą Baltijos jūros priekrantėje), kuriais apsaugoma, kad į žvejybos įrankius ir sužvejojamą laimikį nepatektų žinduoliai ir paukščiai, kurie yra saugomi pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos, su visais pakeitimais (toliau – Direktyva 92/43/EEB) arba 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos, su visais pakeitimais (toliau – Direktyva 2009/147/EB), jei nuo to nenukenčia žvejybos įrankių atrankumas ir  jei imtasi visų tinkamų priemonių, kad būtų išvengta fizinės žalos plėšrūnams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-02, i. k. 2020-11968

 

IV SKYRIUS

GALIMI PAREIŠKĖJAI

 

7. Paramos gali kreiptis:

7.1. įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, tolimuosiuose žvejybos rajonuose, kurios nuosavybės teise valdo Europos Sąjungos žvejybos laivyno registre registruotus žvejybos laivus ir kurios per dvejus kalendorinius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos ne mažiau kaip 60 dienų vykdė žvejybos veiklą;

7.2. įmonės, vykdančios verslinę žvejybą vidaus vandenyse ir / arba Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje, turinčios atitinkamai perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą ir / arba perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai ir kurios per dvejus kalendorinius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos ne mažiau kaip 60 dienų vykdė žvejybos veiklą;

8. Pareiškėjas ar pareiškėjo įgaliotas asmuo turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.

 

V SKYRIUS

PARAMOS DYDIS, INTENSYVUMAS IR TRUKMĖ

 

9. Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas.

10. Lėšos priemonei skiriamos iš Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo (toliau – EJRŽF) (75 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete (25 proc. bendrojo finansavimo).

11. Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 50 000 eurų.

12. Projektui suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus Taisyklių 12.1 ir 12.2 papunkčiuose nustatytus atvejus (likusios projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalies finansavimą bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas):

12.1 įmonės, kurios negali būti laikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedu (labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių kategorijai priklauso įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 250 asmenų ir kurių metinė apyvarta neviršija 50 mln. Eur, ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija 43 mln. Eur), įgyvendinamam projektui suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

12.2. projektui, kurį įgyvendina pareiškėjas, vykdantis mažos apimties priekrantės žvejybą, kaip ji apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 508/2014 3 straipsnyje, ir (arba) pareiškėjas, vykdantis verslinę žvejybą vidaus vandenyse žvejybos laivais, kurių bendras ilgis mažesnis nei 12 metrų ir kurie nenaudoja velkamųjų žvejybos įrankių, išvardytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 26/2004 (2) I priedo 3 lentelėje, suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

Nr. 3D-413, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-02, i. k. 2020-11968

 

VI SKYRIUS

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

13. Tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai:

13.1. projektas atitinka Taisyklių II skyriuje nurodytą tikslą;

13.2. projekto veikla yra susijusi su Priemonės remiama veikla, nustatyta Taisyklių III skyriuje;

13.3. paramos paraišką teikia subjektas, įvardytas galimu pareiškėju Taisyklių IV skyriuje;

13.4. projektas nėra tinkamas paramai gauti, jeigu iki paramos paraiškos pateikimo dienos pareiškėjas įsigijo visas projekte numatytas investicijas (neįskaitant bendrųjų ir viešinimo išlaidų, jei tokios numatytos), kurioms prašoma paramos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

13.5. pareiškėjas neturi skolų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos valstybiniam socialinio draudimo fondui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu;

13.6. pareiškėjas turi užtikrinti, kad projekte numatytos išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų, kitų viešųjų lėšų;

13.7. pareiškėjas turi tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

14. Pareiškėjas laikomas netinkamu ir parama jam negali būti suteikiama, jei:

14.1. pareiškėjas neatitinka šiame Taisyklių skyriuje nustatytų tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų;

14.2. paramos paraiškoje arba pridedamuose dokumentuose ar pagal Nacionalinė mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) paklausimą pateiktuose dokumentuose pareiškėjas Agentūrai pateikė melagingą informaciją;

14.3. pareiškėjui yra iškelta byla dėl bankroto arba jis yra likviduojamas;

 

14.4. vadovaujantis Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-285 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika), nustatoma, kad pareiškėjas neteisėtai sukūrė tokiai paramai gauti reikalingas sąlygas;

14.5. iki paramos paraiškos pateikimo dienos buvo padaręs sunkų pažeidimą, numatytą Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalyje, ir (arba) įvykdė su Europos žuvininkystės fondu (toliau – EŽF) arba EJRŽF susijusį sukčiavimą ir nėra pasibaigęs Reglamente (ES) 2015/288 nurodytas paramos paraiškų nepriimtinumo laikotarpis (teikdamas paramos paraišką, pareiškėjas pasirašytinai patvirtina, kad laikosi Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų ir nėra įvykdęs su EŽF arba EJRŽF susijusio sukčiavimo bei atitiks šią sąlygą visą projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpį);

14.6. pareiškėjas neprisiima visų Taisyklių VII skyriuje numatytų įsipareigojimų.

15. Pareiškėjas turi paramos paraiškos pateikimo dieną atitikti tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus, kurie vertinami pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis ir Agentūros, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba), VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro turimus duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

16. Taisyklių 13.1-13.3, 13.6 ir 14.2-14.6 papunkčiuose numatytų reikalavimų turi būti laikomasi nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

VII SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

17. Pareiškėjas (paramos gavėjas) prisiima šiuos įsipareigojimus:

17.1. Neteko galios nuo 2017-08-25

Papunkčio naikinimas:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

17.2. sutikti ir sudaryti sąlygas institucijų, atliekančių paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, atstovams ar jų įgaliotiems asmenims patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie projektą ir su juo susijusią veiklą nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, taip pat audituoti, kontroliuoti, tikrinti, kaip yra laikomasi paramos gavimo sąlygų, kaip yra vykdomas projektas ir veikla, kuriai buvo skirta parama, po paramos sutarties pasirašymo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

17.3. teikti informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir Veiksmų programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

17.4. viešinti paramą pagal Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 3D-89 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Viešinimo taisyklės), nustatytą tvarką;

17.5. apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo paramos sutarties pasirašymo dienos iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos ir 3 metus po paskutinio paramos išmokėjimo dienos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o įgyvendinus projektą – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas, esant draudimo paslaugų prieinamumui). Reikalavimas gali būti netaikomas, jei pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių, ir kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu pateikia bent tris šio fakto patvirtinimo oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

17.6. nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, numatytų investicijų, projekto įgyvendinimo sąlygų ir nuosavybės formos, nenutraukti projekto veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

17.61. be rašytinio Agentūros sutikimo neįkeisti, neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės (leidimą įkeisti turtą Agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie banko paskolą naudos projekto finansavimui) nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki:

17.61.1. projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos ir 3 metus po paskutinio paramos išmokėjimo dienos, kai pareiškėjas yra labai maža, maža ar vidutinė įmonė, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedu;

17.61.2. projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, kai pareiškėjas negali būti laikomos labai maža, maža ar vidutine įmone, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

17.7. Neteko galios nuo 2017-08-25

Papunkčio naikinimas:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

17.8. sutikti, kad pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos Lietuvos Respublikos ir ES institucijos;

17.9. sutikti, kad jo veikla, susijusi su projekto įgyvendinimu, būtų tikrinama po paramos paraiškos pateikimo dienos bet kuriame projekto įgyvendinimo etape ir projekto kontrolės laikotarpiu;

17.10. užtikrinti, kad investicijos atitiktų ES darbo saugos reikalavimus (techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“), kai taikoma;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

17.11. neprieštarauti, kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą būtų viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti kitoms ES struktūrinius ir investicinius fondus administruojančioms institucijoms, Europos Komisijai, audito ir teisėsaugos institucijoms siekiant apsaugoti ES finansinius interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

17.12. neperleisti laivo už ES ribų bent penkerius metus nuo faktinio paramos išmokėjimo dienos (taikoma, kai parama teikiama investicijoms žvejybos laive);

17.13. nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos užtikrinti, kad nebus neteisėtai sukurtos tokiai paramai gauti reikalingos sąlygos (remiantis Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika);

17.14. Neteko galios nuo 2017-08-25

Papunkčio naikinimas:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

18. Šiame Taisyklių skyriuje numatytų įsipareigojimų turi būti laikomasi iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, jeigu kitaip nenustatyta Taisyklėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

VIII SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ PIRMUMO ATRANKOS VERTINIMAS IR PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 

19 Tuo atveju, kai užregistruotose paramos paraiškose visa pareiškėjų prašoma paramos suma viršija planuojamą paskirstyti paramos sumą, Agentūra pirmiausia atlieka paramos paraiškų pirmumo atrankos vertinimą ir sugrupuoja paramos paraiškas pagal projektų atrankos kriterijus. Paramos paraiškų pirmumo atrankos vertinimo metu siekiama nustatyti, kurios iš užregistruotų paramos paraiškų geriausiai atitinka Priemonės projektų atrankos kriterijus. Paramos paraiškos pirmumo atrankos vertinimas atliekamas vadovaujantis paramos paraiškoje ir (arba) jos prieduose pateiktais duomenimis. Jeigu paramos paraiškoje ir (arba) jos prieduose nėra duomenų, leidžiančių nustatyti pareiškėjo atitiktį projekto atrankos vertinimo kriterijui, laikoma, kad pareiškėjas jo neatitinka. Pateiktų duomenų teisingumas gali būti tikrinamas pagal Žuvininkystės tarnybos pateiktus duomenis.

20. Projektų atrankos kriterijai:

20.1. nepageidaujamos priegaudos sumažėjimas įgyvendinus projektą (atitiktis kriterijui įvertinama lyginant ataskaitinių metų rodiklį su rodikliu, pasiektu pirmais metais po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos metų):

20.1.1. nuo 10 proc. iki 20 proc. įskaitytinai – skiriami 5 balai;

20.1.2. nuo daugiau nei 20 proc. iki 30 proc. įskaitytinai – skiriama 10 balų;

20.1.3. nuo daugiau nei 30 proc. iki 50 proc. įskaitytinai – skiriama 15 balų;

20.1.4. daugiau nei 50 proc. – skiriama 20 balų;

20.2. įrangos, į kurią investuojama, paskirtis. Investuojama į įrangą, kuria:

20.2.1. ribojamas ir, jei įmanoma, panaikinamas fizinis ir biologinis žvejybos poveikis ekosistemai arba jūros dugnui – skiriama 20 balų ir (arba)

20.2.2. apsaugoma, kad į žvejybos įrankius ir sužvejojamą laimikį nepatektų žinduoliai ir paukščiai, kurie yra saugomi pagal Direktyvą 92/43/EEB arba Direktyvą 2009/147/EB, jei nuo to nenukenčia žvejybos įrankių atrankumas ir jei imtasi visų tinkamų priemonių, kad būtų išvengta fizinės žalos plėšrūnams – skiriama 20 balų;

20.2.3. jei projektas numato investicijas į abiejų Taisyklių 20.2.1–20.2.2 papunkčiuose nurodytų tipų įrangą, balai sumuojami iš viso skiriant 40 balų;

20.3. pareiškėjo žvejybos trukmė per dvejus kalendorinius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas žvejybos laivų savininkams, kurių laivai, per dvejus kalendorinius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos, daugiau dienų vykdė žvejybos veiklą, arba žvejams (kai pareiškėjas – žvejas), kurie, per dvejus kalendorinius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos, daugiau dienų dirbo žvejybos laive (bet ne mažiau kaip 60 dienų):

20.3.1. nuo daugiau kaip 60 dienų iki 80 dienų įskaitytinai – suteikiami 5 balai;

20.3.2. nuo daugiau kaip 80 dienų iki 100 dienų įskaitytinai – suteikiama 10 balų;

20.3.3. nuo daugiau kaip 100 dienų iki 150 dienų įskaitytinai – suteikiama 15 balų;

20.3.4. daugiau kaip 150 dienų – suteikiama 20 balų;

20.4. įrangos, įsigytos pagal projektą, panaudojimo intensyvumas (tikrinama pagal Žuvininkystės tarnybos pateiktus duomenis). Laimikio, pagaunamo naudojant įrangą, įsigytą pagal projektą, dalis (atitikties kriterijui rodiklis turi būti pasiektas pirmais metais po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos metų ir išlaikytas visą projekto kontrolės laikotarpį):

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

20.4.1. nuo 30 proc. iki 50 proc. įskaitytinai – suteikiama 10 balų;

20.4.2. nuo daugiau nei 50 proc. iki 70 proc. įskaitytinai – suteikiama 15 balų;

20.4.3. daugiau nei 70 proc. – suteikiama 20 balų.

21. Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 30 balų. Jeigu projektų atrankos metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

22. Paramos paraiškos, geriausiai atitinkančios pirmumo vertinimo kriterijus (surinkusios daugiausiai vertinimo balų) ir kurioms pakanka planuojamos paskirstyti paramos sumos, yra teikiamos tinkamumo skirti paramą vertinimui. Tuo atveju, kai užregistruotose paramos paraiškose visa pareiškėjų prašoma paramos suma yra mažesnė arba lygi planuojamai paskirstyti paramos sumai, vadovaujamasi Taisyklių 21 punktu.

 

IX SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

23. Rengdamas projektą, pareiškėjas gali numatyti visas išlaidas, kurios yra tiesiogiai susijusios ir būtinos projektui įgyvendinti, tačiau paramos lėšomis bus finansuojamos tik tinkamos finansuoti projekto išlaidos, neviršijant nustatyto paramos dydžio ir intensyvumo. Tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia paramos lėšos, pareiškėjas privalo finansuoti pats. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti aiškiai išvardytos pagal išlaidų kategorijas, o ne pateikiamos kaip bendra suma. Tinkamoms finansuoti išlaidoms pagrįsti turi būti pateikiami bent 3 komerciniai pasiūlymai (su analogiškais išlaidų pagrindines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais arba viešai tiekėjų pateikta informacija (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.), kuriais pagrindžiama visa prašomos paramos suma, o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą, jei iki paramos paraiškos pateikimo prekių, paslaugų ar darbų pirkimai neatlikti. Pareiškėjas turi imtis visų priemonių įsigyti paslaugas ar prekes kaina, ne didesne už įprastas rinkoje egzistuojančias kainas, laikydamasis racionalaus lėšų panaudojimo principo.

24. Jei pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos patyrė ir apmokėjo dalį su projekto įgyvendinimu susijusių išlaidų, kartu su paramos paraiška pateikiami įvykdyto konkurso arba apklausos prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti (jei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu nėra nustatyti didžiausieji išlaidų įkainiai) dokumentai.

25. Įsigyjamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus.

26. Tinkamomis pripažįstamos išlaidos, atitinkančios šiuos reikalavimus:

26.1. tiesiogiai susijusios su remiama veikla, būtinos ir tiesiogiai susijusios su projekto vykdymu bei patirtos nuo 2014 m. sausio 1 d.;

26.2. nurodytos paramos paraiškoje, faktiškai patirtos, užregistruotos pareiškėjo apskaitoje ir pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais ir kurias galima nustatyti patikros vietoje metu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

26.3. turtui išperkamąja nuoma / lizingu (finansine nuoma) įsigyti, kai išperkamąja nuoma įsigytas turtas tampa paramos gavėjo nuosavybe iki projekto įgyvendinimo pabaigos.

27. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

27.1.  investicijos, skirtos gerinti žvejybos įrankių atrankumą dydžio arba rūšių atžvilgiu, siekti panaikinti išmetimą į jūrą išvengiant nepageidaujamos žuvų išteklių priegaudos ir ją mažinant arba tvarkant nepageidaujamą priegaudą:

27.1.1. žvejybos įrankiai, įtraukti į Atrankiosios verslinės žvejybos įrankių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 3D-627 „Dėl atrankiosios verslinės žvejybos įrankių sąrašo ir tausojančių gamtines buveines žvejybos būdų nustatymo kriterijų patvirtinimo“ ir žvejybos įrankiai, naudojami verslinėje vidaus vandenų žvejyboje, pareiškėjui pateikus Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie žemės ūkio ministerijos Aplinkos ministerijos raštišką patvirtinimą dėl konkretaus žvejybos įrankio selektyvumo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-413, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-02, i. k. 2020-11968

 

27.1.2. investicijos į laivą ar priemones jame, kuriomis siekiama panaikinti išmetimą į jūrą išvengiant nepageidaujamos žuvų išteklių priegaudos ir ją mažinant, taip pat tvarkyti ir iškrauti nepageidaujamą priegaudą;

27.2. investicijos, skirtos riboti ir, jei įmanoma, panaikinti fizinį ir biologinį žvejybos poveikį ekosistemai arba jūros dugnui:

27.2.1. įrangai, skirtai žvejybos įrankių (tralo) ir dugno kontaktui ir trinčiai mažinti, kliūtims ant jūros dugno apeiti;

27.2.2. tralo modifikavimo priemonėms, skirtoms mažinant tralo ir jo priklausinių svorio ir hidrodinaminį pasipriešinimą;

27.3. priemonės, skirtos apsaugoti, kad į žvejybos įrankius ir sužvejojamą laimikį nepatektų žinduoliai ir paukščiai:

27.3.1. prie žvejybos įrankių tvirtinami jūros žinduolius atbaidantys įrenginiai / žvejybos įrankiai su jūros žinduolius atbaidančiais įrenginiais;

27.3.2. prie žvejybos įrankių tvirtinami paukščius atbaidantys įrenginiai / žvejybos įrankiai su paukščius atbaidančiais įrenginiais;

27.3.3. žvejybos įrankiai su ženklinimo įranga, padedančia surasti pamestą nuskendusį žvejybos įrankį;

27.3.4. žvejybos tinklai, pagaminti iš natūraliai suyrančių nekenkiant aplinkai siūlų;

27.4. projekto bendrosios išlaidos (rengiant ir įgyvendinant projektą patiriamos išlaidos: atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, susijusias su aplinkosaugos ir ekonominiu tvarumu, įskaitant galimybių studijų, verslo planų (veiklos ir (arba) projektų aprašų) ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos skiriamos  naujiems įrenginiams ir įrangai, įskaitant techniką ir įrankius, pirkti ir (arba) išperkamajai nuomai). Finansuojama projekto bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti iki 5 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

Nr. 3D-47, 2018-01-30, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01443

 

27.5. projekto viešinimo išlaidos, kurios atliekamos pagal Viešinimo taisyklėse nustatytą tvarką.

28. Parama Taisyklių 27.3 papunktyje nurodytoms priemonėms skiriama laikantis šių sąlygų:

28.1. paukščių apsaugai skirtos priemonės naudojamos paukščių apsaugai svarbiose teritorijose, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. D1-281 „Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ (toliau – Įsakymas dėl PAST), ir yra tinkami apsaugoti, kad į žvejybos įrankius ir sužvejojamą laimikį nepatektų bent vienos iš Įsakyme dėl PAST atitinkamos paukščių apsaugai svarbios teritorijos saugomos paukščių rūšies paukščiai;

28.2. naudojant įsigytas priemones nenukenčia žvejybos įrankių atrankumas ir imamasi visų tinkamų priemonių, kad būtų išvengta fizinės žalos plėšrūnams.

29. Parama tos pačios rūšies įrangai / įrankiams tame pačiame žvejybos laive teikiama ne dažniau kaip kartą per Veiksmų programos įgyvendinimo laikotarpį (taikoma tik įrangai / įrankiams, įrengtiems žvejybos laive).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

30. Netinkamos finansuoti išlaidos:

30.1. paramos gavėjo patirtos išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su projektu ir remiama veikla, neatitinkančios Taisyklių 23–26 punktų nuostatų ir nepriskirtinos prie Taisyklių 27 punkte nustatytų kategorijų arba nepagrįstos;

30.2. palūkanų mokėjimo ir išlaidos, susijusios su išperkamosios nuomos ir (arba) lizingo (finansinės nuomos) sutarties administravimu, pavyzdžiui, nuomotojo pelnas, palūkanų refinansavimo, pridėtinės išlaidos;

30.3. atliktos nesilaikant pirkimų procedūrų, numatytų Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-799 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“;

30.4. pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį pareiškėjas (paramos gavėjas) pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM pareiškėjas (paramos gavėjas) į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų;

30.5. investicijos, kuriomis didinamas laivo žvejybos pajėgumas, arba įranga, kuria didinamas laivo gebėjimas rasti žuvį.

 

X SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TEIKIMAS, ADMINISTRAVIMAS, SPRENDIMO DĖL PARAMOS SKYRIMO ARBA NESKYRIMO PRIĖMIMO IR PARAMOS SUTARTIES SUDARYMO TVARKA

 

31. Paramos paraiškos priimamos taikant netiesioginio paramos paraiškų priėmimo procedūrą. Paramos paraiškas priima ir registruoja Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Teritoriniai paramos administravimo skyriai adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt. Agentūra paramos paraiškas vertina ir atlieka pateiktų paramos paraiškų patikras vietoje Administravimo taisyklėse ir Agentūros nustatyta tvarka. 

32. Paramos paraiškos forma, pateikiama Taisyklių priede ir skelbiama Agentūros interneto svetainėje.

33. Paramos paraiška turi būti pildoma lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos paramos paraiškos nepriimamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

34. Paramos paraiška ir jos priedai turi būti pateikti spausdintine forma (surinkti kompiuteriu). Ranka užpildytos paramos paraiškos nepriimamos.

35. Paramos paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba el. paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paramos paraiškos nepriimamos.

36. Paramos paraiškos, pateiktos pasibaigus kvietime teikti paramos paraiškas nurodytam paramos paraiškų priėmimo terminui, neregistruojamos ir nevertinamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

37. Pareiškėjas per kvietimo teikti paramos paraiškas pagal Priemonę laikotarpį gali pateikti tik vieną paramos paraišką, išskyrus atvejį, jei pateikta paramos paraiška buvo išregistruota. Jei pareiškėjui yra skirta parama pagal Priemonę, pareiškėjas gali pateikti kitą paramos paraišką pagal Priemonę tik įgyvendinęs ankstesnį pagal Priemonę finansuojamą projektą, t. y. pateikęs galutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

38. Informacija apie paramos paraiškas, kurioms atliktas tinkamumo skirti paramą vertinimas, skelbiama Agentūros interneto svetainėje, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paramos paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, taip pat nurodomas bendras registruotų paramos paraiškų ir paramos paraiškų, kurioms atliktas tinkamumo skirti paramą vertinimas, skaičius.

39. Sprendimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo priima Agentūra, vadovaudamasi Agentūros projektų atrankos komiteto rekomendacijomis, ir apie jį informuoja Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

40. Agentūra, po sprendimo skirti paramą Administravimo taisyklių nustatyta tvarka inicijuoja paramos sutarties sudarymą.

41. Pareiškėjas, pasirašęs paramos sutartį, šios sutarties įsigaliojimo dieną tampa paramos gavėju.

42. Galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos ir užbaigto projekto metinės ataskaitos pagal Priemonę neteikiamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

XI SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

43. Mokėjimo prašymai teikiami Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Teritoriniams paramos administravimo skyriams ir administruojami Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Mokėjimo prašymo forma ir informacija apie pridedamus dokumentus pateikiama Agentūros interneto svetainėje.

44. Paramos gavėjas gali pateikti iki 3 mokėjimo prašymų (įskaitant galutinį mokėjimo prašymą). Konkretus mokėjimo prašymų skaičius bei mokėjimo prašymų pateikimo terminai nurodomi paramos sutartyje.

45. Baigęs įgyvendinti projektą, paramos gavėjas pateikia Agentūrai galutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja visas per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo prašymo patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas bei galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

46. Mokėjimo prašymą pateikus pavėluotai, mokėjimo prašymas užregistruojamas, tačiau pareiškėjas raštu turi Agentūrai paaiškinti priežastis ir pateikti pateisinamus dokumentus, kuriuose pagrindžiamos vėlavimo priežastys. Sankcijos dėl pavėluoto mokėjimo prašymo pateikimo nustatomos vadovaujantis Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-639 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Sankcijų metodika).

47. Mokėjimo prašymą pateikęs pavėluotai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, paramos gavėjas turi Agentūrai raštu paaiškinti vėlavimo priežastis ir pateikti vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus.

48. Jeigu paramos gavėjas dėl pateisinamų priežasčių nori pratęsti mokėjimo prašymo pateikimo terminą, jis iki paramos sutartyje nustatyto termino pabaigos turi Agentūrai pateikti argumentuotą prašymą dėl termino pratęsimo. Agentūrai priėmus sprendimą atidėti mokėjimo prašymo pateikimo terminą, keičiama paramos sutartis.

49. Paramos gavėjų atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per finansines institucijas. 

50. Priemonei taikomi paramos lėšų išmokėjimo būdai, nustatyti Administravimo taisyklėse. Pareiškėjas pasirenka vieną iš Administravimo taisyklėse nustatytų mokėjimo būdų, kurį taikydamas įgyvendins projektą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-624, 2018-09-06, paskelbta TAR 2018-09-06, i. k. 2018-14135

 

51. Paramos lėšos išmokamos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

XII SKYRIUS

SANKCIJOS

 

52. Paramos gavėjui, netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) projektą, taikomos ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos sankcijos.

53. Detali sankcijų apskaičiavimo ir taikymo tvarka nustatoma vadovaujantis Sankcijų metodika.

54. Paramos gavėjui netaikomos sankcijos, nustatytos Sankcijų metodikoje dėl Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų nesilaikymo, jei įranga, įrankiai ar kitos priemonės, įsigytos pagal įgyvendinamą projektą, prarandamos arba joms padaroma nepataisoma žala dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, įskaitant žinduolių padarytą žalą (pastebėti žinduoliai ir jų padaryta žala registruojami žvejybos žurnale, kaip nurodyta Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 3D-94 „Dėl Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“), ir jeigu, paramos gavėjas per 15 darbo dienų nuo tada, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie šią aplinkybę, raštu informavo Agentūrą.

55. Paramos gavėjui pažeidus pirkimų vykdymo tvarką, sankcijos taikomos pagal Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintą Sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodiką.

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

56. Projekto įgyvendinimo priežiūra ir patikros vietoje vykdomos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

57. Pareiškėjai dėl paramos paraiškos, mokėjimo prašymo administravimo ir (arba) įgyvendinamo projekto administravimo turi teisę apskųsti Agentūros ir (arba) Ministerijos veiksmus arba neveikimą Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

58. Dokumentų saugojimo tvarka nustatyta Administravimo taisyklėse.

59. Taisyklės gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

60. Pasikeitus Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

61. Neteko galios nuo 2017-08-25

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-234, 2017-04-06, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05886

 

 

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“ įgyvendinimo taisyklių

priedas

 

 

(Paramos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“ forma)*

 

 

 

Nacionalinės mokėjimo agentŪros prie žemės ūkio ministerijos KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ departamento |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PARAMOS ADMINISTRAVIMO  skyrius**

 

|__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ |__|__|

(paramos paraiškos registracijos data ir registracijos numeris)

(paramos paraišką užregistravusio tarnautojo pareigos)                   (vardas, pavardė)                                 (parašas)

Paramos paraiška vertinti priimta                     

Paramos paraiška atmesta                                 

 

_________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

 

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos

Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų 

departamento ________________ paramos administravimo skyriui

 

 

PARAMOS ParaiškA PAGAL Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos PIRMOJO SĄJUNGOS PRIORITETO „APLINKOSAUGOS POŽIŪRIU TVARIOS, EFEKTYVIAI IŠTEKLIUS NAUDOJANČIOS, INOVACINĖS, KONKURENCINGOS IR ŽINIOMIS GRINDŽIAMOS ŽVEJYBOS SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „ŽVEJYBOS POVEIKIO JŪRŲ APLINKAI MAŽINIMAS IR ŽVEJYBOS PRITAIKYMAS SIEKIANT APSAUGOTI RŪŠIS“ įgyvendinimo taisykles

 

____________Nr.________

(data)

 

(sudarymo vieta)

 

 

 

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

Adresas:

 

(Nurodoma  pareiškėjo gyvenamoji vieta (įmonės buveinės adresas), telefonas, faksas, el. paštas, kuriuo bus galima susisiekti su pareiškėju paramos paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu)

 

Savivaldybės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Seniūnijos pavadinimas    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Gyvenamosios vietovės pavadinimas  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Gatvės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Namo Nr.         |__|__|__|

 

Buto Nr.          |__|__|__|

 

Pašto indeksas |__|__|__|__|__|__|__|

 

Tel.  Nr.    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Faks.  Nr.         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

El. paštas         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Pareiškėjo banko pavadinimas     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Pareiškėjo banko kodas |__|__|__|__|__|__|__|

 

Pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos Nr.     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paramos paraiškos administravimo eigą?

Pastaba. Užpildykite, pažymėdami langelį ženklu „X“.

 

Paštu

 

El.  paštu

 

Ar sutinkate, kad informaciją apie Jūsų projektą Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) teiktų tam tikrai asociacijai?

Jei „Taip“, nurodykite asociacijos pavadinimą (įrašyti) __________________________

 

 

Taip      Ne

 

1. Informacija apie įmonę

1.1. Įmonės atpažinties kodas  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

1.2. Įmonės tipas

Labai maža įmonė

Maža įmonė

Vidutinė įmonė

Didelė įmonė

 

 

 

 

1.3. PVM mokėjimas

PVM mokėtojas

 

PVM mokėtojo kodas:

Ne PVM mokėtojas

 


 

2. Informacija apie susijusias įmones / įmones partneres

2.1. Subjektai, dalyvaujantys pareiškėjo valdyme

(nurodomas tų subjektų vardas, pavardė arba pavadinimas, kodas bei turimų akcijų / pajaus arba turto dalis (proc.)

Taip                    Ne

 

Vardas, pavardė arba pavadinimas

Fizinio ar juridinio asmens kodas

Turimų akcijų / pajaus arba turimo turto dalis, proc.     

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

2.2. Pareiškėjo dalyvavimas kitų subjektų valdyme (juridinio asmens pavadinimas, kodas)

(nurodomas tų subjektų vardas, pavardė arba pavadinimas, kodas, pareiškėjo turimų akcijų / pajaus arba turimo turto dalis, proc.)

Taip                   Ne

 

Pavadinimas

Fizinio ar juridinio asmens kodas

Turimų akcijų (pajaus) arba turimo turto dalis, proc.

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

2.3. Susijusių įmonių / partnerių duomenys

(pildoma, jei 2.1 ir (arba) 2.2 papunkčiuose nurodytas bent vienas subjektas, turintis 2.1 ir (arba) 2.2 papunkčiuose nurodytų subjektų akcijų / pajaus arba turto dalį (proc.), ir (arba), kas dar dalyvauja 2.1 ir (arba) 2.2 papunkčiuose nurodytų subjektų valdyme, nurodant turimų akcijų / pajaus arba turto dalį (proc.)

Taip                   Ne

 

Vardas, pavardė arba pavadinimas

Fizinio ar juridinio asmens kodas

Turimų akcijų (pajaus) arba turimo turto dalis, proc.

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

 

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ, KURIAM PRAŠOMA PARAMOS

 

Programa, prioritetas, priemonė

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonė „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“ (toliau – Priemonė)

1. Projekto pavadinimas

 

 

2. Projekto įgyvendinimo vieta

(duomenys patikrai vietoje atlikti)

 

3. Bendra projekto vertė su PVM, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

(bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis su PVM, Eur)

 

4. Bendra projekto vertė be PVM, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

(bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis be PVM, Eur)

 

5. Bendra prašomos paramos suma, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

(bendra prašoma paramos suma, Eur (nuo tinkamų finansuoti išlaidų)

 

6. Planuojama projekto pradžia:

|__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|

 

Nurodoma projekto įgyvendinimo pradžia (nuo planuojamos paramos sutarties pasirašymo dienos)

7. Projekto įgyvendinimo etapai:

 

(pildoma, jei planuojama projektą įgyvendinti keliais etapais)

Planuojami projekto įgyvendinimo etapai ir prašoma paramos suma Eur:

 

 

 

Pirmojo etapo pabaiga

 

|__|__|__|__|  |__|__|                          

 

(nurodomi metai ir mėnuo)                   

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

(nurodoma prašoma paramos suma, Eur)

 

Antrojo etapo pabaiga

 

|__|__|__|__|  |__|__|

 

(nurodomi metai ir mėnuo)             

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

(nurodoma prašoma paramos suma, Eur)

 

Trečiojo etapo pabaiga

 

|__|__|__|__|  |__|__|

 

(nurodomi metai ir mėnuo)             

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

(nurodoma prašoma paramos suma, Eur)

8. Asmuo, atsakingas už projektą

 

(vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.):

 

 

 

 

(pildyti, jei tai ne pareiškėjas)

 

 

 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

(Pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už projekto įgyvendinimo priežiūrą ir ataskaitų rengimą projekto įgyvendinimo metu, vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.)

 

3 skyrius. Neteko galios nuo 2017-08-25

Skyriaus naikinimas:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

IV. TRUMPA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Pateikiama trumpa informacija apie planuojamą įgyvendinti projektą

(Pateikiamoje informacijoje turi būti nurodyta, kaip projektas atitinka Taisyklių II skyriuje nurodytą konkretų tikslą)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. TINKAMOS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOS

(Nurodykite visas planuojamas tinkamas ir netinkamas finansuoti projekto išlaidas, kainą be PVM, PVM sumą, kainą su PVM, prašomą paramos sumą, išlaidų būtinumo pagrindimą ir laikotarpius, kada planuojama patirti išlaidas. Informacija apie išlaidas turi būti atidžiai užpildyta ir pagrįsta, kad vertintojams neliktų abejonių dėl išlaidų pagrįstumo. Nepagrįstos išlaidos gali būti pripažintos kaip netinkamos, o tinkamų išlaidų bendra suma ir prašomas paramos dydis sumažinamas)

 

 

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Suma be PVM, Eur

PVM, Eur

Bendra suma su PVM, Eur

Prašoma paramos suma, Eur

Išlaidų būtinumo pagrindimas

Išlaidų įsigijimo laikotarpis

(nurodyti metus ir ketvirtį)

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

1.

Investicijos, skirtos gerinti žvejybos įrankių atrankumą dydžio arba rūšių atžvilgiu, siekti panaikinti išmetimą į jūrą išvengiant nepageidaujamos žuvų išteklių priegaudos ir ją mažinant arba tvarkant nepageidaujamą priegaudą:

1.1.

žvejybos įrankiai, įtraukti į Atrankiosios verslinės žvejybos įrankių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 3D-627 „Dėl atrankiosios verslinės žvejybos įrankių sąrašo ir tausojančių gamtines buveines žvejybos būdų nustatymo kriterijų patvirtinimo“

 

 

 

 

 

 

1.2.

investicijos į laivą ar priemones jame, kuriomis siekiama panaikinti išmetimą į jūrą išvengiant nepageidaujamos žuvų išteklių priegaudos ir ją mažinant, taip pat tvarkyti ir iškrauti nepageidaujamą priegaudą

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

2.

Investicijos, skirtos riboti ir, jei įmanoma, panaikinti fizinį ir biologinį žvejybos poveikį ekosistemai arba jūros dugnui:

2.1.

įrangai, skirtai žvejybos įrankių (tralo) ir dugno kontaktui ir trinčiai mažinti, kliūtims ant jūros dugno apeiti

 

 

 

 

 

 

2.2.

tralo modifikavimo priemonėms, skirtoms mažinant tralo ir jo priklausinių svorio ir hidrodinaminį pasipriešinimą

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 


 

3.

Priemonės, skirtos apsaugoti, kad į žvejybos įrankius ir sužvejojamą laimikį nepatektų žinduoliai ir paukščiai:

3.1.

prie žvejybos įrankių tvirtinami jūros žinduolius atbaidantys įrenginiai / žvejybos įrankiai su jūros žinduolius atbaidančiais įrenginiais

 

 

 

 

 

 

3.2.

prie žvejybos įrankių tvirtinami paukščius atbaidantys įrenginiai / žvejybos įrankiai su paukščius atbaidančiais įrenginiais

 

 

 

 

 

 

3.3.

žvejybos įrankiai su ženklinimo įranga, padedančia surasti pamestą nuskendusį žvejybos įrankį

 

 

 

 

 

 

3.4.

žvejybos tinklai, pagaminti iš natūraliai suyrančių nekenkiant aplinkai siūlų

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

4.

Projekto bendrosios išlaidos

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

5.

Projekto viešinimo išlaidos

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. SKOLINTOS LĖŠOS, SKIRTOS PROJEKTO FINANSAVIMUI

(pildoma tik tuo atveju, jei projektas įgyvendinamas skolintomis lėšomis)

Šaltinis

Suma, Eur

Nuoroda į patvirtinimo dokumentą ir (arba) informacijos šaltinį

Skolintos lėšos

(nurodoma paskola arba išperkamoji nuoma / lizingas (finansinė nuoma) iš kredito įstaigos, pagrįsta finansavimo suteikimo galimybės patvirtinimo dokumentais 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nurodomas  kredito įstaigos  pavadinimas _________________

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

VII. PROJEKTO PRIEŽIŪROS RODIKLIAI

(pildoma atsižvelgiant į projekto pobūdį; pilkai pažymėti langeliai nepildomi)

Eil.

Nr.

Rodikliai

Mat.

vnt.

Atask. metai 20___

Prognozė

20___

(pirmieji metai po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos metų)

20___

20__

20__

1.

Nepageidaujama priegauda (pildo pareiškėjai, pasirinkę Taisyklių 20.1 papunktyje numatytą atrankos kriterijų, faktinis kriterijaus įgyvendinimas vertinamas vadovaujantis Taisyklių 20.1 papunkčiu)

Kg

 

 

 

 

 

2.

Laimikio, pagaunamo naudojant įrangą, įsigytą pagal projektą, dalis (pildo pareiškėjai, pasirinkę Taisyklių 20.4 papunktyje numatytą atrankos kriterijų, faktinis kriterijaus įgyvendinimas vertinamas vadovaujantis Taisyklių 20.4 papunkčiu)

Proc.

 

 

 

 

 

Pareiškėjo pastabos arba papildoma informacija, susijusi su projekto priežiūros rodikliais (jei reikia)

 

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

VIII. INFORMACIJA PIRMUMO ATRANKOS KRITERIJAMS NUSTATYTI

Klausimai projektų atrankos kriterijams

1.

Nepageidaujamos priegaudos sumažėjimas įgyvendinus projektą (proc.)*

|_|_|-|_|_|

2.

Įrangos, į kurią investuojama, paskirtis

Investuojama į įrangą, kuria ribojamas ir, jei įmanoma, panaikinamas fizinis ir biologinis žvejybos poveikis ekosistemai arba jūros dugnui                   

 

Nurodomos konkrečios investicijos:

__________________________________________

__________________________________________

 

 

Investuojama į įrangą, kuria apsaugoma, kad į žvejybos įrankius ir sužvejojamą laimikį nepatektų žinduoliai ir paukščiai, kurie yra saugomi pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 2 tomas, p. 102), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/17/ES (OL 2013 L 158, p. 193) arba 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL 2010 L 20, p. 7), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/17/ES (OL 2013 L 158, p. 193), jei nuo to nenukenčia žvejybos įrankių atrankumas ir jei imtasi visų tinkamų priemonių, kad būtų išvengta fizinės žalos plėšrūnams                                         

 

Nurodomos konkrečios investicijos:

__________________________________________

__________________________________________

 

 

3.

Pareiškėjo žvejybos trukmė (dienomis) per dvejus kalendorinius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos

 

|_|_|_|

(nurodomas bendras žvejybos dienų skaičius)

4.

Įrangos, įsigytos pagal projektą, panaudojimo intensyvumas (laimikio, pagaunamo naudojant įrangą, įsigytą pagal projektą, dalis (proc.)**

 

|_|_|-|_|_|

(nurodomas proc. intervalas, į kurį patenka pareiškėjo duomenys (vertinant vidutinį įrangos panaudojimą atitinkamais metais): nuo 30 proc. iki 50 proc. įskaitytinai arba nuo daugiau nei 50 proc. iki 70 proc. įskaitytinai, arba daugiau nei 70 proc.)

Pareiškėjo pastabos arba papildoma informacija, susijusi su projektų pirmumo atrankos kriterijais

(jei reikia)

 

 

*Įsivertina pareiškėjas atsižvelgdamas į Taisyklių 20.1 papunktyje pateiktus paaiškinimus

**Įsivertina pareiškėjas atsižvelgdamas į Taisyklių 20.4 papunktyje pateiktus paaiškinimus

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

IX. KITA INFORMACIJA

(Šioje lentelėje pareiškėjas atsako į pateiktus klausimus, užbraukdamas kryželiu langelį ties žodžiu „Taip“, „Ne“ arba „Netaikoma“)  

Bendri klausimai

1.  

Ar patvirtinate, kad projektas atitinka Taisyklių II skyriuje nurodytą konkretų tikslą „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas, įskaitant nepageidaujamos priegaudos vengimą ir mažinimą“?

 

Taip                 Ne

2.  

Ar patvirtinate, kad projekto veikla (-os) yra susijusi su Priemonės remiamomis veiklomis, nurodytomis Taisyklių III skyriuje?

 

Taip                 Ne

3.  

Ar esate įmonė, vykdanti verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, tolimuosiuose žvejybos rajonuose (reikalingą pabraukti), kuri nuosavybės teise valdo Europos Sąjungos žvejybos laivyno registre registruotą (-us) žvejybos laivą (-us) ir kuri per dvejus kalendorinius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos ne mažiau kaip 60 dienų vykdė žvejybos veiklą

 

Taip □              Ne □

Netaikoma □

4.  

Ar esate įmonė, vykdanti verslinę žvejybą vidaus vandenyse ir / arba Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje (reikalingą pabraukti), turinti atitinkamai perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą ir / arba perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai (reikalingą pabraukti) ir kuri per dvejus kalendorinius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos ne mažiau kaip 60 dienų vykdė žvejybos veiklą?

 

Taip □              Ne □

Netaikoma □

5.  

Ar patvirtinate, kad neturite skolų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos?

 

Taip                 Ne

6.  

Ar patvirtinate, kad neturite skolų Valstybiniam socialinio draudimo fondui?

Taip                 Ne

7.  

Ar užtikrinate, kad projekte numatytos išlaidos, kurioms finansuoti prašote paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų, kitų viešųjų lėšų?

 

Taip                 Ne

8.  

Ar tvarkote buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus?

 

Taip                 Ne

9.  

Ar patvirtinate, kad neturite finansinių sunkumų, t. y. esate ne bankrutuojantis ir ne likviduojamas?

 

Taip                 Ne

10.

Ar patvirtinate, kad investicijos atitinka ir atitiks ES darbo saugos reikalavimus (techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“)?

 

Taip                 Ne

Netaikoma □

11.

Ar patvirtinate, kad neteisėtai nesukūrėte sąlygų šiai paramai gauti?

Taip                 Ne

12.

Ar patvirtinate, kad nesate padaręs veikų, nurodytų 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/1930 (OL 2015 L 282, p. 2) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 508/2014) 10 straipsnio 1 dalies a–c punktuose ir Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 3 dalyje (nesate įvykdęs su Europos žuvininkystės fondu (toliau – EŽF) arba Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondu (toliau – EJRŽF) susijusį sukčiavimų) bei atitiksite šią sąlygą visą projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpį?

(Jei pareiškėjas yra įvykdęs nurodytus veiksmus, paramos paraiškos priimtinumas vertinamas vadovaujantis 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/288, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo papildomas nuostatomis dėl paraiškų nepriimtinumo laikotarpio ir datų (OL 2015 L 51 p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2252 (OL 2015 L 321 p. 2) (toliau – Reglamentas (ES) 2015/288) nuostatomis dėl nepriimtinumo galiojimo laikotarpių ir datų)

 

Taip                 Ne

13.

Ar sutinkate ir įsipareigojate sudaryti sąlygas institucijų, atliekančių paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897 (toliau – Veiksmų programa), įgyvendinimo priežiūrą, atstovams ar jų įgaliotiems asmenims patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie projektą ir su juo susijusią veiklą nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, taip pat audituoti, kontroliuoti, tikrinti, kaip yra laikomasi paramos gavimo sąlygų, kaip yra vykdomas projektas ir veikla, kuriai buvo skirta parama, po paramos sutarties pasirašymo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos?

Taip               Ne

14.

Ar įsipareigojate teikti informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir Veiksmų programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti?

 

Taip               Ne

15.

Ar įsipareigojate viešinti paramą Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 3D-89 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka? Kokias viešinimo priemones naudosite?

 

Taip                 Ne

 

 

 

Čia nurodyti viešinimo priemones

 

 

 

 

 

16.

Ar įsipareigojate apdrausti turtą, kuriam įgyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo paramos sutarties pasirašymo dienos iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos ir 3 metus po paskutinio paramos išmokėjimo dienos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiui, o įgyvendinus projektą – likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas (esant draudimo paslaugų prieinamumui)?

 

(reikalavimas gali būti netaikomas, jei pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių, ir kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu pateikia bent tris šio fakto patvirtinimo oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus)

 

Taip             Ne

17.

Ar įsipareigojate nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, numatytų investicijų, projekto įgyvendinimo sąlygų ir nuosavybės formos, nenutraukti projekto veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos? Ar įsipareigojate be rašytinio Agentūros sutikimo neįkeisti, neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės kaip tai nustatyta Taisyklių 17.61 papunktyje?

 

(vadovaujantis Taisyklių 54 punktu ir tame punkte nustatytomis sąlygomis nustatytos sankcijos dėl minėtų įsipareigojimų nesilaikymo netaikomos, jei įranga, įrankiai ar kitos priemonės, įsigytos pagal įgyvendinamą projektą, prarandamos arba joms padaroma nepataisoma žala dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, įskaitant žinduolių padarytą žalą (pastebėti žinduoliai ir jų padaryta žala registruojami žvejybos žurnale) ir jeigu, paramos gavėjas per 15 darbo dienų nuo tada, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie šią aplinkybę, raštu informavo Agentūrą)

 

Taip              Ne

18.

Ar įsipareigojate neperleisti laivo už ES ribų bent penkerius metus nuo faktinio paramos išmokėjimo dienos?

(Taikoma, kai parama teikiama investicijoms žvejybos laive)

 

Taip □             Ne □

Netaikoma □

19.

Neteko galios nuo 2017-08-25

 

20.

Ar įsipareigojate Taisyklių VII skyriuje „Įsipareigojimai“ numatytų įsipareigojimų laikytis iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos?

Taip                 Ne

 

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

XPATEIKIAMI DOKUMENTAI

(Šioje lentelėje pareiškėjas pasitikrina, ar jo pateikiama paramos paraiška yra sukomplektuota, ir pažymi (kryželiu), kuriuos dokumentus pateikia, nurodydamas pateikiamų dokumentų puslapių skaičių.)

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pažymėti X

Lapų skaičius

1.  

Įmonės atstovo tapatybės patvirtinimo dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija

 

|__|__|

2.  

Įmonės kompetentingo organo pritarimo parengtai paramos paraiškai protokolo išrašas, patvirtintas pareiškėjo įgalioto asmens iki paramos paraiškos pateikimo dienos

 

|__|__|

3.  

Prekių tiekėjų trys komerciniai pasiūlymai (turi būti pasirašyti tiekėjų atstovų)

|__|__|

4.  

Įmonės įstatų kopija ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas šio dokumento nuorašas

 

|__|__|

 

5.  

Įmonės vadovo, įmonę kontroliuojančio (-ių) fizinio (-ių) asmens (-ų) tapatybės patvirtinimo dokumento (-ų) (paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija (-os)

 

|__|__|

 

6.  

Kiti dokumentai

|__|__|

 

 

 

XIPAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

Aš, pretenduojantis gauti paramą pagal Priemonę, pasirašydamas šioje paramos paraiškoje, patvirtinu, kad:

 

1.   Šioje paramos paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

 

2.   Žinau, kad iš viešųjų registrų gautus duomenis Agentūra panaudos priimdama sprendimą dėl paramos suteikimo (nesuteikimo ) ir (arba) sankcijų taikymo.

 

3.   Prašoma parama yra mažiausia projektui įgyvendinti reikalinga suma.

 

4.   Nesu pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš ES arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

 

5.   Man nėra iškelta byla dėl bankroto, nesu likviduojamas.

 

6.   Man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas, arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas nustatytu laikotarpiu.

 

7.   Žinau, kad paramos paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

 

8.   Sutinku, kad paramos paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens duomenys ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų fizinių / juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

 

9.   Sutinku, kad mano tinkamumas gauti paramą bus vertinamas pagal mano pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis bei viešuosiuose registruose esančius duomenis.

 

10. Esu informuotas ir sutinku, kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą būtų viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti kitoms ES struktūrinius ir investicinius fondus administruojančioms institucijoms, Europos Komisijai, audito ir teisėsaugos institucijoms siekiant apsaugoti ES finansinius interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

11. Sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paramos paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paramos paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais.

 

12. Įsipareigoju klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į mano atsiskaitomąją sąskaitą paramos sumą grąžinti Agentūrai.

 

13. Sutinku, kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą būtų viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti kitoms ES struktūrinius ir investicinius fondus administruojančioms institucijoms, Europos Komisijai, audito ir teisėsaugos institucijoms siekiant apsaugoti ES finansinius interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

14. Sutinku, kad mano veikla, susijusi su projekto įgyvendinimu, būtų tikrinama po paramos paraiškos pateikimo dienos ir bet kuriame projekto įgyvendinimo etape iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

 

15. Įsipareigoju ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pranešti Agentūrai apie bet kurių duomenų, pateiktų šioje paramos paraiškoje, taip pat apie savo ir (arba) įmonės rekvizitų pasikeitimus, įskaitant susijusių įmonių ir (arba) partnerių įmonių atsiradimą.

 

16. Įsipareigoju ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio pranešti Agentūrai apie draudžiamuosius įvykius, susijusius su turtu, kuriam įsigyti ar sukurti buvo suteikta parama, ir apie gautas draudimo išmokas. Įvykus įvykiui, kurio metu buvo sunaikintas projekto lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, kuris nebuvo apdraustas dėl Taisyklių 17.5 papunktyje nurodytų priežasčių, įsipareigoju Agentūrai sugrąžinti projektui įgyvendinti skirtą paramos lėšų dalį.

 

17. Įsipareigoju ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo tada, kai sužinosiu apie įrangos, įrankių ar kitų priemonių, įsigytų pagal įgyvendinamą projektą, praradimą arba joms padarytą nepataisomą žalą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, įskaitant žinduolių padarytą žalą (pastebėti žinduoliai ir jų padaryta žala registruojami žvejybos žurnale), apie minėtas aplinkybes informuoti Agentūrą, kaip nurodyta Taisyklių 54 punkte;

 

18. Įsipareigoju grąžinti paramą, jei vykdant projektą nebus laikomasi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su projekto įgyvendinimu, reikalavimų, projektas buvo nutrauktas ar nebuvo pasiekti paramos paraiškoje nustatyti projekto tikslai ir uždaviniai.

 

 

 

 

 

19. Įsipareigoju, gavęs Agentūros sprendimą dėl paramos neskyrimo, paramos išmokėjimo sustabdymo, paramos sumažinimo, dėl paramos mokėjimo nutraukimo ir (arba) reikalavimo grąžinti paramos lėšas ar jų dalį, per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus ir (arba) grąžinti paramos lėšas į sprendime nurodytą sąskaitą, o apie reikalavimų įvykdymą raštu informuoti Agentūrą.

 

20. Žinau, kad per šios deklaracijos 19 punkte paminėtame sprendime nustatytą terminą negrąžinus paramos lėšų ar jų dalies, yra skaičiuojamos palūkanos. Palūkanos už pavėluotas grąžinti lėšas apskaičiuojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

21. Įsipareigoju laiku ir tinkamai pateikti visas reikiamas projekto įgyvendinimo ataskaitas.

 

22. Esu informuotas, kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Esu informuotas, kad duomenų valdytoja yra Agentūra.

 

23. Patvirtinu, kad nesu padaręs veikų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalies a–c punktuose ir Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 3 dalyje (nesu įvykdęs su EŽF arba EJRŽF susijusį sukčiavimų), bei atitiksiu šią sąlygą visą projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpį, o jeigu tokias veikas esu padaręs – žinau, kad paramos paraiškos priimtinumas bus vertinamas vadovaujantis Reglamento (ES) 2015/288 nuostatomis dėl nepriimtinumo galiojimo laikotarpių ir datų.

 

 

 

 

 

____________________________                   ______________                              __________________

(pareiškėjo arba jo įgalioto asmens                      (parašas)                                                  (vardas, pavardė)                                                                       pareigos)                                              

Pastaba. Parašu patvirtinama, kad pateikti teisingi duomenys ir prisiimami išvardyti įsipareigojimai, taip pat įrašomas pareiškėjo vardas bei pavardė.

 

Pareiškėjo (arba jo įgalioto atstovo)

vardas, pavardė, parašas

 

 

 

 

Data, vieta

 

 

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

XII. PAREIŠKĖJO AKCININKO / SUSIJUSIOS ĮMONĖS IR (ARBA) ĮMONĖS PARTNERĖS AKCININKO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

(pildo ir pasirašo tik pareiškėjo akcininkas / susijusios įmonės ir (arba) įmonės partnerės akcininkas)

 

Informuoju, kad aš, ___________________________________________________________________

(pareiškėjo akcininko / susijusios įmonės ir (arba) įmonės partnerės akcininko vardas, pavardė, asmens kodas)

esu pareiškėjo__________________________________________________________________________

(vardas, pavardė / pavadinimas)

akcininkas / susijusios įmonės ir (arba) partnerės įmonės akcininkas ir dalyvauju / nedalyvauju (kas nereikalinga, išbraukti) įgyvendinant Veiksmų programos paramos priemones ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(nurodyti Veiksmų programos priemonių pavadinimus ir paramos paraiškų registracijos Nr.)

Esu informuotas ir sutinku, kad mano asmens duomenys gali būti naudojami pareiškėjo

____________________________________________________________paramos administravimo tikslais,

(vardas, pavardė / pavadinimas)

būtų apdorojami ir saugomi informacinėje sistemoje, viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti ES finansinius interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Esu informuotas, kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo  duomenų tvarkymo eiga, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant  teisės aktų nuostatų.

______________                           _________________

(parašas)                                                                                   (vardas, pavardė)

 

 

Ar projektą parengė ir paramos paraišką padėjo užpildyti konsultantas:

Taip                   Ne

 

Nurodykite konsultanto duomenis:    

Konsultanto vardas ir pavardė          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Institucijos pavadinimas                   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                

Tel.  Nr.                                             |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                

 

 

Ar kituose projekto administravimo etapuose planuojate naudotis konsultanto (-ų) paslaugomis

Mokėjimo prašymų teikimo                     Taip                   Ne

Projekto kontrolės laikotarpiu                  Taip                   Ne

Pirkimų organizavimo                              Taip                   Ne

 

 

____________________                                  __________________________________________________________________

(parašas)                                                                               (konsultanto vardas, pavardė)

 

Pastaba. Pasirašydamas ant kiekvieno paramos paraiškos lapo, pareiškėjas patvirtina, kad visi paramos paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi. Pareiškėjo pateikti duomenys bus apdoroti elektroniniu būdu, juos kontrolės tikslais gali panaudoti Agentūra, kitos susijusios Lietuvos Respublikos ir ES institucijos.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-234, 2017-04-06, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05886

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-234, 2017-04-06, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05886

Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 3D-130 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-556, 2017-08-23, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13595

Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 3D-130 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-47, 2018-01-30, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01443

Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 3D-130 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-624, 2018-09-06, paskelbta TAR 2018-09-06, i. k. 2018-14135

Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 3D-130 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-59, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02293

Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 3D-130 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-413, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-02, i. k. 2020-11968

Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 3D-130 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

 *Pildydami rašykite didžiosiomis raidėmis ir aiškiu šriftu.

**Pildo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritorinio  Paramos administravimo skyriaus tarnautojas.