Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-05-02, i. k. 2014-05071

 

 

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISĖS VYKDYTI PAPILDOMĄ VAIRUOTOJŲ MOKYMĄ SUTEIKIMO, SUSTABDYMO, ATNAUJINIMO AR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. balandžio 30 d. Nr. 2B-87

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 21 punktu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“ 2.27 punktu:

1. T v i r t i n u Teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja 2014 m. liepos 1 d.

3. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                                                       Vidmantas Žukauskas

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-87

 

TEISĖS VYKDYTI PAPILDOMĄ VAIRUOTOJŲ MOKYMĄ SUTEIKIMO, SUSTABDYMO, ATNAUJINIMO AR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato sąlygas ir reikalavimus įmonėms ir įstaigoms, siekiančioms vykdyti papildomą vairuotojų mokymą, (toliau – mokymo įstaiga) ir teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą mokymo įstaigoms suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarką.

2. Tvarkos aprašo nuostatos taikomos mokymo įstaigoms ir jų darbuotojams.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Administracinė patalpa – patalpa, pritaikyta klientams aptarnauti, dokumentams, susijusiems su papildomu vairuotojų mokymu, tvarkyti ir nustatytą laiką saugoti.

3.2. Mokymo patalpa patalpa, skirta vykdyti papildomą vairuotojų mokymą.

4. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

5. Teisę vykdyti papildomą vairuotojų mokymą suteikia, sustabdo, atnaujina ar panaikina Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija).

 

II. MOKYMO ĮSTAIGŲ REIKALAVIMAI

 

6. Mokymo įstaiga turi atitikti Reikalavimų vairavimo mokykloms apraše, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-85, vairavimo mokykloms keliamus reikalavimus.

7. Mokymo įstaigos administracinė ir mokymo patalpa (-os) turi būti nuosava (-os), nuomojama (-os) arba naudojama (-os) panaudos pagrindais, turi atitikti tikslinę naudojimo paskirtį, darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos reikalavimus ar sąlygas. Jei šios patalpos nuomojamos ar naudojamos pagal panaudą, mokymo įstaiga nuomos ar panaudos sutartį privalo įregistruoti valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Administracinės ir mokymo patalpos (-ų) įrengimas, apšvietimas, šildymas ir vėdinimas turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-326 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, mokymo klasėms taikomus reikalavimus. Šio punkto reikalavimai taikomi tik tais atvejais, kai papildomam vairuotojų mokymui naudojama (-os) administracinė ir (arba) mokymo patalpa (-os) nesutampa su vairuotojų mokymui naudojamomis patalpomis.

8. Administracinėje patalpoje turi būti telefoninis ryšys ir internetas (galimybė naudotis elektroniniu paštu ir gauti į jį Inspekcijos pranešimus), ši patalpa turi būti įrengta kitoje patalpoje nei mokymo patalpa (-os). Mokymo patalpoje turi būti metodinė mokomoji medžiaga (įskaitant demonstruoti reikalingas priemones, techninę įrangą (projektorius ir pan.) ir kt.) ir veikianti įranga, skirta mokymo proceso vaizdo ir garso įrašams daryti ir saugoti. Šio punkto reikalavimai taikomi tik tais atvejais, kai papildomam vairuotojų mokymui naudojama (-os) administracinė ir (arba) mokymo patalpa (-os) nesutampa su vairuotojų mokymui naudojamomis patalpomis.

9. Mokymo įstaigos interneto svetainėje turi būti nurodyti papildomam vairuotojų mokymui naudojamų administracinės ir mokymo patalpų adresai, kontaktai ir darbo laikas, už papildomą vairuotojų mokymą atsakingo asmens vardas, pavardė ir telefonas, mokymų laikas, papildomo vairuotojų mokymo paslaugų kaina, mokymo įstaigos vidaus tvarkos taisyklės, mokymo įstaigos elektroninio pašto adresas.

 

III. REIKALAVIMAI MOKYMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS

 

10. Mokymo įstaigoje turi būti paskirtas už papildomą vairuotojų mokymą atsakingas asmuo (mokymo įstaigos vadovas arba kitas jo įsakymu paskirtas teisės aktų nustatyta tvarka mokymo įstaigoje įdarbintas asmuo).

11. Mokymo įstaigoje turi būti teisės aktų nustatyta tvarka įdarbinti vairuotojų mokytojas, vairavimo instruktorius ir psichologas, atitinkantys šiuos reikalavimus:

11.1. vairuotojų mokytojas privalo turėti galiojančią nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti vairuotojų mokytoju ir ne trumpesnę kaip 2 metų vairuotojo mokymo darbo patirtį;

11.2. vairavimo instruktorius privalo turėti galiojančią nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti vairavimo instruktoriumi ir ne trumpesnę kaip 2 metų vairuotojų mokymo darbo patirtį;

11.3. psichologas privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba psichologo kvalifikaciją (specialybė), įgytą baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas, ir ne trumpesnę kaip 2 metų psichologo darbo patirtį.

 

IV. TEISĖS VYKDYTI PAPILDOMĄ VAIRUOTOJŲ MOKYMĄ SUTEIKIMAS

 

12. Teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą gali būti suteikiama tik įmonėms ir įstaigoms, kurioms Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka yra suteikta teisė organizuoti ir vykdyti motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis vairuotojų mokymą.

13. Mokymo įstaiga, norėdama, kad jai būtų suteikta teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka Inspekcijai turi pateikti:

13.1. nustatytos formos Atitikties nustatytiems reikalavimams deklaraciją (1 priedas) (toliau – deklaracija), kuria mokymo įstaiga patvirtina papildomam vairuotojų mokymui keliamų reikalavimų atitikimą ir pasirengimą vykdyti šį mokymą;

13.2. administracinės ir (ar) mokymo patalpos (-ų) nuomos ir (ar) panaudos sutartį (-is), jei ši (šios) papildomam vairuotojų mokymui naudojamos patalpos nėra naudojama (-os) vairuotojų mokymui;

13.3. paskyrimą atsakingu asmeniu patvirtinantį dokumentą, jei deklaraciją Inspekcijai teikia mokymo įstaigos vadovo įsakymu už papildomą vairuotojų mokymą paskirtas atsakingas asmuo;

13.4. reikalaujamą vairuotojų mokytojo (-ų), vairavimo instruktoriaus (-ių) ir       psichologo (-ų) darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;

13.5. psichologo (-ų) išsilavinimą patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as).

14. Laikoma, kad teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą suteikiama kitą dieną po Tvarkos aprašo 13 punkte nurodytų dokumentų gavimo Inspekcijoje dienos.

15. Teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą suteikiama neterminuotam laikui.

16. Tvarkos aprašo 13 punkte nurodytų dokumentų gavimo Inspekcijoje dieną mokymo įstaigai deklaracijoje nurodytu elektroniniu paštu išsiunčiamas pranešimas, informuojantis apie dokumentų gavimo faktą.

17. Inspekcija ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo Tvarkos aprašo 13 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos. Inspekcijos interneto svetainėje (Mokymo įstaigų, vykdančių papildomą vairuotojų mokymą, sąraše) skelbia informaciją apie mokymo įstaigai suteiktą teisę vykdyti papildomą vairuotojų mokymą. Mokymo įstaigų, vykdančių papildomą vairuotojų mokymą, sąraše nurodomi šie duomenys: mokymo įstaigos pavadinimas, kodas, įregistravimo adresas, administracinės ir mokymo patalpų, interneto svetainės adresai, telefonas, laikotarpiai, kada mokymo įstaigai buvo sustabdyta teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą.

18. Inspekcija mokymo įstaigos pateiktų dokumentų duomenis turi sutikrinti su atitinkamų registrų ir informacinių sistemų duomenimis per penkias darbo dienas nuo jų gavimo dienos.

19. Paaiškėjus, kad deklaracijoje pateikta netiksli, neišsami (ne visa) informacija, klaidingi duomenys, bet neatitikimai yra nesusiję su mokymo įstaigos atitiktimi Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams, ir (arba) mokymo įstaiga nepateikė kitų Tvarkos aprašo 13 punkte nurodytų dokumentų, Inspekcija apie deklaracijoje rastus neatitikimus ir (arba) nepateiktus dokumentus per penkias darbo dienas nuo jų gavimo Inspekcijoje dienos deklaracijoje nurodytu elektroniniu paštu informuoja mokymo įstaigą. Mokymo įstaiga privalo pašalinti nustatytus neatitikimus ir (arba) pateikti trūkstamus dokumentus per penkias darbo dienas nuo pranešimo apie nustatytus trūkumus ir (arba) nepateiktus dokumentus gavimo dienos ir dar kartą pateikti Tvarkos aprašo 13 punkte nurodytus dokumentus bendra nustatyta tvarka.

20. Jeigu mokymo įstaiga keičia administracinę patalpą ir (arba) mokymo patalpą (-as), įrengia naują (-as) mokymo patalpą (-as), mokymo įstaiga per 10 darbo dienų privalo Inspekcijai pateikti Tvarkos aprašo 13 punkte nurodytus dokumentus.

21. Jeigu mokymo įstaiga įdarbina kitą (-us) vairavimo mokytoją (-us), vairavimo instruktorių (-ius), psichologą (-us) ir (arba) už papildomą vairuotojų mokymą atsakingą asmenį, mokymo įstaiga per 10 darbo dienų privalo Inspekcijai pateikti Tvarkos aprašo 13 punkte nurodytus dokumentus.

22. Pasikeitus mokymo įstaigos registracijos duomenims (pavadinimui, kodui, teisinei formai ar registracijos adresui), mokymo įstaiga apie tai per 10 darbo dienų privalo raštu informuoti Inspekciją ir pateikti pasikeitimo faktą įrodančius dokumentus. Inspekcija informuojama šiame punkte nustatyta tvarka, jei mokymo įstaiga nutraukė papildomą vairuotojų mokymą kurioje nors mokymo patalpoje.

 

V. TEISĖS VYKDYTI PAPILDOMĄ VAIRUOTOJŲ MOKYMĄ SUSTABDYMAS, ATNAUJINIMAS AR PANAIKINIMAS

 

23. Mokymo įstaigų, turinčių teisę vykdyti papildomą vairuotojų mokymą, veiklos priežiūrą vykdo Inspekcijos pareigūnai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

24. Mokymo įstaigų daromi Tvarkos aprašo ir Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-86, pažeidimai, dėl kurių stabdoma teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą, skirstomi į tris kategorijas:

24.1. I kategorijos pažeidimai – nesunkūs pažeidimai, neturintys įtakos mokymo įstaigos veiklai, papildomo vairuotojų mokymo tikslams ir (ar) padarytų Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – KET) pažeidimų, už kuriuos buvo taikyta administracinė atsakomybė, analizės tikslams pasiekti;

24.2. II kategorijos pažeidimai – sunkūs pažeidimai, turintys įtakos mokymo įstaigos veiklai, papildomo vairuotojų mokymo tikslams ir (ar) padarytų KET pažeidimų, už kuriuos buvo taikyta administracinė atsakomybė, analizės tikslams pasiekti;

24.3. III kategorijos pažeidimai – labai sunkūs pažeidimai, turintys didelės įtakos mokymo įstaigos veiklai, papildomo vairuotojų mokymo tikslams ir (ar) padarytų KET pažeidimų, už kuriuos buvo taikyta administracinė atsakomybė, analizės tikslams pasiekti.

25. Atlikus mokymo įstaigos patikrinimą ir nustačius, kad mokymo įstaiga padarė pažeidimų, nurodytų Pažeidimų, dėl kurių stabdoma teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą, sąraše (2 priedas) (toliau – Pažeidimų sąrašas), teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą stabdoma:

25.1. 15 kalendorinių dienų laikotarpiui, jeigu tikrinimo metu nustatomi vienas trečios ar du antros kategorijos pažeidimai;

25.2. 20 kalendorinių dienų laikotarpiui, jeigu tikrinimo metu nustatomi du trečios ar trys antros kategorijos pažeidimai;

25.3. 30 kalendorinių dienų laikotarpiui, jeigu tikrinimo metu nustatomi trys ir daugiau trečios ar keturi ir daugiau antros kategorijos pažeidimai.

26. Medžiaga su Tvarkos aprašo 24 punkte nurodytu kategorijų ir pažeidimų skaičiumi ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo patikrinimo atlikimo dienos teikiama Inspekcijos viršininko įsakymu sudarytai ir nuolat veikiančiai Pažeidimų prevencijos komisijai (toliau – Komisija).

27. Komisija ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo medžiagos pateikimo Komisijai dienos išnagrinėjusi medžiagą apie padarytus Pažeidimų sąraše nurodytus pažeidimus, įvertinusi visas jų padarymui reikšmingas aplinkybes ir priėmusi sprendimą siūlyti Inspekcijos viršininkui sustabdyti suteiktą teisę vykdyti papildomą vairuotojų mokymą, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo Komisijos posėdžio dienos pateikia Inspekcijos viršininkui Komisijos protokolą ir sprendimo sustabdyti suteiktą teisę vykdyti papildomą vairuotojų mokymą projektą. Sprendimą dėl teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą sustabdymo priima Inspekcijos viršininkas.

28. Teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą atnaujinama kitą dieną, kai pasibaigia nustatytas sustabdymo terminas.

29. Teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą panaikinama, kai mokymo įstaiga:

29.1. pateikė prašymą dėl teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą panaikinimo. Šiuo atveju mokymo įstaiga turi pateikti informaciją apie patirtų nuostolių kompensavimą asmenims, kurie nespėjo baigti papildomo vairuotojų mokymo, kurie baigė papildomą vairuotojų mokymą, bet negavo baigimo pažymos arba apie kurių baigtą papildomą vairuotojų mokymą nebuvo pranešta    VĮ „Regitra“, ir Pradedančiųjų vairuotojų papildomo mokymo sutarčių registravimo ir Vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET taisyklių pažeidimų, papildomo mokymo sutarčių registravimo žurnalų paskutinius įrašo numerius;

29.2. siekdama įgyti teisę vykdyti papildomą vairuotojų mokymą, deklaracijoje pateikė klaidingą informaciją, susijusią su mokymo įstaigos atitiktimi nustatytiems reikalavimams ir (arba) per Tvarkos aprašo 19 punkte nustatytą terminą Inspekcijai nepateikė trūkstamų dokumentų;

29.3. pateikė VĮ „Regitra“ informaciją apie pradedančiųjų vairuotojų, pažeidusių KET reikalavimą (reikalavimus) vykdyti vairuotojų pareigas pėstiesiems, laikytis lenkimo taisyklių, vairuojant nesinaudoti mobiliojo ryšio priemonėmis, laikytis eismo reguliavimo signalų, KET nustatyta tvarka naudoti įspėjamuosius signalus, laikytis važiavimo per sankryžas tvarkos, vairuotojams naudoti saugos diržus, motociklininko šalmus, neviršyti nustatyto greičio daugiau kaip 10 km/h, nevairuoti transporto priemonių neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilės), taip pat sukėlusių eismo įvykį, per kurį buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata (toliau – pradedantieji vairuotojai), baigtą papildomą vairuotojų mokymą, nors pradedantieji vairuotojai nebaigė papildomo mokymo ir (ar) neišlaikė žinių patikrinimo testo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-179, 2014-08-18, paskelbta TAR 2014-08-18, i. k. 2014-11087

 

29.4. išdavė papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymą papildomo vairuotojų mokymo nebaigusiam ir (ar) žinių patikrinimo testo neišlaikiusiam motorinių transporto priemonių vairuotojui, kuriam teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų (toliau – vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti);

29.5. vykdė (-o) papildomą vairuotojų mokymą nesudariusi mokymo sutarties;

29.6. vykdė (-o) papildomą vairuotojų mokymą, kai teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą ar papildomą vairuotojų mokymą buvo sustabdyta;

29.7. vykdė (-o) papildomą vairuotojų mokymą ir nedarė (-o) vaizdo ir (ar) garso įrašo;

29.8. per 12 mėnesių laikotarpį nuo Inspekcijos viršininko sprendimo sustabdyti teisę vykdyti papildomą vairuotojų mokymą įsigaliojimo dienos pakartotinai padarė pažeidimų, dėl kurių pagal Pažeidimų sąrašą būtų stabdoma teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą.

30. Mokymo įstaigos pateiktų dokumentų (nustatytų Tvarkos aprašo 13 punkte) duomenų tikrinimo ar mokymo įstaigos patikrinimo metu nustačius, kad mokymo įstaiga padarė pažeidimų, nurodytų Tvarkos aprašo 29.2–29.8 punktuose, patikrinimo medžiaga su sprendimo dėl teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą panaikinimo projektu ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo patikrinimo atlikimo dienos pateikiama Komisijai.

31. Komisija ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo medžiagos pateikimo Komisijai dienos išnagrinėjusi medžiagą apie padarytus pažeidimus, įvertinusi visas jų padarymui reikšmingas aplinkybes ir priėmusi sprendimą siūlyti Inspekcijos viršininkui panaikinti suteiktą teisę vykdyti papildomą vairuotojų mokymą, Komisijos protokolą ir sprendimo dėl teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą panaikinimo projektą ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo Komisijos posėdžio dienos pateikia Inspekcijos viršininkui. Sprendimą dėl teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą panaikinimo priima Inspekcijos viršininkas.

32. Mokymo įstaiga, kuriai už pažeidimus buvo panaikinta teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą, gali teikti dokumentus dėl šios teisės suteikimo bendra tvarka ne anksčiau kaip po 2 metų nuo Inspekcijos viršininko sprendimo panaikinti teisę vykdyti papildomą vairuotojų mokymą įsigaliojimo dienos.

33. Inspekcija mokymo įstaigas apie teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą sustabdymą ar panaikinimą informuoja raštu ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Inspekcijos viršininko priimto sprendimo dienos išsiųsdama įsakymo kopijos išrašą apie sustabdytą ar panaikintą teisę elektroninio pašto adresu *pdf, *jpg ar *bmp formatu. Inspekcija informaciją apie mokymo įstaigai sustabdytą ar panaikintą teisę vykdyti papildomą vairuotojų mokymą ne vėliau nei kitą darbo dieną skelbia Inspekcijos interneto svetainėje.

34. Teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą sustabdymo ar panaikinimo terminas skaičiuojamas nuo trečios darbo dienos, kai Inspekcija deklaracijoje nurodytu mokymo įstaigos elektroninio pašto adresu išsiunčia elektroninį laišką apie sustabdytą ar panaikintą teisę vykdyti papildomą vairuotojų mokymą ir informaciją apie sustabdytą ar panaikintą teisę paskelbia Inspekcijos interneto svetainėje.

35. Draudžiama vykdyti papildomą vairuotojų mokymą nepateikus deklaracijos, neturint suteiktos teisės užsiimti šia veikla, jei sustabdyta ar panaikinta teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą ar papildomą vairuotojų mokymą.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Mokymo įstaigos, nesutinkančios su sprendimais dėl teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo, gali juos apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-179, 2014-08-18, paskelbta TAR 2014-08-18, i. k. 2014-11087

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-87 „Dėl Teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo