Suvestinė redakcija nuo 2023-03-25

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27373

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. SPALIO 19 D. NUTARIMO NR. 1217 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMĄ“ PAKEITIMO

 

 

2022 m. gruodžio 29 d. Nr. 1333

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimą Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo  5 straipsnio 2  dalies 3–8 punktais ir 12–18 punktais, 13 straipsnio 10 dalimi, 20 straipsnio 22 dalimi, 201 straipsnio 10 dalimi, 22 straipsnio 1, 2, 4, 6, 10 dalimis, 13 dalies 3 punktu, 14 dalimi, 15–18 dalimis, 24 straipsnio 1 dalimi, 27 straipsniu, 29 straipsnio 1–4, 11, 12 ir 13 dalimis, 30 straipsnio 2 dalimi, 37 straipsnio 3, 10, 11 ir 12 dalimis, 38 straipsnio 4 dalies 2 ir 3 punktais, 53 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 45 straipsnio 1 dalimi, 50 straipsnio 1 dalimi, 57 straipsnio 3, 4 ir 10 dalimis, 58 straipsnio 1, 6 ir 9 dalimis, 59 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 60 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 61 straipsnio 1, 5 ir 6 dalimis, 62 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 2 punktu ir 3 dalimi, 631 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“.

1.2. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 3, 4, 6–8 punktais ir 12–18 punktais, 13 straipsnio 10 dalimi, 20 straipsnio 22 dalimi, 201 straipsnio 10 dalimi, 22 straipsnio 1, 3, 18, 19 ir 29 dalimis, 24 straipsnio 1 dalimi, 27 straipsniu, 29 straipsnio 1–4, 11, 12 ir 13 dalimis, 37 straipsnio 3, 10, 11 ir 12 dalimis, 396 straipsnio 2 dalimi, 45 straipsnio 1 dalimi, 50 straipsnio 1 dalimi, 53 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 57 straipsnio 3 ir 4 dalimis, 58 straipsnio 1, 6 ir 9 dalimis, 631 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 186, 2023-03-22, paskelbta TAR 2023-03-24, i. k. 2023-05201

 

1.3. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Įgalioti Energetikos ministeriją:

1.1. nustatyti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų energetikos sektoriuje teikimo tvarką;

1.2. nustatyti atsinaujinančių išteklių energijos kilmės garantijų (toliau – kilmės garantija) išdavimo, perdavimo, galiojimo panaikinimo, perleidimo  ir kitose valstybėse išduotų kilmės garantijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarką ir sąlygas, taip pat standartinę kilmės garantijos formą ir pranešti Europos Komisijai apie atsisakymą pripažinti kitos valstybės narės išduotą kilmės garantiją ir atsisakymo priežastis;

1.3. paskirti subjektą (subjektus), atsakingą (atsakingus) už kilmės garantijų išdavimą, perdavimą ir jų galiojimo panaikinimą ir kilmės garantijų naudojimo priežiūrą ir kontrolę;

1.4. nustatyti naudojimosi gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemomis, perduodant ir skirstant dujas iš atsinaujinančių energijos išteklių, tvarką;

1.5 patvirtinti savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisykles ir derinti savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų projektus;

1.6. nustatyti leidžiamą arba privalomą biodegalų dalį mišinyje su degalais, pagamintais iš mineralinių degalų;

1.7. nustatyti pažangos skatinant ir naudojant atsinaujinančių išteklių energiją ataskaitų rengimo ir teikimo Europos Komisijai tvarką;

1.8. nustatyti informacijos apie biokuro naudojimą rinkimo ir teikimo Europos Komisijai tvarką;

1.9. nustatyti nepriklausomų šilumos gamintojų atsinaujinančių energijos išteklių šilumos įrenginių prijungimo tvarką ir sąlygas;

1.10. nustatyti biodujų supirkimo į gamtinių dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemas tvarką ir sąlygas;

1.11. patvirtinti atsinaujinančių išteklių energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų, kurie privalo būti atestuojami, sąrašą ir nustatyti jų atestavimo tvarką;

1.12. nustatyti atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų mokymo ir atestavimo tvarką ir šių darbuotojų pareigybių ir profesijų sąrašą;

1.13. patvirtinti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros, Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje tyrimų ir kitų veiksmų, reikalingų Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalims, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių įrengtosioms galioms nustatyti, atlikimo ir jų rezultatų skelbimo tvarkos aprašą;

1.14. organizuoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijų, skirtų atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, specialiojo plano parengimą ir jo strateginį pasekmių aplinkai vertinimą, šiose teritorijose numatomų plėtoti elektrinių poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimą;

1.15. organizuoti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių, numatomų plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje, prisijungimo prie elektros perdavimo tinklų sausumos teritorijoje galimybių vertinimą, jų pagamintos elektros energijos balansavimo galimybių vertinimą bei šių veiksmų sąnaudų vertinimą;

1.16. atlikti kitus veiksmus, būtinus elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių  leistinumui ir galimybėms Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje įvertinti;

1.17. iš konkursą dėl leidimo naudoti jūrinės teritorijos dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai  laimėjusio (laimėjusių) dalyvio (dalyvių) gauti mokestį išlaidoms, patirtoms Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo  22 straipsnio 1 dalyje numatytiems tyrimams ir kitiems veiksmams atlikti, kompensuoti;

1.18. atsiradus papildomų elektros energijos gamybos pajėgumų plėtros poreikiui, įvertinti jų įrengimo tikslingumą, prireikus peržiūrėti ar atnaujinti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje numatytų tyrimų ir kitų veiksmų rezultatus ir pateikti pasiūlymus Vyriausybei dėl Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir dėl šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo pakeitimo;

1.19. pasiekus 2 GW saulės šviesos energijos elektrinių suminę įrengtąją galią atlikti technologinį ir ekonominį saulės šviesos energijos elektrinių plėtros vertinimą. Remiantis šiuo vertinimu parengti ir pateikti Vyriausybei pasiūlymą dėl tolesnės saulės šviesos energijos elektrinių plėtros;

1.20. pasiekus 2 GW elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminančių vartotojų elektrinių suminę leistiną generuoti galią atlikti technologinį ir ekonominį elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminančių vartotojų elektrinių plėtros vertinimą. Remiantis šiuo vertinimu parengti ir pateikti Vyriausybei pasiūlymą dėl elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminančių vartotojų elektrinių suminės leistinos generuoti galios didinimo arba argumentuotą pagrindimą, kodėl tolesnė gaminančių vartotojų elektrinių plėtra neturėtų būti skatinama;

1.21. organizuoti konkursą (konkursus) dėl leidimo naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai;

1.22. gavus Lietuvos energetikos agentūros kartu su Valstybine energetikos reguliavimo taryba atliktą technologinį, ekonominį ir socialinį atsinaujinančių energijos išteklių technologijų plėtros ir paramos schemos vertinimą, atsižvelgti į tai, kokį poveikį turėtų galimi paramos schemos pakeitimai, ir ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo vertinimo atlikimo pabaigos parengti ir pateikti Vyriausybei tvirtinti pakeistą elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo tvarkaraštį arba argumentuotą pagrindimą, kodėl tolesnė atsinaujinančių energijos išteklių plėtra neturėtų būti skatinama;

1.23. sudaro susitarimus su kita valstybe nare (kitomis valstybėmis narėmis) dėl asmenų, planuojančių toje valstybėje narėje statyti ar įrengti elektrines, dalyvavimo Lietuvos Respublikoje organizuojamame elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcione;

1.24. nustatyti tvarką, kuria vadovaujantis su elektros tinklų operatoriumi suderinamas technologiškai pagrįstas ir teisės aktų reikalavimus atitinkantis apskaitos būdas, leidžiantis elektros tinklų operatoriui atskirai nustatyti elektros energijos kiekį, generuojamą padidinus elektrinės įrengtąją galią, jeigu nėra galimybės įrengti atskiro elektros energijos apskaitos prietaiso elektros energijos kiekiui, generuojamam padidinus elektrinės įrengtąją galią, apskaityti;

1.25. teikti Europos Komisijai suvestinę informaciją apie tai, kaip ūkinės veiklos vykdytojai užtikrina atitiktį Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 38 straipsnio 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 dalyse numatytiems tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams;

1.26. teikti metinius duomenis apie atsinaujinančių išteklių energijos dalį, įskaitant numatomus trūkumus ar dalies viršijimą, stebėti šiuos duomenis, taip pat nurodyti kainą, už kurią sutiktų energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos perteklių perduoti iš kitos valstybės narės ar kitai valstybei narei per Europos Sąjungos atsinaujinančių išteklių energijos vystymo platformą atsinaujinančių išteklių energijos kiekio statistinių perdavimų tikslu.“

1.4. Pripažinti netekusiu galios 1.15 papunktį.

1.5. Pakeisti 1.16 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.16. organizuoti kitų veiksmų, būtinų elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių  leistinumui ir galimybėms Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje įvertinti, atlikimą;“.

1.6. Pakeisti 1.18 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.18. atsiradus papildomų elektros energijos gamybos pajėgumų plėtros poreikiui, įvertinti jų įrengimo tikslingumą, prireikus peržiūrėti ar atnaujinti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje numatytų tyrimų ir kitų veiksmų rezultatus ir pateikti pasiūlymus Vyriausybei dėl pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 9 punktą nustatytų elektrinių leistinų generuoti galių pakeitimo ir tolesnės elektrinių plėtros Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje koncepcijos.“

1.7. Pripažinti netekusiu galios 1.21 papunktį.

1.8. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Įgalioti Aplinkos ministeriją nustatyti energijai gaminti tinkamų pramoninių ir (ar) komunalinių atliekų biologiškai skaidžios dalies naudojimo technologinius, aplinkos apsaugos reikalavimus ir kokybės standartus.“

1.9. Pakeisti 3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1. patvirtinti priemones, didinančias visų rūšių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą pastatuose, energijos kaupimą, ir energijos vartojimo efektyvumą, energijos gamybą kogeneracijos būdu ir priemones, susijusias su pasyviais, mažai energijos vartojančiais pastatais ir energijos beveik nevartojančiais pastatais, taip pat koordinuoti ir prižiūrėti, kaip šios priemonės įgyvendinamos;“.

1.10. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Įgalioti Finansų ministeriją:

4.1. administruoti lėšas, gautas vykdant susitarimus dėl statistinių energijos perdavimų;

4.2. administruoti lėšas, gautas pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 28 dalį.“

1.11. Pripažinti netekusiu galios 5 punktą.

1.12. Pripažinti netekusiu galios 6 punktą.

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1.2, 1.4–1.7 ir 1.10 papunkčiai įsigalioja praėjus 2 mėnesiams po Europos Komisijos pritarimo Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymo 5 ir 15 straipsniams pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies nuostatas.

3. Pavesti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai nedelsiant informuoti Teisės aktų registro tvarkytoją apie šio nutarimo 2 punkte nurodytų papunkčių įsigaliojimo datą po šio nutarimo 2 punkte nurodyto pritarimo gavimo.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Energetikos ministras                                                                      Dainius Kreivys

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 186, 2023-03-22, paskelbta TAR 2023-03-24, i. k. 2023-05201

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1333 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo“ pakeitimo