Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10745

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJOS tipinės FORMOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 23 d. Nr. 1S-93

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 21 straipsnio 2 dalies 1 punktu,  Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto, ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1S-229, 2022-12-29, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27422

 

1.  T v i r t i n u Nešališkumo deklaracijos tipinę formą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas dokumentas galioja ir taikomas atliekant viešuosius pirkimus ar pirkimus, pradėtus 2017 m. liepos 1 d. Šio įsakymo 1 punkte nurodytas dokumentas yra privalomas ir atliekant mažos vertės viešuosius pirkimus ar pirkimus.

3.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                     Diana Vilytė

 

 

SUDERINTA

Vyriausiosios tarnybinės

etikos komisijos

2017-06-21 raštu Nr. S-1356-(2.5)


 

Forma patvirtinta

Viešųjų pirkimų tarnybos

direktoriaus 2017 m. birželio 23 d.

įsakymu Nr. 1S-93

(Viešųjų pirkimų tarnybos

direktoriaus 2017 m. spalio 12 d.

įsakymo Nr. 1S-146 redakcija)

 

(Nešališkumo deklaracijos tipinė forma)

___________________________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(vietovės pavadinimas)

Būdamas _______________________________________________________ , pasižadu:

(viešajame pirkime ar pirkime atliekamų pareigų pavadinimas)

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti man pavestas pareigas (užduotis).

2. Nedelsdamas raštu pranešti perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) vadovui ar jo įgaliotajam atstovui apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą, paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių:

2.1. pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja man artimas asmuo arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;

2.2.  aš arba man artimas asmuo:

2.2.1. esu (yra) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų narys;

2.2.2. turiu(-i) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba turtinį įnašą jame;

2.2.3. gaunu(-a) iš pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios rūšies pajamų;

2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų.

3. Man išaiškinta, kad:

3.1. man artimi asmenys yra: sutuoktinis, mano ir mano sutuoktinio tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai;

3.2. patekęs į interesų konflikto situaciją, privalau nusišalinti ar galiu būti nušalinamas nuo su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų rengimo, svarstymo, priėmimo proceso ar jo stebėjimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu.

 

____________________                       ____________________                    ___________________

(Viešajame pirkime ar pirkime                              (Parašas)                               (Vardas ir pavardė)

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-229, 2022-12-29, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27422

 

3.3. Neteko galios nuo 2023-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1S-229, 2022-12-29, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27422

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-2, 2020-01-02, paskelbta TAR 2020-01-02, i. k. 2020-00034

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-146, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16311

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 1S-93 „Dėl Nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-2, 2020-01-02, paskelbta TAR 2020-01-02, i. k. 2020-00034

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 1S-93 „Dėl Nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-229, 2022-12-29, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27422

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 1S-93 „Dėl Nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo“ pakeitimo