Suvestinė redakcija nuo 2018-03-02

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 141-7143; TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00286

 

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

N U T A R I M A S

 

DĖL VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. gruodžio 27 d. Nr. O3-759

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 7, 8, 10, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 81 straipsniu įstatymo (Žin., 2013, Nr. 78-3937) 7 straipsnio 1 dalimi ir 8 straipsnio 3 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria:

1. Patvirtinti Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1 punkte nurodytas aprašas, išskyrus jo 11.2 punktą, taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d., aprašo 11.2 punktas – nuo 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                         Diana Korsakaitė


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-759

 

VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarką ir sąlygas.

2. Aprašo tikslas – nustatyti skaidrius, aiškius ir objektyvius vidutinės biokuro kainos nustatymo principus.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2013, Nr. 78-3937) 32 straipsnio 3 dalimi.

4. Aprašas taikomas Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau – Komisija), kuri, remdamasi šiuo Aprašu, nustato vidutinę biokuro kainą ir skelbia ją viešai savo tinklalapyje iki kiekvieno mėnesio 20 dienos.

5. Apraše vartojamos šios sąvokos:

Medienos kilmės biokuras – drožlės, skiedros, pjuvenos, medžio atraižos ir kitos medienos kilmės biokuro rūšys, išskyrus medienos granules, medienos briketus ir malkinę medieną.

Vidutinė biokuro biržos kaina – biokuro kaina, nustatoma vadovaujantis ūkio subjektų Komisijai pateikta informacija apie biokuro biržoje įsigyto biokuro kainas.

Vidutinė biokuro kaina - biokuro kaina, nustatoma vadovaujantis ūkio subjektų Komisijai pateikta informacija apie ne biokuro biržoje įsigyto biokuro kainas.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-56, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03367

 

6. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Šilumos ūkio įstatyme ir Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme (Žin., 2012, Nr. 63-3164).

 

II. VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

7. Vidutinė biokuro kaina nustatoma šioms biokuro rūšims:

7.1. medienos kilmės biokurui;

7.2. medienos granulėms;

7.3. medienos briketams;

7.4. malkinei medienai.

8. Vidutinė biokuro kaina nustatoma kaip atitinkamos rūšies biokuro, nurodyto Aprašo 7 punkte, kaina, kurią sudaro žaliavos įsigijimo ir transportavimo išlaidos. Aprašo 7 punkte nurodytoms biokuro rūšims, kuriomis neprekiaujama energijos išteklių biržoje, vidutinė atitinkamos  rūšies biokuro, kaina nustatoma vadovaujantis Aprašo 11.1 punktu. Aprašo 7 punkte nurodytoms biokuro rūšims, kuriomis prekiaujama energijos išteklių biržoje, vidutinė atitinkamos  rūšies biokuro kaina nustatoma vadovaujantis Aprašo 11.2 punktu.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-42, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02721

Nr. O3E-56, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03367

 

9. Vidutinei atitinkamos rūšies biokuro kainai nustatyti naudojami ūkio subjektų, kuriems Šilumos ūkio įstatyme nustatyta prievolė Komisijai teikti informaciją apie kuro kainas, duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-42, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02721

 

10. Informacijos, nurodytos Aprašo 9 punkte, teikimo Komisijai tvarką ir sąlygas nustato Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklės, patvirtintos Komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80 (Žin., 2008, Nr. 76-3039; 2013, Nr. 81-4081).

11. Vidutinė atitinkamos rūšies biokuro kaina nustatoma:

11.1 kaip geometrinis svertinis vidurkis:

11.1.1. esant 4 ar daugiau ūkio subjektų atitinkamos rūšies biokuro pirkimams (ai), neįskaitant šių pirkimų ekstremalių verčių (didžiausios ir mažiausios kainų) ir energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro pirkimų:

,                                              (1)

kur:

PB – vidutinė biokuro rūšies, nurodytos Aprašo 7 punkte, kaina, Eur/tne;

ai – ūkio subjekto per praėjusį mėnesį įsigyto atitinkamos rūšies biokuro kainų svertinis vidurkis, Eur/tne, kur i=1,...,n;

si – ūkio subjekto per praėjusį mėnesį įsigyto atitinkamos rūšies biokuro kiekis, tūkst. tne,
kur i=1,...,n;

n – ūkio subjektų, per praėjusį mėnesį įsigijusių atitinkamos rūšies biokurą, skaičius (neįskaitant ūkio subjektų, atitinkamos rūšies biokurą įsigijusių mažiausia ir didžiausia kainomis).

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-365, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10647

 

11.1.2. esant mažiau kaip 4 ūkio subjektų atitinkamos rūšies biokuro pirkimams (ai), neįskaitant energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro pirkimų:

,                                              (2)

kur:

m – ūkio subjektų, per praėjusį mėnesį įsigijusių atitinkamos rūšies biokurą, skaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-365, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10647

 

11.2. kaip geometrinis svertinis vidurkis:

11.2.1. esant 4 ar daugiau ūkio subjektų atitinkamos rūšies biokuro pirkimams (bj), vykdytiems energijos išteklių biržoje, neįskaitant šių pirkimų ekstremalių verčių (didžiausios ir mažiausios kainų):

,                                                                 (3)

kur:

MB – energijos išteklių biržos vidutinė biokuro rūšies, nurodytos Aprašo 7 punkte, kaina, Eur/tne;

bj – ūkio subjekto per praėjusį mėnesį energijos išteklių biržoje įsigyto atitinkamos rūšies biokuro kainų svertinis vidurkis, Eur/tne, kur j=1,...,l;

zj – ūkio subjekto per praėjusį mėnesį energijos išteklių biržoje įsigyto atitinkamos rūšies biokuro kiekis, tūkst. tne, kur j=1,...,l;

l – ūkio subjektų, per praėjusį mėnesį energijos išteklių biržoje įsigijusių atitinkamos rūšies biokurą, skaičius (neįskaitant ūkio subjektų, atitinkamos rūšies biokurą įsigijusių mažiausia ir didžiausia kainomis).

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-365, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10647

 

11.2.2. esant mažiau kaip 4 ūkio subjektų atitinkamos rūšies biokuro pirkimams (bj), vykdytiems energijos išteklių biržoje:

                                                                    . (4)

 

kur:

k – ūkio subjektų, per praėjusį mėnesį energijos išteklių biržoje įsigijusių atitinkamos rūšies biokurą, skaičius.

111. Vidutinė biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje nustatoma:

111.1. vidutinė biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje nustatoma kaip geometrinis svertinis vidurkis:

111.1.1. esant 4 ar daugiau ūkio subjektų, veikiančių apskrityje, atitinkamos rūšies biokuro pirkimams (bj), vykdytiems energijos išteklių biržoje, neįskaitant šių pirkimų ekstremalių verčių (didžiausios ir mažiausios kainų):

 ,                    (5)

kur:

MBAvidutinė biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje, Eur/tne;

bj – ūkio subjekto, veikiančio apskrityje, per praėjusį mėnesį energijos išteklių biržoje įsigyto atitinkamos rūšies biokuro kainų svertinis vidurkis, Eur/tne, kur j=1,...,l;

zj – ūkio subjekto, veikiančio apskrityje,  per praėjusį mėnesį energijos išteklių biržoje įsigyto atitinkamos rūšies biokuro kiekis, tūkst. tne, kur j=1,...,l;

l – ūkio subjektų, veikiančių apskrityje, per praėjusį mėnesį energijos išteklių biržoje įsigijusių atitinkamos rūšies biokurą, skaičius (neįskaitant ūkio subjektų, atitinkamos rūšies biokurą įsigijusių mažiausia ir didžiausia kainomis);

111.1.2. esant mažiau kaip 4 ūkio subjektų, veikiančių apskrityje, atitinkamos rūšies biokuro pirkimams (bj), vykdytiems energijos išteklių biržoje:

,                    (6)

kur:

k – ūkio subjektų, veikiančių apskrityje, per praėjusį mėnesį energijos išteklių biržoje įsigijusių atitinkamos rūšies biokurą, skaičius;

111.2. esant nepakankamam duomenų, reikalingų vidutinei biokuro biržos (skiedrų) kainai apskrityje nustatyti, kiekiui, naudojama vidutinė šalies biokuro biržos kaina. Vidutinė šalies biokuro biržos kaina nustatoma vadovaujantis Aprašo 11.2. punktu.

111.3. prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje nustatoma pagal formulę:

 ,        (7)

kur:

MBAPi prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje, įskaitant transportavimo sąnaudas, Eur/tne;

y – kalendoriniai mėnesiai, prieš einamąjį mėnesį (y = 1,...,15);

MBA, y = 1,2,3 3 kalendorinių mėnesių (pirmo, antro ir trečio) prieš einamąjį mėnesį vidutinių biokuro biržos (skiedrų) kainų apskrityje aritmetinis vidurkis, Eur/tne;

MBA, y=13,14,15  praėjusių kalendorinių metų 3 kalendorinių mėnesių (trylikto – penkiolikto) prieš einamąjį mėnesį vidutinių biokuro biržos (skiedros) kainų apskrityje aritmetinis vidurkis, Eur/tne;

MBA, i praėjusių kalendorinių metų atitinkamo mėnesio i vidutinė biokuro biržos (skiedrų) kaina apskrityje, Eur/tne;

111.4. prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) kaina šalyje nustatoma pagal formulę:

 ,                                  (8)

kur:

MBŠPi prognozuojama mėnesio i biokuro biržos (skiedrų) kaina šalyje, įskaitant transportavimo sąnaudas, Eur/tne;

y – kalendoriniai mėnesiai, prieš einamąjį mėnesį (y = 1,...,15);

MBŠ, y = 1,2,3 3 kalendorinių mėnesių (pirmo, antro ir trečio) prieš einamąjį mėnesį vidutinių biokuro biržos (skiedrų) kainų šalyje aritmetinis vidurkis, Eur/tne;

MBŠ, y=13,14,15  praėjusių kalendorinių metų 3 kalendorinių mėnesių (trylikto – penkiolikto) prieš einamąjį mėnesį vidutinių biokuro biržos (skiedrų) kainų šalyje aritmetinis vidurkis, Eur/tne;

MBŠ, i praėjusių kalendorinių metų atitinkamo mėnesio i vidutinė biokuro biržos (skiedrų) kaina šalyje, Eur/tne.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-56, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03367

 

12. Komisija, nustačiusi, kad biokuro pirkimo–pardavimo sutartis tarp energijos išteklių rinkos dalyvių yra sudaryta nesilaikant Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse nustatytos tvarkos, neįtraukia tokių sandorių vertės į vidutinės biokuro rinkos kainos skaičiavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-199, 2015-03-02, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05893

 

13. Komisijos nustatytos vidutinės atitinkamos rūšies biokuro kainos taikomos taip, kaip numatyta Šilumos kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959; 2013, Nr. 78-3937), ir Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų apraše, patvirtintame Komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 (Žin., 2010, Nr. 122-6254, 2013, Nr. 25-1250).

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Asmenys, pažeidę šio Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Komisijos veiksmai ar neveikimas, įgyvendinant šį Aprašą, gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

_______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-365, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10647

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-199, 2015-03-02, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05893

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-42, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02721

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3E-56, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03367

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo