Suvestinė redakcija nuo 2023-10-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02723

 

 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ TEIKTI DUOMENIS, DOKUMENTUS IR GAUTI PASLAUGAS VALSTYBĖS ĮMONĖJE REGISTRŲ CENTRE IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario 12 d. Nr. VE-87 (1.3 E)

Vilnius

 

 

1Tvirtinu Įgaliojimų teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas valstybės įmonėje Registrų centre išdavimo ir panaikinimo taisykles (pridedama).

2Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. kovo 1 d.

3Pripažįstu netekusiu galios valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymą Nr. v-267 „Dėl Įgaliojimų teikti duomenis Juridinių asmenų registrui bei teikti ir gauti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenis išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                          Saulius Urbanavičius

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybės įmonės Registrų centro  generalinio direktoriaus

2021 m. vasario 12 d. įsakymu  Nr. VE-87 (1.3 E)

(valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus

2023 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. VE-430 (1.3 E)

redakcija)

 

 

ĮGALIOJIMŲ TEIKTI DUOMENIS, DOKUMENTUS IR GAUTI PASLAUGAS VALSTYBĖS ĮMONĖJE REGISTRŲ CENTRE IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Įgaliojimų teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas valstybės įmonėje Registrų centre išdavimo ir panaikinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja įgaliojimų, kuriais juridiniai asmenys įgalioja atstovą pasirašyti ir teikti duomenis, dokumentus Taisyklėse nurodytiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms, užsakyti ir gauti Taisyklėse nurodytų registrų ir valstybės informacinių sistemų paslaugas, gauti kitas Taisyklėse nurodytas valstybės įmonės Registrų centro (toliau – Registrų centras) paslaugas, rengimo, išdavimo, pateikimo ir panaikinimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Juridinių asmenų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Juridinių asmenų registro nuostatai), Nekilnojamojo turto registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“, Sutarčių ir teisių suvaržymų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 432 „Dėl Sutarčių registro reorganizavimo ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registro nuostatų patvirtinimo“, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“, Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-727 „Dėl Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“, Antstolių informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“, Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“,  Informacinės sistemos „E. sąskaita“ nuostatais, patvirtintais Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-316 „Dėl informacinės sistemos „E. sąskaita“ nuostatų ir informacinės sistemos „E. sąskaita“ duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, Valstybės įmonės Registrų centro įstatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 4-899 „Dėl Valstybės įmonės Registrų centro įstatų patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

ĮGALIOJIMO IŠDAVIMO IR PATEIKIMO TVARKA

 

3. Juridinis asmuo gali išduoti įgaliojimą atstovui – fiziniam asmeniui gauti Registrų centre šias paslaugas (teises) (toliau – Įgaliojimas):

3.1. pasirašyti ir teikti dokumentus Juridinių asmenų registrui (toliau – JAR) bei užsakyti ir gauti Nekilnojamojo turto registro (toliau – NTR) paslaugas:

3.1.1. dėl juridinio asmens duomenų ir (ar) dokumentų pakeitimų registravimo;

3.1.2. dėl pavadinimo laikino įrašymo;

3.1.3. dėl Elektroninio sertifikuoto registro išrašo (ESI) užsakymo;

3.1.4. dėl finansinių ataskaitų rinkinių teikimo;

3.1.5. dėl viešųjų pranešimų elektroniniam leidiniui pateikimo;

3.1.6. dėl sutikimo suteikti patalpas juridinio asmens buveinei registruoti;

3.1.7. dėl Registrų centro savitarnoje teikiamų NTR paslaugų / dokumentų, susijusių su įmonės turtu, užsakymo;

3.1.8. dėl kitų Registrų centro savitarnoje teikiamų NTR paslaugų / dokumentų užsakymo;

3.2. pasirašyti ir teikti duomenis Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (toliau – JADIS), užsakyti ir gauti JADIS duomenis:

3.2.1. dėl dalyvių sąrašo teikimo;

3.2.2. dėl dalyvių sąrašų / išrašų užsakymo;

3.3. pasirašyti ir teikti duomenis JADIS naudos gavėjų posistemiui, užsakyti ir gauti JADIS naudos gavėjų posistemio duomenis:

3.3.1. dėl naudos gavėjų sąrašo teikimo;

3.3.2. dėl naudos gavėjų sąrašų / išrašų užsakymo;

3.4. pasirašyti ir teikti duomenis Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinei sistemai (toliau – VIRSIS):

3.4.1. dėl duomenų apie viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo dalyvius, veiklą ir valdomas visuomenės informavimo priemones teikimo;

3.4.2. dėl duomenų apie viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui suteiktas lėšas teikimo;

3.5. užsakyti ir gauti JAR, NTR ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registro (toliau – STSR) archyvo dokumentų kopijas ar nuorašus;

3.6. prisijungti prie elektroninių varžytynių ir aukcionų portalo:

3.6.1. registruotis į aukcionus;

3.6.2. registruotis į elektronines varžytynes;

3.7. suteikti teises E. sąskaitos informacinėje sistemoje elektroniniu būdu tvarkyti E. sąskaita paskyros bei jos sąskaitų faktūrų duomenis;

3.8. suteikti teisę panaudoti Registrų centro savitarnos avansą;

3.9. suteikti teises Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje užsakyti elektronines medicinines pažymas (E047/E048) darbuotojams;

3.10. STSR ir NTR paslaugas:

3.10.1. sudaryti (pakeisti) įkeitimo sandorį informacinių technologijų priemonėmis ir registruoti STSR;

3.10.2. pateikti prašymą išregistruoti pasibaigusią hipoteką (įkeitimą) iš NTR ir STSR;

3.10.3. kreditoriui patvirtinti hipotekos (įkeitimo) pabaigą NTR ir (ar) STSR;

3.10.4. pranešti apie sudarytą, pakeistą ar baigtą įkeitimo sandorį (kai įkeitimo objektas perduodamas kreditoriui);

3.10.5. pranešti apie sudarytą neregistruojamų daiktų lizingo (finansinės nuomos) sutartį, pirkimo–pardavimo sutartį, nuomos (panaudos) sutartį, jos pakeitimą ar pabaigą ir registruoti STSR;

3.10.6. gauti duomenis iš NTR ar STSR apie hipotekas (įkeitimus) ir (ar) neregistruojamų daiktų sutartis;

3.10.7. sudaryti / nutraukti nuomos sutartį ir registruoti NTR;

3.10.8. sudaryti / nutraukti panaudos sutartį ir registruoti NTR;

3.10.9.        sudaryti / nutraukti subnuomos sutartį ir registruoti NTR;

3.10.10.      sudaryti / nutraukti preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį ir registruoti NTR.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VE-496 (1.3 E), 2023-09-26, paskelbta TAR 2023-09-26, i. k. 2023-18745

 

4. Įgaliojimas gali būti rengiamas ir teikiamas Registrų centrui: 

4.1. elektroniniu būdu per Registrų centro savitarną, naudojantis Juridinių asmenų registravimo elektronine paslauga (toliau – JAREP), užpildant nustatytos formos Įgaliojimą (Taisyklių 1 priedas), jį pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu. Šiuo būdu Įgaliojimas gali būti rengiamas 3.1 – 3.10 papunkčiuose numatytoms paslaugoms (teisėms) gauti;

4.2. popierine forma, asmeniškai arba paštu bet kuriam Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniui pateikiant užpildytą nustatytos formos Įgaliojimą (Taisyklių 2 priedas), pasirašytą rašytiniu parašu. Teikiant dokumentus Registrų centrui asmeniškai turi būti pateikiamas galiojantis dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, siunčiant paštu – šio dokumento kopija. Popierine forma parengtas Įgaliojimas gali būti teikiamas 3.1 – 3.5, 3.9, 3.10 papunkčiuose numatytoms paslaugoms (teisėms) gauti;

4.3. Registrų centro Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinės sistemos elektroninio pristatymo dėžutės adresu arba Registrų centro elektroniniu paštu (info@registrucentras.lt), pateikiant užpildytą, kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą, nustatytos formos Įgaliojimą (Taisyklių 2 priedas), tik tais atvejais, jei nesudaryta galimybė parengti ir pateikti Įgaliojimą tiesiogiai elektroniniu būdu per Registrų centro savitarną. Įgaliojimo pateikimas šiame papunktyje nurodytais būdais prilyginamas Įgaliojimo pateikimui popierine forma. Šiais būdais Įgaliojimas gali būti teikiamas 3.1 – 3.5, 3.9, 3.10 papunkčiuose numatytoms paslaugoms (teisėms) gauti.

5. Įgaliojime įgaliotojo atstovu (-ais) nurodomas (-i) juridinio asmens vadovas arba valdymo organo nariai (daugiau kaip pusė valdymo organo narių), veikiantys pagal JAR įregistruotą juridinio asmens atstovavimo taisyklę.

6. Įgaliojime įgaliotiniu nurodomas tik Lietuvos Respublikos gyventojų registre įregistruotas fizinis asmuo.

7. Rengiant Įgaliojimą turi būti užpildyti visi nustatytoje Įgaliojimo formoje nurodyti laukai ir pažymėtos viena, kelios arba visos šioje formoje nurodytos paslaugos (teisės).

8. Įgaliojimą pasirašo įgaliojime nurodytas įgaliotojo atstovas (-ai).

9. Taisyklių 4.2 – 4.3 papunkčiuose nustatyta tvarka parengtą ir pasirašytą Įgaliojimą Registrų centrui gali pateikti įgaliotojas (įgaliotojo atstovas) arba Įgaliojime nurodytas įgaliotinis.

10. Už Įgaliojimo, gauto popierine forma, įrašymą mokamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimas. Atlyginimas turi būti sumokėtas per 3 darbo dienas nuo Įgaliojimo pateikimo Registrų centrui.

11. Pateikto Įgaliojimo duomenys įrašomi į JAREP Įgaliojimų posistemę per 3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už Įgaliojimo įrašymą.

12. Jei Įgaliojimas užpildytas ir pateiktas nesilaikant Taisyklėse nurodytų reikalavimų, Registrų centras per 6 darbo dienas nuo Įgaliojimo gavimo dienos informuoja Įgaliojimą pateikusį asmenį apie priežastis, dėl kurių Įgaliojimo duomenys į JAREP Įgaliojimų posistemę neįrašyti.

 

III SKYRIUS

ĮGALIOJIMO PASIBAIGIMAS

 

13. Įgaliojimas pasibaigia:

13.1. suėjus Įgaliojime nurodytam terminui;

13.2. įgaliotojui panaikinus Įgaliojimą. Norėdamas panaikinti išduotą Įgaliojimą, juridinio asmens vadovas (asmenys, veikiantys juridinio asmens vardu) užpildo nustatytą Įgaliojimo panaikinimo formą (Taisyklių 3 priedas). Įgaliotojas turi užpildyti visus Įgaliojimo formoje nurodytus laukus ir pažymėti paslaugų grupę (grupes), kurioje (kuriose) esančiai (esančioms) paslaugai (paslaugoms) (teisei (teisėms) išduotas Įgaliojimas naikinamas. Užpildyta ir pasirašyta Įgaliojimo panaikinimo forma gali būti pateikiama Taisyklių 4.1 – 4.3 papunkčiuose nustatyta tvarka;

13.3. įgaliotiniui atsisakius Įgaliojimo. Norėdamas atsisakyti išduoto Įgaliojimo, įgaliotinis pateikia prašymą, kuriame nurodo Įgaliojimą išdavusį juridinį asmenį ir paslaugas (teises), kurių atsisakoma. Užpildytas ir pasirašytas prašymas gali būti pateikiamas Taisyklių 4.2 – 4.3 papunkčiuose nustatyta tvarka.

14. Duomenys apie Įgaliojimo pabaigą JAREP Įgaliojimų posistemėje įrašomi neatlygintinai.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Už JAR, NTR, STSR, JADIS ir VIRSIS teikiamų duomenų ir dokumentų teisingumą bei tikslumą teisės aktų nustatyta tvarka atsako juridinio asmens valdymo organas, jei įstatymuose ir steigimo dokumentuose nenurodyta kitaip.

16. Pateikto Įgaliojimo ir jo duomenų teisėtumas netikrinamas.

17. Registrų centras teisės aktų nustatyta tvarka atsako už pateiktų Įgaliojimų ir juose nurodytų duomenų saugojimą.

18. Įgaliojime nurodyti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Valstybės įmonės Registrų centro savitarnoje tvarkomų asmens duomenų apsaugos aprašu, patvirtintu Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. VE-616 (1.3 E) „Dėl Valstybės įmonės Registrų centro savitarnoje tvarkomų asmens duomenų apsaugos aprašo patvirtinimo“, ir naudojami įgaliotojui ir įgaliotiniui identifikuoti, kreipiantis į Registrų centrą dėl Įgaliojime nurodytų paslaugų gavimo.

19. Įgaliojimų duomenys JAREP Įgaliojimų posistemėje saugomi 10 metų nuo Įgaliojimo pasibaigimo. Iki 2022 m. gruodžio 31 d. pateikti Įgaliojimai ir jų duomenys taip pat saugomi JAR duomenų bazėje Juridinių asmenų registro nuostatų 136 punkto nustatyta tvarka ir terminais. Pasibaigus Įgaliojimų ir jų duomenų saugojimo terminui Įgaliojimai ir jų duomenys sunaikinami.

 

_______________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. VE-430 (1.3 E), 2023-08-08, paskelbta TAR 2023-08-08, i. k. 2023-15972

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas VE-496

Priedo pakeitimai:

Nr. VE-946 (1.3 E), 2021-12-31, paskelbta TAR 2021-12-31, i. k. 2021-27935

Nr. VE-922 (1.3 E), 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-29, i. k. 2021-27422

Nr. VE-4 (1.3 E), 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-05, i. k. 2022-00114

Nr. VE-100 (1.3 E), 2023-02-07, paskelbta TAR 2023-02-07, i. k. 2023-02275

Nr. VE-430 (1.3 E), 2023-08-08, paskelbta TAR 2023-08-08, i. k. 2023-15972

Nr. VE-496 (1.3 E), 2023-09-26, paskelbta TAR 2023-09-26, i. k. 2023-18745

 

2 priedas VE-496

Priedo pakeitimai:

Nr. VE-922 (1.3 E), 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-29, i. k. 2021-27422

Nr. VE-4 (1.3 E), 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-05, i. k. 2022-00114

Nr. VE-430 (1.3 E), 2023-08-08, paskelbta TAR 2023-08-08, i. k. 2023-15972

Nr. VE-496 (1.3 E), 2023-09-26, paskelbta TAR 2023-09-26, i. k. 2023-18745

 

3 priedas VE-430

Priedo pakeitimai:

Nr. VE-430 (1.3 E), 2023-08-08, paskelbta TAR 2023-08-08, i. k. 2023-15972

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

VĮ Registrų centras, Įsakymas

Nr. VE-946 (1.3 E), 2021-12-31, paskelbta TAR 2021-12-31, i. k. 2021-27935

Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. VE-87 (1.3 E) „Dėl Įgaliojimų teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas valstybės įmonėje Registrų centre išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

VĮ Registrų centras, Įsakymas

Nr. VE-922 (1.3 E), 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-29, i. k. 2021-27422

Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. VE-87 (1.3 E) „Dėl Įgaliojimų teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas valstybės įmonėje Registrų centre išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

VĮ Registrų centras, Įsakymas

Nr. VE-4 (1.3 E), 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-05, i. k. 2022-00114

Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. VE-87 (1.3 E) „Dėl Įgaliojimų teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas valstybės įmonėje Registrų centre išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybės įmonė Registrų centras, Įsakymas

Nr. VE-100 (1.3 E), 2023-02-07, paskelbta TAR 2023-02-07, i. k. 2023-02275

Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. VE-87 (1.3 E) „Dėl Įgaliojimų teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas valstybės įmonėje Registrų centre išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Valstybės įmonė Registrų centras, Įsakymas

Nr. VE-430 (1.3 E), 2023-08-08, paskelbta TAR 2023-08-08, i. k. 2023-15972

Dėl valstybės įmonės Registrų centro 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. VE-87 (1.3 E) „Dėl Įgaliojimų teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas valstybės įmonėje Registrų centre išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

6.

Valstybės įmonė Registrų centras, Įsakymas

Nr. VE-496 (1.3 E), 2023-09-26, paskelbta TAR 2023-09-26, i. k. 2023-18745

Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. VE-87 (1.3 E) „Dėl Įgaliojimų teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas valstybės įmonėje Registrų centre išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo