Suvestinė redakcija nuo 2020-12-17

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21495

 

 

herbas

 

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JAUNIMO SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ ORGANIZUOJANČIŲ ORGANIZACIJŲ AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 21 d. Nr. 2V-219 (1.4)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-254 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017–2019 metų strateginiame veiklos plane nurodytos 01.02 programos „Užimtumo didinimas“ priemonę „Įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančias programas“ ir 03.02 programos „Jaunimo politikos įgyvendinimas“ priemonę „1.2.2. įgyvendinti „Nacionalinę jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos priemones“ pagal Nacionalinės jaunimo politikos plėtros programos 2017–2019 metų veiksmų planą, pagal kompetenciją vykdant šiuos veiksmus“ ir siekiant įgyvendinti Nacionalinę jaunimo savanoriškos veiklos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A1-73 „Dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos patvirtinimo“, ir remdamasis Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”:

1. Tvirtinu Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                            Jonas Laniauskas

 

 

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 2V-219 (1.4)

 

JAUNIMO SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ ORGANIZUOJANČIŲ ORGANIZACIJŲ AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų (toliau – SVO organizacija) akreditavimo tikslą ir uždavinius, akreditavimo kriterijus, akreditavimo vykdytojus, jų darbo organizavimą, teises ir pareigas, jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarką.

2. Aprašas parengtas siekiant įgyvendinti Nacionalinę jaunimo savanoriškos veiklos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A1-73 „Dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos patvirtinimo“, Jaunimo savanoriškos tarnybos (toliau – JST) organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” ir 01.02 programos „Užimtumo didinimas“ priemonę „Įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančias programas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“,  pagal Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A1-692 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano patvirtinimo“.  

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-239 (1.4), 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-16, i. k. 2020-27414

 

3.      Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. administracinė pagalba – Priimančios organizacijos ir SVO organizacijos vykdoma veikla, siekiant padėti savanoriui užpildyti Jaunimo savanoriškos tarnybos sutartį, prašymus dėl sutarties koregavimo, nutraukimo, administruoti dokumentus, pagrindžiančius savanoriškos veiklos metu patirtas išlaidas, ir kitus su savanoriška veikla susijusius dokumentus.

3.2. akreditavimas – procesas, kurio metu potencialios SVO įvertinamos pagal Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus įsakymu patvirtintame Apraše numatytus vertinimo kriterijus, siekiant nustatyti jų pasiruošimą organizuoti savanorišką veiklą, ir kuris leidžia nustatyti gaires ir prioritetus tolesniam SVO mokymuisi ir tobulėjimui;

3.3. ekspertas – asmuo, išmanantis jaunimo neformaliojo ugdymo principus, savanoriškos veiklos Lietuvoje kontekstą bei turintis darbo patirties organizuojant ar koordinuojant jaunimo savanorišką veiklą arba turintis jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų arba savanorius priimančių organizacijų akreditavimo patirties;

3.4. jaunimo savanorius priimanti organizacija (toliau – priimanti organizacija) –Lietuvos Respublikoje įregistruotas ne pelno siekiantis juridinis asmuo, turintis galiojančią akreditaciją įgyvendinti jaunimo savanorišką veiklą ar nacionalines savanoriškos veiklos programas, galintis sudaryti sąlygas savanoriams tobulėti asmeniškai ar profesinėje srityje ir užtikrinti jų palaikymą.

3.5. SVO organizacija – akredituota Lietuvos Respublikoje veikianti nevyriausybinė organizacija, galinti užtikrinti savanorių dalyvavimą savanoriškoje veikloje, bendradarbiavimą su Priimančiomis organizacijomis, teikti Priimančioms organizacijoms metodinį palaikymą dėl savanoriškos veiklos metu savanorio įgytų kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-239 (1.4), 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-16, i. k. 2020-27414

 

3.6. mentorius – asmuo, SVO organizacijoje dirbantis arba atliekantis savanorišką veiklą, atsakingas už savanorių dalyvavimą savanoriškoje tarnyboje, savanoriškos veiklos metu įgytų kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo organizavimą, kuratorių informavimą ir konsultavimą dalyvavimo programoje ir savanoriškos veiklos įgyvendinimo klausimais.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-239 (1.4), 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-16, i. k. 2020-27414

 

3.7. SVO organizacijų akreditavimo komisija (toliau – Komisija) – sprendimus SVO organizacijų akreditavimo klausimais priimantis organas, sudarytas Departamento direktoriaus 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 2V-195 (1.4) „Dėl jaunimo SVO organizacijų akreditavimo komisijos sudėties patvirtinimo“ iš Departamento, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų tarybos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 2V-239 (1.4), 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-16, i. k. 2020-27414

 

4.      Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintame Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo apraše ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

JAUNIMO SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ ORGANIZUOJANČIŲ ORGANIZACIJŲ AKREDITAVIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

5. SVO organizacijų akreditavimo tikslas – įvertinti organizacijos, norinčios tapti SVO organizacija, pasirengimą  įgyvendinti Jaunimo savanoriškos tarnybos programos veiklas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-239 (1.4), 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-16, i. k. 2020-27414

 

6.      SVO organizacijų akreditavimo uždaviniai:

6.1.   įvertinti SVO organizacijos potencialą ir pasirengimą organizuoti savanorišką veiklą;

6.2.   įvertinti SVO organizacijos galimybes teikti metodinę pagalbą priimančioms organizacijoms, padėti organizacijoms;

6.3. užtikrinti, kad Jaunimo savanorišką tarnybą įgyvendintų pasirengusios kokybiškai veikti SVO organizacijos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-239 (1.4), 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-16, i. k. 2020-27414

 

6.4. padėti organizacijai nustatyti tolesnes mokymosi galimybes;

6.5. įvertinti SVO organizacijos galimybes užtikrinti kokybišką savanorius priimančių organizacijų tinklą;

6.6. įvertinti SVO organizacijos galimybes užtikrinti kokybišką veiklą paraiškoje nurodytose savivaldybėse.

 

III SKYRIUS

JAUNIMO SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ ORGANIZUOJANČIOS ORGANIZACIJOS

 

7.  SVO organizacijos turi atitikti šiuos kriterijus:

7.1. būti nevyriausybine organizacija;

7.2. vykdyti įstatuose numatytą veiklą nemažiau kaip 12 mėn.;

7.3. viešai skelbti finansinės veiklos, veiklos ataskaitas ar metinį pranešimą;

7.4.   nebūti likviduojama, sudariusi taikos sutartį su kreditoriais, sustabdžiusi ar apribojusi savo veiklą;

7.5. SVO organizacijoje dirbantis arba atliekantis savanorišką veiklą mentorius, privalo turėti nemažiau kaip 1 metus darbo patirties jaunimo neformaliojo ugdymo ir savanoriškos veiklos srityje.

 

 

IV SKYRIUS

JAUNIMO SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ ORGANIZUOJANČIŲ ORGANIZACIJŲ AKREDITAVIMO VYKDYTOJAI IR JŲ DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8.      SVO organizacijų akreditavimo procesą koordinuoja Departamentas.

9. SVO organizacijų akreditavimą vykdo ekspertai, kuriuos LR viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka Departamentas ir Komisija. Ekspertais gali būti Departamento direktoriaus įsakymu paskirti Departamento darbuotojai, kurie atitinka ekspertams keliamus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-239 (1.4), 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-16, i. k. 2020-27414

 

10.    SVO organizacijų akreditavimą vykdantys ekspertai bei Komisijos nariai privalo tiek teoriškai, tiek praktiškai išmanyti jaunimo savanoriškos veiklos principus bei specifiką, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, išmanyti neformaliojo ugdymo principus, Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo principus, Lietuvoje vykdomas kitas savanorystės programas, būti susipažinusiam su savanoriškos veiklos principais ir specifika Europoje.

11.       SVO organizacijos akreditacijos procedūra nuo dienos, kai paraiška perduodama akreditavimą vykdančiam ekspertui, iki akreditacijos sprendimo pateikimo organizacijai negali būti ilgesnė nei 30 darbo dienų. Šis terminas gali būti pratęstas dėl ne nuo akreditavimą vykdančių ekspertų priklausančių aplinkybių (SVO organizacijų, trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo ir kt.) tačiau ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų.

 

V SKYRIUS

AKREDITAVIMĄ VYKDANČIŲJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

12.    Akreditavimą vykdantys ekspertai, Komisijos nariai ir kiti asmenys, vienu ar kitu būdu įsitraukę į akreditavimo eigą, turi užtikrinti nešališkumą akredituojamos SVO organizacijos atžvilgiu, informacijos konfidencialumą ir viešai neskelbti galutinio sprendimo, kol nepasibaigęs akreditavimo procesas.

13. Akredituodami SVO organizaciją ekspertai turi vadovautis Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo apraše nurodytomis SVO organizacijų funkcijomis ir SVO organizacijų kokybę reguliuojančiais teisės aktais.

 

VI SKYRIUS

JAUNIMO SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ ORGANIZUOJANČIŲ ORGANIZACIJŲ AKREDITAVIMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 2V-173 (1.4), 2019-08-30, paskelbta TAR 2019-09-02, i. k. 2019-13830

 

14.    SVO organizacijų akreditavimas pradedamas gavus savanorišką veiklą organizuoti ketinančios organizacijos užpildytą paraišką (1 priedas).

15.    Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas:

15.1. potencialios SVO organizacijos steigimo dokumentai (įstatų, nuostatų ar kt.);

15.2. dokumentas, patvirtinantis, kad potencialios SVO organizacijos vadovas yra įstaigos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro išrašas);

15.3. mentoriaus (-ių) patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą programą patvirtinantys dokumentai (pvz., gyvenimo aprašymas);

15.4. jei potencialią SVO organizaciją atstovauja ne jos vadovas, – dokumentas, patvirtinantis asmens teisę veikti jos vardu;

15.5. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija, užpildyta pagal Aprašo nustatytą formą (Aprašo 2 priedas).

16. Potencialių SVO organizacijų akreditavimas organizuojamas ne mažiau nei 4 kartus per metus. Potencialių SVO organizacijų paraiškų priėmimo etapų laikotarpiai viešai skelbiami Departamento internetinėje svetainėje www.jrd.lt. Paraiškų priėmimui skiriama 30 kalendorinių dienų nuo paskelbimo apie naują paraiškų priėmimo etapą dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-239 (1.4), 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-16, i. k. 2020-27414

 

17.    SVO organizacijai akreditacija suteikiama 3 metams. Galutinį sprendimą dėl akreditacijos priima Departamento direktorius atsižvelgdamas į ekspertų ir Komisijos rekomendacijas.

18.    SVO organizacijų akreditavimas vyksta toliau nurodyta tvarka:

18.1. potenciali SVO organizacija turi pateikti užpildytą paraiškos formą (1 priedas) su Aprašo 15 punkte nurodytais dokumentais Departamento direktoriaus įsakymu paskirtam specialistui (toliau – Departamento specialistas). Paraiškos forma turi būti pateikta elektroniniu formatu projektai@jrd.lt ir pasirašyta organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens;

18.2. Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas specialistas (toliau – Departamento specialistas) atlieka gautos paraiškos formaliųjų kriterijų vertinimą pagal vertinimo formą (3 priedas). Jeigu paraiška atitinka minėtus reikalavimus, ji perduodama akreditavimą vykdantiems ekspertams. Jeigu paraiška neatitinka 16 punkte nurodytų reikalavimų, Departamento specialistas kreipiasi į organizaciją su nurodymu pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos. Departamento specialistas prašo pareiškėjo pateikti trūkstamus dokumentus vieną kartą. Jeigu pareiškėjas per 3 darbo dienas nepateikė visų reikalaujamų dokumentų ir (ar) nepateikė paaiškinimų ir patikslinimų, Departamento specialistas apie tai informuoja Komisijos sekretorių, pateikdamas suvestinę, kurioje nurodo organizaciją (-as), kuri (-ios) neatitinka formaliojo kriterijaus (-ų), atmetimo priežastis, ir susijusius dokumentus. Komisija, įvertinusi komisijos sekretoriaus komisijai pateiktą informaciją (duomenis), pritaria arba nepritaria organizacijos (-ų) atmetimui.

18.3. Po formaliųjų kriterijų vertinimo paraiškos perduodamos ekspertams. Akreditavimą vykdantys ekspertai įvertina paraiškas. Vieną paraišką vertina du ekspertai.

18.4. Akreditaciją vykdantys ekspertai turi įvertinti organizacijos paraiškoje ir (ar) vertinimo vizito metu pateiktą informaciją ir nustatyti, ar potenciali SVO organizacija atitinka Aprašo 4 priede numatytus kriterijus. Bent vienas iš dviejų paraišką vertinančių ekspertų privalo dalyvauti potencialios SVO organizacijos vertinimo vizite. Ekspertas potencialios SVO organizacijos tinkamumo tapti SVO organizacija vertinimą pateikia Departamentui užpildydamas SVO organizacijos akreditacijos įvertinimo formą (4 priedas) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo organizacijos vertinimo vizito.

Jeigu ekspertas nedalyvauja SVO organizacijos vertinimo vizite, vertinimo metu atlieka tik dokumentuose nurodytos informacijos vertinimą, nevertina  SVO organizacijos akreditacijos įvertinimo formos 7 punkto (4 priedas) ir nurodo, kad vertinimo vizite nedalyvavo. SVO organizacijos akreditacijos vertinimo vizite nedalyvavęs ekspertas, vertinimo metu daugiausiai gali skirti 24 balus.

Jeigu komisija organizacijos paraišką perduoda vertinti trečiam ekspertui, ekspertas privalo organizuoti SVO organizacijos vertinimo vizitą.

Organizacijos vertinimo metu visi ekspertai turi teisę kreiptis į organizaciją dėl trūkstamos ir (ar) neaiškiai dokumentuose pateiktos informacijos, tai turi būti pažymėta SVO organizacijos akreditacijos įvertinimo formoje.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-40 (1.4), 2020-03-02, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04730

 

18.5. Akreditavimą vykdantis ekspertas, organizuoja vertinimo vizitą potencialioje SVO organizacijoje. Vertinimo vizito data ir laikas turi būti iš anksto suderinti ir įvykti abiem pusėms patogiu laiku. Akredituojantis ekspertas privalo sutarti el. paštu ar telefonu tikslų vizito laiką ir vietą su potencialia SVO organizacija ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki vizito. Susitikime privalo dalyvauti potencialios SVO organizacijos vadovas ir mentorius (-ai);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-40 (1.4), 2020-03-02, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04730

 

18.6. Organizacijai ekspertinio vertinimo metu daugiausia gali būti skiriami 28 balai. Tinkamomis tapti SVO organizacijomis pripažįstamos ir akreditacija yra suteikiama toms organizacijoms, kurios surinko ne mažiau kaip 16 balų. Organizacijos reitinguojamos pagal dviejų ekspertų skirtų balų vidurkį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-40 (1.4), 2020-03-02, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04730

 

18.7. Komisijos posėdžio metu komisija, atsižvelgdama į ekspertų vertinimus, išvadas bei siūlymus dėl pareiškėjo tinkamumo tapti SVO organizacija ir įvertinusi Departamento organizacijų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis bei kita su organizacijomis, jų vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų dėl pareiškėjo tinkamumo tapti SVO organizacija vidurkiui. Jeigu komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui arba jeigu tarp pirmojo ir antrojo akreditaciją vertinančių ekspertų skirtų balų sumų skirtumas didesnis nei 6 balai, organizacijos paraiška perduodama trečio eksperto vertinimui. Jeigu komisija priima sprendimą nepritarti trečiojo eksperto vertinimui, ji sprendžia klausimą dėl pakartotinio organizacijos vertinimo, kurį atlieka komisijos nariai. Kiek komisijos narių vertins organizaciją bei komisijos narių atliekamo pakartotinio organizacijos vertinimo tvarka nustatoma komisijos sprendimu ir pateikiama protokole.

Komisija priima protokolinį sprendimą ir pateikia Departamento direktoriui siūlymus dėl pareiškėjo tinkamumo tapti SVO organizacija ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo komisijos sprendimo priėmimo.

18.8. Departamento direktorius gavęs Komisijos siūlymus dėl akreditacijos suteikimo sprendimą dėl akreditacijos suteikimo arba nesuteikimo turi priimti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas;

18.9. Nesant galimybėms vykdyti kontaktines veiklas, potenciali SVO organizacija gali būti vertinama nuotolinio vaizdo pokalbio metu.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 2V-239 (1.4), 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-16, i. k. 2020-27414

 

19. Departamento direktorius, gavęs komisijos siūlymus dėl organizacijos tinkamumo tapti SVO organizacija, turi teisę:

19.1. akredituoti SVO organizaciją;

19.2. grąžinti paraišką Komisijai dėl siūlymo tikslinimo.

20.    Į akredituotų SVO organizacijų duomenų bazę interneto svetainėje www.jrd.lt duomenis įveda Departamento specialistas. Kartu su duomenimis persiunčiamas ir įstaigos logotipas (jpg arba png formatu). Jeigu SVO organizacija logotipo neturi, šalia jos aprašymo keliamas Departamento logotipas. Į duomenų bazę gali būti suvedamas ne visas paraiškos tekstas – turi būti siekiama, kad aprašymas būtų aiškus, glaustas, informatyvus ir suprantamas potencialiems duomenų bazės vartotojams.

21. Pakartotinai teikti akreditacijos paraiškas galima praėjus ne mažiau nei 1 mėnesiui nuo galutinio sprendimo dėl akreditacijos nesuteikimo, skaičiuojant nuo datos, nurodytos Departamento direktoriaus įsakyme. Teikiant pakartotiną paraišką akreditacijai gauti, kartu su atnaujinta paraiška organizacija turi pateikti trumpą informacija (laisva forma) oficialiu raštu apie pakeitimus, įgyvendintus atsižvelgiant į gautas rekomendacijas.

22. Akredituotos SVO organizacijos, norinčios plėsti vykdomos veiklos teritoriją, įtraukiant naujas savivaldybes, turi užtikrinti mentoriaus atliekančio veiklą savivaldybėje kompetencijas. Naujos savivaldybės mentoriaus ar veikiančios savivaldybės naujo mentoriaus gyvenimo aprašymas ir informacija apie SVO organizacijos atliktas ar atliekamas veiklas turi būti pateikta oficialiu raštu (laisva forma) Departamento specialistui, kuris oficialiu raštu patvirtina naujos savivaldybės mentoriaus ar veikiančios savivaldybės naujo mentoriaus atitiktį vykdyti SVO organizacijos veiklą arba informuoja apie mentoriaus neatitikimą keliamiems reikalavimams.

Departamento patvirtintas mentorius privalo dalyvauti programos įvadiniuose mokymuose, kuriuos per 14  kalendorinių dienų, suderinęs datą ir laiką su mentoriumi, organizuoja Departamento paskirtas specialistas. Įvardinių mokymų metu įvertinamas ir mentoriaus pasirengimas dirbti su  JST administravimo ir skaitmeninių ženkliukų išdavimo sistemomis bei esant poreikiui organizuojami papildomi šių sistemų įvadiniai mokymai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-239 (1.4), 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-16, i. k. 2020-27414

 

23. Akreditacija gali būti nutraukta, pastebėjus, jog SVO organizacija nesilaiko Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo arba  Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, SVO organizacijoms keliamų reikalavimų, bei vadovaujantis Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo kokybės ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Departamento direktoriaus  2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 2V-164 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo kokybės ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatomi grubūs JST programos įgyvendinimo pažeidimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-173 (1.4), 2019-08-30, paskelbta TAR 2019-09-02, i. k. 2019-13830

Nr. 2V-239 (1.4), 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-16, i. k. 2020-27414

 

24.    Sprendimo dėl akreditacijos apskundimo tvarka:

24.1. SVO organizacija, mananti kad Departamento direktoriaus priimtas sprendimas pažeidžia jos teises ir/ar teisėtus interesus, Departamentui per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo gavimo dienos gali pateikti skundą. Skundas turi būti pasirašytas organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens ir pateiktas Departamentui;

24.2. Departamentas gavęs skundą dėl priimto sprendimo turi jį išnagrinėti ir pateikti informaciją dėl tolesnių veiksmų SVO organizacijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų;

24.3. Departamento direktoriaus įsakymu paskirta skundų vertinimo komisija, išnagrinėjusi gautą skundą ir nustačiusi pažeidimus akreditacijos procedūroje, turi sudaryti sąlygas SVO organizacijai pakartoti akreditacijos procedūrą skiriant naują akreditacijos ekspertą.

 

VII SKYRIUS

JAUNIMO SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ ORGANIZUOJANČIŲ ORGANIZACIJŲ AKREDITACIJOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

25. SVO organizacijos veiklos patikra pradedama remiantis Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo kokybės ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinto Departamento direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 2V-164 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo kokybės ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“  28 punktu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-239 (1.4), 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-16, i. k. 2020-27414

 

26. Patikros ir akreditacijos nutraukimo tvarka:

26.1. SVO organizacijos veiklos patikra vykdoma remiantis Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo kokybės ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinto Departamento direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4d. įsakymu Nr. 2V-164 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo kokybės ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“  29-33 punktais;

26.2. Jei pasibaigus organizacijos patikros procedūrai Departamento direktorius patvirtina JST įgyvendinimo tikrinimo išvadas ir rekomendaciją pradėti organizacijos akreditacijos nutraukimo procedūrą, Departamentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas teikia pasiūlymą Komisijai dėl akreditacijos nutraukimo kartu pateikdamas organizacijos patikros išvadas;

26.3. Komisija susipažinusi su Departamento pateikta informacija priima sprendimą dėl pritarimo rekomendacijai nutraukti organizacijos akreditaciją bei per 5 darbo dienas informuoja apie sprendimą Departamento direktorių;

26.4. Departamento direktorius priima sprendimą dėl akreditacijos nutraukimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo pritarti rekomendacijai nutraukti organizacijos akreditaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-239 (1.4), 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-16, i. k. 2020-27414

 

27.          Departamento direktoriaus sprendimas dėl SVO organizacijos akreditacijos nutraukimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikiamas SVO organizacijai oficialiu raštu ar įsakymu. Kartu su sprendimu dėl akreditacijos nutraukimo SVO organizacijai pateikiamas Komisijos protokolo išrašas su motyvuotu sprendimu ir ar rekomendacijomis dėl akreditacijos nutraukimo.

28.    Nutraukus akreditaciją, SVO organizacijos duomenys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, nuo Departamento direktoriaus sprendimo priėmimo dienos, pašalinami iš akredituotų SVO organizacijų duomenų bazės interneto svetainėje www.jrd.lt.

Papildyta skyriumi:

Nr. 2V-173 (1.4), 2019-08-30, paskelbta TAR 2019-09-02, i. k. 2019-13830

 

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29.          Sprendimai dėl SVO organizacijų akreditacijos suteikimo ar nutraukimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Papildyta skyriumi:

Nr. 2V-173 (1.4), 2019-08-30, paskelbta TAR 2019-09-02, i. k. 2019-13830

 

_________________

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

4 priedas (turinio vertinimas)

Priedo pakeitimai:

Nr. 2V-40 (1.4), 2020-03-02, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04730

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2V-173 (1.4), 2019-08-30, paskelbta TAR 2019-09-02, i. k. 2019-13830

Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 2V-219 (1.4) „Dėl Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2V-40 (1.4), 2020-03-02, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04730

Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 2V-219 (1.4) „Dėl Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2V-239 (1.4), 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-16, i. k. 2020-27414

Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo 2V-219 (1.4) „Dėl Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo