Suvestinė redakcija nuo 2023-03-11

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06323

 

Nauja redakcija nuo 2021-09-17:

Nr. D1-518, 2021-09-07, paskelbta TAR 2021-09-16, i. k. 2021-19500

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BUVEINIŲ APSAUGAI SVARBIŲ TERITORIJŲ NUSTATYMO

 

2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 241 straipsnio 5 dalimi, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 597 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ 1.8.3 papunktį, Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“, 6 punktu,  1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos  su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/17/ES, 4 straipsnio 1 dalies nuostatas ir siekdamas užtikrinti vienodą ir objektyvų Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir rūšių buveinių apsaugos būklės vertinimą:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą (pridedama);

1.2. Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių geros apsaugos būklės kriterijų sąrašą;

1.3. Europos Bendrijos svarbos rūšių buveinių geros apsaugos būklės kriterijų sąrašą.

2. P a v e d u Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos per 1 mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo atnaujinti Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ standartines formas ir pateikti Europos Komisijai.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Navickas

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Priedų pakeitimai ir papildymai

Papildyta priedu:

Nr. D1-633, 2020-10-15, paskelbta TAR 2020-10-15, i. k. 2020-21464

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-20, 2021-01-12, paskelbta TAR 2021-01-13, i. k. 2021-00470

Nr. D1-166, 2021-03-24, paskelbta TAR 2021-03-24, i. k. 2021-05809

Nr. D1-350, 2021-06-07, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13031

Nr. D1-518, 2021-09-07, paskelbta TAR 2021-09-16, i. k. 2021-19500

Nr. D1-125, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-05-02, i. k. 2022-09009

Nr. D1-369, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-11-30, i. k. 2022-24232

Nr. D1-69, 2023-03-10, paskelbta TAR 2023-03-10, i. k. 2023-04346

 

EB svarbos natūralių buveinių geros apsaugos būklės kriterijų sąrašas

Papildyta priedu:

Nr. D1-518, 2021-09-07, paskelbta TAR 2021-09-16, i. k. 2021-19500

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-125, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-05-02, i. k. 2022-09009

Nr. D1-369, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-11-30, i. k. 2022-24232

Nr. D1-69, 2023-03-10, paskelbta TAR 2023-03-10, i. k. 2023-04346

 

EB svarbos rūšių geros apsaugos būklės kriterijų sąrašas

Papildyta priedu:

Nr. D1-518, 2021-09-07, paskelbta TAR 2021-09-16, i. k. 2021-19500

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-125, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-05-02, i. k. 2022-09009

Nr. D1-69, 2023-03-10, paskelbta TAR 2023-03-10, i. k. 2023-04346

 

Buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1100, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21547

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-176, 2019-03-25, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05113

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-335, 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-04, i. k. 2019-09015

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-230, 2020-04-21, paskelbta TAR 2020-04-22, i. k. 2020-08380

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-473, 2020-08-05, paskelbta TAR 2020-08-06, i. k. 2020-17021

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-633, 2020-10-15, paskelbta TAR 2020-10-15, i. k. 2020-21464

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-20, 2021-01-12, paskelbta TAR 2021-01-13, i. k. 2021-00470

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-166, 2021-03-24, paskelbta TAR 2021-03-24, i. k. 2021-05809

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-350, 2021-06-07, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13031

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-518, 2021-09-07, paskelbta TAR 2021-09-16, i. k. 2021-19500

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. D1-317 „Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-125, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-05-02, i. k. 2022-09009

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-369, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-11-30, i. k. 2022-24232

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-69, 2023-03-10, paskelbta TAR 2023-03-10, i. k. 2023-04346

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ pakeitimo