Suvestinė redakcija nuo 2018-12-29 iki 2019-04-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06323

 

TAR pastaba. Įsakymo papildymą priedais žiūrėti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2018 m. gruodžio 21 d. įsakyme Nr. D1-1100.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1100, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21547

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ pakeitimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BUVEINIŲ apsaugai svarbių teritorijų NUSTATYmo

 

2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 241 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 597 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ 1.8.3 papunkčiu, Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“, 6 punktu, įgyvendindamas 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 2 tomas, p. 102) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/17/ES (OL 2013 L 158, p. 193), nuostatas ir atsižvelgdamas į Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. sausio 2 d. raštą Nr. (4)-V3-4 (7.11) „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašo pateikimo“:

1. T v i r t i n u Buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą (pridedama).

2. P a v e d u Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos per 1 mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo atnaujinti Europos ekologinio tinklo Natura 2000 standartines formas ir pateikti Europos Komisijai.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Navickas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-317

 

BUVEINIŲ APSAUGAI SVARBIŲ TERITORIJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos pavadinimas

Kodas Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ duomenų bazėje

Savivaldybės pavadinimas

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai

1

Gandingos apylinkės

LTPLU0013

Plungės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 1 priede

Išsaugoti buveinę „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 5,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 4,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91E0, Aliuviniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 22,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6210, Stepinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 10,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 3,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9160, Skroblynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 9,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 21,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ palankios būklės ne mažesniame kaip 8,7 km upės ruože.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti ne mažiau kaip 17 ha ūdrai tinkamų buveinių.

2

Vainaičių tyras (Stalgo pelkė)

LTPLU0014

Plungės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 2 priede

Išsaugoti buveinę „7120 Degradavusios aukštapelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 19,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7140 Tarpinė pelkės ir liūnai“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91D0 Pelkiniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 75,6 ha plote.

3

Kęstaičių kaimo apylinkės

LTTEL0015

Plungės r., Telšių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 3 priede

Išsaugoti buveinę „6270 Rūšių turtingi smilgynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 2,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 8,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7140 Tarpinės pelkės ir liūnai“ palankios būklės ne mažiau kaip 8,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9010 Vakarų taiga“ palankios būklės ne mažiau kaip 14,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9050 Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 14 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91D0 Pelkiniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 13,7 ha plote.

4

Germanto ežeras

LTTEL0001

Telšių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 4 priede

Išsaugoti buveinę „3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis“ palankios būklės ne mažiau kaip 164 ha plote.

5

Laumių miškas

LTSKU0007

Skuodo r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 6 priede

Išsaugoti buveinę „91E0, Aliuviniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 4,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6450, Aliuvinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9010, Vakarų taiga“ palankios būklės ne mažiau kaip 85,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 2,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 2 ha plote.

6

Stalgėnų pievos

LTPLU0012

Plungės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 7 priede

Išsaugoti buveinę „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 14,7 ha plote.

7

Varduvos upė

LTMAZ0009

Mažeikių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 8 priede

Išsaugoti ir palaikyti ne mažiau kaip 30 ha ūdrai tinkamų buveinių.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91E0, Aliuviniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6210, Stepinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 2,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6450, Aliuvinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 14 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 22,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 14,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 29 ha plote.

8

Vidgirio miškas

LTMAZ0008

Mažeikių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 9 priede

Išsaugoti ir palaikyti tinkamų buveinių plotą ne mažesniame kaip 1 ha plote stačiosios dirvuolės radavietėse.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,5 ha plote.

9

Maigų miškas

LTMAZ0012

Mažeikių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 10 priede

Išsaugoti buveinę „9010, Vakarų taiga“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91D0 Pelkiniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 22,5 ha plote.

10

Grūšlaukės miškas

LTKRE0007

Kretingos r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 11 priede

Išsaugoti buveinę „9010, Vakarų taiga“ palankios būklės ne mažiau kaip 97,7 ha plote.

11

Sudėnų pievos

LTKRE0001

Kretingos r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 12 priede

Išsaugoti buveinę „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 9,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6450, Aliuvinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 63,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7230, Šarmingos žemapelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6410, Melvenynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6230 Rūšių turtingi briedgaurynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,6 ha plote.

12

Viršilų miškas

LTSKU0009

Skuodo r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 13 priede

Išsaugoti buveinę „7110, Aktyvios aukštapelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9010, Vakarų taiga“ palankios būklės ne mažiau kaip 43,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 8,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91D0 Pelkiniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 4,5 ha plote.

13

Šauklių riedulynas

LTSKU0002

Skuodo r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 14 priede

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 21 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „5130, Kadagynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 34,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6230 Rūšių turtingi briedgaurynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 5,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „4030 Viržynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6410 Melvenynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 6,9 ha plote.

14

Šventosios upės slėnis ties Margininkais

LTSKU0001

Skuodo r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 15 priede

Išsaugoti buveinę „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 30 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6450 Aliuvinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 14 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6530 Miškapievės“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,2 ha plote.

15

Rimšinės miškas

LTSKU0004

Skuodo r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 16 priede

Išsaugoti buveinę „9160, Skroblynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 8,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,5 ha plote.

16

Nasrėnų pievos

LTKRE0003

Kretingos r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 17 priede

Išsaugoti buveinę „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 10 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 1 ha plote.

17

Skrebio miškas

LTTRA0005

Trakų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 5 priede

Išsaugoti buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 23 ha plote

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ palankios būklės ne mažiau kaip 2 ha plote,

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9160, Skroblynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 51 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91E0 Aliuviniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti niūraspalvio auksavabalio buveinę, ne mažesniame nei 47 ha plote.

18

Luobos upė

LTSKU0005

Skuodo r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 18 priede

Išsaugoti buveinę „91E0, Aliuviniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 14 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 2,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6450, Aliuvinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 13,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 89,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91F0, Paupių guobynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 46,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinių „91F0, Paupių guobynai“ ir  „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ mozaiką ne mažiau kaip 23 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinių „91E0, Aliuviniai miškai“ ir  „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ mozaiką ne mažiau kaip 18 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 5 radavietėse.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti ne mažiau kaip 122 ha ūdrai tinkamų buveinių.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti paprastojo kūjagalvio populiaciją, kurios gausumas būtų ne mažesnis kaip 130 ind./ha.

19

Sausdravo upė

LTPLU0011

Plungės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 19 priede

Išsaugoti buveinę „91E0, Aliuviniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6450, Aliuvinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 34 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 6,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti mažosios nėgės populiaciją, kurios gausumas siekia 10 jauniklių/m2.

20

Salanto ir Blendžiavos upės

LTKRE0005

Plungės r., Kretingos r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 20 priede

Išsaugoti buveinę „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6450, Aliuvinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,08 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti mažosios nėgės populiaciją, siekiančią 10 jauniklių/m2 gausumą.

21

Minijos slėnis ties Dyburiais

LTKRE0002

Plungės r., Kretingos r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 21 priede

Išsaugoti buveinę „91E0, Aliuviniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 11,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6210, Stepinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 8,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 3,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9160, Skroblynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 10 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 68 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7220, Šaltiniai su besiformuojančiais tufais“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,046 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „8220, Silikatinių uolienų atodangos“ palankios būklės ne mažiau kaip 68 m. ilgio.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91F0, Paupių guobynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,6 ha plote.

22

Kulalių riedulynas

LTSKU0003

Skuodo r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 22 priede

Išsaugoti buveinę „6230, Rūšių turtingi briedgaurynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 3,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 6,8 ha plote.

23

Aitros upė

LTRIE0001

Klaipėdos r., Rietavo

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 23 priede

Išsaugoti ir palaikyti ūdrai tinkamas buveines ne mažesniame kaip 17 km upės ruože.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti tinkamą buveinių būklę mažiausiai 3 ovaliosios geldutės radavietėse.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91E0, Aliuviniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6210, Stepinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 17,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6410, Melvenynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 14 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6450, Aliuvinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 38,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 11 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 17 m buveinės ilgyje.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ palankios būklės ne mažesniame kaip 17 km upės ruože.

24

Verknės vidurupys

LTPRI0012

Prienų r., Trakų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 24 priede

Išsaugoti buveinę „3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ palankios būklės ne mažiau kaip 51,8 km atkarpoje.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6120, Karbonatinių smėlynų pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 2,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6210, Stepinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 4,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6410, Melvenynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 6,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6450, Aliuvinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 48,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 58,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6530, Miškapievės“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7230, Šarmingos žemapelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 16,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91D0 Pelkiniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91E0, Aliuviniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 46,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ne mažesnę kaip 20 individų didžiojo auksinuko populiaciją.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ne mažesnę nei 10 individų dvilapio purvuolio populiaciją.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ne mažesnę nei 20 individų pelkinės uolaskėlės populiaciją.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ne mažesnę nei 15 individų pleištinės skėtės populiaciją

 

 

 

 

 

Išsaugoti ne mažesnę nei 5 individų raudonpilvės kūmutės populiaciją

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti tinkamas buveines su ne mažiau kaip 3 ūdros individais.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti tinkamą buveinių būklę mažiausiai 3 ovaliosios geldutės radavietėse.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti tinkamas buveines su ne mažesne kaip 200 individų plikažiedžio linlapio populiacija.

25

Ankantų pelkė

LTTEL0003

Telšių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 25 priede

Išsaugoti ir palaikyti tinkamą buveinių būklę mažiausiai 1 skiauterėtojo tritono radavietėje.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6530, Miškapievės“ palankios būklės ne mažiau kaip 7,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7110, Aktyvios aukštapelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7140 Tarpinės pelkės ir liūnai“ palankios būklės ne mažiau kaip 3,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9010, Vakarų taiga“ palankios būklės ne mažiau kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 11 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91D0 Pelkiniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 9 ha plote.

26

Gojaus skroblynai

LTSIL0002

Šilalės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 26 priede

Išsaugoti buveinę „9160, Skroblynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 11,2 ha plote.

27

Lopaičių miškas

LTRIE0002

Rietavo

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 27 priede

Išsaugoti buveinę „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ palankios būklės ne mažiau kaip 5,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7140 Tarpinės pelkės ir liūnai“ palankios būklės ne mažiau kaip 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91D0 Pelkiniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 22 ha plote.

28

Medvėgalio pievos

LTSIL0003

Šilalės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 28 priede

Išsaugoti buveinę „6210, Stepinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 3,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 3,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,4 ha plote.

29

Moteraičio pievos

LTTEL0009

Telšių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 29 priede

Išsaugoti buveinę „6210, Stepinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 4,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,5 ha plote.

30

Alių pelkė

LTUTE0006

Utenos r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 30 priede

Išsaugoti buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 4,7 ha plote.

31

Žukiškės miškas

LTKEL0021

Kelmės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 31 priede

Išsaugoti buveinę „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 28,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 11,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9180, Griovių ir šlaitų miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 5,9 ha plote.“

32

Kazitiškio pelkė

LTIGN0033

Ignalinos r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 32 priede

Išsaugoti buveinę „7110, Aktyvios aukštapelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 50 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ palankios būklės ne mažiau kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 4,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti 6,6 ha tinkamų buveinių plotą ne mažiau kaip 1 dvilapio purvuolio radavietėje.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti 6,6 ha tinkamų buveinių plotą ne mažiau kaip 1 pelkinės uolaskėlės radavietėje.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti 6,6 ha tinkamų buveinių plotą ne mažiau kaip 1 žvilgančiosios riestūnės radavietėje.

33

Meros upė ir jos slėnis

LTSVE0008

Švenčionių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 33 priede

Meros upėje išsaugoti palankios būklės buveinę „3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ 14,8 km ruože.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9010, Vakarų taiga“ palankios būklės ne mažiau kaip 4,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti tinkamą buveinių būklę ne mažiau kaip 2 km ilgio mažosios nėgės neršto ruožuose, kur nėgės gausumas siekia 10 jauniklių/m2.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti tinkamas buveines su paprastojo kūjagalvio mikrobuveinėmis ne mažesniame kaip 2 km suminiame upės ruože, kur kūjagalvio gausumas ne mažesnis nei 130 ind./ha.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti tinkamas buveines su ne mažiau kaip 3 ūdros individais.

34

Pabradės smiltpievės

LTSVE0034

Švenčionių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 34 priede

Išsaugoti buveinių „2330, Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės“ ir  „4030, Viržynai“ mozaiką palankios būklės ne mažiau kaip 170 ha plote.

35

Pušnies pelkė

LTIGN0001

Ignalinos r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 35 priede

Išsaugoti buveinę „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ palankios būklės ne mažiau kaip 234 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „3140, Ežerai su menturdumlių bendrijomis“ palankios būklės ne mažiau kaip 178 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ palankios būklės ne mažiau kaip 2,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6210, Stepinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 2,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6450, Aliuvinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 30,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 9,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 25,8 ha plote.

36

Rūžo ežeras

LTIGN0026

Ignalinos r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 36 priede

Išsaugoti buveinę „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ palankios būklės ne mažiau kaip 35,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6450, Aliuvinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 2,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ palankios būklės ne mažiau kaip 3,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti tinkamas buveines su ne mažiau kaip 1 keturdantės suktenės radaviete.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti tinkamas buveines su ne mažiau kaip 1 mažosios suktenės radaviete.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ne mažesnę nei 9 individų plačiosios dusios populiaciją

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti 4 ha tinkamų buveinių plotą 1 pūslėtosios aldrūnės radavietėje.

37

Sarios upė

LTSVE0024

Švenčionių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 37 priede

Sarios upėje išsaugoti palankios būklės buveinę „3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ 9 km ruože.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9010, Vakarų taiga“ palankios būklės ne mažiau kaip 5,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 3,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti tinkamą buveinių būklę ne mažiau kaip 0,7 km ilgio mažosios nėgės neršto ruožuose, kur gausumas siekia 10 jauniklių/m2.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti tinkamas buveines su paprastojo kūjagalvio mikrobuveinėmis ne mažesniame kaip 0,7 km suminiame upės ruože, kur kūjagalvio gausumas ne mažesnis nei 130 ind./ha.

38

Vyžuonų šilas

LTUTE0011

Utenos r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 38 priede

Išsaugoti buveinę „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7230, Šarmingos žemapelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti 1,6 ha tinkamų buveinių plotą ne mažiau kaip 1 dvilapio purvuolio radavietėje.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti 1,6 ha tinkamų buveinių plotą ne mažiau kaip 1 pelkinės uolaskėlės radavietėje.

39

Žeimenos upė

LTSVE0020

Švenčionių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 39 priede

Žeimenos upėje išsaugoti palankios būklės buveinę „3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ 68 km ruože.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6270, Rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 5,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6450, Aliuvinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 104 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ palankios būklės ne mažiau kaip 7,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9010, Vakarų taiga“ palankios būklės ne mažiau kaip 39 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 48 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91E0, Aliuviniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinių „6450, Aliuvinės pievos“ ir „6410, Melvenynai“ mozaiką ne mažiau kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinių „9010, Vakarų taiga“ ir „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ mozaiką ne mažiau kaip 4,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti Baltijos lašišai migruoti ir veistis tinkamas buveines, kur lašišos jauniklių gausumas ne mažesnis kaip 1 ind./100 m2.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti kūdriniam pelėausiui maitintis tinkamas buveines su ne mažiau nei 2 šios rūšies radavietėmis, nutolusiomis viena nuo kitos daugiau kaip per 10 km.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti tinkamą buveinių būklę ne mažiau kaip 1,5 km ilgio mažosios nėgės neršto ruožuose, kur gausumas siekia 5 jaunikliai/m2.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti tinkamą buveinių būklę mažiausiai 5 ovaliosios geldutės radavietėse, kuriose aptinkama ne mažiau kaip 5 individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti paprastajam kirtikliui veistis tinkamas buveines 68 km upės ruože, kur kirtiklio gausumas ne mažesnis nei 100 ind./ha.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti tinkamą buveinių plotą su paprastojo kūjagalvio mikrobuveinėmis ne mažesniame kaip 1,5 km suminiame upės ruože, kur kūjagalvio gausumas ne mažesnis kaip 130 ind./ha.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti palankias pleištinei skėtei buveines su ne mažiau kaip 5 šios rūšies radavietėmis.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti tinkamas buveines su ne mažiau kaip 20 ūdros individų.

40

Bulėnų pelkė

LTSIA0003

Šiaulių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 40 priede

Išsaugoti buveinę „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ palankios būklės ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 15,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ palankios būklės ne mažesniame kaip 16 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažesniame kaip 0,9 ha plote.

41

Dubysos upės slėnis ties Bazilionais

LTSIA0007

Šiaulių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 41 priede

Išsaugoti buveinę „6450, Aliuvinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 5,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinių „6450, Aliuvinės pievos“ ir „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ mozaiką ne mažiau kaip 16,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti palankias didžiajam auksinukui buveines ne mažiau kaip 2,7 ha plote, kur būtų reguliariai aptinkami didžiųjų auksinukų individai.

 

 

 

 

 

Atkurti ir palaikyti palankias šarvuotajai skėtei buveines ne mažiau kaip 0,2 ha plote, kur būtų reguliariai aptinkami šarvuotųjų skėčių individai.

42

Galvydiškės kaimo apylinkės

LTKEL0002

Kelmės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 42 priede

Išsaugoti buveinę „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9010, Vakarų taiga“ palankios būklės ne mažiau kaip 76,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 10,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 24,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91E0, Aliuviniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 6,23 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ne mažesnę nei 30 individų pelkinės uolaskėlės populiaciją.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti tinkamų buveinių plotą ne mažesniame nei 20 ha plote vėjalandės šilagėlės radavietėje.

43

Gudmoniškės pelkė

LTKEL0015

Kelmės r., Šiaulių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 43 priede

Išsaugoti buveinę „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7230, Šarmingos žemapelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti ne mažiau 1 ha tinkamų buveinių plotą  auksuotosios šaškytės radavietėje, kuriame būtų reguliariai aptinkami auksuotosios šaškytės individai.

44

Juodlės miškas

LTKEL0014

Kelmės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 44 priede

Išsaugoti buveinę „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7110, Aktyvios aukštapelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ palankios būklės ne mažiau kaip 5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7230, Šarmingos žemapelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9010, Vakarų taiga“ palankios būklės ne mažiau kaip 185,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 36,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91E0, Aliuviniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 4,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinių „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ir „91D0, Pelkiniai miškai“ mozaiką ne mažiau kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti ne mažesnę nei 5 individų dvijuosčių nendriadusių populiaciją.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti ne mažesnę  kaip 5 individų plačiųjų dusių populiaciją.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ne mažesnę nei 50 individų dvilapio purvuolio populiaciją.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ne mažesnę nei 20 individų pelkinės uolaskėlės populiaciją.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ne mažiau kaip 100 m. pakrantės ruožo tinkamų buveinių šarvuotosios skėtės radavietėje, kurioje būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

45

Lygė

LTSIA0001

Kelmės r., Šiaulių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 45 priede

Išsaugoti buveinę „3140, Ežerai su menturdumblų bendrijomis“ palankios būklės ne mažiau kaip 4,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9010, Vakarų taiga“ palankios būklės ne mažiau kaip 18 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 2,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 15,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinių „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ir „9080, Pelkėti lapuočių miškai“mozaiką“ ne mažiau kaip 2,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinių „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ir „7230, Šarmingos žemapelkės“ mozaiką ne mažiau kaip 1,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ne mažesnę nei 20 individų pelkinės uolaskėlės populiaciją.

46

Vijurkų pievos

LTKEL0017

Kelmės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 46 priede

Išsaugoti buveinę „6120, Karbonatinių smėlynų smiltpievės“ palankios būklės ne mažiau kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6210, Stepinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinių „6450, Aliuvinės pievos“ ir  „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ mozaiką palankios būklės ne mažiau kaip 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinių „6450, Aliuvinės pievos“ ir „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ mozaiką palankios būklės ne mažiau kaip 16 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti palankias didžiajam auksinukui buveines ne mažesniame kaip 6,0 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami didžiųjų auksinukų individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti palankias šarvuotajai skėtei buveines ne mažesniame kaip 1,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotųjų skėčių individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti ūdrai tinkamas buveines ne mažesniame kaip 3 km upės ruože.

47

Pageluvio ežerynas

LTSIA0002

Šiaulių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 47 priede

Išsaugoti buveinę „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ palankios būklės ne mažesniame kaip 14,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 2,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9010, Vakarų taiga“ palankios būklės ne mažesniame kaip 4,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažesniame kaip 3,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ palankios būklės ne mažesniame kaip 13 ha plote.

48

Paginskių kaimo apylinkės

LTKEL0023

Kelmės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 48 priede

Išsaugoti buveinę „9080 Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažesniame kaip 23,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91D0 Pelkiniai miškai“ palankios būklės ne mažesniame kaip 7,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 8,3ha plote.

49

Pakėvio miškas

LTKEL0001

Kelmės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 49 priede

Išsaugoti buveinę „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ palankios būklės ne mažesniame kaip 6,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 3,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 12 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7230, Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame kaip 1,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9010, Vakarų taiga“ palankios būklės ne mažesniame kaip 14,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 33,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ palankios būklės ne mažesniame kaip 110,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinių „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ir „91D0, Pelkiniai miškai“ mozaiką ne mažesniame kaip 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ne mažesnę nei 70 individų dvilapio purvuolio populiaciją.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti palankias šarvuotajai skėtei buveines ne mažiau kaip 2 šios rūšies radavietėse.

50

Pamedžiokal-nio miškas

LTKEL0024

Kelmės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 50 priede

Išsaugoti buveinę „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 35,3 ha plote.

51

Paraudžių miškas

LTSIA0004

Šiaulių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 51 priede

Išsaugoti buveinę „7110, Aktyvios aukštapelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9010, Vakarų taiga“ palankios būklės ne mažiau kaip 15,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 2,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91E0, Aliuviniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,6 ha plote.

52

Smirdėlės pelkė

LTKEL0003

Kelmės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 52 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 0,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7210, Žemapelkės su šakotąja ratainyte“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 3,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinių „9050, Žolių turtingi eglynai“ ir „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ mozaiką ne mažiau kaip 1,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinių „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ir  „7230, Šarmingos žemapelkės“ mozaikai ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

53

Svilės šaltiniai

LTKEL0006

Kelmės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 53 priede

Išsaugoti buveinę „7230, Šarmingos žemapelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,07 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ne mažesnę nei 30 individų pelkinės uolaskėlės populiaciją.

54

Švendrės miškas

LTSIA0009

Šiaulių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 54 priede

Išsaugoti buveinę „9050 Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 12,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080 Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 26,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinių „9080 Pelkėti lapuočių miškai“ ir „9050 Žolių turtingi eglynai“ mozaiką palankios būklės ne mažiau kaip 2 ha plote.

55

Alionių pelkė

LTSIR0003

Širvintų r., Vilniaus r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 55 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ ne mažesniame kaip 150 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame nei 19 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 240 ha plote.

 

 

 

 

 

Sudaryti sąlygas atsikurti buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 280 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai “ ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame nei 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 19 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimo ne mažesniame kaip 20 ha plote

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame nei 45 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 30 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ susiformavimo ne mažesniame kaip 20 ha plote

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 12 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 75 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 24 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ susiformavimo ne mažesniame kaip 40 ha plote

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 420 ha plote".

 

 

 

 

 

Sudaryti palankias sąlygas atsikurti buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ vietoj nepalankios būklės buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 160 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 5 ha plote.

56

Anykščių šilelis

LTANY0012

Anykščių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 56 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame nei 0,01 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ ne mažesniame kaip 4,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 2,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame nei 0,99 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai “ ne mažesniame kaip 0,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai “ ne mažesniame kaip 2,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę dvilapio purvuolio buveinei ne mažesniame kaip 0,13 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami dvilapio purvuolio individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę žvilgančiosios riestūnės buveinei ne mažesniame kaip 0,19 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami žvilgančiosios riestūnės individai.

 

 

 

 

 

Palaikyti palankią apsaugos būklę šarvuotosios skėtės buveinėse ne mažesniame kaip 2,86 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę šarvuotosios skėtės buveinėse ne mažesniame kaip 0,22 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę didžiojo auksinuko buveinėse ne mažesniame kaip 7,62 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010,Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 28 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimo ne mažesniame kaip 80 ha plote

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę
„9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91T0 Kerpiniai pušynai“ ne mažesniame kaip 5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę stačiosios dirvuolės buveinei ne mažesniame kaip 0,03 ha plote, kuriame būtų aptinkama ne mažiau kaip 10 stačiosios dirvuolės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje vėjalandės šilagėlės buveinę ne mažesniame kaip 0,2 ha plote, kuriame būtų ne mažiau kaip 5 vėjalandės šilagėlės individai.

 

 

 

 

 

Pasiekti vėjalandės šilagėlės buveinės susiformavimo ne mažesniame kaip 30 ha plote, kuriame būtų ne mažiau kaip 20 vėjalandės šilagėlės individų.

57

Antakalnio bunkeriai

LTVIN0015

Vilniaus m. savivaldybė

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 57 priede

Išsaugoti europinio plačiaausio žiemojimo buveinės šios rūšies gyvūnų žiemojimui palankų mikroklimatą ne mažesniame kaip 0,04 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami ne mažiau kaip 20 žiemojančių europinio plačiaausio individų.

 

 

 

 

 

Atkurti ir išsaugoti palankią europinio plačiaausio žiemojimo buveinių apsaugos būklę ne mažesniame kaip 0,8 ha plote ribojant žmonių lankymąsi šikšnosparnių žiemojimo buveinėse šių gyvūnų žiemojimo metu (nuo spalio iki balandžio mėn.).

58

Astruvkos miškas

LTSIR0001

Širvintų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 58 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 25 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 7 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimo ne mažesniame kaip 9 ha plote

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 220 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 160 ha plote.

 

 

 

 

 

Sudaryti palankias sąlygas atsikurti buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ vietoj nepalankios būklės buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 15 ha plote.

59

Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelis

LTVIN0014

Vilniaus m. savivaldybė

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 59 priede

Atkurti ir išsaugoti palankią kūdrinio pelėausio žiemojimo buveinės apsaugos būklę ne mažesniame kaip 2,4 ha plote ribojant žmonių lankymąsi šikšnosparnių žiemojimo buveinėje šių gyvūnų žiemojimo metu (nuo spalio iki balandžio mėn.).

 

 

 

 

 

Išsaugoti kūdrinio pelėausio žiemojimo buveinės šios rūšies gyvūnų žiemojimui palankų mikroklimatą ne mažesniame kaip 0,72 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami ne mažiau kaip 300 žiemojančių kūdrinio pelėausio individų.

60

Ažukriaunio miškas

LTROK0020

Rokiškio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 60 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti buveinę „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 1,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270 Rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame nei 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame nei 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6530, Miškapievės“ ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai “ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame nei 1,0 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje pelkinės uolaskėlės buveinę ne mažesniame kaip 0,5 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami pelkinės uolaskėlės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje dvilapio purvuolio buveinę ne mažesniame kaip 0,17 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami dvilapio purvuolio individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje žvilgančiosios riestūnės buveinę ne mažesniame kaip 0,5 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami žvilgančiosios riestūnės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti buveinę stačiajai dirvuolei ne mažesniame kaip 1,6 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami stačiosios dirvuolės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 0,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame nei 5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9050, Žolių turtingi eglynai“ susiformavimo ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę
„91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 10 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 5 ha plote.

61

Bradėsių kadagynas

LTROK0002

Rokiškio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 61 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „5130, Kadagynai“ ne mažesniame kaip 0,28 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „5130, Kadagynai“ ne mažesniame kaip 0,07 ha plote.

 

 

 

 

 

Leisti formuotis buveinei „5130, Kadagynai“ vietoje buveinės „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,27 ha plote.

62

Gaidžiabalės samanynė

LTROK0003

Rokiškio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 62 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame nei 17 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 43 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai “ ne mažesniame kaip 28,8 ha plote.

63

Gerviraisčio pelkė

LTSIR0002

Širvintų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 63 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 120 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 30 ha plote".

 

 

 

 

 

Sudaryti palankias sąlygas atsikurti buveinei "7110, Aktyvios aukštapelkės" vietoj nepalankios būklės buveinės "91D0, Pelkiniai miškai" ne mažesniame kaip 10 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 25 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimo ne mažesniame kaip 10 ha plote

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9080 Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 14 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91E0 Aliuviniai miškai“ susiformavimo ne mažesniame kaip 3 ha plote

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę šneiderio kirmvabalio buveinėse ne mažesniame kaip 47 ha plote, kur būtų reguliariai aptinkami šneiderio kirmvabalio individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje šneiderio kirmvabalio buveinę ne mažesniame kaip 22 ha plote, kur būtų reguliariai aptinkami šneiderio kirmvabalio individai.

64

Girelės miškas

LTANY0011

Anykščių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 64 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 13 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 9 ha plote

 

 

 

 

 

Atkurti palankią stačiosios dirvuolės buveinės apsaugos būklę ne mažesniame kaip 2 ha plote, kuriame būtų ne mažiau 200 šios rūšies individų.

65

Julijanavos fortas

LTKAU0010

Kauno m. savivaldybė

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 65 priede

Atkurti ir išsaugoti palankią europinio plačiaausio žiemojimo buveinių apsaugos būklę ne mažesniame kaip 5,4 ha plote ribojant žmonių lankymąsi šikšnosparnių žiemojimo buveinėse šių gyvūnų žiemojimo metu (nuo spalio iki balandžio mėn.).

 

 

 

 

 

Išsaugoti europinio plačiaausio žiemojimo buveinių šios rūšies gyvūnų žiemojimui palankų mikroklimatą ne mažesniame kaip 0,13 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami ne mažiau kaip 20 žiemojančių europinio plačiaausio individų.

66

Kazimieravos pelkė

LTUKM0004

Ukmergės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 66 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 5,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Sudaryti sąlygas buveinei „7120, Degradavusios aukštapelkės“ vystytis į buveinę „7010, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 20,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 14,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai “ ne mažesniame kaip 13,9 ha plote.

67

Milikonių fortas

LTKAU0008

Kauno m. savivaldybė

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 67 priede

Atkurti ir išsaugoti palankią europinio plačiaausio žiemojimo buveinių apsaugos būklę ne mažesniame kaip 2,4 ha plote ribojant žmonių lankymąsi šikšnosparnių žiemojimo buveinėse šių gyvūnų žiemojimo metu (nuo spalio iki balandžio mėn.).

 

 

 

 

 

Išsaugoti europinio plačiaausio žiemojimo buveinių šios rūšies gyvūnų žiemojimui palankų mikroklimatą ne mažesniame kaip 0,16 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami ne mažiau kaip 30 žiemojančių europinio plačiaausio individų.

68

Naujosios Fredos fortas

LTKAU0011

Kauno r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 68 priede

Atkurti ir išsaugoti palankią europinio plačiaausio žiemojimo buveinių apsaugos būklę ne mažesniame kaip 5,8 ha plote ribojant žmonių lankymąsi šikšnosparnių žiemojimo buveinėse šių gyvūnų žiemojimo metu (nuo spalio iki balandžio mėn.).

 

 

 

 

 

Išsaugoti europinio plačiaausio žiemojimo buveinių šios rūšies gyvūnų žiemojimui palankų mikroklimatą ne mažesniame kaip 0,11 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami ne mažiau kaip 20 žiemojančių europinio plačiaausio individų.

69

Pelkėtos Rašų ežero pakrantės

LTZAR0002

Zarasų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 69 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 4,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje dvilapio purvuolio buveinę ne mažesniame kaip 4,5 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami dvilapio purvuolio individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę dvilapio purvuolio buveinei ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje šarvuotosios skėtės buveinę ne mažesniame kaip 1 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

70

Petrašiūnų miškas

 

 

LTUKM0015

Ukmergės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 70 priede

Leisti formuotis buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ 2,5 ha plote

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ 34 ha plote

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ 35 ha plote

 

 

 

 

 

Leisti formuotis buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ 2 ha plote

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ 3 ha plote

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 3 ha plote

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ 0,5 ha plote

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 1 ha plote

71

Petriošiškio pelkė

LTROK0001

Rokiškio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 71 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame nei 59,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame nei 4,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame nei 3,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame nei 10,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame nei 33,6 ha plote.

72

Rokų fortas

LTKAU0012

Kauno m. savivaldybė

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 72 priede

Atkurti ir išsaugoti palankią europinio plačiaausio žiemojimo buveinių apsaugos būklę ne mažesniame kaip 8 ha plote ribojant žmonių lankymąsi šikšnosparnių žiemojimo buveinėse šių gyvūnų žiemojimo metu (nuo spalio iki balandžio mėn.).

 

 

 

 

 

Išsaugoti europinio plačiaausio žiemojimo buveinių šios rūšies gyvūnų žiemojimui palankų mikroklimatą ne mažesniame kaip 0,21 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami ne mažiau kaip 50 žiemojančių europinio plačiaausio individų.

 

 

 

 

 

Atkurti ir išsaugoti palankią kūdrinio pelėausio žiemojimo buveinės apsaugos būklę ne mažesniame kaip 8 ha plote ribojant žmonių lankymąsi šikšnosparnių žiemojimo buveinėje šių gyvūnų žiemojimo metu (nuo spalio iki balandžio mėn.).

 

 

 

 

 

Išsaugoti kūdrinio pelėausio žiemojimo buveinės šios rūšies gyvūnų žiemojimui palankų mikroklimatą ne mažesniame kaip 0,21 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami ne mažiau kaip 5 žiemojantys kūdrinio pelėausio individai.

73

Rubikių ežeras ir jo apyežerės

LTANY0019

Anykščių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 73 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje kūdriniam pelėausiui tinkamas buveines ne mažiau kaip 1160 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami kūdrinio pelėausio individai

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 12 ha plote

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 930 ha plote.

74

Siesarties upė ir jos slėnis

LTUKM0005

Ukmergės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 74 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 4,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Žolių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 5,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 4,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 3,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 2,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti ir palaikyti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamose buveinėse ne mažesniame kaip 0,35 ha plote, kur būtų reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai.

 

 

 

 

 

Palaikyti palankią apsaugos būklę pleištinei skėtei tinkamose buveinėse ne mažesniame kaip 92 ha plote, kur būtų reguliariai aptinkami pleištinės skėtės individai.

 

 

 

 

 

Užtikrinti atvirus migracijos kelius ir palankią apsaugos būklę Baltijos lašišos buveinėse, kur rėvų ruožose natūralaus neršto Baltijos lašišos vidutinis jauniklių tankumas ne mažesnis kaip 3,5 ind./ 100 kv. m

 

 

 

 

 

Užtikrinti palankią apsaugos būklę paprastojo kirtiklio buveinėse, kur paprastojo kirtiklio vidutinis tankumas ne mažesnis kaip 5 ind./ 100 kv. m

 

 

 

 

 

Užtikrinti atvirus migracijos kelius ir palankią apsaugos būklę upinės nėgės buveinėse, kur upinių nėgių vidutinis vingilių tankumas ne mažesnis kaip 10 ind./ 1 kv. m

75

Siesarties upė ties Valais

LTUKM0012

Ukmergės r., Anykščių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 75priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje paprastajam kūjagalviui tinkamas buveines, kur paprastojo kūjagalvo tankumas ne mažesnis kaip 2 ind./ 100 kv. m

76

Smalvelės upė ir šlapžemės

LTZAR0026

Zarasų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 76 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje raudonpilvei kūmutei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 210 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami raudonpilvės kūmutės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje ūdrai tinkamas buveines ne mažesniame kaip 110 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje šarvuotajai skėtei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 35 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 29 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 4,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 119 ha plote.

77

Suvainiškio miškas

LTROK0015

Rokiškio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 77 priede

Sudaryti sąlygas atsikurti buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 37 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimo ne mažesniame kaip 20 ha plote

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame nei 7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame nei 43 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 55 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 260 ha plote.

 

 

 

 

 

Sudaryti palankias sąlygas atsikurti buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ vietoj nepalankios būklės buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 40 ha plote.

78

Svirplinės pelkė

LTUKM0006

Ukmergės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 78 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,06 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame nei 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7230, Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame nei 0,05 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7230, Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame kaip 6,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame nei 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 6,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę žvilgančiosios riestūnės buveinei ne mažesniame kaip 6,5 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami žvilgančiosios riestūnės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę dvilapio purvuolio buveinei ne mažesniame kaip 6,3 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami dvilapio purvuolio individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę pelkinės uolaskėlės buveinei ne mažesniame kaip 1,3 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami pelkinės uolaskėlės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę stačiosios dirvuolės buveinei ne mažesniame kaip 0,6 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami stačiosios dirvuolės individai.

 

 

 

 

 

Palaikyti palankią apsaugos būklę auksuotajai šaškytei tinkamose buveinėse ne mažesniame kaip 0,3 ha plote, kur būtų reguliariai aptinkami auksuotosios šaškytės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti ir palaikyti palankią apsaugos būklę auksuotajai šaškytei tinkamose buveinėse ne mažesniame kaip 1,1 ha plote, kur būtų reguliariai aptinkami auksuotosios šaškytės individai.

79

Šešuolėlių miškas

LTSIR0004

Širvintų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 79 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6530 Miškapievės.“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 30 ha plote.

 

 

 

 

 

Sudaryti sąlygas atsikurti buveinei "7110, Aktyvios aukštapelkės" ne mažesniame kaip 40 ha plote

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame nei 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7150, Plikų durpių saidrynai“ ne mažesniame nei 0,05 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9010 Vakarų taiga“ ne mažesniame nei 10 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 9 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimo ne mažesniame kaip 20 ha plote

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame nei 1,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 10 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ susiformavimo ne mažesniame kaip 9 ha plote

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9050 Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame nei 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050 Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9080 Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame nei 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 90 ha plote.

80

Šventosios senvagės

LTANY0020

Anykščių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 80 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 0,75 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 8,9 ha plote

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 10,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 12 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 4,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame nei 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame nei 0,27 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame nei 0,16 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6530, Miškapievės“ ne mažesniame nei 0,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Palaikyti palankią apsaugos būklę dvijuostei nendriadusei tinkamose buveinėse ne mažesniame kaip 1,5 ha plote, kur būtų reguliariai aptinkami dvijuostės nendriadusės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti ir palaikyti palankią apsaugos būklę dvijuostei nendriadusei tinkamose buveinėse ne mažesniame kaip 0,59 ha plote, kur būtų reguliariai aptinkami dvijuostės nendriadusės individai.

 

 

 

 

 

Palaikyti palankią apsaugos būklę šarvuotajai skėtei tinkamose buveinėse ne mažesniame kaip 1,5 ha plote, kur būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti ir palaikyti palankią apsaugos būklę šarvuotajai skėtei tinkamose buveinėse ne mažesniame kaip 3 ha plote, kur būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

81

Šventosios upės slėnio pievos

LTUKM0007

Ukmergės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 81 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankios apsaugos būklėje šarvuotajai skėtei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 0,05 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę šarvuotajai skėtei ne mažesniame kaip 0,05 ha plote.

82

Užuraisčių kaimo apylinkės

LTANY0016

Anykščių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 82 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6410, Melvenynai“ ne mažesniame nei 0,63 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 6,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 11,6 ha plote.

83

Variaus upelio slėnis

LTANY0009

Anykščių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 83 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „8220, Silikatinių uolienų atodangos“ ne trumpesnėje nei 45 m atkarpoje.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 1,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame nei 0,31ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9050, Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 6,9 ha plote.

84

Velniabalė

LTZAR0022

Zarasų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 84 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ ne mažesniame kaip 0,73 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 20 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai “ ne mažesniame kaip 1,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame nei 1,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 58 ha plote.

85

Vilkatėnų miškas

LTANY0001

Anykščių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 85 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010 Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 8 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimo ne mažesniame kaip 50 ha plote

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 2,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ susiformavimo ne mažesniame kaip 1,2 ha plote

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6530 Miškapievės“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę plikažiedžio linlapio buveinei ne mažesniame kaip 0,15 ha plote, kuriame nuolatos būtų ne mažiau 20 šios rūšies individų.

 

 

 

 

 

Pasiekti plikažiedžio linlapio buveinės susiformavimo ne mažesniame kaip 0,5 ha plote, kuriame būtų ne mažiau 20 šios rūšies individų.

 

 

 

 

 

Pasiekti vėjalandės šilagėlės buveinės susiformavimo ne mažesniame kaip 5 ha plote, kuriame būtų ne mažiau 5 vėjalandės šilagėlės individų.

86

Žagariškių fortas

LTKAU0009

Kauno r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 86 priede

Atkurti ir išsaugoti palankią europinio plačiaausio žiemojimo buveinių apsaugos būklę ne mažesniame kaip 6,3 ha plote ribojant žmonių lankymąsi šikšnosparnių žiemojimo buveinėse šių gyvūnų žiemojimo metu (nuo spalio iki balandžio mėn.).

 

 

 

 

 

Išsaugoti europinio plačiaausio žiemojimo buveinių šios rūšies gyvūnų žiemojimui palankų mikroklimatą ne mažesniame kaip 0,21 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami ne mažiau kaip 50 žiemojančių europinio plačiaausio individų.

 

 

 

 

 

Atkurti ir išsaugoti palankią kūdrinio pelėausio žiemojimo buveinės apsaugos būklę ne mažesniame kaip 6,3 ha plote ribojant žmonių lankymąsi šikšnosparnių žiemojimo buveinėje šių gyvūnų žiemojimo metu (nuo spalio iki balandžio mėn.).

 

 

 

 

 

Išsaugoti kūdrinio pelėausio žiemojimo buveinės šios rūšies gyvūnų žiemojimui palankų mikroklimatą ne mažesniame kaip 0,1 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami ne mažiau kaip 5 žiemojantys kūdrinio pelėausio individai.

87

Žuvintės upė ir jos slėniai

LTUKM0016

Ukmergės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 87 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 4,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame nei 2,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame nei 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6530, Miškapievės“ ne mažesniame nei 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Užtikrinti atvirus migracijos kelius ir palankią upinės nėgės buveinės apsaugos būklę, kur optimaliose buveinėse upinių nėgių vingilių vidutinis tankumas ne mažesnis kaip 30 ind./ 1 kv. m

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame nei 0,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame nei 7 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ susiformavimo ne mažesniame kaip 2,5 ha plote

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9050 Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame nei 7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050 Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame nei 21 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9180 Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame nei 19 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9180 Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame nei 5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91E0 Aliuviniai miškai“ ne mažesniame nei 9 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0 Aliuviniai miškai“ ne mažesniame nei 9 ha plote.

88

Karalmiškio sengirė

LTKEL0020

Kelmės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 88 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 1,9 ha plote.