Suvestinė redakcija nuo 2019-03-09

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22024

 

herbas

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS IR LENKIJOS JAUNIMO MAINŲ FONDO LĖŠOMIS 2019 METAIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 31 d. Nr. 2V-221 (1.4)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-254 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina priemonę 1.5 „Suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atstovauti jaunimo politiką tarptautinėse darbo grupėse, institucijose bei organizacijose, inicijuoti ir įgyvendinti tarptautinius protokolus, projektus ir renginius jaunimo politikos srityje, inicijuoti ir įgyvendinti tarpžinybinę ir tarpsektorinę veiklą, programas ir priemones“, 1.9.1 papunkčiu „administruoti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo veiklą Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 704 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo patvirtinimo“, Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo komiteto 2017 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 28 „Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkurso skelbimo“ ir atsižvelgdamas į Projektų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Tvirtinu:

1.1. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatus (pridedama).

1.2. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkurso komisijos (toliau – komisija) sudėtį:

Justinas Danaitis - Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros projektų koordinatorius (jo nesant, Guoda Lomanaitė – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorė

Jurgita Juodišiūtė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant, Aurelija Mineikaitė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus Vyresnioji patarėja);

Vladas Polevičius – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybos narys (komisijos pirmininkas) (jo nesant, Antanas Mikalauskas – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas);

Mindaugas Stanys – LR Užsienio reikalų miniterijos Europos šalių departamento Baltijos jūros šalių skyriaus antrasis sekretorius.

2. Skiriu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresniąją patarėją Justiną Lukaševičiūtę (jos nesant Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiąją specialistę Ritą Andrejevą) vykdyti komisijos sekretoriaus funkcijas.

3. Pavedu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresniajai patarėjai Justinai Lukaševičiūtei teisės aktų ir šio įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtintų nuostatų nustatyta tvarka skelbti ir organizuoti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkursą.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Jonas Laniauskas

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2V-221 (1.4)

 

LIETUVOS IR LENKIJOS JAUNIMO MAINŲ FONDO lėšomis
2019 metais finansuojamų projektų konkurso
NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja reikalavimus Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų turiniui, pareiškėjams, vykdytojams ir dalyviams, paraiškų teikimą Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkursui (toliau – Konkursas), jų vertinimą, projektų finansavimą, vykdymą ir kontrolę.

2. Konkursą organizuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) ir Departamento interneto svetainėse atitinkamai www.socmin.lt ir www.jrd.lt.

3. Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja draugišką Lietuvos ir Lenkijos jaunimo bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.

4. Projektų biudžetas:

4.1. teikiant paraišką veikloms, nurodytoms Nuostatų 8.1 papunktyje, didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 15 000 (penkiolika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti suma – 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai) Eur;

4.2. teikiant paraišką veikloms, nurodytoms Nuostatų 8.2 papunktyje, didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 7 500 (septyni tūkstančiai penki šimtai) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti suma – 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai) Eur;

4.3. visa Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) Eur.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-47 (1.4), 2019-03-08, paskelbta TAR 2019-03-08, i. k. 2019-03885

 

5. Projekto vykdymo laikotarpis – nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų atrankos konkurso rezultatų patvirtinimo priėmimo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo 2019 m. balandžio 1 d., iki 2019 m. spalio 31 d.

6. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

6.1. jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);

6.2. jaunimas – du ir (ar) daugiau asmenų nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);

6.3. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo komitetas (toliau – Komitetas) – Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondui (toliau – Fondas) vadovaujantis organas;

6.4. nacionalinė valdymo institucija – Fondo administracinį ir organizacinį darbą atliekanti institucija: Lietuvos Respublikoje – Departamentas, Lenkijos Respublikoje – Švietimo sistemos plėtros fondas;

6.5. paraiškapareiškėjo pagal Nuostatų 20 punkte nustatytą formą užpildytas ir pasirašytas pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtintas antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti, dokumentas, kuris kartu su visais jo priedais ir papildomais dokumentais yra pateikiamas Departamentui, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti;

6.6. pareiškėjas viešasis juridinis asmuo, vadovaudamasis Nuostatais teikiantis Konkursui paraišką;

6.7. partneris – juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas kartu vykdo projektą (turi būti pasirašęs partnerystės deklaraciją pagal Nuostatų 5 priedą ir gali būti sudaręs bendradarbiavimo sutartį). Projekto partneriais nelaikomi asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai ir (ar) paslaugų, prekių, daiktų tiekėjai (pvz., rėmėjai);

6.8. projektas – tikslinės jaunų žmonių grupės, jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos veikla, kuri yra apibrėžta pasirengimo ir įgyvendinimo terminais, tikslais, finansavimo šaltiniais, vykdytojais ir dalyviais;

6.9. dalyviai – asmenys, kuriems yra skirtas projektas ir kurie jame dalyvauja, išskyrus projekto vadovus;

6.10. vykdytojas – fizinis asmuo, tiesiogiai visą projekto įgyvendinimo laikotarpį prisidedantis prie projekto įgyvendinimo, tiesiogiai atsakingas už projekto ir (ar) tam tikrų jo dalių įgyvendinimą. Vykdytojas nėra asmuo, laikinai prisidedantis prie projekto įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz., lektorius, meno kolektyvas);

6.11. kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

7. Nuostatai parengti vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo taisyklės), todėl jei Nuostatuose nėra aptartos tam tikros procedūros, jos atliekamos vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis.

 

II SKYRIUS
REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TURINIui

 

8. Konkurso būdu finansuotinos veiklos formos:

8.1. jaunimo mainai (teikiant pildomą Nuostatų 1 priede nustatytos formos paraišką);

8.2. kiti projektai (teikiant pildomą Nuostatų 2 priede nustatytos formos paraišką):

8.2.1. mokymai;

8.2.2. seminarai;

8.2.3. susitikimai;

8.2.4. konferencijos;

8.2.5. pažintiniai vizitai;

8.2.6. informaciniai projektai.

9. Konkurso būdu finansuotina viena iš žemiau išvardytų veiklų:

9.1. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo tarpkultūrinio dialogo, bendradarbiavimo, tolerancijos ir atvirumo bendraujant plėtojimas;

9.2. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo bendradarbiavimas siekiant vystyti socialinį verslumą (antreprenerystę);

9.3. Lietuvos ir Lenkijos bendros kultūros, istorijos ir paveldo pažinimo skatinimas, ypač įgyvendinant veiklas skirtas minėti Lietuvos ir Lenkijos valstybingumo šimtmečius ar Liublino unijos 450-ąsias metines;

9.4. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo domėjimosi abiejų šalių naujosios istorijos sukaktimis ir jų analizavimo skatinimas: Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutarties įsigaliojimo 25-osios metinės ir (ar) Lietuvos ir Lenkijos narystės Europos sąjungoje 15-osios metinės.

10. Projekto turinys privalo atitikti visas šias sąlygas:

10.1. projektu numatyta įgyvendinti ne mažiau kaip vieną iš Nuostatų 8 punkte nurodytų veiklos formų;

10.2. projektu numatyta įgyvendinti vieną iš Nuostatų 9 punkte nurodytų veiklų;

10.3. dalyviai yra 13–30 metų amžiaus ir ne mažiau kaip 2/3 projekto dalyvių yra jauni žmonės;

10.4. projekte negali dalyvauti daugiau kaip 70 proc. dalyvių iš vienos šalies ir daugiau kaip 70 proc. vienos lyties dalyvių;

10.5. projekto, vykdomo pagal Nuostatų 8.1 papunktyje nurodytą veiklos formą, trukmė turi būti nuo 4 iki 7 dienų, neįskaičiuojant kelionės dienų;

10.6. Išankstinio parengiamojo vizito trukmė iki 2 dienų, neįskaitant kelionės dienų. Išankstiniame parengiamajame vizite dalyvauja ne daugiau nei po 2 dalyvius iš Lietuvos ir Lenkijos pusės;

10.7. projekto, vykdomo pagal Nuostatų 8.2 papunktyje nurodytas veiklos formas, dalyvių skaičius privalo būti ne mažesnis nei 10 įskaitant vadovus;

10.8. veiklos turi būti suplanuotos nuosekliai, logiškai, racionaliai;

10.9. projekto veiklos gali vyksti nuo Departamento direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų atrankos konkurso rezultatų patvirtinimo“ dienos, bet ne anksčiau kaip nuo 2019 m. balandžio 1 d., iki
2019 m. spalio 31 d.

11. Finansavimo prioritetai, už kuriuos, vertinant programas, skiriami papildomi balai:

11.1. pareiškėjui iki 2019 metų nebuvo skirtas Fondo finansavimas;

11.2. pareiškėjas yra registruotas ne miesto savivaldybėje;

11.3. projektams, kurie į projekto programą įtrauks mažiau galimybių turintį jaunimą;

11.4. projektams, kurių veiklose skatinamas šiuolaikinių technologijų naudojimas ar plėtojimas.

12. Finansavimą gavęs pareiškėjas iki 2019 m. spalio 31 d. turi pasiekti šiuos rodiklius:

12.1. kai projektas skirtas Nuostatų 8.1 papunktyje nurodytoms veikloms vykdyti, turi būti pasiekti ir (arba) išlaikyti šie kiekybiniai rodikliai:

12.1.1. dalyviai yra 13–30 metų amžiaus;

12.1.2. ne mažiau kaip 2/3 projekto dalyvių yra jauni žmonės;

12.1.3. projekto vienos šalies dalyvių skaičius ne didesnis kaip 70 proc.;

12.1.4. projekto vienos lyties dalyvių skaičius ne didesnis kaip 70 proc.;

12.1.5. projekte iš viso dalyvauja ne mažiau kaip 10, bet ne daugiau kaip 24 dalyviai, įskaitant grupės vadovus / jaunimo lyderius, kurių, atsižvelgiant į grupės dydį ir specifiką, turi būti ne daugiau kaip 4 asmenys;

12.1.6. tiesiogiai į projekto organizavimą ir įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 2 jauni žmonės;

12.2. kai projektas skirtas Nuostatų 8.2 papunktyje nurodytoms veikloms vykdyti, turi būti pasiekti ir (arba) išlaikyti šie kiekybiniai rodikliai:

12.2.1. dalyviai yra 13–30 metų amžiaus;

12.2.2. ne mažiau kaip 2/3 projekto dalyvių yra jauni žmonės;

12.2.3. projekto vienos šalies dalyvių skaičius ne didesnis kaip 70 proc.

12.2.4. projekto vienos lyties dalyvių skaičius ne didesnis kaip 70 proc.

12.2.5. projekte dalyvauja ne mažiau kaip 10 dalyvių;

12.2.6. projektas įgyvendina ne mažiau kaip vieną projekto rezultatų viešinimo veiklą tikslinei grupei;

12.3. visi projektai turi pasiekti ir (arba) išlaikyti šiuos kokybinius rodiklius:

12.3.1. projekte užtikrintas aktyvus jaunų žmonių dalyvavimas visuose projekto etapuose;

12.3.2. tiek pareiškėjas, tiek partneris aktyviai ir lygiaverčiai prisideda prie visų projekto etapų įgyvendinimo;

12.3.3. projekte užtikrintas tarpkultūrinis dalyvių mokymasis;

12.3.4. projekte taikomi neformaliojo ugdymo metodai, užtikrinantys dalyvių ugdymą(-si);

12.3.5. projekte užtikrintas skirtingoms etninėms ir tautinėms grupėms atstovaujančio jaunimo dalyvavimas;

12.3.6. veiklos suplanuotos užtikrinant dalyvių fizinį ir emocinį saugumą;

12.3.7. privalomas dalyvavimas visuose Ministerijos ir Departamento organizuojamuose su Konkursu susijusiuose renginiuose;

12.3.8. privalomas projekto viešinimas, kad tikslinės grupės ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, eigą ir rezultatus.

13. Teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, politinių ir religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, organizavimas gali būti tik priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir rezultatas.

14. Įgyvendinant projektą, veiklos gali būti vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Lenkijos Respublikos teritorijoje.

15. Finansavimas projektams neskiriamas, jeigu projektas atitinka bent vieną iš šių punktų:

15.1. tikslingai skirtas atostogoms ir (ar) turizmui;

15.2. skirtas siekti pelno;

15.3. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, moralei, nepagrįstai varžo kitų žmonių teises ir laisves;

15.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais kursto tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, prievartą ir diskriminaciją, išreiškia nepagarbą Lietuvos ir (ar) Lenkijos valstybės simboliams;

15.5. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų populiarinimą;

15.6. bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos ir (ar) Lenkijos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus;

15.7. skiriamas politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti, bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos ir (ar) Lenkijos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI pareišKĖJAMS IR VYKDYTOJAMS

 

16. Konkursui paraišką teikiantys pareiškėjai privalo atitikti visas šias sąlygas:

16.1. pareiškėjas yra jaunimo ar su jaunimu dirbantis, ne pelno siekiantis juridinis asmuo ar jo padalinys, įsteigtas ir veikiantis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

16.2. pareiškėjas nėra likviduojamas, sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;

16.3. pareiškėjas turi bent vieną partnerį, kuris yra jaunimo ar su jaunimu dirbantis ne pelno siekiantis juridinis asmuo, registruotas Lenkijos Respublikoje kaip juridinis asmuo, įsteigtas ir veikiantis pagal Lenkijos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

16.4. pareiškėjas kartu su paraiška pateikia bent vieną partnerių sutikimą dalyvauti pareiškėjo projekte – pasirašytą partnerystės deklaraciją pagal Nuostatų 5 priedą;

16.5. pareiškėjas nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešus duomenis) daugiau nei 150 Eur.

17. Konkursui teikiamų projektų vykdytojams keliama sąlyga – ne mažiau kaip 1 projekto vykdytojas yra jaunas žmogus.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS KONKURSUI

 

18. Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pateikus daugiau nei vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėliausia, tačiau ne vėlesnė, nei nurodyta Nuostatų 25 punkte. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas.

19. Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytas paraiškos (Nuostatų 1 priedas arba Nuostatų 3 priedas), sąmatos (Nuostatų 2 priedas) formas ir Nuostatų 23 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

20. Paraiška ir kartu su ja pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti.

21. Konkursui negali teikti paraiškos pareiškėjas, kuris nėra atsiskaitęs už ankstesniais ir / ar einamaisiais metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautų lėšų panaudojimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų sutartyje ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir Projektų administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Taip pat negali būti įsiteisėjusio teismo sprendimo, kad iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautas lėšas pareiškėjas yra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį, ir (ar) nėra pasibaigęs Projektų administravimo taisyklių 64 punkte numatytas trejų metų terminas.

22. Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti projektą, kuri jau yra arba buvo finansuota dalyvaujant kituose Departamento, Ministerijos, Ministerijai pavaldžių įstaigų ar viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ projektų / programų finansavimo konkursuose.

23. Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

23.1. pareiškėjo steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus ar kt.);

23.2. dokumento, patvirtinančio, kad pareiškėjo vadovas yra organizacijos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduoto Juridinių asmenų registro išrašo);

23.3. projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą programą patvirtinančių dokumentų (gyvenimo aprašymo arba diplomų arba pažymėjimų);

23.4. bendradarbiavimo sutartis (-ys) (jei tokia (-ios) yra);

23.5. partnerio (-ių) užpildytą (-as) partnerystės deklaraciją (-as) (Nuostatų 5 priedas), pasirašytą (-as) organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens;

23.6. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba vertimas (-ai), jeigu toks (-ie) yra, kuris (-ie) turi būti patvirtintas (-i) vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

23.7. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

23.8. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 4 priedą.

24. Nuostatų 23 punkte išvardytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Dokumentų rengimo taisyklės), reikalavimų.

25. Paraiška kartu su Nuostatų 23 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikta ne anksčiau kaip 2019 m. sausio 2 d. ir ne vėliau kaip 2019 m. vasario 4 d. Konkursui paraiška gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai).

26. Paraiškos, pateiktos pasibaigus Nuostatų 25 punkte nurodytam terminui, nepriimamos ir nevertinamos.

27. Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Departamento vyresnioji patarėja Justina Lukaševičiūtė, elektroninis paštas justina.lukaseviciute@jrd.lt, tel. 8 683 63071, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

28. Projekto vertinimas susideda iš šių dalių vertinimo:

28.1. formaliųjų kriterijų;

28.2. projekto turinio;

28.3. lėšų planavimo.

29. Paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams vertina Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) specialistas vadovaudamasis Projektų administravimo taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka, užpildydamas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkursui pateikto projekto formaliųjų kriterijų įvertinimo formą (Nuostatų 6 priedas).

30. Jeigu kartu su paraiška nepateikti visi Nuostatuose nurodyti privalomi pateikti dokumentai arba nepateikti užsienio kalba surašytų dokumentų vertimai į lietuvių kalbą, patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, SPPD specialistas kreipiasi į pareiškėją su nurodymu pareiškėjui pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos. SPPD specialistas prašo pareiškėjo pateikti trūkstamus dokumentus vieną kartą. Jeigu pareiškėjas per nurodytą terminą nepateikė visų reikalaujamų dokumentų ir (ar) paaiškinimų ir patikslinimų, SPPD specialistas apie tai informuoja Departamento direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos (toliau – komisija) sekretorių, pateikdamas suvestinę, kurioje nurodo projekto (-ų), kuri (-ios) neatitinka formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo priežastis, ir susijusius dokumentus. Komisijos sekretorius pateikia SPPD suvestinėje pateiktus siūlymus dėl projekto (-ų), neatitinkančio (-ių) formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo ir susijusius dokumentus komisijai. Komisija, įvertinusi komisijos sekretoriaus komisijai pateiktą informaciją (duomenis), pritaria arba nepritaria projekto (-ų) atmetimui.

31. Jei pateikta paraiška neatitinka bent vieno iš Nuostatų 16–17, 19–22, 25 punktuose keliamų reikalavimų, ji toliau nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

32. Projektų turinį ir lėšų planavimą vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD ir kurie vadovaujasi SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Vieną projektą vertina ne mažiau kaip du ekspertai. Konkursą administruojanti įstaiga (SPPD) Projektų administravimo taisyklėse nustatytais atvejais gali projektą paskirti papildomai įvertinti trečiajam ekspertui. Vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, pareiškėjo projekto turinį ir lėšų planavimą gali vertinti Departamento direktoriaus įsakymu vieniems metams sudaryta komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 3 nariai, kuri vadovaujasi Departamento direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 2V-07 (1.4) „Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos komisijų darbo reglamento patvirtinimo patvirtintu Projektų vertinimo komisijų darbo reglamentu.

33. Ekspertai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus pateikia SPPD užpildydami Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkursui pateikto projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo formą (Nuostatų 7 priedas). Jeigu vertinimus, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, atlieka komisija, komisijos nariai programos turinio ir lėšų planavimo vertinimus Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkursui pateikto projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo formą (Nuostatų 7 priedas).

34. Už vertinimo dalį, kurioje vertinamas projekto turinys ir lėšų planavimas, daugiausia gali būti skiriama 145 balai vienai projektui. Privaloma surinkti minimali balų suma už projekto turinį ir lėšų planavimą – 40 balų. Programos, kurios nesurinko nustatytos minimalios balų sumos, yra nefinansuojamos.

35. Pareiškėjai reitinguojami pagal dviejų ekspertų balų vidurkį, skirtą už projekto turinį ir lėšų planavimą. SPPD, gavęs ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, apibendrina ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, parengdamas pareiškėjų ir projektų vertinimo suvestinę, kurioje nurodoma dviejų projektų vertinusių ekspertų skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų vidurkiai.

36. Komisijos posėdžio metu komisija, atsižvelgdama į ekspertų vertinimus, išvadas bei siūlymus dėl projektų finansavimo ir įvertinusi Departamento pareiškėjų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis bei SPPD projektų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis ir kitą su projektais, jų vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų vidurkiui ir jų siūlomų skirti sumų projektams įgyvendinti vidurkiui. Jeigu komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui dėl projekto turinio ir (ar) siūlomų skirti lėšų sumų vidurkiui, komisijos sprendimu projektas perduodamas SPPD, kuris projektą skiria vertinti trečiajam ekspertui. Gavusi trečiojo eksperto vertinimą, komisija pritaria arba nepritaria jo vertinimui ir (ar) siūlomai skirti sumai. Jeigu komisija priima sprendimą nepritarti trečiojo eksperto vertinimui, ji sprendžia klausimą dėl pakartotinio projekto vertinimo, kurį atlieka komisijos nariai. Kiek komisijos narių vertins vieną projektą, projektų paskirstymo komisijos nariams bei komisijos narių atliekamo pakartotinio projektų vertinimo tvarka aprašyta komisijos darbo reglamente.

Komisija priima protokolinį sprendimą ir pateikia Departamento direktoriui siūlymus dėl lėšų skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo komisijos sprendimo priėmimo.

37. Departamentas komisijos pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo pateikia Komitetui per 10 darbo dienų nuo komisijos protokolo pateikimo Departamentui.

38. Jei projektui įgyvendinti komisija ar Komitetas siūlo skirti dalį lėšų ir Komitetas pritaria siūlymui patvirtindamas tai Komiteto nutarimu, komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo Komiteto priimto sprendimo elektroniniu paštu informuoja pareiškėją apie Komiteto siūlomų skirti lėšų dydį, nurodo, kokios priemonės (veiklos) ir (ar) išlaidos yra siūlomos finansuoti, taip pat nurodo, kad pareiškėjas turi patvirtinti, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, ir pagal Komiteto priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus.

Kai pareiškėjas sutinka su Komiteto siūloma skirti suma, jis per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo elektroniniu paštu dienos komisijos sekretoriui patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad Komiteto siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, ir, atsižvelgdamas į komisijos ir (ar) Komiteto elektroniniame laiške pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą (-as) ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą (-us).

Komisijai iš pareiškėjo gavus patvirtinimą, kad pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, bei patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos šie dokumentai perduodami įvertinti ekspertams Nuostatuose, komisijos darbo reglamente ir administruojančios įstaigos (SPPD)  patvirtinto ekspertų darbo reglamente nustatyta tvarka. Ekspertai patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus įvertina ir SPPD ekspertų vertinimo suvestinę parengia bei kartu su ekspertų vertinimo anketomis ją perduoda komisijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos. Gavusi ekspertų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas bei vadovaudamasi Nuostatuose nustatytais kriterijais, komisija posėdyje svarsto patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus ir priima sprendimą jiems pritarti arba nepritarti.

Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su Komiteto siūloma skirti suma ir (ar) kad Komiteto siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte ir Nuostatuose numatytus tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų, laikoma, kad jis nesutinka su Komiteto siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su Komiteto priimtu sprendimu skirti dalį projektui įgyvendinti prašomų lėšų arba jei komisija nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams, projektui lėšų neskiriama ir ji įtraukiama į nefinansuotinų projektų sąrašą.

39. Komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir veiklų planų gavimo dienos priima sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, kuris yra rekomendacinio pobūdžio, ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo pasiūlymų, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos pateikia Departamento direktoriui pasiūlymą dėl finansavimo skyrimo.

40. Sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, vadovaudamasis Komiteto nutarimu ir įvertinęs komisijos pasiūlymus ir (ar) ekspertų išvadas, priima Departamento direktorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Komiteto nutarimo gavimo dienos arba, jei Komitetas siūlo skirti dalį lėšų projekto įgyvendinimui, nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos. Departamento direktoriaus įsakymas dėl Konkurso rezultatų ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo pasirašymo dienos yra paskelbiamas Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt.

Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl Konkurso rezultatų priėmimo dienos raštu informuoja pareiškėjus apie priimtą sprendimą pateikdamas sprendimo dėl lėšų skyrimo išrašą. Pareiškėjai, kurių projektai buvo įrašyti į atmestinų ar nefinansuotinų projektų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo ar lėšų neskyrimo priežastis.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS, VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

41. Departamentas, skelbdamas Konkurso laimėtojus, paskelbia ir laukiančiųjų sąrašą (rezervinių projektų sąrašą). Laukiančiųjų sąraše esantiems pareiškėjams finansavimas skiriamas, jeigu pareiškėjas, gavęs finansavimą, atsisako skirto finansavimo, nepasirašo valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties (toliau – Sutartis) per Nuostatų 47 punkte nurodytą terminą, pasirašyta Sutartis nutraukiama arba lėšos grąžinamos, arba esant papildomam finansavimui.

42. Projektų biudžetui taikomi šie specialieji reikalavimai:

42.1. Nuostatų 8.1 papunktyje nurodytai veiklos formai:

42.1.1. skiriama iki 0,17 Eur už km vienam žmogui, kelionės išlaidoms iki projekto ir (ar) išankstinio pasirengimo vizito vietos, keliaujant ekonomiškiausiu būdu. Atstumas iki projekto vietos nustatomas skaičiuojant trumpiausią atstumą nuo atvykstančios organizacijos miesto iki projekto ir (ar) išankstinio pasirengimo vizito vietos;

42.1.2. projektui įgyvendinti skiriama iki 250 (dviejų šimtų penkiasdešimt) Eur pareiškėjui ir iki 250 (dviejų šimtų penkiasdešimt) Eur Lenkijos partneriui (daugiausiai 500 (penki šimtai) Eur projektui) nacionalinėms veikloms organizuoti;

42.1.3. projekto apgyvendinimo ir maitinimo išlaidoms skiriama po 20 (dvidešimt) Eur vienai dienai vienam žmogui;

42.1.4. projekto įgyvendinimo išlaidoms skiriama po 10 (dešimt) Eur vienai dienai vienam žmogui;

42.1.5. projekto rezultatų viešinimui ir sklaidai skiriama iki 15 proc. nuo Nuostatų 42.1.2.-42.1.4 papunkčiuose nurodytos sumos;

42.1.6. specialiųjų poreikių ir mažiau galimybių turinčio jaunimo dalyvavimui užtikrinti projektui gali būti skiriama iki 100 (vieno šimto) Eur specialiųjų lėšų vienam asmeniui. Didžiausia vienam projektui galima skirti specialiųjų lėšų suma – 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai) Eur;

42.1.7. išankstiniam parengiamajam vizitui, apgyvendinimo, maitinimo ir veiklų įgyvendinimo išlaidoms skiriama po 25 (dvidešimt penkis) Eur vienai dienai vienam žmogui.

42.2. Nuostatų 8.2 papunktyje nurodytai veiklos formai:

41.2.1. skiriama iki 0,17 Eur už km vienam žmogui, kelionės išlaidoms iki projekto ir (ar) išankstinio pasirengimo vizito vietos, keliaujant ekonomiškiausiu būdu. Atstumas iki projekto vietos nustatomas skaičiuojant trumpiausią atstumą nuo atvykstančios organizacijos miesto iki projekto ir (ar) išankstinio pasirengimo vizito vietos;

42.2.1. projekto rezultatų viešinimui ir sklaidai skiriama iki 15 proc. nuo projekto įgyvendinimo išlaidų;

43. Įgyvendinant projektus, tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

43.1. su projekto įgyvendinimu susijusių asmenų darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą (ne daugiau kaip 25 proc. projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų);

43.2. transporto paslaugoms (važiavimo tarptautiniu (iš Lietuvos į Lenkiją ir iš Lenkijos į Lietuvą), regioniniu, vietiniu transportu bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotojų), skiriama iki 0,17 Eur už km, vienam žmogui, kelionės išlaidoms iki projekto ir (ar) išankstinio pasirengimo vizito vietos, keliaujant ekonomiškiausiu būdu. Atstumas iki projekto ir (ar) išankstinio pasirengimo vizito vietos nustatomas skaičiuojant trumpiausią atstumą nuo atvykstančios organizacijos miesto iki projekto ir (ar) išankstinio pasirengimo vizito vietos.

43.3. transportui išlaikyti (degalai, transporto be vairuotojo nuoma), skiriama 0,17 Eur už km, vienam žmogui, kelionės išlaidoms iki projekto ir (ar) išankstinio pasirengimo vizito vietos, keliaujant ekonomiškiausiu būdu. Atstumas iki projekto ir (ar) išankstinio pasirengimo vizito vietos nustatomas skaičiuojant trumpiausią atstumą nuo atvykstančios organizacijos miesto iki projekto ir (ar) išankstinio pasirengimo vizito vietos;

43.4.  projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms įsigyti (pvz., kanceliarinės, ūkio prekės, maisto produktai);

43.5. nuomos išlaidos, skirtos veiklai vykdyti (pvz., organizacinės technikos, patalpų renginiams nuoma);

43.6. ryšio paslaugoms (pvz., interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo telefono ryšio, pašto išlaidos);

43.7. apgyvendinimo paslaugoms (ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) Eur vienam asmeniui per parą Lietuvoje; ne daugiau kaip 28 (dvidešimt aštuoni) Eur vienam asmeniui per parą Lenkijoje);

43.8. paslaugoms, teikiamoms pagal autorines, paslaugų sutartis (pvz., lektoriams, mokymų vadovams) (ne daugiau kaip 40 (keturiasdešimt) Eur už vieną valandą ir ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų);

43.9. maitinimo paslaugoms (paslaugoms (ne daugiau kaip 8 (aštuoni) Eur vienam asmeniui per parą Lietuvoje; ne daugiau kaip 29 (dvidešimt devyni) Eur vienam asmeniui per parą Lenkijoje);

43.10. išlaidos projekto veikloms viešinti (pvz., straipsnių spaudoje, televizijos, radijo reportažų paslaugų pirkimas, internetas, socialiniai tinklai, lankstinukų gamybos paslaugų pirkimas) (pagal Nuostatų 42.1.5 arba Nuostatų 42.2.2 papunkčiuose nurodytus reikalavimus);

43.11. kitoms paslaugoms, kurios yra būtinos siekiant įgyvendinti numatytas veiklas, bet nepatenka į Nuostatų 43.1–43.10 papunkčiuose nurodytas išlaidų rūšis (ne daugiau kaip 20 proc. nuo projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų).

44. Išlaidoms, nurodytoms Nuostatų 43.7 ir 43.9 papunkčiuose, apmokėti negali būti skirta daugiau nei nurodyta Nuostatų 42.1.3 papunktyje, įgyvendinant veiklas nurodytas Nuostatų 8.1 papunktyje.

45. Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

45.1. ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, įsigijimo išlaidos;

45.2. statinių ir (arba) pastatų, patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir (arba) einamojo remonto, aplinkos tvarkymo išlaidos;

45.3. išlaidos, susijusios su projekto parengiamuoju etapu, t. y. išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką ir iki Departamento direktoriaus įsakymo dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų atrankos konkurso rezultatų patvirtinimo priėmimo dienos, ir ne anksčiau kaip iki 2019 m. balandžio 1 d., pvz., paraiškos rengimo, narių sąrašų sudarymo išlaidos;

45.4. bet kokios išlaidos, patirtos projekto dalyvių , gyvenančių kitose šalyse nei Lietuvos Respublika ir Lenkijos Respublika;

45.5. išlaidos projektui įgyvendinti už Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos ribų;

45.6. išlaidos pareiškėjo ir / ar partnerio skoloms, ne susijusioms su finansuojamo projekto įgyvendinimu padengti;

45.7. kitos tiesiogiai su projekto įgyvendinimu nesusijusios išlaidos.

46. Pareiškėjas, kuriam yra skirtas finansavimas, Sutartį, kurioje aprašomi pareiškėjo įsipareigojimai, nustatomas finansavimo dydis, finansavimo teikimo terminai, lėšų naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos, pasirašo su SPPD.

47. Departamentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus sprendimo skirti lėšas projektams priėmimo dienos perduoda SPPD finansuojamų pareiškėjų sąrašą, kuriame nurodomas konkrečiam pareiškėjo projektui skirto finansavimo dydis, ir finansavimą gavusių pareiškėjų paraiškų ir patikslintų dokumentų (jeigu tokie buvo teikti) kopijas.

48. Pareiškėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nesudarius Sutarties per 20 darbo dienų nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl lėšų skyrimo programoms priėmimo dienos, SPPD siūlymu Departamento direktoriaus įsakymo dalis dėl lėšų skyrimo šiam pareiškėjui Departamento direktoriaus įsakymu pripažįstama netekusia galios.

49. Sutartis su finansavimą gavusiu pareiškėju sudaroma 2019 metams. Projektui įgyvendinti 2019 metams skirtos valstybės biudžeto lėšos turi būti naudojamos tik Nuostatų 5 punkte nurodytu laikotarpiu. Programai įgyvendinti skirtas ir pervestas, tačiau nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas pareiškėjas privalo grąžinti į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD nustačius, kad skirtas valstybės biudžeto lėšas pareiškėjas panaudojo ne pagal paskirtį, pareiškėjas privalo nepanaudotas ar netikslingai panaudotas programai įgyvendinti skirtas lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas grąžinti SPPD per SPPD nustatytą laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 5 d. Negrąžintos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Pareiškėjas praranda teisę teikti projektus ir gauti finansavimą iš visų Departamento programų
3 metus nuo teismo sprendimo, kuriuo Departamentui iš pareiškėjo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

50. Pareiškėjas, kurio projektui yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis, SPPD privalo pateikti:

50.1. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos, o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų metų sausio 5 d., ketvirčio / metines veiklų įvykdymo ataskaitas (Nuostatų 8 priedas), SPPD nustatytos formos biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo, finansines ataskaitas;

50.2. kartu su metų veiklų įvykdymo ataskaitomis Nuostatų 12 punkte nurodytų įsipareigojimų įgyvendinimą pagrindžiančią informaciją:

50.2.1. nurodyti į projekto veiklas tiesiogiai įtraukus jaunus žmones, pateikiant dalyvių sąrašus ir publikacijų kopijas;

50.3. teikti kitą Sutarčiai vykdyti reikalingą informaciją.

51. Departamentas ir SPPD tikrina, kaip įgyvendinamos finansuojamos projekto veiklos, ar laikomasi ir kaip laikomasi Nuostatuose ir Sutartyje pareiškėjui numatytų reikalavimų, ir atlieka skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo bei veiklos vykdymo kontrolę.

52. Departamentui ir (arba) SPPD nustačius ar turint pagrįstų įtarimų, kad pareiškėjas netinkamai vykdo Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, reikalavimus, Departamentas arba SPPD apie tai raštu informuoja pareiškėją ir SPPD sustabdo Sutarties vykdymą. Pareiškėjas, pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja Departamentą ir SPPD apie tolesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus ir kartu pateikia tai patvirtinančius įrodymus. Jei pareiškėjas per 2 darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformuoja Departamento ir SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, SPPD privalo vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai pareiškėją įspėjęs prieš 10 darbo dienų.

53. SPPD nutraukia Sutartį su pareiškėju ir skirtas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas pareiškėjas privalo grąžinti, kai:

53.1. SPPD nustato esminių Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų reikalavimų, Sutarties įsipareigojimų ir (ar) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, pažeidimų;

53.2. paaiškėja, kad asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytoje deklaracijoje buvo pateikta klaidinga ar melaginga informacija, pareiškėjas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Sutarties sudarymo arba sudarius Sutartį įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo Departamentui priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos lėšos iš pareiškėjo;

53.3. vadovaujantis Nuostatų 53 punktu sustabdomas Sutarties vykdymas;

53.4. nustatoma, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ne pagal paskirtį;

54. Neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos, nustačius neteisėto panaudojimo ar panaudojimo ne pagal paskirtį atvejį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi būti grąžinamos į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą. Negrąžintos lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

55. Pareiškėjai gautas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje, įvertindami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo bei saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik Sutartyje ir patvirtintoje sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti.

56. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo dienos iki Sutartyje numatytos dienos, bet ne anksčiau kaip nuo 2019 m. balandžio 1 d. ir ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 31 d., bei pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentų originalais arba oficialiai patvirtintomis jų kopijomis.

57. Pareiškėjas privalo raštu informuoti konkursą administruojančią įstaigą (SPPD) apie projekte numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą. Gavusi tokį pranešimą, konkursą administruojanti įstaiga (SPPD) sustabdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pervedimą projektui. Pareiškėjui pašalinus šiame punkte nurodytas priežastis, atnaujinus veiklos vykdymą ir apie tai pranešus konkursą administruojančiai įstaigai (SPPD), atnaujinamas sustabdytas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pervedimas.

 

VII SKYRIUS

PROJEKTŲ IŠLAIDŲ SĄMATŲ IR VEIKLŲ PLANO TIKSLINIMAS

 

 

58. Norėdamas patikslinti projekto išlaidų sąmatą, pareiškėjas raštu turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą tikslinti projekto išlaidų sąmatą, kartu pateikdamas išlaidų sąmatos lyginamąjį variantą. SPPD, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai informuoja pareiškėją. SPPD ir pareiškėjo suderintą patikslintą išlaidų sąmatą pasirašo įgalioti SPPD ir pareiškėjo atstovai.

 

59. Prašymai tikslinti projektų išlaidų sąmatas SPPD teikiami vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios ir ne vėliau kaip iki
2019 m. spalio 17 d. Pareiškėjas gali teikti prašymą tik dėl dar nepatirtų išlaidų tikslinimo, išskyrus tinkamų finansuoti išlaidų sumažėjimo atvejus.

 

60. Jeigu tikslinama projekto išlaidų sąmata keičia Pareiškėjo projekto veiklų planą (pvz., neįgyvendintų mokymų, renginio lėšų perskirstymas kitoms veikloms), pareiškėjas privalo suderinti veiklos plano keitimą su Departamentu Nuostatų 63–64 punktuose nustatyta tvarka. SPPD gavus prašymą tikslinti Programos išlaidų sąmatą ir nustačius, kad programos išlaidų pakeitimas pakeis pareiškėjo programos veiklų planą, SPPD turi informuoti Departamentą ir nurodyti pareiškėjui laikytis Nuostatų 63-64 punktuose nustatytos tvarkos.

 

61. Projekto veiklų planas tikslinamas pateikiant prašymą elektroniniu paštu Departamentui. Norėdamas patikslinti projekto veiklų planą, pareiškėjas turi pateikti Departamentui pagrįstą prašymą tikslinti veiklų planą, kartu pateikdamas projekto veiklų plano lyginamąjį variantą. Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl projekto veiklų plano tikslinimo ir apie sprendimą informuoja pareiškėją. Departamentui pritarus pareiškėjo pasiūlytiems projekto veiklų plano tikslinimams, Departamento ir pareiškėjo suderinto ir patikslinto veiklų plano kopija elektroniniu paštu išsiunčiama SPPD.

62. Prašymai tikslinti projekto veiklų planą Departamentui gali būti teikiami iki 2019 m. spalio 17 d. Pareiškėjas gali teikti prašymą tik dėl dar neįvykusių (nepradėtų vykdyti) veiklų tikslinimo.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

63.  Pareiškėjas, teikdamas paraišką Konkursui, supranta teikiamų duomenų tikslą, planuojamą jų naudojimą ir perduoda juos laisva valia. Departamentas tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

65. Departamentas ir SPPD neatsako, jei dėl pareiškėjo paraiškoje nurodytų klaidingų duomenų ryšiams palaikyti (adreso korespondencijai, telefono, fakso numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju negalima susisiekti.

66. Pareiškėjas turi viešinti projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, eigą ir rezultatus. Viešindamas projektą, pareiškėjas turi nepažeisti viešosios tvarkos ir laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos bei nurodyti, kad projektui lėšų skyrė Fondas bei kokiu tikslu ir kiek lėšų buvo panaudota vykdant projektą.

67. Pareiškėjui elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje, Departamento siunčiami klausimai, prašymai, susiję su paraiškos teikimu Konkursui, laikomi oficialiais.

68. Teikdamas paraišką Konkursui, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su Konkursu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose.

69. Pareiškėjas, kuris yra perkančioji organizacija, vykdant pirkimą, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

70. Departamento direktoriaus sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, taip pat Departamentui arba teismui patenkinus pareiškėjo skundą ir pakartotinai Projektų administravimo taisyklėse ir (ar) Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo paraišką.

Pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, bendra Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma bei didžiausia vienam projektui galima skirti suma gali būti pakeista atskiru Departamento direktoriaus įsakymu.

71. Sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

72. Pareiškėjas privalo raštu informuoti konkursą administruojančią įstaigą (SPPD) apie projekte numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą. Gavusi tokį pranešimą, SPPD sustabdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pervedimą projektui. Pareiškėjui pašalinus šiame punkte nurodytas priežastis, atnaujinus veiklos vykdymą ir apie tai pranešus SPPD, atnaujinamas sustabdytas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pervedimas.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2V-47 (1.4), 2019-03-08, paskelbta TAR 2019-03-08, i. k. 2019-03885

Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 2V-221 (1.4) „Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo