Suvestinė redakcija nuo 2021-06-09

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24282

 

 

ETUVOS RESPUBLIKOS ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL skatinamosios finansinės priemonės „ALTERNATYVA“ schemos patvirtinimo

 

2020 m. lapkričio 18 d. Nr. 4-1034

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 887 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS veiklos“ 3.2 papunktį ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“ 1 punktą,

t v i r t i n u  Skatinamosios finansinės priemonės „Alternatyva“ schemą (pridedama).

 

 

 

Laikinai einantis ekonomikos

ir inovacijų ministro pareigas                                                                             Rimantas Sinkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro

2020 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 4-1034

 

skatinamosios finansinės priemonės „ALTERNATYVA SCHEMA

 

Eil.

Nr.

Pagrindiniai

elementai

Paaiškinimas

 

1.

 

Teisinis pagrindas

 

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2020/972.

2.

Taikymo sritis

Ši schema taikoma tik tai skatinamosios finansinės priemonės „Alternatyva“ (toliau – Priemonė „Alternatyva“) daliai, kuri bus įgyvendinama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1407/2013.

Priemonės „Alternatyva“  įgyvendinimo sąlygos, reikalavimai Priemonės „Alternatyva“ finansų tarpininkams ir Priemonės „Alternatyva“ lėšų skyrimo tvarka nustatyta Skatinamosios priemonės „Alternatyva“ įgyvendinimo sąlygų apraše, patvirtintame 2020 m. balandžio 17 d. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ direktoriaus įsakymu Nr. B-49 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Alternatyva“ sąlygų aprašo patvirtinimo“, kuriam 2020 m. balandžio 16 d. pritarė INVEGOS fondo priežiūros komitetas (toliau – Aprašas).

3.

 

Planuojamo skirti finansavimo suma

Iki 91 000 000 (devyniasdešimt vieno  milijono) eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 318 „Dėl lėšų skyrimo“ 2.2 punktu (bendrai Priemonės „Alternatyva“ daliai, kuri bus įgyvendinama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1407/2013, ir Priemonės „Alternatyva“ daliai, įgyvendinamai rinkos sąlygomis).

4.

Schemos galiojimo trukmė

Schema galioja iki 2023 m. gruodžio 31 d.

5.

Finansų tarpininkas

Priemonę „Alternatyva“ gali įgyvendinti finansų tarpininkai, atitinkantys tinkamumo reikalavimus, nustatytus Aprašo 5 dalyje, ir pasirašę sutartis su uždarąja akcine bendrove „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – „Invega“) dėl Priemonės „Alternatyva“ įgyvendinimo (toliau – Sutartis) bei atitinkantys bent vieną iš kriterijų:

5.1. finansų įmonės, veikiančios Lietuvos Respublikoje įstatymų, reglamentuojančių finansinių paslaugų teikimą ir finansų įstaigų veiklą, nustatyta tvarka, kurių pagrindinę veiklą sudaro Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytos finansinės paslaugos (skolinimas juridiniams asmenims ir individualią veiklą vykdantiems fiziniams asmenims, įskaitant faktoringą ir finansinę nuomą (lizingą);

5.2. kolektyvinio investavimo subjektai, kurie veikia pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą ir kurių veiklos dokumentai numato kolektyvinio investavimo subjekto lėšų investavimą paskolos formomis (toliau – Kolektyvinio investavimo subjektai) ar, jei jų valdymas perduotas valdymo įmonėms (akcinėms bendrovėms arba uždarosioms akcinėms bendrovėms, kurių pagrindinė veikla yra kolektyvinio investavimo subjektų valdymas), valdymo įmonės.

Finansų tarpininkai Priemonę „Alternatyva“ gali įgyvendinti pasitelkdami finansų tarpininko 100 procentų dukterines bendroves (angl. special purpose vehicle), kurios turi būti aiškiai nurodytos Sutartyje, tačiau bet kokiu atveju finansų tarpininkas yra atsakingas už tinkamą Priemonės „Alternatyva“ įgyvendinimą pagal Sutartį.

6.

 

Paskolos gavėjai

 

Lietuvos Respublikoje veikiantis smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos  smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, išskyrus:

6.1. veikiančius Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytuose sektoriuose;

6.2. kuriems galėtų būti ir (arba) yra taikoma Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 4 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyta kolektyvinė nemokumo procedūra.

 

SVV subjektas laikomas veikiančiu Lietuvos Respublikoje, jei jis kuria darbo vietas Lietuvos Respublikoje ir (arba) nuo savo vykdomos veiklos moka mokesčius arba Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmokas į Lietuvos Respublikos biudžetą.

 

Schemos 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nustatyti kriterijai vertinami Paskolos suteikimo metu. Paskolos suteikimu laikomas ir  laikotarpis nuo Paskolos gavėjo kreipimosi į finansų tarpininką iki Paskolos sutarties sudarymo dienos.

7.

 

Paskolų teikimo sąlygos

 

Paskola – finansų tarpininko Paskolos gavėjui iš Priemonės „Alternatyva“ lėšų arba iš Priemonės „Alternatyva“ lėšų ir dalies finansų tarpininko lėšų suteikta investicinė ir (ar) apyvartinė paskola, įskaitant faktoringą (klasikinį, atvirkštinį ir slaptą) ir finansinę nuomą (lizingą).

 

Paskolos sutartis – sutartis dėl paskolos, pasirašyta tarp finansų tarpininko ir Paskolos gavėjo.

 

Paskolos gavėjui iš Priemonės „Alternatyva“ skiriamos lėšos gali sudaryti iki 100 procentų Paskolos sumos.

 

Tinkamos yra paskolos, skirtos SVV subjekto investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su SVV subjekto naujos veiklos pradėjimu arba esamos veiklos palaikymu, stiprinimu ar plėtra.

Paskolos perfinansavimui neteikiamos.

Paskolomis, skirtomis investicijoms, laikomos tokios Paskolos, kai Paskolos dalis, skirta investicijoms finansuoti, sudaro ne mažiau kaip 51 procentą visos Paskolos sumos. Likusi Paskolos dalis gali būti skirta apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti. Kitais atvejais laikoma, kad visa Paskola yra skirta apyvartai.

 

Paskolos išdavimo ir administravimo mokestis:

Paskolos suma, Eur

Iki 25000 Eur

Nuo 25001 iki 150000 Eur

Nuo 150001 Eur

Paskolos išdavimo ir administravi-mo mokestis (taikomas visai Paskolos sumai)

Iki 3 procentų,  bet ne mažiau kaip 50 Eur ir ne daugiau kaip 500 Eur

Iki 2 procentų, bet ne daugiau kaip 750 Eur

Iki 0,5 procento, bet ne daugiau kaip 3000 Eur

Paskolos išdavimo ir administravimo mokestis finansų tarpininkui ir paskolos gavėjui susitarus gali būti mokamas Paskolos lėšomis.

 

Paskolos kaina, įskaitant visus galimus mokesčius, kuriuos Paskolos gavėjams taiko finansų tarpininkas (išskyrus Paskolos išdavimo ir administravimo mokestį), negali būti didesnė negu 7 procentai metininės palūkanų normos.

 

Paskola teikiama ne ilgesniam kaip 60 mėnesių laikotarpiui. Paskolos sutarties terminas gali būti pratęsiamas, tačiau ne ilgesniam už leistiną ilgiausią (60 mėn.) Paskolos sutarties terminą, atitinkamai terminą skaičiuojant nuo Paskolos sutarties sudarymo dienos.

 

Už Priemonės „Alternatyva“ lėšas finansų tarpininkai „Invegai“ moka palūkanas, kurios sudaro 1 procentą metinės palūkanų normos.

Palūkanos, kurios mokamos pagal tarp „Invegos“ ir tinkamumo reikalavimus atitinkančių finansų tarpininkų pasirašytą Sutartį, turi būti pervedamos „Invegai“ Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

Finansų tarpininkas yra atsakingas už tai, kad teikiant Paskolas būtų laikomasi Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 ir šios schemos nuostatų.  

Paskolos sutartyje turi būti nuostata, kad Paskola yra teikiama kaip de minimis pagalba, taip pat nurodomas de minimis pagalbos dydis, išreikštas bendrosios subsidijos ekvivalentu.

 

Jei nustatoma, kad paskolų gavėjai pateikė neteisingą informaciją ir (ar) dokumentus ir (ar) sąmoningai nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės sprendimui dėl paskolos suteikimo, pareiškėjas privalo grąžinti visą neteisėtai gautą paskolą su paskolos sutartyje nustatytomis palūkanomis ir suteiktą de minimis pagalbos dydį su palūkanomis, kaip nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles. 

8.

Netinkamos investicijos

 

 

Netinkamos investicijos:

8.1. Paskolos skirtos nekilnojamam turtui pirkti ir (ar) statyti, siekiant jį parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, o ne naudoti savo veikloje, taip pat gyvenamosios paskirties nekilnojamo turto pirkimui arba statybai tuo atveju, kai pareiškėjas yra verslininkas.

8.2. Paskolos, suteiktos SVV subjektams, kurių vykdoma pagrindinė veikla pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) (toliau – ERVK) yra finansinė ir (ar) draudimo veikla, išskyrus atvejus, kai šie Paskolų gavėjai vysto finansines technologijas. Finansinės technologijos (angl. FinTech) – tai technologijomis pagrįstos finansinės inovacijos, padedančios kurti naujus verslo modelius, veiklos programas, procesus ir produktus. Šios inovacijos turi poveikį finansų rinkoms, institucijoms ir finansinėms paslaugoms.

8.3. Paskolos, suteiktos SVV subjektams, kurių pagrindinė veikla pagal EVRK yra  ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių bei distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos, perdirbimo bei prekybos veikla;

8.4. Paskolos įmonėms, užsiimančioms azartinių lošimų organizavimu;

8.5. Paskolos lėšos negali būti skirtos dividendams išsimokėti, kapitalui mažinti išmokant lėšas Paskolos gavėjo dalyviams, savoms akcijoms supirkti ar kitokiems mokėjimams iš kapitalo Paskolos gavėjo dalyviams atlikti, taip pat negali būti skirtos paskoloms grąžinti arba suteikti Paskolos gavėjo dalyviams ar su jais susijusiems asmenims;

8.6. Paskolos gavėjo finansinių įsipareigojimų perfinansavimui.

9.

Netinkami Paskolų gavėjai

Netinkami Paskolų gavėjai:

9.1. SVV subjektai, kuriems galėtų būti ir (arba) yra taikoma Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 4 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyta kolektyvinė nemokumo procedūra;

9.2. SVV subjektai, kurie yra įtraukti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administruojamą nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą, „Neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų“;

9.3. su finansų tarpininku ar jo vadovais susiję asmenys:

9.3.1. fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, turintys finansų tarpininko kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių daugumos dalį, ir jų kontroliuojamos įmonės;

9.3.2. juridiniai asmenys, kurių kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių daugumos dalį turi finansų tarpininkas;

9.3.3. pirmiau nurodytų juridinių asmenų vadovai ir su jais artimos giminystės, taip pat svainystės ryšiais susiję asmenys; fiziniai asmenys, artimos giminystės, taip pat svainystės ryšiais susiję su finansų tarpininku, kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių daugumos dalį turinčiais fiziniais asmenimis);

9.4 SVV subjektai veikiantys Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytuose sektoriuose.

10.

 

Paskolos dydis vienam Paskolos gavėjui

Iš Priemonės „Alternatyva“ lėšų vienas finansų tarpininkas vienam Paskolos gavėjui ir visoms su juo susijusioms įmonėms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, iš viso Paskoloms gali skirti ne daugiau kaip 500 000 (penkių šimtų tūkstančių) Eur sumą.

 

Finansų tarpininkai, teikdami de minimis pagalbą, turi suteikti de minimis pagalbą tik patikrinę, ar ją suteikus nebus viršyta de minimis pagalbos suteikimo riba ir ar laikomasi Reglamente (ES) Nr. 1407/2013 nustatytų sąlygų.

 

Paskolos gavėjai, atitinkantys bent vienos rūšies tarpusavio santykius, nustatytus Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje, laikomi viena įmone.

11.

Valstybės pagalbos apskaičiavimas

Finansų tarpininkas yra atsakingas už de minimis pagalbos Paskolos gavėjui skaičiavimą ir registravimą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, vadovaujantis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

 

De minimis pagalba sumuojama, kaip tai nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 5 straipsnyje.

 

De minimis pagalbos, suteikiamos Paskolos gavėjui, dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

SE = K x T x (N % –M %), kurioje

 

SE – de minimis pagalbos dydis, išreikštas subsidijos ekvivalentu;

K – Paskolos suma Eur;

T – Paskolos laikotarpis, kai Paskolos gavėjas naudojasi ar gali naudotis Paskolos lėšomis, išreikštas metais;

N  – FT taikoma rinkos palūkanų norma;

M – FT taikoma metinė palūkanų norma Paskolos gavėjui (ne didesnė kaip 7 procentai).

12.

 

Valstybės pagalbos sumavimas

De minimis pagalba sumuojama, kaip tai nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 5 straipsnyje.

13.

 

Valstybės pagalbos stebėsena

De minimis pagalbos stebėsena atliekama, kaip tai nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 6 straipsnyje.

14.

Informacijos ir dokumentų saugojimas

Informacija ir dokumentai, susiję su pagalbos teikimu, saugomi ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos pagal schemą suteikimo dienos. 

 

_____________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-611, 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13117

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-611, 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13117

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 4-1034 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Alternatyva“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo