Suvestinė redakcija nuo 2018-11-06

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17197

 

Nauja redakcija nuo 2018-11-06:

Nr. T1-155, 2018-11-05, paskelbta TAR 2018-11-05, i. k. 2018-17837

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS APIE VEIKLĄ, SUSIJUSIĄ SU NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAIS (PREKURSORIAIS) IR Į OFICIALŲ SĄRAŠĄ NEĮTRAUKTOMIS MEDŽIAGOMIS BEI Į NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IV SĄRAŠĄ ĮTRAUKTOMIS MEDŽIAGOMIS, TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. spalio 30 d. Nr. T1-275

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, 9 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 214 straipsnio 11 dalimi:

1. T v i r t i n u Informacijos apie veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis bei į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis, teikimo tvarkos aprašą (pridedama) (toliau – Tvarkos aprašas).

2. P a v e d u Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriui organizuoti ir vykdyti šio įsakymo 1 punktu patvirtintame Tvarkos apraše nurodytos informacijos rinkimą ir kaupimą.

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Inga Juozapavičienė

 

 

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus

2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. T1-275

(Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus

2018 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. T1-155

redakcija)

 

 

INFORMACIJOS APIE VEIKLĄ, SUSIJUSIĄ SU NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAIS (PREKURSORIAIS) IR Į OFICIALŲ SĄRAŠĄ NEĮTRAUKTOMIS MEDŽIAGOMIS BEI Į NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IV SĄRAŠĄ ĮTRAUKTOMIS MEDŽIAGOMIS, TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos apie veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis bei į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis, teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato gamintojų, importuotojų, eksportuotojų, naudotojų, platintojų, informacijos apie jų pagamintus, įsigytus, patiektus rinkai, sunaudotus, importuotus, įvežtus į Lietuvos Respubliką ir eksportuotus, išvežtus iš jos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) ir į oficialų sąrašą neįtrauktas medžiagas bei į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktas medžiagas, teikimo apimtį, terminus, jų teikimo ir surinktos informacijos Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente (toliau – Departamente) kaupimo būdus.

2. Šiuo Tvarkos aprašu siekiama užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo 8 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 9 straipsnio 2 dalyje ir Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 214 straipsnio 11 dalyje nustatytų reikalavimų vykdymą bei efektyvią veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis bei į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis, stebėseną.

3. Informaciją apie veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis bei į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis, teikia subjektai, importuojantys ir eksportuojantys, taip pat įvežantys į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių ir išvežantys iš jos į Europos Sąjungos valstybes, gaminantys, platinantys ir pramonėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojantys narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) ir į oficialų sąrašą neįtrauktas medžiagas bei į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktas medžiagas (toliau – informacijos teikėjai).

4. Tvarkos apraše naudojamos sąvokos atitinka 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. vasario 26 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2018/729 (OL 2018 L 123, p. 4) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 273/2004), 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 111/2005, nustatančiame prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2005 L 22, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. vasario 26 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2018/729 (OL 2018 L 123, p. 4) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 111/2005), Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatyme vartojamas sąvokas.

5. Šis Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 273/2004, Reglamento (EB) Nr. 111/2005, 2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 (OL 2015 L 162, p. 12), 2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2015/1013), Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo nuostatomis dėl veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis bei į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis kontrolės ir stebėsenos.

 

II skyrius

informacijos APIE veiklą, susijusią su NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAIS (PREKURSORIAIS) IR Į OFICIALŲ SĄRAŠĄ NEĮTRAUKTOMIS MEDŽIAGOMIS BEI Į NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IV SĄRAŠĄ ĮTRAUKTOMIS MEDŽIAGOMIS TEIKIMAS

 

6. Informacija apie veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis bei į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis, yra teikiama Departamentui elektroniniu būdu neatlygintinai į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisėtos apyvartos kontrolės informacinę sistemą (toliau – PTAKIS).

7. Atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 273/2004 10 straipsnio 1 dalies a punktą, 2 dalies a punktą ir į Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 214 straipsnio 11 dalį, informacijos teikėjai informaciją apie veiksmus (operacijas) ir užsakymus, susijusius su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis bei į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis, Departamentui teikia kas ketvirtį, pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui, už kurį teikiama informacija, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 30 dienos. Informacijos teikėjai Reglamento (EB) Nr. 273/2004 8 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją už praėjusius kalendorinius metus teikia Reglamento (ES) Nr. 2015/1013 10 straipsnio numatytais terminais.

8. Siekdami pateikti informaciją apie veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis bei į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis, į PTAKIS, informacijos teikėjai turi prisijungti prie informacinės sistemos per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroninės valdžios vartai“.

9. Į PTAKIS teikiami šie duomenys pagal subjekto vykdomos veiklos pobūdį:

9.1. asmens tapatumo duomenys:

9.1.1. ūkio subjekto pavadinimas;

9.1.2. fizinio asmens vardas, pavardė;

9.1.3. fizinio asmens kodas;

9.1.4. įmonės kodas;

9.1.5. adresas;

9.1.6. telefono numeris;

9.1.7. elektroninio pašto adresas.

9.2. duomenys apie cheminės medžiagos naudojimą:

9.2.1. narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus), į oficialų sąrašą neįtrauktos medžiagos ar į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas;

9.2.2. narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus), į oficialų sąrašą neįtrauktos medžiagos ar į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktos medžiagos likutis informacijos teikimo periodo pradžioje;

9.2.3. narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus), į oficialų sąrašą neįtrauktos medžiagos ar į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktos medžiagos panaudojimo sritis.

9.3. praėjusio laikotarpio, už kurį teikiami duomenys, narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus), į oficialų sąrašą neįtrauktos medžiagos ar į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktos medžiagos kiekis kilogramais, litrais, gramais (kiekvienai konkrečiai cheminei medžiagai kiekio mato vienetas nurodytas PTAKIS, šalia cheminės medžiagos pavadinimo):

9.3.1. pagamintas kiekis;

9.3.2. pirktas kiekis Lietuvoje:

9.3.2.1. iš juridinio asmens, nurodant juridinio asmens pavadinimą, kodą;

9.3.2.2. iš fizinio asmens, nurodant fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą;

9.3.3. išplatintas (parduotas) kiekis Lietuvoje:

9.3.3.1. juridiniam asmeniui, nurodant juridinio asmens pavadinimą, kodą;

9.3.3.2. žinomam fiziniam asmeniui (pirkėjas nustatomas), nurodant fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą;

9.3.3.3. mažmeninėje prekyboje (pirkėjas nenustatomas);

9.3.4. importuotas kiekis;

9.3.5. įvežtas kiekis iš Europos Sąjungos šalies;

9.3.6. eksportuotas kiekis;

9.3.7. išvežtas kiekis į Europos Sąjungos šalį;

9.3.8. sunaudotas kiekis.

10. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų bei į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktų medžiagų sąrašai, pateikti PTAKIS, atitinka Reglamente (EB) Nr. 273/2004, Reglamente (EB) Nr. 111/2005, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. T1 – 279 „Dėl Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakyme Nr. 5. „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“, nustatytus sąrašus.

11. Informacija teikiama tik apie maksimaliai galimos koncentracijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) ir į oficialų sąrašą neįtrauktas medžiagas bei į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktas medžiagas, t. y. perskaičiuojant turimą medžiagos koncentraciją į maksimaliai galimą.

12. Informacijos teikėjai privalo informuoti Departamentą, jei veikla su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis ar į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis nebuvo vykdoma, pažymėdami apie tai PTAKIS.

 

III Skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Informacijos teikėjai atsako už teikiamos informacijos teisingumą, tikslumą, išsamumą ir pateikimą laiku.

14. Informacijos teikėjai, teikiantys Departamentui informaciją apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) ir į oficialų sąrašą neįtrauktas medžiagas bei į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktas medžiagas, turi turėti teikiamos informacijos teisingumą patvirtinančius dokumentus.

15. Departamentas tikrina iš informacijos teikėjų gautą informaciją apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) ir į oficialų sąrašą neįtrauktas medžiagas bei į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktas medžiagas, patvirtina gautus įrašus arba, esant reikalui, grąžina juos patikslinti, vadovaudamasis PTAKIS nuostatų, patvirtintų Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. T1-328 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisėtos apyvartos kontrolės informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, 32 ir 33 punktais.

16. Departamentas apie pastebėtus neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis praneša informacijos teikėjui per PTAKIS, elektroniniu paštu arba raštu.

17. Nustatytus neatitikimus informacijos teikėjai patikslina ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

18. Departamentas užtikrina iš informacijos teikėjų gautos informacijos saugą ir konfidencialumą PTAKIS nuostatų ir PTAKIS duomenų saugos nuostatų, patvirtintų Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. T1-328 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisėtos apyvartos kontrolės informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

19. Asmens duomenys, nurodyti šio Tvarkos aprašo 9 punkte, taip pat tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

20. Subjektai, pažeidę Tvarkos aprašo 7 punkto nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-155, 2018-11-05, paskelbta TAR 2018-11-05, i. k. 2018-17837

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Įsakymas

Nr. T1-409, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30031

Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. T1-275 „Dėl Informacijos apie veiklą, susijusią su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Įsakymas

Nr. T1-188, 2017-05-09, paskelbta TAR 2017-05-10, i. k. 2017-07876

Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. T1-275 „Dėl Informacijos apie veiklą, susijusią su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Įsakymas

Nr. T1-155, 2018-11-05, paskelbta TAR 2018-11-05, i. k. 2018-17837

Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. T1-275 „Dėl Informacijos apie veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo