LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2011 M. BALANDŽIO 13  D. ĮSAKYMO NR. 1R-105 „DĖL PREKIŲ IR PASLAUGŲ, BŪTINŲ ANTRINEI TEISINEI PAGALBAI TEIKTI, REKOMENDUOTINŲ MAKSIMALIŲ LIMITŲ NUSTATYMO ADVOKATAMS, NUOLAT TEIKIANTIEMS ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 20 d. Nr. 1R-327

Vilnius

 

 

1Pakeičiu Prekių ir paslaugų, būtinų antrinei teisinei pagalbai teikti, rekomenduotinus maksimalius limitus vienam nuolat antrinę teisinę pagalbą teikiančiam advokatui, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-105 „Dėl Prekių ir paslaugų būtinų antrinei teisinei pagalbai teikti, rekomenduotinų maksimalių limitų nustatymo advokatams, nuolat teikiantiems antrinę teisinę pagalbą“, ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                               Juozas Bernatonis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-105

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1R-327

redakcija)

 

 

 

PREKIŲ IR PASLAUGŲ, BŪTINŲ ANTRINEI TEISINEI PAGALBAI TEIKTI, REKOMENDUOTINI MAKSIMALŪS LIMITAI VIENAM NUOLAT ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ TEIKIANČIAM ADVOKATUI

 

Eilės Nr.

Prekės (prekių grupės), paslaugos pavadinimas

Limitas *

1.

Kanceliarinės ir ūkio prekės

243,28 Eur / m.

2.

Fiksuoto telefono ryšio paslauga (neįskaitant už telefono liniją mokamo mėnesinio mokesčio):

 

2.1.

Advokatams, teikiantiems antrinę teisinę pagalbą civilinėse bylose

43,44 Eur / ketv.

2.2.

Advokatams, teikiantiems antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose

26,07 Eur / ketv.

 

_______________

* Sumos nurodytos be pridėtinės vertės mokesčio.

______________