Suvestinė redakcija nuo 2018-10-11

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-12-01, i. k. 2017-19306

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2018 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 1 d. Nr. 3D-770

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/825 (OL 2017 L 129, p. 1), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1199 (OL 2017 L 176, p. 1), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotoju reglamentu (ES) Nr. 2017/891 (OL 2017 L 138, p. 4), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1997 (OL 2016 L 308, p.5), ir atsižvelgdamas į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 7.1.6 papunktį,

 

tvirtinu Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2018 metais grafiką (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                          Bronius Markauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m.  gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-770

 

ParaMOS PARAIŠkų pagal LIETUVOS Kaimo plėtros 2014–2020 metų PROGRAMOS priemones PRIĖMIMO 2018 metais GRAFIKAS

 

 

Priemo

nės kodas arba  veiklos srities numeris pagal Programą

Priemonė

Paramos paraiškų priėmimo pradžia

Paramos paraiškų priėmimo pabaiga

1

ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA

 

 

1.1

Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti

2018-03-01

2018-04-30

1.2

Parama parodomiesiems  projektams ir informavimo veiklai

2018-03-01

2018-04-30

2

KONSULTAVIMO PASLAUGOS, ŪKIO VALDYMO IR ŪKININKŲ PAVADAVIMO PASLAUGOS

 

 

2.1

Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis

 

 

2.1.1

Parama miško valdytojams pasinaudoti konsultavimo paslaugomis

 

 

2.1.2

Parama kaimo vietovėje veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms pasinaudoti konsultavimo paslaugomis

 

 

3

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS

 

 

3.1

Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose

2018-04-03

2018-06-29

2018-08-01

2018-10-31

4

INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ

 

 

4.1

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

2018-03-01

2018-04-13

2018-12-03

2018-12-31

4.2

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą

2018-06-01

2018-07-31

4.3

Parama investicijoms į  žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą:

 

 

4.3.1

Parama žemės konsolidacijai

 

 

4.3.2

Parama žemės ūkio vandentvarkai

 

 

4.3.3

Parama miškų infrastruktūrai gerinti

2018-09-03

2018-10-31

4.4

Parama pelno nesiekiančioms investicijoms:

 

 

4.4.1

Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas

2018-01-02

2018-02-28

6

ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA

 

 

6.1

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

 

 

6.2

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse:

 

 

6.2.1

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (tinkamų finansuoti išlaidų kompensavimas)

2018-11-02

2018-11-30

6.2.2

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (išmoka iki 16 tūkst. Eur)

2018-11-19

2018-12-21

6.3

Parama smulkiesiems ūkiams

2018-05-02

2018-06-29

6.4

Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti:

 

 

6.4.1

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

2018-08-01

2018-09-28

6.4.2

Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų

 

 

7

PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE

 

 

7.2

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą:

 

 

7.2.1

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

 

 

7.2.2

Parama asbestinių stogų dangos keitimui

2018-02-01

2018-03-12

7.6

Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį:

 

 

7.6.1

Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį

 

 

7.6.2

Tradicinių amatų centrų plėtra

2018-04-03

2018-04-30

8

INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ

 

 

8.1

Miško veisimas

2018-03-01

2018-04-30

2018-09-03

2018-10-31

8.3–4

Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas

2018-09-03

2018-10-31

8.5

Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė

2018-07-02

2018-08-31

8.6

Investicijos į miškininkystės technologijas

2018-04-03

2018-05-31

9

GAMINTOJŲ GRUPIŲ IR ORGANIZACIJŲ ĮSISTEIGIMAS

 

 

9.1

Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės

ūkio sektoriuje

2018-05-01

2018-06-29

2018-11-19

2018-12-21

10

AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS*

 

 

10.1

Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius

 

 

10.2

Specifinių pievų tvarkymas

 

 

10.3

Ekstensyvus šlapynių tvarkymas

 

 

10.4

Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose

 

 

10.5

Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse

 

 

10.6

Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje

 

 

10.7

Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje

 

 

10.8

Melioracijos griovių šlaitų priežiūra

 

 

10.9

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

 

 

10.10

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

 

 

10.11

„Dirvožemio apsauga“

 

 

10.12

„Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

 

 

11

EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS*

 

 

12

SU „NATURA 2000“ IR VANDENS PAGRINDŲ DIREKTYVA SUSIJUSIOS IŠMOKOS*

 

 

12.1

Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje

 

 

12.2

Parama „Natura 2000“ miškuose

 

 

13

IŠMOKOS UŽ VIETOVES, KURIOSE ESAMA GAMTINIŲ AR KITŲ SPECIFINIŲ KLIŪČIŲ*

 

 

13.2

Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių

 

 

13.3

Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių

 

 

16

BENDRADARBIAVIMAS

 

 

16.1

Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti

(EIP veiklos grupių projektų galimybių studijų pateikimas)

2018-05-02

2018-06-15

16.2

Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti

2018-12-03

2019-01-31

16.3

Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui

2018-06-01

2018-08-31

16.4

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu

2018-02-01

2018-03-30

17

RIZIKOS VALDYMAS

 

 

17.1.1

Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas

2018-03-12

2018-06-29

2018-09-03

2018-12-31

17.1.2

Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas

2018-01-02

2018-12-31

19

LEADER PROGRAMA

 

 

19.2

Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS

 

 

19.3

Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas

 

 

19.3.1

Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas)

2018-02-19

2018-03-19

2018-04-16

2018-05-16

2018-06-04

2018-07-02

2018-09-17

2018-10-15

19.3.2

Teritorinio bendradarbiavimo projektai

2018-04-16

2018-05-16

2018-09-17

2018-10-15

19.3.3

Tarptautinio bendradarbiavimo projektai

2018-02-19

2018-03-19

2018-04-16

2018-05-16

2018-06-04

2018-07-02

2018-09-17

2018-10-15

 

*Paraiškos priimamos kartu su tiesioginių išmokų paraiškomis

 

 

 

_______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-24, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-17, i. k. 2018-00715

Nr. 3D-88, 2018-02-09, paskelbta TAR 2018-02-09, i. k. 2018-02109

Nr. 3D-111, 2018-02-22, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02807

Nr. 3D-188, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-28, i. k. 2018-04697

Nr. 3D-431, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10718

Nr. 3D-565, 2018-08-17, paskelbta TAR 2018-08-17, i. k. 2018-13179

Nr. 3D-685, 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15355

Nr. 3D-726, 2018-10-10, paskelbta TAR 2018-10-10, i. k. 2018-16025

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-24, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-17, i. k. 2018-00715

Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-770 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2018 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-88, 2018-02-09, paskelbta TAR 2018-02-09, i. k. 2018-02109

Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-770 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2018 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-111, 2018-02-22, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02807

Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-770 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2018 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-188, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-28, i. k. 2018-04697

Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-770 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2018 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-431, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10718

Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-770 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2018 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-565, 2018-08-17, paskelbta TAR 2018-08-17, i. k. 2018-13179

Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-770 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2018 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-685, 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15355

Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-770 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2018 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-726, 2018-10-10, paskelbta TAR 2018-10-10, i. k. 2018-16025

Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-770 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2018 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo