Suvestinė redakcija nuo 2020-04-29

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15629

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI NR. 02.2.1-CPVA-V-523-01-0001 „ATVIRŲ DUOMENŲ PLATFORMOS, ĮGALINANČIOS EFEKTYVŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS INFORMACIJOS PAKARTOTINĮ PANAUDOJIMĄ VERSLUI, IR JOS VALDYMO ĮRANKIŲ SUKŪRIMAS“

 

2017 m. spalio 3 d. Nr. 3-455

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.11 papunkčiu ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, atsižvelgdamas į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.2.1-CPVA-V-523 priemonės „Atvirų duomenų sąveikumas ir optimizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 3-403(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.2.1-CPVA-V-523 priemonės „Atvirų duomenų sąveikumas ir optimizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 58 punktą, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 02.2.1-CPVA-V-523 „Atvirų duomenų sąveikumas ir optimizavimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 3-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 02.2.1-CPVA-V-523 „Atvirų duomenų sąveikumas ir optimizavimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“, ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros 2017 m. rugsėjo 12 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. 1:

1. S k i r i u  šio įsakymo priede nurodytam projektui nustatyto dydžio finansavimą iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.2.1-CPVA-V-523 priemonės „Atvirų duomenų sąveikumas ir optimizavimas“ konkrečiam uždaviniui 2.2.1 „Padidinti viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslo ir visuomenės poreikiams“ įgyvendinti valstybės biudžete Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai pagal programos „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ (programos kodas 01.008) priemonę „Sukurti pažangias viešąsias ir administracines elektronines paslaugas“ (programos priemonės kodas 01.008.01.01.07); finansavimo šaltinis 1.3.2.7.1 („2014−2020 m. ES struktūrinė parama“) ir 1.2.2.7.1 („2014−2020 m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos); išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas 4.6.1.1 („Ryšių valdymas ir kontrolė“); ekonominė klasifikacija 2.9.2.2.1.02 („Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams“) numatytų lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-293, 2019-06-18, paskelbta TAR 2019-06-18, i. k. 2019-09798

 

2. Informuoju, kad šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                  Rokas Masiulis

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2017 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 3-455

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2020 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 3-252

redakcija)

priedas

 

FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projekto partneriai

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso iki,

Eur

iš jų valstybės pagalba iki, Eur

iš jų de minimis  pagalba iki, Eur

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

02.2.1-CPVA-V-523-01-0001

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

188772433

Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,

k. 190766619

2 577 466,07

0,00

0,00

2 190 846,16

386 619,91

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,

k. 188711163

Nacionalinė švietimo agentūra,

k. 305238040

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras,

k. 210086220

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos,

k. 288739270

____________________________________________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-293, 2019-06-18, paskelbta TAR 2019-06-18, i. k. 2019-09798

Nr. 3-406, 2019-08-30, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13789

Nr. 3-252, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08912

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-293, 2019-06-18, paskelbta TAR 2019-06-18, i. k. 2019-09798

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 3-455 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 02.2.1-CPVA-V-523-01-0001 „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-406, 2019-08-30, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13789

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 3-455 „Dėl Finansavimo skyrimo projektui Nr. 02.2.1-CPVA-V-523-01-0001 „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-252, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-28, i. k. 2020-08912

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 3-455 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 02.2.1-CPVA-V-523-01-0001 „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“ pakeitimo