Suvestinė redakcija nuo 2020-09-04

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-06-10, i. k. 2020-12661

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LAIKINOSIOS VALSTYBĖS PAGALBOS PIENO GAMINTOJAMS, SUSIDURIANTIEMS SU EKONOMINIAIS SUNKUMAIS DĖL COVID-19 VIRUSO PROTRŪKIO, ADMINISTRAVIMO TAISYKLių patvirtinimo

 

2020 m. birželio  9   d. Nr.3D-427

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikatą Nr. (C(2020) 1863) „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su visais pakeitimais, 2020 m. birželio 5 d. Europos Komisijos sprendimą Nr. (C (2020) 3896) Lietuvai dėl laikinosios valstybės pagalbos galvijų laikytojams ir pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl Covid-19 viruso protrūkio, patvirtinimo, 2020 m. rugpjūčio 20 d. Europos Komisijos sprendimą Nr. (C (2020) 5828) „Dėl 2020 m. birželio 5 d. Europos Komisijos sprendimo Nr. (C (2020) 3896) Lietuvai dėl laikinosios valstybės pagalbos galvijų laikytojams ir pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl Covid-19 viruso protrūkio, patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-633, 2020-09-03, paskelbta TAR 2020-09-03, i. k. 2020-18549

 

t v i r t i n u  Laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl Covid-19 viruso protrūkio, administravimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                   Andrius Palionis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2020 m. birželio 9 d.

įsakymu Nr. 3D-427

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2020 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 3D-633

redakcija)

 

 

LAIKINOSIOS VALSTYBĖS PAGALBOS PIENO GAMINTOJAMS, SUSIDURIANTIEMS SU EKONOMINIAIS SUNKUMAIS DĖL COVID-19 VIRUSO PROTRŪKIO, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl Covid-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos atsižvelgiant į 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikato Nr. (C(2020) 1863) „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su visais pakeitimais (toliau – Komunikatas) specialiuosius reikalavimus, nurodytus 3.1 skirsnyje, ir bendruosius reikalavimus, nurodytus 4 skyriuje, 2020 m. birželio 5 d. Europos Komisijos sprendimą Nr. C ((2020) 3896) Lietuvai „Dėl priemonės SA.57514 (2020/N) Laikinoji valstybės pagalbos galvijų laikytojams ir pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl Covid-19 viruso protrūkio, patvirtinimo“, 2020 m. rugpjūčio 20 d. Europos Komisijos sprendimą Nr. (C (2020) 5828) Lietuvai „Dėl priemonės SA.58344 (2020/N), kuria keičiama priemonė SA.57514 (2020/N) Laikinoji valstybės pagalbos galvijų laikytojams ir pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl Covid-19 viruso protrūkio, patvirtinimo“, 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1084 (toliau – Reglamentas Nr. 651/2014), 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 19 d. Komisijos reglamentu (ES) 2019/289 (toliau – Reglamentas Nr. 702/2014), ir Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės).

2Šios taisyklės reglamentuoja laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl Covid-19 viruso protrūkio, teikimą (toliau – pagalba) iš valstybės biudžeto lėšų, siekiant išsaugoti pieno gamybos potencialą esant rinkos veikimo sutrikdymams.

3Taisyklių tikslas – nustatyti pagalbos skyrimo pieno gamintojams tvarką ir reikalavimus.

4Pagalba teikiama:

4.1. jeigu vidutinės mėnesinės 2020 m. balandžio–gegužės mėn. laikotarpio bendros Lietuvos pieno gamintojų, pardavusių pieną Lietuvoje registruotiems pieno supirkėjams, pajamos buvo bent 5 proc. mažesnės negu vidutinės mėnesinės 2017–2019 m. balandžio–gruodžio mėn. laikotarpio bendros Lietuvos pieno gamintojų, pardavusių pieną Lietuvoje registruotiems pieno supirkėjams, pajamos. Pagalba mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės vardu pasiskolintų lėšų, neviršijant 18,5 mln. Eur;

4.2. jeigu vidutinės mėnesinės 2020 m. birželio–rugpjūčio mėn. laikotarpio bendros Lietuvos pieno gamintojų, pardavusių pieną Lietuvoje registruotiems pieno supirkėjams, pajamos buvo bent 5 proc. mažesnės negu vidutinės mėnesinės 2017–2019 m. birželio–rugpjūčio mėn. laikotarpio bendros Lietuvos pieno gamintojų, pardavusių pieną Lietuvoje registruotiems pieno supirkėjams, pajamos. Pagalba mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės vardu pasiskolintų lėšų, neviršijant 19,2 mln. Eur.

5. Tikslus pagalbos dydis už pieninę karvę patvirtinamas atskirais žemės ūkio ministro įsakymais, gavus informaciją pagal šių taisyklių 11.2.1–11.2.2 papunkčius.

 

II SKYRIUS

PAGALBOS DYDIS IR REIKALAVIMAI PAGALBAI GAUTI

 

6. Pagalba teikiama pieno gamintojams, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

6.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre užregistruoti kaip valdos valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip:

6.1.1. iki 2020 m. birželio 1 d. (dėl pagalbos pagal šių taisyklių 4.1 papunktį);

6.1.2. iki 2020 m. rugsėjo 1 d. (dėl pagalbos pagal šių taisyklių 4.2 papunktį);

6.2. kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR) buvo registruotų pieninių karvių:

6.2.1. 2020 m. birželio 1 d. (dėl pagalbos pagal šių taisyklių 4.1 papunktį);

6.2.2. 2020 m. rugsėjo 1 d. (dėl pagalbos pagal šių taisyklių 4.2 papunktį);

6.3. nėra patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;

6.4. pateikė paraiškas pagalbai gauti (taisyklių 1 priedas) (toliau – paraiškos) pagal šių taisyklių nuostatas;

6.5. pieno gamintojai (įskaitant ir su šiuo pieno gamintoju Reglamento Nr. 702/2014 1 priedo 3 straipsnyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomi sunkumų patiriančiomis įmonėmis (kaip apibrėžta Reglamento Nr. 702/2014 2 straipsnio 14 punkte).

7. Pagalba pieno gamintojams mokama už ŪGR registruotas pienines karves:

7.1. 2020 m. birželio 1 d. (dėl pagalbos pagal šių taisyklių 4.1 papunktį);

7.2. 2020 m. rugsėjo 1 d. (dėl pagalbos pagal šių taisyklių 4.2 papunktį).

8. Bendra valstybės pagalbos, suteiktos vadovaujantis Komunikato 3.1 skirsnio nuostatomis, suma (neatskaičius mokesčių) vienam pieno gamintojui (įskaitant ir su šiuo pieno gamintoju Reglamento Nr. 702/2014 1 priedo 3 straipsnyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus)  negali viršyti 100 000 Eur. Jeigu išmokėjus apskaičiuotą pagalbą būtų viršytas maksimalus leistinas minėtas pagalbos dydis, prieš priimant sprendimą pagal šių taisyklių 11.3.2 papunktį, apskaičiuota pagalbos suma sumažinama tiek, kad nebūtų pažeistos Komunikato nuostatos (vertinant, ar neviršijama 100 000 Eur riba, įskaičiuojamos ir kitos anksčiau pagal Komunikato 3.1 skyriaus nuostatas išmokėtos valstybės pagalbos sumos pagal kitas priemones).

9. Pagal taisykles suteikta pagalba sumuojama su valstybės pagalba ir nereikšminga (de minimis) pagalba toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jei dėl tokio sumavimo neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ir didžiausia pagalbos suma.

 

 

III SKYRIUS

ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

10. Paraiškos teikiamos rajono, kuriame registruota pareiškėjo valda, savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybė) 2020 m. birželio 11–30 d. dėl pagalbos pagal šių taisyklių 4.1 papunktį, o 2020 m. rugsėjo 4–11 d. (įskaitytinai) dėl pagalbos pagal šių taisyklių 4.2 papunktį. Jeigu pieno gamintojas pateikė paraišką 2020 m. birželio 11–30 d., tuomet 2020 m. rugsėjo 4–11 d. pakartotinai paraiškos teikti nereikia (pagalba bus apskaičiuota automatiškai, jeigu paramos gavėjas atitinka nustatytus reikalavimus), išskyrus tuos atvejus kai 2020 m. birželio 11–30 d. laikotarpiu pateiktoje paraiškoje nurodyti duomenys pasikeitė. Paraiškos, pateiktos po galutinio paraiškų priėmimo termino, nepriimamos.

11. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau–Centras):

11.1. iki 2020 m. birželio 10 d. ŪGR sukuria elektroninę paraiškos laikinajai valstybės pagalbai gauti formą (pagal taisyklių 1 priedą);

11.2. pateikia Žemės ūkio ministerijai pagalbai tinkamų pagalbos gavėjų skaičių ir pieninių karvių skaičių:

11.2.1 iki 2020 m. liepos 3 d. šių taisyklių 4.1 papunktyje nustatytai pagalbai gauti;

11.2.2. iki 2020 m. rugsėjo 16 d. šių taisyklių 4.2 papunktyje nustatytai pagalbai gauti;

11.3. per 5 darbo dienas nuo 5 punkte nurodyto įsakymo patvirtinimo:

11.3.1. patikrina pareiškėjų susietumą pagal šių taisyklių 8 punktą. Jeigu susietiems ūkio subjektams reikia taikyti mažinimą iki 100 tūkst. Eur ribos, pareiškėjams proporcingai sumažinamos pagalbos sumos pagal turimą karvių skaičių 2020 m. birželio 1 d. ir (arba) 2020 m. rugsėjo 1 d.;

11.3.2. įvertina pareiškėjų tinkamumą pagalbai gauti pagal šių taisyklių reikalavimus ir, vadovaudamasis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro (toliau – Registras) nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau Registro nuostatai), ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustato, ar suteikus pagalbą pagal taisykles, nebus pažeisti taisyklių 8 ir 9 punktuose nustatyti reikalavimai, ir priima sprendimą dėl pagalbos pagal šias taisykles skyrimo. Priėmus sprendimą dėl pagalbos skyrimo, pareiškėjas tampa pagalbos gavėju;

11.3.3. Registro nuostatuose nustatyta tvarka pateikia duomenis apie suteiktą pagalbą į Registrą. Registrui pateikti duomenys apie suteiktą pagalbą tikslinami Registro nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais;

11.3.4. perduoda pagalbos gavėjų su jiems skirta pagalbos suma duomenis Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) raštu ir el. paštu nacparama@nma.lt MS Excel formatu pagal šių taisyklių 2 priedą;

11.3.5. elektroniniu būdu pateikia Savivaldybėms pareiškėjams apskaičiuotas pagalbos sumas;

11.4. vadovaudamasis Komunikato nuostatomis, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo suteikti valstybės pagalbą priėmimo dienos pateikia Žemės ūkio ministerijai Reglamento Nr. 702/2014 III priede nurodytą informaciją apie skirtą pagalbą tuo atveju, jei skirta pagal taisykles pagalbos suma pareiškėjui viršija Komunikate nurodytą 10 000 Eur sumą;

11.5. turi teisę prašyti pareiškėjų pateikti papildomą informaciją raštu, jeigu skirtingų pareiškėjų paraiškose nurodyti duomenys nesutampa. Pareiškėjai tokią informaciją turi patikslinti per 5 darbo dienas.

12. Savivaldybė:

12.1. 2020 m. birželio 11–30 d. (dėl pagalbos pagal šių taisyklių 4.1 papunktį), o 2020 m. rugsėjo 4–11 d. (dėl pagalbos pagal šių taisyklių 4.2 papunktį) (įskaitytinai) patikrina pareiškėjo pateiktus dokumentus ir duomenis (įskaitant pareiškėjo pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus ir Juridinių asmenų registro duomenis), užpildo elektroninę paraiškos formą ir ją atspausdina:

12.1.1. jei 6.5 papunkčio sąlyga tenkinama – Savivaldybės darbuotojas suveda duomenis į ŪGR elektroninę paraiškos formą, pažymi paraiškos pateikimo faktą ir atspausdina 2 paraiškos egzempliorius. Pareiškėjas ir savivaldybės darbuotojas parašais patvirtina atspausdintos paraiškos duomenų teisingumą. Pasirašyta pagalbos paraiška laikoma pateikta – vienas paraiškos egzempliorius atiduodamas pareiškėjui, kitas  saugomas Savivaldybėje. Pažymėjus paraiškos pateikimo faktą, paraiškos duomenys automatiškai pateikiami Centrui;

12.1.2. jei 6.5 papunktyje nurodyta sąlyga netenkinama – Savivaldybės darbuotojas neįveda duomenų į ŪGR elektroninę paraiškos formą ir nepriima paraiškos;

12.1.3. jei pieno gamintojas yra susijęs su kitais ūkio subjektais Reglamento Nr. 702/2014 1 priedo 3 straipsnyje nurodytais ryšiais – Savivaldybės darbuotojas įveda pieno gamintojo nurodytus susijusius ūkio subjektus į ŪGR elektroninę paraiškos formą.

13. Agentūra:

13.1. iki 2020 m. birželio 26 d. pateikia Centrui informaciją apie patvirtintus paramos gavėjus pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;

13.2. elektroniniu būdu iš Centro gavusi duomenis apie pagalbos gavėjams apskaičiuotas pagalbos sumas, užsako pagalbos lėšas ir išmoka jas pagalbos gavėjams Bendrosiose administravimo taisyklėse numatyta tvarka, bet ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. Agentūra gali pagalbos lėšas pervesti į paskutinę Agentūrai žinomą pagalbos gavėjo banko sąskaitą, kuri buvo naudota išmokant lėšas;

13.3. iki 2021 m. sausio 31 d. Žemės ūkio ministerijai raštu pateikia informaciją apie pagal šias taisykles išmokėtą bendrą pagalbos sumą ir pagalbos gavėjų skaičių;

13.4. jeigu gauna informaciją apie pareiškėjui išmokėtą pagalbos sumą, kuri neatitinka Komunikato nuostatų, informuoja pareiškėją apie tai ir iš pareiškėjo išieško minėtą pagalbos sumą.

14. Žemės ūkio ministerija, gavusi šių taisyklių 11.4 papunktyje nurodytą informaciją, ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo pagalbos suteikimo dienos pateikia informaciją apie išmokėtą pagalbą į Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo svetainę adresu https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/.

 

IV SKYRIUS

PAPILDOMOS NUOSTATOS

 

15. Pieno gamintojas, negavęs pagalbos, gali raštu kreiptis į Centrą dėl informacijos suteikimo apie pagalbos neskyrimo aplinkybes.

16. Pieno gamintojui, atitikusiam šių taisyklių nustatytus reikalavimus, bet dar negavusiam pagalbos, mirus, įpėdinis, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą ir įregistruotas valdos valdytoju ar partneriu, iki 2020 m. lapkričio 30 d. pateikia Centrui laisvos formos prašymą dėl pagalbos priskyrimo ir paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumento kopiją, o prašyme nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos bei valdos numerį. Po 2020 m. lapkričio 30 d. prašymai nepriimami, o pareiškėjui skirta pagalba anuliuojama.

17. Privalomos grąžinti lėšos, kurios buvo neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, ir su minėtomis lėšomis susijusios palūkanos administruojamos Bendrosiose administravimo taisyklėse ir Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 3D-750 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Savivaldybė, Centras ir Agentūra privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos suteikimo dienos saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus.

19. Pieno gamintojai, gavę pagalbą neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėto pagalbos gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Pasikeitus šiose taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

22. Pasikeitus šioms taisyklėms, nauji reikalavimai taikomi vienodai visiems paramos gavėjams, išskyrus atvejus, kai žemės ūkio ministro įsakyme numatyta kitaip.

_________________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-633, 2020-09-03, paskelbta TAR 2020-09-03, i. k. 2020-18549

 

 

 

Laikinosios valstybės  pagalbos pieno

gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl

Covid-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklių

1 priedas

 

(Paraiškos laikinajai valstybės pagalbai gauti forma)

 

 

(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas)

 

 

(fizinio asmens kodas arba juridinio asmens kodas)

(žemės ūkio valdos atpažinties kodas)

 

(savivaldybės, seniūnijos, gyvenamosios vietovės, gatvės pavadinimas, namo Nr., buto Nr., pašto indeksas)

 

(telefono Nr., el. paštas)

 

 

(banko kodas)

(atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)

 

____________________________ savivaldybės administracijai

 

 

PARAIŠKA LAIKINAJAI VALSTYBĖS PAGALBAI GAUTI

_____________

(data)

 

Prašau suteikti pagalbą už Ūkinių gyvūnų registre registruotą (-as) pieninių veislių karvę (-es):

2020 m. birželio 1 d.  

2020 m. rugsėjo 1 d.  

 

Aš, pasirašydamas šią paraišką ir pretenduojantis gauti valstybės pagalbą pagal Laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl Covid-19 viruso protrūkio, administravimo taisykles (toliau – Taisyklės):

1. Patvirtinu, kad:

1.1. visa paraiškoje pateikta informacija yra teisinga;

1.2. esu susipažinęs su Taisyklių reikalavimais;

1.3. mano ūkis (įmonė) 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomas sunkumų patiriančia įmone*, kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (toliau – Reglamentas Nr. 702/2014), 2 straipsnio 14 punkte**;

1.4. mano ūkis (įmonė) nėra / yra susijęs su kitais ūkio subjektais, kaip nurodyta  Reglamento Nr. 702/2014 1 priedo 3 straipsnyje. Jei ūkis (įmonė) yra susijęs su kitais ūkio subjektais, pateikiama informacija apie susijusius ūkio subjektus***.

2. Esu informuotas (-a), kad:

2.1. Savivaldybė, Centras, Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse ir  kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą Savivaldybei, Centrui, Agentūrai laiku;

2.2. informacija apie mano prašomą ir skirtą (gautą) pagalbą bus viešinama visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

2.3. turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą;

2.4. duomenų valdytoja yra Agentūra;

2.5. paraiškoje valstybės pagalbai gauti ir kituose dokumentuose esantys mano asmens ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi pagalbos administravimo informacinėse sistemose ir kad su valstybės pagalbos administravimu susijusios institucijos gautų mano asmens ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių pagalbos administravimo klausimais;

2.6. Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“;

2.7. mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams;

2.8. mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos paraišką, tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės, paramos viešinimo  tikslais įgyvendinant Laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl Covid-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklių nuostatas, 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“, su visais pakeitimais specialiuosius reikalavimus, nurodytus 3.1 skirsnyje, ir bendruosius reikalavimus, nurodytus 4 skyriuje, 2020 m. birželio 5 d. Europos Komisijos sprendimą Nr. (C (2020) 3896) Lietuvai dėl laikinosios valstybės pagalbos galvijų laikytojams ir pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl Covid-19 viruso protrūkio, patvirtinimo, 2020 m. rugpjūčio 20 d. Europos Komisijos sprendimą Nr. (C (2020) 5828) „Dėl 2020 m. birželio 5 d. Europos Komisijos sprendimo Nr. (C (2020) 3896) Lietuvai dėl laikinosios valstybės pagalbos galvijų laikytojams ir pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl Covid-19 viruso protrūkio, patvirtinimo“ pakeitimo“, Reglamento Nr. 651/2014, Reglamento 702/2014, Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatas.

3. Įsipareigoju:

3.1. gavęs Agentūros reikalavimą (raštą, pranešimą) dėl išmokėtos pagalbos sumos grąžinimo ir (ar) palūkanų sumokėjimo, per reikalavime nurodytą terminą grąžinti Agentūrai jos išmokėtą pagalbą ir (ar) sumokėti palūkanas;

3.2. ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus nuo paramos išmokėjimo saugoti visus dokumentus, susijusius su nacionalinės pagalbos gavimu.

 

Susijusių ūkio subjektų sąrašas***

 

Eil. Nr.

Susijusio ūkio subjekto kodas

Susijusio ūkio subjekto pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

(Pareiškėjo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

Sutikrinta ir pateikta ___________

(data)

 

 

(Savivaldybės darbuotojo pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

 

* įmone vadinamas bet kuris ekonominę veiklą vykdantis subjektas, kad ir koks jo teisinis statusas.

**Sunkumų patirianti įmonė – įmonė, kuri susiduria su bent viena iš šių aplinkybių:

a) ribotos turtinės atsakomybės bendrovė, t. y. akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė (kuri nėra MVĮ, veikianti trumpiau nei trejus metus), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš rezervų (ir visų kitų elementų, kurie paprastai laikomi bendrovės nuosavų lėšų dalimi) gaunama bendra neigiama suma, viršijanti pusę pasirašytojo akcinio kapitalo;

b) bendrovė, kurioje bent keli nariai turi neribotą turtinę atsakomybę už bendrovės (kuri nėra MVĮ, veikianti trumpiau nei trejus metus) skolą, kurios daugiau nei pusė jos kapitalo, kaip parodyta bendrovės apskaitoje, buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių;

c) jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kad jos kreditorių prašymu jai būtų pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;

d) jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;

e) įmonė, kuri nėra MVĮ, jeigu per paskutinius dvejus metus: i) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir ii) įmonės EBITDA (pajamų neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

***Pildoma, jei ūkis (įmonė) yra susijęs su kitais ūkio subjektais, kaip nurodyta  Reglamento (ES) Nr. 702/2014   1 priedo 3 straipsnyje.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-633, 2020-09-03, paskelbta TAR 2020-09-03, i. k. 2020-18549

 

 

Laikinosios valstybės  pagalbos pieno gamintojams, susiduriantiems su

ekonominiais sunkumais dėl Covid-19 viruso protrūkio,

administravimo taisyklių

2 priedas

 

 

 

VĮ ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS

 

 

LAIKINOSIOS VALSTYBĖS  PAGALBOS PIENO GAMINTOJAMS SUVESTINĖ

_______________
(data)

 

Eil. Nr.

Pareiškėjo asmens kodas / įmonės kodas

Pareiškėjo vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas

Pareiškėjo banko sąskaitos numeris

Žemės ūkio valdos atpažinties kodas

Savivaldybės pavadinimas

Seniūnija

Vietovės pavadinimas

Skirta pagalbos suma, Eur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengėjo nuoroda: Vardas, pavardė, tel. Nr. ir el. p.

_________________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-633, 2020-09-03, paskelbta TAR 2020-09-03, i. k. 2020-18549

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-633, 2020-09-03, paskelbta TAR 2020-09-03, i. k. 2020-18549

Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 3D-427 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo