Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-03-29, i. k. 2019-05065

 

Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 28 d. Nr. TS-77

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktu  ir 18 straipsnio 1 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimą Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ ir jo pakeitimus.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2019 metais išrinktai Kupiškio rajono savivaldybės tarybai susirinkus į pirmąjį posėdį.

4. Paskelbti apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Dainius Bardauskas


 

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-77

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

 

TURINYS

I.          Bendrosios  nuostatos......................................................................................................2–3

II.        Tarybos veiklos pagrindai................................................................................................3

III.       Tarybos kompetencija......................................................................................................4–9

IV.       Bendrieji Tarybos posėdžių organizavimo klausimai......................................................9–11

V.        Pirmasis Tarybos posėdis.................................................................................................11–13

VI.       Antrasis ir kiti Tarybos posedžiai.....................................................................................13–15

VII.      Meras, mero pavaduotojas..............................................................................................15–17

VIII.     Mero, mero pavaduotojo įgaliojimai..............................................................................17–21

IX.        Mero ir mero pavaduotojo(-ų) darbo apmokėjimas........................................................21

X.         Mero, mero pavaduotojo(-ų) atleidimas prieš terminą....................................................22–23

XI.        Mero fondo sudarymas, Mero fondo dydžio nustatymas ir jo naudojimas.....................23

XII.       Tarybos sekretoriato steigimas.......................................................................................23–24

XIII.     Tarybos posėdžiui pateikiamų svarstyti klausimų rengimas...........................................24–25

XIV.     Tarybos posėdžio darbo tvarka........................................................................................25–30

XV.      Tarybos narių paklausimai...............................................................................................30

XVI.     Tarybos komitetų, frakcijų, komisijų sudarymas............................................................30–33

XVII.    Komitetų kompetencija, komitetų ir komisijų veiklos tvarka.........................................34–40

XVIII.   Tarybos nario statusas....................................................................................................40–41

XIX.     Tarybos nario teisės ir pareigos.......................................................................................41–43

XX.      Tarybos narių veiklos apmokėjimas................................................................................43–45

XXI.     Tarybos posėdyje priimtų dokumentų įforminimas ir skelbimas....................................45–46

XXII.    Tarybos posėdyje priimtų sprendimų įgyvendinimas ir kontrolė...................................46–47

XXIII.   Mero, Tarybos narių atsiskaitymas rinkėjams................................................................47

XXIV.   Gyventojų priėmimo organizavimas, jų pasiūlymų, prašymų ir skundų nagrinėjimas..47–48

XXV.     Gyventojų apklausos paskelbimo iniciatyvų teisės įgyvendinimo tvarka.....................48–53

XXVI.    Atstovavimas gyvenamųjų vietovių bendruomenėms...................................................53–56

XXVII.   Išplėstinės seniūnaičių sueigos veikla...........................................................................56

XXVIII.  Savivaldybės tarybos ir mero antspaudai......................................................................57

XXIX.    Savivaldybės dokumentų rengimas ir įforminimas........................................................57

XXX.     Baigiamosios nuostatos..................................................................................................57

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato:

1.1. Savivaldybės tarybos (toliau – Taryba), Savivaldybės vadovo – mero (toliau – meras), Savivaldybės mero pavaduotojo (toliau – mero pavaduotojas), Savivaldybės Tarybos komitetų (toliau – komitetai) ir Savivaldybės komisijų (toliau – komisija), frakcijų bei atskirų Tarybos narių veiklos tvarką ir formas;

1.2. mero ir Tarybos atlikto darbo ataskaitos pateikimo Savivaldybės bendruomenei tvarką;

1.3. informacijos gyventojams pateikimo tvarką;

1.4. kalbėjimo Tarybos posėdyje dalyvaujantiems asmenims tvarką;

1.5. Tarybos sprendimų projektų pateikimo tvarką;

1.6. komitetų darbo tvarką;

1.7. visuomenės atstovų, ekspertų ir Savivaldybės darbuotojų dalyvavimo komitetų posėdžiuose tvarką;

1.8. nuolatinių ir laikinų komisijų sudarymo tvarką;

1.9. Tarybai atskaitingų institucijų ataskaitų Tarybai pateikimo tvarką;

1.10. mero, administracijos direktoriaus, Savivaldybės kontrolieriaus, Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia Savivaldybės teritorijoje, vadovų ir valstybės tarnautojų atsakymų į Tarybos narių paklausimus tvarką;

1.11. Tarybos narių pareigas ir teises;

1.12. Tarybos narių faktiškai sugaišto laiko, vykdant tarybos nario pareigas, trukmės apskaičiavimo tvarką;

1.13. Savivaldybės biudžeto svarstymo, tvirtinimo, tikslinimo tvarką;

1.14. vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarką.

2. Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau- Konstitucijos), Europos vietos savivaldos chartijos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Vietos savivaldos įstatymas) ir kitų įstatymų nuostatomis.

3. Reglamentas tvirtinamas, keičiamas ar panaikinamas tik Tarybos posėdyje. Sprendimas dėl Reglamento priėmimo, keitimo ar panaikinimo priimamas posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiame priimtame teisės akte nenustatyta vėlesnė jo įsigaliojimo data.

4. Visa Tarybos, jos suformuotų institucijų ir atskirų Tarybos narių veikla turi būti vykdoma laikantis Reglamento nuostatų.

 

II SKYRIUS

TARYBOS VEIKLOS PAGRINDAI

 

5. Taryba yra renkama atstovaujamoji Savivaldybės institucija. Savivaldybė – tai įstatymo nustatytas valstybės teritorijos administracinis vienetas, kurio bendruomenė turi Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per to valstybės teritorijos administracinio vieneto nuolatinių gyventojų išrinktą Tarybą, kuri sudaro jai atskaitingas vykdomąją ir kitas Savivaldybės institucijas ir įstaigas įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tarybos sprendimams tiesiogiai įgyvendinti. Savivaldybė yra viešasis juridinis asmuo.

6. Savivaldybės institucijos – už savivaldos teisės įgyvendinimą Savivaldybės bendruomenės interesais atsakingos institucijos:

6.1. Savivaldybės atstovaujamoji institucija – Taryba, turinti vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka vienmandatėje rinkimų apygardoje tiesiogiai išrinktas Tarybos narys – meras. Meras yra Savivaldybės vadovas, vykdantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus įgaliojimus.

6.2. Savivaldybės vykdomoji institucija (vykdomosios institucijos) – Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) (kai ši (šios) pareigybė (pareigybės) steigiama (steigiamos) ir kai šiai (šioms) pareigybei (pareigybėms) suteikiami vykdomosios institucijos įgaliojimai), turintys viešojo administravimo teises ir pareigas.

7. Taryba susideda iš įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų Savivaldybės bendruomenės atstovų – 21 Tarybos nario.              

8. Tarybos veiklos tvarką ir formas nustato Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir šis Reglamentas.

9. Taryba, priimdama sprendimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais poįstatyminiais teisės aktais.

10. Taryba renkama ketveriems metams. Tarybos įgaliojimai prasideda jai susirinkus į pirmąjį posėdį Tarybos nariams prisiekus ir jame dalyvaujant daugumai nustatyto viso Tarybos narių skaičiaus.

 

 

III SKYRIUS

TARYBOS KOMPETENCIJA

 

11. Tarybos kompetencija yra išimtinė ir paprastoji:

11.1. išimtinė Tarybos kompetencija:

11.1.1. Reglamento tvirtinimas; 

11.1.2. mero atleidimas iš pareigų prieš terminą, mero darbo užmokesčio nustatymas, mero pareigas laikinai einančio mero pavaduotojo ar Tarybos nario darbo užmokesčio nustatymas;

11.1.3. mero pavaduotojų skaičiaus nustatymas, mero pavaduotojo (pavaduotojų) skyrimas mero teikimu ir atleidimas iš pareigų prieš terminą, mero pavaduotojo (pavaduotojų) darbo užmokesčio nustatymas įstatymų nustatyta tvarka;

11.1.4. sprendimo dėl Tarybos kolegijos sudarymo priėmimas ir Tarybos kolegijos sudarymas mero teikimu;

11.1.5. komitetų, komisijų, kitų Savivaldybės darbui organizuoti reikalingų darinių ir įstatymuose numatytų kitų komisijų sudarymas ir jų nuostatų tvirtinimas;

11.1.6. Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimas, Kontrolės komiteto veiklos programos tvirtinimas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

11.1.7. sprendimų dėl Savivaldybės kontrolieriaus priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų priėmimas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos steigimas, didžiausio valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus šioje tarnyboje nustatymas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinės veiklos ataskaitos svarstymas ir sprendimo dėl jos priėmimas, įstatymų numatyto Savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokesčio nustatymas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų tvirtinimas;

11.1.8. Savivaldybės administracijos direktoriaus (Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo) priėmimas į pareigas ir atleidimas iš jų; sprendimų dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės (pareigybių) steigimo priėmimas; sprendimų dėl Vietos savivaldos įstatyme nustatytų Savivaldybės vykdomosios institucijos funkcijų paskirstymo Savivaldybės administracijos direktoriui ir, jei tokia (tokios) pareigybė (pareigybės) steigiama (steigiamos), Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams) priėmimas; sprendimų dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus teisės pavesti įgyvendinti funkcijas apribojimo priėmimas; sprendimų dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus pavadavimo priėmimas, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymas;

11.1.9. Savivaldybės administracijos struktūros, nuostatų ir darbo užmokesčio fondo tvirtinimas, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Savivaldybės administracijoje nustatymas Savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu;

11.1.10. sprendimų dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo bei Tarybos ir mero sekretoriato sudarymo ir jo pareigybių skaičiaus nustatymo priėmimas mero siūlymu;

11.1.11. sprendimo išieškoti iš Savivaldybės administracijos direktoriaus ir kitų Savivaldybės viešojo administravimo subjektų žalą, atsiradusią dėl jų tyčinių neteisėtų sprendimų, pareigų neatlikimo ar šiurkštaus aplaidumo atliekant pareigas, priėmimas, kai šie Savivaldybės viešojo administravimo subjektai teismo sprendimu turėjo atlyginti žalą, jeigu žala neviršija jų paskutinių šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

11.1.12. sprendimų dėl seniūnijų steigimo, panaikinimo ir jų skaičiaus nustatymo, dėl pavadinimų seniūnijoms suteikimo ir jų keitimo, dėl teritorijų priskyrimo seniūnijoms, dėl seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo įvertinus gyventojų nuomonę, priėmimas;

11.1.13. Savivaldybės biudžeto ir Savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinio tvirtinimas, Biudžeto sandaros įstatymo ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės  įstatymo nustatyta tvarka, prireikus Savivaldybės biudžeto tikslinimas;

11.1.14. sprendimo dėl mero fondo sudarymo, mero fondo dydžio ir naudojimo  ir atsiskaitymo tvarkos priėmimas;

11.1.15. sprendimų dėl papildomų ir planą viršijančių Savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymo, tikslinės paskirties ir specializuotų fondų sudarymo ir naudojimo priėmimas įvertinus išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus;

11.1.16. sprendimų teikti mokesčių, rinkliavų ir kitas įstatymų nustatytas lengvatas savivaldybės biudžeto sąskaita priėmimas, sprendimų dėl sumokėtų mokesčių, rinkliavų (ar jų dalies) kompensavimo tvarkos nustatymo ir šių kompensacijų teikimo Savivaldybės biudžeto sąskaita priėmimas, subsidijų ir kompensacijų skyrimo naujas darbo vietas steigiančioms visų teisinių formų įmonėms tvarkos nustatymas atitinkamai keičiant Savivaldybės biudžetą tais atvejais, kai lėšų tam nebuvo numatyta;

11.1.17. mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė), Savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų (švietimo įstaigų metinės veiklos ataskaitos yra švietimo įstaigos vadovų metų veiklos ataskaitų dalis ir yra rengiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatyta tvarka) ir atsakymų į Tarybos narių paklausimus išklausymas iki einamųjų metų birželio 1 d., sprendimų dėl šių ataskaitų ir atsakymų priėmimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 5, 6, 8 ir 9 dalyse nustatyta tvarka rengiant, pateikiant sprendimų projektus ir dėl jų balsuojant;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-232, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22591

 

11.1.18. pasiūlymų valstybės institucijoms dėl Savivaldybės teritorijoje esančių šių institucijų padalinių veiklos gerinimo teikimas, prireikus šių padalinių vadovų išklausymas;

11.1.19. sprendimų dėl Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė), Savivaldybės valdomų įmonių steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo, atskyrimo, likvidavimo ir dėl dalyvavimo steigiant viešuosius ir privačius juridinius asmenis priėmimas, taip pat juridinių asmenų, kurių dalyvė yra Savivaldybė, priežiūra;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-232, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22591

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

11.1.20. Neteko galios nuo 2021-02-27

Papunkčio naikinimas:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

11.1.21. seniūnijų – biudžetinių įstaigų – nuostatų tvirtinimas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

11.1.22. sprendimų dėl tam tikros veiklos nepriklausomo audito atlikimo Savivaldybės įstaigose ar Savivaldybės valdomose įmonėse priėmimas;

11.1.23. Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimas; šiame apraše turi būti nustatyta, kokios sutartys negali būti sudaromos be išankstinio Savivaldybės tarybos pritarimo;

11.1.24. sprendimų dėl disponavimo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu priėmimas, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos taisyklių nustatymas, išskyrus atvejus, kai tvarka yra nustatyta įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose;

11.1.25. sprendimų dėl Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise priėmimas;

11.1.26. sprendimų dėl Savivaldybės prisiimamų įsipareigojimų pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo), kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis ir garantijų teikimo už Savivaldybės valdomų įmonių prisiimamus įsipareigojimus pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis priėmimas, laikantis Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų skolos, skolinimosi bei garantijų limitų ir gavus Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

11.1.27. įstatymų nustatyta tvarka gavus Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą, sprendimų dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo priėmimas; gavus Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą, pritarimas galutinėms viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;

11.1.28. sprendimų dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijų pavedimo Savivaldybės administracijai ar kitam viešajam juridiniam asmeniui, išskyrus viešąsias įstaigas,  priėmimas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-232, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22591

 

11.1.29. sprendimų dėl socialinio būsto fondo sudarymo (statybos, pirkimo ir t. t.) tvarkos, būsto suteikimo tvarkos ir dėl Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio priėmimas;

11.1.30. Savivaldybės bendrojo plano ar Savivaldybės dalių bendrųjų planų tvirtinimas įstatymų nustatyta tvarka;

11.1.31. Savivaldybės saugomų teritorijų steigimas pagal Saugomų teritorijų įstatymo nustatytą tvarką, Savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos ir kultūros paveldo objektų skelbimas;

11.1.32. sprendimų dėl siūlymų keisti Savivaldybės teritorijos ribas, suteikti Savivaldybės pavadinimą ir jį keisti, sudaryti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų pavadinimus, teritorijų ribas teikimas Vyriausybei, taip pat gatvių, aikščių, pastatų, statinių ir kitų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų suteikimas ir jų keitimas pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kriterijus;

11.1.33. Savivaldybės triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių nustatymas Savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose, triukšmo Savivaldybės teritorijoje rodiklių, aglomeracijų strateginių triukšmo žemėlapių, aglomeracijose esančių pagrindinių kelių ruožų, pagrindinių geležinkelio kelių ruožų ir stambių oro uostų strateginių triukšmo žemėlapių ir aglomeracijų triukšmo prevencijos veiksmų planų, kurie įgyvendinami Savivaldybės strateginio planavimo dokumentais, bei gyvenamųjų vietovių teritorijų, kuriuose būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones (triukšmo prevencijos zonų), ir triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimas, tyliųjų aglomeracijos zonų, tyliųjų gamtos ir tyliųjų viešųjų zonų nustatymas. Savivaldybės vykdomosios institucijos, kitų pavaldžių viešojo administravimo subjektų funkcijų valdymo srityje įgyvendinimo priežiūra;

11.1.34. taisyklių, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė, ir kitų taisyklių tvirtinimas;

11.1.35. kainų ir tarifų už Savivaldybės valdomų įmonių, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė) teikiamas atlygintinas viešąsias paslaugas ir keleivių vežimą vietiniais maršrutais nustatymas, centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų nustatymas (tvirtinimas) įstatymų nustatyta tvarka, vietinių rinkliavų, įmokų ir mokesčių tarifų nustatymas įstatymų nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

11.1.36. sprendimų dėl kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo priėmimas, papildomos socialinės paramos, socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo iš Savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymas, priedo fiziniam asmeniui (globėjui (rūpintojui) už vaiko globą (rūpybą) dydžio ir mokėjimo iš Savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

11.1.37. Savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių nustatymas;

11.1.38. Savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų, Savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų tvirtinimas ir ataskaitų dėl jų įgyvendinimo išklausymas ir sprendimų dėl jų priėmimas;

11.1.39. strateginio planavimo Savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimas;

11.1.40. sprendimų dėl jungimosi į savivaldybių sąjungas, dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių savivaldybėmis ar prisijungimo prie tarptautinių savivaldos organizacijų priėmimas;

11.1.41. Tarybos narių delegavimas į regiono plėtros tarybos kolegiją, įstatymų nustatytas komisijas ir įgaliojimų jiems suteikimas. Delegatą į regiono plėtros tarybos kolegiją ar įstatymų nustatytą komisiją iš Tarybos narių siūlo meras ar kitas Tarybos narys, o sprendimą dėl delegavimo priima Taryba. Įgaliojimai Tarybos nariui suteikiami tuo pačiu Tarybos sprendimu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-232, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22591

 

11.1.42. vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo tvirtinimas;

11.1.43. siūlymų nustatyta tvarka tvirtinti Savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbus teikimas, kitų Savivaldybės simbolių ir jų naudojimo tvarkos tvirtinimas, teisė nustatyta tvarka už nuopelnus suteikti Savivaldybės (jos centro ar kitos gyvenamosios vietovės) garbės piliečio vardą;

11.2. Tarybos paprastoji kompetencija:

11.2.1. Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas;

11.2.2. Savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė) kolegialių organų sudarymas, kai tai numatyta viešosios įstaigos įstatuose;

11.2.3. Savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė) finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas;

11.2.4. Savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos nustatymas;

11.2.5. sprendimų dėl valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų, kitų valstybės fondų lėšų ir materialiojo turto paskirstymo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms priėmimas;

11.2.6. Savivaldybės ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

11.2.7. sprendimų dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo priėmimas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

12. Jeigu teisės aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų Savivaldybei, sprendimų dėl tokių įgaliojimų vykdymo priėmimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgaliojimų, priklauso Tarybai. Taryba prižiūri Savivaldybės vykdomąsias institucijas ir kitus subjektus, tiesiogiai įgyvendinančius valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas. Už šios funkcijos įgyvendinimo organizavimą yra atsakingas meras.

13. Išimtinės Tarybos kompetencijai priskirtų įgaliojimų Taryba negali perduoti jokiai kitai Savivaldybės institucijai ar įstaigai.

14. Konkrečius įgaliojimus, nustatytus Reglamento 11.2 papunktyje, Taryba gali pavesti vykdyti Savivaldybės administracijos direktoriui arba Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui(-ams), jeigu ši (šios) pareigybė(-ės) yra įsteigta(-os). Jeigu Savivaldybės vykdomoji institucija negali (dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto) įvykdyti šio Reglamento 10.2 papunktyje nustatytų ir Tarybos jai perduotų įgaliojimų, šiuos įgaliojimus vykdo Taryba.   

 

IV SKYRIUS

BENDRIEJI TARYBOS POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMO KLAUSIMAI

 

15. Posėdis yra pagrindinė Tarybos veiklos forma.

16. Posėdžius, išskyrus pirmąjį, šaukia meras, o jeigu jo nėra – mero pavaduotojas savo iniciatyva, taip pat, kai to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Tarybos narių, pateikdami svarstytinus klausimus ir jų sprendimo projektus. Pareiškimą pasirašo visi Tarybos nariai, inicijuojantys Tarybos posėdžio sušaukimą.

Meras, o kai jo nėra – mero pavaduotojas privalo sušaukti posėdį ir teikti svarstyti pasiūlymus ne vėliau kaip per dvi savaites nuo Tarybos narių reikalavimo gavimo.

Jeigu per nustatytą laiką posėdis nesušaukiamas, jį gali šaukti ne mažiau kaip 1/3 Tarybos narių.

Jei Meras ir jo pavaduotojas posėdyje nedalyvauja, pirmininkauja ir visus posėdyje priimtus dokumentus pasirašo posėdyje dalyvaujantis vyriausias amžiumi Tarybos narys.

17. Apie Tarybos posėdžio  laiką, svarstyti parengtus ir įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais meras, o kai jo nėra – jo pavaduotojas arba ne mažiau kaip 1/3 Tarybos narių įgaliotas Tarybos narys ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki posėdžio per Savivaldybės administracijos paskirtą tarnautoją praneša visiems Tarybos nariams, gyventojams ir seniūnaičiui, kai svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, taip pat seniūnui ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovui (atstovams),  kai svarstomi vietos gyventojų apklausos rezultatai ar klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų). Apie posėdžio laiką ir vietą Savivaldybės administracija praneša vietos informavimo priemonėse ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki posėdžio pradžios. Taryboje numatomus svarstyti klausimus ir sprendimų projektus skelbia Savivaldybės interneto svetainėje. Informacija pateikiama posėdžio organizatoriaus vardu.

18. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip  kas trys mėnesiai.

19. Jeigu Tarybos narys negali atvykti į posėdį, apie tai jis iki posėdžio pradžios, nurodydamas priežastį, praneša merui ar jo pavaduotojui.

20. Tarybos narys Tarybos posėdyje prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų konfliktą, privalo informuoti Tarybą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu Taryba nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Taryba gali motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, pareikšto nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti tarybos narį dalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Balsavimas dėl Tarybos nario nusišalinimo nepriėmimo vyksta prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris tarybos nariui sukelia interesų konfliktą. Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo kartu su svarstyto klausimo balsavimo rezultatais skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje ir per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta tvarka.

21. Tarybos posėdžiai yra atviri. Posėdžio pirmininkas turi teisę leisti posėdyje kalbėti kviestiems asmenims. Jeigu Tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis, jiems leidžiama užduoti klausimus pranešėjams ir kalbėti Reglamento nustatyta tvarka. Tarybos nustatyta tvarka jos posėdžiai transliuojami Savivaldybės interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-91, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09262

 

211. Jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino Tarybos posėdžiai negali vykti Tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai, Tarybos posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis (toliau – nuotolinis būdas). Nuotoliniu būdu vyksiančiame Tarybos posėdyje svarstytini sprendimų projektai rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų šiame Reglamente nustatytų reikalavimų užtikrinant Tarybos nario teises. Nuotoliniu būdu priimant Tarybos sprendimus, turi būti užtikrintas Tarybos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas. Nuotoliniu būdu vykstančiame Tarybos posėdyje sprendimai, dėl kurių šis Reglamentas nustato slaptą balsavimą, nepriimami.

Papildyta punktu:

Nr. TS-91, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09262

 

22. Kai posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, Taryba gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame posėdyje. Jame dalyvauja tik Tarybos nariai ir posėdį aptarnaujantys Savivaldybės administracijos darbuotojai.

23. Tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžių protokolus ir Tarybos sprendimus privalo pasirašyti tam posėdžiui pirmininkavęs meras, jo pavaduotojas ar kitas Tarybos narys. Tarybos posėdžių protokolus turi pasirašyti ir Savivaldybės tarybos sekretorius, o jeigu jo nėra, – mero paskirtas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas arba Savivaldybės administracijos direktoriaus (kai yra gautas mero pritarimas) paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis Savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartį. Protokolai paskelbiami Savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po Tarybos posėdžio.

24. Tarybos posėdžių metu daromas garso ir vaizdo įrašas. Svarstant valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančią, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) reikalavimų, susijusią informaciją ir (ar) teisės aktų, kuriuose yra valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančios, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų, susijusios informacijos, projektus, posėdžių garso ir  vaizdo įrašai nedaromi. Tarybos posėdžių garso ir vaizdo įrašai yra vieši ir Reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugomi informacinėse laikmenose, ir skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-91, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09262

 

25. Tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista Tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių siūlymu, jeigu dėl šių siūlymų sprendimų projektai įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu, siūlymams, susijusiems su mero pavaduotojo (pavaduotojų), Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (pavaduotojų), Kontrolės komiteto ir šiame Reglamente nustatytų komisijų pirmininkų kandidatūrų pateikimu, taip pat siūlymams, susijusiems su nepasitikėjimo meru, mero pavaduotoju (pavaduotojais), Savivaldybės administracijos direktoriumi, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju (pavaduotojais), Kontrolės komiteto ir šiame Reglamente nustatytų komisijų pirmininkų pareiškimu. Ekstremaliųjų įvykių, atitinkančių Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras turi teisę pateikti savivaldybės tarybai svarstyti klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka.

26. Tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai (balsai laikomi pasiskirsčiusiais po lygiai tada, kai balsų „už“ gauta tiek pat, kiek „prieš“ ir „susilaikiusių“ kartu sudėjus), lemia mero balsas. Jeigu meras posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas. Dėl Tarybos posėdžiuose svarstomų klausimų balsuojama atvirai, išskyrus atvejus, kai skiriamas mero pavaduotojas, Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai, sprendžiamas mero įgaliojimų netekimo prieš terminą, mero nušalinimo klausimas, sprendžiamas nepasitikėjimo mero pavaduotojais, savivaldybės administracijos direktoriumi, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojais klausimas. Slaptas balsavimas Reglamente nustatyta tvarka galimas ir tais atvejais, kai skiriami Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, Etikos komisijos pirmininkas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, sprendžiamas nepasitikėjimo Kontrolės komiteto pirmininku, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju, Etikos komisijos pirmininku, Antikorupcijos komisijos pirmininku klausimas. Duomenys apie kiekvieno Tarybos nario balsavimą, išskyrus atvejus, kai balsuojama slaptai, yra vieši. Kiekvieno Tarybos nario balsavimo rezultatai turi būti saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.

 

V SKYRIUS

PIRMASIS TARYBOS POSĖDIS

 

27. Pirmąjį išrinktos naujos Tarybos posėdį šaukia Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas ne anksčiau kaip ankstesnės kadencijos Tarybos įgaliojimų paskutinę dieną ir ne vėliau kaip  praėjus 7 kalendorinėms dienoms nuo ankstesnės kadencijos Tarybos įgaliojimų paskutinės dienos, kuri nustatoma vadovaujantis Konstitucijos 119 straipsniu, o jeigu Tarybos rinkimai vyko įsteigtoje naujoje savivaldybėje arba savivaldybėje, kurioje buvo įvestas tiesioginis valdymas ar buvo surengti pakartotiniai rinkimai Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 86 straipsnyje numatytu atveju, – ne vėliau kaip per dvi savaites po rinkimų rezultatų paskelbimo. Šiam posėdžiui pirmininkauja Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas Savivaldybės rinkimų komisijos narys. Apie pirmojo posėdžio sušaukimo laiką ir vietą Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas ne vėliau kaip prieš 14 dienų paskelbia per visuomenės informavimo priemones.

28. Jeigu Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas išrinktos naujos Tarybos pirmojo posėdžio nesušaukia iki 27 punkto nustatyto termino pabaigos, išrinktos naujos Tarybos nariai renkasi patys kitą dieną pasibaigus šiam terminui. Šiuo atveju posėdžiui pirmininkauja meras arba, jeigu jo nėra – vyriausias pagal amžių Tarybos narys.

29. Pirmajam ir kitiems išrinktos naujos Tarybos posėdžiams, iki prisieks Tarybos nariai, pirmininkauja 27 punkte nustatyti asmenys. Po Tarybos narių (mero) priesaikos priėmimo posėdžiui pirmininkauja meras arba, jeigu jo nėra, – vyriausias pagal amžių Tarybos narys.

30. Pirmajame išrinktos naujos Tarybos posėdyje:  

30.1. prisiekia Tarybos nariai (Tarybos nario (mero) priesaiką priima Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas Savivaldybės rinkimų komisijos narys;

30.2. gali būti posėdžio pirmininkui įteikiami vieši pareiškimai dėl Tarybos narių vienijimosi į frakcijas ir (ar) grupes, dėl Tarybos daugumos ir Tarybos opozicijos sudarymo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

30.3. atleidžiamas iš pareigų Savivaldybės administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas), nes baigėsi jo įgaliojimų laikas, ir mero, o jeigu meras neišrinktas, – jo pareigas laikinai einančio Tarybos nario siūlymu buvęs administracijos direktorius skiriamas į administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas Savivaldybės administracijos direktorius naujai kadencijai arba pavedama Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui eiti Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas Savivaldybės administracijos direktorius naujai kadencijai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

30.4. gali būti skiriami mero pavaduotojas (pavaduotojai) ir Savivaldybės administracijos direktorius. Mero pavaduotojas (pavaduotojai) ir Savivaldybės administracijos direktorius negali būti skiriami, jeigu pirmajame posėdyje meras neprisiekė. Jeigu pirmajame posėdyje meras neprisiekė, Taryba priima sprendimą dėl kito posėdžio datos. Kitas posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po pirmojo posėdžio, kuriam pirmininkauja šiame punkte nustatyti asmenys. Jeigu ir kitame posėdyje meras neprisiekė arba prisiekė, bet dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai negali eiti savo pareigų, Reglamento nustatyta tvarka skiriamas Tarybos narys laikinai eiti mero pareigas;

30.5. gali būti priimami kiti sprendimai, užtikrinantys Savivaldybės institucijų ir Tarybos sudaromų kolegialių organų veiklą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

31. Pirmojo Tarybos posėdžio metu Tarybos nariai turi prisiekti Savivaldybės  rinkimų komisijos pirmininkui, po to rinkimų komisijos pirmininkas turi įteikti Tarybos nariams Tarybos nario pažymėjimus ir Tarybos nario ženklelius (Tarybos nario įgaliojimams nutrūkus prieš terminą, ženklelis grąžinamas). Jeigu pažymėjimai įteikiami posėdžio dieną ir toje pačioje patalpoje, kurioje rengiamas posėdis, tai po pažymėjimų įteikimo iki posėdžio pradžios daroma pertrauka.

32. Patalpas posėdžiui parengia Savivaldybės administracija. Jose turi būti  garso įrašo aparatūra, parengta balsadėžė ir vieta slaptam balsavimui. Už tinkamą pasirengimą pirmajam posėdžiui atsakingas Savivaldybės administracijos direktorius.

33. Posėdžio metu salėje naujai išrinkti Tarybos nariai turi sėdėti atskirai nuo kitų posėdžio dalyvių.

34. Pirmajam Tarybos posėdžiui pirmininkauja Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas (jei jis sušaukė Tarybos posėdį), o sekretoriauja Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.              

 

VI SKYRIUS

ANTRASIS IR KITI TARYBOS POSĖDŽIAI

 

35. Taryba gali nuspręsti, kad po pertraukos tą pačią dieną vyksta ir antrasis Tarybos posėdis, kuriam pirmininkauja meras.

36. Antrajame Tarybos posėdyje svarstomi mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) skyrimo, ir gali būti svarstomi komitetų bei komisijų sudarymo klausimai, o taip pat numatoma kito posėdžio darbotvarkė. Posėdyje svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių Reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra užregistruoti Reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

37. Mero pavaduotojo kandidatūrą siūlo išrinktas meras.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-127, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07814

 

38. Sudaroma slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisija, į kurią kiekviena rinkimus laimėjusi partija, koalicija ar visuomeninis rinkimų komitetas gali deleguoti savo atstovą. Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos nariai išsirenka komisijos pirmininką ir sekretorių.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-127, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07814

Nr. TS-145, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11853

 

39. Posėdžio pirmininkas supažindina Tarybos narius su mero pavaduotojo rinkimų procedūra.

40. Mero pavaduotojas skiriamas Tarybos posėdyje Tarybos įgaliojimų laikui.

41. Pasiūlytas kandidatas į mero pavaduotojus pristato savo veiklos programą. Veiklos programai paskelbti skiriama iki 15 minučių, klausimams – 20 minučių.

42. Taryba patvirtina slapto balsavimo biuletenio pavyzdį (1 priedas).

43. Už balsavimo organizavimą atsakinga Tarybos sudaryta slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisija. Ji Tarybos antspaudu antspauduoja balsavimo biuletenius ir išduoda juos Tarybos nariams.

Gavę balsavimo biuletenį, Tarybos nariai pasirašo rinkimų biuletenių išdavimo sąraše.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-145, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11853

 

44. Negaliojančiais pripažįstami nepatvirtinto pavyzdžio balsavimo biuleteniai, neužpildyti biuleteniai. Papildomai įrašytos pavardės neskaičiuojamos.

45. Užpildytus balsavimo biuletenius Tarybos nariai sumeta į balsadėžę. Pasibaigus balsuoti skirtam laikui, balsų skaičiavimo komisija išima balsavimo biuletenius iš balsadėžės, suskaičiuoja balsus, atiduotus už kandidatą, ir surašo balsų skaičiavimo protokolą. Apie balsavimo rezultatus balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas informuoja Tarybos narius, perskaitydamas balsų skaičiavimo komisijos protokolą.

46. Kandidatas yra laikomas paskirtu, jei už jo kandidatūrą balsavo visų Tarybos narių dauguma.

47. Jeigu kandidatas nesurinko reikiamo balsų skaičiaus, kandidatas kitame Tarybos posėdyje siūlomas pakartotinai.

48. Prieš kiekvieną balsavimą kandidatas gali atšaukti savo sutikimą balotiruotis.

49. Neteko galios nuo 2021-05-28

Punkto naikinimas:

Nr. TS-145, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11853

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-127, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07814

 

50. Mero pavaduotojo įgaliojimai prasideda nuo Tarybos priimto sprendimo įsigaliojimo datos, jeigu pačiame sprendime nenumatyta vėlesnė įgaliojimų pradžios data.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-145, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11853

 

51. Savivaldybės administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu Tarybos sprendimu Tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu, slaptu balsavimu. Savivaldybės administracijos direktoriaus kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Tol, kol Savivaldybės administracijos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas nepaskirti, Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas gali eiti mero ar laikinai mero pareigas einančio Tarybos nario siūlymu Tarybos paskirtas Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) į pareigas skiriamas (skiriami) Savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu Tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Asmuo, skiriamas į Savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pareigas, turi atitikti įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, taikomus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Tarnybines nuobaudas Savivaldybės administracijos direktoriui (direktoriaus pavaduotojui) už tarnybinius nusižengimus skiria Taryba. Meras gali inicijuoti Savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) atleidimo praradus pasitikėjimą procedūrą arba tarnybinio nusižengimo tyrimą. Meras privalo inicijuoti Savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) atleidimo iš pareigų praradus pasitikėjimą procedūrą ar tarnybinio nusižengimo tyrimą gavęs oficialią informaciją apie Savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) galimą tarnybinį nusižengimą arba gavęs ne mažiau kaip 1/2 visų Tarybos narių raštu pateiktus nepasitikėjimo Savivaldybės administracijos direktoriumi (direktoriaus pavaduotoju) motyvus. Meras Savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) tarnybinio nusižengimo tyrimą pradeda teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybos santykius, nustatytais terminais, o atleidimo praradus pasitikėjimą procedūrą inicijuoja artimiausiame  Tarybos posėdyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

Nr. TS-203, 2021-08-19, paskelbta TAR 2021-08-19, i. k. 2021-17728

 

52. Kitus Tarybos posėdžius prireikus, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai, šaukia Meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis Tarybos narys. Tarybos posėdžiams pirmininkauja meras, o kai jo nėra (laikinojo nedarbingumo pažymėjimas, atostogos, komandiruotė ar kita), – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis Tarybos narys. Meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai einantis Mero pareigas Tarybos narys privalo sušaukti Tarybos posėdį, jeigu to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/3 išrinktų Tarybos narių pateikdami klausimus kartu su sprendimų projektais, ne vėliau kaip per dvi savaites nuo Tarybos narių reikalavimo gavimo. Jeigu per nustatytą laiką meras ar jo pavaduotojas arba laikinai mero pareigas einantis Tarybos narys Tarybos posėdžio nesušaukia, jį gali sušaukti ne mažiau kaip 1/3 išrinktų Tarybos narių. Jeigu meras ar jo pavaduotojas arba laikinai mero pareigas einantis Tarybos narys Tarybos posėdyje nedalyvauja, posėdžiui pirmininkauja ir visus priimtus dokumentus pasirašo Savivaldybės tarybos paskirtas Tarybos narys.

 

VII SKYRIUS

MERAS, MERO PAVADUOTOJAS

 

 

53. Meras renkamas tiesiogiai savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui. Kai šio įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka mero įgaliojimai nutrūksta prieš terminą, rengiami nauji mero rinkimai. Taryba savo įgaliojimų laikui iš Tarybos narių mero siūlymu skiria vieną ar kelis mero pavaduotojus.  Savivaldybėje gali būti steigiama ne daugiau kaip viena mero pavaduotojo pareigybė.

54. Meru ir mero pavaduotojais gali būti tik Lietuvos Respublikos piliečiai.

55. Taryba mero siūlymu gali nuspręsti, kad mero pavaduotojas pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais. Mero pavaduotojas skiriamas slaptu balsavimu. Laikoma, kad mero pavaduotojas paskirtas, jeigu už jo kandidatūrą balsavo visų Tarybos narių dauguma.

56. Mero pareigas laikinai eina Tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma išrinktas Tarybos narys, kai:

56.1. meras dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai, ne daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų, negali eiti savo pareigų ir nėra paskirtas mero pavaduotojas;

56.2. Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka rinkimai vienmandatėje rinkimų apygardoje pripažįstami negaliojančiais ir skelbiami pakartotiniai rinkimai;

56.3. meras netenka Tarybos nario mandato šio įstatymo nustatyta tvarka.

57. Mero pavaduotojas prieš terminą netenka savo įgaliojimų Tarybos sprendimu, jeigu už tai balsuoja visų Tarybos narių dauguma:

57.1. Vyriausybės siūlymu už įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, dėl kurių padaryta esminės žalos valstybės ar Savivaldybės interesams ir nuosavybei;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

57.2. kai dėl laikinojo nedarbingumo nedirba daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip šimtą keturiasdešimt dienų per paskutinius dvylika mėnesių;

57.3. kai pateikia atsistatydinimo prašymą.

58. Mero pavaduotojas netenka savo įgaliojimų prieš terminą, jeigu ne mažiau kaip 1/3 visų Tarybos narių motyvuotai pareiškia nepasitikėjimą juo, Taryba priima sprendimą atleisti mero pavaduotoją ir už tokį sprendimą slaptai balsuoja ne mažiau kaip 1/2 visų Tarybos narių. Jeigu sprendimas atleisti mero pavaduotoją dėl nepasitikėjimo nepriimamas, šį klausimą pakartotinai svarstyti galima tik po pusės metų.

59. Mero pavaduotojas mero siūlymu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu už sprendimą atleisti mero pavaduotoją slaptu balsavimu balsuoja visų Tarybos narių dauguma. Klausimą dėl mero pavaduotojo įgaliojimų netekimo kartu su įregistruotu sprendimo projektu meras nustatyta tvarka privalo įtraukti į artimiausio Tarybos posėdžio darbotvarkę.

60. Mero pavaduotojo įgaliojimai nutrūksta, jeigu jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės arba Tarybos nario mandato.

61. Meras prieš terminą netenka savo įgaliojimų ir Tarybos nario mandato Tarybos sprendimu, jeigu už tai balsuoja visų Tarybos narių dauguma, kai meras dėl laikinojo nedarbingumo neina pareigų daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip šimtą keturiasdešimt dienų per paskutinius dvylika mėnesių.

62. Meras netenka savo įgaliojimų ir Tarybos nario mandato, jeigu jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės.

63. Meras visų Tarybos narių balsų dauguma gali būti nušalinamas nuo pareigų, jeigu jam pareiškiami oficialūs įtarimai padarius nusikaltimą. Nušalinimas galioja iki teismo nuosprendžio, nutarties ar sprendimo, kuriuo baigiama byla, įsiteisėjimo arba ikiteisminio tyrimo nutraukimo. Nušalinimo laikotarpiu jis netenka visų merui suteiktų įgaliojimų. Nušalinimo laikotarpiu mero pareigas laikinai eina mero pavaduotojas, o jeigu jo nėra, – kitas Tarybos paskirtas Tarybos narys.

64. Pasibaigus Tarybos įgaliojimams, baigiasi ir mero, ir mero pavaduotojo įgaliojimai.

65. Po savo kadencijos pabaigos meras ir mero pavaduotojas, jeigu neišrenkamas meru ar nepaskiriamas mero pavaduotoju arba prieš terminą netenka savo įgaliojimų (išskyrus atvejus, kai meras, mero pavaduotojas savo įgaliojimų netenka šio Reglamento 57.1 ir 57.3 papunkčiuose nustatyta tvarka arba netenka Tarybos nario įgaliojimų Tarybos sprendimu pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnį), turi teisę Vyriausybės nustatyta tvarka grįžti į iki išrinkimo Tarybos nariais eitas valstybės tarnautojo pareigas (išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas), o kai tokios galimybės nėra, – į kitas lygiavertes ar žemesnes valstybės tarnautojo pareigas (išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas). Be to, šioje dalyje nustatytu atveju meras ir mero pavaduotojas turi teisę grįžti į iki išrinkimo Tarybos nariais eitas pareigas, jeigu jie ėjo šias pareigas Savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešojoje įstaigoje arba Savivaldybės valdomoje įmonėje, o kai tokios galimybės nėra, – į kitas pareigas savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešojoje įstaigoje arba Savivaldybės valdomoje įmonėje. Jeigu iki išrinkimo Tarybos nariais šie asmenys ėjo pareigas Savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešojoje įstaigoje arba Savivaldybės valdomoje įmonėje, kurioms buvo nustatyta kadencija, kai yra tokia galimybė, jie turi teisę grįžti į šias pareigas likusiam kadencijos laikui. Jeigu šie asmenys iki išrinkimo Tarybos nariais tokių pareigų nėjo arba atsisakė pasiūlytų kitų, valstybės tarnautojo pareigų arba kitų pareigų Savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešojoje įstaigoje arba Savivaldybės valdomoje įmonėje, jiems išmokama 3 mėnesių jų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka. Ši išmoka išmokama per 3 mėnesius lygiomis dalimis kas mėnesį. Jeigu asmuo pradeda eiti pareigas valstybės tarnyboje anksčiau negu po 3 mėnesių, likusi neišmokėta išmokos dalis nemokama. Jeigu šie asmenys mero ir mero pavaduotojo pareigas ėjo mažiau kaip vienus metus iki kadencijos pabaigos, jiems išmokama vieno mėnesio jų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka. Nutrūkus mero, mero pavaduotojo įgaliojimams prieš terminą  Reglamento 58 punkte nustatyta tvarka, jiems išmokama 2 mėnesių jų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

66. Mero, mero pavaduotojo, mero pareigas laikinai einančio Tarybos nario darbo užmokestį pagal įstatymų nustatytus koeficientus tvirtina Taryba. Merui darbo užmokestis nemokamas, kai jam yra taikomos kardomosios priemonės, dėl kurių meras negali vykdyti mero įgaliojimų.

67. Meras ir mero pavaduotojas negali dirbti kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose ir gauti kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už mokslinę, pedagoginę ar kūrybinę veiklą. Ši nuostata netaikoma, jeigu mero pavaduotojas pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais.

68. Mero pavaduotojas pirmininkauja Tarybos posėdžiui, kai priimant sprendimą meras negali dalyvauti.

69. Meras ir mero pavaduotojas į komandiruotes vyksta Reglamento nustatyta tvarka.

70. Tarybos posėdžiams, komitetams, merui aptarnauti, taip pat savivaldybės tarybos sprendimų projektams rengti, nagrinėti ir išvadų dėl Tarybos sprendimų projektams rengti mero siūlymu gali būti steigiamas Tarybos ir mero sekretoriatas (toliau – sekretoriatas). Sekretoriato finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą atlieka Savivaldybės administracija. Taryba nustato atskirą sekretoriato išlaidų sąmatą. Sekretoriatas gali būti sudaromas iš mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Jeigu sekretoriatas nesudaromas, savo įgaliojimų laikui meras gali turėti politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų. Mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju negali būti Tarybos narys.

71. Meras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie mero prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Mero visuomeniniu konsultantu gali būti pilnametis asmuo. Mero visuomeniniu konsultantu negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat esantis įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos nariu. Informacija apie asmenį, mero paskirtą jo visuomeniniu konsultantu (asmens vardas, pavardė, paskyrimo ir atšaukimo datos), nedelsiant paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

VIII SKYRIUS

MERO, MERO PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMAI

 

72. Meras yra atskaitingas Tarybai ir bendruomenei už savo ir Savivaldybės veiklą.

73. Meras:

73.1. planuoja Tarybos veiklą, nustato ir sudaro Tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikia Tarybos sprendimų projektus, šaukia Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja Tarybos komitetų ir komisijų veiklą, pasirašo Tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus;

73.2. atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti Savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

73.3. atstovauja Savivaldybei regiono plėtros tarybos kolegijoje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-232, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22591

 

73.4. Reglamento nustatyta tvarka pristato, derina ir teikia Tarybai mero pavaduotojo (pavaduotojų), Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (Savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu), Tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo, šiame Reglamente nustatytais atvejais Kontrolės komiteto pirmininko ir šiame Reglamente nustatytų Tarybos komisijų pirmininkų kandidatūras, taip pat Reglamento nustatyta tvarka gali siūlyti atleisti juos iš pareigų, siūlyti skirti nuobaudas savivaldybės administracijos direktoriui;

73.5. nustato mero pavaduotojo (pavaduotojų) veiklos sritis;

73.6. teikia Tarybai siūlymą dėl Tarybos kolegijos sudarymo;

73.7. teikia Tarybai siūlymus dėl Tarybos sekretoriato sudarymo ir jo pareigybių skaičiaus nustatymo arba  mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo (jeigu sekretoriatas nesudaromas);

73.8. vadovauja Tarybos sekretoriato darbui (jeigu jis sudaromas), tvirtina sekretoriato nuostatus, Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų sekretoriato darbuotojus, mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus;

73.9. kontroliuoja ir prižiūri Savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės ir Tarybos sprendimus;

73.10. gavęs Tarybos pritarimą, sudaro Savivaldybės bendradarbiavimo su valstybės institucijomis, kitomis savivaldybėmis ar užsienio institucijomis sutartis;

73.11. Neteko galios nuo 2021-02-27

Papunkčio naikinimas:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

73.12. pagal Tarybos nustatytą tvarką reprezentacijos reikmėms naudoja Mero fondo lėšas ir už jas atsiskaito;

73.13. tvirtina gyventojų vietovių ar jų dalių suskirstymą (sugrupavimą į seniūnaitijas) Savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu;

73.14. priima į pareigas ir atleidžia iš jų biudžetinių įstaigų, išskyrus seniūnijas – biudžetines įstaigas, vadovus; įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su visų biudžetinių įstaigų vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytais atvejais, kai meras negali eiti pareigų, šias funkcijas įgyvendina mero pavaduotojas ar mero pareigas laikinai einantis Tarybos narys;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-232, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22591

 

73.141. priima į pareigas ir atleidžia iš jų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė) vadovus; įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su visų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė) vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytais atvejais, kai meras negali eiti pareigų, šias funkcijas įgyvendina mero pavaduotojas ar mero pareigas laikinai einantis Tarybos narys;

Papildyta papunkčiu:

Nr. TS-232, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22591

 

73.15. atkuria Savivaldybės valdomo išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teises religinėms bendrijoms ir bendruomenėms;

73.16. išduoda leidimus naudoti žūklės plotus vandens telkiniuose, tvirtina žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos žuvininkystės vandens telkiniuose priemonių planus teisės aktų nustatyta tvarka;

73.17. Neteko galios nuo 2021-02-27

Papunkčio naikinimas:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

73.18. suteikia patalpas Seimo nariams pagal Lietuvos Respublikos Seimo statutą;

73.19. Reglamento XXV skyriuje nustatyta tvarka skelbia vietos gyventojų apklausą, kontroliuoja jos organizavimą ir vykdymą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

73.20. suteikia Savivaldybės administracijos direktoriui, kai Savivaldybės administracijos direktoriaus nėra, – jo pavaduotojui, Savivaldybės kontrolieriui, kai Savivaldybės kontrolieriaus nėra, – jo pavaduotojui atostogas, siunčia administracijos direktorių, kai Savivaldybės administracijos direktoriaus nėra, – jo pavaduotoją, Savivaldybės kontrolierių, kai Savivaldybės kontrolieriaus nėra, – jo pavaduotoją į komandiruotes;

73.21. teikia komitetams, išskyrus Kontrolės komitetą, komitetų pirmininkų ir pavaduotojų kandidatūras.

Papildyta papunkčiu:

Nr. TS-145, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11853

 

74. Meras rūpinasi, kad:

74.1. Savivaldybei būtų tinkamai atstovaujama regiono plėtros tarybos kolegijoje ir šios kolegijos priimti sprendimai būtų tinkamai įgyvendinami Savivaldybėje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-232, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22591

 

74.2 laiku ir tinkamai būtų rengiami Savivaldybės teritorijos raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė;

74.3. būtų sudarytos tinkamos vietos gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius Savivaldybės reikalus sąlygos, nustatytos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 36 straipsnyje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

74.4. būtų užtikrinamas Tarybos narių tolygus bendravimas su visais Savivaldybės rinkėjais (visoje Savivaldybės teritorijoje);

74.5. būtų tobulinamas Tarybos sprendimų priėmimas ir Tarybos komitetų veikla;     

74.6. būtų deramai atstovaujama Savivaldybės interesams bendradarbiaujant ir sprendžiant klausimus su valstybės valdžios ir valstybinio administravimo subjektais, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių savivaldybėmis;

74.7. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria ir atleidžia turimus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus;

74.8. ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Tarybai ir bendruomenei už savo veiklą, taip pat rengia ir pateikia rinkėjams ir Savivaldybės bendruomenei Savivaldybės veiklos ataskaitą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

74.9. pagal reikalą organizuoja periodiškus ir vienkartinius pasitarimus su pavaldžių institucijų darbuotojais;

74.10. nustatytu laiku priima gyventojus.

74.11. Meras analizuoja padėtį Savivaldybėje ir siūlo Tarybai sprendimų projektus bei rekomendacijas viešojo administravimo įstaigoms šiais klausimais:

74.11.1. viešosios tvarkos ir gyventojų rimties;

74.11.2. pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, ligonių, invalidų  bei senelių slaugos ir rūpybos;

74.11.3. vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo, ikimokyklinio vaikų ugdymo, vaikų ir jaunimo papildomojo ugdymo;

74.11.4. gyventojų bendrosios kultūros ugdymo, etnokultūros puoselėjimo;

74.11.5. migracijos procesų, gyventojų užimtumo, jų kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo bei viešųjų darbų organizavimo.

75. Mero sprendimai įforminami potvarkiais.

76. Mero pavaduotojas atlieka mero nustatytas funkcijas ir pavedimus.

77. Meras pavaduotojo funkcijas nustato mero pavaduotojo kadencijos laikotarpiui ir gali jas keisti. Kai meras negali eiti pareigų, mero pavaduotojas ar laikinai mero pareigas einantis Tarybos narys atlieka visas mero pareigas, išskyrus šio Reglamento 73.4–73.8 ir 73.13–73.19 papunkčiuose numatytus įgaliojimus. Tokiu atveju, 73.13–73.19 papunkčiuose nustatytus mero įgaliojimus atlieka Taryba:

77.1. Potvarkį perduoti mero pavaduotojui  mero funkcijas dėl mero išvykimo ar atostogų meras pasirašo iš anksto, nurodydamas terminą, kuriam perduodamos mero funkcijos.

77.2. Potvarkį perimti mero pareigas dėl mero ligos pasirašo mero pavaduotojas, remdamasis nustatyta tvarka merui išduotu laikino nedarbingumo pažymėjimu. Pasibaigus nedarbingumo laikotarpiui, meras išleidžia potvarkį dėl savo sugrįžimo eiti mero pareigas.

77.3. Į komandiruotę  meras vyksta mero pavaduotojo potvarkiu, o mero pavaduotojas – mero potvarkiu.  

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-127, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07814

 

77.4. Savivaldybės merui ir Savivaldybės mero pavaduotojui atostogos suteikiamos Tarybos įgalioto asmens – Savivaldybės mero sprendimu. Atostogos suteikiamos gavus rašytinį prašymą. Atostogų metu meras ir mero pavaduotojas neatlieka mero ar mero pavaduotojo pareigų, tačiau gali atlikti tarybos nario pareigas. Meras ir mero pavaduotojas turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetines minimaliąsias atostogas. Vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, merui ir mero pavaduotojui gali būti suteikiamos šios tikslinės atostogos: nėštumo ir gimdymo, tėvystės, mokymosi, nemokamos. Meras ir mero pavaduotojas turi teisę į Darbo kodekse nustatytas lengvatas asmenims, auginantiems vaikus, ir į lengvatas neįgaliems darbuotojams.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-127, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07814

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

77.5. Savivaldybės administracijos direktorius atostogų leidžiamas ir į tarnybinę komandiruotę  siunčiamas mero potvarkiu.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-127, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07814

 

77.6. Neteko galios nuo 2021-05-28

Papunkčio naikinimas:

Nr. TS-145, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11853

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-127, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07814

 

77.7. Tarybos nariai atstovauti Savivaldybę už Savivaldybės ribų siunčiami mero potvarkiu.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-145, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11853

 

78. Kai Vietos savivaldos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka mero įgaliojimai nutrūksta prieš terminą, naujai išrinktas meras turi teisę siūlyti Tarybai atleisti iš pareigų asmenis, einančius mero pavaduotojo (pavaduotojų), savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (pavaduotojų) pareigas, ir siūlyti į šias pareigas naujus asmenis.

 

IX SKYRIUS

MERO IR MERO PAVADUOTOJO (-Ų) DARBO APMOKĖJIMAS

 

79. Mero ir mero pavaduotojo(-ų) darbo užmokestį pagal įstatymų nustatytus koeficientus tvirtina Taryba.

80. Meras ir mero pavaduotojas(-ai) negali dirbti kitose institucijose, įstaigose, įmonėse bei organizacijose ir gauti kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už mokslinę, pedagoginę ar kūrybinę veiklą. Šis punktas netaikomas, jeigu mero pavaduotojas pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais.

81. Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius teikia pranešimus SODRAI apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokas. Darbo sutartis su meru ar jo pavaduotoju(-ais) nesudaroma.

82. Neteko galios nuo 2021-02-27

Punkto naikinimas:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-127, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07814

 

X SKYRIUS

MERO, MERO PAVADUOTOJO (-Ų) ATLEIDIMAS PRIEŠ TERMINĄ

 

83. Mero pavaduotojas(-ai) prieš terminą netenka savo įgaliojimų Tarybos sprendimu, jeigu už tai balsuoja visų Tarybos narių dauguma:

83.1. Vyriausybės arba valstybės kontrolės institucijos pasiūlymu, adresuotu Tarybai, už įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, dėl kurių padaryta esminės žalos valstybės ar Savivaldybės interesams bei nuosavybei;

83.2. kai dėl laikino nedarbingumo neina pareigų daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip šimtą keturiasdešimt dienų per paskutiniuosius dvylika mėnesių;

83.3. kai Tarybai  mero pavaduotojas(-ai) pateikia atsistatydinimo prašymą;

83.4. jeigu ne mažiau kaip 1/3 Tarybos narių raštu motyvuotai, t. y. motyvus pagrindžiant pridedamais dokumentais, pareiškia nepasitikėjimą  mero pavaduotoju(-ais);

83.5. Mero pavaduotojas(-ai) netenka Lietuvos Respublikos pilietybės arba Tarybos nario mandato.

84. Mero pavaduotojas(-ai) mero teikimu prieš terminą netenka įgaliojimų, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip 11 Tarybos narių.

85. Mero pavaduotojo(-ų) įgaliojimai nutrūksta, jeigu jie netenka Tarybos nario mandato.

86. Taryba, gavusi pasiūlymą, raštą ar prašymą dėl nepasitikėjimo mero pavaduotoju, privalo šį klausimą svarstyti pirmame planuotame Tarybos posėdyje arba šaukti Tarybos posėdį.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-127, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07814

 

87. Nepasitikėjimo mero pavaduotoju(-ais) klausimas svarstomas posėdžio pradžioje. Šiam posėdžiui pirmininkauja meras arba Tarybos išrinktas posėdžio pirmininkas.

88. Meras visų Tarybos narių balsų dauguma gali būti nušalinamas nuo pareigų, jeigu jam pareiškiami oficialūs įtarimai padarius nusikaltimą. Nušalinimas galioja iki teismo nuosprendžio, nutarties ar sprendimo, kuriuo baigiama byla, įsiteisėjimo arba ikiteisminio tyrimo nutraukimo. Nušalinimo laikotarpiu jis netenka visų merui suteiktų įgaliojimų. Nušalinimo laikotarpiu mero pareigas laikinai eina mero pavaduotojas, o jei jo nėra, – kitas Tarybos paskirtas Tarybos narys.    

89. Pirmiausia Taryba supažindinama (iki 10 minučių) su pasiūlymu, raštu ar prašymu dėl nepasitikėjimo mero pavaduotoju(-ais), kurį pateikia jo iniciatoriai.

90. Vėliau mero pavaduotojas(-ai) išdėsto (iki 10 minučių) savo argumentus svarstomu klausimu.

91. Pirmininkas skelbia diskusiją, kurios metu gali kalbėti (iki 5 minučių) visi Tarybos nariai. Baigus diskusiją, žodis suteikiamas (po 5 minutes) klausimo iniciatoriui ir merui.

92. Po šių pasisakymų pirmininkas skelbia slaptą balsavimą.

93. Jeigu ne mažiau kaip 11 Tarybos narių balsuoja už nepasitikėjimą mero pavaduotoju(-ais) jis  netenka mero pavaduotojo pareigų.

94. Posėdžio pirmininkas skelbia naujo mero pavaduotojo(-jų) rinkimus. Tarybai nusprendus, rinkimai gali vykti tame pačiame arba kitame Tarybos posėdyje.

95. Jeigu pareikštam nepasitikėjimui mero pavaduotoju(-ais) nepritarė daugiau kaip pusė visų Tarybos narių, mero pavaduotojas(-ai) tęsia darbą.

96. Jei sprendimas atleisti merą ar mero pavaduotoją(-us) dėl nepasitikėjimo nepriimamas, pareikšti nepasitikėjimą meru ar jo pavaduotoju(-ais) galima tik po pusės metų.

97. Meras prieš terminą netenka savo įgaliojimų ir Tarybos nario mandato Tarybos sprendimu, jeigu už tai balsuoja visų Tarybos narių balsų dauguma, kai meras dėl laikinojo nedarbingumo neina pareigų daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip šimtą keturiasdešimt dienų per paskutinius dvylika mėnesių.

98. Meras netenka savo įgaliojimų ir Tarybos nario mandato, jeigu jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės.

981. Meras netenka savo įgaliojimų, kai Savivaldybės teritorijoje įvedus tiesioginį valdymą įgaliojimų netenka Taryba, arba jo įgaliojimai sustabdomi, kai įvedus tiesioginį valdymą sustabdomi  Tarybos įgaliojimai.

Papildyta punktu:

Nr. TS-232, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22591

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

99. Meras visų Tarybos narių balsų dauguma gali būti nušalinamas nuo pareigų, jeigu jam pareikšti oficialūs įtarimai padarius nusikaltimą.   

XI SKYRIUS

MERO FONDO SUDARYMAS, MERO FONDO DYDŽIO NUSTATYMAS IR JO NAUDOJIMAS

 

100. Mero fondas sudaromas atstovavimo Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms finansuoti – nedidinant bendrų Savivaldybės reprezentacijai skirtų lėšų.

101. Mero fondui skirti kiekvieno mėnesio pradžioje Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskutiniojo paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesio darbo užmokesčio „1“ dydžio sumą.

102. Mero fondo lėšos naudojamos išlaidoms padengti atstovaujant Savivaldybei Lietuvoje ir užsienyje.

 

XII SKYRIUS

TARYBOS SEKRETORIATO STEIGIMAS

 

103. Mero siūlymu gali būti steigiamas Tarybos ir mero sekretoriatas (toliau – sekretoriatas).

104. Sekretoriatas gali būti sudaromas iš mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.

105. Sekretoriatas steigiamas Tarybos posėdžiams, komitetams, merui aptarnauti, taip pat Tarybos sprendimų projektams rengti, nagrinėti ir išvadų dėl Tarybos sprendimų projektams rengti.

106. Taryba nustato atskirą sekretoriato išlaidų sąmatą.

107. Sekretoriato finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą atlieka Savivaldybės administracija.

108. Jei sekretoriatas nesudaromas, šio Reglamento 105 punkte numatytą veiklą atlieka Savivaldybės administracija.

 

XIII SKYRIUS

TARYBOS POSĖDŽIUI PATEIKIAMŲ SVARSTYTI KLAUSIMŲ RENGIMAS

 

109. Taryboje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, Tarybos nariai, Tarybos narių frakcijos ir grupės, Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės administracijos direktorius. Su sprendimų projektais pateikiamas aiškinamasis raštas (7 priedas), kuriame nurodomi sprendimo projekto tikslai, uždaviniai, siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos, laukiami rezultatai, lėšų poreikis ir šaltiniai, kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai. Tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių yra pateikti pagal suteiktus įgaliojimus komitete apsvarstyti sprendimų projektai. Sprendimų projektų svarstymas komitete nėra privalomas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 15 dalyje numatytu atveju. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami Reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.

Tarybos posėdžio darbotvarkę, kurioje numato pranešėjus ir papildomus pranešėjus, sudaro meras. Jo nesant – mero pavaduotojas. Tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista Tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje tarybos narių siūlymu, jeigu dėl šių siūlymų sprendimų projektai įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu, siūlymams, susijusiems su mero pavaduotojo (pavaduotojų), Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (pavaduotojų), Kontrolės komiteto ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų kandidatūrų pateikimu, taip pat siūlymams, susijusiems su nepasitikėjimo meru, mero pavaduotoju (pavaduotojais), Savivaldybės administracijos direktoriumi, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju (pavaduotojais), Kontrolės komiteto ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininku pareiškimu. Ekstremaliųjų įvykių, atitinkančių Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras turi teisę pateikti Tarybai svarstyti klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka.

Posėdžio darbotvarkę tvirtina ir papildomus klausimus į darbotvarkę įtraukia Taryba posėdžio pradžioje.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

110. Tarybos posėdžio darbotvarkę sudaro meras. Ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki Tarybos posėdžio svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų projektais meras privalo įtraukti į posėdžio darbotvarkę. Jeigu meras svarstytinų klausimų į posėdžio  darbotvarkę neįtraukia, dėl jų įtraukimo į darbotvarkę sprendžia Taryba posėdžio pradžioje. Tarybos posėdžio darbotvarkė ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Tarybos posėdžio paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje. 

1101. Nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu, kai būtina neatidėliotinai spręsti Savivaldybės funkcijoms užtikrinti būtinus klausimus ir sprendimo nepriėmimas ar delsimas jį priimti nedelsiant lemtų neigiamus padarinius Savivaldybės bendruomenei ar atskiriems jos nariams, mero sprendimu Tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti sudaroma ir paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje trumpesniais, negu Reglamento 110 punkte numatytais terminais, o apie Tarybos posėdžio laiką ir svarstyti parengtus bei Reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais visais šiais atvejais gali būti pranešama per trumpesnį, negu Reglamento 17 punkte nustatytą terminą, bet ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki savivaldybės tarybos posėdžio pradžios.

Papildyta punktu:

Nr. TS-91, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09262

 

111. Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista Savivaldybės tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių siūlymu, jeigu dėl šių siūlymų sprendimų projektai įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu, siūlymams, susijusiems su mero pavaduotojo, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Kontrolės komiteto ir šiame įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų kandidatūrų pateikimu, taip pat siūlymams, susijusiems su nepasitikėjimo meru, mero pavaduotoju, Savivaldybės administracijos direktoriumi, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, Kontrolės komiteto ir šiame įstatyme nustatytų komisijų pirmininku pareiškimu. Ekstremaliųjų  įvykių, atitinkančių Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras turi teisę pateikti Savivaldybės tarybai svarstyti klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-127, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07814

 

112. Frakcijų ir Tarybos narių pareiškimai skelbiami posėdžio pabaigoje ir prieš pertraukas.

113. Sprendimų projektai turi būti suderinti su atitinkamais Tarybos komitetais, turi būti vizuoti teisininko, specialisto, redaguojančio dokumentų kalbą, sprendimo projekto rengėjo ir aptarti su atitinkamais Savivaldybės administracijos padaliniais. Sprendimų projektuose turi būti nurodytos priemonės ir pavedimai, vykdytojai ir įvykdymo terminai bei lėšų poreikis, reikalingas sprendimui įgyvendinti.

Atsisakius derinti sprendimo projektą, turi būti raštu nurodomi motyvai. Taryba nusprendžia, ar įtraukti šį klausimą į darbotvarkę.

Rengiant Tarybos sprendimo, kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, projektą, privalo būti atliekamas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas. Sprendimą dėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo priima projekto rengėjas. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte.

114. Sprendimų projektai turi būti pateikiami gyventojams svarstyti visuomenės informavimo priemonėse. Skelbiant  projektą turi būti nurodomi jo rengėjai ir iniciatoriai, kada ir kur galima susipažinti su projektu, pateikti pasiūlymus ir pastabas.                 

Rajono gyventojai gali susipažinti su Savivaldybės biudžeto projektu, svarstyti jį ir teikti pagrįstus raštiškus pasiūlymus Savivaldybės administracijai, Savivaldybės administracijos Finansų  ir biudžeto skyriui bei Tarybos Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetui. Su biudžeto projektu gyventojai gali susipažinti rajono Savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriuje, Finansų ir biudžeto skyriuje ir Savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki Tarybos posėdžio, kuriame numatoma svarstyti ir tvirtinti Savivaldybės biudžetą.

Savivaldybės administracija per nustatytą terminą gautas gyventojų ir juridinių asmenų pastabas ir pasiūlymus apibendrina ir pateikia Finansų ir biudžeto skyriui bei Tarybos Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetui. 

115. Taryba gali atidėti komiteto kompetencijos klausimo svarstymą, jei jis nebuvo svarstytas komiteto posėdyje.

116. Jeigu gaunami keli alternatyvūs to paties sprendimo projektai, jie nagrinėjami kartu ir pasirenkamas vienas iš jų.

 

XIV SKYRIUS

TARYBOS POSĖDŽIO DARBO TVARKA

 

117. Kiekvieno posėdžio pradžioje registruojami Tarybos nariai ir kiti posėdyje dalyvaujantys asmenys.

118. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 11 Tarybos narių (yra kvorumas).

119. Posėdyje svarstomi tik darbotvarkės klausimai.

120. Posėdžiui pirmininkauja meras, o kai jo nėra – mero pavaduotojas. Tarybos pavedimu, nesant mero ir pavaduotojo(jų), pirmininkauti paskiriamas posėdyje dalyvaujantis Tarybos narys.

121. Posėdžio pirmininkas:

121.1. skelbia posėdžio pradžią ir pabaigą, esant reikalui, gali paskelbti darbotvarkėje nenumatytą posėdžio pertrauką, informuoja posėdžio dalyvius apie iš anksto pareikštą Tarybos nario nusišalinimą nuo atitinkamo darbotvarkės klausimo svarstymo ir balsavimo, kad  nesukeltų galimo interesų konflikto pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą;

121.2. tikrina, ar posėdyje yra kvorumas;

121.3. prižiūri, kad Tarybos posėdyje būtų laikomasi  šio Reglamento reikalavimų;

121.4. suteikia žodį Tarybos nariams, Savivaldybės kontrolieriui, Savivaldybės administracijos direktoriui, kitiems kviestiems asmenims, Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos Vyriausybės atstovui, ir jeigu Taryba neprieštarauja, kitiems Tarybos posėdyje dalyvaujantiems asmenims, vadovauja klausimų svarstymo eigai;

121.5. kontroliuoja pasisakymų trukmę ir, jeigu ji viršijama, įspėja kalbėtoją, antru įspėjimu gali nutraukti kalbėtoją;

121.6. jeigu klausimas svarbus ir Taryba neprieštarauja, gali pratęsti pasisakymo laiką;

121.7. gali perspėti kalbėtoją, jeigu jis nukrypsta nuo svarstomo klausimo esmės;

121.8. pasisakantysis gali kalbėti tik į įjungtą mikrofoną;

121.9. pagal svarstymo rezultatus formuluoja klausimus balsavimui. Vadovaudamasis reglamentu nustato balsavimo tvarką ir pagal balsų skaičiavimo komisijos pateiktus duomenis skelbia atviro balsavimo rezultatus;

121.10. pasiūlo Tarybos nariams  priimti sprendimą dėl kviestųjų ar kitų asmenų pašalinimo iš posėdžių salės, jeigu jie trukdo posėdžiui;

121.11. daro Tarybos nariams pastabas, jeigu jie nesilaiko Reglamento, kelia triukšmą salėje, įžeidinėja Tarybą, kitus asmenis ar kitaip trukdo Tarybos darbui, o esant reikalui,  perduoda juos svarstyti Etikos komisijai. Po antros pastabos posėdžio pirmininkas gali teikti Tarybai pasiūlymą dėl Tarybos nario pašalinimo iš posėdžio.

122. Jeigu nenutarta kitaip, posėdis šaukiamas ketvirtadieniais. Pradedamas 9 val. ir trunka iki 17 val. su dviem 20 min. pertraukomis. Be pertraukų dirbama 1 val. 50 min. Pietų pertrauka – nuo 13 iki 14 val. Komitetams, frakcijoms pareikalavus, turi būti skelbiamos papildomos pertraukos, kurių trukmę nustato Taryba.

123. Pagrindiniam pranešimui skiriama iki 10 min., papildomam – iki 5 min., jeigu Taryba nenusprendžia kitaip.

Po klausimo pristatymo pranešėjai atsako į Tarybos narių klausimus. Tarybos narys gali pateikti pranešėjui du klausimus. Klausimui formuluoti skiriama iki vienos minutės.

124. Pasisakymams Tarybos narių, frakcijų  ar Tarybos narių grupės vardu  skiriama:

124.1. pirmą kartą pasisakant – 3 min.;

124.2. antrą kartą pasisakant – 1 min.;

124.3. frakcijos ar koalicijos vardu – 1 min.

Tik posėdžio pirmininkas gali nutraukti kalbantįjį.

Diskusijos galimos, kai nėra bendro sutarimo dėl sprendimo projekto arba išsiskiria komitetų nuomonės.

125. Tarybos sprendimo projekto pataisas Tarybos komitetai ir Tarybos nariai pateikia raštu arba žodžiu. Sprendimo projekto pataisos raštu pateikiamos Savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriui ne vėliau kaip 24 val. iki posėdžio pradžios. Savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus darbuotojai gautas pataisas Tarybos nariams išsiunčia elektroniniu paštu ne vėliau kaip 17 val. iki posėdžio pradžios. Posėdžio pirmininkas po sprendimo projekto pristatymo ir klausimų pateikia Tarybai raštu gautas pataisas pagal jų gavimo eiliškumą. Jei gautos kelios pataisos tuo pačiu sprendimo klausimu, jos nagrinėjamos kartu. Pataisai pagrįsti pataisos teikėjui (teikėjams) suteikiama po 2 minutes, Tarybos narių klausimams pataisos pateikėjui skiriama iki 1 minutės, atsakymui – iki 1 minutės, pasisakymams dėl pataisos – iki 1 minutės. Tarybos narys turi teisę vieną kartą paklausti ir vieną kartą pasisakyti dėl pataisos. Po pasisakymų, jei pataisos teikėjas (teikėjai) pakeitimo neatsisako,  posėdžio pirmininkas skelbia balsavimą dėl pataisos ir suteikia žodį kitos pataisos autoriui. Priėmus sprendimus dėl pataisų, pateiktų raštu, analogiškai priimami sprendimai dėl pataisų, teikiamų žodžiu. Po to suteikiamas žodis norintiems pasisakyti bendrai apie visą sprendimo projektą.

126. Tarybos posėdyje kiekvienu svarstomu klausimu turi teisę pasisakyti Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovas Panevėžio ir Utenos apskrityje, arba jo įgaliotas asmuo (toliau – įgaliotas asmuo). Vyriausybės atstovas, arba jo įgaliotas asmuo gali vertinti tik sprendimo projekto atitikimą įstatymams ir kitiems teisės aktams. Vyriausybės atstovo pasisakymui taikomos Reglamento 125 punkto nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-127, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07814

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

127. Užsitęsus diskusijoms, Tarybos narių prašymu arba savo iniciatyva posėdžio pirmininkas gali paskelbti svarstymo pabaigos laiką, bet ne anksčiau kaip po 10 minučių. Tarybos nariai, kurie buvo pasiruošę kalbėti, bet jiems nebuvo suteiktas žodis dėl laiko stokos, pastabas ir pasiūlymus svarstomais klausimais gali pateikti raštu. Jie pridedami prie posėdžio protokolo arba pateikiami Tarybos sudarytai redakcinei komisijai.

128. Pasibaigus diskusijoms, pranešėjai ir papildomi pranešėjai turi teisę tarti baigiamąjį žodį.

129. Balsavimo pradžią skelbia posėdžio pirmininkas.

130. Balsuojant replikos ir pastabos dėl balsavimo motyvų neleidžiamos.

131. Už kiekvieną pateiktą pataisą balsuojama atskirai. Po to balsuojama už visą sprendimą.

132. Komitetui prašant, jam perduodamos svarstyti Tarybos sprendimų projektų pataisos.

133. Pasiūlius frakcijai arba posėdžio pirmininkui galutiniam sprendimo projektui rengti gali būti sudaroma redakcinė komisija, kuri išsirenka pirmininką. Jis praneša Tarybai komisijos darbo rezultatus ir pristato Tarybai sprendimo projektą.

134. Tarybos sprendimai priimami atviru arba slaptu balsavimu. Balsuoti gali tik posėdyje dalyvaujantys Tarybos nariai.

135. Atvirai balsuojama  naudojantis elektroninėmis priemonėmis.

136. Slaptai balsuojama Vietos savivaldos įstatyme ir šiame  Reglamente numatytais atvejais. Šiuo būdu paprastai balsuojama pertraukos metu, naudojant specialios formos balsavimo biuletenius. Balsavimo biuletenius tvirtina Taryba, o Tarybos nariams juos išduoda balsų skaičiavimo komisija.

Balsavimo vietoje turi būti slapto balsavimo kabina ir  balsavimo urna, ar atskira patalpa, kurioje būtų balsavimo urna.

137. Negaliojančiais pripažįstami nepatvirtinto pavyzdžio biuleteniai, taip pat tie, kuriuose paliktų pavardžių skaičius viršija renkamų pareigūnų skaičių, arba paliktas daugiau kaip vienas pasirinkimui duotas teiginys. Papildomai įrašytos pavardės ir teiginiai neskaičiuojami.

138. Viename biuletenyje abėcėlės tvarka gali būti rašomos kandidatų tik į vienas pareigas pavardės.

139. Visais atvejais biuletenis turi turėti antraštę, kurioje aiškiai nurodyta, dėl ko balsuojama.

140. Slapto balsavimo rezultatus skelbia balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.

Balsuojant rankos pakėlimu ar biuleteniais, balsus skaičiuoja Tarybos išrinkta balsų skaičiavimo komisija.

Jei nagrinėtu klausimu buvo balsuojama, bet sprendimas nebuvo priimtas, pakartotinai šis klausimas gali būti nagrinėjamas tik kitame Tarybos posėdyje.

Balsavimui gali būti pateiktas vienas arba keli alternatyvūs teiginiai. Pirmuoju atveju balsuojama „už“, „prieš“ arba „susilaikė“. Antruoju atveju vienas Tarybos narys balsuoja tik už vieną pasirinktą teiginį. Kai balsuojama biuleteniais, kiti teiginiai išbraukiami.

Alternatyvūs teiginiai paprastai pateikiami balsavimui pagal pateikimo svarstyti eilę. Balsuojama atskirai už kiekvieną teiginį ir sprendimas  dėl to teiginio priimamas balsų dauguma. Esant reikalui, posėdžio pirmininkas gali keisti balsavimo tvarką, jei sutinka pasiūlymo autorius ar autoriai.

141. Tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia mero balsas. Jeigu meras posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas. Dėl Tarybos posėdžiuose svarstomų klausimų balsuojama atvirai, išskyrus atvejus, kai skiriamas mero pavaduotojas, Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai, sprendžiamas nepasitikėjimo meru, mero pavaduotojais, Savivaldybės administracijos direktoriumi, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojais klausimas. Slaptas balsavimas galimas ir tais atvejais, kai skiriami Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, Administracinės komisijos pirmininkas, Etikos komisijos pirmininkas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, sprendžiamas nepasitikėjimo Kontrolės komiteto pirmininku, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju, Etikos komisijos pirmininku, Antikorupcijos komisijos pirmininku klausimas. Duomenys apie kiekvieno Tarybos nario balsavimą, išskyrus atvejus,  kai balsuojama slaptai, yra vieši. Kiekvieno Tarybos nario balsavimo rezultatai turi būti saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.

Tarybos narys Tarybos posėdyje prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų konfliktą, privalo (žodžiu arba raštu) informuoti Tarybą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu Taryba nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Taryba savo valią dėl pareikšto nusišalinimo išreiškia žodžiu. Taryba gali motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, pareikšto nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti Tarybos narį dalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Motyvus dėl nusišalinimo nepriėmimo prieš balsavimą suformuluoja ir paskelbia posėdžio pirmininkas. Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo kartu su svarstyto klausimo balsavimo rezultatais skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje ir per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta tvarka.

Laikoma, kad Tarybos narys dalyvavo posėdyje, jeigu jame jis buvo sprendžiant daugiau kaip 2/3 darbotvarkės klausimų.

142. Tarybos posėdžiai yra atviri. Posėdžio pirmininkas turi teisę leisti posėdyje kalbėti kviestiems asmenims. Jeigu Tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis, jiems leidžiama užduoti klausimus pranešėjams ir kalbėti Reglamento nustatyta tvarka. Tarybos nustatyta tvarka jos posėdžiai tiesiogiai transliuojami Savivaldybės interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

143. Tarybos posėdžiuose sekretoriauja Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas (kai yra gautas mero pritarimas raštu) Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 

144. Savivaldybės tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžių protokolus ir Savivaldybės tarybos sprendimus privalo pasirašyti tam posėdžiui pirmininkavęs meras, jo pavaduotojas ar kitas Tarybos narys. Tarybos posėdžių protokolus turi pasirašyti ir Savivaldybės tarybos sekretorius, o jei jo nėra, – mero paskirtas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas arba Savivaldybės administracijos direktoriaus (kai yra gautas mero pritarimas) paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis Savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartį.

XV SKYRIUS

TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI

 

145. Paklausimu laikomas toks Savivaldybės institucijų kompetencijai priskirtas klausimas, dėl kurio Tarybos narys ar jų grupė kreipėsi raštu į Savivaldybės institucijas, Savivaldybės administracijos, Savivaldybės kontrolierių, kitų Savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia Savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus. Šie raštai – paklausimai (4 priedas) turi būti įteikiami atitinkamam pareigūnui ar vadovui, o jų kopijos – merui.

146. Paklausimo pateikėjas (pateikėjai) turi nurodyti konkretų asmenį, į kurį jis kreipiasi, išdėstyti problemos, dėl kurios jis kreipiasi, esmę ir kokio atsakymo laukia. Paklausimai raštu, adresuoti Savivaldybės institucijoms ir Savivaldybės administracijai, registruojami Vidaus administravimo skyriuje. Atsakymo į paklausimą terminas negali viršyti 20 darbo dienų.

 

XVI SKYRIUS

TARYBOS KOMITETŲ, FRAKCIJŲ, KOMISIJŲ SUDARYMAS

 

147. Taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją. Taryba šių komisijų pirmininkus mero teikimu skiria iš šių komisijų narių. Jeigu yra paskelbta Tarybos opozicija, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras iš šių komisijų narių meras teikia Tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Tarybos opozicijos narių, Reglamento nustatyta tvarka. Jeigu Tarybos opozicija nepasiūlo Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūrų, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus Taryba iš šių komisijų narių skiria mero teikimu. Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą.

148. Tarybos komitetai sudaromi Tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Tarybos sprendimai, mero potvarkiai.

Sudaromi šie komitetai: Ekonomikos, finansų ir biudžeto; Vietinio ūkio, architektūros ir aplinkos apsaugos; Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos; Sveikatos ir socialinės apsaugos; Kaimo ir bendruomenių reikalų ir Kontrolės.

Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus, mero siūlymu skiria komitetai. 

Komitetai sudaromi iš Tarybos narių. Meras negali būti Tarybos sudaromų komitetų nariu.

Komiteto narių skaičių nustato Taryba, bet jis neturi būti mažesnis negu 3. Kiekvienas Tarybos narys, išskyrus merą, privalo būti kurio nors, ne mažiau vieno, komiteto nariu.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-127, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07814

 

149. Komitetų darbe patariamojo balso teise gali dalyvauti suinteresuoti asmenys. Kai komiteto posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, komitetas gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame posėdyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

150. Komitetų posėdžių darbotvarkės ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios paskelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje. Apie komiteto posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios Reglamento nustatyta tvarka pranešama visiems komiteto nariams ir suinteresuotiems asmenims.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-91, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09262

 

1501. Nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu, kai būtina neatidėliotinai spręsti Savivaldybės funkcijoms užtikrinti būtinus klausimus ir sprendimo nepriėmimas ar delsimas jį priimti nedelsiant lemtų neigiamus padarinius Savivaldybės bendruomenei ar atskiriems jos nariams, mero sprendimu komitetų posėdžių darbotvarkės gali būti paskelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje ir apie komiteto posėdžio laiką ir jame svarstytinus klausimus visais šiais atvejais gali būti pranešama per trumpesnį, negu 2 darbo dienų  terminą, bet ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki komiteto posėdžio pradžios.

Komiteto posėdis gali vykti nuotoliniu būdu arba daliai Savivaldybės tarybos narių fiziškai susirenkant į komiteto posėdį, o kitai daliai Savivaldybės tarybos narių dalyvaujant nuotoliniu būdu (toliau – mišrus būdas). Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vyksiančio Savivaldybės tarybos komiteto posėdžio klausimai rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų šiame punkte nustatytų reikalavimų ir užtikrinant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas Savivaldybės tarybos nario teises. Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu priimant komiteto sprendimus, turi būti užtikrintas komiteto nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas. Komiteto posėdžiai nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vykti negali, jeigu tam raštu prieštarauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių, išskyrus:

1. kai dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino komiteto posėdžiai negali vykti Savivaldybės tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai;

2. artimiausią numatytą nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vyksiantį komiteto posėdį.

Papildyta punktu:

Nr. TS-91, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09262

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-164, 2022-05-26, paskelbta TAR 2022-05-26, i. k. 2022-11040

 

151. Komitetų posėdžių metu daromas garso įrašas. Komitetų posėdžių garso įrašai saugomi informacinėse laikmenose.

152. Tarybos narys, pretenduojantis tapti Tarybos sudaromų komitetų ar komisijų pirmininku, nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis per pastaruosius 3 metus buvo pripažintas šiurkščiai pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, taip pat jeigu jis:

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

152.1. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą;

152.2. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar dėl korupcinio pobūdžio nusikaltimo, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą;

152.3. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą;

152.4. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo, kaip jis apibrėžtas Korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai arba yra nepasibaigęs laidavimo terminas;

152.5. atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų už Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nurodytus šiurkščius pažeidimus arba Valstybės tarnybos įstatymo numatytu atveju pripažintas padaręs šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, ir nuo atleidimo iš pareigų dienos arba nuo pripažinimo padarius šiurkštų tarnybinį nusižengimą dienos nepraėjo 3 metai;

152.6. atleistas iš darbo, pareigų ar praradęs teisę verstis atitinkama veikla už kituose įstatymuose keliamo nepriekaištingos reputacijos reikalavimo neatitiktį ar elgesio (etikos) normų pažeidimą ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis atitinkama veikla praradimo dienos nepraėjo 3 metai;

152.7. atleistas arba pašalintas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo arba pašalinimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai;

152.8. yra ar buvo įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys, jeigu nuo narystės pabaigos nepraėjo 3 metai.

1521. Siekiant užtikrinti, kad Tarybos komitetų ir komisijų pirmininkais būtų skiriami tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta šio Reglamento 152 punkte, Tarybos nariai, Tarybos narys, pretenduojantis tapti Tarybos sudaromo komiteto ar komisijos pirmininku, privalo užpildyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją, joje pateikdamas duomenis dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams. Ši deklaracija pateikiama merui, užregistruojama ir saugoma Savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriuje ir ne vėliau kaip per tris darbo dienas viešai paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje. Ši deklaracija viešai skelbiama tol, kol Tarybos narys eina pareigas, kurioms keliami nepriekaištingos reputacijos reikalavimai.

Papildyta punktu:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

153. Taryba sudaro Kontrolės komitetą:

153.1. Į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų Tarybos narių frakcijų ir Tarybos narių grupių, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 Tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius.

153.2. Kontrolės komiteto pirmininką Savivaldybės tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Savivaldybės tarybos opozicijos narių, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją mero siūlymu iš komiteto narių skiria Savivaldybės taryba Reglamento nustatyta tvarka. Jeigu Savivaldybės tarybos opozicija nepasiūlo Kontrolės komiteto pirmininko kandidatūros arba jeigu nėra paskelbta Savivaldybės tarybos opozicija, Kontrolės komiteto pirmininką ir pirmininko pavaduotoją skiria Savivaldybės taryba iš komiteto narių mero siūlymu.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-127, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07814

 

154. Kontrolės komiteto kompetencija nustatyta Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje. Kontrolės komitetas sprendimus priima komiteto posėdyje. Komiteto posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių. Sprendimas laikomas priimtu, jei už jį balsavo posėdyje dalyvaujančių komiteto narių dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komiteto pirmininko ar kito pirmininkaujančio komiteto posėdžiui Tarybos nario balsas. Kontrolės komiteto siūlymus ir teikimus jo kompetencijos ribose Taryba privalo svarstyti Tarybos posėdyje.

155. Savo politiniams tikslams įgyvendinti Tarybos nariai gali jungtis į frakcijas arba Tarybos narių grupes, nesusivienijusias į Tarybos narių frakcijas.

Frakciją gali sudaryti ne mažiau kaip 3 Tarybos nariai, pirmajame ar kitame Tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaravę, kad veiklą Taryboje tęsia susivieniję į frakciją. Frakcija gali jungtis į koalicijas ir veikti kaip viena frakcija. Frakcijos pačios nustato darbo tvarką, išsirenka vadovą.

Tarybos narių grupė – Tarybos nariai, nesusivieniję į Tarybos narių frakcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-127, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07814

 

156. Tarybos nariai, įkūrę frakciją arba Tarybos narių grupę, įteikia merui pareiškimą. Apie frakcijos arba Tarybos narių grupės įkūrimą meras turi paskelbti artimiausiame Tarybos posėdyje ir tai įrašoma Tarybos posėdžio protokole.

157. Pasikeitus frakcijos arba Tarybos narių grupės pavadinimui, sudėčiai ar vadovui, frakcijai arba Tarybos narių grupei iširus ar nutraukus veiklą, taip pat susidarius koalicijai, turi būti raštu pranešta merui, kuris tai paskelbia artimiausiame Tarybos posėdyje ir tai įrašoma Tarybos posėdžio protokole.

158. Taryba gali sudaryti komisijas bet kuriam klausimui ištirti, parengti ar kitiems Tarybos pavedimams atlikti. Sudarant tokią komisiją, apibrėžiamas jos veiklos tikslas, nustatomas narių skaičius. Pirmininkas paskiriamas mero teikimu arba jį išrenka komisijos nariai.

159. Tarybos sudaromų komisijų nariai gali būti Tarybos nariai, ekspertai, valstybės tarnautojai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), ir bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti Savivaldybės bendruomenės nariai.

160. Etikos komisijoje ir Antikorupcijos komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-127, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07814

 

161. Tarybos sudaromos komisijos pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 151 straipsnyje, Tarybos narys. Komisijos pirmininkas (išskyrus Etikos komisijos pirmininką ir Antikorupcijos komisijos pirmininką) mero siūlymu komisijos sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu jis neatitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15straipsnyje nustatytų reikalavimų. Etikos komisijos pirmininkas ir Antikorupcijos komisijos pirmininkas šiame punkte nustatytu pagrindu netenka įgaliojimų prieš terminą mero siūlymu Tarybos sprendimu, o jeigu Etikos komisijos pirmininkas ar Antikorupcijos komisijos pirmininkas buvo deleguotas  Tarybos opozicijos, – jį opozicijos raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų  Tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu artimiausio Tarybos posėdžio pirmininkui, atšaukus. Jeigu artimiausiame Tarybos posėdyje Tarybos opozicija raštu neatšaukia savo deleguoto Etikos komisijos pirmininko ar Antikorupcijos komisijos pirmininko ir nustatyta tvarka nedeleguoja kito atitinkamos komisijos pirmininko ar deleguoja  Tarybos narį, neatitinkantį Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15straipsnyje nustatytų reikalavimų, sprendimą dėl Etikos komisijos pirmininko ar Antikorupcijos komisijos pirmininko įgaliojimų netekimo ir naujo atitinkamos komisijos pirmininko skyrimo mero siūlymu priima Taryba.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

XVII SKYRIUS

KOMITETŲ KOMPETENCIJA, KOMITETŲ IR KOMISIJŲ VEIKLOS TVARKA

 

162. Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi Tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

163. Komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 Tarybos narių Tarybos sprendimu. Privaloma sudaryti Kontrolės komitetą. Į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų Tarybos narių frakcijų ir Tarybos narių grupių, jeigu jas sudaro ne mažiau kaip 3 Tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius. Kontrolės komiteto sudėtis turi būti pakeista ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Tarybos narių frakcijų ar Tarybos narių grupių ar jų skaičiaus pasikeitimo. Sudarant kitus komitetus, laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Komitetų ir jų narių skaičių, komitetų įgaliojimus, išskyrus Kontrolės komitetą, nustato Taryba. Kontrolės komiteto įgaliojimus Taryba nustato atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalį. Komitetų darbo tvarka nustatoma Reglamente.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

164. Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus iš komiteto narių mero siūlymu skiria komitetai. Kontrolės komiteto pirmininką iš komiteto narių deleguoja  Tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu Tarybos posėdžio pirmininkui. Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją mero siūlymu iš komiteto narių skiria Taryba. Jeigu Tarybos opozicija per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos Tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos nedeleguoja Kontrolės komiteto pirmininko arba deleguoja Tarybos narį, neatitinkantį Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta Tarybos opozicija, Kontrolės komiteto pirmininką skiria Taryba iš komiteto narių mero siūlymu. Komiteto pirmininkas mero siūlymu komiteto (išskyrus Kontrolės komitetą) sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu neatitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 151 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Kontrolės komiteto pirmininkas šiame punkte  nustatytu pagrindu netenka įgaliojimų prieš terminą mero siūlymu Tarybos sprendimu, o jeigu Kontrolės komiteto pirmininkas buvo deleguotas Tarybos opozicijos, – jį opozicijos raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu artimiausio Tarybos posėdžio pirmininkui, atšaukus. Jeigu artimiausiame Tarybos posėdyje Tarybos opozicija raštu neatšaukia savo deleguoto Kontrolės komiteto pirmininko ir nustatyta tvarka nedeleguoja kito Tarybos nario ar deleguoja Tarybos narį, neatitinkantį Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15straipsnyje nustatytų reikalavimų, sprendimą dėl Kontrolės komiteto pirmininko įgaliojimų netekimo ir naujo Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo mero siūlymu priima Taryba.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

165. Tarybos komitetų veiklos sritis nustato Taryba.

166. Komiteto bendroji kompetencija:

166.1. ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po darbotvarkės patvirtinimo paskelbti darbotvarkę Savivaldybės interneto svetainėje;

166.2. savo iniciatyva arba Tarybos ar Mero pavedimu rengti Tarybos sprendimų projektus savo kompetencijos srityse;

166.3. svarstyti Tarybai pateiktų sprendimų projektus, teikti pasiūlymus ir išvadas dėl jų;

166.4. svarstyti kandidatūras, siūlomas į Tarybos sudaromų institucijų vadovų pareigas;

166.5. svarstyti Savivaldybės biudžeto projektą ir biudžeto vykdymo apyskaitą;

166.6. dalyvauti organizaciniame darbe praktiškai įgyvendinant Tarybos sprendimus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus;

166.7. nagrinėti piliečių bei visuomeninių organizacijų pasiūlymus ir skundus savo veiklos srityse ir, jei reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis juos perduoti merui, Savivaldybės administracijos direktoriui arba Tarybai.

167. Komitetas gali turėti Tarybos patvirtintus nuostatus, kuriuose Taryba gali nustatyti jo specialiąją kompetenciją.

168. Komiteto veiklos forma yra posėdžiai. Jie rengiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Komiteto veiklos organizacinį, informacinį ir techninį aptarnavimą atlieka Savivaldybės administracija.

169. Komiteto posėdžius šaukia ir jų darbotvarkę sudaro komiteto pirmininkas. Posėdį taip pat gali sušaukti bent du komiteto nariai, raštišku pareiškimu pateikę darbotvarkės klausimą.

Posėdis būtinai šaukiamas prieš paskelbtą Tarybos posėdį. Šiame komiteto posėdyje gali būti svarstomi visi Tarybos posėdžio darbotvarkės ir kiti klausimai, suformuluojami pasiūlymai, raštu komiteto vardu teikiami pakeitimai, papildymai, išvados.

170. Posėdžiai teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių.

171. Posėdžiai protokoluojami. Protokolai privalo būti pateikti Savivaldybės  administracijos Vidaus administravimo skyriui  iki Tarybos posėdžio pradžios.

172. Komiteto sprendimai, pasiūlymai ir išvados priimami visų dalyvaujančių komiteto narių balsų dauguma. Balsavimo būdą nustato komitetas. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komiteto posėdžio pirmininko balsas.

173. Komiteto sprendimus, pasiūlymus, išvadas ir posėdžių protokolus pasirašo komiteto posėdžio pirmininkas.

174. Komitetas turi teisę pasiūlyti Tarybai papildyti arba pakeisti Tarybos posėdžio darbotvarkę.

175. Keli komitetai savo iniciatyva jų pirmininkų susitarimu gali sušaukti bendrus posėdžius. Bendram posėdžiui vadovauja vieno iš komitetų pirmininkas. Sprendimai  priimami  visų  dalyvaujančių komitetų narių balsų dauguma. Posėdžio sprendimą ir protokolą pasirašo visų komitetų pirmininkai.

Komitetai, svarstydami savo kompetencijos klausimus, turi lygias teises. Kiekvienas komitetas turi teisę pateikti savo nuomonę kito komiteto nagrinėjamu klausimu, taip pat paprašyti kito komiteto išvados, kuri turi būti pateikta ne vėliau kaip per 10 dienų.

176. Komitetų atstovai Tarybos posėdžiuose gali daryti pranešimus komiteto kompetencijos klausimais ir papildomus pranešimus visais svarstomais klausimais.

Savo pateiktiems Tarybai klausimams arba perduotiems komisijai preliminariai ar papildomai svarstyti klausimams komitetai skiria pranešėjus arba papildomus pranešėjus.

Komitetai bendrai paruoštais klausimais gali daryti bendrus pranešimus arba atskirai pateikti savo pastabas ir pasiūlymus.

177. Komitetai turi teisę pateikti Tarybai pasiūlymus, kad Tarybos sprendimų projektai bei kiti Savivaldybės teritorijoje esantiems juridiniams ir fiziniams asmenims svarbūs klausimai būtų perduoti svarstyti visuomenei.

178. Komitetai svarstomais klausimais priima rekomendacinius sprendimus.    Rekomendacijas komitetai suderina su meru.

Komiteto rekomendacijas gavėjai privalo per 2 savaites apsvarstyti ir pranešti komitetui apie svarstymo rezultatus.

179. Komitetas jo kompetencijos klausimais turi teisę išklausyti Savivaldybės administracijos padalinių, Savivaldybės teritorijoje esančių valstybinių įstaigų ir įmonių vadovus ar atstovus. Išimties atvejais, jeigu svarstomi klausimai yra susiję su kitų Savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų ir įmonių tiesiogine veikla, komitetas gali kviesti į posėdžius atitinkamų įmonių ir įstaigų vadovus ar jų atstovus ir prašyti iš jų paaiškinimų. Komitetas apie klausimų svarstymą ir kvietimą į posėdį turi pranešti kviečiamiems asmenims ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną.

Komitetui prašant ir tinkamai pranešus, jie privalo atvykti į komiteto posėdį ir duoti paaiškinimus svarstomais klausimais.

180. Komitetai savo kompetencijos klausimais turi teisę reikalauti iš Savivaldybės administracijos padalinių ir Savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų, akcinių bendrovių,  kitų įmonių, šeimynų, kurių steigėjas yra Taryba, ataskaitinių duomenų ar kitokios klausimui nagrinėti reikalingos medžiagos, o jie privalo reikalaujamus duomenis pateikti.

181. Komitetai savo kompetencijos klausimais turi teisę tikrinti, kaip vykdomi Tarybos sprendimai, kaip atsižvelgiama į rekomendacijas ir pasiūlymus.

182. Komitetai savo kompetencijos ribose turi teisę teikti klausimus visoms Savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms ir savo darbui kviesti į posėdžius kitus Tarybos narius, valstybinių institucijų, visuomeninių organizacijų atstovus, taip pat specialistus bei kitus asmenis.

183. Komitetų bei komisijų darbe su patariamojo balso teise gali dalyvauti visuomenės atstovai – seniūnaičiai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti asmenys.

184. Komiteto narys turi sprendžiamojo balso teisę visais komitete svarstomais klausimais, taip pat turi teisę siūlyti svarstyti klausimus, dalyvauti juos ruošiant, teikti pasiūlymus dėl Savivaldybės institucijų ir kitų Savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų, akcinių bendrovių ir kitų įmonių, įstaigų, šeimynų, kurių steigėjas yra Taryba, veiklos patikrinimo.

Komiteto narys, kurio pasiūlymams komitetas nepritarė, gali raštu arba žodžiu juos pateikti svarstyti, jeigu tam pritaria dar bent vienas Tarybos narys.

185. Komiteto pirmininkas:

185.1. šaukia komiteto posėdžius, sudaro jų darbotvarkę, ją nustatyta tvarka paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje ir organizuoja jiems reikalingų dokumentų bei kitos medžiagos parengimą;

185.2. duoda komiteto nariams pavedimus, pateikia jiems medžiagą ir dokumentus, susijusius su komitetų veikla;

185.3. praneša frakcijų seniūnams ir Etikos komisijai apie komiteto posėdžiuose nedalyvaujančius ir pavedimų nevykdančius narius;

185.4. kviečia dalyvauti komiteto posėdžiuose reikalingus asmenis;

185.5. pirmininkauja komiteto posėdžiams;

185.6. organizuoja komiteto sprendimų vykdymą;

185.7. informuoja komiteto narius apie komiteto sprendimų ir rekomendacijų vykdymą;

185.8. Komiteto pirmininkas turi teisę gauti komiteto įgaliojimams vykdyti reikalingą informaciją iš valstybės ar Savivaldybės institucijų, įstaigų ir valstybės ar Savivaldybės valdomų įmonių.

Papildyta papunkčiu:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

186. Komiteto pirmininkui negalint eiti pareigų, jas vykdo pavaduotojas arba kitas komiteto narys.

187. Visus komitetų sprendimų projektus, kurių įgyvendinimui reikalingos lėšos, prieš pateikiant spręsti Tarybai, privalo išnagrinėti ir pateikti savo išvadas atitinkamas administracijos padalinys.

188. Visi komitetai, siūlydami Tarybai sprendimų projektus, turi turėti raštiškai pateiktas atitinkamo Savivaldybės administracijos padalinio išvadas apie sprendimo įgyvendinimo galimybes ir galimus rezultatus.

189. Komiteto ir komisijos pirmininkas ne vėliau kaip per 7 dienas, o skubos atveju per 3 dienas nuo dokumento gavimo, pateikia rekomendacinius sprendimus, pasiūlymus ir išvadas Merui ir toms institucijoms, kurioms šie dokumentai skirti.

190. Kontrolės komitetas:

190.1. teikia Tarybai išvadas dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos rezultatų;

190.2. siūlo Tarybai atleisti Savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;

190.3. svarsto Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo, reglamento nustatyta tvarka iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžina šį plano projektą Savivaldybės kontrolieriui tvirtinti;

190.4. įvertina Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikia Tarybai;

190.5. svarsto Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įvykdymo ataskaitą, jos pagrindu rengia ir teikia Tarybai išvadas dėl Savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos;

190.6. siūlo Tarybai atlikti nepriklausomą Savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei Savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;

190.7. periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių arba Tarybą dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų įvykdymo;

190.8. dirba pagal Tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaito Tarybai Reglamento nustatyta tvarka; Taryba Kontrolės komiteto veiklos programą patvirtina per vieną mėnesį nuo Kontrolės komiteto sudarymo, o kai Kontrolės komitetas sudarytas, – per vieną mėnesį nuo kalendorinių metų pradžios;

190.9. nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie Savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus Savivaldybės administracijai ir Tarybai arba persiunčia juos nagrinėti kompetentingoms institucijoms ar įstaigoms.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

191. Taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją. Šios komisijos sudaromos laikantis proporcinio Tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Komisijų sudėtis, išlaikant proporcinio Tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principą, turi būti pakeista ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Tarybos daugumos ir mažumos pasikeitimo. Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininką iš šių komisijų narių –  Tarybos narių – deleguoja Tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu  Tarybos posėdžio pirmininkui. Šių komisijų pirmininkų pavaduotojus mero siūlymu iš šių komisijų narių – Tarybos narių – skiria Taryba. Jeigu Tarybos opozicija per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos Tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos nedeleguoja Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų arba deleguoja  Tarybos narius, neatitinkančius Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 151 straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta Tarybos opozicija, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus  Taryba mero siūlymu skiria iš šių komisijų narių – Tarybos narių.  Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

192. Įstatymų nustatytais atvejais arba Tarybos sprendimu gali būti sudaromos ir kitos nuolatinės (tos kadencijos laikotarpiui) bei laikinosios (atskiriems klausimams nagrinėti) komisijos.

1921. Jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino komisijos posėdis negali vykti komisijos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai, posėdis gali vykti nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdu vyksiančio  Tarybos komisijos posėdžio klausimai rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užtikrinant šiame Reglamente nustatytas Tarybos nario teises. Nuotoliniu būdu priimant komisijos sprendimus, turi būti užtikrintas komisijos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas.

Papildyta punktu:

Nr. TS-91, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09262

 

1921. Komisijos posėdis gali vykti nuotoliniu būdu ar mišriu būdu. Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vyksiančio Savivaldybės tarybos komisijos posėdžio klausimai rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų šiame punkte nustatytų reikalavimų ir užtikrinant šiame Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas Savivaldybės tarybos nario teises. Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu priimant komisijos sprendimus, turi būti užtikrintas komisijos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas. Komisijos posėdžiai nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vykti negali, jeigu tam raštu prieštarauja daugiau kaip pusė visų komisijos narių, išskyrus:

1921.1.  kai dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino komisijos posėdžiai negali vykti Savivaldybės tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai;

1921.2.  artimiausią numatytą nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vyksiantį komisijos posėdį.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-199, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-06-30, i. k. 2022-14154

 

193. Tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti Tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti Savivaldybės gyventojai. Etikos komisijoje ir Antikorupcijos komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.

194. Etikos komisija:

194.1. prižiūri, kaip Tarybos nariai laikosi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, šio Reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

194.2. analizuoja Tarybos narių nedalyvavimo Tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis;

194.3. tiria ir priima sprendimus dėl Tarybos narių veiklos atitikties Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, šio Reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Tarybos narių veiklą ir elgesį, nuostatoms;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

194.4. nagrinėja Savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl Tarybos narių veiklos skaidrumo;

194.5. teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl Tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu šis Tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris Tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties;

194.6. Tarybos narių, mero, savo iniciatyva teikia tarybos nariams rekomendacijas dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

195. Neteko galios nuo 2020-05-05

Punkto naikinimas:

Nr. TS-91, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09262

 

196. Antikorupcijos komisija:

196.1. Tarybos ar mero iniciatyva dalyvauja atliekant Savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

196.2. dalyvauja rengiant kovos su korupcija programas ir teikia išvadas Tarybai dėl šių programų ir jų įgyvendinimo;

196.3. nagrinėja Savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo;

196.4. informuoja visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones Savivaldybėje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus;

196.5. korupcijos prevencijos tikslais analizuoja Savivaldybės administracijos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė, ir Savivaldybės valdomų įmonių atliktus viešuosius pirkimus ir apie galimus korupcijos atvejus informuoja Tarybą ir kompetentingas institucijas ar įstaigas. Antikorupcijos komisijos pirmininkas ir nariai turi teisę susipažinti su visa analizuojamų viešųjų pirkimų informacija;

Papildyta papunkčiu:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

196.6. atlieka kitas kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su Savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

197. Laikinąsias komisijas taip pat gali sudaryti ir meras. Meras, sudaręs laikinąją komisiją, skiria jos vadovą, nustato jai užduotį ir darbo trukmę.

198. Komisijoms užbaigus veiklą, veiklos dokumentai perduodami saugoti Vidaus administravimo skyriui.

XVIII SKYRIUS

TARYBOS NARIO STATUSAS

 

199. Tarybos narys yra Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka Savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinktas Savivaldybės bendruomenės atstovas.

200. Tarybos nario teises ir pareigas apibrėžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymas ir šis Reglamentas. Eidamas pareigas Tarybos narys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Tarybos sprendimais, Savivaldybės gyventojų bendruomenės interesais ir savo sąžine.

201. Naujai išrinkto Tarybos nario įgaliojimai prasideda, o ankstesnės kadencijos Tarybos nario įgaliojimai baigiasi nuo tos dienos, kurią išrinkta nauja Taryba susirenka į pirmąjį posėdį ir šios Tarybos narys jame prisiekia.

202. Tarybos narys turi teisę pasirinkti vieną iš šių priesaikos tekstų:

202.1. „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas.“;

202.2 „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus.“.

203. Tarybos nario priesaikos priėmimo tvarka:

203.1. Tarybos nario (mero) priesaiką priima savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas Savivaldybės rinkimų komisijos narys;

203.2. Tarybos narys prisiekia stovėdamas priešais priimantį priesaiką asmenį – padėjęs ranką ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, skaito priesaiką;

203.3. baigęs skaityti priesaiką, Tarybos narys pasirašo vardinį priesaikos lapą;

203.4. priesaikos tekstas netaisomas ir nekeičiamas. Šios nuostatos nesilaikymas, taip pat atsisakymas pasirašyti vardinį priesaikos lapą arba pasirašymas su išlyga reiškia, kad Tarybos narys neprisiekė;

203.5. vardiniai priesaikos lapai perduodami priėmusiam priesaiką asmeniui, šis juos patikrina ir paskelbia Tarybos narių, įgijusių visas tarybos nario teises ir pareigas, pavardes;

203.6. Tarybos narys turi prisiekti tame posėdyje, kuriame jis dalyvauja pirmą kartą po Tarybos rinkimų. Tuo atveju, kai Tarybos narys prisiekia ne pirmajame Tarybos posėdyje, priesaiką priima Vyriausiosios rinkimų komisijos narys pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavedimą;

203.7. Tarybos narys, Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka neprisiekęs, netenka Tarybos nario mandato. Asmuo, priimantis priesaiką, apie tai praneša Vyriausiajai rinkimų komisijai ir ši priima atitinkamą sprendimą. Šis Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas gali būti skundžiamas Vyriausiajam administraciniam teismui;

203.8. Tarybos narys turi teisę gauti Tarybos nario pažymėjimą. Šį pažymėjimą po Tarybos nario priesaikos jam įteikia priesaiką priimantis asmuo.

204. Draudžiama Tarybos narį persekioti už balsavimą ar pareikštą nuomonę Tarybos ar jos komitetų posėdžiuose. Už asmens įžeidimą ar šmeižtą, už asmens garbę ir orumą žeminančios ir tikrovės neatitinkančios informacijos paskleidimą Tarybos narys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

XIX SKYRIUS

TARYBOS NARIO TEISĖS IR PAREIGOS

 

205. Tarybos narys privalo:

205.1. dalyvauti Tarybos posėdžiuose;

205.2. būti vieno (be Kontrolės komiteto) komiteto nariu;

205.3. dalyvauti komiteto, kurio narys jis yra, posėdžiuose;

205.4. Reglamento nustatyta tvarka informuoti merą ir (ar) Tarybos narius arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu pareikštas nusišalinimas buvo priimtas, jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą;

205.5 nuolat bendrauti su rinkėjais ir ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaityti rinkėjams Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.

206. Tarybos narys turi teisę:

206.1. Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka rinkti ir būti išrinktas į pareigas Savivaldybės institucijose;

206.2. Reglamento nustatyta tvarka siūlyti Tarybai svarstyti klausimus, rengti Tarybos sprendimų projektus, iš Savivaldybės administracijos ar kitų Savivaldybės įstaigų, Savivaldybės valdomų įmonių gauti visą Tarybos nario veiklai reikalingą su Taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją, dalyvauti diskusijose svarstomais klausimais, raštu ir žodžiu pateikti pastabas dėl Tarybos sprendimų projektų, dėl Tarybos darbo tvarkos ir kt., Tarybos posėdžio metu klausti pranešėjus, kalbėti dėl vedimo tvarkos, kreiptis su paklausimais į Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia Savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus;

206.3. dalyvauti ir kalbėti komitetų ir komisijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi jo pateikti arba su jo elgesiu susiję klausimai;

206.4. jungtis į Tarybos narių frakcijas ir Tarybos narių grupes Reglamento nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

206.5. gauti iš Savivaldybės administracijos vietą posėdžiui, techninę pagalbą ir priemones tarybos nario įgaliojimams vykdyti;

206.6. savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių padėjėjų, kurie Tarybos nario prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju gali būti pilnametis asmuo, kuris nėra tos Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat kuris įstatymų nustatyta tvarka yra uždraustos organizacijos narys. Tarybos nario visuomeninių padėjėjų skaičius negali viršyti Savivaldybėje įsteigtų seniūnijų skaičiaus, o kai seniūnijos neįsteigtos, – negali viršyti trijų. Informacija apie asmenį,  Tarybos nario paskirtą jo visuomeniniu padėjėju (asmens vardas, pavardė, paskyrimo ir atšaukimo datos), nedelsiant paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

207. Tarybos nario įgaliojimų netekimas prieš terminą:

207.1. jeigu pagal Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo 2 straipsnio 3 dalies 1–5 punktus Savivaldybės teritorijoje laikinai įvestas tiesioginis valdymas, išskyrus atvejus, kai laikinas tiesioginio valdymo įvedimas susijęs su nepaprastosios padėties įvedimu Savivaldybės teritorijoje;

207.2. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu pagal Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą;

207.3. kai Tarybos narys išvyksta nuolat gyventi į užsienio valstybę;

207.4. įsiteisėjus teismo sprendimui dėl Tarybos nario – ne Lietuvos Respublikos piliečio išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos.

208. Tarybos narys ar Tarybos narys-meras gali netekti įgaliojimų prieš terminą:

208.1. Teikti Tarybai pradėti Tarybos nario ar Tarybos nario-mero įgaliojimų netekimo procedūrą turi teisę ne mažiau kaip  1/3 Tarybos narių grupė.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-127, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07814

 

208.2. Teikimas pradėti Tarybos nario ar Tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą galimas, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:

208.2.1. jis sulaužė priesaiką;

208.2.2. Jis nevykdo jam įstatymuose nustatytų įgaliojimų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-127, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07814

 

209. Teikimas pradėti Tarybos nario ar Tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą turi būti išdėstytas raštu ir pasirašytas visų ne mažiau kaip  1/3 Tarybos narių grupę sudarančių asmenų.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-127, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07814

 

210. Teikime pradėti Tarybos nario ar Tarybos nario-mero įgaliojimų netekimo procedūrą nurodomas konkretus asmuo, siūlymai pradėti procedūrą bent vienu iš reglamento 207 punkte nustatytų pagrindų, šiuos siūlymus pagrindžiantys argumentai, įrodymai ir jų šaltiniai.

211. Gavusi tokį teikimą Taryba ne vėliau kaip kitame Tarybos posėdyje priima sprendimą sudaryti komisiją pateiktiems faktams ištirti ir nustato terminą, iki kada komisija turi pateikti išvadą. Komisija sudaroma iš visų frakcijų atstovų laikantis proporcingumo principo.

212. Jeigu komisija pateikia išvadą, kad yra pagrindas taikyti Tarybos nario ar Tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą ir Taryba šiai išvadai pritaria, Taryba, nusprendusi kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašymą šiam teismui pateikia ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šio straipsnio 3 dalyje nustatytų bent vieno iš pagrindų paaiškėjimo dienos ir paskiria Tarybos narį (narius), kuris (kurie) atstovaus Tarybai teisme nagrinėjant šį prašymą, ar Tarybos narys ar Tarybos narys-meras sulaužė priesaiką ir (arba) nevykdė (prašyme nurodytų) jam nustatytų įgaliojimų.

213. Jeigu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateikia išvadą, kad Tarybos narys ar Tarybos narys-meras nesulaužė priesaikos ir (arba) tinkamai vykdė jam įstatymuose nustatytus įgaliojimus, Tarybos nario ar Tarybos nario-mero įgaliojimų netekimo procedūra nutraukiama.

214. Jeigu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateikia išvadą, kad Tarybos narys ar Tarybos narys-meras sulaužė priesaiką ir (arba) nevykdė jam reglamente ar įstatymuose nustatytų įgaliojimų, Taryba 3/5 visų Tarybos narių balsų dauguma priima sprendimą, kad Tarybos narys ar Tarybos narys-meras neteko savo įgaliojimų.

215. Jeigu balsuojant nustatyta tvarka nepriimamas sprendimas, kad Tarybos narys ar Tarybos narys-meras neteko savo įgaliojimų, laikoma, kad Taryba nepritarė Tarybos nario ar Tarybos nario-mero įgaliojimų netekimui. Tarybos narys ar Tarybos narys-meras gali toliau vykdyti savo įgaliojimus.

XX SKYRIUS

TARYBOS NARIŲ VEIKLOS APMOKĖJIMAS

 

216. Tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją(-us), už darbą atliekant Tarybos nario pareigas Tarybos, komitetų, frakcijų, tarybų, komisijų, darbo grupių posėdžiuose, taip pat Tarybos nariams, pakviestiems į komitetų, komisijų posėdžius, į kurių sudėtį jie įtraukti, bei už laiką, skirtą kitoms Tarybos nario pareigoms atlikti, yra atlyginama (apmokama). Šis atlyginimas (užmokestis) apskaičiuojamas pagal skelbiamą Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydį, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką, kurio trukmė nustatoma pagal Tarybos nario pateiktą darbo laiko apskaitos paraišką (3 priedas), kuri pildoma vadovaujantis posėdžių protokoluose nurodyta posėdžio trukme bei Tarybos nario savarankiškai deklaruotu laiku, skirtu kitoms Tarybos nario pareigoms atlikti.

Tarybos narys, išskyrus merą ir mero pavaduotoją(-us), iki kiekvieno mėnesio 3 d. pateikia Savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriui darbo laiko apskaitos paraišką ir pažymą iš darbovietės apie negautą atlyginimą, kai Tarybos nario darbo laikas atliekant Tarybos nario pareigas sutampa su darbo laiku pagrindinėje darbovietėje. Tarybos narys asmeniškai atsako už pateiktų duomenų tikrumą.

Vidaus administravimo skyriaus darbuotojas, vadovaudamasis Tarybos narių pateiktomis paraiškomis, pildo Tarybos narių darbo laiko apskaitos žiniaraštį, kurį patvirtina meras ir jį pateikia Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui, kuris apskaičiuoja darbo užmokestį ir jį išmoka už praėjusį mėnesį iki kiekvieno mėnesio 15 dienos.  

216.1. Tarybos nariui su jo, kaip Tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka Savivaldybės administracija, kas mėnesį gali būti skiriama ne didesnė kaip 0,36 MMA (minimalios mėnesinės algos) išmoka (toliau – išmoka) atsiskaitytinai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-127, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07814

 

216.2. išmokai gauti kiekvienas Tarybos narys pateikia raštu Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui savo sąskaitos banke rekvizitus. 216.1 papunktyje nurodyto dydžio sumos pasibaigus mėnesiui pervedamos tiems Tarybos nariams į jų nurodytas sąskaitas banke, kurie 216 punkte nustatyta tvarka yra pateikę mėnesio išmokų avanso apyskaitą. Nepateikus Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui minėtos apyskaitos, lėšos neišmokamos;

216.3.  216.1 papunktyje nustatytų lėšų limitas kas ketvirtį nesumuojamas;

216.4.  216.1 papunktyje numatyta išmoka gali būti panaudota:

216.4.1. Tarybos nario telefoniniams pokalbiams apmokėti;

216.4.2. pašto prekėms ir paslaugoms įsigyti;

216.4.3. Tarybos nario veiklai naudojamos transporto priemonės nuomai (išskyrus) išperkamąją nuomą), eksploatavimui, techniniam aptarnavimui, remontui, draudimui, taksi paslaugoms, viešojo transporto bilietams įsigyti;

216.4.4. Tarybos nario ataskaitai spausdinti, platinti ir kitai informacijai, susijusiai su jo, kaip Tarybos nario veikla, parengti, viešosios informacijos rengėjų teikiamoms paslaugoms apmokėti;

216.4.5. kanceliarinėms prekėms įsigyti.

216.5. Tarybos narys už išmokų panaudojimą ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius atsiskaito Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui, pateikdamas Išmokų avanso apyskaitą.

216.6. Kartu su Išmokų avanso apyskaita Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui pateikiami išlaidas patvirtinantys dokumentai, atitinkantys Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus reikalavimus, taikomus apskaitos dokumentams.

216.7. Iš 216.1 papunktyje nustatytų lėšų įsigytos prekės nepajamuojamos. Patirta išlaidų, susijusių su Tarybos nario veikla, suma, pateisinta paslaugų ir prekių įsigijimo dokumentais, įskaitoma į sąnaudas.

216.8. Ar Tarybos nario gautos išmokos naudojamos pagal paskirtį, kontroliuoja Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

216.9. Jeigu nustatoma, kad Tarybos narys išmokas panaudojo ne pagal 216 punkte nurodytą paskirtį, šią sumą jis turi sumokėti iš asmeninių lėšų.

217. Apmokėjimo tvarka nustatoma Tarybos sprendimu. Tarybos narys turi teisę atsisakyti atlyginimo, pateikdamas prašymą dėl Tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai (tai yra visuomeniniais pagrindais). Tokį prašymą pateikusiam Tarybos nariui atlyginimas neskaičiuojamas ir nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

218. Jei Tarybos narys atstovauja Savivaldybei už Savivaldybės ribų, Savivaldybės administracija Vyriausybės nustatyta tvarka apmoka jam komandiruotės išlaidas.

219. Tarybos, komitetų, komisijų posėdžių laiku, kitais atvejais, kai vykdo Tarybos pavedimus, Tarybos narys atleidžiamas nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje  ar organizacijoje, išsaugant jam darbo vietą.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

XXI SKYRIUS

TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS IR SKELBIMAS

 

220. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Protokolą ir Tarybos sprendimus pasirašo  posėdžio pirmininkas. Posėdžio protokolą turi pasirašyti ir Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas už protokolus atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Sprendimą dėl Mero išrinkimo pasirašo apygardos rinkimų komisijos pirmininkas, pirmininkavęs Tarybos posėdžiui.

221. Posėdžio protokole nurodoma: Tarybos pavadinimas, posėdžio vieta, data ir laikas, posėdžio eilės numeris, Tarybos narių skaičius, kiek jų dalyvavo posėdyje, kas nedalyvavo, posėdžio dalyviai, kviestieji asmenys, posėdžio pirmininko ir protokolą rašiusio asmens vardai ir pavardės, posėdžio darbotvarkė, kiekvieno klausimo pranešėjo ir papildomo pranešėjo vardas, pavardė ir pareigos, diskusijose kalbėjusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, trumpas jų kalbų turinys, priimtų sprendimų sąrašas ir balsavimo rezultatai.

Prie posėdžio protokolo pridedama: Tarybos priimti sprendimai, su sprendimo projektu susiję dokumentai, posėdyje nedalyvavusių Tarybos narių sąrašas, posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas, pranešimai ir papildomi pranešimai, posėdžio pirmininkui raštu perduoti siūlymai ir pastabos.

222. Posėdyje sekretoriauja, už priimtų dokumentų įforminimą ir protokolo sutvarkymą atsako Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

223. Daromas posėdžio garso įrašas, kuris saugomas Savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriuje 4 metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-127, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07814

 

224. Tarybos sprendimą posėdžio pirmininkas turi pasirašyti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po Tarybos posėdžio.

225. Tarybos sprendimus pasirašo posėdžio pirmininkas ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo pasirašymo sprendimas įregistruojamas ir paskelbiamas Teisės aktų informacinėje sistemoje. Tarybos priimti norminiai teisės aktai įsigalioja po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiame sprendime nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

226. Posėdžio protokolas kartu su priedais sutvarkomas ir pasirašomas ne vėliau kaip per 7 dienas po įvykusio posėdžio.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-127, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07814

 

227. Asmenys, pageidaujantys susipažinti su Tarybos posėdžių sprendimais, protokolais ir jų priedais, gali Vidaus administravimo skyriuje kiekvieną dieną darbo valandomis, o antradienį ir ketvirtadienį papildomai nuo 17 iki 18 valandos Teisės skyriuje.

228. Tarybos sprendimai, kuriuose nėra nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, įsigalioja  po sprendimo pasirašymo arba po paskelbimo Teisės aktų registre. 

229. Tarybos posėdžio protokolo išrašas Tarybos nariui daromas jo prašymu bendrąja prašymų nagrinėjimo tvarka.

230. Tarybos sprendimai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje, o aktualūs rajono gyventojams sprendimai taip pat rajono spaudoje, televizijos laidose.

231. Tarybos sprendimus atitinkamoms valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms bei pareigūnams Vidaus administravimo skyrius perduoda ne vėliau kaip per savaitę po posėdžio.

232. Mero pasirašytus potvarkius apie Tarybos posėdžius Savivaldybės interneto svetainėje skelbia Savivaldybės administracija.

 

XXII SKYRIUS

TARYBOS SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ

 

233. Tarybos sprendimai registruojami Savivaldybės administracijoje Dokumentų valdymo sistemoje, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

234. Savivaldybės administracijos direktorius tiesiogiai atsako už Tarybos sprendimų įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais.

235. Tarybos sprendimų įgyvendinimą ir įgyvendinimo kontrolę organizuoja Savivaldybės administracijos direktorius arba paveda atlikti atsakingam Savivaldybės administracijos padaliniui ir nustato įvykdymo datą.

 

XXIII SKYRIUS

MERO, TARYBOS NARIŲ ATSISKAITYMAS RINKĖJAMS

 

236. Meras ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Tarybai ir bendruomenei už savo veiklą, taip pat rengia ir pateikia rinkėjams ir Savivaldybės bendruomenei Savivaldybės veiklos  ataskaitą, kurios sudedamoji dalis yra mero veiklos ataskaita. Savivaldybės veiklos ataskaitą  Tarybos vardu pateikia meras. Savivaldybės veiklos ataskaita turi būti paskelbta laikantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 37 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

237. Mero metinei veiklos ataskaitai pritariama (nepritariama) Tarybos sprendimu. Savivaldybės administracija sudaro sąlygas gyventojams susipažinti su Savivaldybės ataskaita. Savivaldybės administracijos skyriuje, atsakingame už dokumentų valdymą, kiekvienoje seniūnijoje, viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose turi būti Savivaldybės ataskaitos tekstas, su kuriuo darbo laiku galėtų susipažinti kiekvienas Savivaldybės gyventojas. Informacija apie tai skelbiama Savivaldybės  interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-145, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11853

 

238. Tarybos nariai susitinka su rinkėjais ir jiems savarankiškai atsiskaito seniūnijose, gyvenamosiose vietovėse ir kitose gyventojams patogiose vietose ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

239.  Savivaldybės veiklos ataskaita gali būti leidžiama atskiru leidiniu ar lankstinuku.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

XXIV SKYRIUS

GYVENTOJŲ PRIĖMIMO ORGANIZAVIMAS, JŲ PASIŪLYMŲ, PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

240. Meras, mero pavaduotojas (-ai) asmeniškai priima gyventojus.

241. Už gyventojų priėmimo organizavimą, jų prašymų, skundų ir pasiūlymų (toliau-  prašymų) nagrinėjimą atsako Administracijos direktorius.

Jis nustato gyventojų priėmimo tvarką ir skelbia apie tai visuomenės informavimo priemonėse.

242. Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių reikalavimus, susijusius su gyventojų  prašymais, tvarko Vidaus administravimo skyrius.

243. Prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų  nuo jų gavimo institucijoje dienos.

Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos, institucijos vadovas per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos turi teisę šį terminą pratęsti dar iki 10 darbo dienų. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki termino atsakymui parengti pabaigos, institucija išsiunčia asmeniui pranešimą raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu), nurodoma prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis).

244. Apie prašymo nagrinėjimo rezultatus raštu pranešama jį pateikusiam gyventojui. Jei  prašymas atmetamas, būtinai nurodomi atmetimo motyvai.

245. Tarybos nariai jų vardu gautus rinkėjų  prašymus nagrinėja patys arba siunčia juos nagrinėti atitinkamai institucijai. Apie nagrinėjimo rezultatus pareiškėją Viešojo administravimo įstatymo nustatytais terminais informuoja pats Tarybos narys.

246. Tarybos ar Tarybos nario vardu gauti prašymai gali būti nagrinėjami Tarybos komitetuose. Prašymai, kurie jau buvo nagrinėti mero ar Savivaldybės administracijos, tačiau rezultatai pareiškėjų netenkina, komiteto siūlymu gali būti svarstomi Taryboje.

247. Gyventojų prašymų vykdymą kontroliuoja Vidaus administravimo skyrius ta pačia tvarka, kaip ir dėl kitų dokumentų užduočių vykdymo.

 

XXV SKYRIUS

GYVENTOJŲ APKLAUSA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

248. Gyventojai savo nuomonę viešųjų Savivaldybės reikalų tvarkymo klausimais gali pareikšti dalyvaudami vietos gyventojų apklausoje (toliau – apklausa).

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

249. Apklausos rezultatai yra patariamojo pobūdžio.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

250. Apklausą inicijuoti ir joje dalyvauti gali asmenys, kuriems apklausos dieną yra suėję 18 metų ir kurie savo gyvenamąją vietą yra deklaravę Savivaldybės teritorijoje arba kurie yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą  Savivaldybėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

251. Apklausa gali būti surengta Savivaldybės, seniūnijos ar jos dalyje (kelių seniūnijų aptarnaujamoje teritorijoje) arba gyvenamosios vietovės (kelių gyvenamųjų vietovių) teritorijoje ar jos dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

252. Apklausai gali būti teikiami klausimai, kuriuos Savivaldybė sprendžia atlikdama savarankiškąsias funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-91, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09262

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

253. Vieną iš Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme įteisintų apklausos būdų pasiūlo apklausos iniciatorius, sprendimą dėl apklausos būdo priima meras, atsižvelgdamas į Savivaldybėje esančias sąlygas ir aplinkybes. Mero potvarkyje paskelbti apklausą turi būti nustatyta: apklausai teikiamo klausimo tekstas, apklausos teritorija, būdas, data, vieta, trukmė, taip pat apklausos komisijos sudėtis. Iniciatyvinė grupė turi teisę į apklausos komisiją deleguoti savo atstovą (atstovus).

Konsultavimosi su vietos gyventojais formą, vietą, laiką, trukmę pasiūlo konsultavimąsi inicijuojantys subjektai.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

254. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso Savivaldybės gyventojams, Tarybai, merui ir seniūnui.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

255. Gyventojai apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

256. Taryba apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 1/4 Tarybos narių grupės reikalavimu tokia tvarka:

256.1. apklausą inicijuojanti Tarybos narių grupė pateikia merui prašymą dėl apklausos organizavimo. Prašymą pasirašo visi iniciatyvinės grupės nariai;

256.2. prašyme turi būti nurodyta: apklausai teikiamo klausimo tekstas, siūlomi apklausos būdas ir jos teritorija. Mero potvarkyje dėl apklausos paskelbimo turi būti nustatyta: apklausai teikiamo(-ų) klausimo(-ų) tekstas, apklausos teritorija, apklausos būdas, apklausos data, trukmė ir vieta, taip pat apklausos komisijos sudėtis. Iniciatyvinė grupė turi teisę į apklausos komisiją deleguoti savo atstovą;

256.3. meras ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prašymo gavimo privalo paskelbti apklausą.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

257. Mero potvarkis paskelbti apklausą turi būti paskelbtas per vietines visuomenės informavimo priemones, Savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijose vyks apklausa, skelbimų lentose, laikantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 37 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

258. Meras apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina išleisdamas potvarkį, kuriame nurodoma: apklausai teikiamo klausimo tekstas, siūlomas apklausos būdas, apklausos teritorija, apklausos data, trukmė ir vieta, taip pat apklausos komisijos sudėtis.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

259. Seniūnas seniūnaičių sueigos pritarimu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje gali inicijuoti apklausą dėl jo kompetencijai priskirtų klausimų. Seniūnas, įgyvendindamas apklausos iniciatyvos teisę, pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui prašymą dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

260. Prašyme turi būti nurodytas vietos gyventojų apklausai teikiamas tekstas, siūlomas vietos gyventojų apklausos būdas ir jos teritorija.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

261. Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs seniūno prašymą, per 2 (dvi) darbo dienas pateikia jį merui. Meras ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų privalo paskelbti apklausą ir apie tai informuoti seniūną.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

262. Po vietos gyventojų apklausos Reglamento nustatyta tvarka artimiausiame Tarybos posėdyje turi būti pateiktas Tarybos sprendimo projektas dėl apklausai pateiktų klausimų, jeigu savo nuomonę pareiškė ne mažiau kaip 10 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl apklausai pateikto klausimo turi būti paskelbtas per vietines visuomenės informavimo priemones, Savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijose įvyko apklausa, skelbimų lentose, laikantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 37 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

263. Apklausa dėl savivaldybių steigimo, esamų savivaldybių panaikinimo, taip pat jų teritorijų ribų bei centrų nustatymo ir keitimo bei gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimo ir keitimo, organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu:

263.1. Iniciatyvos teisę teikti pasiūlymą (-us) nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms (toliau vadinama pasiūlymas (-ai) turi tų gyvenamųjų vietovių gyventojai, jose veikiantys juridiniai asmenys ir jose esančio nekilnojamojo turto savininkai. Iniciatyvos teisę šiais klausimais turi ir Savivaldybės institucijos.

263.2. Gyventojų iniciatyvos teisę teikti šiame punkte nurodytą(-us) pasiūlymą(-us) turi ne mažiau kaip 5 (penki) procentai siūlomos apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę rinkti Savivaldybės tarybą, reikalavimu. Gyventojai argumentuotą(-us) pasiūlymą (-us) teikia Kupiškio rajono savivaldybės administracijai, pagrįsdami pasiūlymo(-ų) aktualumą ir reikalingumą bei pateikdami šiame punkte nurodytą kiekį gyventojų, pritariančių pasiūlymui (-ams), parašų (kurių tikrumas patvirtintas seniūno ar notaro). Gyventojai, pritariantys pasiūlymui (-ams), pasirašydami turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, parašą. Seniūnas kiekviename parašų rinkimo lape turi patvirtinti, kad pasirašę gyventojai gyvena toje gyvenamojoje vietovėje, dėl kurios teikiamas pasiūlymas(-ai), ir kad jie turi teisę rinkti Kupiškio rajono savivaldybės tarybą.

263.3. Juridiniai asmenys, veikiantys gyvenamojoje vietovėje, dėl kurios teikiamas(-i) pasiūlymas(-ai), kartu su pasiūlymu(-ais) turi pateikti atitinkamo savo valdymo organo, kuris pagal atitinkamų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, įstatus (nuostatus) yra kompetentingas atstovauti juridiniam asmeniui teikdamas analogiško pobūdžio siūlymus ir kreipimusis, rašytinį kreipimąsi, pasirašytą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens. Pasiūlymas (-ai) turi būti argumentuotas(-ti), pagrįstas jo (jų) aktualumas ir reikalingumas. Juridiniai asmenys su pasiūlymu(-ais) pateikia savo įregistravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat duomenis, kurie pagrįstų, kad juridinis asmuo vykdo veiklą atitinkamos gyvenamosios vietovės, dėl kurios teikiamas pasiūlymas(-ai), teritorijoje. Taip pat pateikiamas dokumentas dėl juridinio asmens vadovo skyrimo, o jei pasiūlymą(-us) pasirašo įgaliotas asmuo – ir įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą(-us).

263.4. Gyvenamojoje vietovėje esančio nekilnojamojo turto savininkai argumentuotus pasiūlymus teikia Savivaldybės administracijai, pagrįsdami pasiūlymų aktualumą ir reikalingumą. Gyvenamojoje vietovėje esančio nekilnojamojo turto savininkai kartu su pasiūlymu turi pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą Nekilnojamojo turto registro išrašo kopiją, pagrindžiančią nekilnojamojo turto buvimą atitinkamoje gyvenamojoje vietovėje faktą.

263.5. Savivaldybės administracijos direktorius iniciatyvos teisę teikti pasiūlymą(-us) įgyvendina tokia tvarka:

263.5.1. pagrįstai manydamas, kad yra tikslinga teikti pasiūlymą(-us), savo įsakymu sudaro darbo grupę iš Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, kitų kompetentingų nagrinėti klausimus, susijusius su gyvenamųjų vietovių nustatymu ir panaikinimu, jų teritorijų ribų nustatymu ir keitimu, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimu ir keitimu, asmenų, kuri ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbo grupės sudarymo pateikia savivaldybės administracijos direktoriui rašytinį įvertinimą, ar pasiūlymas(-ai) atitiktų teisės aktų reikalavimus ir kokios būtų galimybės įgyvendinti šį pasiūlymą(-us);

263.5.2. gavęs 263.5.1 papunktyje nurodytos darbo grupės rašytinį įvertinimą, kad pasiūlymas(-ai) atitiktų teisės aktų reikalavimus ir kad yra galimybės įgyvendinti šį pasiūlymą(-us), Savivaldybės administracijos direktorius organizuoja Tarybos sprendimo projekto ir aiškinamojo rašto dėl pritarimo pasiūlymui(-ams) nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms parengimą ir pateikimą Tarybai. Tarybos sprendimo projektas ir aiškinamasis raštas turi būti parengti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo darbo grupės rašytinio įvertinimo gavimo. Jei yra pagrįstų duomenų, kad nustatytu laiku parengti Tarybos sprendimo projekto ir aiškinamojo rašto neįmanoma, Savivaldybės administracijos direktorius šį terminą savo įsakymu gali pratęsti ne ilgiau kaip 20 dienų;

263.5.3. Taryba pasiūlymo(-ų) iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip ¼ Tarybos narių grupės reikalavimu, pateikus Tarybai argumentuotą pasiūlymą(-us), kuriame(-iuose) išdėstoma problemos esmė, pagrindžiama, kodėl pasiūlymas(-ai) yra aktualus(-ūs) ir reikalingas(-i).

263.6. Reglamento 263.1, 263.2, 263.3, 263.4 papunkčiuose nurodytų subjektų pasiūlymą(-us) preliminariai nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė iš Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, kitų kompetentingų nagrinėti klausimus, susijusius su gyvenamųjų vietovių nustatymu ir panaikinimu, jų teritorijų ribų nustatymu ir keitimu, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimu ir keitimu, asmenų. Jei nustatomi trūkumai, Savivaldybės administracijos direktorius raštu paprašo pasiūlymą(-us) pateikusių subjektų per 5 kalendorines dienas pataisyti trūkumus. Jei trūkumai nustatytu laiku nepašalinami, pasiūlymas(-ai) paliekamas(-i) nenagrinėtas(-i).

263.7. Tarybos sprendimo projektas dėl pritarimo 263.1, 263.2, 263.3, 263.4 papunkčiuose nurodytų subjektų pasiūlymui(-ams) nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms ir jo aiškinamasis raštas rengiamas  Reglamento nustatytais terminais ir tvarka. Jei buvo nustatyti trūkumai ir jie laiku ir tinkamai pašalinti, Savivaldybės administracijos direktorius organizuoja Tarybos sprendimo projekto dėl pritarimo pasiūlymui(-ams) nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms ir aiškinamojo rašto parengimą bei pateikimą Tarybai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo 263.5.1 papunktyje nurodytos darbo grupės rašytinio įvertinimo, kad pasiūlymas (-ai) atitiktų teisės aktų reikalavimus ir kad yra galimybės įgyvendinti šį (šiuos) pasiūlymą(-us), gavimo. Jei yra pagrįstų duomenų, kad nustatytu laiku parengti Tarybos sprendimo projekto ir aiškinamojo rašto neįmanoma, Savivaldybės administracijos direktorius šį terminą savo įsakymu gali pratęsti ne ilgiau kaip 20 dienų.

263.8. Tarybos sprendimo projektas dėl pritarimo pasiūlymui(-ams) nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms derinamas, teikiamas, skelbiamas, registruojamas, svarstomas ir priimamas pagal bendrą Tarybos sprendimų derinimo, teikimo, skelbimo, registravimo, svarstymo ir priėmimo tvarką.

263.9. Įsigaliojus Tarybos sprendimui dėl pritarimo pasiūlymui(-ams) nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms, Savivaldybės administracija parengia Tarybos sprendimo projektą dėl vietos gyventojų apklausos paskelbimo, kuriame turi būti nurodyta: klausimo, dėl kurio skelbiama vietos gyventojų apklausa, tekstas, teritorija, kurioje bus vykdoma vietos gyventojų apklausa, apklausos vykdymo vieta, data ir laikas, apklausos būdas; laikotarpis, per kurį vietos gyventojai galės susipažinti su dokumentais, susijusiais su vietos gyventojų apklausai teikiamu klausimu; laikotarpis, per kurį gyventojai galės pareikšti savo nuomonę apie teikiamus pasiūlymus; laikotarpis, per kurį galės būti vykdoma apklausos agitacija; pavedimai Savivaldybės administracijai, susiję su apklausos organizavimu. Tarybos sprendimo projektas dėl vietos gyventojų apklausos paskelbimo rengiamas bendra tvarka. Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Tarybos sprendimo dėl vietos gyventojų apklausos paskelbimo, įsigaliojimo paskelbia šį sprendimą per vietines (regiono) visuomenės informavimo priemones ir Savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijos, kuriai priklauso atitinkama gyvenamoji vietovė, skelbimų lentoje, gyvenamosios vietovės, kurioje bus vykdoma vietos gyventojų apklausa, skelbimų lentoje, nurodydama gyventojų apklausos vietą, laiką ir laikotarpį (nuo 1 iki 2 mėnesių), per kurį vietos gyventojai gali susipažinti su dokumentais, susijusiais su vietos gyventojų apklausai teikiamu klausimu (t. y. ortofotografiniame žemėlapyje su georeferencinio pagrindo informacija ir nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje (M1:10000) pažymėtomis esamomis ribomis ir siūlomais pakeitimais bei kitais dokumentais, paaiškinančiais siūlomus ribų pakeitimus) bei pareikšti savo nuomonę apie teikiamus pasiūlymus. Skelbime nurodytu laikotarpiu gali būti vykdoma apklausos agitacija.

263.10. Organizuojant apklausą dėl gyvenamųjų vietovių nustatymo ir panaikinimo, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimo ir keitimo, jų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, gyventojai nuomonę pareiškia Savivaldybės administracijos pateiktuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo” ir jo pakeitimais patvirtintų Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių  prieduose nustatytos formos apklausos lapuose.

263.11. Vietos gyventojų apklausą vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta apklausos komisija, kurios sudėtyje turi būti seniūnijos, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra gyvenamoji vietovė, dėl kurios organizuojama vietos gyventojų apklausa, seniūnas. Vykdant apklausą apklausos vietoje privalo dalyvauti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirti valstybės tarnautojai, pagal kompetenciją galintys teikti kvalifikuotus paaiškinimus.

263.12. Apklausa laikoma įvykusia ir Taryba privalo svarstyti apklausai pateiktą klausimą, jeigu savo nuomonę pateiktu klausimu pareiškė ne mažiau kaip 15 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje. Apklausos rezultatus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po apklausos pabaigos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos apklausos komisijos pirmininkas pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui ir paskelbia per vietines visuomenės informavimo priemones, Savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijos, kurios teritorijoje įvyko apklausa, skelbimų lentoje.

263.13. Paskelbti apklausos rezultatai (gyventojų nuomonė) dėl apklausai pateikto klausimo turi būti svarstomi artimiausiame Tarybos posėdyje. Tarybos sprendimo projektas šiame punkte nurodytu klausimu rengiamas, derinamas, svarstomas ir teikiamas Tarybai bendra nustatyta tvarka. Tarybos sprendimo projektą rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas. Tarybos sprendimo projekte dėl apklausai pateikto klausimo turi būti nurodyti apklausos rezultatai (gyventojų nuomonė dėl apklausai pateikto klausimo), apklausos rezultatų įvertinimas ir, atsižvelgiant į apklausos rezultatų įvertinimą, siūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei nustatyti ar panaikinti gyvenamąją vietovę, nustatyti ar pakeisti gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas pagal parengtus planus arba nepritarimas šiam siūlymui ir Tarybos sprendimo priėmimo motyvai. Tarybos sprendimas dėl apklausai pateikto klausimo turi būti paskelbtas vietinėse visuomenės informavimo priemonėse, Savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių aptarnaujamoje teritorijoje įvyko apklausa, skelbimų lentose.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

XXVI SKYRIUS

ATSTOVAVIMAS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ BENDRUOMENĖMS

 

264. Iš gyvenamųjų vietovių ar jų dalių (vienos ar kelių bendras ribas turinčių gyvenamųjų vietovių, vienos ar kelių bendras ribas turinčių gyvenamosios vietovės dalių) yra sudaromos seniūnaitijos. Sudarant seniūnaitijas, seniūnaitijos gyventojų, susietų kaimynystės ryšiais ir poreikiais, skaičius paprastai turi būti ne didesnis kaip 500 gyventojų. Sudarant seniūnaitijas miestuose iš vienos ar kelių bendras ribas turinčių kompaktiškai užstatytų teritorijų, kuriose gyventojų tankis ne mažesnis kaip 100 gyventojų / ha, gyventojų, susietų kaimynystės ryšiais ir poreikiais, skaičius paprastai turi būti ne didesnis kaip 3 000 gyventojų. Seniūnaitijos sudaromos nepriklausomai nuo to, ar steigiamos seniūnijos, ar nesteigiamos. Gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymą (sugrupavimą) į seniūnaitijas (seniūnaitijų sudarymo projektą) tvirtina meras savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-127, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07814

 

265. Seniūnaitijų gyventojai įstatymo nustatyta tvarka renka gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovus – seniūnaičius. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūniatijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai bei nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, įstaigų ir organizacijų kolektyvai, veikiantys toje seniūnaitijoje. Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

266. Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris:

266.1. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

266.2. yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys.

267. Seniūnaičiu negali būti renkamas Tarybos narys, Savivaldybės administracijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

268. Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

269. Neteko galios nuo 2021-02-27

Punkto naikinimas:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

270. Seniūnaičiai renkami Tarybos nustatyta tvarka organizuojant gyventojų susirinkimą arba gyventojams balsuojant raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis Savivaldybės interneto svetainėje. Išrinktu seniūnaičiu laikomas daugiausia balsų gavęs kandidatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

271. Seniūnaičių rinkimai organizuojami ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tos dienos, kai į pirmąjį savivaldybės tarybos posėdį susirenka ir prisiekia išrinktos savivaldybės tarybos nariai. Seniūnaičių rinkimų datą skelbia administracijos direktorius arba administracijos direktoriaus pavedimu – seniūnas. Jeigu seniūnijos neįsteigtos, seniūnaičių rinkimų datą skelbia savivaldybės administracijos direktorius arba administracijos direktoriaus pavedimu – paskirtas valstybės tarnautojas. Seniūnaičių rinkimų data skelbiama ne vėliau kaip likus 15 dienų iki rinkimų dienos. Seniūnaičių rinkimų data, rinkimų būdas (būdai) ir kita aktuali informacija apie seniūnaičių rinkimus skelbiama savivaldybės interneto svetainėje, viešai savivaldybės ir seniūnijos patalpose, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos) ir vietinėse ar regioninėse visuomenės informavimo priemonėse. Seniūnaitis renkamas 4 metams, bet ne ilgiau negu iki išrinkus Tarybą surengtuose seniūnaičių rinkimuose bus išrinktas seniūnaitis, išskyrus šio Reglamento 2711 punkte nustatytą atvejį. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-127, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07814

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

2711. Jeigu seniūnaitis išrenkamas naujuose seniūnaičio rinkimuose likus ne daugiau kaip metams iki Tarybos rinkimų, artimiausiuose seniūnaičių rinkimuose toje seniūnaitijoje seniūnaitis nerenkamas ir tokio seniūnaičio kadencija trunka iki kitų seniūnaičių rinkimų, tai yra ilgiau negu 4 metus.

Papildyta punktu:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

272. Jeigu seniūnaitis atsisako savo įgaliojimų, negali atlikti pareigų dėl neįgalumo ar netekto darbingumo arba miršta, organizuojami nauji seniūnaičio rinkimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-127, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07814

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

273. Seniūnaičio teisės ir pareigos:

273.1. atstovauja seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, Savivaldybės institucijose ir Savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose;

273.2. skatina seniūnaitijos gyventojus prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją (kelius, gatves, aikštes, kapines ir kitus infrastruktūros objektus), plėtoti ir organizuoti kaimo (miesto, miestelio) kultūrinį ir sportinį gyvenimą, rūpintis aplinkos apsaugą;

273.3. dalyvauja svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, rūpinasi labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kt.);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-127, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07814

 

273.4. prireikus dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su Tarybos nariais, seniūnu, Savivaldybės administracijos direktoriumi arba jo įgaliotu atstovu, kitais Savivaldybės ir valstybės institucijų atstovais;

273.5. turi teisę gauti informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų,  Vyriausybės atstovo funkcijas ir darbo laiką. Šią informaciją seniūnaičiui teikia seniūnas;

273.6. turi teisę gauti Savivaldybės institucijų parengtus teisės aktų projektus ir priimtus teisės aktus, susijusius su seniūnaitijos gyventojais, dalyvauti Tarybos komitetų ir Tarybos posėdžiuose, kai svarstomi klausimai, susiję su seniūnaitijos gyventojais, ir pareikšti seniūnaitijos gyventojų nuomonę apie poreikius ir interesus šiais klausimais, siūlyti problemų sprendimo variantus.

274. Seniūnaičių sueiga:

274.1. Seniūnaičiai seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenėms rūpimus klausimus svarsto ir sprendimus priima seniūnaičių sueigoje. Sueigoje seniūnaičiai aptaria ir priima sprendimus ir dėl seniūnijos metinio veiklos plano projekto, ir dėl šio plano įgyvendinimo ataskaitos. Tais atvejais, kai seniūnijos nesteigiamos, meras Savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu, atsižvelgdamas į gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenių poreikius, nustato, kokių gyvenamųjų vietovių ar jų dalių seniūnaičiai sudaro seniūnaičių sueigą. Seniūnaičių sueigos nuostatus tvirtina Taryba. Savivaldybė neatlygintinai suteikia patalpas seniūnaičių sueigai organizuoti. Seniūnaičiai į sueigą renkasi savo iniciatyva arba seniūno kvietimu. Seniūnaičių sueiga teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė tos seniūnijos seniūnaičių. Sueigai pirmininkauja sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių išrinktas sueigos pirmininkas. Seniūnaičių sueigoje sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia sueigos pirmininko balsas. Seniūnaičių sueigos sprendimai surašomi sueigos protokole. Kai seniūnaičiai į sueigą renkasi patys, kviečiamas atvykti ir seniūnas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-127, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07814

 

274.2. Seniūnaičių sueigos sprendimai yra rekomendaciniai, tačiau atitinkama savivaldybės institucija privalo reglamento nustatyta tvarka juos įvertinti. Jeigu seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas yra savivaldybės tarybos kompetencija, jie vertinami ir sprendimas priimamas artimiausiame tarybos posėdyje; jeigu seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas yra savivaldybės administracijos direktorius kompetencija, direktorius priima dėl jų sprendimą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo. Savivaldybės institucijos privalo nurodyti savo sprendimų priėmimo motyvus. Atitinkamų savivaldybės institucijų sprendimai dėl seniūnaičių sueigos sprendimų turi būti paskelbti savivaldybės interneto svetainėje ir tų seniūnijų skelbimų lentose.

 

XXVII SKYRIUS

IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS VEIKLA

 

275. Išplėstinė seniūnaičių sueiga organizuojama sprendžiant klausimus, susijusius su:

275.1. seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių (seniūnaitijų) bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumu;

275.2. atstovų delegavimu į pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijos narius;

275.3. atstovų delegavimu dalyvauti tarybos sudaromų komitetų darbe;

275.4. atstovų delegavimu į Tarybos sudaromų komisijų narius;

275.5. bendruomeninės veiklos ir partnerystės su Savivaldybe, jos institucijomis stiprinimu;

275.6. viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimu bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms;

275.7. vietos verslumo skatinimu;

275.8. kitais visiems tos teritorijos gyventojams svarbiais reikalais;

275.9. seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos projekto svarstymu ir vertinimu.

Papildyta papunkčiu:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

276. Išplėstinė seniūnaičių sueiga svarstomais klausimais priima sprendimus, kurie yra rekomendaciniai, tačiau Taryba ar Savivaldybės administracijos direktorius privalo juos įvertinti. Jeigu išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas priklauso Tarybos kompetencijai, jie vertinami artimiausiame  Tarybos posėdyje Reglamento nustatyta tvarka; jeigu šių sprendimų vertinimas priklauso Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai, jis įvertina šiuos sprendimus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo dienos. Taryba ir Savivaldybės administracijos direktorius, laikydamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 37 straipsnyje nustatytų reikalavimų, paskelbia savo vertinimus dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų, nurodydami vertinimų motyvus ir numatomus veiksmus, jeigu tokių veiksmų bus imtasi.

Punkto pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

277. Pagal kompetenciją Taryboje, Savivaldybės administracijoje gavus išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus:

277.1. dėl Reglamento 275.2, 275.4 ir 275.9 papunkčiuose nurodytų klausimų – Savivaldybės administracija įtraukia atstovus į atitinkamų komisijų sudėtį ir informaciją pateikia atitinkamos seniūnijos seniūnui bei deleguotam asmeniui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

277.2. dėl Reglamento 275.1, 275.5–275.8 papunkčiuose nurodytų klausimų – Taryba paveda Savivaldybės administracijai išanalizuoti gautą rekomendacinį sprendimą ir pateikti siūlymą, jį įvertina ir pateikdama vertinimo motyvus priima sprendimą jį tenkinti arba priima sprendimą netenkinti išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo įrašydama tai į posėdžio protokolą ir nurodydama vertinimo motyvus, priežastis, tolesnius veiksmus, rekomendacijas ir pan. Pasirašius posėdžio protokolą apie priimtą sprendimą informuojami suinteresuoti asmenys.

XXVIII SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO ANTSPAUDAI

 

278. Tarybos ir mero antspaudus su Savivaldybės herbu saugo ir naudoja meras.

279. Savivaldybės atributiką ir jos naudojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymas.

 

XXIX SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS DOKUMENTŲ RENGIMAS IR ĮFORMINIMAS

 

280. Savivaldybės dokumentų rengimo ir įforminimo, apskaitos, Savivaldybės biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinių, Savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinių, finansiniai ir techniniai dokumentai tvarkomi lietuvių kalba ir turi atitikti galiojančiuose teisės aktuose nustatytus dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių reikalavimus.

281. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ne vėliau kaip iki liepos 15 d. Savivaldybės administracijai pateikia išvadą dėl Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita kartu su pateikta išvada teikiama tvirtinti Tarybai artimiausiame posėdyje.

Papildyta punktu:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

XXX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

282. Visa Tarybos, jos suformuotų komitetų, komisijų ir atskirų Tarybos narių veikla turi būti vykdoma laikantis Reglamento nuostatų. Jeigu Reglamento nuostatos prieštarauja galiojantiems įstatymams, tai sprendimai priimami vadovaujantis įstatymais, o Reglamento normos artimiausiame Tarybos posėdyje turi būti pakeistos pagal galiojančius įstatymus.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

283. Visus Tarybos veiklos procedūrinius klausimus, kurie nenumatyti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiame Reglamente, siūlo spręsti Tarybos posėdžio pirmininkas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

______________________________

part_eb93e3ec7da1486183b3519cadc8595a_end


 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

veiklos reglamento

1 priedas

 

 

 

(Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo slapto balsavimo biuletenio pavyzdys)

 

 

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIS

 

 

 

 

TAIP  NE

VARDAS PAVARDENIS

 

 

 

 

 

 

________________________

part_8de3b612a47047549059bd95addde0b0_end


 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

veiklos reglamento

2 priedas

 

 

 

 

(Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) skyrimo slapto balsavimo biuletenio pavyzdys)

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

(DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO)  SKYRIMO SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIS

 

 

 

TAIP  NE

VARDAS PAVARDENIS

 

 

 

Pažymėkite apskritimą prie norimo atsakymo

 

_______________________________

part_da9a2dbb5b6e4bb38ce135f3ae669619_end


Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

veiklos reglamento    

3 priedas

 

(Paraiškos formos pavyzdys)

TARYBOS NARYS ________________________________

(vardas, pavardė)

 

DARBO LAIKO APSKAITOS PARAIŠKA

20    m. _____________    d.

 

 

Data

 

Darbo pobūdis atliekant Tarybos nario pareigas (dalyvavimas Tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose ir kt.)

 

Tikslus laikas valando-mis (nuo iki)

 

Iš viso dirbta valandų

 

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarybos narys ________________________________

(vardas, pavardė, parašas) 

Paraiška pateikta ______________________________ 

(data)  

Paraiška priimta _______________________________

(priėmusiojo vardas, pavardė, parašas)

 

part_c8f8757cec7e49749d6e357af3526c84_end

 


 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

veiklos reglamento

4 priedas

 

(Paklausimo formos pavyzdys)

 

TARYBOS NARYS ________________________________

(vardas, pavardė)

 

______________________

(adresatas)

 

 

 

 

DĖL  _______________________________________

 

 

 

 

(Paklausimo tekstas pagal Reglamento 146 punkte nustatytus reikalavimus)

 

 

 

 

 

 

 

 

___________                                                                                  _______________________

(data)                                                                                                   (parašas)

______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-226, 2020-09-10, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19118

 

part_95dabb1793da45d2818588d15239e1b7_end


 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

veiklos reglamento

5 priedas

 

 

KUPIŠKIO rajono savivaldybės mero visuomeninio konsultanto pažymėjimAS

 

 

 

Pirma pusė

 

Herbas.wmf              KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

 

PAŽYMĖJIMAS Nr.      

 

 

VARDENIS PAVARDENIS

(vardas, pavardė)

 

Savivaldybės mero visuomeninis konsultantas

 

 

 

Meras  ________________________

Nuotraukos                                                 (vardas, pavardė, parašas)

vieta

A.V.                         Išdavimo data: 20... - .....- ......

 

Antra pusė

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO

 

 

(kadencijos laikotarpis)

 

 

KADENCIJA

 

 

 

 

__________________________________________

part_0bca6b3761f941c28f05e6c65afb00c0_end


 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

veiklos reglamento    

6 priedas

 

 

KUPIŠKIO rajono savivaldybės tarybos nario visuomeninio padėjėjo pažymėjimAS

 

 

Pirma pusė

 

Herbas.wmf              KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

 

PAŽYMĖJIMAS Nr.      

 

 

VARDENIS PAVARDENIS

(vardas, pavardė)

 

Savivaldybės tarybos nario(-ės)   ___________________________

(vardas, pavardė)

Visuomeninis padėjėjas

 

Meras  ________________________

Nuotraukos                                                 (vardas, pavardė, parašas)

vieta

A.V.                         Išdavimo data: 20... - .....- ......

 

Antra pusė

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO

 

 

(kadencijos laikotarpis)

 

 

KADENCIJA

 

 

__________________________________

part_e3a476ac2a0842728ae685082d27d26c_end


 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

veiklos reglamento

7 priedas

 

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybai

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „PAVADINIMAS“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

(data)

(vieta)

 

Sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

 

Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos:

 

Laukiami rezultatai:

 

Lėšų poreikis ir šaltiniai:

 

Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai:

 

Lyginamasis variantas:

 

Sprendimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma* :

 

 

 

(rengėjo pareigos)                                                                                    (rengėjo vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* sprendžia projekto rengėjas, atsižvelgdamas į Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo.

Papildyta priedu:

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-127, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-16, i. k. 2019-07814

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-91, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09262

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-226, 2020-09-10, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19118

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-232, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22591

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-1, 2021-02-25, paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03867

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-145, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11853

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-203, 2021-08-19, paskelbta TAR 2021-08-19, i. k. 2021-17728

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-164, 2022-05-26, paskelbta TAR 2022-05-26, i. k. 2022-11040

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-199, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-06-30, i. k. 2022-14154

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_1e1c434a1d7041ab9d1b45f49c1c885c_end