Suvestinė redakcija nuo 2021-08-01

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05217

 

Nauja redakcija nuo 2019-08-03:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, Nepriklausomų šilumos gamintojų, Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo valstybinėje energetikos REGULIAVIMO TARYBOJE tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2019 m. balandžio 1 d. Nr. O3E-93

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 20 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2019 m. kovo 25 d. pažymą Nr. O5E-72 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) nutaria:

1. Patvirtinti Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas) (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Tvarkos aprašo nuostatos, reglamentuojančios planuojamų vykdyti, vykdomų ar įvykdytų investicijų, susijusių su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veikla, vertinimą ir derinimą, geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams, paviršinių nuotekų tvarkytojams taikomos nuo 2019 m. gegužės 2 d.

2.2. Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų investicijų projektai, savivaldybių taryboms pateikti iki šio nutarimo įsigaliojimo, Tarybos vertinami ir sprendimai dėl investicijų projektų derinimo priimami vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašu. Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų investicijų projektai, savivaldybių taryboms pateikti po šio nutarimo įsigaliojimo, Tarybos vertinami ir sprendimai dėl investicijų projektų derinimo priimami vadovaujantis Tvarkos aprašo nuostatomis.

2.3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų projektą Tarybai pateikus iki 2019 m. gegužės 2 d., geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijoms, suderintoms, pradėtoms įgyvendinti arba įgyvendintoms iki 2019 m. gegužės 2 d., Tvarkos aprašo nuostatos netaikomos.

2.4. Geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, paviršinių nuotekų tvarkytojai, savivaldybių tarybai patvirtinus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinio laikotarpio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano ir geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo veiklos plano (toliau – Veiklos ir plėtros planas) pakeitimus, prieš bazinių kainų, nurodytų šio nutarimo 2.3 punkte, perskaičiavimą gali naujas investicijas, nenumatytas Veiklos ir plėtros plane, suderinti su Taryba Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                  Inga Žilienė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

Komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu

Nr. O3E-93

 

ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ INVESTICIJŲ VERTINIMO IR DERINIMO VALSTYBINĖJE ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOJE TVARKOS APRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų (šilumos tiekėjai, nepriklausomi šilumos gamintojai toliau kartu vadinami – Šilumos įmonės), geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų (geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, paviršinių nuotekų tvarkytojai toliau kartu vadinami – Vandens įmonės) investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Šilumos įmonių ir Vandens įmonių planuojamų vykdyti, vykdomų ar įvykdytų investicijų, susijusių su reguliuojama veikla, vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje (toliau –Taryba) ir įvykdytų investicijų kontrolės tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

2. Tvarkos aprašo tikslas – nustatyti skaidrius, objektyvius ir nediskriminuojančius investicijų vertinimo ir derinimo principus bei tvarką.

3. Tvarkos aprašas taikomas Tarybos reguliuojamoms Šilumos įmonėms ir Vandens įmonėms.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Bendrai derinamų investicijų sąrašas – šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Taryboje tvarkos aprašo IV skyriaus reikalavimus atitinkantis šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų parengtas dokumentas, kuriame nurodytos planuojamos ir (ar) faktinės metinės investicijos su konkrečiu pagal vienodus turto vienetus sugrupuotų objektų sąrašu, investicijų projektams įgyvendinti reikalingi finansavimo šaltiniai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

4.2. Finansinė grynoji investicijos dabartinė vertė (FGDV) – diskontuoto pinigų srauto (investicijų, investicijų reguliuojamosios likutinės vertės ir grynųjų veiklos pajamų suma) per projekto ataskaitinį laikotarpį suma, kuri parodo, kaip projekto grynųjų veiklos pajamų srautas per projekto ataskaitinį laikotarpį, skaičiuojant šios dienos pinigų verte, padengia investicijas;

4.3. Finansinė vidinė investicijos grąžos norma (FVGN) – diskonto norma, kuriai esant diskontuotų investicijų vertė per projekto ataskaitinį laikotarpį, išreikštą metais, lygi diskontuotai grynųjų pinigų srautų vertei, t. y. diskonto norma, kurią pritaikius FGDV = 0;

4.4. Grynosios pajamos – investicijos sąlygotų veiklos pajamų ir veiklos išlaidų ir išlaidų, patiriamų iš dalies arba visiškai pakeičiant, arba pagerinant ilgalaikį turtą, į kurį buvo investuotos konkretaus investicijų projekto lėšos, sumų per tą patį laikotarpį aritmetinis skirtumas;

4.5. Grynųjų pinigų srautas – investicijos sąlygotų teigiamų ir neigiamų pinigų srautų suma kiekvienais projekto ataskaitinio laikotarpio metais;

4.6. Investicija – lėšų ir (arba) teisės aktų nustatyta tvarka įvertinto reguliuojamos veiklos materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto įdėjinys, kuris investuojamas, siekiant ilguoju laikotarpiu, minimaliomis sąnaudomis užtikrinti vartotojui patikimą reguliuojamos paslaugos teikimą, iš investavimo objekto gauti pagrįstos investicijų grąžos ir (ar) pajamų, taip pat užtikrinti valstybės nustatytų užduočių ir (ar) programų įgyvendinimą;

4.7. Investicijos nauda geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojams ir abonentams ir Vandens įmonėms (IN) – FGDV ir investicijos sąlygoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojų ir abonentų diskontuotų išlaidų už geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą, paviršinių nuotekų tvarkymą sumažėjimo per projekto ataskaitinį laikotarpį suma;

4.8. Investicijos nauda šilumos vartotojams ir Šilumos įmonei (IN) – FGDV ir investicijos sąlygoto šilumos vartotojų diskontuotų išlaidų sumažėjimo už šilumą per projekto ataskaitinį laikotarpį suma;

4.9. Investicijos projektas – dokumentas, kuriuo finansiškai, ekonomiškai, techniškai ir socialiai pagrindžiami investavimo tikslai, įvertinama investicijos grąža ir kiti šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Taryboje tvarkos apraše numatyti efektyvumo rodikliai, nurodomi investicijos projektui įgyvendinti reikalingi finansavimo šaltiniai ir terminai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

4.10. Nacionaliniai prioritetai – svarbiausi šilumos, geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo tikslai, plėtros kryptys, saugumo ir patikimumo reikalavimai, kuriuos nustato Lietuvos Respublikos Seimas arba Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

4.11. Projekto ataskaitinis laikotarpis – metų, kuriems pateikiamos projekto investicijų, veiklos išlaidų, veiklos pajamų, mokesčių, finansavimo bei socialinės-ekonominės naudos (žalos) prognozės, skaičius. Atliekant finansinį vertinimą, prielaidos vertinamos ir skaičiavimai atliekami projekto ataskaitiniam laikotarpiui, kuris lygus investicija sukuriamo turto eksploatacijos (nusidėvėjimo) laikotarpiui, bet ne ilgesniam kaip 25 metai šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų atveju ir ne ilgesniam kaip 30 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų atveju. Jei investuojama į infrastruktūrą, kurios sudedamųjų dalių eksploatacijos (nusidėvėjimo) laikotarpiai yra skirtingi, projekto ataskaitinio laikotarpio trukmė metais yra lygi infrastruktūros sudedamųjų dalių svertinio nusidėvėjimo vidurkiui, matematiškai suapvalintam iki sveikojo skaičiaus, bet ne ilgesnė nei 25 metai šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų atveju ir ne ilgesniam kaip 30 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų atveju;

4.12. Reguliuojamoji likutinė vertė – suma, kuri apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas reguliuojamojoje apskaitoje įvertintas turto vertės pokyčių sumas ir atimant reguliuojamojoje apskaitoje įvertintą sukauptą nusidėvėjimo ar amortizacijos sumą;

4.13. Reguliuojamos kainos – Tarybos šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų derinamos ir (arba) nustatomos paslaugų (produkto) bazinės kainos arba perskaičiuotos bazinės kainos, arba konkrečios kainos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

4.14. Turto atnaujinimas – investicija į ilgalaikį turtą baigiantis jo ar jį sudarančių dalių fizinio ar techninio nusidėvėjimo laikotarpiui, kuria siekiama atkurti atiduodant turtą eksploatuoti buvusias jo funkcines savybes ir (ar) remontas, didinantis ilgalaikio materialiojo turto vertę, kuriuo siekiama pailginti jo naudingo tarnavimo laiką ir (ar) pagerinti jo naudingąsias  savybes;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1156, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24558

 

4.15. Turto modernizavimasinvesticija į ilgalaikį turtą, kuria siekiama pailginti jo naudingo tarnavimo laiką ir (ar) pagerinti kokybines savybes, pritaikant ir (ar) įdiegiant naujas technologijas.

5. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Šilumos įmonių ir Vandens įmonių veiklą.

 

II skyrius

teikiamos derinti investicijos

 

6. Taryboje derinamų investicijų grupės:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

6.1. pagal apimtis:

6.1.1. investicijos, susijusios su naujų objektų statyba, esamų objektų atnaujinimu ir (ar) modernizacija (investicijos tipas nustatomas pagal pirminę investicijos paskirtį):

6.1.1.1. investicijos, kurių vertė yra 1,5 mln. Eur ir didesnė;

6.1.1.2. investicijos, kurių vertė yra didesnė už ribinę sumą (Šilumos įmonėms ir Vandens įmonėms, aptarnaujančioms daugiau nei 40 tūkstančių vartotojų – ne mažiau nei 0,3 mln. Eur, likusioms Šilumos įmonėms – 9 proc. nuo įmonės metinės į šilumos kainą įskaičiuotos nusidėvėjimo sumos, likusioms Vandens įmonėms – 9 proc. nuo Vandens įmonėms metinės į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo kainą įskaičiuotos nusidėvėjimo sumos) ir ne didesnė nei 1,5 mln. Eur;

6.1.1.3. investicijos, kurių vertė yra mažesnė už ribinę sumą;

6.1.2. bendrai derinamų investicijų sąrašas – jį sudaro Šilumos įmonių, Vandens įmonių licencijuojamos veiklos investicijos kilnojamojo inventoriaus vienetams, kurių vertė neviršija 3 tūkst. Eur, taip pat investicijos, skirtos įmonių bendrosioms personalo reikmėms, įmonių valdomų teritorijų ar įrenginių tvarkymui, kai investicijos metu įsigyjami atskiri turto vienetai, išskyrus Tvarkos aprašo 6.1.1 papunktyje nurodytas investicijas bei investicijas į šilumos apskaitos prietaisus, nuotolinio valdymo, nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo įrangą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1156, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24558

 

6.2. pagal grupes:

6.2.1. metinės investicijos;

6.2.2. investicijos, atliekamos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšomis;

6.2.3. investicijos, kurių įgyvendinimas trunka ilgiau kaip metus.

 

III skyrius

INVESTICIJŲ DERINIMAS

 

7. Šilumos įmonės, Vandens įmonės Tvarkos aprašo 6.1.1.1 papunktyje nurodytų investicijų derinimui Tarybai pateikia šiuos dokumentus:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

7.1. Prašymą derinti investicijų projektą, pasirašytą įmonės vadovo, nurodant atsakingus asmenis, kurie rengė investicijų projektą, jų ryšio duomenis (telefono numerius, elektroninio pašto adresus);

7.2. galimybių studiją ir (arba) investicijų projektą, kuriame turi būti:

7.2.1. įvadas ir investavimo tikslai;

7.2.2. investicijos pagrindimas. Šilumos įmonių atveju, turi būti užpildytos Tvarkos aprašo 3 priedo 1‒10 lentelės, kurios atitinka pagal temą teikiamas derinti investicijas. Vandens įmonių atveju, turi būti užpildytos Tvarkos aprašo 5 priedo 1‒3 lentelės, kurios atitinka pagal temą teikiamas derinti investicijas;

7.2.3. investicijos įgyvendinimo alternatyvų įvertinimas ir optimalaus sprendimo pasirinkimas (Vandens įmonių investicijų vandens pristatymo ir nuotekų surinkimo veiklai, Šilumos įmonių investicijų, skirtų nudėvėto ilgalaikio turto atnaujinimui, įgyvendinimo alternatyvų įvertinimas ir (arba) optimalaus sprendimo pasirinkimas);

7.2.4. detalus pasirinktų investicijų įgyvendinimo optimalaus sprendimo apibūdinimas ir investicijos įgyvendinimo planas bei grafikas;

7.2.5. nurodytas lėšų ir kitų išteklių poreikis, būtinas investicijoms įgyvendinti;

7.2.6. finansinis investicijos pagrindimas Tvarkos aprašo VI skyriuje nustatyta tvarka:

7.2.6.1. finansinės grynosios dabartinės vertės (FGDV) skaičiavimas;

7.2.6.2. finansinės vidinės grąžos normos (FVGN) skaičiavimas;

7.2.6.3. įmonės finansinio pajėgumo įgyvendinant investiciją užtikrinimas;

7.2.7. ekonominis investicijos įvertinimas Tvarkos aprašo VII skyriuje nustatyta tvarka:

7.2.7.1. investicijos įtakos reguliuojamoms kainoms skaičiavimas;

7.2.7.2. investicijos naudos šilumos vartotojams, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojams ir abonentams ir Šilumos įmonei, Vandens įmonei (IN) skaičiavimas;

7.2.8. Šilumos įmonių, Vandens įmonių investicijų rizikos (jautrumo) analizė ir įvertinimas pagal nurodytas prielaidas:

7.2.8.1. investicijų grąža apskaičiuojama pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ nuostatas, taikant vidutinę svertinę kapitalo kainą (WACC), kuri buvo Tarybos suskaičiuota derinant ar nustatant reguliuojamas kainas, galiojančias investicijos pateikimo Tarybai laikotarpiu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

Nr. O3E-928, 2021-07-29, paskelbta TAR 2021-07-29, i. k. 2021-16736

 

7.2.8.2. nusidėvėjimo sąnaudos skaičiuojamos Tvarkos aprašo 24.2 papunktyje nustatyta tvarka;

7.2.9. Šilumos įmonių atveju investicijos į įrenginius, naudojamus šilumos ir elektros gamybos bendrame technologiniame cikle derinamos vienu metu (elektros daliai priskirtos investicijų sumos derinamos tik didelę įtaką elektros rinkoje turintiems asmenims). Šilumos įmonės pateikia investicijų sumos paskirstymą tarp šilumos ir elektros gamybos veiklų;

7.2.10. Šilumos įmonės, kuri užtikrina šilumos generavimo šaltinių galios rezervą sistemoje, pateiktas paaiškinimas, kaip planuojamos įgyvendinti šilumos gamybos verslo vienete investicijos į kuro tiekimo, kuro saugojimo (sandėliavimo), kuro deginimo įrenginius ir jų pagalbinius įrenginius pakeis galimybes deginti iki investicijos įgyvendinimo naudotas arba buvusias rezerve kuro rūšis;

7.2.11. išvados;

7.2.12. priedai;

7.2.13. techninių sprendimų analizė (taikoma Šilumos įmonėms) pagal 5 priedo 1, 5, 13 lentelėse pateiktą informaciją ir aprašytų alternatyvų detalus palyginimas bei geriausios pasirinktos alternatyvos sprendinių techninis pagrindimas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. O3E-1156, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24558

 

7.3. Šilumos įmonė, Vandens įmonė, atsižvelgdama į savo veiklos specifiką, gali pateikti ir kitą informaciją, kuri paaiškina galimybių studiją ir (arba) investicijų projektą;

7.4. Tarybai pareikalavus Šilumos įmonė, Vandens įmonė pateikia ir kitus investicijas pagrindžiančius dokumentus bei informaciją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

7.5. šilumos tiekėjų atveju, investicijų vartotojų lėšomis įrengtiems bendrai naudojamiems energetikos objektams, skirtiems šilumai perduoti, išpirkti (investicijos atliktos vadovaujantis Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų energetikos objektų, skirtų šilumai perduoti, išpirkimo ar eksploatavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-213 „Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų energetikos objektų, skirtų šilumai perduoti, išpirkimo ar eksploatavimo aprašo patvirtinimo“) suderinimui šilumos tiekėjai pateikia turto vertintojo pažymos kopiją apie išperkamo turto vertę;

7.6. Vandens įmonių atveju, investicijų vartotojų ir abonentų lėšomis įrengtiems ir naudojamiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektams, skirtiems geriamajam vandeniui tiekti, nuotekoms tvarkyti, išpirkti (investicijos atliktos vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 88 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis) suderinimui Vandens įmonės pateikia turto vertintojo pažymos kopiją apie išperkamo turto vertę;

7.7. Šilumos tiekėjų atveju savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti investicijos yra suderintos savivaldybių tarybų sprendimais, Vandens įmonių atveju savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti  investicijos yra patvirtintos savivaldybių tarybų sprendimais arba savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti investicijos yra savivaldybių tarybų patvirtinto veiklos plano dalis, nurodant, kurio veiklos plano dalis yra teikiama derinti investicija. Vandens įmonių atveju pateikiama 5 priedo 5 lentelė;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

Nr. O3E-1156, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24558

 

7.8. neteko galios nuo 2019-08-03;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

7.9. Vandens įmonių atveju, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) ir (arba) Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD), Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) pagal suteiktus įgaliojimus išduotų dokumentų (patikrinimų protokolų, poveikio aplinkai vertinimo išvadų (jei poveikio aplinkai vertinimas privalomas), privalomųjų nurodymų ir pan.) kopijos, kuriomis vadovaujantis atliekamos investicijos, jeigu tokius išduotus dokumentus Vandens įmonė turi;

7.10. jei teikiamas derinti įstatinio kapitalo didinimo būdu Šilumos įmonei, Vandens įmonei akcininko į įmonės balansą perduotas arba savivaldybės perduotas valdyti Šilumos įmonei, Vandens įmonei nuomos pagrindu, panaudos ir patikėjimo teise ilgalaikis turtas, neatlygintinai kitų asmenų perduotas turtas, tokio turto suderinimui:

7.10.1. Šilumos įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 3 priedo 11 ir 12 lenteles ir pateikia Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo51.15 papunktyje numatytus dokumentus (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

Nr. O3E-1156, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24558

 

7.10.2. Vandens įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 5 priedo 4 lentelę ir pateikia Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 34.12 papunktyje numatytus dokumentus (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

Nr. O3E-1156, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24558

 

7.11. jei teikiamos derinti Tvarkos aprašo 6.1.1.1 papunktyje nurodytos investicijos, skirtos nenudėvėto ilgalaikio turto atnaujinimui, kartu su teikiamu derinti investicijų projektu, Šilumos įmonė, Vandens įmonė turi nurodyti Tarybai atnaujinamo (keičiamo) turto tarnavimo laiką, kuris numatytas įrenginio gamintojo išduotame techniniame pase ir pateikti šio techninio paso kopiją, jei įmonė tokį pasą turi. Jeigu Šilumos įmonė, Vandens įmonė nepateikia įrenginio gamintojo išduoto techninio paso kopijos, atnaujinamo turto tarnavimo laikas atitinka Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 4 priede ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo, patvirtinto Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 1 priede nurodytus turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

Nr. O3E-928, 2021-07-29, paskelbta TAR 2021-07-29, i. k. 2021-16736

 

7.12. Kai Vandens įmonei turtas savivaldybės sprendimu perduodamas užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų paslaugas, pateikiamas investicijos įgyvendinimo alternatyvų vertinimas arba optimalaus sprendimo pasirinkimas.

8. Šilumos įmonės, Vandens įmonės Tvarkos aprašo 6.1.1.2 papunktyje nurodytų investicijų derinimui Tarybai pateikia šiuos dokumentus:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

8.1. Tvarkos aprašo 7.1, 7.2.1 ir 7.2.7.1 papunkčiuose nurodytą informaciją;

8.2. dėl investicijos atsiradę sąnaudų pokyčiai (Šilumos įmonių atveju, užpildomos Tvarkos aprašo 3 priedo 2, 7–9 lentelės; Vandens įmonių atveju, užpildoma Tvarkos aprašo 5 priedo 2 lentelė);

8.3. įrangos, į kurią investuojama, bei įrangos, kurios eksploatacija dėl investicijos nutraukiama, svarbiausios techninės charakteristikos ir sudėtinės investicijos išlaidų dalys (Šilumos įmonių atveju, užpildomos Tvarkos aprašo 3 priedo 1, 3–6, 9, 10 lentelės; Vandens įmonių atveju, užpildomos Tvarkos aprašo 5 priedo 1–3 lentelės);

8.4. Šilumos įmonių atveju, investicijoms į šilumos perdavimo vamzdynus, kurioms viešųjų pirkimų procedūra neatlikta, planuojamos investicijos sumos skaičiavimas pagal investicijų projekto rengimo momentu vėliausiai išleistų Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro registruotų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo sustambintus statybos darbų kainų apskaičiavimus. Šio punkto nuostatos taikomos, jei investicijose planuojamų vamzdynų diametrai yra nurodyti Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro registruotose rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo sustambintų statybos darbų kainų apskaičiavimų;

8.5. investicijoms į kitus, negu nurodyta Tvarkos aprašo 8.4 papunktyje, šilumos perdavimo vamzdynus, kurioms viešųjų pirkimų procedūra neatlikta, planuojamos investicijos sumos skaičiavimas pagal investicijų projekto rengimo momentu vėliausiai išleistas Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro registruotas rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamųjų ekonominių rodiklių;

8.6. investicijos įgyvendinimo alternatyvų įvertinimas ir (arba) optimalaus sprendimo pasirinkimas;

8.7. Šilumos įmonių atveju, investicijoms į įrenginius, naudojamus šilumos ir elektros gamybos bendrame technologiniame cikle, įmonės pateikia investicijų sumos paskirstymą tarp šilumos ir elektros gamybos veiklų;

8.8. Šilumos įmonių atveju, nurodoma, kaip planuojamos įgyvendinti šilumos gamybos verslo vienete investicijos į kuro tiekimo, kuro saugojimo (sandėliavimo), kuro deginimo įrenginius ir jų pagalbinius įrenginius pakeis galimybes deginti iki investicijos naudotas arba buvusias rezerve kuro rūšis;

8.9. Šilumos tiekėjų atveju, investicijų vartotojų lėšomis įrengtiems bendrai naudojamiems energetikos objektams, skirtiems šilumai perduoti, išpirkti (investicijos atliktos vadovaujantis Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų energetikos objektų, skirtų šilumai perduoti, išpirkimo ar eksploatavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-213 „Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų energetikos objektų, skirtų šilumai perduoti, išpirkimo ar eksploatavimo aprašo patvirtinimo“), suderinimui šilumos tiekėjai pateikia turto vertintojo pažymos kopiją apie išperkamo turto vertę;

8.10. Vandens įmonių atveju, investicijų vartotojų ir abonentų lėšomis įrengtiems ir naudojamiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektams, skirtiems geriamajam vandeniui tiekti, nuotekoms tvarkyti, išpirkti (investicijos atliktos vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 88 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis) suderinimui Vandens įmonės pateikia turto vertintojo pažymos kopiją apie išperkamo turto vertę;

8.11. investicijų, kurioms įvykdyta viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės viešuosius pirkimus) procedūra, viešų pirkimų dokumentų kopijas (pavyzdžiui, pirkimo-pardavimo sutartis, protokolas ir pan.), kuriose nurodytos investicijų sumos. Šilumos įmonė, Vandens įmonė investicijų aprašyme turi nurodyti kuriai investicijai (ar investicijos daliai) įgyvendinti pasirašyta viešųjų pirkimų sutartis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1156, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24558

 

8.12. investicijų, kurios jau buvo anksčiau suderintos Tarybos ir teikiamos Tarybai iš naujo derinti dėl padidėjusios investicijų sumos, duomenys apie tai, ar investicijų metu nupirktos įrangos techninės ir ekonominės charakteristikos yra tokios pačios, kaip buvo nurodyta Tarybai teiktoje dokumentacijoje, kurios pagrindu buvo priimtas Tarybos investicijos suderinimas. Jei techninės ir (ar) ekonominės charakteristikos nėra tokios pačios, Šilumos įmonė, Vandens įmonė informuoja Tarybą, kokios charakteristikos skiriasi, kokie yra tų charakteristikų esami dydžiai ir kokie tų charakteristikų planuojami dydžiai buvo pateikti Tarybai dokumentacijoje, kurios pagrindu buvo priimtas Tarybos investicijos suderinimas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

8.13. Šilumos tiekėjų atveju savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti investicijos yra suderintos savivaldybių tarybų sprendimais, Vandens įmonių atveju savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti  investicijos yra patvirtintos savivaldybių tarybų sprendimais arba savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti investicijos yra savivaldybių tarybų patvirtinto veiklos plano dalis, nurodant, kurio veiklos plano dalis yra teikiama derinti investicija. Vandens įmonių atveju pateikiama 5 priedo 5 lentelė;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

Nr. O3E-1156, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24558

 

8.14. neteko galios nuo 2019-08-03;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

8.15. Vandens įmonių atveju, AAA ir (ar) AAD, ar VMVT pagal suteiktus įgaliojimus išduotų dokumentų (patikrinimų protokolų, poveikio aplinkai vertinimo išvadų (jei poveikio aplinkai vertinimas privalomas), privalomųjų nurodymų ir pan.) kopijos, kuriomis vadovaujantis atliekamos investicijos, jeigu tokius išduotus dokumentus Vandens įmonė turi;

8.16. jei teikiamas derinti įstatinio kapitalo didinimo būdu Šilumos įmonei, Vandens įmonei akcininko į įmonės balansą perduotas arba savivaldybės perduotas valdyti Šilumos įmonei, Vandens įmonei nuomos pagrindu, panaudos ir patikėjimo teise ilgalaikis turtas, neatlygintinai kitų asmenų perduotas turtas, tokio turto suderinimui:

8.16.1. Šilumos įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 3 priedo 11 ir 12 lenteles ir pateikia Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo51.15 papunktyje numatytus dokumentus (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

Nr. O3E-1156, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24558

 

8.16.2. Vandens įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 5 priedo 4 lentelę ir pateikia Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 34.12 papunktyje numatytus dokumentus (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

Nr. O3E-1156, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24558

 

9. Šilumos įmonės, Vandens įmonės Tvarkos aprašo 6.1.1.3 papunktyje nurodytų investicijų derinimui Tarybai pateikia šiuos dokumentus:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

9.1. Tvarkos aprašo 7.1, 7.2.1 ir 7.2.7.1 papunkčiuose nurodyta informacija;

9.2. įrangos, į kurią investuojama, bei įrangos, kurios eksploatacija dėl investicijos nutraukiama, svarbiausios techninės charakteristikos ir sudėtinės investicijos išlaidų dalys (Šilumos įmonių atveju, užpildomos Tvarkos aprašo 3 priedo 1, 3–6, 10 lentelės; Vandens įmonių atveju, užpildomos Tvarkos aprašo 5 priedo 1 ir 3 lentelės) (Taryba, įvertinusi investicijos aprašymą, turi teisę Vandens įmonių pareikalauti pateikti užpildytą Tvarkos aprašo 5 priedo 2 lentelę);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1156, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24558

 

9.3. šilumos tiekėjų atveju, investicijų vartotojų lėšomis įrengtiems bendrai naudojamiems energetikos objektams, skirtiems šilumai perduoti, išpirkti (investicijos atliktos vadovaujantis Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų energetikos objektų, skirtų šilumai perduoti, išpirkimo ar eksploatavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-213 „Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų energetikos objektų, skirtų šilumai perduoti, išpirkimo ar eksploatavimo aprašo patvirtinimo“) suderinimui šilumos tiekėjai pateikia turto vertintojo pažymos kopiją apie išperkamo turto vertę;

9.4. Vandens įmonių atveju, investicijų vartotojų ir abonentų lėšomis įrengtiems ir naudojamiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo objektams, skirtiems geriamajam vandeniui tiekti, nuotekoms tvarkyti, išpirkti (investicijos atliktos vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 88 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis) suderinimui Vandens įmonės pateikia turto vertintojo pažymos kopiją apie išperkamo turto vertę;

9.5. investicijų, kurioms įvykdyta viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės viešuosius pirkimus) procedūra, viešųjų pirkimų dokumentų kopijas (pavyzdžiui, pirkimo-pardavimo sutartis, protokolas ir pan.), kuriose nurodytos investicijų sumos. Šilumos įmonė, Vandens įmonė investicijų aprašyme turi nurodyti kuriai investicijai (ar investicijos daliai) įgyvendinti pasirašyta viešųjų pirkimų sutartis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-1156, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24558

 

9.6. investicijų, kurios anksčiau buvo suderintos Tarybos ir teikiamos Tarybai iš naujo derinti dėl padidėjusios investicijų sumos, duomenys apie tai, ar investicijų metu nupirktos įrangos techninės ir ekonominės charakteristikos yra tokios pačios kaip buvo nurodyta Tarybai teiktoje dokumentacijoje, kurios pagrindu buvo priimtas Tarybos investicijos suderinimas. Jei techninės ir (ar) ekonominės charakteristikos nėra tokios pačios, Šilumos įmonė, Vandens įmonė informuoja Tarybą, kokios charakteristikos skiriasi, kokie yra tų charakteristikų esami dydžiai ir kokie tų charakteristikų buvo planuojami dydžiai pateikti Tarybai dokumentacijoje, kurios pagrindu buvo priimtas Tarybos investicijos suderinimas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

9.7. Šilumos tiekėjų atveju savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti investicijos yra suderintos savivaldybių tarybų sprendimais, Vandens įmonių atveju savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti  investicijos yra patvirtintos savivaldybių tarybų sprendimais arba savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti investicijos yra savivaldybių tarybų patvirtinto veiklos plano dalis, nurodant, kurio veiklos plano dalis yra teikiama derinti investicija. Vandens įmonių atveju pateikiama 5 priedo 5 lentelė;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

Nr. O3E-1156, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24558

 

9.8. neteko galios nuo 2019-08-03;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

9.9. Vandens įmonių atveju, AAA ir (ar) AAD, ar VMVT pagal suteiktus įgaliojimus išduotų dokumentų (patikrinimų protokolų, poveikio aplinkai vertinimo išvadų (jei poveikio aplinkai vertinimas privalomas), privalomųjų nurodymų ir pan.) kopijos, kuriomis vadovaujantis atliekamos investicijos, jeigu tokius išduotus dokumentus Vandens įmonė turi;

9.10. jei teikiamas derinti įstatinio kapitalo didinimo būdu Šilumos įmonei, Vandens įmonei akcininko į įmonės balansą perduotas arba savivaldybės perduotas valdyti Šilumos įmonei, Vandens įmonei nuomos pagrindu, panaudos ir patikėjimo teise ilgalaikis turtas, neatlygintinai kitų asmenų perduotas turtas, tokio turto suderinimui:

9.10.1. Šilumos įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 3 priedo 11 ir 12 lenteles ir pateikia Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo51.15 papunktyje numatytus dokumentus (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

Nr. O3E-1156, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24558

 

9.10.2. Vandens įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 5 priedo 4 lentelę ir pateikia Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 34.12 papunktyje numatytus dokumentus (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

Nr. O3E-1156, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24558

 

91. Kai Šilumos įmonė, Vandens įmonė atlieka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Statybos techniniame reglamente STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622, Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių apraše patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172 numatytus darbus, investicijos pagrindime nurodomos šių teisės aktų nuostatos, kurių pagrindu atliekami darbai (investicija).

Papildyta punktu:

Nr. O3E-1156, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24558

 

10. Šilumos įmonių, Vandens įmonių investicijos Tarybai teikiamos derinti bet kurioje įgyvendinimo stadijoje (prieš investicijų vykdymą, investicijų vykdymo metu ir įvykdžius investiciją), išskyrus Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytus atvejus. Jei Šilumos įmonė, Vandens įmonė nesikreipia į Tarybą dėl jau Tarybos suderintos investicijos pakartotinio derinimo, dėl investicijos sumos ar techninių sprendimų pasikeitimo, tai suprantama, kad įvykdytos investicijos techninės ir ekonominės charakteristikos yra tokios, kokios buvo nurodytos Tarybai teiktoje dokumentacijoje, kurios pagrindu buvo priimtas Tarybos investicijos suderinimas, išskyrus atvejus, jei įmonė, įvykdžiusi investiciją, papildomai nurodo Tarybai kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

11. Šilumos įmonių, Vandens įmonių ataskaitinio laikotarpio (paskutiniai kalendoriniai metai iki artimiausio ateinančio reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo duomenų vėliausio pateikimo termino Tarybai) faktiškai įvykdytos investicijos Tarybai teikiamos derinti vienu metu vieną kartą per metus (Vandens įmonės, aptarnaujančios daugiau nei 40 tūkstančių vartotojų, faktiškai įvykdytas investicijas gali teikti derinti du kartus per metus) ne vėliau kaip 3 mėnesiai iki reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų artimiausio planuojamo derinimo, koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo termino. Planuojamos ateinančių metų (kalendoriniai metai, kurių metu yra artimiausio ateinančio reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo vėliausio duomenų pateikimo termino Tarybai) arba trejų metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos reguliavimo laikotarpio Tvarkos aprašo 6.1.1 papunktyje  nurodytos investicijos gali būti teikiamos Tarybai derinti kartu su ataskaitinio laikotarpio investicijomis. Tvarkos aprašo 6.1.2 papunktyje  nurodytos šilumos įmonių investicijos teikiamos derinti tik faktiškai įgyvendinus ir gali būti teikiamos Tarybai derinti kartu su ataskaitinio laikotarpio investicijomis. Planuojamos investicijos, kurias numatoma finansuoti Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšomis, teikiamos derinti nelaukiant, kol bus teikiami artimiausi reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo dokumentai.

TAR pastaba. 11 punktas taikomas ir iki 2020 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. O3E-1156 įsigaliojimo dienos (2020-11-21)  pateiktoms derinti investicijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

Nr. O3E-1156, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24558

 

111. Bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdomiems, su energetikos inovacijų, atitinkančių Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos apraše, patvirtintame Tarybos 2020 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3E-699 „Dėl Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Bandomosios aplinkos aprašas), inovacijai nustatytus kriterijus, diegimu susijusiems investiciniams projektams taikomi šie reikalavimai:

111.1. Su energetikos inovacijų diegimu susijusio, investicinio projekto paskirstomųjų išlaidų daliai padengti, nuo investicinio projekto įgyvendinimo pradžios (ex-ante) kainų nustatymo metu numatoma papildoma šilumos kainos dedamoji energetikos inovacijoms, sudaranti ne daugiau nei 0,5 proc. nuo Šilumos įmonės paskutinių metų ūkio subjekto faktinių reguliuojamos veiklos pajamų (eliminuojant praeitame laikotarpyje skirtą finansavimą energetikos inovacijoms ir, vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, 742 ir 761 punktais, apskaičiuotų papildomų šilumos kainos dedamųjų įtaką). Papildoma šilumos kainos dedamoji energetikos inovacijoms nėra skiriama projektui, kuriam nepriskyrus papildomos šilumos kainos dedamosios energetikos inovacijoms, apskaičiuota projekto FGDV yra didesnė arba lygi nuliui, t. y. projektas yra finansiškai gyvybingas ir be papildomos šilumos kainos dedamosios energetikos inovacijoms.

111.2. Ne mažesnė su energetikos inovacijų diegimu susijusių investicinio projekto bandomojoje aplinkoje investicinių išlaidų dalis, negu skyrė Taryba, turi būti finansuojama iš energetikos įmonės nuosavų ir (ar) skolintų lėšų.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-928, 2021-07-29, paskelbta TAR 2021-07-29, i. k. 2021-16736

 

112. Ne bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdomiems, su energetikos inovacijų diegimu susijusiems investiciniams projektams, atitinkantiems Bandomosios aplinkos apraše inovacijai nustatytus kriterijus, taikomi šie reikalavimai:

112.1. Su energetikos inovacijų diegimu susijusio investicinio projekto paskirstomųjų išlaidų daliai padengti nuo investicinio projekto įgyvendinimo pradžios (ex-ante) kainų nustatymo metu numatoma papildoma šilumos kainos dedamoji energetikos inovacijoms, sudaranti ne daugiau nei 0,5 proc. nuo Šilumos įmonės paskutinių metų ūkio subjekto faktinių reguliuojamos veiklos pajamų (eliminuojant praeitame laikotarpyje skirtą finansavimą energetikos inovacijoms ir, vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, 742 ir 761 punktais, apskaičiuotų papildomų šilumos kainos dedamųjų įtaką). Papildoma šilumos kainos dedamoji energetikos inovacijoms nėra skiriama projektui, kuriam nepriskyrus papildomos šilumos kainos dedamosios energetikos inovacijoms, apskaičiuota projekto FGDV yra didesnė arba lygi nuliui, t. y. projektas yra finansiškai gyvybingas ir be papildomos šilumos kainos dedamosios energetikos inovacijoms.

112.2. Ne mažesnė su energetikos inovacijų diegimu susijusių investicinio projekto ne bandomojoje aplinkoje investicinių išlaidų dalis, negu skyrė Taryba, turi būti finansuojama iš energetikos įmonės nuosavų ir (ar) skolintų lėšų.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-928, 2021-07-29, paskelbta TAR 2021-07-29, i. k. 2021-16736

 

IV SKYRIUS

BENDRAI DERINAMŲ INVESTICIJŲ SĄRAŠO DERINIMAS

 

12. Šilumos įmonės, Vandens įmonės teikia Tarybai bendrai derinamų investicijų sąrašą su konkrečiu objektų (turto) sąrašu, užpildant Tvarkos aprašo atitinkamai Šilumos įmonėms 2 priedą, Vandens įmonėms 4 priedą.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

13. Teikdama bendrai derinamų investicijų sąrašą Šilumos įmonė, Vandens įmonė turi nurodyti šią informaciją, susijusią su bendrai derinamų investicijų sąraše esančių investicijų paskirtimi:

13.1. numatytų investicijų vertė, investavimo tikslai;

13.2. investicijų įtaka Šilumos įmonės, Vandens įmonės patiriamoms reguliuojamų sąnaudų grupėms;

13.3. Šilumos tiekėjų atveju savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti investicijos yra suderintos savivaldybių tarybų sprendimais, Vandens įmonių atveju savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti  investicijos yra patvirtintos savivaldybių tarybų sprendimais arba savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti investicijos yra savivaldybių tarybų patvirtinto veiklos plano dalis, nurodant, kurio veiklos plano dalis yra teikiama derinti investicija. Vandens įmonių atveju pateikiama 5 priedo 5 lentelė;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

Nr. O3E-1156, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24558

 

14. Šilumos įmonių, Vandens įmonių bendrai derinamų investicijų sąrašas Tarybai teikiamas derinti vienu metu vieną kartą per metus prieš 3 mėnesius iki reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

15. Taryba įvertina Šilumos įmonės, Vandens įmonės pateiktą bendrai derinamų investicijų sąraše numatytų investicijų daromą įtaką reguliuojamoms paslaugų (produkto) kainoms atitinkamai pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

Nr. O3E-928, 2021-07-29, paskelbta TAR 2021-07-29, i. k. 2021-16736

 

16. Bendrai derinamų investicijų sąrašo investicijoms Tvarkos aprašo VI ir VII skyrių reikalavimai netaikomi.

 

v SKYRIUS

INVESTICIJŲ VERTINIMO TARYBOJE REIKALAVIMAI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

17. Pagal apimtis ir paskirtį investicijos išskiriamos į grupes, kurioms taikomi skirtingi investicijų projektų pateikimo reikalavimai. Investicijų grupės ir reikalavimai nurodyti Tvarkos aprašo II ir III skyriuose.

18. Taryba, atsižvelgdama į investicijos svarbą visai sistemai, investicijos paskirtį ir objektą, į kurį investuojama, turi teisę pareikalauti Šilumos įmonės, Vandens įmonės pagal Tvarkos aprašo III skyriaus reikalavimus iš bendrai derinamų investicijų sąrašo derinti atskiras investicijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

19. Visais atvejais Šilumos įmonių, Vandens įmonių, teikiančių derinti investicijas, finansinis pajėgumas turi būti pakankamas pagal Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Tarybos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytus vertinimo kriterijus. Taryba turi teisę derinti įmonių, kurių finansinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas, investicijų projektą, jei jis pagerintų įmonės finansinius rodiklius.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

Nr. O3E-928, 2021-07-29, paskelbta TAR 2021-07-29, i. k. 2021-16736

 

20. Šilumos įmonė, teikdama derinti Tvarkos aprašo 6.1.1.1 papunktyje nurodytas investicijas į šilumos gamybą, taip pat šilumos tiekėjas, teikdamas derinti Tvarkos aprašo 6.1.1 papunktyje nurodytas investicijas į alternatyvias kuro rūšis (ne gamtines dujas ir (ar) skystą kurą) ar technologijas naudojančius šilumos gamybos įrenginius šilumos poreikio piko bei rezerviniams pajėgumams užtikrinti, kurios keičia įmonės faktinę kuro struktūrą, pateikia keletą (ne mažiau kaip dvi) galimų investicijų įgyvendinimo alternatyvų. Kartu su investicija pateikiamas šių alternatyvų palyginimas ir įvertinimas. Kai šilumos tiekėjas teikia derinti investiciją į alternatyvias kuro rūšis (ne gamtines dujas ir (ar) skystą kurą) ar technologijas naudojančius šilumos gamybos įrenginius šilumos poreikio piko bei rezerviniams pajėgumams užtikrinti, pateikiama bent viena šilumos gamybos įrenginių, galinčių naudoti gamtines dujas ir (ar) skystą kurą, alternatyva. Jeigu investicija negali turėti alternatyvų, įmonė tą turi paaiškinti ir pagrįsti investicijos projekte.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-928, 2021-07-29, paskelbta TAR 2021-07-29, i. k. 2021-16736

 

201. Kai šilumos tiekėjas Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše, patvirtintame Tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka Tarybai pateikia prašymą leisti į piko ir (ar) rezervo įrenginių sąrašą įtraukti Tarybos jau suderintą ir šilumos aukcionuose dalyvaujantį įrenginį, Taryba tokio prašymo ekonominį vertinimą atlieka Tvarkos aprašo VII skyriuje nustatyta tvarka. Pateiktas prašymas laikomas ekonomiškai pagrįstu, jeigu tenkina Tvarkos aprašo 1 priedo 4 eilutėje nurodytus ekonominio investicijų vertinimo kriterijus.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-928, 2021-07-29, paskelbta TAR 2021-07-29, i. k. 2021-16736

 

21. Vandens įmonė, teikdama derinti Tvarkos aprašo 6.1.1.1 papunktyje nurodytas investicijas, pateikia keletą (ne mažiau kaip dvi) galimų investicijų įgyvendinimo alternatyvų. Kartu su investicija pateikiamas šių alternatyvų palyginimas ir įvertinimas. Jeigu investicija negali turėti alternatyvų, įmonė tą turi paaiškinti ir pagrįsti investicijos projekte.

22. Šilumos įmonių, Vandens įmonių keliamų prielaidų, kad numatyta investicija nebus įgyvendinta, analizė nelaikoma galima investicijos įgyvendinimo alternatyva. Vertinant kiekvieną alternatyvą turi būti naudojami tie patys vertinimo kriterijai.

23. Šilumos įmonės investuodamos į didesnius, kaip 20 MW biokuro katilus, turi apskaičiuoti investicijų į tokios pat šiluminės galios kogeneracinę jėgainę alternatyvą. Alternatyvų vertinimas atliekamas tokia tvarka:

23.1. techninis, finansinis ir ekonominis alternatyvų apibūdinimas;

23.2. techninių bei socialinių-ekonominių alternatyvų pranašumų ir trūkumų įvertinimas;

23.3. jeigu techninė ir socialinė-ekonominė analizė neleidžia išrinkti optimalaus varianto, vertinami finansiniai aspektai.

24. Investicijų projekte naudojami duomenys ir prielaidos turi būti tinkamai pagrįstos, planuojami rezultatai – realūs ir pasiekiami. Investicijų projekto skaičiavimuose turi būti numatytos visos investicijos pajamos ir investicijos įgyvendinimui būtinos išlaidos:

24.1. eksploatacinės sąnaudos: einamojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos darbui apmokėti, įmokos socialiniam draudimui, sąnaudos technologinėms reikmėms;

24.2. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos skaičiuojamos pagal Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo, patvirtinto Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ reikalavimus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-928, 2021-07-29, paskelbta TAR 2021-07-29, i. k. 2021-16736

 

24.21. reguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams iki pirmos šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo, (jeigu nepriklausomas šilumos gamintojas, kuris nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo arba eksploatacijos pradžios nebuvo reguliuojamas arba buvo reguliuojamas, tačiau Tarybos nutarimu tokiam nepriklausomam šilumos gamintojui nebuvo nustatyta šilumos bazinė kaina) derinamo turto vertė nesant pagrįstoms aplinkybėms, turi būti ne didesnė nei turto vertė, įvertinus sukauptą nusidėvėjimą nuo šilumos pirkimo-pardavimo sutarties su šilumos tiekėju pasirašymo (arba turto eksploatacijos pradžios), taikant Tarybos nustatytus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus;

Papildyta papunkčiu:

Nr. O3E-928, 2021-07-29, paskelbta TAR 2021-07-29, i. k. 2021-16736

 

24.3. skolinto kapitalo kaina skaičiuojama pagal Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“, principus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-928, 2021-07-29, paskelbta TAR 2021-07-29, i. k. 2021-16736

 

24.4. sąnaudos mokesčiams už turtą ir kitos mokesčių sąnaudos skaičiuojamos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais;

24.5. kitos investicijų pajamos ir investicijų įgyvendinimui būtinos išlaidos.

25. Su investicijos įgyvendinimu susijusios darbo užmokesčio sąnaudos gali būti priskiriamos konkrečia investicija sukuriamo turto vertei tik tuo atveju, jeigu šios sąnaudos nėra įtrauktos į reguliuojamų paslaugų (produkto) kainas.

26. Šilumos įmonei, Vandens įmonei pateikus derinti Tvarkos aprašo 6.1.1.1 papunktyje nurodytas investicijas, skirtas nenudėvėto ilgalaikio turto atnaujinimui, atnaujinamo (keičiamo) turto likutinė vertė negali būti priskirta reguliuojamų paslaugų (produkto) turto bazei.

27. Tais atvejais, kai turtas pripažįstamas netinkamu naudoti dėl nuo Šilumos įmonės, Vandens įmonės nepriklausančių priežasčių (force majeure) arba tokios investicijos finansinio vertinimo rodikliai atitinka Tvarkos aprašo VI skyriuje numatytas sąlygas ir investicija mažina reguliuojamų paslaugų (produkto) kainas esamiems vartotojams (įskaičiavus ir nenudėvėto turto likutinę vertę), nenudėvėta vertė gali būti priskirta reguliuojamų paslaugų (produktų) turto bazei.

28. Neteko galios nuo 2019-08-03.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

29. Šilumos tiekėjų atliktos ir nepriklausomų šilumos gamintojų apmokėtos investicijos nepriklausomiems šilumos gamintojams prijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų suprantamos kaip su Taryba suderintos investicijos įvykdymas ir papildomas derinimas, nustatytas šiame Tvarkos apraše, tokiai investicijai neprivalomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

30. Naujų šilumos vartotojų prijungimo prie centralizuoto šilumos tinklo specialiųjų planų centralizuoto šilumos tiekimo zonose investicijos, šilumos tiekėjų atliktos ir nepriklausomų šilumos gamintojų apmokėtos investicijos nepriklausomiems šilumos gamintojams prijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų bei investicijos vartotojų lėšomis įrengtiems bendrai naudojamiems energetikos objektams, skirtiems šilumai perduoti, išpirkti (investicijos atliktos vadovaujantis Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų energetikos objektų, skirtų šilumai perduoti, išpirkimo ar eksploatavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-213 „Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų energetikos objektų, skirtų šilumai perduoti, išpirkimo ar eksploatavimo aprašo patvirtinimo“) yra derinamos, įskaitant ir atvejus, kai minėtos investicijos dar nėra suderintuose savivaldybių tarybų investicijų planuose.

31. Naujų vartotojų ir abonentų prijungimo prie centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijose ir aglomeracijose, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų atliktos investicijos yra derinamos, kai minėtos investicijos atitinka savivaldybių tarybų patvirtintuose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planuose ir Vandens įmonių veiklos planuose.

32. Šilumos įmonių, Vandens įmonių Tarybai teikiamos derinti investicijos ir teikiamos derinti faktinės investicijos turi būti su savivaldybių tarybomis suderinto investicijų plano dalis, Vandens įmonių veiklos plano dalis (išskyrus Tvarkos aprašo 30 punkte paminėtas išimtis). Jei su savivaldybės taryba suderintos investicijos, kurios suma viršija ribinę sumą 3 kartus, vertė po viešųjų pirkimų procedūros (ar atlikus statybą ūkio būdu) padidėjo daugiau kaip 10 proc., tokia padidėjusi investicija turi būti iš naujo suderinta su savivaldybės taryba ir Taryba. Jei Tarybai teikiamos derinti investicijos darbų apimtys, finansavimo šaltiniai ir sudėtis skiriasi nuo su savivaldybės taryba suderintos investicijos darbų apimčių, finansavimo šaltinių ir sudėties ir dėl to pasikeičia investicinio projekto esminės charakteristikos (tikslai, uždaviniai, bendrieji rodikliai), šilumos tiekėjas, Vandens įmonė turi tokią investiciją (su pasikeitusia darbų sudėtimi ir apimtimi) pakartotinai suderinti su savivaldybės taryba ir Taryba. Jeigu faktiškai įvykdytos investicijos vertė yra mažesnė už investicijos vertę, nustatytą su Taryba derinant investiciją, arba yra iki dešimt procentų didesnė su Taryba suderintos investicijos vertės, laikoma, jog investicijos pakartotinai derinti su Taryba nereikia,  pateikiant Tarybai tai pagrindžiančius dokumentus (paaiškinimas laisva forma, viešųjų pirkimų dokumentai, sudarytos sutartys, sąskaitos faktūros ar kt.) (dokumentai teikiami tik tuo atveju, kai investicijos vertė viršija Tvarkos aprašo 6.1.1.2 papunktyje numatytą ribinę sumą).

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

Nr. O3E-1156, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24558

 

33. Šilumos įmonės, Vandens įmonės investicijas, finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis, gali teikti derinti nelaukiant, kol bus teikiami artimiausi reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo dokumentai.

34. Jei Šilumos įmonės, Vandens įmonės teikiamų Tarybai suderinti investicijų įgyvendinimas trunka ilgiau kaip metus, tokių investicijų duomenys pateikiami už visą investiciją iš karto, neskaidant jos vertės į atskiras dalis, ir Taryba sprendžia dėl visos investicijos, nepriklausomai nuo jos įgyvendinimo laikotarpio, derinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

Nr. O3E-1156, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24558

 

35. Tvarkos aprašo 39 punkte nurodytos ES struktūrinių fondų lėšomis nefinansuojamos Šilumos įmonių investicijos, kurių suderinimui Taryboje neteikiamas investicijų įgyvendinimo alternatyvų įvertinimas, teikiamos Tarybai derinti tik šias investicijas įgyvendinus.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

36. Šilumos įmonių vykdomos investicijos pagal pirminę investicijos paskirtį skirstomos į tipus:

36.1. investicijos, atliekamos Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje nustatytiems energetikos prioritetams įgyvendinti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą priemonių įgyvendinimo planą, Nacionalinei šilumos ūkio plėtros programai įgyvendinti, saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti, investicijos, kurios galiojančiuose teisės aktuose yra nurodytos kaip privalomos atlikti Šilumos įmonėms;

36.2. investicijos į sistemų plėtrą (įskaitant naujų vartotojų ar gamintojų prijungimą);

36.3. investicijos esamos sistemos atnaujinimui;

36.4. investicijos esamos sistemos modernizacijai;

36.5. kitos reguliuojamai veiklai vykdyti būtinos investicijos.

37. Vandens įmonių vykdomos investicijos pagal pirminę investicijos paskirtį skirstomos į tipus:

37.1. investicijos, atliekamos Vandenų srities plėtros programoje nustatytiems tikslams įgyvendinti pagal Vandenų srities plėtros programos įgyvendinimo veiksmų planą, kaip privalomos vandens įmonėms infrastruktūros plėtrai, renovacijai, saugumui ir patikimumui užtikrinti, vartotojų ir abonentų prijungimui prie centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, atitinkančios aplinkos apsaugos, sveikatos apsaugos reikalavimus;

37.2. investicijos į infrastruktūros plėtrą (įskaitant naujų vartotojų ir (ar) abonentų prijungimą);

37.3. investicijos esamos infrastruktūros renovacijai;

37.4. investicijos esamos sistemos modernizacijai;

Papildyta papunkčiu:

Nr. O3E-928, 2021-07-29, paskelbta TAR 2021-07-29, i. k. 2021-16736

 

37.5. kitos reguliuojamai veiklai vykdyti būtinos investicijos.

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. O3E-928, 2021-07-29, paskelbta TAR 2021-07-29, i. k. 2021-16736

 

38. Investicijos skirstomos į efektyvias ir neefektyvias:

38.1. efektyvios Šilumos įmonių investicijos yra tokios, kurios tenkina Tvarkos aprašo 1 priedo lentelės 3 eilutėje nurodytus kriterijus;

38.2. efektyvios Vandens įmonių investicijos yra tokios, kurios tenkina Tvarkos aprašo 1 priedo lentelės 2 eilutėje esančius kriterijus;

38.3. neefektyvios investicijos yra tokios, kurios netenkina Tvarkos aprašo 38.1 ir 38.2 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

39. Neefektyvios investicijos turi būti pagrįstos atitinkamais teisės aktais, kompetentingų institucijų (AAA, AAD, VMVT ir kitų kompetentingų institucijų) dokumentais ir (arba) pačių Šilumos įmonių, Vandens įmonių. Neefektyvios investicijos gali būti:

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

39.1. Šilumos įmonių investicijos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą priemonių įgyvendinimo planą Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje nustatytiems energetikos prioritetams įgyvendinti;

39.2. Vandens įmonių investicijos, atliekamos Vandenų srities plėtros programoje nustatytiems tikslams įgyvendinti pagal Vandenų srities plėtros programos įgyvendinimo veiksmų planą, kaip privalomos vandens įmonėms infrastruktūros plėtrai, renovacijai, saugumui ir patikimumui užtikrinti, vartotojų ir abonentų prijungimui prie centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, atitinkančios aplinkos apsaugos, sveikatos apsaugos reikalavimus;

39.3. Nacionalinei šilumos ūkio plėtros programai įgyvendinti, paminėtos galiojančiuose teisės aktuose, kaip privalomos atlikti Šilumos įmonėms, skirtos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytiems aplinkos apsaugos reikalavimams įgyvendinti dideliems kurą deginantiems įrenginiams, skirtos Šilumos įmonių esamų sistemų atnaujinimui, sistemų saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti, naujų šilumos vartotojų prijungimui specialiųjų planų centralizuoto šilumos tiekimo zonose, sistemų modernizacijai esant būtinybei sistemą atnaujinti;

39.4. Kitos neefektyvios strateginės svarbos investicijos, kurių būtinumą Šilumos įmonė, Vandens įmonė įrodo Tarybai, teikdama investiciją pagrindžiančią informaciją Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

VI SKYRIUS

FINANSINIS INVESTICIJŲ PAGRINDIMAS

 

40. Investicijos vertinamos pagal investicijų projekte numatytus rodiklius (atskirai nuo kitos įmonės veiklos).

41. Finansinė investicijos analizė įvertina pajamas ir išlaidas per projekto ataskaitinį laikotarpį, parodo investicijos finansinį gyvybingumą. Finansinei investicijos analizei pagal Tvarkos aprašo 6 priedą parengiama investicijos pinigų srautų prognozė ir suskaičiuojami finansiniai rodikliai: finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) ir finansinė vidinė grąžos norma (FVGN).

42. Atliekant investicijų finansinę analizę:

42.1. investicijos, pajamos ir išlaidos vertinamos be infliacijos poveikio.

42.2. Tvarkos aprašo 1 priedo lentelės 2, 3 ir 4 eilutėse nurodytų Šilumos įmonių, Vandens įmonių investicijų, planuojamų finansuoti iš ES struktūrinių fondų, dotacijų ir subsidijų ir joms prilygintų lėšų, pradinės investicijos dydis nustatomas įvertinant (atimant) Tarybos suskaičiuotą ES fondų, dotacijų ir subsidijų ir joms prilygintų lėšų minimalią dalį, kuriai esant, šių investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė yra didesnė už nulį ir investicijų poveikis Šilumos įmonių šilumos kainai ar Vandens įmonių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainai yra mažinantis. Nurodytų Šilumos įmonių, Vandens įmonių investicijų derinimo nutarimuose įrašoma pastaba, kad investicijos derinamos su sąlyga, kad investicijos finansavimo struktūroje investicijos bus finansuojamos ES struktūrinių fondų, dotacijų ir subsidijų ir joms prilygintų lėšų suma, kuri nebus mažesnė už Tarybos suskaičiuotą ES struktūrinių fondų, dotacijų ir subsidijų ir joms prilygintų lėšų minimalią dalį. Nurodytų Šilumos įmonių, Vandens įmonių investicijų derinimo nutarimuose taip pat įrašoma pastaba, kad investicijos derinamos su sąlyga, kad investicijos finansavimo struktūroje naudojamos paskolos palūkanos bus lygios arba mažesnės už palūkanas, kurios nurodytos investicijos pagrindime, o likę paskolos duomenys bus tokie, kokie buvo nurodyti investicijos pagrindime;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

42.3. visos prielaidos vertinamos ir skaičiavimai atliekami projekto ataskaitiniam laikotarpiui.

43. Skaičiuojant Šilumos įmonių, Vandens įmonių investicijų finansinius ir ekonominius rodiklius, pinigų vertė laike nustatoma, taikant diskonto normą:

43.1. Finansinių rodiklių vertinimo atveju, pagal formulę:

 

k = Re × WE

 

kur:

k – diskonto norma, proc.

Re – nuosavo kapitalo grąža, proc.

WE – nuosavas kapitalas, vieneto dalimis, atitinkantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodikoje, patvirtintoje Tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“, nustatytą optimalią nuosavo kapitalo dalį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-928, 2021-07-29, paskelbta TAR 2021-07-29, i. k. 2021-16736

 

43.2. Ekonominių rodiklių vertinimo atveju, diskonto norma yra lygi Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintai ir viešai skelbiamai socialinei diskonto normai, jei tokia norma nenustatyta, taikoma 5 proc. diskonto norma.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-188, 2019-06-11, paskelbta TAR 2019-06-11, i. k. 2019-09445

 

44. Finansinė investicijų grynoji dabartinė vertė (FGDV) parodo investicijos naudą, skaičiuojant šios dienos pinigų verte. Finansinė grynoji dabartinė vertė skaičiuojama sudedant diskontuotą pinigų srautą per projekto ataskaitinį laikotarpį, įskaitant pradinės investicijos dydį pagal formulę:

 

kur

CF – pinigų srautas atitinkamais metais, įskaitant pradinės investicijos dydį;

k – diskonto norma, proc.;

t – projekto ataskaitinio laikotarpio metai.

45. Finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) – tai diskonto norma, kai investicijų pajamos yra lygios investicijos išmokoms, t. y. FGDV = 0. Finansinė vidinė grąžos norma skaičiuojama pagal formulę:

kur

CF – pinigų srautas atitinkamais metais, įskaitant pradinės investicijos dydį;

t – projekto ataskaitinio laikotarpio metai.

46. Efektyvių investicijų, kurios generuoja pajamas, finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) turi būti didesnė arba lygi nuliui, o finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) – ne mažesnė kaip Šilumos įmonei, Vandens įmonei nustatyta kapitalo grąžos norma.

47. Finansinis investicijų pagrindimas teikiamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 1 priedu.

471. Su energetikos inovacijų, atitinkančių Bandomosios aplinkos apraše inovacijai nustatytus kriterijus, diegimu susijęs investicinis projektas, kuris pretenduoja į dalies investicinių išlaidų finansavimą iš papildomos šilumos kainos dedamosios energetikos inovacijoms, tam kad pagrįsti poreikį dalį investicinių išlaidų finansuoti iš papildomos šilumos kainos dedamosios energetikos inovacijoms, turi atitikti šiuos reikalavimus:

471.1. Investicinio projekto finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) be iš papildomos šilumos kainos dedamosios energetikos inovacijoms finansuotos investicinių išlaidų dalies turi būti neigiama, o finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) – mažesnė, nei šilumos įmonei nustatyta kapitalo grąžos norma.

471.2. Investicinio projekto finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV), su iš papildomos šilumos kainos dedamosios energetikos inovacijoms finansuota investicinių išlaidų dalimi turi būti didesnė arba lygi nuliui, o finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) – ne mažesnė, nei šilumos įmonei nustatyta kapitalo grąžos norma.

471.3. Investicinio projekto investicijų nauda (IN) su papildomos šilumos kainos dedamosios energetikos inovacijoms finansuota investicinių išlaidų dalimi, turi būti didesnė arba lygi nuliui. IN gali būti mažesnė už nulį, jeigu investicija tenkina sąlygą:

 

 

 

 

Bn – investicijos nauda vartotojams investicijos ataskaitinio laikotarpio metais n, Eur;

k – diskonto norma, proc.;

n – Šilumos įmonių investicijos ataskaitinis laikotarpis.

 

Šilumos įmonių investicijų galimos naudos:

a) šilumos tiekimo saugumo lygio padidinimas, vertinamas kaip potencialių nuostolių vartotojams sumažinimas per investicijos ataskaitinį laikotarpį, kai dėl investicijos neįgyvendinimo būtų sutrikęs ar nutrauktas šilumos tiekimas;

b) Šilumos vartotojų sąnaudų šilumai pirkti sumažėjimas;

c) Šilumos įmonių išlaidų sumažėjimas;

d) Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas;

e) Metano (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas;

f) Oro taršos sumažėjimas (aplinką teršiančių junginių, tokių kaip SO2, NOx, KD kiekio sumažėjimas).

g) Šilumos įmonės gali nurodyti kitą naudą ją tinkamai pagrindžiant.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-928, 2021-07-29, paskelbta TAR 2021-07-29, i. k. 2021-16736

 

VII SKYRIUS

EKONOMINIS INVESTICIJŲ PAGRINDIMAS

 

48. Ekonominis investicijų įvertinimas atliekamas skaičiuojant investicijų įtaką reguliuojamoms paslaugų (produkto) kainoms bei skaičiuojant investicijos naudą šilumos vartotojams, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojams ir abonentams ir Šilumos įmonei, Vandens įmonei (IN). Ekonominis vertinimas teikiamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 1 priedu.

49. Taryba įvertina Šilumos įmonės, Vandens įmonės investiciniame projekte atliktą investicijos įtakos reguliuojamoms paslaugų (produkto) kainoms skaičiavimą per visą investicijų sukurtos infrastruktūros numatyto eksploatacijos (nusidėvėjimo) laikotarpį. Investicijų įtaka kainai apskaičiuojama vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

Nr. O3E-928, 2021-07-29, paskelbta TAR 2021-07-29, i. k. 2021-16736

 

50. Šilumos įmonės investicijų, kurių įgyvendinimui viešųjų pirkimų procedūra neatlikta, suma vertinama pagal valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro registruotas rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo ar pagal kitus informacijos šaltinius.

51. Taryba, vertindama jai pateiktas derinti faktiškai atliktas investicijas, atsižvelgia į investicijoms įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka surengtų viešųjų pirkimų rezultatus. Taryba, esant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 105 straipsnyje nurodytoms aplinkybėms, į viešųjų pirkimų rezultatus neatsižvelgia ir faktiškai atliktų investicijų sumą vertina pagal investicijų projekto rengimo momentu įgyvendintus analogiškus ar panašius investicijų projektus bei pagal kitus informacijos šaltinius.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

VIII SKYRIUS

INVESTICIJŲ SUDERINIMo reikalavimai

 

52. Išnagrinėjusi Šilumos įmonės, Vandens įmonės prašymą ir įvertinusi pateiktą derinti investiciją, Taryba priima sprendimą dėl investicijų derinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

53. Pateiktą prašymą derinti investiciją Taryba išnagrinėja ir sprendimą priima per 30 darbo dienų, jei pateiktas prašymas atitinka šio Tvarkos aprašo III, IV ir VIII skyriuose nustatytus reikalavimus, išskyrus Šilumos įmonės, Vandens įmonės prašymus pakartotinai derinti su Taryba jau suderintas investicijas, kurių vertė pasikeitė atlikus viešųjų pirkimų procedūras ar atlikus statybą ūkio būdu. Tokias investicijas Taryba išnagrinėja ir sprendimą priima per 20 darbo dienų, jei pateiktas prašymas apima tik pakartotinai teikiamas derinti su Taryba jau suderintas investicijas, kurių vertė pasikeitė atlikus viešųjų pirkimų procedūras (įskaitant atvejus, kai statyba vykdoma ūkio būdu), ir atitinka šio Tvarkos aprašo III, IV ir VIII skyriuose nustatytus reikalavimus. Taryba, gavusi prašymą derinti investiciją, esant poreikiui atlikti patikrinimą vietoje, prieš 5 darbo dienas informuoja Šilumos įmonę, Vandens įmonę (tuo atveju, jeigu investicijos projektas ar jo dalis yra energetikos objektas ar energetikos įrenginys, ar vartotojo energetikos įrenginys) apie atvykimą patikrinti į vietą. Jeigu pateikiami papildomi arba patikslinti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo papildomų arba patikslintų dokumentų gavimo dienos. Šilumos įmonės, Vandens įmonės prašymus derinti investicijas Taryba nagrinėja ir sprendimą priima dėl prašymuose pateiktų ataskaitinio laikotarpio ir planuojamų ateinančių metų investicijų (išskyrus investicijas vykdomas ES struktūrinių fondų lėšomis) derinimo vienu metu vieną kartą per metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

Nr. O3E-1156, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24558

 

54. Taryboje įregistruoto prašymo nagrinėjimo metu Šilumos įmonei, Vandens įmonei keičiant (papildant) prašymo turinį, arba esant poreikiui gautos nepriklausomų ekspertų ar kitų institucijų išvados, prašymo nagrinėjimo Taryboje pradžios data laikoma paskutinio papildomos medžiagos įregistravimo Tarybos dokumentų valdymo sistemoje diena. Taryba turi teisę pareikalauti iš Šilumos įmonės, Vandens įmonės papildomų duomenų arba skirti nepriklausomą ekspertizę ir kreiptis į kitas institucijas dėl išvadų, kurių reikia sprendimui priimti. Jei Šilumos įmonė, Vandens įmonė Tarybai nepateikia papildomų duomenų arba nesudaro sąlygų paskirtiems nepriklausomiems ekspertams ar kitoms institucijoms atlikti Tarybos užduočių, prašymo nagrinėjimas Tarybos sprendimu gali būti nutrauktas.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

55. Neteko galios nuo 2019-08-03.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

56. Neteko galios nuo 2019-08-03.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

57. Jeigu prašymą pateikusios Šilumos įmonės, Vandens įmonės dokumentai ir (ar) investicijų projektas neatitinka Tvarkos Aprašo III–VII skyriuose nustatytų reikalavimų, Taryba nurodo įmonei klaidas ir, atsižvelgdama į nustatytas klaidas ar trūkumus, nustato protingą terminą jiems pašalinti. Jeigu įmonė per nustatytą terminą klaidų ištaisyti negali, ji apie tai informuoja Tarybą ir nurodo objektyvias priežastis. Atsižvelgdama į Šilumos įmonės ar Vandens įmonės nurodytas priežastis ir įvertinusi aplinkybes, Taryba, įmonės prašymu, terminą gali pratęsti.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

58. Taryba suderina Šilumos įmonės, Vandens įmonės investicijas, atsižvelgdama į investicijų vertinimo kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 1 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

59. Jei Tarybai pateikta derinti investicija neatitinka Tvarkos aprašo 1 priede nurodytų kriterijų, tuomet investicija gali būti derinama sumažinta verte, kuriai esant investicija atitinka Tvarkos aprašo 1 priede nurodytus kriterijus.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

60. Investicijų projektuose pateikti rodikliai įvertinami ir investicijų efektyvumas užtikrinamas nustatant reguliuojamas paslaugų (produkto) kainas pagal Šilumos įmonei, Vandens įmonei nustatomų kainų skaičiavimo metodikos nuostatas.

601. Investiciniam projektui į šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) neišskiriančius (nulinės emisijos) šilumos gamybos ir (arba) šilumos perdavimo įrenginius ir technologijas, geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo įrenginius ir technologijas, skiriamas 1 proc. investicijų grąžos priedas 5 metų laikotarpiui, jeigu projektas atitinka šias sąlygas:

601.1. investuojama į ŠESD dujų neišskiriančius (nulinės emisijos) šilumos gamybos ir (arba) šilumos perdavimo įrenginius ir technologijas (atliekinės šilumos surinkimo ir panaudojimo, saulės šviesos ir šilumos energiją naudojančių technologijų, šilumos siurblių, žemos temperatūros šildymo ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotai tiekiamos šilumos gamybai technologijas), geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo įrenginius ir technologijas;

601.2. ne mažiau 50 procentų investicinio projekto vertės sudaro ŠESD neišskiriantys (nulinės emisijos) šilumos gamybos ir (arba) šilumos perdavimo įrenginiai ir technologijos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo įrenginiai ir technologijos;

601.3. investiciniam projektui neskiriamos kitos Tarybos teisės aktuose nustatytos skatinimo priemonės;

601.4. investicinis projektas atitinka kitus Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-928, 2021-07-29, paskelbta TAR 2021-07-29, i. k. 2021-16736

 

61. Taryba kontroliuoja suderintų efektyvių investicijų įvykdymą, atsižvelgdama į Šilumos įmonės, Vandens įmonės su Taryba suderintus investicijų projektų rodiklius. Jei efektyvi investicija, kuri buvo suderinta su Taryba, nepasiekia derinimo metu nustatytų rodiklių ir dėl to pasikeičia esminiai investicijos vertinimo kriterijai, nurodyti Tvarkos aprašo 1 priede, kuriais Taryba vadovaudamasi priėmė sprendimą dėl investicijos suderinimo, derindama, nustatydama ar perskaičiuodama atitinkamo sektoriaus bazines kainas (kainų dedamąsias), Taryba įvertina Šilumos įmonės, Vandens įmonės įvykdytų investicijų efektyvumą, atsižvelgdama į Šilumos įmonės, Vandens įmonės su Taryba suderintus investicijų projektų rodiklius.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

62. Šilumos įmonės, Vandens įmonės kasmet iki spalio 1 d. pateikia metinį (t. y. tolesnių vienerių metų) Tarybai planuojamų pateikti derinti Tvarkos aprašo 6.1.1.1 papunktyje apibrėžtų investicijų sąrašą, pažymėdamos investicijas į turto, kurio naudingojo tarnavimo laikotarpis yra trumpesnis, nei Tarybos nustatyti arba su ja suderinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai, atnaujinimą. Jei Šilumos įmonei, Vandens įmonei planuojant investicijas į tam tikro turto atnaujinimą, įmonės turto apskaitoje atnaujinamas turto vienetas yra apskaitomas, kaip sudėtinė kito turto dalis, tuomet atnaujinamo turto likutinė vertė prilyginama turto atnaujinimo tikslais naujai įsigyto turto vertei, kuri liktų naujai įsigytam turtui ištarnavus tiek metų, kiek metų buvo eksploatuojamas senas naujai įsigytu turtu keičiamas turtas. Tarybai jau pateiktas investicijų sąrašas gali būti tikslinamas investicijomis, kurios atliktos likviduojant įvykusias avarijas.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

63. Lietuvos Respublikos juridiniai ir fiziniai asmenys gali susipažinti su Šilumos įmonių, Vandens įmonių Tarybai pateiktais prašymais derinti investiciją, jei šiai medžiagai netaikomi įstatymais ar kitais teisės aktais reglamentuoti viešo naudojimo apribojimai. Tarybos nutarimai ir Tarybos skyrių pažymos dėl investicijų derinimo ta apimtimi, kuria nurodomi konkretūs investicinių projektų planuojamų lėšų dydžiai, yra neviešos, kol pasibaigia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytos viešųjų pirkimų procedūros.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

64. Pasikeitus įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nuostatoms, reglamentuojančioms Šilumos įmonių, Vandens įmonių investicijų derinimą, vadovaujamasi naujų teisės aktų nuostatomis, kol bus pakeistas ar papildytas Tvarkos aprašas.

65. Derinant investicijas Tvarkos aprašo 1 priede nustatyti investicijų derinimo kriterijai taikomi tiek, kiek neprieštarauja galiojančių teisės aktų nuostatoms. Įstatinio kapitalo didinimo būdu reguliuojamoms Šilumos įmonėms, Vandens įmonėms akcininko į įmonės balansą perduotas ilgalaikis turtas ir savivaldybės įsigytas turtas, kuris Šilumos įmonei, Vandens įmonei savivaldybės perduotas valdyti nuomos pagrindu, panaudos ir patikėjimo teise ilgalaikis turtas, neatlygintinai kitų asmenų perduotas turtas, Tarybos vertinamas ir derinamas tokia pat tvarka kaip ir investicijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

Nr. O3E-1156, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24558

 

66. Visa informacija apie investicijas (taip pat ir investicijas pagrindžianti informacija bei investicijų projektai) Tarybai pateikiama elektronine forma per Tarybos Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą arba popierine forma arba (ir) elektroniniu formatu (tekstinė informacijos dalis – .docx, formatu, o informacijos lentelėse dalis – .xls formatu arba juos atitinkančiais formatais). Informacija elektroniniu formatu Tarybai teikiama el. paštu. Šilumos įmonių, Vandens įmonių teikiamoje informacijoje investicijoms pagrįsti piniginės vertės yra nurodomos be PVM.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

Nr. O3E-1156, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24558

 

67. Tarybos veiksmai ir neveikimas, susiję su Tvarkos aprašo laikymusi ir įgyvendinimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

68. Šilumos įmonės ir Vandens įmonės, pažeidusios Tvarkos aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_______________________

 

Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo

1 priedas

 

Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo kriterijai

 

Eil. Nr.

Investicijos

Finansinis investicijos pagrindimas

Ekonominis investicijos vertinimas

Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV)

Finansinė vidinė grąžos norma (FVGN)

Įmonės finansinio pajėgumo įvertinimas

Investicijos nauda (IN)**

Įtaka reguliuojamoms kainoms

Kiti socialiniai-ekonominiai ir sistemos saugumo aspektai

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Investicijos, skirtos pagal Vyriausybės patvirtintą priemonių įgyvendinimo planą Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje nustatytiems energetikos prioritetams įgyvendinti, Nacionalinei šilumos ūkio plėtros programai įgyvendinti, paminėtos galiojančiuose teisės aktuose, kaip privalomos atlikti šilumos tiekėjams, nepriklausomiems šilumos gamintojams, sistemų saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti bei esamos sistemos atnaujinimui, šilumos vartotojų prijungimui

Apskaičiuojama ir nurodoma investicijos FGDV.*

Apskaičiuojama ir nurodoma investicijos FVGN.*

Įmonės finansinis pajėgumas turi būti pakankamas.

Apskaičiuojama investicijos nauda šilumos vartotojams ir šilumos įmonei (IN)**.

Įvertinama ir nurodoma įtaka reguliuojamoms kainoms.

Nurodoma socialinė-ekonominė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda.

2.

Investicijos, skirtos įgyvendinti Vandenų srities plėtros programoje nustatytiems tikslams įgyvendinti pagal Vandenų srities plėtros programos įgyvendinimo veiksmų planą ir kituose teisės aktuose paminėtos, kaip privalomos vandens įmonėms infrastruktūros plėtrai, renovacijai, saugumui ir patikimumui užtikrinti, vartotojų ir abonentų prijungimui prie centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, atitinkančios aplinkos apsaugos, sveikatos apsaugos reikalavimus.

Apskaičiuojama ir nurodoma investicijos FGDV.*

Apskaičiuojama ir nurodoma investicijos FVGN.*

Įmonės finansinis pajėgumas turi būti pakankamas.

Apskaičiuojama investicijos nauda geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojams ir abonentams ir vandens įmonei (IN)**.

Įvertinama ir nurodoma įtaka reguliuojamoms kainoms.

Nurodoma socialinė-ekonominė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda.

3.

Investicijos, skirtos šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų plėtrai, naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo vartotojų ir abonentų prijungimui (neapima naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo vartotojų ir abonentų prijungimo centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo zonose investicijų).

FGDV turi būti didesnė arba lygi nuliui***.

FVGN turi būti ne mažesnė kaip atitinkamo sektoriaus įmonei nustatyta kapitalo grąžos norma***.

Įmonės finansinis pajėgumas turi būti pakankamas.

Apskaičiuojama investicijos nauda šilumos vartotojams, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojams ir abonentams ir šilumos įmonei, vandens įmonei (IN)**.

Neturi didinti kainos esamiems vartotojams.

Nevertinama.

4.

Investicijos, skirtos esamų šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų efektyvumo didinimui modernizuojant sistemas.

FGDV turi būti didesnė arba lygi nuliui***.

FVGN turi būti ne mažesnė kaip atitinkamo sektoriaus įmonei nustatyta kapitalo grąžos norma***.

Įmonės finansinis pajėgumas turi būti pakankamas.

Apskaičiuojama investicijos nauda šilumos vartotojams, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojams ir abonentams ir šilumos įmonei, vandens įmonei (IN)**.

Neturi didinti kainos esamiems vartotojams.

Nurodoma socialinė-ekonominė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda.

5.

Reguliuojamų NŠG, kurie neužtikrina šilumos generavimo šaltinių galios rezervo, investicijos.

Nevertinama.

Nevertinama.

Nevertinama.

Apskaičiuojama investicijos nauda šilumos vartotojams ir šilumos įmonei (IN)**

Neturi didinti kainos esamiems šilumos vartotojams.

Nevertinama.

6.

Su energetikos inovacijų, atitinkančių Bandomosios aplinkos apraše inovacijai nustatytus kriterijus, diegimu susiję investiciniai projektai, kurie pretenduoja į dalies investicinių išlaidų finansavimą  iš reguliuojamų šilumos kainų.

 

FGDV be iš reguliuojamų šilumos kainų finansuotos investicinių išlaidų dalies turi būti neigiama

 

FGDV su iš reguliuojamų šilumos kainų finansuota investicinių išlaidų dalimi turi būti didesnė arba lygi nuliui.

 

FVGN be iš reguliuojamų šilumos kainų finansuotos investicinių išlaidų dalies turi būti mažesnė, nei šilumos įmonei nustatyta kapitalo grąžos norma.

 

FVGN su iš reguliuojamų šilumos kainų finansuota investicinių išlaidų dalimi turi būti ne mažesnė, nei šilumos įmonei nustatyta kapitalo grąžos norma.

Įmonės finansinis pajėgumas turi būti pakankamas.

(IN)** su iš reguliuojamų šilumos kainų finansuota investicinių išlaidų dalimi turi būti didesnė arba lygi nuliui****.

Įvertinama ir nurodoma įtaka reguliuojamoms kainoms.

Nurodoma socialinė-ekonominė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda.

* Netaikoma Šilumos įmonių, Vandens įmonių investicijoms, kurios paminėtos Tvarkos aprašo 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.2 papunkčiuose.

** Skaičiuojama 471 punkte nurodytoms investicijoms. 471 punkte nenurodytoms investicijoms skaičiuojama tik tuo atveju, kai investicijos derinimo metu reikia nuspręsti ar derinti investiciją ar investicijos alternatyvą. Derinama ta investicija ar investicijos alternatyva, kurios IN yra didesnis.

*** Netaikoma Šilumos įmonių, Vandens įmonių investicijoms, kurios paminėtos Tvarkos aprašo 6.1.2 papunktyje.

**** IN gali būti mažesnė už nulį tik Tvarkos aprašo 471.3 papunktyje nurodytu atveju.

Priedo pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

Nr. O3E-928, 2021-07-29, paskelbta TAR 2021-07-29, i. k. 2021-16736

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

SVI vertinimo ir derinimo tvarkos projektas (silumos 2-3 priedai) pagal nutarimą Nr. O3E-1156

Priedo pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

Nr. O3E-1156, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24558

 

SVI vertinimo ir derinimo tvarkos projektas (vandens 4-5 priedai) pagal nutarimą Nr. O3E-1156

Priedo pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

Nr. O3E-1156, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24558

 

SVI vertinimo ir derinimo tvarkos projektas (6 priedas) pagal nutarimą Nr. O3E-303

Priedo pakeitimai:

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3E-188, 2019-06-11, paskelbta TAR 2019-06-11, i. k. 2019-09445

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas

Nr. O3E-303, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12795

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas

Nr. O3E-1156, 2020-11-20, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24558

Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas

Nr. O3E-928, 2021-07-29, paskelbta TAR 2021-07-29, i. k. 2021-16736

Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo