Suvestinė redakcija nuo 2017-11-04 iki 2019-09-18

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-01-08, i. k. 2016-00456

 

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL  TECHNINIŲ PERSPĖJIMO SISTEMOS PRIEMONIŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. sausio 8 d. Nr. 1-3

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 12 straipsnio 5 dalies 6 punktu:

1. T v i r t i n u Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo  tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos  direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. 1-193 „Dėl Perspėjimo sistemos priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                                                                    Remigijus Baniulis

 

 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2016 m. sausio 8 d.

įsakymu Nr. 1-3

 

 

TECHNINIŲ PERSPĖJIMO SISTEMOS PRIEMONIŲ PRIEŽIŪROS

ORGANIZAVIMO TVARKOS

APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigos ir ūkio subjektams perspėti naudojamų techninių perspėjimo sirenomis sistemos (toliau – PSS), gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistemos (toliau – GPIS), garsinių avarinio signalizavimo sistemų priemonių priežiūros organizavimo tvarką, PSS patikrinimą, kai įjungiamos sirenos, GPIS patikrinimą, taip pat šioje veikloje dalyvaujančių fizinių ir juridinių asmenų atsakomybę.

2.    Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) yra atsakingas už techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros vykdymo ir šių sistemų parengties kontrolę valstybės lygiu.

3.    Savivaldybių administracijų direktoriai yra atsakingi už techninių perspėjimo sistemos priemonių, esančių savivaldybės teritorijoje, priežiūros organizavimą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento nustatyta tvarka, šių priemonių techninę būklę ir apskaitą savivaldybės lygiu.

4.  Veiklos vykdytojų, kurie valdo pavojinguosius objektus, ūkio subjektų, kurie valdo hidrotechnikos statinius, ir valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Sąrašo subjektai) vadovai yra atsakingi už techninių PSS priemonių, įrengtų galimos taršos, pavojaus ar užtvindymo zonoje, priežiūros organizavimą, naudojimą ir techninę būklę. Techninių PSS priemonių priežiūros organizavimo ir naudojimo tvarka privalo būti suderinta su savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu.

5.    Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų, kurių valdomuose, naudojamuose ar disponuojamuose pastatuose arba ant šių pastatų yra įrengiamos techninės PSS priemonės, vadovai yra atsakingi už šių priemonių fizinę saugą, o savivaldybių administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo – už šių priemonių naudojimo ir priežiūros organizavimą.

6.    Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūrą sudaro:

6.1. kasdienis patikrinimas;

6.2. kasdienė techninė priežiūra;

6.3. periodinė techninė priežiūra;

6.4. periodinis patikrinimas;

6.5. remontas;

6.6. priemonių pakeitimas, modernizavimas, perkėlimas.

7.    Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuos apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

TECHNINIŲ PSS PRIEMONIŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

 

8.    Techninių PSS priemonių priežiūros darbus, išskyrus kasdienius ir periodinius patikrinimus, atlieka fiziniai ar juridiniai asmenys pagal sutartis, sudarytas su savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu ar Sąrašo subjektų vadovais.

9.    Atskirų techninių PSS priemonių priežiūrą gali atlikti ir savivaldybių administracijų darbuotojai, paskirti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, arba savivaldybių įstaigų ar ūkio subjektų darbuotojai, paskirti šių įstaigų ar ūkio subjektų vadovų.

10.  Priežiūros darbus kontroliuoja savivaldybių administracijų darbuotojai, atsakingi už civilinę saugą savivaldybėje (toliau – savivaldybių CS darbuotojai) ir Sąrašo subjektų vadovai ar jų įgalioti asmenys.

11.  Techninių PSS priemonių priežiūra atliekama vadovaujantis šių priemonių priežiūros ir naudojimo dokumentacijos reikalavimais, Aprašu ir kitais reikalavimais, susijusiais su techninių PSS priemonių priežiūra.

12Techninių PSS priemonių, išskyrus sirenas, periodinė techninė priežiūra ir periodiniai patikrinimai atliekami kiekvieną mėnesį pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento sudarytą grafiką (toliau – grafikas).

13.  Sirenų periodinė techninė priežiūra, apimanti ir vizualinę apžiūrą, atliekama du kartus per metus (pavasarį ir rudenį). Šios techninės priežiūros metu sirenos gali būti įjungiamos po vieną ir ne ilgiau kaip 10 sekundžių. Sirenų periodinės techninės priežiūros darbų laiką suderina su savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu fiziniai ar juridiniai asmenys, atliekantys techninių PSS priemonių priežiūrą.

14.  Periodinės techninės priežiūros darbai, kuriems atlikti reikia daugiau kaip vienos darbo dienos, paskirstomi taip, kad paskutiniai priežiūros darbai būtų baigti grafike nurodytą dieną.

15Už PSS įjungimą yra atsakingi savivaldybių administracijų direktorių paskirti savivaldybių administracijų darbuotojai arba savivaldybių administracijų direktorių sprendimu, suderintu su apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų (toliau – APGV) ir jų struktūrinių padalinių, kitų civilinės saugos sistemos subjektų vadovais, šių vadovų įgalioti struktūriniai padaliniai ar darbuotojai (toliau – asmenys, atsakingi už PSS įjungimą).

16Techninių PSS priemonių priežiūros darbus atliekantys fiziniai ar juridiniai asmenys apie darbų pradžią, pabaigą ir PSS būklę ir parengtį informuoja savivaldybių CS darbuotojus ir asmenis, atsakingus už PSS įjungimą.

17.  Atlikta techninių PSS priemonių periodinė techninė priežiūra, periodiniai patikrinimai ir šios sistemos techninė būklė fiksuojami Perspėjimo sistemos būklės, gautos informacijos bei nurodymų ir atliktų veiksmų registravimo žurnale, kurį sudaro šios skiltys: eilės numeris; data, laikas; gautas nurodymas, informacija; atlikti veiksmai. Už šio žurnalo pildymą yra atsakingi savivaldybių CS darbuotojai.

18. Savivaldybių CS darbuotojai apie atliktus techninių PSS priemonių periodinės techninės priežiūros darbus, PSS būklę ir parengtį informuoja APGV Civilinės saugos skyrių (toliau – CS skyrius) darbuotojus, atsakingus už techninių PSS priemonių priežiūros organizavimą ir kontrolę, kurie ne vėliau kaip per vieną darbo dieną elektroniniu paštu informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Civilinės saugos valdybos darbuotoją, atsakingą už techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros vykdymo ir šių sistemų parengties kontrolę.

19.  Kasdienį techninių PSS priemonių patikrinimą atlieka asmenys, atsakingi už PSS įjungimą, pradėdami darbą ar budėjimą.

20.  Techninių PSS priemonių periodinį patikrinimą atlieka asmenys, atsakingi už PSS įjungimą, dalyvaujant savivaldybių CS darbuotojams ir techninių PSS priemonių priežiūrą atliekantiems fiziniams ar juridiniams asmenims. Šio patikrinimo metu sirenos neįjungiamos.

21.  Periodinis elektroninių sirenų patikrinimas tyliuoju testavimo režimu, jei tai leidžia programinė ir techninė įranga, atliekamas du kartus per mėnesį, pirmą ir trečią trečiadienį, 12. 00 val.

22. Sutrikus techninių PSS priemonių veikimui, asmenys, atsakingi už PSS įjungimą, nedelsdami informuoja savivaldybių CS darbuotojus ir techninių PSS priemonių priežiūrą atliekančius fizinius ar juridinius asmenis.

23. Fiziniai ar juridiniai asmenys, atliekantys techninių PSS priemonių priežiūrą, privalo techninių PSS priemonių veikimo sutrikimus šalinti nedelsdami, jei tai įmanoma, arba 8 p. nurodytose sutartyse numatytais terminais.

24.  Savivaldybių CS darbuotojai apie visus techninių PSS priemonių veikimo sutrikimus, techninės įrangos gedimus, šių sutrikimų ar gedimų priežastis, techninių PSS priemonių veikimo atkūrimą raštu informuoja APGV CS skyrių darbuotojus, atsakingus už techninių PSS priemonių priežiūros organizavimą ir kontrolę, o šie – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus (toliau – SKS) budinčios pamainos vyriausiąjį ar vyresnįjį specialistą ir darbuotoją, atsakingą už techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros vykdymo ir šių sistemų parengties kontrolę.

 

PSS patikrinimas, kai įjungiamos sirenos

 

25.  PSS patikrinimas, kai įjungiamos sirenos (toliau – PSS patikrinimas) yra atliekamas du kartus per metus, balandžio ir spalio mėnesio trečią trečiadienį, atlikus techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūrą. Informacija apie patikrinimą ir prireikus rekomendacijos, kurios leistų imtis priemonių, siekiant išvengti galimos žalos arba ją sušvelninti, perduodamos gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, kitus nacionalinių, regioninių ir vietinių programų transliuotojus. Šių patikrinimų metu gyventojai perspėjami ir informuojami taip pat ir trumpaisiais pranešimais per GPIS.

26.  PSS patikrinimas atliekamas iš anksto apie šį patikrinimą gyventojams pranešus per visuomenės informavimo priemones. Valstybės lygiu gyventojus apie PSS patikrinimą informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, savivaldybės lygiu – savivaldybių administracijos.

27.  PSS patikrinimą organizuoja ir jos veikimą kontroliuoja:

27.1.    valstybės lygiu – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas ir jam pavaldžios įstaigos;

27.2.    savivaldybės lygiu – savivaldybės CS darbuotojai.

28PSS patikrinimo dieną savivaldybių CS darbuotojai iki 10.00 val. informuoja APGV CS skyrių darbuotojus, atsakingus už techninių PSS priemonių priežiūros organizavimą ir kontrolę, apie pasirengimą atlikti PSS patikrinimą. Šie elektroniniu paštu arba faksu ne vėliau kaip iki 11.00 val. informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento SKS budinčios pamainos vyriausiąjį ar vyresnįjį specialistą, kuris telefonu informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento darbuotoją, atsakingą už techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros vykdymo ir šių sistemų parengties kontrolę.

29.  PSS patikrinimas atliekamas šia tvarka:

29.1.    11.52 val. įjungiamos centralizuoto ir vietinio valdymo sirenos, gyventojai perspėjami trumpaisiais pranešimais per GPIS;

29.2.    11.55 val. gyventojai informuojami apie PSS patikrinimą per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, kitus nacionalinių, regioninių ir vietinių programų transliuotojus, kaip nustatyta Aprašo 25 p.

30.  Savivaldybių CS darbuotojai pirminius PSS patikrinimo rezultatus  (kaip PSS  veikė, ar buvo veikimo sutrikimų) ne vėliau kaip iki 14.00 val.) pateikia APGV CS skyrių darbuotojams, atsakingiems už techninių PSS priemonių priežiūros organizavimą ir kontrolę, šie elektroniniu paštu arba faksu ne vėliau kaip iki 16.00 val. informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento SKS budinčios pamainos vyriausiąjį ar vyresnįjį specialistą.

31.  PSS patikrinimo rezultatai pateikiami užpildytoje Perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimo duomenų suvestinėje (1 priedas) ir Sirenomis perspėjamų gyventojų duomenų suvestinėje (2 priedas). Šias suvestines  savivaldybių CS darbuotojai užpildo ir per 3 darbo dienas pateikia APGV CS skyriams, kurie, atlikę atitinkamos apskrities savivaldybių PSS parengties analizę, per 2 darbo dienas elektroniniu paštu šią analizę kartu su suvestinėmis pateikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento CSV darbuotojui, atsakingam už techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros vykdymo ir šių sistemų parengties kontrolę.

 

Veiksmai, kai sirenos įjungiamos nesankcionuotai

 

32.  Asmenys, atsakingi už PSS įjungimą, gavę informaciją apie nesankcionuotą sirenų įjungimą, nedelsdami informuoja savivaldybės CS darbuotoją ir fizinius ar juridinius asmenis, atliekančius techninių PSS priemonių priežiūrą, savo tiesioginį viršininką ir Bendrąjį pagalbos centrą (toliau – BPC).

33.  Savivaldybių CS darbuotojai, gavę informaciją apie nesankcionuotą sirenų įjungimą, nedelsdami telefonu informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento SKS budinčios pamainos vyriausiąjį ar vyresnįjį specialistą, kuris telefonu informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento CSV darbuotoją, atsakingą už techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros vykdymo ir šių sistemų parengties kontrolę, APGV CS skyrių ir nedelsdamas organizuoja nesankcionuoto sirenų įjungimo priežasčių tyrimą.

34. Nesankcionuoto sirenų įjungimo tyrimą atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija, kuri per 5 darbo dienas nustato nesankcionuoto sirenų įjungimo aplinkybes, surašo Sirenų nesankcionuoto įjungimo tyrimo aktą ir pateikia jį tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui.

35. Sirenų nesankcionuoto įjungimo tyrimo akte pateikiama ši informacija: kas atliko tyrimą, įvykio aprašymas, atlikti veiksmai, įjungimo priežastys, priimti sprendimai, išvados.

36Savivaldybių CS darbuotojai savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą Sirenų nesankcionuoto įjungimo tyrimo akto kopiją nedelsdami išsiunčia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui ir APGV CS skyriui.

 

III SKYRIUS

TECHNINIŲ GPIS PRIEMONIŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

 

37.  Techninių GPIS priemonių priežiūrą, išskyrus kasdienius ir periodinius patikrinimus ir 38 p. nustatytą atvejį, atlieka juridiniai asmenys pagal sutartis, pasirašytas su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu. Tokią techninių GPIS priemonių priežiūrą juridiniai asmenys atlieka pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento parengtą GPIS techninės priežiūros darbų aprašą.

38.  Savivaldybėse įrengtos GPIS kompiuterizuotos darbo vietos priežiūrą vykdo savivaldybių administracijų direktorių įsakymais paskirti savivaldybių administracijų informacinių technologijų  (toliau – IT) specialistai.

39.       Kasdienis GPIS priemonių patikrinimas atliekamas tik priemonėms, esančioms Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, ir BPC. Šį patikrinimą atlieka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento SKS budinčios pamainos vyriausiasis ar vyresnysis specialistas ir BPC Vilniaus skyriaus budinčios pamainos vyresnysis specialistas, atsakingas už priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų operatyvaus valdymo funkcijų atlikimą, arba jaunesnysis specialistas, atliekantis budinčios pamainos vyresniojo specialisto funkcijas, pradėdami budėjimą. Kasdienis techninių GPIS priemonių patikrinimas atliekamas pagal GPIS naudotojo vadove nustatytą tvarką: konkretaus naudotojo vardu jungiamasi prie GPIS ir tikrinama, ar veikia pagrindiniai sistemos valdymo įrankiai.

40.       Jei iš BPC esančios GPIS darbo vietos prie GPIS prisijungti negalima, informuojamas BPC IT specialistas, atsakingas už tinklų priežiūrą, ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento SKS budinčios pamainos vyriausiasis ar vyresnysis specialistas.

41Jei nepavyksta prisijungti prie GPIS iš pagrindinės darbo vietos, esančios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, arba pati sistema tekstiniu pranešimu monitoriuje praneša apie problemą, arba gavus iš BPC informaciją, kad negalima prisijungti prie GPIS, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento SKS budinčios pamainos vyriausiasis ar vyresnysis specialistas nedelsdamas informuoja gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinės sistemos administratorių ir (ar) techninių GPIS priemonių priežiūrą atliekantį juridinį asmenį ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento CSV darbuotoją, atsakingą už techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros vykdymo ir šių sistemų parengties kontrolę.

42.  Kasdienio techninių GPIS priemonių, esančių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, patikrinimo rezultatai įrašomi į darbo žurnalą, patvirtintą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1-305 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Civilinės saugos valdybos Situacijų koordinavimo skyriaus darbo žurnalo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

43.  Periodinis techninių GPIS priemonių patikrinimas atliekamas tų priemonių, kurios yra savivaldybėse. Šį patikrinimą atlieka savivaldybių administracijų direktorių paskirti GPIS naudotojai vieną kartą per savaitę, nuo 9.00 val. iki 11.00 val., šiomis dienomis:

43.1. pirmadieniais – Vilniaus ir Telšių apskričių savivaldybėse;

43.2. antradieniais – Kauno ir Tauragės apskričių savivaldybėse;

43.3. trečiadieniais – Klaipėdos ir Utenos apskričių savivaldybėse;

43.4. ketvirtadieniais – Šiaulių ir Alytaus apskričių savivaldybėse;

43.5. penktadieniais – Panevėžio ir Marijampolės apskričių savivaldybėse.

44.       Periodinis techninių GPIS priemonių, esančių savivaldybėse, patikrinimas atliekamas iš GPIS naudotojo darbo vietos pagal GPIS naudotojo vadove nustatytą tvarką: pirmiausia prisijungiama prie saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo, paskui konkretaus naudotojo vardu jungiamasi prie GPIS ir tikrinama, ar veikia pagrindiniai sistemos valdymo įrankiai. Baigus patikrinimą, atsijungiama nuo GPIS, tada būtinai atsijungiama nuo saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo. GPIS patikrinimo rezultatus savivaldybių administracijų direktorių paskirti GPIS naudotojai įrašo į Perspėjimo sistemos būklės, gautos informacijos bei nurodymų ir atliktų veiksmų registravimo žurnalą.

45.       Jeigu GPIS naudotojui nepavyksta 3 kartus iš eilės prisijungti prie GPIS, jis privalo nedelsdamas informuoti savivaldybės administracijos IT specialistą, atsakingą už GPIS kompiuterizuotos darbo vietos priežiūrą. IT specialistui patvirtinus, kad prie saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo prisijungta, tačiau prisijungti prie GPIS negalima, informuojamas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento SKS budinčios pamainos vyriausiasis ar vyresnysis specialistas, kuris nedelsdamas informuoja gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinės sistemos administratorių ir (ar) techninių GPIS priemonių priežiūrą atliekantį juridinį asmenį, ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento CSV darbuotoją, atsakingą už techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimą ir kontrolę.

 

GPIS patikrinimas

 

46. GPIS patikrinimas atliekamas du kartus per metus balandžio ir spalio mėnesio trečią trečiadienį 11.52 val.  kartu su perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimu, kurio metu yra jungiamos sirenos.  Trumpasis perspėjimo pranešimas perduodamas gyventojams trimis kalbomis: 578 korinio transliavimo kanalu (toliau – kanalas) – lietuvių kalba, 525 kanalu – anglų kalba, 605 kanalu – rusų kalba, 4371 kanalu – lietuvių kalba, taip pat ir per internetą. Pranešimas kartojamas 5 kartus, pauzės tarp pranešimų trukmė – 1 min. GPIS patikrinimą atlieka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos SKS budinčios pamainos vyriausiasis ar vyresnysis specialistas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-391, 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17445

 

IV SKYRIUS

TECHNINIŲ GARSINIŲ AVARINIO SIGNALIZAVIMO SISTEMŲ PRIEMONIŲ PRIEŽIŪRA

 

47.       Techninių garsinių avarinio signalizavimo sistemų priemonių priežiūra vykdoma pagal šių sistemų techninės dokumentacijos reikalavimus ir šių sistemų diegėjų pateiktas priežiūros rekomendacijas civilinės saugos sistemos subjektų vadovų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

48.  Techninių PSS priemonių, kurių priežiūra finansuojama iš valstybės biudžeto, nurašymas dėl pripažinimo netinkamomis (negalimomis) naudoti ir likvidavimas privalo būti suderintas su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu.

49.  Asmenys, netinkamai atlikę arba organizavę ir kontroliavę techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūrą arba naudojimą, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

________________________

 

 

 

Techninių perspėjimo sistemos

priemonių priežiūros

organizavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimo duomenų suvestinės forma)

 

PERSPĖJIMO SIRENOMIS SISTEMOS PATIKRINIMO DUOMENŲ SUVESTINĖ

 

______________________

(data)

________________________

 

 

(sudarymo vieta)

 

 

Eil. Nr.

Apskritis,                                          savivaldybės

Sirenų skaičius (vnt.)

Įsijungė sirenų (vnt.)

Neįsijungė sirenų (vnt.)*

iš viso

tarp jų

savivaldybių centruose

kitose gyvenamosiose vietovėse

iš viso

tarp jų

savivaldybių centruose

kitose gyvenamosiose vietovėse

iš viso

tarp jų

savivaldybių centruose

kitose gyvenamosiose vietovėse

centralizuoto valdymo

vietinio valdymo

tarp jų

tarp jų

centralizuoto valdymo

vietinio valdymo

tarp jų

tarp jų

centralizuoto valdymo

vietinio valdymo

tarp jų

tarp jų

centralizuoto valdymo

vietinio valdymo

centralizuoto valdymo

vietinio valdymo

centralizuoto valdymo

vietinio valdymo

centralizuoto valdymo

vietinio valdymo

centralizuoto valdymo

vietinio valdymo

centralizuoto valdymo

vietinio valdymo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

Priežastys, dėl kurių neįsijungė sirenos, taip pat techninės ar kitos objektyvios priežastys, dėl kurių patikrinimo metu sirenos  negalėjo būti įjungiamos, pateikiamos atskirame aiškinamajame rašte. Šiame rašte nurodomos planuojamos šioms priežastims pašalinti priemonės ir  preliminarūs terminai

 

 

_________________________________________                                     ___________________________                                                                    ________________________________

(pareigos)                                                                                (parašas)                                                                                                           (vardas ir pavardė)

 

 

_______________________________________________

 

Techninių perspėjimo  sistemos

priemonių priežiūros

organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Sirenomis perspėjamų gyventojų duomenų suvestinės forma)

 

SIRENOMIS PERSPĖJAMŲ GYVENTOJŲ DUOMENŲ  SUVESTINĖ

 

____________

(data)

_____________________________

Eil. Nr.

Apskritis,                           savivaldybės

Gyventojų skaičius, tūkst.

Sirenomis perspėjamų gyventojų skaičius (tūkst., proc.)

 

 

iš viso

tarp jų

iš viso

 

tarp jų

savivaldybių centruose

kitose gyvenamosiose vietovėse

 

 

 

savivaldybių centruose

kitose gyvenamosiose vietovėse

gyventojų

procentų

centralizuoto valdymo sirenomis

vietinio  valdymo sirenomis

centralizuoto valdymo sirenomis

vietinio valdymo sirenomis

centralizuoto valdymo sirenomis

vietinio valdymo sirenomis

 

 

 

gyventojų

procentų

gyventojų

procentų

gyventojų

procentų

gyventojų

procentų

gyventojų

procentų

gyventojų

procentų

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sudarymo vieta)

 

 

 

 

 

___________________________________            _____________________                                              ________________________________

(pareigos)                                                                  (parašas)                                                                           (vardas ir pavardė)

 

________________________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-391, 2017-11-03, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17445

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1-3 „Dėl Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo