Suvestinė redakcija nuo 2020-07-22

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-01-23, i. k. 2018-00981

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2018–2020 METŲ VALSTYBINIO LYGIO CIVILINĖS SAUGOS PRATYBŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 19 d. Nr. 1V-68

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1295 „Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6.2 papunkčiu,

t v i r t i n u  2018–2020 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų planą (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                             Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. sausio 19 d.

įsakymu Nr. 1V-68

 

2018–2020 METŲ VALSTYBINIO LYGIO CIVILINĖS SAUGOS PRATYBŲ PLANAS

 

Eil.

Nr.

Pratybų pavadinimas

Pratybas

organizuoja

2018 metai

2019 metai

2020 metai

pratybų tipas

pratybų tipas

pratybų tipas

1.

Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje

Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje

 

vidaus reikalų ministras arba jo įgaliotas asmuo

stalo

funkcinės

2.

Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai esant katastrofiniam hidrologiniam reiškiniui

vidaus reikalų ministras arba jo įgaliotas asmuo

funkcinės

 

 

3.

Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai sprogus savadarbiam sprogmeniui su radioaktyviosiomis medžiagomis masinio susibūrimo vietoje

vidaus reikalų ministras arba jo įgaliotas asmuo

stalo

funkcinės

 

4.

Neteko galios nuo 2020-07-22

5.

Civilinės saugos subjektų veiksmai esant epizootijai

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius arba jo įgaliotas asmuo

 

 

stalo

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-726, 2020-07-21, paskelbta TAR 2020-07-21, i. k. 2020-16168

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-726, 2020-07-21, paskelbta TAR 2020-07-21, i. k. 2020-16168

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1V-68 „Dėl 2018–2020 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų plano patvirtinimo“ pakeitimo