Suvestinė redakcija nuo 2019-03-21

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-04-03, i. k. 2017-05425

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIO PRANEŠĖJO KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KLAUSIMAIS PASKYRIMO IR STATISTINIŲ DUOMENŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE PREKYBOS ŽMONĖMIS SITUACIJĄ IR KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS PRIEMONES BEI VEIKSMUS RINKIMO IR SKELBIMO TVARKOS APRAŠO PAtvirtinimo

 

2017 m. kovo 31 d. Nr. 1V-245

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. 1161 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinio pranešėjo kovos su prekyba žmonėmis klausimais“ 1.1 ir 1.2.1 papunkčiais ir 2 punktu:

1. Skiriu Vidaus reikalų ministerijos patarėją Sonatą Mickutę Lietuvos Respublikos nacionaline pranešėja kovos su prekyba žmonėmis klausimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-280, 2019-03-20, paskelbta TAR 2019-03-20, i. k. 2019-04353

 

2. T v i r t i n u Statistinių duomenų ir kitos informacijos apie prekybos žmonėmis situaciją ir kovos su prekyba žmonėmis priemones bei veiksmus rinkimo ir skelbimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedamas).

3. S i ū l a u Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, Nacionalinei teismų administracijai, savivaldybėms, nevyriausybinėms organizacijoms, veikiančioms kovos su prekyba žmonėmis srityje, ir Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biurui rinkti ir teikti statistinius duomenis ir kitą informaciją apie prekybos žmonėmis situaciją ir kovos su prekyba žmonėmis priemones bei veiksmus vadovaujantis Aprašu.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. rugsėjo 6 d. įsakymą Nr. 1V-750 „Dėl 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 19 ir 20 straipsnių įgyvendinimo“.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                           Eimutis Misiūnas

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2017 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1V-245

 

STATISTINIŲ DUOMENŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE PREKYBOS ŽMONĖMIS SITUACIJĄ IR KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS PRIEMONES BEI VEIKSMUS RINKIMO IR SKELBIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Statistinių duomenų ir kitos informacijos apie prekybos žmonėmis situaciją ir kovos su prekyba žmonėmis priemones bei veiksmus rinkimo ir skelbimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja statistinių duomenų ir kitos informacijos apie prekybos žmonėmis situaciją ir kovos su prekyba žmonėmis priemones bei veiksmus (toliau – informacija apie prekybą žmonėmis) rinkimo ir teikimo Lietuvos Respublikos nacionaliniam pranešėjui kovos su prekyba žmonėmis klausimais (toliau – Nacionalinis pranešėjas) ir šios informacijos skelbimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse.

3. Apraše nustatyta tvarka surinkta informacija apie prekybą žmonėmis prireikus teikiama Europos Sąjungos kovos su prekyba žmonėmis koordinatoriui.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS RINKIMAS

 

4. Informaciją apie prekybą žmonėmis pagal kompetenciją renka ir ją teikia Nacionaliniam pranešėjui valstybės institucijos bei įstaigos, savivaldybės ir organizacijos (toliau – atsakingos institucijos):

4.1. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, užpildydamas Aprašo 1 priedo 1 lentelės B ir 2 lentelės A formas;

4.2. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, užpildydama Aprašo 1 priedo 1 lentelės A bei C ir 2 lentelės C formas;

4.3. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, užpildydama Aprašo 1 priedo 1 lentelės A, B bei C, 2 lentelės A, B bei C ir 3 lentelės formas;

4.4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, užpildydama Aprašo 1 priedo 1 lentelės A bei C ir 2 lentelės C formas;

4.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, užpildydama Aprašo 1 priedo 1 lentelės A bei C formas;

4.6. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, užpildydama Aprašo 1 priedo 1 lentelės A bei C ir 2 lentelės C formas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-280, 2019-03-20, paskelbta TAR 2019-03-20, i. k. 2019-04353

 

4.7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, užpildydama Aprašo 1 priedo 1 lentelės A bei C ir 2 lentelės C formas;

4.8. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, užpildydama Aprašo 1 priedo 1 lentelės A bei C ir 2 lentelės C formas;

4.9. Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, užpildydama Aprašo 1 priedo 1 lentelės A bei C ir 2 lentelės C formas;

4.10. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, užpildydamas Aprašo 1 priedo 1 lentelės A bei C ir 2 lentelės C formas;

4.11. Nacionalinė teismų administracija, užpildydama Aprašo 1 priedo 1 lentelės A bei C ir 4 lentelės formą;

4.12. Nevyriausybinės organizacijos, veikiančios kovos su prekyba žmonėmis srityje, užpildydamos Aprašo 1 priedo 1 lentelės A bei C ir 2 lentelės C formas;

4.13. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, užpildydamas Aprašo 1 priedo 1 lentelės A, B bei C, 2 lentelės A ir 3 lentelių formas;

4.14. Savivaldybės, užpildydamos Aprašo 1 priedo 1 lentelės A bei C ir 2 lentelės C formas;

4.15. Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras, užpildydamas Aprašo 1 priedo 1 lentelės A bei C ir 2 lentelės C formas;

4.16. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, užpildydama Aprašo 1 priedo 1 lentelės A, B bei C, 2 lentelės A, B bei C ir 3 lentelės formas;

4.17. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, užpildydama Aprašo 1 priedo 1 lentelės A bei C ir 2 lentelės C formas;

4.18. kitos institucijos, įstaigos ir organizacijos, nenurodytos Aprašo 4.1–4.17 papunkčiuose, tačiau turinčios statistinių duomenų ir kitos informacijos apie prekybos žmonėmis situaciją ir (arba) įgyvendinusios kovos su prekyba žmonėmis priemones bei veiksmus, užpildydamos atitinkamas Aprašo 1 priedo formas.

5. Atsakingos institucijos ir Aprašo 4.18 papunktyje nurodytos kitos institucijos, įstaigos ir organizacijos pagal kompetenciją remdamosi Aprašo 2 priedu užpildytas Statistinių duomenų ir kitos informacijos apie prekybos žmonėmis situaciją ir kovos su prekyba žmonėmis priemones bei veiksmus rinkimo lentelių formas „Word“ formatu kiekvienais metais iki sausio 30 d. už praėjusius metus elektroniniu paštu prekybazmonemis@vrm.lt pateikia Vidaus reikalų ministerijai arba pirmiau nurodytu elektroniniu paštu praneša, kad tokios informacijos neturi.

6. Aprašo 4.1–4.17 papunkčiuose nurodytų atsakingų institucijų vadovai paskiria asmenis, atsakingus už informacijos apie prekybą žmonėmis pateikimą Apraše nustatyta tvarka ir terminais, ir apie jų paskyrimą elektroniniu paštu prekybazmonemis@vrm.lt informuoja Vidaus reikalų ministeriją.

7. Vidaus reikalų ministerijoje gauta informacija apie prekybą žmonėmis nukreipiama Nacionaliniam pranešėjui.

 

III SKYRIUS

GAUTOS INFORMACIJOS SKELBIMAS

 

8. Nacionalinis pranešėjas, suderinęs su Vidaus reikalų ministerijos Strateginės komunikacijos skyriumi, informaciją apie prekybą žmonėmis kiekvienais metais iki kovo 15 d. už praėjusius metus skelbia Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-280, 2019-03-20, paskelbta TAR 2019-03-20, i. k. 2019-04353

 

9. Vidaus reikalų ministerijos Strateginės komunikacijos skyrius pagal Nacionalinio pranešėjo pateiktą informaciją esant poreikiui parengia ir išplatina pranešimą spaudai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-280, 2019-03-20, paskelbta TAR 2019-03-20, i. k. 2019-04353

 

10. Esant poreikiui ir įvertinęs reikalingumą, Nacionalinis pranešėjas, bendradarbiaudamas su Vidaus reikalų ministerijos Strateginės komunikacijos skyriumi, informaciją apie prekybą žmonėmis gali skelbti ir kita, Aprašo 8–9 punktuose nenurodyta, forma.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-280, 2019-03-20, paskelbta TAR 2019-03-20, i. k. 2019-04353

 

11. Informacija apie prekybą žmonėmis skelbiama laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų.

12. Paskelbta informacija apie prekybą žmonėmis cituojama nurodant jos šaltinį.

 

Statistinių duomenų ir kitos informacijos apie prekybos žmonėmis situaciją ir kovos su prekyba žmonėmis priemones bei veiksmus rinkimo ir skelbimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

STATISTINIŲ DUOMENŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE PREKYBOS ŽMONĖMIS SITUACIJĄ IR KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS PRIEMONES BEI VEIKSMUS RINKIMO LENTELIŲ FORMOS

 

 

(informaciją pateikusios institucijos, įstaigos, organizacijos pavadinimas)                                                         (ataskaitiniai metai)

 

1 lentelė. A) Kovos su prekyba žmonėmis priemonės, veiksmai ir jų rezultatų vertinimas

 

Priemonė, veiksmas

 

Trumpas aprašymas

Rezultatai

Laukiamas trumpalaikis poveikis

Laukiamas ilgalaikis poveikis

Problemos, pasiūlymai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 lentelė. B) Ikiteisminiai tyrimai

 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) straipsnis ir jo dalis

Ikiteisminių tyrimų skaičius

Nusikalstamų veikų skaičius

Trumpas nusikalstamų veikų aprašymas

Ikiteisminių tyrimų rezultatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 lentelė. C) Prekybos žmonėmis tendencijų vertinimas

 

Galimos prekybos žmonėmis tendencijos ateityje

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. A) Duomenys apie asmenis, kurie ataskaitiniais metais buvo pripažinti nukentėjusiaisiais nuo prekybos žmonėmis Lietuvos Respublikoje atliekamuose ikiteisminiuose tyrimuose

 

 

Išnaudojimo rūšis

 

Nukentėjusysis

Verbavimo būdas ir valstybė (vietovė)

Valios palaužimo būdas

Išnaudojimo valstybė (vietovė)

BK straipsnis ir dalis

Seksualinis išnaudojimas

 

 

 

 

 

gatvėse

 

 

 

 

 

viešnamiuose

 

 

 

 

 

striptizo baruose

 

 

 

 

 

pornografijos pramonėje

 

 

 

 

 

palydovių agentūrose

 

 

 

 

 

modelių agentūrose

 

 

 

 

 

masažo salonuose

 

 

 

 

 

kitur (nurodyti)

 

 

 

 

 

nežinoma

 

 

 

 

 

Išnaudojimas priverstiniam darbui

 

 

 

 

 

žemės ūkyje

 

 

 

 

 

statybose

 

 

 

 

 

tekstilės pramonėje

 

 

 

 

 

maisto pramonėje

 

 

 

 

 

slaugos srityje

 

 

 

 

 

žuvų pramonėje

 

 

 

 

 

kitur (nurodyti)

 

 

 

 

 

nežinoma

 

 

 

 

 

Išnaudojimas namų ruošos darbams (tarnystė)

 

 

 

 

 

Elgetavimui

 

 

 

 

 

Nusikalstamoms veikoms

 

 

 

 

 

vagystėms

 

 

 

 

 

narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimui

 

 

 

 

 

kitur (nurodyti)

 

 

 

 

 

nežinoma

 

 

 

 

 

Organų donorystei

 

 

 

 

 

Sukčiavimams

 

 

 

 

 

Kitur (nurodyti)

 

 

 

 

 

Nežinoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. B) Duomenys apie asmenis, galėjusius nukentėti nuo prekybos žmonėmis, kurie buvo nustatyti Lietuvos Respublikoje ataskaitiniais metais

 

 

Išnaudojimo rūšis

 

Asmuo, galėjęs nukentėti

Verbavimo būdas ir valstybė (vietovė)

Valios palaužimo būdas

Išnaudojimo valstybė (vietovė)

BK straipsnis ir dalis

Seksualinis išnaudojimas

 

 

 

 

 

gatvėse

 

 

 

 

 

viešnamiuose

 

 

 

 

 

striptizo baruose

 

 

 

 

 

pornografijos pramonėje

 

 

 

 

 

palydovių agentūrose

 

 

 

 

 

modelių agentūrose

 

 

 

 

 

masažo salonuose

 

 

 

 

 

kitur (nurodyti)

 

 

 

 

 

nežinoma

 

 

 

 

 

Išnaudojimas priverstiniam darbui

 

 

 

 

 

žemės ūkyje

 

 

 

 

 

statybose

 

 

 

 

 

tekstilės pramonėje

 

 

 

 

 

maisto pramonėje

 

 

 

 

 

slaugos srityje

 

 

 

 

 

žuvų pramonėje

 

 

 

 

 

kitur (nurodyti)

 

 

 

 

 

nežinoma

 

 

 

 

 

Išnaudojimas namų ruošos darbams (tarnystė)

 

 

 

 

 

Elgetavimui

 

 

 

 

 

Nusikalstamoms veikoms

 

 

 

 

 

vagystėms

 

 

 

 

 

narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimui

 

 

 

 

 

kitur (nurodyti)

 

 

 

 

 

nežinoma

 

 

 

 

 

Organų donorystei

 

 

 

 

 

Sukčiavimams

 

 

 

 

 

Kitur (nurodyti)

 

 

 

 

 

Nežinoma

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. C) Duomenys apie Lietuvos Respublikoje ataskaitiniais metais suteiktą pagalbą nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenims

 

Rodikliai

Asmenų, kuriems suteikta pagalba, skaičius

Nukentėjusieji

Galėję nukentėti  asmenys

vyrai

moterys

vyrai

moterys

Iš viso,

iš jų:

 

 

 

 

Pagal amžių:

 

 

 

 

Iki 17 m.

 

 

 

 

18-20 m.

 

 

 

 

21-30 m.

 

 

 

 

31-40 m.

 

 

 

 

41-50 m.

 

 

 

 

51-60 m.

 

 

 

 

60 m. ir vyresni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal išnaudojimo rūšį:

 

 

 

 

seksualiniam

 

 

 

 

priverstiniam darbui

 

 

 

 

namų ruošos darbams (tarnystė)

 

 

 

 

elgetavimui

 

 

 

 

nusikalstamoms veikoms

 

 

 

 

organų donorystei

 

 

 

 

sukčiavimams

 

 

 

 

kitur (įrašyti)

 

 

 

 

nežinoma

 

 

 

 

Pagal verbavimo būdą (įrašyti):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal pilietybę (įrašyti):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užsieniečiai, kuriems:

 

 

 

 

suteiktas apsisprendimo laikotarpis

 

 

 

 

išduotas leidimas laikinai gyventi prekybos žmonėmis arba priverstinio darbo aukai, bendradarbiaujančiai su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu

 

 

 

 

išduotas leidimas laikinai gyventi kitais pagrindais (įrašyti)

 

 

 

 

Nukentėję ne Lietuvoje,

iš jų (įrašyti valstybės kodą):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiavę su teisėsauga ne Lietuvoje,

iš jų (įrašyti valstybės kodą)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal suteiktą socialinę pagalbą:

 

 

 

 

laikinas apgyvendinimas

 

 

 

 

medicinos pagalba

 

 

 

 

teisinė pagalba

 

 

 

 

psichologinė pagalba

 

 

 

 

aprūpinimas būtiniausiais daiktais

 

 

 

 

socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

 

 

 

 

psichosocialinė pagalba

 

 

 

 

asmens dokumentų tvarkymas

 

 

 

 

sugrįžimo į LT organizavimas

 

 

 

 

profesinio mokymo organizavimas

 

 

 

 

bendrojo išsilavinimo organizavimas

 

 

 

 

pagalba ieškant darbo

 

 

 

 

pagalba įsidarbinant

 

 

 

 

Pagalbos trukmė, jei pagalba baigta teikti ataskaitiniais metais

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. Juridiniai ir fiziniai asmenys, tapę įtariamaisiais dėl prekybos žmonėmis, ir prokurorų sprendimai dėl įtariamųjų ikiteisminio tyrimo pabaigoje Lietuvos Respublikoje atliktuose ikiteisminiuose tyrimuose

 

 

Išnaudojimo rūšis

Juridiniai asmenys ir su jais susiję fiziniai asmenys

 

Fiziniai asmenys

BK straipsnis ir dalis

Surasto turto ir apribotų nuosavybės teisių aprašymas

 

Prokurorų sprendimai

Tipas ir rūšis

Juridinio asmens darbuotojai ir kiti fiziniai asmenys

Seksualinis išnaudojimas

 

 

 

 

 

 

gatvėse

 

 

 

 

 

 

viešnamiuose

 

 

 

 

 

 

striptizo baruose

 

 

 

 

 

 

pornografijos pramonėje

 

 

 

 

 

 

palydovių agentūrose

 

 

 

 

 

 

modelių agentūrose

 

 

 

 

 

 

masažo salonuose

 

 

 

 

 

 

kitur (nurodyti)

 

 

 

 

 

 

nežinoma

 

 

 

 

 

 

Išnaudojimas priverstiniam darbui

 

 

 

 

 

 

žemės ūkyje

 

 

 

 

 

 

statybose

 

 

 

 

 

 

tekstilės pramonėje

 

 

 

 

 

 

maisto pramonėje

 

 

 

 

 

 

slaugos srityje

 

 

 

 

 

 

žuvų pramonėje

 

 

 

 

 

 

kitur (nurodyti)

 

 

 

 

 

 

nežinoma

 

 

 

 

 

Išnaudojimas namų ruošos darbams (tarnystė)

 

 

 

 

 

 

Elgetavimui

 

 

 

 

 

 

Nusikalstamoms veikoms

 

 

 

 

 

 

vagystėms

 

 

 

 

 

 

narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimui

 

 

 

 

 

 

kitur (nurodyti)

 

 

 

 

 

 

nežinoma

 

 

 

 

 

 

Organų donorystei

 

 

 

 

 

 

Sukčiavimams

 

 

 

 

 

 

Kitur (nurodyti)

 

 

 

 

 

 

Nežinoma

 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. Teismų sprendimai, priimti Lietuvos Respublikoje ataskaitiniais metais

 

Teismų sprendimai dėl kaltinamųjų

 

Teismų sprendimai dėl žalos atlyginimo nukentėjusiesiems

 

Išnaudojimo rūšis

Juridiniai asmenys ir su jais susiję fiziniai asmenys

 

Fiziniai asmenys

Bausmė, įskaitant konfiskuotą turtą ir jo vertę, BK straipsnis ir dalis, teismo sprendimo data

Baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme trukmė

Tipas ir rūšis

Juridinio asmens darbuotojai ir kiti fiziniai asmenys

Seksualinis išnaudojimas

 

 

 

 

 

 

gatvėse

 

 

 

 

 

 

viešnamiuose

 

 

 

 

 

 

striptizo baruose

 

 

 

 

 

 

pornografijos pramonėje

 

 

 

 

 

 

palydovių agentūrose

 

 

 

 

 

 

modelių agentūrose

 

 

 

 

 

 

masažo salonuose

 

 

 

 

 

 

kitur (nurodyti)

 

 

 

 

 

 

nežinoma

 

 

 

 

 

 

Išnaudojimas priverstiniam darbui

 

 

 

 

 

 

žemės ūkyje

 

 

 

 

 

 

statybose

 

 

 

 

 

 

tekstilės pramonėje

 

 

 

 

 

 

maisto pramonėje

 

 

 

 

 

 

slaugos srityje

 

 

 

 

 

 

žuvų pramonėje

 

 

 

 

 

 

Kitur (nurodyti)

 

 

 

 

 

 

nežinoma

 

 

 

 

 

 

Išnaudojimas namų ruošos darbams (tarnystė)

 

 

 

 

 

 

Elgetavimui

 

 

 

 

 

 

Nusikalstamoms veikoms

 

 

 

 

 

 

vagystėms

 

 

 

 

 

 

narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimui

 

 

 

 

 

 

kitur (nurodyti)

 

 

 

 

 

 

nežinoma

 

 

 

 

 

 

Organų donorystei

 

 

 

 

 

 

Sukčiavimams

 

 

 

 

 

 

Kitur (nurodyti)

 

 

 

 

 

 

Nežinoma

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistinių duomenų ir kitos informacijos apie prekybos žmonėmis situaciją ir kovos su prekyba žmonėmis priemones bei veiksmus rinkimo ir skelbimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

PAAIŠKINIMAI STATISTINIŲ DUOMENŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE PREKYBOS ŽMONĖMIS SITUACIJĄ IR KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS PRIEMONES BEI VEIKSMUS RINKIMO LENTELIŲ FORMOMS PILDYTI

 

1.       Statistinių duomenų ir kitos informacijos apie prekybos žmonėmis situaciją ir kovos su prekyba žmonėmis priemones bei veiksmus rinkimo lentelių formose:

1.1.    Teikiama informacija apie nusikaltimus, apibrėžtus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 147, 1471, 1472 ir 157 straipsniuose, ir kovos su šiais nusikaltimais priemones bei veiksmus.

1.2.    Valstybė žymima nurodant dvi raides pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV – Latvija, jei žinoma, nurodoma ir vietovė.

1.3.    Fizinis asmuo žymimas nurodant sąlyginį fizinio asmens kodą, sudarytą iš amžiaus grupės nusikaltimo metu (nuteistųjų – nuosprendžio paskelbimo dieną) (0–17 m. (0), 18–20 m. (1), 21–30 m. (2), 31–40 m. (3), 41–50 m. (4), 51– 60 m. (5), 60 m. ir vyresni (6), nežinoma (N)), lyties (vyras (V), moteris (M), kita (K), nežinoma (N)) ir pilietybės (valstybės ar teritorijos kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, nežinoma (N)) (toliau – sąlyginis fizinio asmens kodas), pavyzdžiui, 0VLT. Jei asmuo buvo išnaudojamas dviem ir daugiau išnaudojimo rūšių (1–2 lentelių formos) arba jei asmuo buvo įtariamas, kaltinamas prekyba žmonėmis dviem ir daugiau išnaudojimo rūšių (3 lentelės forma), nurodomos visos išnaudojimo rūšys (vyraujanti (pagrindinė) žymima 1 ir t. t.) asmens kodo pabaigoje, pavyzdžiui, 0VLT1, 0VLT2.

1.4.    Juridinis asmuo žymimas nurodant sąlyginį juridinio asmens kodą, sudarytą iš tipo ir rūšies: privatus juridinis asmuo (A): akcinė bendrovė (1), uždaroji akcinė bendrovė (2), mažoji bendrija (3), žemės ūkio bendrovė (4), kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) (5), tikroji ūkinė bendrija (6), komanditinė ūkinė bendrija (7), individualioji įmonė (8), Europos bendrovė (9), Europos kooperatinė bendrovė (10), Europos ekonominių interesų grupė (11), advokatų profesinė bendrija (12), privačių detektyvų bendrija (13); viešasis juridinis asmuo (B): valstybė įmonė (1), savivaldybės įmonė (2), biudžetinė įstaiga (3), viešoji įstaiga (4), asociacija (5), labdaros ir paramos fondas (6), bendrija (daugiabučio gyvenamojo namo ir asmeninio naudojimo rekreacinė (poilsio), kūrybos (kūrybinė dirbtuvė) ar ūkinės (garažų ir kitų) paskirties pastato, taip pat vienbučio ir dviejų butų gyvenamojo namo) (7), sodininkų bendrija (8), politinė partija (9), tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija (10), religinė bendruomenė, bendrija ir centras, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtas juridinis asmuo (11), profesinė sąjunga ir profesinių sąjungų susivienijimas (12), nuolatinė arbitražo institucija (13), Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (14), šeimyna (15), centrinis bankas (16), prekybos, pramonės ir amatų rūmai (17), Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (18), bendras valdymo ir pranešimų centras (19) (toliau – sąlyginis juridinio asmens kodas), pavyzdžiui, A1.

2.       Formoje „1 lentelė. A) Kovos su prekyba žmonėmis priemonės, veiksmai ir jų rezultatų vertinimas“ atskirose eilutėse pateikiami kiekvienos ataskaitiniais metais vykdytos priemonės, veiksmo pavadinimas, trumpas priemonės, veiksmo aprašymas, nurodant tikslus ir tikslines grupes, rezultatai, laukiamas trumpalaikis ir ilgalaikis poveikis ir iškilusios problemos bei pasiūlymai.

3.       Formoje „1 lentelė. B) Ikiteisminiai tyrimai“ atskirose eilutėse pagal BK straipsnius ir jų dalis nurodomi ataskaitiniais metais Lietuvos Respublikoje pradėtų ikiteisminių tyrimų ir juose registruotų nusikalstamų veikų skaičiai, pateikiamas trumpas nusikalstamų veikų aprašymas, įskaitant jų padarymo vietoves ir laikotarpius bei išnaudojimo formas, ir nurodoma informacija apie anksčiau pradėtus ikiteisminius tyrimus, kuriuose ataskaitiniais metais buvo registruotos nusikalstamos veikos arba kurie ataskaitiniais metais buvo baigti. Ikiteisminių tyrimų rezultatai (baigtas kaltinamuoju aktu, nutrauktas, atnaujintas, sustabdytas, sujungtas, atskirtas) nurodomi pažymint atitinkamus BK ir (arba) Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso straipsnius bei jų dalis atitinkamoje eilutėje, kurioje nurodytas BK straipsnis ir jo dalis, pagal kuriuos buvo pradėtas (vykdomas) ikiteisminis tyrimas. 

4.       Formoje „1 lentelė. C) Prekybos žmonėmis tendencijų vertinimas“ pateikiama informacija apie tikėtinas prekybos žmonėmis tendencijas artimoje ateityje, remiantis turima informacija.

5.       Formoje „2 lentelė. A) Duomenys apie asmenis, kurie ataskaitiniais metais buvo pripažinti nukentėjusiaisiais nuo prekybos žmonėmis Lietuvos Respublikoje atliekamuose ikiteisminiuose tyrimuose“ pateikiama informacija apie asmenis, kurie ataskaitiniais metais buvo pripažinti nukentėjusiaisiais nuo prekybos žmonėmis Lietuvos Respublikoje registruotuose ikiteisminiuose tyrimuose, pažymint atitinkamos išnaudojimo rūšies eilutėje nukentėjusiojo sąlyginį fizinio asmens kodą, verbavimo būdą ir valstybę (jei žinoma, ir vietovę), valios palaužimo būdą, išnaudojimo valstybę (jei žinoma, ir vietovę) ir BK straipsnį ir jo dalį.

6.       Formoje „2 lentelė. B) Duomenys apie asmenis, galėjusius nukentėti nuo prekybos žmonėmis, kurie buvo nustatyti Lietuvos Respublikoje ataskaitiniais metais“ pateikiama informacija apie asmenis, kurie dėl tam tikrų priežasčių (patys atsisakė, dėl ligos ir kt.) Lietuvos Respublikoje nebuvo pripažinti nukentėjusiaisiais, nors BK 147, 1471, 1472 ar 157 straipsniuose apibrėžtų nusikaltimų požymiai buvo nustatyti, išskyrus tuos atvejus, kai asmenys kitose valstybėse buvo nustatyti kaip nukentėję nuo prekybos žmonėmis, tačiau dėl tam tikrų priežasčių nebuvo pripažinti nukentėjusiaisiais  nuo šių nusikaltimų, pažymint  atitinkamos išnaudojimo  rūšies eilutėje  asmens, galėjusio nukentėti, sąlyginį fizinio asmens kodą, verbavimo būdą ir valstybę (jei žinoma, ir vietovę), valios palaužimo būdą, išnaudojimo valstybę (jei žinoma, ir vietovę) ir BK straipsnį bei jo dalį, jei toks asmuo buvo nustatytas ikiteisminio tyrimo metu. Šiems duomenims ataskaitiniai metai yra tie metai, kuriais toks asmuo buvo pirmą kartą apklaustas, jam buvo suteikta pagalba ir pan.

 

7.       Formoje „2 lentelė. C) Duomenys apie Lietuvos Respublikoje ataskaitiniais metais suteiktą pagalbą nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenims“ pateikiama informacija apie ataskaitiniais metais Lietuvos Respublikoje suteiktą pagalbą asmenims, nurodytiems 2 lentelės A ir B formose, ir asmenims, kurie kitose valstybėse buvo pripažinti nukentėjusiaisiais nuo prekybos žmonėmis arba buvo nustatyti, bet dėl tam tikrų priežasčių (patys atsisakė, dėl ligos ir kt.) nebuvo tokiais pripažinti, arba rizikos nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenims, nurodant asmenų, kuriems suteikta pagalba, skaičius pagal nukentėjusiųjų ir galėjusių nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenų lytį pagal kiekvieną pirmame formos stulpelyje nurodytą rodiklį. Stulpelyje „Nukentėjusieji“ informacija pateikiama apie asmenis, kurie nukentėjusiaisiais nuo prekybos žmonėmis buvo pripažinti Lietuvos Respublikoje atliekamuose ikiteisminiuose tyrimuose (2 lentelės A formoje nurodyti asmenys). Stulpelyje „Galėję nukentėti asmenys“ nurodomi kiti asmenys, kuriems buvo suteikta pagalba.   

8.       2 lentelės formose verbavimo būdai nurodomi: žodžiu (Ž), per skelbimą spaudoje (S), internetu (I), per laikino įdarbinimo įmonę (LĮĮ), per tarpininkavimo įdarbinant įmonę (TĮĮ), kita (nurodyti), nežinoma (N).

9.       2 lentelės formose valios palaužimo būdai, jei buvo nustatyti, nurodomi remiantis BK 147 straipsniu: nukentėjusio asmens atžvilgiu buvo panaudotas fizinis smurtas (FS), grasinimai (G) arba kitaip atimta galimybė priešintis (AGP ir nurodyti būdą), arba pasinaudota nukentėjusio asmens priklausomumu (PR) ar pažeidžiamumu (P), arba panaudota apgaulė (A), arba priimti ar sumokėti pinigai (atitinkamai PP ir SP ir nurodyti sumą, jei žinoma), arba gauta ar suteikta kitokia nauda asmeniui, kuris faktiškai kontroliavo nukentėjusį asmenį (atitinkamai GN ir SN ir nurodyti, kokia nauda).

10.     Formoje „3 lentelė. Juridiniai ir fiziniai asmenys, tapę įtariamaisiais dėl prekybos žmonėmis, ir prokurorų sprendimai dėl įtariamųjų ikiteisminio tyrimo pabaigoje Lietuvos Respublikoje atliktuose ikiteisminiuose tyrimuose“ pateikiama informacija apie juridinius ir fizinius asmenis, tapusius įtariamaisiais dėl prekybos žmonėmis ataskaitiniais metais. Jei baudžiamojon atsakomybėn patrauktas juridinis asmuo, atitinkamos išnaudojimo rūšies eilutėje nurodomas sąlyginis juridinio asmens kodas bei kiekvieno kartu baudžiamojon atsakomybėn patraukto asmens sąlyginis fizinio asmens kodas, BK straipsnis ir dalis, surasto turto ir apribotų nuosavybės teisių pavadinimai ir vertės (EUR). Jei baudžiamojon atsakomybėn patrauktas fizinis asmuo, atitinkamos išnaudojimo rūšies eilutėje nurodomas sąlyginis fizinio asmens kodas, BK straipsnis ir dalis, surasto turto ir apribotų nuosavybės teisių pavadinimai ir vertės (EUR). Skiltyje „Prokurorų sprendimai“ pateikiama informacija apie ataskaitiniais metais ikiteisminio tyrimo pabaigoje prokurorų priimtus sprendimus dėl įtariamųjų: perduoti teismui (kaltinamas (K)) ir BK straipsnis ir dalis, tyrimą nutraukti (N) ir BK straipsnis ir dalis arba kitas sprendimas (nurodomas).

11.     Formoje „4 lentelė. Teismų sprendimai, priimti Lietuvos Respublikoje ataskaitiniais metais“ pateikiama informacija apie ataskaitiniais metais pirmos, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose baudžiamosiose bylose dėl prekybos žmonėmis priimtus sprendimus, pažymint atitinkamos išnaudojimo rūšies eilutėje sąlyginį juridinio asmens kodą, jei bausmė buvo skirta juridiniam asmeniui, arba sąlyginį fizinio asmens kodą, jei bausmė buvo skirta fiziniam asmeniui, skirtas bausmes, įskaitant konfiskuoto turto pavadinimus ir vertes (EUR), BK straipsnį ir jo dalį, baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme trukmę dienomis. Skiltyje „Teismų sprendimai dėl žalos atlyginimo nukentėjusiesiems“ nurodoma nukentėjusiojo, dėl kurio teismas priėmė sprendimą dėl žalos atlyginimo, sąlyginis fizinio asmens kodas ir priteista žala ir suma (EUR).

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-280, 2019-03-20, paskelbta TAR 2019-03-20, i. k. 2019-04353

Dėl vidaus reikalų ministro 2017 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1V-245 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinio pranešėjo kovos su prekyba žmonėmis klausimais paskyrimo ir Statistinių duomenų ir kitos informacijos apie prekybos žmonėmis situaciją ir kovos su prekyba žmonėmis priemones bei veiksmus rinkimo ir skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo