Suvestinė redakcija nuo 2020-06-30

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2014-11-14, i. k. 2014-16815

 

Nauja redakcija nuo 2020-06-30:

Nr. 533, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11489

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

nutarimas

Dėl INSTITUCIJŲ, ATSAKINGŲ UŽ EUROPOS PRISITAIKYMO PRIE GLOBALIZACIJOS PADARINIŲ FONDO LĖŠŲ VALDYMĄ IR KONTROLĘ
2014–2020 METAIS, PASKYRIMO

 

2014 m. lapkričio 12 d. Nr. 1243

Vilnius

 

Vadovaudamasi 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) 2018/1046, 21 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirti institucijas, atsakingas už Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų valdymą ir kontrolę 2014–2020 metais:

1.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją – vadovaujančiąja, mokėjimo institucija;

1.2. Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – tarpine institucija;

1.3. Europos socialinio fondo agentūrą – atsakinga už Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšomis finansuojamų projektų mokėjimo prašymų tikrinimą ir tvirtinimą, mokėjimo prašymuose nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti ir mokėjimo paraiškų rengimą;

1.4. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministeriją – atsakinga už analizės, pagrindžiančios darbuotojų atleidimo ar darbo veiklos nutraukimo sąsają su esminiais pasaulio prekybos struktūriniais pokyčiais, rimtais vietos, regioninės ir nacionalinės ekonomikos sutrikdymais, kuriuos sukėlė globalizacija ar besitęsianti pasaulinė finansų ir ekonomikos krizė, ar nauja pasaulinė finansų ir ekonomikos krizė, pateikimą;

1.5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuotą vidaus audito skyrių – nepriklausoma audito institucija.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 394, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10496

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1243 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų valdymą ir kontrolę 2014–2020 metais, paskyrimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 533, 2020-05-27, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11489

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1243 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų valdymą ir kontrolę 2014–2020 metais, paskyrimo“ pakeitimo