Suvestinė redakcija nuo 2020-11-04

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20364

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS, SKIRTOS UŽIMTUMO SKATINIMO IR MOTYVAVIMO PASLAUGŲ NEDIRBANTIEMS IR SOCIALINĘ PARAMĄ GAUNANTIEMS ASMENIMS MODELIUI ĮGYVENDINTI, RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 12 d. Nr. A1-715

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ 1.2.7 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 26 d. pasitarimo protokolo Nr. 43  5 klausimo 2 punktą:

1. Tvirtinu pridedamą Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2. Rekomenduoju Alytaus rajono, Anykščių rajono, Biržų rajono, Ignalinos rajono, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kaišiadorių rajono, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Kelmės rajono, Kupiškio rajono, Lazdijų rajono, Molėtų rajono, Pasvalio rajono, Prienų rajono, Raseinių rajono, Rokiškio rajono, Šakių rajono, Šiaulių rajono, Varėnos rajono, Vilkaviškio rajono, Visagino, Zarasų rajono savivaldybėms, rengiančioms užimtumo didinimo programas, skirtas užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, vadovautis Aprašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-78, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02272

Nr. A1-651, 2020-07-06, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15058

 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                          Linas Kukuraitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 12 d.

įsakymu Nr. A1-715

 

Užimtumo DIDINIMO programOS, skirtos Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui ĮGYVENDINTI, RENGIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato užimtumo didinimo programų, skirtų užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui (toliau – Modelis) įgyvendinti Alytaus rajono, Anykščių rajono, Biržų rajono, Ignalinos rajono, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kaišiadorių rajono, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Kelmės rajono, Kupiškio rajono, Lazdijų rajono, Molėtų rajono, Pasvalio rajono, Prienų rajono, Raseinių rajono, Rokiškio rajono, Šakių rajono, Šiaulių rajono, Varėnos rajono, Vilkaviškio rajono, Visagino, Zarasų rajono savivaldybėse (toliau kartu – savivaldybės) (toliau – užimtumo didinimo programa), rengimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-78, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02272

Nr. A1-651, 2020-07-06, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15058

 

2. Savivaldybių rengiamos užimtumo didinimo programos turi atitikti, vykdant (įvykdžius) jas, ataskaitos teikiamos ir finansavimas skiriamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme, Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Apraše nustatytų reikalavimų.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Užimtumo įstatyme, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-1063, 2020-11-03, paskelbta TAR 2020-11-03, i. k. 2020-22899

 

II SKYRIUS

UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS TIKSLAI IR JĄ ĮGYVENDINANT DALYVAUJANTYS SUBJEKTAI

 

4. Užimtumo didinimo programos tikslai:

4.1. palengvinti ilgą laiką nedirbusių asmenų perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje;

4.2. suderinti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų bei piniginės socialinės paramos teikimą, integruojant ilgą laiką nedirbusius asmenis į darbo rinką;

4.3. užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių užimtumo skatinimo, motyvavimo paslaugas ir piniginę socialinę paramą nedirbantiems asmenims, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą.

5. Užimtumo didinimo programoje turi teisę dalyvauti tik tas asmuo, kuris jo nusiuntimo pas nedirbančių asmenų atvejo vadybininką ir susitarimo dėl integracijos į darbo rinką (toliau – Susitarimas) sudarymo metu atitinka visus šiuos reikalavimus (toliau – asmuo):

5.1. yra ilgą laiką nedirbęs;

5.2. priklauso Užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytai asmenų grupei ar gauna Užimtumo įstatymo 481 straipsnyje nurodytą darbo paieškos išmoką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-651, 2020-07-06, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15058

 

5.3. priklauso bent vienai iš Užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 1–3, 5–10 punktuose nurodytų asmenų grupių.

6. Įgyvendinant užimtumo didinimo programą, turi dalyvauti visi šie subjektai:

6.1. Aprašo 5 punkto reikalavimus atitinkantys asmenys;

6.2. nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas – savivaldybės ar kitos įstaigos, kuriai savivaldybė suteikė įgaliojimus teikti socialines paslaugas savivaldybėje, darbuotojas, koordinuojantis Susitarimo įgyvendinimą ir jame numatytų užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų (toliau kartu – Paslaugos) teikimą asmenims. Nedirbančių asmenų atvejo vadybininko, dirbančio pagal darbo sutartį, darbo užmokestis turi būti apskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme nustatytais kriterijais iš Modeliui įgyvendinti skirtų lėšų. Rekomenduojama, kad vienas nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas vienu metu dirbtų su ne daugiau kaip 100 asmenų, dalyvaujančių užimtumo didinimo programoje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-78, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02272

 

6.3. atvejo komanda – iš savivaldybės, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ir Paslaugų asmenims teikėjų atstovų sudaryta grupė, kuri:

6.3.1. analizuoja asmens situaciją ir teikia nedirbančių asmenų atvejo vadybininkui pasiūlymus dėl Paslaugų asmeniui parinkimo, jų teikimo apimties, eiliškumo;

6.3.2. priima sprendimą dėl asmens pasirengimo darbo rinkai ir Susitarimo pakeitimo ar nutraukimo tikslingumo;

6.4. savivaldybė, kuri Savivaldybės tarybos ar Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-78, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02272

6.4.1. užtikrina sklandų asmenų aptarnavimą, Paslaugų jiems teikimą;

6.4.2. paskiria nedirbančių asmenų atvejo vadybininką (-us) arba suteikia įgaliojimus tai padaryti kitai įstaigai, kuriai savivaldybė suteikė įgaliojimus teikti socialines paslaugas savivaldybėje;

6.4.3. organizuoja nedirbančių asmenų atvejo vadybininkų mokymus ir supervizijas, aprūpina juos darbo priemonėmis;

6.4.4. sudaro atvejo komandas ir aprūpina jas darbo priemonėmis;

6.4.5. patvirtina asmenų siuntimo pas nedirbančių asmenų atvejo vadybininką tvarką;

6.4.6. informuoja savivaldybėje veikiančias nevyriausybines organizacijas (toliau – NVO) ir Užimtumo tarnybą apie užimtumo didinimo programą;

6.5. Užimtumo tarnyba, kuri vykdo Užimtumo įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas (asmenims teikia informavimo, konsultavimo paslaugas ir kt.).

7. Įgyvendinant užimtumo didinimo programą, rekomenduojama pasitelkti NVO, kurių darbuotojai:

7.1. vykdytų veiklas, skirtas užimtumo didinimo programoje dalyvaujančių asmenų socialinei atskirčiai mažinti, ir teiktų savivaldybei informaciją apie asmenų dalyvavimą veiklose, jų vykdymo rezultatus;

7.2. teiktų informaciją savivaldybei apie asmenis, kurie atitinka Aprašo 5 punkto reikalavimus ir galėtų dalyvauti užimtumo didinimo programose; NVO rinktų ir savivaldybei teiktų informaciją, įskaitant asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo data), apie asmens, pageidaujančio dalyvauti užimtumo didinimo programose, priklausymą Užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje nurodytoms asmenų grupėms ir jo nedarbo trukmę.

8. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, dalyvaujančios įgyvendinant užimtumo didinimo programas, turi užtikrinti, kad jų darbuotojų vykdomas asmens duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento (ES) 2016/679 5 ir 6 straipsnių bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas. Užimtumo didinimo programai įgyvendinti pasitelkiant Paslaugų asmenims teikėjus ir NVO, turi būti apibrėžtos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento (ES) 2016/679 5 ir 6 straipsnių bei Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas. Asmens duomenys turi būti tvarkomi taikant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, kaip numatyta Reglamente (ES) 2016/679 ir ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys buvo surinkti.

 

III SKYRIUS

PAPILDOMI UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS REIKALAVIMAI

 

9. Rengiant užimtumo didinimo programos paslaugų ir (ar) priemonių planą, jame turi būti nustatyti (prireikus – detalizuoti) šie Modelio įgyvendinimo etapai:

9.1. pirminis asmens vertinimas:

9.1.1. savivaldybės, Užimtumo tarnybos specialistai ir (ar) NVO darbuotojai, prieš pradėdami pirminį asmens vertinimą, informuoja asmenį, kad, siekiant nustatyti jo tinkamumą dalyvauti užimtumo didinimo programoje, apie jį bus renkami duomenys iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų bei kitų šiems subjektams prieinamų oficialių informacijos šaltinių, nurodo šių duomenų saugojimo terminus, duomenų tvarkytoją, duomenų gavėjus ir duomenų subjekto teises, jų įgyvendinimo tvarką;

9.1.2. savivaldybės, Užimtumo tarnybos specialistai ir (ar) NVO darbuotojai, atsižvelgdami į užimtumo didinimo programoje nustatytus kriterijus, kuriuos turi atitikti asmenys, turintys teisę dalyvauti užimtumo didinimo programoje (toliau – Kriterijai), atlieka pirminį asmens vertinimą;

9.1.3. asmeniui atitikus Kriterijus, pirminį asmens vertinimą atlikęs subjektas savivaldybės nustatyta tvarka nusiunčia asmenį pas nedirbančių asmenų atvejo vadybininką;

9.2. asmens poreikių ir galimybių įvertinimas, profiliavimas:

9.2.1. nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas atlieka asmens poreikių ir galimybių įvertinimą pagal:

9.2.1.1. Užimtumo tarnybos informaciją apie asmens darbo paiešką, teiktas ir teikiamas paslaugas, taikytas ir taikomas priemones bei kitą Darbo ieškančio asmens kortelėje esančią informaciją;

9.2.1.2. savivaldybės informaciją apie asmeniui teiktą piniginę socialinę paramą ir socialines paslaugas;

9.2.1.3. informaciją apie asmens dalyvavimą NVO vykdytuose projektuose, skirtuose socialinę atskirtį patiriantiems nedirbantiems asmenims;

9.2.1.4. kitą asmens pateiktą informaciją, susijusią su galimybėmis ir kliūtimis jam integruotis į darbo rinką;

9.2.2. asmuo apibūdinamas pagal jo socialinei integracijai ir perėjimui nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje reikalingas Paslaugas;

9.3. atvejo komandos darbo organizavimas:

9.3.1. nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas, atlikęs asmens poreikių ir galimybių įvertinimą bei profiliavimą, organizuoja atvejo komandos susitikimą, kuriame apibūdina asmens situaciją (aptaria surinktą informaciją ir prieitas išvadas, atlikus pirminį asmens vertinimą, asmens poreikių ir galimybių įvertinimą bei profiliavimą);

9.3.2. atvejo komanda, išanalizavusi asmens situaciją, pateikia nedirbančių asmenų atvejo vadybininkui pasiūlymus dėl Paslaugų parinkimo, jų apimties, teikimo eiliškumo;

9.4. Susitarimo parengimas ir pasirašymas:

9.4.1. nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas, bendradarbiaudamas su asmeniu, parengia Susitarimą, kuriame nurodomi jo ir asmens teisės bei pareigos, numatomos teikti Paslaugos, jų apimtis, teikėjai, teikimo eiliškumas, tvarka;

9.4.2. Susitarime numatomos Paslaugos:

9.4.2.1. lydimoji pagalba – pagalba, teikiama asmeniui, siekiant padėti jam gauti Susitarime numatytas socialines, sveikatos, švietimo ar su įdarbinimu susijusias paslaugas, įskaitant ir palaikymą darbo vietoje, reikalingą siekiant padėti rasti būdų, kaip išspręsti darbe kylančias problemas;

9.4.2.2. socialinės paslaugos, nurodytos Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;

9.4.2.3. kitos paslaugos, palengvinančios asmens perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje;

9.5. Susitarimo įgyvendinimas:

9.5.1. Susitarimo įgyvendinimą koordinuoja, su jo įgyvendinimu, asmens pasiektais rezultatais dalyvaujant užimtumo didinimo programoje susijusią informaciją renka ir atvejo komandai teikia, taip pat Susitarimo pakeitimo ir nutraukimo projektus rengia nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas;

9.5.2. pasirašius Susitarimą, nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas, iki pradedant teikti Paslaugas, suorganizuoja asmens susitikimą (-us) su vykdant Susitarimą numatytų teikti Paslaugų teikėjais;

9.5.3. nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas, nustatęs ir (ar) gavęs informaciją, kad Susitarimas nevykdomas jame nustatyta tvarka ir (ar) kad asmuo yra nepasirengęs darbo rinkai, teikia siūlymą atvejo komandai dėl Susitarimo pakeitimo ar nutraukimo;

9.6. sprendimas dėl pasirengimo darbo rinkai:

9.6.1. nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas pateikia atvejo komandai informaciją apie Susitarimo įgyvendinimą ir asmens pasiektus rezultatus dalyvaujant užimtumo didinimo programoje;

9.6.2. atvejo komanda, gavusi ir įvertinusi Aprašo 9.6.1 papunktyje nurodytą informaciją, priima sprendimus dėl asmens pasirengimo darbo rinkai ir Susitarimo pakeitimo ar nutraukimo;

9.6.3. atvejo komandai nusprendus, kad asmuo yra pasirengęs darbo rinkai, Užimtumo tarnyba asmeniui teikia pasiūlymą dirbti ar pradėti savarankišką veiklą;

9.6.4. asmeniui pradėjus dirbti ar pradėjus savarankišką veiklą, priimamas sprendimas nutraukti Susitarimą;

9.6.5. atvejo komandai nusprendus, kad asmeniui reikia palaikymo darbo vietoje, pakeičiamas Susitarimas ir jame numatoma lydimoji pagalba ir (ar) kitos paslaugos po įsidarbinimo. Susitarimo nutraukimas atidedamas, bet ne ilgiau nei 12 kalendorinių mėnesių, išskyrus pavėžėjimo į darbą paslaugą, kuri gali būti teikiama ne ilgiau kaip 24 kalendorinius mėnesius;

9.6.6. atvejo komandai nusprendus, kad asmuo yra nepasirengęs darbo rinkai, įvertinamos Susitarimo nevykdymo priežastys, poreikis ir galimybė keisti pagal Susitarimą teikiamas Paslaugas, jų apimtį, teikimo eiliškumą, galimos neigiamos pasekmės nutraukus Susitarimą ir priimamas sprendimas dėl Susitarimo pakeitimo ar nutraukimo.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-1063, 2020-11-03, paskelbta TAR 2020-11-03, i. k. 2020-22899

 

10. Rengiant užimtumo didinimo programos finansavimo planą, užimtumo didinimo programos išlaidos, skirtos nedirbančių asmenų atvejo vadybininko darbo užmokesčiui mokėti, turi būti nurodytos atskiroje eilutėje.

____________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-78, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-01-31, i. k. 2020-02272

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-715 „Dėl Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-651, 2020-07-06, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15058

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-715 „Dėl Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-1063, 2020-11-03, paskelbta TAR 2020-11-03, i. k. 2020-22899

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-715 „Dėl Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo