Suvestinė redakcija nuo 2021-02-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-09-30, i. k. 2020-20441

 

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS PRIPAŽINIMO ISTORINE MOTORINE TRANSPORTO PRIEMONE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. 2BE-315

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“ 2.8 papunkčiu ir įgyvendindamas 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama Direktyva 2009/40/EB:

1. T v i r t i n u Motorinės transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. spalio 6 d. įsakymą Nr. 2B-368 „Dėl Transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos pripažintų istorinių motorinių transporto priemonių valdytojai dėl istorinių motorinių transporto priemonių valstybinio registracijos numerio ženklų išdavimo į valstybės įmonę „Regitra“ privalo kreiptis iki jų istorinės motorinės transporto priemonės pateikimo privalomajai transporto priemonių techninei apžiūrai datos;

3.2. iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos pripažintoms istorinėms motorinėms transporto priemonėms taikomi iki šio įsakymo įsigaliojimo galioję istorinėms motorinėms transporto priemonėms ir jų privalomajai transporto priemonių techninei apžiūrai keliami reikalavimai ir galioja iki jų pripažinimo istorine motorine transporto priemone termino pabaigos, išskyrus šio įsakymo 3.1 papunktyje įtvirtintą įpareigojimą;

3.3.  šis įsakymas įsigalioja 2021 m. vasario 1 d.

4. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Genius Lukošius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu

Nr. 2BE-315

 

 

MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS PRIPAŽINIMO ISTORINE MOTORINE TRANSPORTO PRIEMONE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Motorinės transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato motorinės transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone (toliau – istorinė transporto priemonė) tvarką.

2. Istorinės transporto priemonės paskirtis – išsaugoti laikotarpio, kuriuo ji buvo pagaminta, istorinį palikimą, nenaudojant jos kasdienėms reikmėms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-393, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-11-30, i. k. 2020-25601

 

3. Motorinės transporto priemonės techninė būklė ir atitiktis istorinei transporto priemonei keliamiems reikalavimams vertinami atliekant privalomąją transporto priemonių techninę apžiūrą (toliau – privalomoji techninė apžiūra), o istorinės transporto priemonės statusas atliktos privalomosios techninės apžiūros rezultatų pagrindu motorinei transporto priemonei suteikiamas ją įregistruojant valstybės įmonėje „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“) ir išduodant istorinės transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklus.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme (toliau – Įstatymas).

 

II SKYRIUS

IStorinei transporto priemonei keliami reikalavimai

 

5. Istorinė transporto priemonė turi atitikti visus šiuos reikalavimus:

5.1. turi būti pagaminta prieš 30 metų arba anksčiau ir kurios konkretus modelis arba tipas, kaip apibrėžta Europos Sąjungos arba nacionaliniuose teisės aktuose, serijiniu būdu nebegaminamas  mažiausiai 15 metų. Skirtingų variantų, versijų ir (ar) modifikacijų motorinės transporto priemonės, nesiskiriančios pagal kėbulo konstrukciją, yra laikomos to paties modelio motorinėmis transporto priemonėmis;

5.2. turi būti išlaikyta pirminė autentiška motorinės transporto priemonės būklė, neturi būti padaryta jokių esminių motorinės transporto priemonės išvaizdos, konstrukcijos ir (ar) techninių parametrų pakeitimų. Konstrukciniai, techniniai laikančiosios konstrukcijos, kabinos ir (ar) kėbulo, vidaus įrangos, variklio, transmisijos, apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų sprendimai turi atitikti motorinės transporto priemonės pagaminimo laikotarpį.

6. Nukrypstant nuo Aprašo 5 punkte nustatytų reikalavimų, istorinei transporto priemonei yra leidžiami tokie pakeitimai:

6.1. variklio ir jo įrangos (generatoriaus, starterio, karbiuratoriaus, vandens siurblio, uždegimo įtaisų, degalų tiekimo sistemos) pakeitimas į tos pačios ar kitos markės (gamintojo) komponentus, atitinkančius motorinės transporto priemonės pagaminimo laikotarpį, degalų rūšį, konstrukcinius ir techninius sprendimus bei techninius parametrus. Laikančiosios konstrukcijos ir (ar) kėbulo pakeitimai, siekiant pritaikyti keičiamas dalis konkrečiai motorinei transporto priemonei, neleistini;

6.2. ašių, greičių dėžės, atskirų vairo pavaros ir pakabos komponentų, stabdžių sistemos komponentų keitimas į tos pačios ar kitos markės (gamintojo) komponentus, atitinkančius motorinės transporto priemonės pagaminimo laikotarpį, konstrukcinius ir techninius sprendimus bei techninius parametrus, nepažeidžiant autentiškos motorinės transporto priemonės išvaizdos ir nekeičiant laikančiosios konstrukcijos ar kėbulo;

6.3. laikančiosios konstrukcijos, kėbulo ir (ar) kabinos remontas ir perdažymas taikant šiuolaikines remonto technologijas ir (ar) medžiagas, nekeičiant esminių konstrukcinių sprendimų ir autentiškos motorinės transporto priemonės išvaizdos;

6.4. salono, kabinos vidaus įrangos remontas (atstatymas) naudojant šiuolaikines technologijas ir (ar) medžiagas, nekeičiant autentiškos motorinės transporto priemonės išvaizdos;

6.5. ratų ir padangų keitimas kitais, jei šie yra tinkamo dydžio ir vizualiai panašūs į autentiškus. Ratų konstrukcija ir pagaminimo būdas turi atitikti motorinės transporto priemonės gamintojo numatytą konstrukciją;

6.6. stacionarių arba nuimamų papildomų šviesos signalizacijos prietaisų (posūkio rodiklių, stabdymo signalo žibintų) įrengimas ir netiesioginio matymo įtaisų įrengimas, iš esmės nepažeidžiant autentiškos motorinės transporto priemonės išvaizdos.

7. Motorinė transporto priemonė negali būti laikoma istorine transporto priemone, jeigu ji:

7.1. neatitinka Aprašo 2, 5 ir (ar) 6 punktuose nustatytų reikalavimų;

7.2. yra savadarbė (vienetinės gamybos) motorinė transporto priemonė, kuri surinkta (pagaminta) naudojant skirtingo motorinės transporto priemonės pagaminimo laikotarpio motorinės transporto priemonės sudedamąsias dalis: laikančiąją konstrukciją, kėbulą ir (ar) jo įrangą, variklį, transmisiją ar jos mazgus, stabdžių sistemos dalis;

7.3. nežinomas motorinės transporto priemonės gamintojas arba nėra galimybės nustatyti motorinės transporto priemonės pagaminimo datos arba laikotarpio, arba nėra galimybės patikrinti motorinės transporto priemonės autentiškumo.

 

iii SKYRIUS

IStorinĖS transporto priemonĖS Vertinimas

 

8. Motorinės transporto priemonės valdytojas, pageidaujantis, kad jo motorinė transporto priemonė būtų pripažinta istorine transporto priemone, techniškai tvarkingą ir šio Aprašo reikalavimus atitinkančią motorinę transporto priemonę privalo pateikti privalomajai techninei apžiūrai kartu su Prašymu-deklaracija, užpildyta pagal šio Aprašo priedą, motorinės transporto priemonės informaciniu aprašu su teikiamos pripažinti motorinės transporto priemonės nuotraukomis ir motorinės transporto priemonės autentiškumą ir (ar) atitiktį istorinei transporto priemonei keliamiems reikalavimams įrodančius dokumentus.

9. Motorinės transporto priemonės informaciniame apraše turi būti nurodyti tokie motorinės transporto priemonės duomenys:

9.1. gamintojas ir (ar) markė;

9.2. modelis ir (ar) tipo kodas;

9.3. pagaminimo data arba laikotarpis;

9.4. laikančiosios konstrukcijos tipas (rėmas, dalinis rėmas, laikantysis kėbulas);

9.5. kėbulo arba kabinos duomenys: kėbulo tipas, durų skaičius, sėdimųjų vietų skaičius;

9.6. variklio duomenys: degalų rūšis arba galios šaltinis, cilindrų skaičius ir išdėstymas, darbo tūris, galia, maitinimo sistemos tipas (karbiuratorius, mechaninis įpurškimas, kt.);

9.7. greičių dėžės tipas ir pavarų skaičius važiavimui į priekį ir atbuline eiga;

9.8. ašių skaičius ir varantieji ratai;

9.9. ratų ir padangų tipas ir matmenys;

9.10. valdymo įtaisų (vairo) padėtis (kairėje, centre, dešinėje);

9.11. darbinių ir stovėjimo stabdžių sistemos duomenys (įrengta, neįrengta, veikiami ratai, diskiniai, būgniniai, su stiprintuvu, be stiprintuvo);

9.12. elektros sistemos, apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų aprašymas (elektros sistemos įtampa, įrengti apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai, jų skaičius);

9.13. konstrukcijos ir (ar) techninių parametrų pakeitimo aprašas, jei tokie padaryti;

9.14. duomenys apie motorinės transporto priemonės atnaujinimą (restauravimą), jei padarytas;

9.15. kita, valdytojo nuomone, svarbi informacija, jei tokia yra, patvirtinanti motorinės transporto priemonės atitiktį nustatytiems reikalavimams.

10. Su motorinės transporto priemonės informaciniu aprašu teikiamose nuotraukose turi būti matoma  visa motorinės transporto priemonės išorė, identifikavimo žymenys, salono vaizdas, variklio skyrius ir variklis. Nuotraukos turi būti spalvotos, turi būti padarytos ir pateiktos taip, kad būtų galima identifikuoti jose užfiksuotus objektus ir perskaityti aktualią informaciją.

11. Prašymas-deklaracija, motorinės transporto priemonės informacinis aprašas ir nuotraukos turi būti atspausdinti A4 formatu, kiekvienas lapas turi būti patvirtintas motorinės transporto priemonės valdytojo  parašu, nurodant pasirašymo datą. Jei dokumentai yra parengti ne lietuvių kalba, turi būti pateiktas oficialus vertimas į lietuvių kalbą.

Istorinės transporto priemonės vertinimo metu padarytos skaitmeninės pateiktų dokumentų kopijos saugomos Centralizuotojoje techninės apžiūros duomenų bazėje (toliau – CTADB).

12. Atlikus motorinės transporto priemonės privalomąją techninę apžiūrą motorinės transporto priemonės valdytojui išduodama Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros rezultatų ataskaita (toliau – Ataskaita), užpildyta pagal Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros rezultatų ataskaitos pildymo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 2B-76 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros rezultatų ataskaitos pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

13. Privalomosios techninės apžiūros metu pirmiausia, vadovaujantis Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Techniniai reikalavimai), 2 priedo 14 skyriaus nuostatomis, patikrinama motorinės transporto priemonės atitiktis istorinėms transporto priemonėms nustatytiems reikalavimams. Nustačius neatitikčių Techninių reikalavimų 2 priedo 14 skyriaus nuostatoms, jie yra nurodomi Ataskaitoje, o privalomoji techninė apžiūra užbaigiama vadovaujantis Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 12 punktu.

14. Kai pagal Techninių reikalavimų 2 priedo 14 skyrių neatitikimų nenustatoma, atliekamas motorinės transporto priemonės patikrinimas pagal Techninių reikalavimų 2 priedo 0–8 skyrių nuostatas, išskyrus Techninių reikalavimų 2 priedo 1 skyriuje nurodytą stabdžių veikimo ir efektyvumo vertinimą, Techninių reikalavimų 2 priedo 4 skyriuje nurodytą žibintų sureguliavimo vertinimą ir Techninių reikalavimų 2 priedo 8 skyriuje nurodytą išmetamųjų dujų vertinimą. Taip pat atliekamas patikrinimas pagal Techninių reikalavimų 2 priedo 9 skyriaus nuostatas, jei tai yra M2 arba M3 klasės motorinė transporto priemonė, bei Techninių reikalavimų 2 priedo 13 skyriaus nuostatas, jei motorinėje transporto priemonėje yra įrengta jos pagaminimo laikotarpį atitinkanti maitinimo dujomis įranga.

 

IV SKYRIUS

IStorinĖS transporto priemonĖS PRIPAŽINIMAS ir pripažinimo panaikinimas

 

15. Istorine transporto priemone pripažįstama Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruota motorinė transporto priemonė, kuriai išduoti istorinės transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklai.

16. Motorinės transporto priemonės pripažinimas istorine transporto priemone gali būti panaikinamas motorinės transporto priemonės valdytojo iniciatyva jam pateikus istorinę transporto priemonę privalomajai techninei apžiūrai iš naujo be Aprašo 8 punkte nurodytų dokumentų, kai išduodama nauja Ataskaita su teigiama išvada ir VĮ „Regitra“ įregistruojami pasikeitę motorinės transporto priemonės duomenys.

17. Motorinės transporto priemonės pripažinimas istorine transporto priemone panaikinamas Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazėje (toliau – CTADB) pažymint, kad motorinės transporto priemonės privalomoji techninė apžiūra negalioja, kai privalomosios techninės apžiūros galiojimą kontroliuojantys pareigūnai nustato ir CTADB tvarkytoją informuoja:

17.1. kad motorinė transporto priemonė naudojama nesilaikant Aprašo 2 punkte nustatytų sąlygų arba kad motorinės transporto priemonės konstrukcija ir (ar) išvaizda yra pakeista ir neatitinka  Aprašo 5 ir (ar) 6 punktuose nustatytų reikalavimų;

17.2. kad nustatytos aplinkybės, dėl kurių, vadovaujantis Tvarkos aprašo 35 punktu, privalomoji techninė apžiūra laikoma negaliojančia.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Motorinės transporto priemonės valdytojas, nesutinkantis su privalomosios techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimu dėl motorinės transporto priemonės galimos neatitikties istorinėms transporto priemonėms keliamiems reikalavimams, turi teisę teikti prašymą pakeisti privalomosios techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimą Techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimo apskundimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 2B-168 „Dėl Techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimo apskundimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

19. Už šio Aprašo 8 punkte nurodytų pateikti dokumentų tikrumą ir juose pateiktos informacijos teisingumą atsako motorinės transporto priemonės valdytojas.

______________

 

 

Motorinės transporto priemonės

pripažinimo istorine motorine transporto

priemone tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo-deklaracijos pavyzdys)

 

PRAŠYMAS-DEKLARACIJA

 

MOTORINĘ TRANSPORTO PRIEMONĘ PRIPAŽINTI ISTORINE MOTORINE TRANSPORTO PRIEMONE

 

20___ m. ______________ d.

 

_________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, __________________________________________________________________, prašau atlikti mano

(motorinės transporto priemonės valdytojo vardas ir pavardė)

 

motorinės transporto priemonės _____________________________________________________

(motorinės transporto priemonės gamintojas ir (ar) markė, modelis ir (ar) tipas)

 

________________________________________________________________________________

(motorinės transporto priemonės pagaminimo data arba laikotarpis, indentifikavimo numeris)

privalomąją motorinių transporto priemonių techninę apžiūrą ir įvertinti jos atitiktį istorinei motorinei transporto priemonei keliamiems reikalavimams.

Užtikrinu, kad:

1. Motorinė transporto priemonė yra pagaminta prieš 30 metų arba anksčiau ir jos konkretus modelis arba tipas, kaip apibrėžta  Europos Sąjungos arba nacionaliniuose teisės aktuose, serijiniu būdu nebegaminamas mažiausiai 15 metų.

2. Išlaikyta pirminė autentiška motorinės transporto priemonės būklė, nepadaryta jokių esminių motorinės transporto priemonės išvaizdos, konstrukcijos ir (ar) techninių parametrų pakeitimų.

3. Motorinė transporto priemonė nenaudojama ir nebus naudojama kasdienėms reikmėms.

PRIDEDU:

1. Motorinės transporto priemonės informacinis aprašą, ______ lapas (-ai, -ų).

2. Motorinės transporto priemonės nuotraukas, ________ lapas (-ai, -ų).

 

 

 

_________________________________________                                              ________________________________

(motorinės transporto priemonės valdytojo parašas)                                                                (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 2BE-393, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-11-30, i. k. 2020-25601

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-393, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-11-30, i. k. 2020-25601

Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 2BE-315 „Dėl Motorinės transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo