Suvestinė redakcija nuo 2022-09-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-07-22, i. k. 2020-16224

 

 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE

 

2020 m. liepos 21 d.  Nr. T-327

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 60 straipsnio 1 dalies 15 punktu, Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 8 punktu, Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 32.1 ir 32.2 papunkčiais, Lietuvos Respublikos socialinės paramos įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Kauno miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikų maitinimo paslaugų (dienos maitinimo normos) mokestį už kiekvieną vaiko lankytą ir nepateisintai nelankytą dieną:

1.1. lopšelio grupės vaiko: pusryčiai – 0,65 Eur, pietūs – 1,10 Eur, priešpiečiai arba pavakariai – 0,35 Eur, vakarienė – 0,65 Eur, naktipiečiai – 0,30 Eur;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-320, 2022-06-21, paskelbta TAR 2022-06-22, i. k. 2022-13360

 

1.2. darželio grupės vaiko: pusryčiai – 0,70 Eur, pietūs – 1,30 Eur, priešpiečiai arba pavakariai – 0,40 Eur, vakarienė – 0,70 Eur, naktipiečiai – 0,30 Eur;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-320, 2022-06-21, paskelbta TAR 2022-06-22, i. k. 2022-13360

 

1.3. priešmokyklinės grupės vaiko: pusryčiai – 0,70 Eur, priešpiečiai arba pavakariai – 0,40 Eur, vakarienė – 0,70 Eur, naktipiečiai – 0,30 Eur;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-320, 2022-06-21, paskelbta TAR 2022-06-22, i. k. 2022-13360

 

1.4. priešmokyklinės grupės vaiko pietūs, jeigu nėra poreikio naudotis nemokamai skiriamais pietumis ir vienas iš vaiko tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų informavo ir patvirtino, kad atsisako skirtos šios paramos, – 1,93 Eur.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-256, 2021-06-22, paskelbta TAR 2021-06-23, i. k. 2021-14129

 

2. Leisti 1 punkte nurodytų švietimo įstaigų direktoriams, pritarus šių įstaigų taryboms, nustatyti vaikų maitinimų skaičių atsižvelgiant į įstaigos grupių veiklos trukmę.

3. Leisti vaikų tėvams, raštu pateikusiems prašymą 1 punkte nurodytų švietimo įstaigų direktoriams:

3.1. ne trumpiau kaip mėnesį pasirinkti vaikų maitinimų skaičių ir mokėti mokestį pagal tai, kiek valandų per dieną vaikai praleidžia įstaigoje, su sąlyga, kad vaikai bus maitinami kas 3,5 valandas;

3.2. atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikai švietimo įstaigoje praleidžia ne ilgiau kaip 4 val. per dieną.

4. Nustatyti 1 punkte nurodytų švietimo įstaigų darbuotojams, pageidaujantiems pietauti šiose įstaigose, mokestį už vienus pietus – 2,30 Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-320, 2022-06-21, paskelbta TAR 2022-06-22, i. k. 2022-13360

 

5. Pripažinti netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimą Nr. T-350 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ su visais pakeitimais ir papildymais.

6. Šis sprendimas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 dieną.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                        Visvaldas Matijošaitis

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-256, 2021-06-22, paskelbta TAR 2021-06-23, i. k. 2021-14129

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-327 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ pakeitimo

 

2.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-320, 2022-06-21, paskelbta TAR 2022-06-22, i. k. 2022-13360

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-327 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ pakeitimo