Suvestinė redakcija nuo 2019-01-09

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-05-08, i. k. 2017-07763

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 20 d. Nr. T1-73

Neringa

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 12 straipsnio 2 punktu ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsnio 3 ir 4 dalimis, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimą Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (2016 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 384 redakcija), Neringos savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus, patvirtintus Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T1-44 „Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu su visais pakeitimais ir papildymais.

3.  Nustatyti, kad šis sprendimas:

3.1. įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

3.2. netaikomas apskaičiuojant vietinę rinkliavą vietinės rinkliavos mokėtojams už 2017 m. I pusmetį.

Skelbti sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Darius Jasaitis

                                                                                                                                                      

PATVIRTINTA

Neringos savivaldybės

tarybos 2017 m. balandžio 20 d.

sprendimu Nr. T1-73

 

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ ir ATLIEKŲ tvarkymą

nuostatai

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja vietinės rinkliavos mokėtojų registro sudarymą, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava) apskaičiavimą, administravimą.

2. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. D1‑150 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, ir koncesijos sutartimi „Dėl Neringos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijų perdavimo ir vykdymo“, pasirašyta tarp Neringos savivaldybės ir UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro, Neringos savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) patvirtintomis Neringos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

3. Vietinė rinkliava – Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma dvinarė įmoka už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, galiojanti Neringos savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje, kurią Nuostatuose nustatyta tvarka privalo mokėti visi Vietinės rinkliavos mokytojai.

4. Vietinės rinkliavos mokėtojai – fiziniai ir juridiniai asmenys arba jų įgalioti asmenys – komunalinių atliekų turėtojai, Savivaldybės teritorijoje nuosavybės ar kita teise valdantys Vietine rinkliava apmokestinamą nekilnojamąjį turtą, išskyrus Lietuvos banką bei įmones, turinčias Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus ar taršos leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti Savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Vietine rinkliava apmokestinti nekilnojamojo turto objektai, suskirstyti į kategorijas pagal nekilnojamojo turto objekto rūšis ir jų paskirtį, nurodyti Nuostatų 1 priede.

5. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintose Neringos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse ir kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

Vietinės rinkliavos MOKĖTOJų REGISTRAS

 

6. Vietinės rinkliavos mokėtojų registrą (toliau – Registras) kuria, atnaujina ir administruoja Savivaldybės organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius – UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Administratorius), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinto Komunalinių atliekų turėtojų registravimo tvarkos aprašo reikalavimais.

7. Registro duomenys, reikalingi Vietinei rinkliavai administruoti, renkami ir tvarkomi naudojantis Nekilnojamojo turto registro, Gyventojų registro, Mokesčių mokėtojų registro, Savivaldybės administracijos ir kitų subjektų turimais duomenimis.

8. Administratorius, vykdydamas Vietinės rinkliavos mokėtojų registravimą, tvarko:

8.1. šiuos fizinių asmenų duomenis:

8.1.1. vardas, pavardė ir gimimo data;

8.1.2. nekilnojamojo turto objekto adresas;

8.1.3. nekilnojamojo turto objekto bendras plotas;

8.1.4. nekilnojamojo turto objekto naudojimo paskirtis;

8.2. šiuos juridinių asmenų duomenis:

8.2.1. pavadinimas, kodas;

8.2.2. buveinės adresas;

8.2.3. nekilnojamojo turto objekto bendras plotas;

8.2.4. nekilnojamojo turto objekto naudojimo paskirtis.

9. Registro duomenys apie naujai įregistruotus nekilnojamojo turto objektus atnaujinami pagal liepos 1 d. būklę arba nedelsiant, Vietinės rinkliavos mokėtojui pateikus informaciją Administratoriui arba paaiškėjus naujoms faktinėms aplinkybėms.

 

IV SKYRIUS

Vietinės rinkliavos DYDžio APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

10. Vietinės rinkliavos dydžius sudaro pastovioji ir kintamoji Vietinės rinkliavos dedamosios ir yra tvirtinami Savivaldybės tarybos.

11. Vietinės rinkliavos dedamųjų parametrai, pagal kuriuos apskaičiuojamos Vietinės rinkliavos dedamosios, nurodyti Nuostatų 2 priede. Kiekvienai nekilnojamojo turto objekto kategorijai nustatytos vidutinės komunalinių atliekų susikaupimo normos, apskaičiuotos Vietinės rinkliavos dedamosios ir Vietinės rinkliavos dydžiai nurodyti Nuostatų 3 priede.

12. Vietinės rinkliavos dydžiai gali būti keičiami kartą per metus, pasikeitus būtinosioms sąnaudoms, nekilnojamojo turto objektų plotui ir (ar) komunalinių atliekų susikaupimo normoms.

13. Administratorius kasmet iki lapkričio 1 d. teikia Savivaldybės administracijai Vietinės rinkliavos dydžių apskaičiavimą vadovaudamasis Savivaldybės tarybos patvirtinta Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika.

14. Savivaldybės administracija kasmet tiria komunalinių atliekų susikaupimo kiekį ir skaičiuoja komunalinių atliekų susikaupimo normas pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą Komunalinių atliekų susikaupimo normų nustatymo metodiką..

15. Informaciją, susijusią su Vietinės rinkliavos dydžio apskaičiavimu ir atliekų tvarkymo būtinosiomis sąnaudomis, Administratorius privalo nuolat skelbti savo interneto svetainėje.

 

V SKYRIUS

MOKĖTINOS VIETINĖS RINKLIAVOS SKAIČIAVIMO TVARKA

 

16. Vietinė rinkliava Vietinės rinkliavos mokėtojams yra apskaičiuojama už kalendorinius metus, jeigu Savivaldybės taryba nenustatė kitaip.

17. Mokėtiną Vietinę rinkliavą Vietinės rinkliavos mokėtojams, vadovaudamasis Nuostatais, apskaičiuoja Administratorius.

18. Vietinė rinkliava apskaičiuojama ir mokama už kiekvieną apmokestinamajai nekilnojamojo turto objektų kategorijai priskirtą nekilnojamojo turto objektą.

19. Mokėtina Vietinė rinkliava apskaičiuojama konkrečiai nekilnojamojo turto objekto kategorijai nustatytus pastoviosios ir kintamosios Vietinės rinkliavos dedamųjų dydžius, nurodytus Nuostatų 3 priede, atskirai padauginus iš apmokestinamo nekilnojamojo turto objekto bendro ploto ir gautas reikšmes sudėjus.

20. Pasikeitus Vietinės rinkliavos mokėtojui nuo 1 iki 15 mėnesio dienos, Vietinė rinkliava pagal šiuos pasikeitimus perskaičiuojama nuo to mėnesio 1 dienos, pasikeitus Vietinės rinkliavos mokėtojui nuo 16 mėnesio dienos iki paskutinės mėnesio dienos, – nuo kito mėnesio 1 dienos. Vietinės rinkliavos mažiausias mokestinis laikotarpis yra mėnuo.

21. Vietinė rinkliava neskaičiuojama, jeigu mokėtina Vietinė rinkliava neviršija 1,50 Eur (vienas euras penkiasdešimt centų).

22. Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka nekilnojamojo turto objektas gali būti priskirtas kitai nekilnojamojo turto objekto kategorijai. Sprendimą dėl nekilnojamojo turto objekto priskyrimo kitai kategorijai priima Savivaldybės administracijos direktorius.

 

VI SKYRIUS

Vietinės rinkliavos mokėjimo tvarka

 

23. Pastoviąją Vietinės rinkliavos dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys. Pastoviosios įmokos dalies nemoka negyvenamų statinių, registruotų Nekilnojamojo turto registre, savininkai ar jų įgalioti asmenys, kurių statinyje yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija arba statinių naudojimą sustabdė statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas, vadovaudamasis Statybos įstatymo nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-213, 2018-12-20, paskelbta TAR 2019-01-08, i. k. 2019-00235

 

24. Kintamąją įmokos dalį moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų tvarkymo paslauga. Kintamosios įmokos dedamosios nemoka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka deklaravę, kad tam tikrą laikotarpį (ne trumpesnį kaip vienas metų ketvirtis ir ne ilgesnį kaip vieni metai) nebus naudojamasi nekilnojamojo turto objektu. Pasibaigus deklaruotam laikotarpiui, visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, deklaravę, kad nesinaudos nekilnojamuoju turtu, pateikia Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka nurodytus dokumentus, įrodančius, kad nesinaudota nekilnojamuoju turtu. Nepateikus nustatyta tvarka nurodytų dokumentų arba jeigu pateikti duomenys neįrodo, kad turtas nebuvo naudojamas, Vietinės rinkliavos mokėtojas Administratoriaus apskaičiuotą Vietinės rinkliavos kintamąją dalį privalo sumokėti. Vietinės rinkliavos mokėtojų pateiktas deklaracijas ir dokumentus dėl kintamosios dedamosios nemokėjimo nagrinėja Administratorius.

25. Kiekvienais metais pagal sausio 1 d. Registro duomenis Administratorius parengia Mokėjimo pranešimą apie apskaičiuotas mokėtinas Vietinės rinkliavos sumas už kalendorinius metus ir iki vasario 15 d. pateikia Vietinės rinkliavos mokėtojui.

26. Mokėjimo pranešimas pateikiamas Vietinės rinkliavos mokėtojui pagal Registro duomenų bazėje turimą nekilnojamojo turto adresą, jeigu Vietinės rinkliavos mokėtojas nenurodė kitaip.

27. Mokėjimo pranešime yra nurodomi šie duomenys:

27.1. vietinės rinkliavos mokėtojo fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas;

27.2. vietinės rinkliavos mokėtojo kodas;

27.3. vietinės rinkliavos mokėtojo adresas;

27.4. nekilnojamojo turto objekto, už kurį skaičiuojama rinkliava, adresas, bendras plotas;

27.5. rinkliavos administratorius (pavadinimas, juridinio asmens kodas, banko pavadinimas, sąskaitos numeris);

27.6. pastovioji dedamoji;

27.7. kintamoji dedamoji;

27.8. mokėtina suma;

27.9. duomenys apie skolą ar permoką;

27.10. Savivaldybės teritorijoje praėjusiais ataskaitiniais metais rūšiuotų atliekų ir atliekų, kuriomis atliekų turėtojas atsikrato mišriuose komunalinių atliekų konteineriuose, dalis.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T1-213, 2018-12-20, paskelbta TAR 2019-01-08, i. k. 2019-00235

 

28. Vietinė rinkliava mokama kas ketvirtį lygiomis dalimis į pranešime nurodytą sąskaitą iki einamojo ketvirčio trečio mėnesio 1 d.

29. Vietinės rinkliavos mokėtojas turi teisę Vietinę rinkliavą sumokėti už visus metus iš karto, tačiau visais atvejais neturi pažeisti šiame skyriuje nurodytų terminų.

30. Pasikeitus nekilnojamojo turto savininkui (naudotojui), Vietinės rinkliavos mokėtojui, sumokėjusiam Vietinę rinkliavą už ketvirtį arba už visus metus, Vietinė rinkliava gali būti perskaičiuojama.

31. Už įmokos priėmimo paslaugą moka Vietinės rinkliavos mokėtojas pagal kredito, pašto įstaigų nustatytus tarifus.

32. Praėjus Nuostatų 28 punkte nurodytam terminui, Administratorius per 10 darbo dienų identifikuoja skolininkus, formuoja priminimus ir pateikia juos Vietinės rinkliavos nesumokėjusiems mokėtojams, nurodant kito ketvirčio mokėtiną sumą.

33. Gavęs priminimą sumokėti Vietinę rinkliavą, Vietinės rinkliavos mokėtojas privalo nurodyto dydžio skolą sumokėti per 20 kalendorinių dienų nuo priminimo išsiuntimo datos. Kito ketvirčio mokėtiną sumą, nurodytą priminime, privalu sumokėti Nuostatuose nustatytais mokėjimo terminais.

34. Vietinės rinkliavos lengvatas nustato Savivaldybės taryba atskiru sprendimu.

 

VII SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS ADMINISTRAVIMAS IR RINKIMO KONTROLĖ

 

35. Administratorius atlieka Vietinės rinkliavos įmokų sumokėjimo, permokų grąžinimo ir skolų išieškojimo administravimą.

36. Vietinės rinkliavos permoką, gavus Vietinės rinkliavos mokėtojo prašymą, grąžina Administratorius. Tais atvejais, kai tokio prašymo nėra arba jis pateiktas pasibaigus kalendoriniams metams, Administratorius vietinės rinkliavos permoką užskaito kaip įmoką už būsimąjį atsiskaitymo laikotarpį ir už visus Vietinės rinkliavos mokėtojo nekilnojamojo turto objektus.

37. Vietinės rinkliavos permoka ar klaidinga įmoka grąžinama per 30 dienų nuo rašytinio prašymo gavimo datos.

38. Administratorius turi teisę be prašymo pervesti klaidingai į Savivaldybės Vietinės rinkliavos surenkamąją sąskaitą sumokėtas kitoms savivaldybėms priklausančias Vietinės rinkliavos sumas, kai pagal mokėjimo duomenis galima identifikuoti kitų savivaldybių įmokas.

39. Administratorius vykdo Vietinės rinkliavos įmokų surinkimo tarpininko funkciją ir šias įmokas kiekvieną darbo dieną perveda į Savivaldybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Vietinės rinkliavos įmokos yra kaupiamos atskiroje Savivaldybės biudžeto sąskaitoje.

40. Administratorius, kiekvienais kalendoriniais metais Savivaldybės administracijai pateikia šią informaciją:

40.1. atlikęs priskaitymus iki kovo 1 d. apie priskaitytą Vietinę rinkliavą už einamuosius metus;

40.2. pasibaigus ketvirčiui per 15 darbo dienų apie priskaitytą Vietinę rinkliavą, Vietinės rinkliavos rinkimą bei sutvarkytą atliekų kiekį.

41. Nesumokėta Vietinė rinkliava išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

42. Vietinė rinkliava gali būti priskaityta ar perskaičiuota ne daugiau kaip už einamuosius ir 5 praėjusius metus.

43. Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolierius.

 

VIII SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

44. Vietinės rinkliavos mokėtojas turi teisę:

44.1. susipažinti su duomenimis apie jį, sukauptais Registre, bei su visa informacija, susijusia su Vietinės rinkliavos dydžiu, jo apskaičiavimu ir atliekų tvarkymo sąnaudomis;

44.2. reikalauti pakeisti ar patikslinti apie jį sukauptus Registro duomenis, jei tokie duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs;

44.3. pateikus prašymą, gauti Mokėjimo pranešimą pagal nuolatinę gyvenamąją vietą;

44.4. pasikeitus nekilnojamojo turto savininkui, kreiptis su prašymu perskaičiuoti Vietinę rinkliavą;

44.5. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

45. Vietinės rinkliavos mokėtojas privalo:

45.1. laiku mokėti jam apskaičiuotą Vietinę rinkliavą;

45.2. teikti duomenis, reikalingus Vietinei rinkliavai apskaičiuoti;

45.3. informuoti naują savininką (naudotoją) apie prievolės mokėti Vietinę rinkliavą įvykdymą, o naujas savininkas (naudotojas) turi informuoti Administratorių apie prievolės pradžią ar pasikeitimą;

45.4. per 10 darbo dienų informuoti Administratorių apie naujo nekilnojamojo turto naudojimo pradžią;

45.5. sudaryti sąlygas Administratoriui patikrinti nekilnojamojo turto naudojimą ir (ar) deklaruotų duomenų teisingumą.

46. Asmenys, nepateikę duomenų ar pateikę neteisingus duomenis Vietinei rinkliavai apskaičiuoti, ir asmenys, laiku nemokantys Vietinės rinkliavos, pažeidžia Nuostatus bei kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir už tai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 

47. Vietinės rinkliavos lėšos naudojamos:

47.1. Savivaldybės organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos būtinosioms su komunalinių atliekų tvarkymu susijusioms sąnaudoms, t. y. koncesijos mokesčiui, apmokėti;

47.2. Savivaldybės administracijos vykdomo visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais;

47.3. kitoms priemonėms, numatytoms Neringos savivaldybės atliekų tvarkymo plane, įgyvendinti.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

48. Vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, neaprašyti Nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais vietinių rinkliavų administravimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

49. Nuostatų įgyvendinimą kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktorius ir jo įgalioti asmenys. Savivaldybės administracijos direktorius Neringos savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka už Nuostatų įgyvendinimą atsiskaito Savivaldybės tarybai.

______________________________

 

Neringos savivaldybės vietinės

rinkliavos už komunalinių atliekų

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų

tvarkymą nuostatų

1 priedas

 

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KATEGORIJOS

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objektai*

Nekilnojamojo turto paskirtis **

1.

Gyvenamosios paskirties objektai

Naudojami gyventi vienam ar daugiau asmenų, vienai ar daugiau šeimų, įvairių socialinių grupių asmenims (individualūs namai, butai, bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai, nakvynės namai, socialinis būstas, kiti panašios paskirties objektai).

2.

Viešbučių paskirties objektai (iki 1000 m2 ploto)

Naudojami trumpalaikiam apgyvendinimui (viešbučiai, moteliai, svečių namai ir kt.)

3.

Viešbučių paskirties objektai (nuo 1000 iki 2000 m2 ploto)

4.

Viešbučių paskirties objektai (virš 2000 m2 ploto)

5.

Administracinės paskirties objektai

Naudojami administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įmonių, įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai arba kitos paskirties pastatų dalis, naudojama administracinei veiklai, ir kiti panašios paskirties objektai)

6.

 

Prekybos paskirties objektai (iki 100 m2 ploto)

 

Naudojami didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, parduotuvės – operatorinės, knygynai, vaistinės, prekybos paviljonai, turgavietės ir kiti laikini statiniai ar prekybos vietos (kioskai, palapinės ir kiti panašios paskirties objektai)

7.

Prekybos paskirties objektai (virš 100 m2 ploto)

8.

Paslaugų paskirties objektai

Naudojami paslaugoms teikti (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo–išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, krematoriumai, laidojimo namai ir kiti panašios paskirties objektai)

9.

Maitinimo paskirties objektai (iki 100 m2 ploto)

Naudojami žmonėms maitinti (valgyklos, restoranai, kavinės, barai, kiti panašios paskirties objektai)

10.

Maitinimo paskirties objektai (nuo 100 iki 300 m2 ploto)

11.

Maitinimo paskirties objektai (nuo 300 iki 600 m2 ploto)

12.

Maitinimo paskirties objektai (virš 600 m2 ploto)

13.

Transporto paskirties objektai

Naudojami transporto tikslams, t. y. susiję su transportavimu, gabenimu, vežimu (oro uosto, jūrų ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, uosto terminalai, muitinių pastatai, kiti panašios paskirties objektai)

14.

 

 

Garažų paskirties objektai (iki 30 m2 ploto)

 

Naudojami transporto priemonėms laikyti ir remontuoti (automobilių garažai, atviri ar uždari požeminiai garažai, antžeminės automobilių saugyklos, elingai, geležinkelio vagonų depai, autobusų ir troleibusų garažai, orlaivių angarai, laivų ir aerostatų elingai ir kiti panašios paskirties objektai, išskyrus garažus lengviesiems automobiliams, esančius namų valdoje)

15.

Garažų paskirties objektai (virš 30 m2 ploto)

16.

Gamybos, pramonės paskirties objektai

Naudojami gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (įvairių tipų elektrinių, katilinių, naftos perdirbimo ir kiti pastatai, skirti energijos ar energijos išteklių gavybai, gamybai, perdirbimui, gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės ir kiti panašios paskirties objektai)

17.

Sandėliavimo paskirties objektai

Naudojami sandėliuoti arba ką nors laikyti (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti objektai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti)

18.

Kultūros paskirties objektai

Naudojami kultūros tikslams (teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, archyvai, muziejai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai, kiti panašios paskirties objektai)

19.

Mokslo paskirties objektai

Naudojami švietimo ir mokslo tikslams (institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai, kiti panašios paskirties objektai)

20.

Gydymo paskirties objektai

Naudojami gydymo tikslams, kuriuose teikiama medicininė pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms (ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai ir kiti panašios paskirties objektai) ar gyvūnams (veterinarijos gydyklos, gyvūnų globos namai ir kiti panašios paskirties objektai)

21.

Poilsio paskirties objektai (iki 1000 m2 ploto)

Naudojami poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, jaunimo nakvynės namai, kaimo turizmo pastatai, medžioklės nameliai, kempingai, poilsiavietės, paplūdimiai, apžvalgos aikštelės, kiti turizmo objektai ir kiti panašios paskirties objektai)

22.

Poilsio paskirties objektai (nuo 1000 iki 2000 m2 ploto)

23.

Poilsio paskirties objektai (virš 2000 m2 ploto)

24.

Sporto paskirties objektai

Naudojami sportui (sporto halės, salės, teniso kortai, baseinai, čiuožyklos, jachtklubai, šaudyklos, stadionai, maniežai, aikštynai, laikinos sporto aikštelės ir kiti panašios paskirties objektai)

25.

Religinės paskirties objektai

Naudojami religiniams tikslams (bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros, parapijų namai ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai)

26.

Specialiosios paskirties objektai

Naudojami specialiesiems tikslams (kareivinių pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kiti panašios paskirties objektai)

27.

Kiti objektai

Naudojami kita paskirtimi (lošimų namų pastatai) ir kiti savarankiški objektai, kurių negalima priskirti jokiai nurodytai paskirčiai

 

*Nekilnojamojo turto objektai – pastatai su priklausiniais ir (ar) priskirtais naudoti žemės sklypais ar be jų, kitos patalpos, nepaisant jų registracijos nekilnojamojo turto registre.

**Nekilnojamojo turto paskirtis – teisės aktais leidžiama, nuosavybės dokumentuose nurodyta arba faktiškai vykdoma teisėta viena ar keletas veiklos rūšių, vykdomų nekilnojamojo turto objektuose.

 

__________________________

 

Neringos savivaldybės vietinės

rinkliavos už komunalinių atliekų

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų

tvarkymą nuostatų

2 priedas

 

NERINGOS savivaldybės VIETINĖS RINKLIAVOS DEDAMŲJŲ PARAMETRAI

 

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objektas

Vietinės rinkliavos pastoviosios dedamosios parametras

Vietinės rinkliavos kintamosios dedamosios parametras

1.

Gyvenamosios paskirties objektai

 

Nekilnojamojo turto paskirtis ir plotas (m2)

 

Mišrių komunalinių atliekų susikaupimo norma, (kg/m2)

-

2.

Viešbučių paskirties objektai (iki 1000 m2 ploto)

3.

Viešbučių paskirties objektai (nuo 1000 iki 2000 m2 ploto)

4.

Viešbučių paskirties objektai (virš 2000 m2 ploto)

5.

Administracinės paskirties objektai

6.

Prekybos paskirties objektai (iki 100 m2 ploto)

7.

Prekybos paskirties objektai (virš 100 m2 ploto)

8.

Paslaugų paskirties objektai

9.

Maitinimo paskirties objektai (iki 100 m2 ploto)

10.

Maitinimo paskirties objektai (nuo 100 iki 300 m2 ploto)

11.

Maitinimo paskirties objektai (nuo 300 iki 600 m2 ploto)

12.

Maitinimo paskirties objektai (virš 600 m2 ploto)

13.

Transporto paskirties objektai

14.

Garažų paskirties objektai (iki 30 m2 ploto)

15.

Garažų paskirties objektai (virš 30 m2 ploto)

16.

Gamybos, pramonės paskirties objektai

17.

Sandėliavimo paskirties objektai

18.

Kultūros paskirties objektai

19.

Mokslo paskirties objektai

20.

Gydymo paskirties objektai

21.

Poilsio paskirties objektai (iki 1000 m2 ploto)

22.

Poilsio paskirties objektai (nuo 1000 iki 2000 m2 ploto)

23.

Poilsio paskirties objektai (virš 2000 m2 ploto)

24.

Sporto paskirties objektai

25.

Religinės paskirties objektai

26.

Specialiosios paskirties objektai

27.

Kiti objektai

 

__________________________

 

Neringos savivaldybės vietinės

rinkliavos už komunalinių atliekų

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

3 priedas

 

NERINGOS savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžiai

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objektas

Metinis Vietinės rinkliavos pastoviosios dedamosios dydis Eur/ m2

Metinė komunalinių atliekų susikaupimo norma kg/m2

Metinis Vietinės rinkliavos kintamosios dedamosios dydis Eur/m2

Metinis Vietinės rinkliavos dydis, iš viso Eur/m2

1.

Gyvenamosios paskirties objektai

0,72

11,10

0,33

1,05

2.

Viešbučių paskirties objektai (iki 1000 m2 ploto)

0,83

10,47

0,31

1,14

3.

Viešbučių paskirties objektai (nuo 1000 iki 2000 m2 ploto)

0,63

8,12

0,24

0,87

4.

Viešbučių paskirties objektai (virš 2000 m2 ploto)

0,51

6,46

0,19

0,7

5.

Administracinės paskirties objektai

0,41

4,37

0,13

0,54

6.

Prekybos paskirties objektai (iki 100 m2 ploto)

1,23

16,33

0,48

1,71

7.

Prekybos paskirties objektai (virš 100 m2 ploto)

1,46

24,50

0,72

2,18

8.

Paslaugų paskirties objektai

0,65

8,52

0,25

0,9

9.

Maitinimo paskirties objektai (iki 100 m2 ploto)

3,11

46,90

1,38

4,49

10.

Maitinimo paskirties objektai (nuo 100 iki 300 m2 ploto)

2,43

31,57

0,93

3,36

11.

Maitinimo paskirties objektai (nuo 300 iki 600 m2 ploto)

2,15

27,59

0,81

2,96

12.

Maitinimo paskirties objektai (virš 600 m2 ploto)

1,82

23,62

0,69

2,51

13.

Transporto paskirties objektai

0,46

4,83

0,14

0,6

14.

Garažų paskirties objektai (iki 30 m2 ploto)

0,18

3,70

0,11

0,29

15.

Garažų paskirties objektai (virš 30 m2 ploto)

0,46

7,89

0,23

0,69

16.

Gamybos, pramonės paskirties objektai

0,66

8,59

0,25

0,91

17.

Sandėliavimo paskirties objektai

0,15

1,86

0,05

0,2

18.

Kultūros paskirties objektai

0,38

6,75

0,20

0,58

19.

Mokslo paskirties objektai

0,38

6,75

0,20

0,58

20.

Gydymo paskirties objektai

0,40

6,65

0,20

0,6

21.

Poilsio paskirties objektai (iki 1000 m2 ploto)

0,83

10,71

0,31

1,14

22.

Poilsio paskirties objektai (nuo 1000 iki 2000 m2 ploto)

0,63

8,30

0,24

0,87

23.

Poilsio paskirties objektai (virš 2000 m2 ploto)

0,51

6,57

0,19

0,7

24.

Sporto paskirties objektai

0,36

4,81

0,14

0,5

25.

Religinės paskirties objektai

0,19

2,05

0,06

0,25

26.

Specialiosios paskirties objektai

0,40

4,88

0,14

0,54

27.

Kiti objektai

0,16

1,92

0,06

0,22

 

 

__________________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Neringos savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-213, 2018-12-20, paskelbta TAR 2019-01-08, i. k. 2019-00235

Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. T1-73 „Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo