Suvestinė redakcija nuo 2022-04-16

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2022-03-02, i. k. 2022-04168

 

Nauja redakcija nuo 2022-04-16:

Nr. B1-294, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07844

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠ UKRAINOS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ ĮVEŽAMŲ GYVŪNŲ AUGINTINIŲ KONTROLĖS

 

2022 m. kovo 1 d. Nr. B1-148

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 998/2003, 32 straipsniu ir Nekomerciniais tikslais į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežamų gyvūnų augintinių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-1144/1B-969 „Dėl Nekomerciniais tikslais į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežamų gyvūnų augintinių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 25 punktu ir atsižvelgdamas į tai, kad dėl Ukrainos teritorijoje prasidėjusių karinių veiksmų vyksta laikina šalies gyventojų ir jų gyvūnų augintinių evakuacija:

1. L e i d ž i u Ukrainos gyventojams, vežantiems nekomerciniais tikslais į Europos Sąjungos (toliau – ES) teritoriją Reglamento (ES) Nr. 576/2013 reikalavimų neatitinkančius gyvūnus augintinius (šunis, kates, šeškus):

1.1. vežti gyvūnus augintinius tranzitu per Lietuvos Respublikos (toliau – Lietuva) teritoriją, jeigu juos ne Lietuvos pasienio kontrolės punkte atliktos pasienio veterinarinės kontrolės metu buvo leista įvežti į ES;

1.2. per Lietuvos pasienio kontrolės punktus įvežti gyvūnus augintinius į Lietuvą, kaip paskirties šalį, ar juos vežti tranzitu per Lietuvos teritoriją, jeigu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) pasienio veterinarijos posto (skyriaus) ar teritorinio padalinio pareigūnas šio įsakymo 3.1.1 papunktyje nustatyta tvarka priima Sprendimą dėl gyvūno (-ų) augintinio (-ių) (Aprašo 2 priedas), suteikiantį Ukrainos gyventojui ar jo įgaliotam asmeniui teisę įvežti į Lietuvą ar vežti tranzitu per Lietuvą gyvūną (-us) augintinį (-ius).

2.  N u s t a t a u, kad:

2.1. visi asmenys, kurie nuo 2022 m. vasario 24 d. iš Ukrainos ar ES valstybės narės Ukrainoje gimusį (-ius) gyvūną (-us) augintinį (-ius) komerciniais ar nekomerciniais tikslais įvežė į Lietuvą, kaip paskirties šalį:

2.1.1. ne vėliau kaip per 10 dienų nuo įvežimo privalo VMVT el. paštu ukrainepets@vmvt.lt pateikti šiuos duomenis: gyvūno (-ų) augintinio (-ių) savininko vardą, pavardę ar pavadinimą, kontaktus (el. paštą ir telefoną), kiekvieno įvežto gyvūno augintinio rūšį, mikroschemos numerį, vakcinacijos nuo pasiutligės datą, turimų gyvūno augintinio dokumentų pavadinimus ir numerius, paskirties vietos Lietuvoje adresą, ir rašytinio įgaliojimo pervežti gyvūną augintinį kopiją, jei gyvūną augintinį nekomerciniais tikslais į Lietuvą įvežė gyvūno (-ų) augintinio (-ių) savininko įgaliotas asmuo,

2.1.2. kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo 2.1.1 papunktyje nurodytų duomenų pateikimo VMVT ar šio įsakymo 3.1.1 papunktyje nurodyto Sprendimo dėl gyvūno (-ų) augintinio (-ių) priėmimo, kreiptis į VMVT teritorinį padalinį, kurio veikimo teritorijoje numatyta gyvūno (-ų) augintinio (-ių) laikymo vieta, dėl gyvūno (-ų) augintinio (-ių) atitikties ES teisės aktų reikalavimams įvertinimo;

2.2. šio įsakymo 2.1.1 papunktis netaikomas asmenims, kurie iki šio įsakymo įsigaliojimo apie iš Ukrainos ar ES valstybės narės Ukrainoje gimusio (-ių) gyvūno (-ų) augintinio (-ių) įvežimą į Lietuvą, kaip paskirties šalį, yra el. p. ukrainepets@vmvt.lt pranešę VMVT arba dėl kurių įvežto (-ų) į Lietuvą gyvūno (-ų) augintinio (-ių) šio įsakymo 3.1.1 papunktyje nustatyta tvarka yra priimtas Sprendimas dėl gyvūno (-ų) augintinio (-ių).

3.Nurodau:

3.1. VMVT pasienio veterinarijos postams (skyriams) ir teritoriniams padaliniams, vykdant pagal Aprašo IV skyrių nekomerciniais tikslais iš Ukrainos įvežamų gyvūnų augintinių patikrinimus, Aprašo 19 punkte nustatytu atveju:

3.1.1. leisti įvežti į Lietuvą, kaip paskirties šalį, vienam Ukrainos gyventojui ar jo įgaliotam asmeniui Reglamento (ES) Nr. 576/2013 reikalavimų neatitinkančių gyvūnų augintinių tokį skaičių, koks jis nustatytas Reglamento (ES) Nr. 576/2013 5 straipsnyje, Sprendime dėl gyvūno (-ų) augintinio (-ių) nurodant karantinuoti juos, kaip nustatyta Aprašo 19.2 papunktyje, ir nedelsiant suženklinti bei vakcinuoti nuo pasiutligės neženklintus gyvūnus augintinius, kai tik atvyks į paskirties vietą Lietuvoje,   

3.1.2. Sprendimu dėl gyvūno (-ų) augintinio (-ių) leisti vežti tranzitu per Lietuvą į kitą ES valstybę narę ar trečiąją šalį, kaip paskirties šalį, vienam Ukrainos gyventojui ar jo įgaliotam asmeniui Reglamento (ES) Nr. 576/2013 reikalavimų neatitinkančių gyvūnų augintinių tokį skaičių, koks jis nustatytas Reglamento (ES) Nr. 576/2013 5 straipsnyje, jeigu jie suženklinti, vakcinuoti nuo pasiutligės ir juos vežantis asmuo turi ir pateikia galiojančią vakcinaciją patvirtinančius dokumentus. Tuo atveju, kai Ukrainos gyventojas ar jo įgaliotas asmuo nekomerciniais tikslais veža iš Ukrainos Reglamento (ES) Nr. 576/2013 reikalavimų neatitinkančius (neženklintus ir (ar) nevakcinuotus) gyvūnus augintinius, išduodamame Sprendime dėl gyvūno (-ų) augintinio (-ių) nurodoma, kad Ukrainos gyventojas ar jo įgaliotas asmuo, įvažiavęs į Lietuvos teritoriją, nedelsiant turi kreiptis į privatų veterinarijos gydytoją dėl gyvūnų augintinių suženklinimo ir (ar) vakcinavimo nuo pasiutligės,

3.1.3. nedelsiant pateikti pagal šio įsakymo 3.1.1 papunktį priimto Sprendimo dėl gyvūno (-ų) augintinio (-ių) kopiją VMVT teritoriniam padaliniui, kurio veikimo teritorijoje numatyta gyvūno (-ų) augintinio (-ų) laikymo vieta, arba pagal šio įsakymo 3.1.2 papunktį priimto Sprendimo dėl gyvūno (-ų) augintinio (-ių) kopiją VMVT el. p. ukrainepets@vmvt.lt, jei gyvūnas (-ai) augintinis (-iai) vežamas (-i) per Lietuvą tranzitu į kitą ES valstybę narę ar trečiąją šalį, kaip paskirties šalį;

3.2. VMVT teritoriniams padaliniams, gavus šio įsakymo 2.1.1 ar 3.1.3 papunktyje nurodytą informaciją apie iš Ukrainos į Lietuvą, kaip paskirties šalį, įvežtą (-us) gyvūną (-us) augintinį (-ius), atlikti tokio (-ių) gyvūno (-ų) augintinio (-ių) patikrinimą ir Ukrainos gyventojui ar jo įgaliotam asmeniui raštu duoti nurodymus dėl tolesnio gyvūno (-ų) augintinio (-ių) laikymo Lietuvoje sąlygų.

4Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės ir Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriams.

 

 

 

Direktorius                                                                                                             Mantas Staškevičius

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-294, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07844

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. B1-148 „Dėl įvežamų iš Ukrainos Respublikos gyvūnų augintinių kontrolės“ pakeitimo