Suvestinė redakcija nuo 2014-06-10 iki 2014-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-05-28, i. k. 2014-05763

 

Nauja redakcija nuo 2014-06-10:

Nr. 3D-346, 2014-06-06, paskelbta TAR 2014-06-09, i. k. 2014-07314

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos sudarymo, šios komisijos darbo reglamento IR perleidžiamųjų teisių į žvejybos kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo  panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. gegužės 28 d. Nr. 3D-310

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi ir 142 straipsnio 6 dalimi,

1. Tvirtinu:

1.1. Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos sudėtį:

1.1.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovai – ne daugiau kaip 2;

1.1.2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento atstovai – ne daugiau kaip 2;

1.1.3. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos – ne daugiau kaip 4.

1.2. Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos darbo reglamentą (pridedama)

1.3. Perleidžiamųjų teisių į žvejybos kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisykles (pridedama).

2. P a v e d u Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patvirtinti Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos personalinę sudėtį

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                       Vigilijus Jukna

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2014 m. birželio 6 d.

įsakymu Nr. 3D-346

 

Perleidžiamųjų teisių į ŽVEJYBOS vidaus vandenyse KVOTas SuteikiMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos darbo reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos (toliau – komisija) darbo tvarką.

2. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo ir nešališkumo principais.

 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

3. Komisija nagrinėja ūkio subjektų prašymus dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, suteikia jas ūkio subjektams ir sprendžia kitus su perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas, skirstymu susijusius klausimus.

 

III. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

4. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Dalyvauti komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis komisija gali kviesti ūkio subjektų, kuriems skiriamos perleidžiamosios teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotas, asociacijų atstovus.

5. Komisijos darbą organizuoja komisijos pirmininkas, kuris yra atsakingas už jos funkcijų vykdymą ir prireikus atstovauja jai kitose institucijose. Komisijos pirmininko nesant, jį pavaduoja komisijos pirmininko pavaduotojas.

6. Komisijos pirmininkas:

6.1. koordinuoja komisijos darbą, atsako už jai pavestų funkcijų atlikimą;

6.2. prireikus duoda kitiems komisijos nariams rašytinius ar žodinius pavedimus atlikti išsamesnį svarstomų klausimų tyrimą, parengti jų įvertinimą ir pranešimą komisijos posėdžiui;

6.3. pasirašo komisijos posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su komisijos veikla.

7. Komisijos sekretorius, o jo nesant, komisijos pirmininko paskirtas komisijos narys:

7.1. suderinęs su komisijos pirmininku, o jo nesant, su komisijos pirmininko pavaduotoju, šaukia komisijos posėdžius ir juos protokoluoja;

7.2. organizuoja komisijos narių apklausą raštu ir (arba) elektroniniu paštu;

7.3. rengia komisijos posėdžių medžiagą (nutarimų projektus, tvarko dokumentus ir kt.);

7.4. vykdo kitus komisijos pirmininko, o jeigu jo nėra – komisijos pirmininko pavaduotojo pavedimus komisijos posėdžių rengimo klausimais.

8. Komisijos posėdžių darbotvarkė ir siūlomų nagrinėti klausimų medžiaga komisijos nariams elektroniniu paštu pateikiama ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki komisijos posėdžio.

9. Komisija gali keisti posėdžio darbotvarkę paprasta posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma.

10. Pasibaigus perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas gauti dokumentų priėmimo laikui, komisijos posėdis rengiamas ne vėliau kaip po penkių darbo dienų.

11. Komisijos posėdžiai rengiami pagal poreikį.

12. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau negu pusė komisijos narių ir būtinai – komisijos pirmininkas arba komisijos pirmininko pavaduotojas.

13. Komisijos nutarimai priimami bendru sutarimu. Jeigu bendru sutarimu nutarimo nepavyksta priimti, vyksta atviras balsavimas. Nutarimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Kiekvienas komisijos narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko, o jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojo, balsas. Jeigu komisijos narys nesutinka su daugumos nutarimu, jis gali pateikti posėdžio pirmininkui savo atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie komisijos posėdžio protokolo.

14. Komisijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki šaukiamo posėdžio turi apie tai pranešti komisijos sekretoriui.

 

IV. KOMISIJOS NUTARIMŲ ĮFORMINIMAS

 

15. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokole nurodoma posėdžio data, protokolo eilės numeris, svarstomų klausimų pavadinimai ir priimti nutarimai. Prie protokolo pridedamas dalyvių sąrašas su posėdyje dalyvaujančių asmenų vardais, pavardėmis ir parašais, atstovaujamų įmonių ir organizacijų pavadinimais. Protokolas turi būti parengtas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po posėdžio.

16. Komisijos sekretorius elektroniniu paštu išsiunčia protokolo projektą visiems komisijos nariams ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po komisijos posėdžio. Komisijos nariai turi teisę per dvi darbo dienas nuo protokolo išsiuntimo dienos faksu arba elektroniniu paštu pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl protokolo. Per dvi darbo dienas nepateikus pastabų ir pasiūlymų, laikoma, kad protokolui pritarta.

17. Įvertinus gautas pastabas arba jų negavus, protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

18. Protokolas registruojamas Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba). Protokolas įsigalioja kitą darbo dieną po jo užregistravimo.

19. Ūkio subjektams, kurie iki komisijos posėdžio buvo pateikę Žuvininkystės tarnybai prašymus dėl perleidžiamosios teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo ir žvejybą tuose vandens telkiniuose kontroliuojančioms institucijoms Žuvininkystės tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos posėdžio protokolo pasirašymo įteikia arba išsiunčia informaciją apie aukciono rezultatus.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Ūkio subjektai komisijos sprendimą gali apskųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, ūkio subjektų prašymai dėl teisės į žvejybos kvotą suteikimo ir kiti dokumentai) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

____________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2014 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 3D- 346 redakcija)

 

PerleidžiamŲJŲ teisIŲ į ŽVEJYBOS vidaus vandenyse KVOTAS suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo Taisyklės

 

I. BENDROsios nuostatos

 

1. Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato ūkio subjektams suteikiamų perleidžiamųjų teisių gauti tam tikro dydžio verslinės žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, atšaukimo ir perleidimo tvarką.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme (toliau – Žuvininkystės įstatymas).

 

II. Informacijos apie posėdį, kuriame bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotas, PASKELBIMo ir Dokumentų pateikimo tvarka

 

3. Perleidžiamąsias teises į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisija (toliau – komisija). Komisijos nariai skiriami penkeriems metams. Tas pats asmuo komisijos nariu gali būti paskirtas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

4. Likus ne mažiau kaip 15 darbo dienų iki komisijos posėdžio, kuriame bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotas, Žuvininkystės tarnyba paskelbia pranešimą apie komisijos posėdį Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėje (www.zuv.lt) ir išsiunčia šį pranešimą Žemės ūkio ministerijai ir Aplinkos ministerijai, kurios jį paskelbia savo interneto svetainėse.

5. Pranešime pateikiama informacija:

5.1. sąrašas vidaus vandens telkinių, žvejybos vietų pavadinimai ir žvejybos limitai;

5.2. komisijos posėdžio vieta ir laikas;

5.3. adresas, kuriuo reikia pateikti prašymus suteikti perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą ir privalomus pateikti dokumentus, bei šių dokumentų pateikimo terminas;

5.4. jeigu perleidžiamoji teisė į žvejybos vidaus vandenyse kvotą skiriama aukciono būdu – pradinė perleidžiamosios teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotą aukciono kaina (toliau – pradinė aukciono kaina) – šių taisyklių 3 priede nurodytas pradinis lėšų dydis, nuo kurio pradedamas perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas aukcionas;

5.5. telefonas papildomai informacijai gauti;

5.6. kitos perleidžiamosios teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotą skyrimo sąlygos.

6. Ūkio subjektai, norintys gauti perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

6.1. prašymą, kurio forma pateikiama taisyklių 2 priede, pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

6.1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą;

6.1.2. vidaus vandenų telkinio pavadinimą ar žvejybos vietos pavadinimą bei norimas gauti perleidžiamąsias teises į žvejybos vidaus vandenyse kvotas;

6.1.3. ar yra pasinaudojęs Europos Sąjungos parama vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimui į kitą nei žvejybos veiklą, ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą;

6.2. asmens dokumento (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai ūkio subjektas juridinis asmuo) kopiją;

6.3. dokumentus, kuriais įrodoma, kad ūkio subjektas turi teisę gauti perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą be aukciono (jeigu tokią teisę turi);

6.4. žvejybą tame vidaus vandens telkinyje kontroliuojančios institucijos pažymą, kurios forma pateikiama šių taisyklių 1 priede;

6.5. jeigu yra konkrečios žuvininkystės įmonių asociacijos ar gamintojų organizacijos narys – pažymą, kad priklauso konkrečiai organizacijai;

6.6. jeigu perleidžiamosios teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotas skirstomos aukciono būdu – atskirame voke, užklijuotame taip, kad dokumentų nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo, raštišką banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 3 mėnesius, kuriuo patvirtinama, kad garantas (laiduotojas) įsipareigoja pervesti žuvų ištekliams atkurti ir saugoti į Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą (toliau – Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomoji sąskaita) tam tikrą sumą lėšų ūkio subjekto nemokumo atveju, neatsižvelgiant į nemokumo priežastis, jei ūkio subjektui bus suteikta perleidžiamoji teisė į žvejybos vidaus vandenyse kvotą, arba lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė iki aukciono skelbime nurodyto dokumentų pateikimo termino, pervedimo į Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą įrodymo dokumento kopiją (toliau – aukciono dalyvio užstatas). Ant voko turi būti užrašyta „Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos“, nurodomas vidaus vandens telkinio pavadinimas, ūkio subjekto pavadinimas arba vardas ir pavardė, adresas bei žodis „aukcionUI“.

7. Gauti prašymai Žuvininkystės tarnyboje registruojami Gautų dokumentų registre, kuriame nurodoma dokumentų gavimo data, registracijos numeris, juos pateikusio ūkio subjekto pavadinimas arba vardas ir pavardė. Užregistravus prašymą, ant voko su aukciono dokumentais nurodoma prašymo gavimo data, laikas ir suteiktas registracijos numeris.

8. Prašymų ūkio subjektai gali atsisakyti raštu ne vėliau kaip iki komisijos posėdžio pradžios:

8.1. ūkio subjektas, atsisakantis dalyvauti aukcione ir norintis atsiimti dokumentus, turi raštu pateikti Žuvininkystės tarnybai prašymą grąžinti voką su aukciono dokumentais;

8.2. dokumentai grąžinami ūkio subjektui ar jo įgaliotam asmeniui pasirašant ant prašymo, kad dokumentai jam grąžinti, arba su lydraščiu išsiunčiami registruotu paštu.

9. Prašymai, gauti pasibaigus dokumentų pateikimo terminui, nesvarstomi ir ūkio subjektai apie tai informuojami raštu.

 

III. perleidžiamŲJŲ teisIŲ į žvejybos vidaus vandenyse kvotAs suteikimas ir ribojimas

 

10. Perleidžiamosios teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotas ūkio subjektams suteikiamos Žuvininkystės įstatymo 141–142 straipsniuose nustatyta tvarka:

10.1. Perleidžiamoji teisė į žvejybos vidaus vandenyse kvotą be aukciono suteikiama Žuvininkystės įstatymo 142 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais atvejais. Pranešimą apie komisijos posėdį, kuriame bus suteikiama teisė į žvejybos vidaus vandenyse kvotą be aukciono, Žuvininkystės tarnyba skelbia taisyklių 4–5 punktuose nustatyta tvarka;

10.2. suteikus perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą be aukciono, Žuvininkystės tarnyba taisyklių 4–5 punktuose nustatyta tvarka skelbia pranešimą apie komisijos posėdį, kuriame bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotas aukciono būdu.

11. Perleidžiamosios teisė į žvejybos vidaus vandenyse kvotas negali būti suteikiamos ar perleidžiamos ūkio subjektams, nurodytiems Žuvininkystės įstatymo 142 straipsnio 11–19 dalyse.

12. Jei viename vandens telkinyje žvejybos limitas nustatytas kelioms žuvų rūšims ir perleidžiamoji teisė į žvejybos vidaus vandenyse kvotą suteikiama keliems ūkio subjektams, tai jiems suteikiama kiekvienos žuvų rūšies ta pati žvejybos limito dalis procentais.

13. Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas ir atšaukiamas Žuvininkystės įstatymo 143 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

IV. AUKCIONO VYKDYMAS IR AUKCIONO LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

 

14. Aukcioną vykdo komisija. Komisijos posėdyje privalo dalyvauti ūkio subjektai ar jų įgalioti asmenys, taisyklių 6 punkte nustatyta tvarka pateikę prašymus gauti teisę į žvejybos kvotą aukciono būdu (toliau – aukciono dalyviai). Įgalioti asmenys privalo turėti raštišką įgaliojimą.

15. Komisijai susirinkus į posėdį, komisijos pirmininkas paskelbia aukciono pradžią.

16. Atplėšus vokus su dokumentais, komisija patikrina, ar pateikti dokumentai atitinka taisyklių 6.6 punkte nustatytus reikalavimus ir apskaičiuoja aukciono dalyvių iki aukciono surinktų balų sumą ir su ja supažindina aukciono dalyvius.

17. Toliau skelbiamas aukcionas, kuris pradedamas vykdyti nuo pradinės aukciono kainos.

18. Aukcionas gali būti vykdomas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du aukciono dalyviai ir pagal pateiktus prašymus perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas jiems neužtenka. Jei yra tik vienas aukciono dalyvis arba pagal pateiktus prašymus perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas užtenka, ūkio subjektams suteikiamos jų prašomos perleidžiamosios teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotas. Šiuo atveju gautos perleidžiamosios teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotą ūkio subjektas atsisakyti gali tik raštu aukciono metu.

19. Aukciono metu komisijos sekretorius rašo protokolą.

20. Prasidėjus aukcionui, komisijos pirmininkas apibūdina suteikiamą perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą, išvardija aukciono dalyvių pavadinimus ir paskelbia jų iki aukciono surinktų balų sumą. Tada skelbia pradinę aukciono kainą ir paklausia aukciono dalyvių, kas sutinka mokėti daugiau.

21. Aukciono dalyvis, ketinantis gauti perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą, garsiai pasako savo pavadinimą (arba vardą, pavardę) ir savo siūlomą kainą.

22. Po kiekvieno kainos pakėlimo aukciono dalyviai informuojami apie surinktų balų skaičių. Komisijos pirmininkas aukciono dalyviams leidžia kelti kainą tik po to, kai komisija pateikia informaciją apie aukciono dalyvių surinktų balų sumą.

23. Komisijos pirmininkas paskelbia daugiausia balų surinkusio aukciono dalyvio pavadinimą.

24. Kai nė vienas aukciono dalyvis nebesiūlo didesnės kainos daugiau kaip 1 minutę, komisijos pirmininkas tris kartus pakartoja daugiausia balų surinkusio aukciono dalyvio pavadinimą, tardamas pakartojimų skaičių. Nuskambėjus trečiajam pakartojimui, komisijos pirmininkas plaktuko dūžiu patvirtina aukciono laimėtoją.

25. Ūkio subjektai aukcione už perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą gali siūlyti pinigų sumą, ne didesnę nei aukciono dalyvio užstatas. Jei aukciono dalyvis paskelbia didesnę kainą, negu gali siūlyti pagal aukciono dalyvio užstato dydį, komisijos pirmininkas jo kainos kėlimo nebepriima.

26. Aukciono laimėtojas nustatomas apskaičiuojant surinktus balus pagal formulę:

kur:   B – surinktų balų skaičius;

K – lėšų, skiriamų žuvų ištekliams atkurti ir saugoti aukcione pasiūlytas dydis, kuris negali būti mažesnis nei nustatytas šių taisyklių 3 priede;

S – jei ūkio subjektas priklauso asociacijai, vienijančiai versline žvejyba vidaus vandenyse užsiimančius ūkio subjektus jam skiriama 20 balų, arba žuvininkystės produktų gamintojų organizacijai, jam skiriama 40 balų;

V – jei ūkio subjektas (kai ūkio subjektas juridinis asmuo) registruotas ar deklaruota gyvenamoji vieta (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ne mažiau kaip trejus paskutiniuosius metus tame pat rajone, kaip ir vandens telkinys, kuriame bus suteikiama perleidžiamoji teisė į žvejybos vidaus vandenyse kvotą, jam skiriama 20 balų;

P – žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų skaičius per praėjusius kalendorinius metus;

M – ūkio subjekto per paskutiniuosius 5 metus žvejotų metų skaičius tame vandens telkinyje (arba žvejybos vietoje), kur bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotas. Už kiekvienus žvejotus metus skiriama po 5 balus;

D – skiriami ūkio subjektams, pasirašiusiems sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra dėl paramos gavimo vykdant projektą, susijusį su žuvų išteklių Kuršių mariose naudojimu, jam skiriama 50 balų visą sutarties vykdymo laiką ir 5 metus po sutarties pasibaigimo.

27. Jeigu aukcione buvo įsigyta ne visos perleidžiamosios teisė į žvejybos vidaus vandenyse kvotas, dėl likusios dalies aukcionas vykdomas iš naujo.

28. Komisija aukciono laimėtoju paskelbia tą ūkio subjektą, kuris surinko daugiausia balų.

29. Visi posėdžio metu komisijos priimti sprendimai įforminami komisijos darbo reglamente nustatyta tvarka ir terminais. Informacija apie ūkio subjektams suteiktas perleidžiamąsias teises į žvejybos vidaus vandenyse kvotas skelbiama Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėje.

 

V. Lėšų žuvų ištekliams atkurti ir saugoti sumokėjimo tvarka

 

30. Jeigu ūkio subjektams pagal pateiktus prašymus perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas užtenka, suteikiamos jų prašomo dydžio perleidžiamosios teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotas, už kurias žuvų ištekliams atkurti ir saugoti mokama taisyklių 3 priede nurodyta pradinė kaina.

31. Ūkio subjektai, gavę perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą aukciono būdu ir pateikę banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, žuvų ištekliams atkurti ir saugoti į Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą sumoka tą lėšų sumą, kurią įsipareigojo skirti aukcione, per 7 darbo dienas nuo protokolo įsigaliojimo.

32. Jei ūkio subjektas, kuris gavo perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą aukciono būdu, aukciono dalyvio užstatą buvo pervedęs į Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą:

32.1. jam negrąžinama suma, kurią pasiūlė aukcione, o aukciono dalyvio užstato likutis pervedamas į ūkio subjekto nurodytą sąskaitą per 7 darbo dienas nuo komisijos protokolo įsigaliojimo;

32.2. jei ūkio subjektas aukciono metu nelaimėjo perleidžiamosios teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotą, aukciono dalyvio užstatas pervedamas į ūkio subjekto nurodytą sąskaitą per 7 darbo dienas nuo komisijos protokolo įsigaliojimo.

33. Jeigu ūkio subjektas nori atsisakyti aukcione laimėtų perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas arba nesumoka lėšų žuvų ištekliams atkurti ir saugoti per 7 darbo dienas nuo komisijos protokolo įsigaliojimo, ūkio subjektui garantijos dokumentą išdavusiam bankui, kredito unijai ar draudimo įmonei siunčiamas pranešimas pervesti į Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą šio ūkio subjekto aukcione pasiūlytą kainą iš aukciono dalyvio užstato. Jeigu ūkio subjektas aukciono dalyvio užstatą iš karto buvo pervedęs į Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą, jam negrąžinama suma, kurią pasiūlė aukcione.

 

VI. Žvejybos Kvotų skyrimas ir perleidimas

 

34. Ūkio subjektams Žuvininkystės tarnyba paskiria tokio dydžio ir rūšies žvejybos vidaus vandenyse kvotos, į kokias jiems yra suteiktos perleidžiamosios teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotas.

35. Ūkio subjektas jam skirtas žuvų sugavimo kvotas ar jų dalį gali perleisti kitam ūkio subjektui, turinčiam perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą tame pačiame vandens telkinyje taisyklių 36 punkte nustatyta tvarka.

36. Žvejybos kvotos, išreikštos didžiausiu galimu sugauti žuvų kiekiu ar jos dalimi, Žuvininkystės tarnyba, gavusi žvejybos kvotą perleidžiančio ir šią žvejybos kvotą gaunančio ūkio subjektų prašymus, kuriuose nurodomas žvejybos kvotos dydis ir rūšis, perleidimą įformina raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ir apie kvotų perleidimą informuoja žvejybą tame vandens telkinyje kontroliuojantį regiono aplinkos apsaugos departamentą.

37. Žvejybos kvotą, išreikštą žvejybos įrankių ar žvejybos dienų skaičiumi, ūkio subjektas gali išnuomoti kitam ūkio subjektui, turinčiam perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą tame pačiame vidaus vandenų telkinyje. Žuvininkystės tarnyba, gavusi nuomos sutarties kopiją dėl žvejybos kvotų nuomos, ją išnagrinėja ir apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja pareiškėjus bei atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamentą.

38. Ūkio subjektai neturi teisės jiems skirtų žvejybos kvotų perduoti arba kitokiu būdu leisti naudoti kitiems ūkio subjektams be Žuvininkystės tarnybos pritarimo bei atvejais, numatytais Žuvininkystės įstatymo 144 straipsnio 5 dalyje.

VII. Baigiamosios nuostatos

 

39. Šiose taisyklėse nereglamentuotus perleidžiamosios teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotą skyrimo atvejus sprendžia komisija.

40. Komisijos sprendimus dėl perleidžiamosios teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotą skyrimo ūkio subjektai gali apskųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

_____________________


Perleidžiamųjų teisių į žvejybos kvotas

vidaus vandenyse suteikimo, galiojimo

sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo

ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių

1 priedas

 

(Pažymos apie ūkio subjekto veiklą forma)

 

_______________________ REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS

 

___________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens  vardas, pavardė)

 

PAŽYMA

Apie Ūkio subjekto veiklą

 

___________ Nr.______________

(data)

__________________________

(surašymo vieta)

 

Eil. Nr.

Žuvų išteklių naudotojo veikla

Atsakymų variantai,

pastabos

1.           

Ar ūkio subjektui yra sustabdyta verslinė žvejyba dėl žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų?

Taip                 Ne

 

 

 

2.           

Ar ūkio subjektas per praėjusius kalendorinius metus padarė žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, jei padarė, kiek iš jų:

-  šiurkščių,

-  paprastų

Taip                 Ne

 

 

 

 

_________________

_________________

 

3.

Kiek metų per paskutinius 5 metus žvejojo konkrečiame vandens telkinyje (žvejybos vietoje)

1. _______________________

2. _______________________

3.________________________

4. _______________________

5. _______________________

įrašyti vandens telkinio (žvejybos vietos pavadinimą, ) ir žvejotų metų  skaičių

 

_________________________________   _________________ 

(pareigos) (vardas, pavardė)                           (parašas)            

 

(Rengėjo nuoroda)_____________

 

_____________________


Perleidžiamųjų teisių į žvejybos kvotas

vidaus vandenyse suteikimo, galiojimo

sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo

ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių

2 priedas

 

(Ūkio subjekto prašymo  forma)

______________________________________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(įmonės kodas)

___________________________________________________________________________

(gyvenamosios vietos, buveinės adresas)

__________________________________________________________________________

(kontaktiniai  telefonai, elektroninio pašto adresas)

Žuvininkystės tarnybai prie

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

PRAŠymas

suteikTI perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą

20__  m. ________________ d.     

 

Prašau suteikti perleidžiamąją teisę į šias žvejybos vidaus vandenyse kvotas: ___________________ ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ (nurodyti vandens telkinio pavadinimą bei žvejybos kvotų, į kurias pageidaujama gauti  perleidžiamąsias teise, rūšis ir dydžius)

Patvirtinu, kad nesu pasinaudojęs Europos Sąjungos parama vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimui į kitą nei žvejybos veiklą ir nesu susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą.

Patvirtinu, kad pateikti duomenys ir dokumentai yra teisingi.

Jeigu mano pageidaujamos perleidžiamosios teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotą man nebus suteiktos, įmokėtą aukciono dalyvio užstatą prašome grąžinti į sąskaitą Nr.______________ banke _____________________________________________________________________________________

(banko įstaigos pavadinimas, kodas – nurodoma, jei  aukciono dalyvio užstatas įmokėtas į Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės a. s.)

PRIDEDAMA (jeigu kuris nors dokumentas nepateikiamas, atitinkamą punktą išbraukti):

1. Asmens dokumento (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai ūkio subjektas juridinis asmuo) kopija  _________________ lapas (-ai).

2. Pažyma apie ūkio subjekto veiklą, išduota ______________________ RAAD,  ___________ lapas (-ai).

3. Įgaliojimas, (jei aukcione dalyvauja ūkio subjekto įgaliotas asmuo) ___________________ lapas (-ai).

4. Aukciono dalyvio užstato sumokėjimą patvirtinantys dokumentai (voke) ________________________  ________________________________________________________________,  ___________ lapas (-ai).

(banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės garantinio rašto ar kvito kopija, jei sumokėta į Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą (reikalingą pabraukti)

5. Pažyma apie priklausymą asociacijai ar produktų gamintojų organizacijai,   _____________ lapas (-ai).

6. Kiti pridedami dokumentai __________________________________________________________________ 

(išvardyti)

Ūkio subjektas ar jo įgaliotas asmuo

__________________________________            _____________________________________________
             
              (parašas)                  (vardo raidė, pavardė)   

A. V. (tik juridiniams asmenims)                                                              

_________________________


Perleidžiamųjų teisių į žvejybos kvotas

vidaus vandenyse suteikimo, galiojimo

sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo

ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių

3 priedas

 

PRADINė kaina ŽUVŲ IŠTEKLIAMS atkurti ir saugoti

(IŠSKYRUS KURŠIŲ MARIAS)

 

I. Už perleidžiamąją teisę į ŽVEJYBos įrankių kvotĄ

Eil. Nr.

Žvejybos įrankių pavadinimas

Vidutinis žvejybos įrankio efektyvumas (f), žuvų kg/metus

Vyraujanti žuvų rūšis žvejybos įrankio laimikyje

Vyraujančios žuvų rūšies vidutinė pirminio žuvų pardavimo kaina (ž), Lt/kg

Pradinė kaina, Lt*

1.

100 m statomasis tinklaitis seliavų žvejybai          

160

seliava

5,60

18,00

2.

Traukiamasis tinklas ežerinių stintelių žvejybai

860

stintelė

2,80

48,00

 

II. Už  perleidžiamąją teisę  į Žuvų sugavimo kvotĄ

Žuvų rūšis

Vidutinė pirminio pardavimo kaina Lt/kg

Pradinė kaina,

Lt/100 kg**

Įvairios žuvys

4,00

4,00

 

III. Už perleidžiamąją teisę  į žvejybos kvotą polderiuose

Vienas polderis60 Lt

 

Pastabos.

1. * Pradinis lėšų, skiriamų žuvų ištekliams vidaus vandenyse atkurti ir saugoti už žvejyboje naudojamą įrankį, dydis apskaičiuojamas įvertinus to žvejybos įrankio efektyvumą ir tuo įrankiu sugaunamų vyraujančių žuvų rūšių pirminio pardavimo kainą pagal formulę: L = f  x ž x pk/100, kur:

L – pradinis lėšų, skiriamų žuvų ištekliams vidaus vandenyse atkurti ir saugoti už žvejyboje naudojamą įrankį dydis (metinis mokestis);

f – vidutinis žvejybos įrankio efektyvumas (žuvų kg/metus);

pk – 1 procentas nuo pirminio žuvų pardavimo kainos;

ž – vyraujančios žuvų rūšies vidutinė pirminio pardavimo kaina, Lt/kg.

2. ** Pradinis lėšų, skiriamų žuvų ištekliams vidaus vandenyse atkurti ir saugoti už suteikiamą perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą – ne mažiau kaip 1 proc. nuo žuvų vidutinės pirminio pardavimo kainos.

 

______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-346, 2014-06-06, paskelbta TAR 2014-06-09, i. k. 2014-07314

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 3D-310 „Dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo