Suvestinė redakcija nuo 2018-01-06 iki 2018-05-04

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-09-14, i. k. 2017-14661

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETOENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS 04.3.2-LVPA-K-102 PRIEMONĖS ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO Nr. 2 PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 13 d. Nr. 1-241

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2 (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                         Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros

2017 m. rugpjūčio 1 d. raštu Nr. R4-3910(3.14)

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-241

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETOENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS 04.3.2-LVPA-K-102 PRIEMONĖSŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 2

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014) 6397) (toliau – Veiksmų programa), 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ (toliau – prioritetas) 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ (toliau – priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija), atliekanti paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2.  Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320);

2.2. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1300/2013 dėl Sanglaudos fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006 (OL 2013, L 347, p. 281);

2.3. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), su paskutiniais pakeitimais padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1) (toliau – Reglamentas);

2.4. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės);

2.5. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.6. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.7. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.8. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais). Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams skelbiamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – svetainė www.esinvesticijos.lt).

3.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4.  Šio Aprašo tikslais didelė įmonė suprantama kaip įmonė, nepriskiriama Reglamento 1 priede nustatytai labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės kategorijai.

Centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistema suprantama kaip ji yra apibrėžta Šilumos kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“.

Didelio energinio efektyvumo centralizuotas šilumos ir vėsumos tiekimas suprantamas kaip centralizuoto šildymo ir vėsinimo sistema, kuri atitinka 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL L 315, 2012 11 14, p. 1), 2 straipsnio 41 ir 42 dalyse pateiktą efektyvaus centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemos apibrėžtį, kaip nurodyta Reglamento 2 straipsnio 124 punkte.

Investicijų projektas suprantamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme.

Labai maža, maža ir vidutinė įmonė suprantama taip, kaip apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 priede.

Modernizavimas suprantamas kaip turto modernizavimas, kuris apibrėžtas Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, 4.11 papunktyje.

Poveikio aplinkai vertinimo procesas suprantamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme.

Sunkumų patirianti įmonė suprantama kaip įmonė, kuri susiduria su bent viena iš Reglamento 2 straipsnio 18 punkte nurodytų aplinkybių.

Šilumos tiekimo tinklas suprantamas kaip šilumos perdavimo tinklas, kuris apibrėžtas Šilumos ūkio įstatyme.

Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir kokybiškiau, suprantami kaip šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama iš įgyvendinant projekto veiklas modernizuotų (atnaujintų) ir (ar) naujai nutiestų šilumos tiekimo tinklų.

Transportavimo ir paskirstymo nuostoliai, šilumos perdavimo nuostoliai suprantami kaip šilumos nuostoliai, kurie apibrėžti Šilumos tiekimo vamzdynuose patiriamų šilumos nuostolių nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1–26 „Dėl Šilumos tiekimo vamzdynuose patiriamų šilumos nuostolių nustatymo metodikos patvirtinimo“.

Veiklos pelnas suprantamas taip, kaip tai apibrėžta Reglamento 2 straipsnio 39 punkte.

5.  Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Ministerija) ir įgyvendinančioji institucija.

6.  Pagal priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7.  Projektų atranka pagal priemonę bus atliekama projektų konkurso vienu etapu būdu.

8.  Pagal Aprašą projektų finansavimas yra valstybės pagalba, teikiama pagal Reglamentą didelio energinio efektyvumo centralizuotam šilumos ir vėsumos tiekimui.

9Pagal Aprašą remiamos veiklos:

9.1. šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, didinant šilumos tiekimo patikimumą ir mažinant šilumos nuostolius. Remiama veikla apima šiuos šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo ir (ar) remonto darbus: atskirų vamzdynų ruožų keitimą, nekeičiant vamzdyno trasos ašies arba ją keičiant, ir šilumos tiekimo tinklų įvadų į pastatus keitimą, nekeičiant jų trasos arba ją keičiant;

9.2. šilumos tiekimo tinklų plėtra. Remiama veikla apima naujų šilumos tiekimo tinklų klojimą naujose trasose, išplečiant ir apjungiant centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemas, atliekant šilumos tiekimo tinklų sužiedinimą ir (ar) prijungiant naujus šilumos vartotojus prie šilumos tiekimo tinklų.

10.  Pagal Aprašo 9.1 papunktyje nurodytą remiamą veiklą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 38 037 564 (trisdešimt aštuonių milijonų trisdešimt septynių tūkstančių penkių šimtų šešiasdešimt keturių) eurų ir pagal Aprašo 9.2 papunktyje nurodytą remiamą veiklą – iki 4 547 350 (keturių milijonų penkių šimtų keturiasdešimt septynių tūkstančių trijų šimtų penkiasdešimt) eurų Sanglaudos fondo lėšų, iš kurių bendrai veiklos lėšų rezervas sudaro 11 584 801 (vienuolika milijonų penkis šimtus aštuoniasdešimt keturis tūkstančius aštuonis šimtus vieną) eurą.

11.  Įsipareigojimai pasirašant projektų sutartis dėl projektams įgyvendinti numatomos skirti Sanglaudos fondo lėšų dalies, kurią sudaro veiklos lėšų rezervas, gali būti prisiimami ir Aprašo 10 punkte nurodytos veiklos lėšų rezervo lėšos projektams įgyvendinti išmokamos tik tada, kai pasiekiamos veiklos peržiūros plane nustatytos visų Veiksmų programos prioriteto ir Sanglaudos fondo rodiklių tarpinės reikšmės.

12.  Priemonės tikslas – sumažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, pirminės energijos poreikį, padidinti šilumos perdavimo patikimumą vartotojams.

13.  Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas kvietimus teikti paraiškas projektams finansuoti numatoma paskelbti pagal Ministerijos ne rečiau kaip kas ketvirtį rengiamą kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių planą, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt. Kvietime teikti paraiškas projektams finansuoti nurodoma bendra kvietimo suma ir kvietimo suma pagal kiekvieną remiamą veiklą.

14Priimdama sprendimus dėl projektų finansavimo, Ministerija turi teisę kvietimų lėšų sumas padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

15.  Pagal Aprašą galimi pareiškėjai – šilumos tiekėjai. Partneriai negalimi.

16.  Pagal Aprašą valstybės pagalba neteikiama pareiškėjui, jei jis yra priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai. Pagal Aprašą valstybės pagalba neteikiama pareiškėjui, jeigu jis nėra grąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

17.  Projektas turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

18.  Projektas turi atitikti šį specialųjį projektų atrankos kriterijų, patvirtintą Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 44P-3.1 (25), – projektas atitinka Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija), Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 284 „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė šilumos ūkio plėtros programa) ir (ar) Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ (toliau – Programos įgyvendinimo planas), nuostatas.

19.  Projektas turi prisidėti prie:

19.1.  Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 69 punkto nuostatų įgyvendinimo, t. y. projektu turi būti didinamas šilumos perdavimo efektyvumas, nuosekliai gerinant šilumos perdavimo infrastruktūrą;

19.2.  Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos 2 tikslo „Mažinti šilumos energijos perdavimo nuostolius“ 2.1 uždavinio „Modernizuojant nusidėvėjusius šilumos energijos perdavimo tinklus, užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos energijos perdavimą“ 1.2.1 priemonės „Modernizuoti nusidėvėjusius šilumos energijos perdavimo tinklus“ įgyvendinimo ir (ar);

19.3.  Programos įgyvendinimo plano 1 prioriteto „Darni, atsakinga ir sveika visuomenė“ 1.5 krypties „Aplinkos, tinkamai darniai gyventi visoms gyvybėms formoms, kokybės užtikrinimas“ 1.5.3 darbo „Teisinių ir ekonominių priemonių sukūrimas, siekiant sumažinti oro taršą ir klimato kaitą“ siekių, kad didinant gyventojų tankį užstatytose teritorijose, kuriose veikia aplinkosaugos požiūriu efektyvi centralizuoto šilumos tiekimo sistema, nauji šilumos vartotojai toje teritorijoje būtų aprūpinami centralizuotai tiekiama šiluma.

20.  Projektas turi atitikti Reglamento bendruosius reikalavimus ir Reglamento 46 straipsnyje nustatytas investicinės pagalbos teikimo didelio energinio efektyvumo centralizuotam šilumos ir vėsumos tiekimui sąlygas.

21.  Projektas gali būti įgyvendinamas alternatyviai:

21.1.  efektyvaus centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemoje, kurią taikant naudojama bent 50 % atsinaujinančiųjų išteklių energijos, 50 % atliekinės šilumos, 75 % kogeneracijos metu pagamintos šilumos arba 50 % tokios energijos ir šilumos derinio. Šilumos energijos poreikiui pagaminti naudojamos energijos dalis nustatoma pagal praėjusių metų prieš paraiškos pateikimą sunaudotus metinius energijos kiekius.

21.2 neefektyvaus centralizuoto šilumos arba vėsumos tiekimo sistemoje. Tokiu atveju po projekto finansavimo pabaigos bus vertinama, ar tokia sistema atitinka centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemai keliamus reikalavimus, ir šiluma gaminama esamam šilumos energijos poreikiui pagal nurodytus naudojamos energijos kiekio procentinius dydžius.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-1, 2018-01-05, paskelbta TAR 2018-01-05, i. k. 2018-00263

 

22.  Pagal Aprašą projektai teikiami pagal vieną iš Aprašo 9 punkte remiamų veiklų.

23.  Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas pateiktų projektų atranka atliekama pagal remiamai veiklai taikomus projektų atrankos kriterijus, nurodytus Aprašo 2 priede. Projektų naudos ir kokybės vertinimo metu už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai. Maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 2 priede. Privaloma surinkti minimali balų suma:

23.1.  pagal Aprašo 9.1 papunktyje nurodytą remiamą veiklą pateiktiems projektams – 15 balų;

23.2.  pagal Aprašo 9.2 papunktyje nurodytą remiamą veiklą pateiktiems projektams – 20 balų.

24.  Jeigu projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektas nesurenka Aprašo 22 punkte nurodytos minimalios balų sumos, paraiška atmetama. Jeigu pagal remiamą veiklą pateikti projektai surenka vienodą balų skaičių ir jiems finansuoti nepakanka kvietimui teikti paraiškas pagal remiamą veiklą skirtos lėšų sumos, tuomet projektai išdėstomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 151 punkte nustatyta tvarka.

25.  Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

26.  Pagal Aprašą teikiamų projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka.

27.  Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

28.  Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

29.  Pagal Aprašo 9.1 papunktyje nurodytą remiamą veiklą pateiktu projektu turi būti siekiama visų žemiau išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

29.1.  produkto stebėsenos rodiklio „Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė“, kodas P.S.318;

29.2.  produkto stebėsenos rodiklio „Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai“, kodas P.S.319;

29.3.  produkto stebėsenos rodiklio „Transportavimo bei paskirstymo nuostolių sumažėjimas modernizuotuose centralizuoto šilumos tiekimo tinkluose“, kodas P.N. 102.

30.     Pagal Aprašo 9.2 papunktyje nurodytą remiamą veiklą pateiktu projektu turi būti siekiama bent dviejų žemiau išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

30.1.  produkto stebėsenos rodiklio „Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė“, kodas P.S.318;

30.2.  produkto stebėsenos rodiklio „Naujai nutiesti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai“, kodas P.N.101;

30.3.  produkto stebėsenos rodiklio „Prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos prijungti nauji šilumos vartotojai“ P.N.109.

31. Skaičiuojant pasiektas stebėsenos rodiklių reikšmes ir atsiskaitant už juos turi būti vadovaujamasi stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašais. Aprašo 29.1, 29.2 ir 30.1 papunkčiuose nurodytų stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai nustatyti Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše. Aprašo 29.3, 30.2 ir 30.3 papunkčiuose nurodytų stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai nustatyti Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1, 2018-01-05, paskelbta TAR 2018-01-05, i. k. 2018-00263

 

32.     Projekto vykdytojui nepasiekus įsipareigotų pasiekti stebėsenos rodiklių reikšmių, taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus dvidešimt antrojo skirsnio nuostatos.

33. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

33.1turi būti parengtas investicijų projektas su sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle vienai siūlomai įgyvendinti projekto alternatyvai. Investicijų projektas su sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle rengiamas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt ir internetinėje svetainėje http://www.ppplietuva.lt/;

33.2projektui numatytos investicijos turi būti suderintos su šilumos tiekimo licenciją išdavusia ir licencijuojamą veiklą kontroliuojančia institucija;

33.3jei projektai teikiami pagal Aprašo 9.1 papunktyje nurodytą remiamą veiklą, nuosavybės ar kitos daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą, kuriam skiriamas finansavimas, ir (arba) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.254 straipsnyje nurodyti juridiniai faktai, susiję su šiuo nekilnojamuoju turtu, iki paraiškos pateikimo turi būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre;

33.4pareiškėjas, kuriam perduotas šilumos ūkio ar jo dalies valdymas, ir turto savininkas turi sudaryti ketinimų protokolą dėl projekto įgyvendinimo. Ketinimų protokole  turi būti aptarti tarpusavio ketinimai perleisti–perimti pareiškėjo ir projekto vykdytojo teises ir pareigas, jei pateikus paraišką, projekto įgyvendinimo metu ar poprojektiniu laikotarpiu pasibaigtų (nutrūktų) sutartiniai teisiniai santykiai, kurių pagrindu pareiškėjui ar projekto vykdytojui perduotas šilumos ūkio ar jo dalies valdymas. Jei projektai teikiami pagal Aprašo 9.2 papunktyje nurodytą remiamą veiklą, ketinimų protokole dėl projekto įgyvendinimo taip pat turi būti aptartos nekilnojamojo turto, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos, nuosavybės teisės;

33.5jei, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos galiojantį teigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių arba galiojančią atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas nustatyta tvarka turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;

33.6pareiškėjas turi parengti rašytinį paaiškinimą dėl jo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kai pareiškėjo planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo;

33.7kai planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, iki paraiškos pateikimo privaloma atlikti „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymą, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis ir turėti atsakingos institucijos Planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą.

34.     Pagal Aprašą teikiamo projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos, tačiau projekto veiklų išlaidos nuo paraiškos registravimo iki sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo ir projekto sutarties sudarymo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jeigu projekto veiklos pradedamos įgyvendinti iki paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.

35.     Projektu gali būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo aplinkosaugos ir ekonomikos srityse, t. y. įgyvendinant projekto veiklas turi būti prisidedama prie Nacionalinės darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“, aprašytų ilgalaikių energetikos tikslų ir jų uždavinių įgyvendinimo.

36.     Projekte negali būti numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

37. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

38Projekto tinkamos finansuoti išlaidos yra projekto veiklų išlaidos, patirtos nuo paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos iki projekto finansavimo pabaigos.

39Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 50 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir negali viršyti tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo. Investicijos veiklos pelnas ex ante atskaitomas iš tinkamų finansuoti išlaidų.

40Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne nei reikalaujama lėšų suma.

41Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

42.  Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 3 000 000 (trys milijonai) eurų.

43Projekto pajamomis laikomos visos dėl projekto įgyvendinimo gaunamos pajamos iš reguliuojamų paslaugų (produktų) teikimo bei nereguliuojamų paslaugų (produktų) teikimo. Rengiant Aprašo 32.1 papunktyje nurodytus dokumentus, pajamos iš reguliuojamų paslaugų (produktų) teikimo dėl projekto įgyvendinimo prognozuojamos pagal paraiškos teikimo metu galiojančius reguliuojamų paslaugų tarifus. Į projekto pajamas taip pat turėtų būti įskaičiuojami sutaupymai, atsiradę dėl projekto įgyvendinimo.

44.  Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

44.1trečioji išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ – statybos, rekonstravimo ir remonto darbai, tiesiogiai susiję su Aprašo 9 punkte nurodytomis remiamomis veiklomis;

44.2trečioji išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ – projektavimo ir inžinerinės paslaugos, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros, ekspertizių paslaugos, tiesiogiai susijusios su Aprašo 9 punkte nurodytomis remiamomis veiklomis;

44.3šeštoji išlaidų kategorija „Informavimas apie projektą“ – išlaidos privalomiems informavimo apie projektą veiksmams. Šios išlaidos gali būti priskirtos ir kitoms projekto biudžeto išlaidų kategorijoms, jei su privalomo informavimo apie projektą priemonėmis susiję darbai ar paslaugos perkamos kartu su kitais darbais ar paslaugomis (pavyzdžiui, jei perkant statybos darbus kartu perkamas informacinių stendų įrengimas).

45 Projekto darbų, projektavimo ir kitų paslaugų įkainiai nustatomi pagal investicijų projekto rengimo metu vėliausiai išleistas valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro registruotas rekomendacijas ir, jei įkainiai nėra nustatyti šiose rekomendacijose, rinkoje egzistuojančiomis darbų, projektavimo ir kitų paslaugų kainomis ir (arba) projektinėmis sąmatomis ir (arba) tiekėjų (rangovų) pasiūlymais.

46Pagal šį Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

46.1išlaidos, nenustatytos Aprašo 44 punkte;

46.2išlaidos, nustatytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VI skyriaus trisdešimt ketvirtajame skirsnyje.

47.  Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir šio įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais.

48Pagal Aprašą teikiama valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti, gali būti sumuojama su:

48.1bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos priemonės yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

48.2bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, jeigu susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma, pagal Reglamentą taikoma tai pagalbai.

49Pagal Aprašą teikiama valstybės pagalba nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, nustatytas Reglamento 46 straipsnio 6 dalyje.

50.  Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

51.  Valstybės pagalbos teikėjas, vadovaudamasis Reglamento nuostatomis, kai vienam pagalbos gavėjui vienu sprendimu skiriama pagalbos suma viršija Reglamento 9 straipsnio 2 dalies c punkte nustatytas ribas, informaciją apie skirtą pagalbą per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos, pateikia į Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo modulį.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS, PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO

 

52Įgyvendinančioji institucija kvietimą teikti paraiškas skelbia svetainėje www.esinvesticijos.lt Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka ir gali pasirinkti papildomus kvietimo teikti paraiškas skelbimo būdus ir priemones.

53Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma (.pdf formatu) skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt prie kvietimo teikti paraiškas skelbimo dokumentų.

54.  Paraiška kartu su Aprašo 58 punkte nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS). Aprašo 58.1 papunktyje nurodyti dokumentai įgyvendinančiajai institucijai gali būti teikiami popierinėje laikmenoje arba elektroninėje laikmenoje su lydraščiu, kuriame nurodomi dokumentų pavadinimai ir datos.

55Paraiškų pateikimo terminas nustatomas kvietimo teikti paraiškas skelbime. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos.

56.  Jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės, paraiška kartu su Aprašo 58 punkte nurodytais priedais gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

56.1.  įgyvendinančiajai institucijai teikiamas paraiškos originalas, pasirašytas raštu popierinėje laikmenoje, ir jos priedai, kartu pateikiant paraišką ir jos priedus elektroninėje laikmenoje. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

56.2.  įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

57.  Jei laikinai neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia svetainėje www.esinvesticijos.lt.

58Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

58.1investicijų projektą su sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle (.xlsx formatu), kaip nurodyta Aprašo 33.1 papunktyje;

58.2.  šilumos tiekimo licencijos ir jos priedų nuorašą arba kopiją;

58.3.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nutarimo dėl investicijų suderinimo nuorašą ar kopiją, jei pareiškėjui šilumos tiekimo licenciją yra išdavusi ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja Komisija;

58.4.  savivaldybės institucijos sprendimą dėl investicijų suderinimo nuorašą ar kopiją, jeigu pareiškėjui šilumos tiekimo licenciją yra išdavusi ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja savivaldybės institucija;

58.5šilumos ūkio ar jo dalies valdymo perdavimo sutarties nuorašą ar kopiją, jei pareiškėjui perduotas šilumos ūkio ar jo dalies valdymas, ir ketinimų protokolą dėl projekto įgyvendinimo, kaip nurodyta Aprašo 33.4 papunktyje;

58.6Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo”, jei pareiškėjas nepriskiriamas didelės įmonės kategorijai;

58.7dokumentus, jų nuorašus ar kopijas apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus, kaip nurodyta Aprašo 33.5–33.7 papunkčiuose;

58.8informaciją apie gautą valstybės pagalbą ir kitus finansavimo šaltinius (Aprašo 4 priedas);

58.9informaciją apie valstybės pagalbą projektui (Aprašo 5 priedas);

58.10numatomų modernizuoti šilumos tiekimo tinklų amžių  ilgį ir diametrą pagrindžiančių Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos dalių, susijusių su numatomais modernizuoti šilumos tiekimo tinklais, išrašus ar kopijas arba kitus lygiaverčius pagrindžiančius dokumentus.

58.11projekto biudžetą pagrindžiančius dokumentus (projektinės sąmatos ir (arba) tiekėjų (rangovų) pasiūlymai ir (arba) nuorodos į rinkoje egzistuojančias darbų, projektavimo ir kitų paslaugų kainas);

58.12dokumentus, jų nuorašus ar kopijas apie energijos kiekį, sunaudotą metiniam šilumos energijos poreikiui pagaminti šiais atvejais:

58.12.1. jeigu pareiškėjas vykdė šilumos tiekimo veiklą, pateikia dokumentus, jų nuorašus ar kopijas, pagrindžiančius praėjusių metų prieš paraiškos pateikimą centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemoje metiniam esamam šilumos energijos poreikiui pagaminti sunaudotus energijos kiekius;

58.12.2. jeigu pareiškėjas nevykdė veiklos, pateikia įrodančius dokumentus apie tai, kad nedisponuoja informacija apie jam nuosavybės teise priklausančioje centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemoje metiniam šilumos energijos poreikiui pagaminti sunaudotus energijos kiekius ir yra pateikęs oficialius paklausimus šia informacija disponuojantiems subjektams, tačiau iš jų gavęs neigiamus atsakymus dėl tokios informacijos pateikimo, gali skaičiuoti faktinius nuostolius už laikotarpį, kurį faktiškai vykdė veiklą.

58.13jei projektas neatitinka Aprašo 21.1 papunktyje nustatyto reikalavimo dėl jo įgyvendinimo efektyvaus centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemoje, dokumentus, jų nuorašus ar kopijas ir (ar) informaciją, pagrindžiančią planuojamus centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemoje sunaudoti energijos kiekius šilumos energijai pagaminti (planuojamos ir (arba) vykdomos investicijos į šilumos gamybos šaltinius, prie šilumos tiekimo tinklo prijungti ir (ar) planuojami prijungti šilumos gamybos šaltiniai pagal išduotas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas ir pareiškėjo planus ir dokumentus, įrodančius, kad yra pradėti darbai arba sudaryta sutartis dėl darbų, po kurių sistema tenkintų efektyvaus centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo reikalavimus ar kt.);

58.14paskutinių dvejų metų patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentų (balanso, pelno (nuostolių), pinigų srautų (jeigu sudaroma) ir nuosavo kapitalo pokyčių (jeigu sudaroma) ataskaitų) nuorašus ar kopijas, jeigu šie dokumentai nėra pateikti Juridinių asmenų registrui;

58.15įrodymus, kad turi stabilius ir pakankamus finansinius išteklius, gali užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo nuosavomis lėšomis. Pareiškėjo nuosavų lėšų finansavimo šaltiniai turi būti aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkami, pakankami ir realūs paraiškos pateikimo metu. Pakankamai apibrėžtais, patikimais ir tinkamais nuosavų lėšų finansavimo šaltiniais gali būti laikomi:

58.15.1. banko paskola. Tokiu atveju su paraiška pateikiama pažyma, kurioje nurodytas banko sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, esant ar įvykdžius tam tikras sąlygas. Pasirašytos kredito sutarties kopija turi būti pateikta iki projekto sutarties pasirašymo datos;

58.15.2. pareiškėjo piniginės lėšos. Tokiu atveju su paraiška pateikiamas sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio (turinčios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriais nutarta projekto įgyvendinimui skirti tam tikrą juridinio asmens lėšų sumą;

58.15.3. savininko ir (ar) dalyvių piniginiai įnašai. Tokiu atveju su paraiška pateikiamas savininko ir (ar) dalyvių sprendimas (susirinkimo protokolo kopija) skirti konkrečią lėšų sumą projektui įgyvendinti bei dokumentai, patvirtinantys savininko ir (ar) dalyvių finansinius pajėgumus skirti lėšas, ir informacija apie lėšų šaltinį.

59.  Pareiškėjai konsultuojami Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių II skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus nurodoma kvietimo teikti paraiškas skelbime.

60.  Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus, taip pat projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir šešioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2 priede nustatytus reikalavimus.

61Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikrinimą pagal Aprašo 3 priede nurodytus Reglamento reikalavimus.

62. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus 14 skirsnio nuostatomis, gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą. Paraiška atmetama neprašius pareiškėjo pateikti papildomų duomenų ar dokumentų, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktos informacijos, jei pareiškėjas nepateikia Aprašo 58.1 papunktyje nurodytų dokumentų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1, 2018-01-05, paskelbta TAR 2018-01-05, i. k. 2018-00263

 

63Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

64Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą, vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jeigu nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės.

65Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus keturioliktajame, penkioliktajame ir šešioliktajame skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu, jeigu nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės.

66Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių keturiasdešimt trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

67Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja ir paraiškų baigiamojo vertinimo aptarimo grupės sudėtį tvirtina įgyvendinančioji institucija Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka. Paraiškų vertinimo aptarimo grupės veiklos principai nustatomi įsakyme, kuriuo tvirtinama grupės sudėtis, arba šios grupės darbo reglamente.

68Sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių II skyriaus septynioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

69Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos pateikia šį sprendimą pareiškėjui per DMS arba raštu, jeigu nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės.

70Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sprendimo dėl projektų finansavimo priėmimo dienos.

71Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus aštuonioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą, ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą.

72Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas kaip pasirašytas popierinis dokumentas arba kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO IR UŽBAIGIMO REIKALAVIMAI

 

73Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

74Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus trisdešimt septintajame skirsnyje nustatyta tvarka.

75Projekto vykdytojas turi apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiu nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas, ir penkerius metus po projekto finansavimo pabaigos. Draudiminio įvykio atveju projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą.

76Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus dvidešimt septintajame skirsnyje.

77Jeigu projektas nebuvo įgyvendinamas efektyvaus centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemoje, projekto vykdytojas po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, praėjus pilnam šildymo sezonui, su ataskaita po projekto finansavimo pabaigos, privalo atsiskaityti už centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemoje sunaudotus energijos kiekius metiniam šilumos energijos poreikiui pagaminti, kartu su ataskaita po projekto finansavimo pabaigos pateikdamas šiuos kiekius pagrindžiančius dokumentus, jų nuorašus ar kopijas.

78 Jeigu po projekto finansavimo pabaigos centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemoje metiniam šilumos energijos poreikiui pagaminta šiluma neatitinka Aprašo 21.1 papunktyje nurodytų energijos kiekio procentinių dydžių, įgyvendinančioji institucija inicijuoja pažeidimo tyrimą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus dvidešimt penktajame skirsnyje nustatyta tvarka ir, nustačiusi pažeidimą bei priėmusi sprendimą dėl lėšų grąžinimo, inicijuoja išmokėtų projekto finansavimo lėšų susigrąžinimą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus dvidešimt šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka.

79Projekto vykdytojas penkerius metus po projekto finansavimo pabaigos turi užtikrinti investicijų tęstinumą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus dvidešimt septintajame skirsnyje nustatyta tvarka.

80Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt antrajame skirsnyje ir Reglamento 9 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

81Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus vienuoliktajame skirsnyje.

 

______________

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-1, 2018-01-05, paskelbta TAR 2018-01-05, i. k. 2018-00263

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-1, 2018-01-05, paskelbta TAR 2018-01-05, i. k. 2018-00263

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 1-241 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo