Suvestinė redakcija nuo 2020-09-02

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-09-27, i. k. 2019-15336

 

 

 

herbas

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ VEIKLOS PROGRAMŲ FINANSAVIMO
2020–2021 METAIS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. 2V-196 (1.4)

Vilnius

 

Vadovaudamasis Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A1-181 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. A1-458 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina 1.3.5 priemonę „konkurso būdu atrinkti ir finansuoti atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektus, kurie skatintų jaunus žmones tobulėti socialinėje, edukacinėje ir asmeninėje srityse ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymą Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Tvirtinu:

1.1Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020-2021 metais konkurso nuostatus (pridedama).

1.2. Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020-2021 metais konkurso komisijos (toliau – komisija) sudėtį:

Aistė Natkevičiūtė – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros Europos solidarumo korpuso projektų koordinatorė  (komisijos pirmininkė) (jos nesant, Justina Tomaševičiūtė – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros Europos solidarumo korpuso projektų koordinatorė);

Rita Andrejeva – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos pirmininkės pavaduotoja);

Alvyda Purauskytė – Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos narė;

Artūras Malinauskas – Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacijos narys;

Eglė Došienė – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vyriausioji patarėja) (jos nesant, Laima Jasionytė – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vyriausioji specialistė).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-200 (1.4), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-01, i. k. 2019-15618

Nr. 2V-161 (1.4), 2020-08-31, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18385

 

2. Skiriu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiąją specialistę Gintarę Stankevičienę (jos nesant Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresniąją patarėją Valdą Karnickaitę) vykdyti komisijos sekretoriaus funkcijas.

3. Pavedu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiajai specialistei Gintarei Stankevičienei teisės aktų ir šio įsakymo 1 punktu patvirtintų nuostatų nustatyta tvarka skelbti ir organizuoti Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020-2021 metais konkursą.

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Jonas Laniauskas

 

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 2V-196 (1.4)

 

ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ VEIKLOS PROGRAMŲ FINANSAVIMO
2020–2021 METAIS KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020–2021 metais konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų reikalavimus turiniui, pareiškėjams, vykdytojams ir dalyviams, paraiškų teikimo Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020–2021 metais konkursui (toliau – Konkursas), programų vertinimo, finansavimo, vykdymo tvarką ir kontrolę.

2.    Konkursą organizuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) ir Departamento interneto svetainėse atitinkamai www.socmin.lt ir www.jrd.lt.

3.    Konkurso tikslas – finansuoti ilgalaikes atvirųjų jaunimo centrų veiklos programas, kurias įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

4. Didžiausia vienai programai galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – valstybės biudžeto lėšos) suma vieniems metams – 16 000 (šešiolika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienai programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma vieniems metams – 4 000 (keturi tūkstančiai) Eur. Visa Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma vieniems metams – 240 000 (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių) Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-200 (1.4), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-01, i. k. 2019-15618

 

5. Programos vykdymo laikotarpis – nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl programos finansavimo priėmimo dienos, bet ne ankščiau kaip nuo 2020 m. sausio 1 d., iki 2020 m. gruodžio 31 d. Pratęsus finansavimą 2021 m. – nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d., vadovaujantis Nuostatų 65 punktu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-161 (1.4), 2020-08-31, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18385

 

6.    Nuostatuose vartojamos sąvokos:

6.1. atvirasis darbas su jaunimu – darbo su jaunimu forma, paremta darbo su jaunimu principais ir vykdoma atviruosiuose jaunimo centruose ir (ar) erdvėse;

6.2. atvirasis jaunimo centras  – Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, atstovybė, kurių veiklos arba jos dalies vykdymo vieta yra Lietuvos Respublikoje ir kurie vykdo darbą su jaunimu, grindžiamą savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje bei užtikrinantį jų įsitraukimą į šią veiklą nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;

6.3. dalyvis – asmuo, kuriam yra skirta programa ir kuris dalyvauja programos numatytose veiklose (pvz., programoje numatytų renginių dalyvis, paslaugų gavėjas);

6.4. gyvenamoji aplinka – aplinka, kuri kasdien supa jauną žmogų: mokykla, veikla už mokyklos ribų, santykiai su mokytojais, bendraamžiais, įvairiomis jaunų žmonių grupėmis ir pan.;

6.5. individualus atvirojo jaunimo centro lankytojas – žmogus, neskaičiuojant, kiek kartų jis apsilankė atvirajame jaunimo centre;

6.6. individualus darbas ilgalaikės ar trumpalaikės veiklos organizavimas, paremtas produktyviu ir pasitikėjimu pagrįstu bendravimu, kartu padedant jaunam žmogui – atvirojo jaunimo centro lankytojui, jo šeimai suvokti aplinkybes, padėtį, kurioje jie atsidūrė, sutelkti vidinius išteklius, įsisąmoninti savo vaidmenį, skatinti ir (ar) organizuoti aktyvius veiksmus sprendžiant problemą (-as);

6.7.    jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);

6.8.    jaunimas – du ir (ar) daugiau jaunų žmonių;

6.9. mažiau galimybių turintys jauni žmonės – jaunimas, kuris turi mažiau galimybių nei jo bendraamžiai, nes gyvena nepalankiomis sąlygomis ar patiria tam tikrus sunkumus, tokius kaip socialiniai, ekonominiai, išsilavinimo, kultūriniai, geografiniai sunkumai, negalia, sveikatos problemos;

6.10. nevyriausybinė organizacija – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos tikslų įgyvendinimas. Valstybė ar savivaldybė, juridinis asmuo, kurio visuotiniame dalyvių susirinkime valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 1/3 balsų, negali turėti daugiau kaip 1/3 balsų nevyriausybinės organizacijos visuotiniame dalyvių susirinkime. Prie nevyriausybinių organizacijų nepriskiriamos:

6.10.1. politinės partijos;

6.10.2. profesinės sąjungos bei darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai;

6.10.3. įstatymų nustatyta tvarka steigiamos organizacijos, kuriose narystė yra privaloma tam tikros profesijos atstovams;

6.10.4. susivienijimai, kurių daugiau kaip 1/3 dalyvių yra privatūs juridiniai asmenys;

6.10.5. sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos;

6.10.6. šeimynos.

6.11. padalinysviešojo juridinio asmens struktūrinis vienetas, turintis savo nuostatus, įstatus, statutą ir pan.;

6.12. pareiškėjas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruotas viešasis juridinis asmuo, atitinkantis Nuostatų sąlygas ir teikiantis Konkursui paraišką;

6.13. partneris – viešasis juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas kartu vykdo programos veiklas. Partneriais nelaikomi asmenys, prisidedantys prie programos įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) programos vykdymo metu įsigyjamų paslaugų, prekių ar daiktų teikėjai (pvz., rėmėjai);

6.14. pirminė intervencija savęs pažinimui, motyvacijai įvertinti, pasitikėjimui savimi stiprinti, vidinei motyvacijai skatinti, atsakomybei suvokti, lyderystei suprasti, finansiniam raštingumui didinti ir aktyviam visuomeniniam gyvenimui pasirengti skirti individualūs arba grupiniai užsiėmimai jauniems žmonėms;

6.15. programa – atvirojo jaunimo centro veikla, kuri turi nustatytus pasirengimo ir įgyvendinimo terminus, tikslus, finansavimo šaltinius, vykdytojus ir dalyvius;

6.16. programos vadovas – asmuo, atsakingas už programos administravimą;

6.17. veiklos planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų tikslus ir / arba aplinkos analizės išvadas, pavyzdžiui suformuluota misija, nustatyti strateginiai pokyčiai ir strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, siekiami rezultatai numatomi asignavimai ir žmogiškieji ištekliai;

6.18. vykdytojas – fizinis asmuo, tiesiogiai ir nuolat vykdantis programą, atsakingas už programos ar jos dalių įgyvendinimą. Vykdytoju nelaikomas asmuo, laikinai prisidedantis prie programos įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir (ar) veikla (pvz., savanoris, lektorius, renginio vedėjas, meno kolektyvas, jo nariai);

6.19. kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Atvirųjų jaunimo centrų veiklos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-570 „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), apibrėžtas sąvokas.

7. Nuostatai parengti vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo taisyklės), todėl jei Nuostatuose nėra aptartos tam tikros procedūros, jos atliekamos vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROGRAMŲ TURINIUI

 

8. Konkurso būdu finansuotinos veiklos (gali būti įgyvendinamos kartu su partneriu (-iais):

8.1. veiklų organizavimas jaunimui, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neįsitraukia į vietos lygmeniu veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų organizuojamas veiklas;

8.2. veiklų organizavimas atvirojo jaunimo centro darbuotojams – planavimo, savo darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos (rekomenduojama vadovautis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 2V-77 (1.4) „Dėl rekomendacijų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui patvirtinimo“ patvirtintomis Rekomendacijomis atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui).

8.3. bendradarbiavimo pagrindu kartu su jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis (tarp jų – ir kitais atviraisiais jaunimo centrais) vykdomos veiklos;

8.4. teikiamų paslaugų plėtra.

9. Konkursui teikiamos programos privalo atitikti visas šias sąlygas:

9.1. sudaryti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumo, taip pat darbo rinkai reikalingus įgūdžius;

9.2. sudaryti galimybes į programos veiklas įsitraukti socialinę atskirtį patiriantiems, mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms ir skatinti jų socialinę integraciją.

10. Finansavimo prioritetai, už kuriuos vertinant programas skiriami papildomi balai:

10.1. pareiškėjas 2020–2021 metais vykdydamas veiklas bendradarbiauja su ne mažiau kaip 2 atviraisiais jaunimo centrais, veikiančiais ne toje pačioje savivaldybėje, kurioje yra registruota pareiškėjo organizacija (būtina pateikti dokumentus nurodytus Nuostatų 26.11 papunktyje);

10.2. pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos teritorijoje veikianti nevyriausybinė organizacija, vykdanti veiklą darbo su jaunimu srityje (būtina pateikti dokumentus nurodytus Nuostatų 26.1 papunktyje);

10.3. pareiškėjas paraiškos teikimo dieną atitinka Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Departamento direktoriaus 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 2V-195-(1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede išvardytus požymius, pažymėtus numeriais 1, 2, 3, 5;

10.4. Atvirajame jaunimo centre tiesioginį darbą su jaunimu dirba bent vienas darbuotojas, kuris turi psichologo, socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo arba edukologo išsilavinimą ir kuris Nuostatų 1 priedo paraiškos formoje nurodytas vykdytoju (būtina pateikti dokumentus nurodytus Nuostatų 26.9 papunktyje);

11. Finansavimą gavę pareiškėjai iki 2020 m. gruodžio 31 d. turi pasiekti šiuos rodiklius:

11.1. esminius kiekybinius:

11.1.1. suorganizuoti ne mažiau kaip 2 susitikimus, bendradarbiaujant ne mažiau kaip su 2 atviraisiais jaunimo centrais, veikiančiais ne toje pačioje savivaldybėje, kurioje yra registruota pareiškėjo organizacija, dėl bendrai vykdomų veiklų,  jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.1 papunktyje nurodytą prioritetą;

11.1.2. į veiklų įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 4 partnerius – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančias organizacijas, veikiančias vietos lygmeniu;

11.1.3. užtikrinti dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginį darbą su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartis programos vykdymo laikotarpiu, išskyrus tuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma. Objektyviomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo valios;

11.2. kiekybinius:

11.2.1. į programos veiklas įtraukti ne mažiau kaip 150 jaunų žmonių – individualių atvirojo jaunimo centro lankytojų (skaičiuojami veiklose nesikartojantys lankytojai), iš jų 100 įtraukti ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 30 d;

11.2.2. programos metu individualiai dirbti su ne mažiau kaip 35 asmenimis (jaunimu, jaunimo tėvais, artimaisiais giminaičiais), iš jų 20 įtraukti ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 30 d;

11.3. kokybinius:

11.3.1. plėsti teikiamų paslaugų, padėsiančių socialinę atskirtį patiriantiems jauniems asmenims reintegruotis ir (ar) integruotis į darbo rinką ir (ar) švietimo sistemą, visuomeninį gyvenimą, įvairovę;

11.3.2. užtikrinti, kad planuojamos įgyvendinti veiklos yra pagrįstos jaunimo poreikiais, suplanuotos remiantis jaunimo padėties tyrimais, jaunų žmonių pasiūlytomis įgyvendinti veiklomis ir yra orientuotos į jaunų žmonių interesus;

11.3.3. sudaryti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius;

11.3.4. sudaryti sąlygas jaunam žmogui įsitraukti į visuomeninę veiklą, įgyti socialinius įgūdžius ugdančios veiklos vykdymo ir organizavimo patirties;

11.3.5. sudaryti galimybes į programos veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems, mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms ir skatinti jų socialinę integraciją;

12. Finansavimą gavę pareiškėjai iki 2021 m. gruodžio 31 d. turi pasiekti šiuos rodiklius:

12.1. esminius kiekybinius:

12.1.1. suorganizuoti ne mažiau kaip 2 susitikimus, bendradarbiaujant ne mažiau kaip su 2 atviraisiais jaunimo centrais, veikiančiais ne toje pačioje savivaldybėje, kurioje yra registruota pareiškėjo organizacija, dėl bendrai vykdomų veiklų,  jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.1 papunktyje nurodytą prioritetą;

12.1.2. į veiklų įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 4 partnerius – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančias organizacijas, veikiančias vietos lygmeniu;

12.1.3. užtikrinti dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginį darbą su jaunimu atvirajame jaunimo centre pagal darbo sutartis programos vykdymo laikotarpiu, išskyrus tuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma. Objektyviomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo valios;

12.2. kiekybinius:

12.2.1. į programos veiklas įtraukti ne mažiau kaip 150 jaunų žmonių – individualių atvirojo jaunimo centro lankytojų (skaičiuojami veiklose nesikartojantys lankytojai);

12.2.2. programos metu individualiai dirbti su ne mažiau kaip 35 asmenimis (jaunimu, jaunimo tėvais, artimaisiais giminaičiais);

12.3. kokybinius:

12.3.1. plėsti teikiamų paslaugų, padėsiančių socialinę atskirtį patiriantiems jauniems asmenims reintegruotis ir (ar) integruotis į darbo rinką ir (ar) švietimo sistemą, visuomeninį gyvenimą, įvairovę;

12.3.2. užtikrinti, kad planuojamos įgyvendinti veiklos yra pagrįstos jaunimo poreikiais, suplanuotos remiantis jaunimo padėties tyrimais, jaunų žmonių pasiūlytomis įgyvendinti veiklomis ir yra orientuotos į jaunų žmonių interesus;

12.3.3. sudaryti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius;

12.3.4. sudaryti sąlygas jaunam žmogui įsitraukti į visuomeninę veiklą, įgyti socialinius įgūdžius ugdančios veiklos vykdymo ir organizavimo patirties;

12.3.5. sudaryti galimybes į programos veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems, mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms ir skatinti jų socialinę integraciją;

13. Teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, politinių ir religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, organizavimas gali būti tik priemonė programos tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis programos tikslas, uždavinys ir (ar) rezultatas.

14. Programos veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos Respublikoje.

15. Finansavimas programoms neskiriamas, jeigu programa  atitinka bent vieną iš šių punktų:

15.1.  tikslingai skirta atostogoms ir (ar) turizmui;

15.2.  siekia pelno;

15.3.  kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, moralei, varžo kitų žmonių teises ir laisves;

15.4.  bet kokiomis formomis, metodais ir būdais kursto tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, prievartą ir diskriminaciją, išreiškia nepagarbą Lietuvos valstybės simboliams;

15.5.  bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, alkoholio, tabako, psichotropinių medžiagų, azartinių lošimų populiarinimą;

15.6bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus;

15.7. skiriama politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR VYKDYTOJAMS

 

16. Konkursui programas gali teikti pareiškėjai, atitinkantys visas toliau išvardytas sąlygas:

16.1. pareiškėjas yra atvirasis jaunimo centras, kaip jis apibrėžiamas Nuostatų 6.2. punkte;

16.2. pareiškėjas nėra likviduojamas, sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs veiklos;

16.3. pareiškėjas yra pasitvirtinęs ne trumpesnės kaip 3 metų trukmės galiojantį veiklos planą;

16.4. pareiškėjas arba jei pareiškėjas veikia kaip įstaigos padalinys paraiškos teikimo dieną veiklą vykdo ne mažiau kaip 3 metus (būtina pateikti dokumentus nurodytus Nuostatų 26.1 papunktyje);

16.5. pareiškėjas paraiškos teikimo dieną yra pasitvirtinęs lankytojų skaičiavimo metodiką (būtina pateikti dokumentus nurodytus Nuostatų 26.7 papunktyje);

16.6. pareiškėjas, paraiškos teikimo dieną, nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešus duomenis) daugiau nei 150 Eur.

16.7. pareiškėjo programai prašoma skirti suma nėra mažesnė negu Nuostatų 4 punkte nurodyta mažiausia vienai programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir nėra didesnė už minėtame punkte numatytą didžiausią programai galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą.

17. Konkursui teikiamos programos vykdytojas (-ai), kuriam (-iems) numatytas (-i) atlyginimas (-ai) iš programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų, turi atitikti bent vieną iš šių keliamų reikalavimų:

17.1. per 2017–2019 metus ir (ar) einamaisiais metais turi būti dalyvavęs (-ę) ne trumpesniuose nei 6 astronominių valandų Departamento, kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose atvirąjį darbą su jaunimu vykdantiems asmenims;

17.2. turi būti įgijęs socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo, edukologo arba psichologo išsilavinimą. 

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

18. Pareiškėjas, teikdamas paraišką Konkursui, supranta teikiamų duomenų tikslą, planuojamą jų naudojimą ir perduoda juos laisva valia. Pareiškėjui elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje, Departamento siunčiami klausimai, prašymai, susiję su paraiškos teikimu Konkursui, laikomi oficialiais.

19. Teikdamas paraišką Konkursui, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su Konkursu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose.

20. Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką, išskyrus tuos atvejus, kai pareiškėjas turi daugiau nei vieną padalinį, kuris vykdo atvirąjį darbą su jaunimu. Jeigu pareiškėjas šiame punkte nustatyta tvarka teikia daugiau nei vieną paraišką, jo teikiamose paraiškose nurodytos atvirųjų jaunimo centrų programų veiklų vykdymo teritorijos ir vykdytojai negali sutapti. Jeigu pareiškėjas neatitinka šiame punkte nustatyto kriterijaus turėti daugiau nei vieną padalinį, kuris vykdo atvirąjį darbą su jaunimu, ir pateikė daugiau negu vieną paraišką, vertinama ta jo paraiška, kurios pateikimo data yra vėlesnė, tačiau ne vėlesnė, nei nurodyta Nuostatų 27 punkte. Siekiant užtikrinti programų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas.

21.     Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas), sąmatos (Nuostatų 2 priedas) formas ir 26 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pareiškėjas gali paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

22.     Paraiška ir kartu su ja pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas.

23. Pareiškėjas, gavęs finansavimą pagal Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2020 ir 2021 metais konkursus, gali būti finansuojamas Konkurse tik tuo atveju, kai paraiškoje prašoma finansuoti kito padalinio, vykdančio atvirąjį darbą su jaunimu, veiklas. Šiose paraiškose nurodytos atvirųjų jaunimo centrų programų veiklų vykdymo teritorijos ir vykdytojai negali sutapti.  Kitu atveju paraiška yra nefinansuojama.

24.     Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti programą, kuri jau yra arba buvo finansuota dalyvaujant kituose Departamento, Ministerijos, Ministerijai pavaldžių įstaigų ar viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ projektų / programų finansavimo konkursuose.

25.     Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti programą, kurios pareiškėjas nėra atsiskaitęs už ankstesniais ir / ar einamaisiais metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautų lėšų panaudojimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka. Taip pat negali būti įsiteisėjusio teismo sprendimo, kad iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautas lėšas pareiškėjas yra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį, ir (ar) nėra pasibaigęs Projektų administravimo taisyklių 65 punkte numatytas trejų metų terminas.

26.     Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

26.1.  pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų, statuto ir pan.);

26.2jei pareiškėjas veikia kaip įstaigos padalinys, įstaigos struktūrą patvirtinančių dokumentų;

26.3.  pareiškėjo struktūrinio padalinio dokumentų (įstatų, nuostatų, statuto ir pan. (taikoma pareiškėjams, kurie turi padalinį (-ius), vykdantį (-ius) atvirąjį darbą su jaunimu);

26.4.  dokumentų, pagrindžiančių vykdytojų turimą išsilavinimą ir (arba) įrodančius vykdytojų dalyvavimą 2017–2019 metais ir (ar) einamaisiais metais  Departamento, kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose atvirąjį darbą su jaunimu vykdantiems asmenims (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 17 punkto reikalavimus);

26.5dokumentų, įrodančių teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos veiklos;

26.6.  pareiškėjo galiojančio ne trumpesnio nei 3 metų veiklos plano;

26.7. dokumentų įrodančių, kad pareiškėjas paraiškos teikimo dieną yra pasitvirtinęs lankytojų skaičiavimo metodiką (įstaigos skaičiavimo metodiką patvirtinantis dokumentas, protokolai ar kt.)

26.8. pareiškėjo patalpų, kuriose bus vykdomos programos veiklos, nuotraukas;

26.9. pagrindinio (-ių) programos vykdytojo (-ų) gyvenimo aprašymų, kuriuose turi būti nurodyti įgytas išsilavinimas, patirtis ir gebėjimai, reikalingi planuojamai programai įgyvendinti, pagrindžiantys duomenys (informacija apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį);

26.10. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento (ų), patvirtinančio (-ių) asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

26.11. bendradarbiavimo sutarties (-ių) su 2 atviraisiais jaunimo centrais, veikiančiais ne toje pačioje savivaldybėje, kurioje yra registruota pareiškėjo organizacija (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.1 papunktyje nustatytą prioritetą);

26.12. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 3 priedą;

26.13. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų),
kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

27. Konkurso paraiška kartu su Nuostatų 26 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikta per 30 kalendorinių dienų nuo Nuostatų paskelbimo Departamento interneto svetainėje ir Teisės aktų registre (www.e-tar.lt) dienos. Konkurso paraiška gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai). 

28. Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Gintarė Stankevičienė (el. paštas gintare.stankeviciene@jrd.lt, tel. 8 683 63 179), arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės programų pateikimo darbo dienos pabaigos.

 

V SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PARAIŠKŲ ir programų VERTINIMAS

 

29.     Paraiškos vertinimas susideda iš šių dalių vertinimo:

29.1.  formaliųjų kriterijų;

29.2.  programos turinio;

29.3.  lėšų planavimo.

30.     Paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams vertina Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD)  specialistas vadovaudamasis Projektų administravimo taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka, užpildydamas Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020-2021 metais konkursui pateiktos programos formaliųjų kriterijų įvertinimo formą (Nuostatų 4 priedas).

31.     Jeigu kartu su paraiška nepateikti visi Nuostatuose nurodyti privalomi pateikti dokumentai, išskyrus dokumentus, nurodytus Nuostatų 26.8, 26.13 punktuose, SPPD specialistas kreipiasi į pareiškėją su nurodymu pareiškėjui pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos. SPPD specialistas prašo pareiškėjo pateikti trūkstamus dokumentus vieną kartą. Jeigu pareiškėjas per 3 darbo dienas nepateikė visų reikalaujamų dokumentų ir (ar) nepateikė paaiškinimų ir patikslinimų, SPPD specialistas apie tai informuoja Departamento direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos (toliau komisija) sekretorių, pateikdamas suvestinę, kurioje nurodo programos (-ų), kuri (-ios) neatitinka formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo priežastis, ir susijusius dokumentus. Komisijos sekretorius pateikia SPPD suvestinėje pateiktus siūlymus dėl programos (-ų), neatitinkančios (-ių) formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo ir susijusius dokumentus komisijai. Komisija, įvertinusi komisijos sekretoriaus komisijai pateiktą informaciją (duomenis), pritaria arba nepritaria programos (-ų) atmetimui.

32.     Jei pateikta paraiška neatitinka bent vieno iš Nuostatų 16–17, 21–22, 25, 27, punktuose keliamų reikalavimų, ji toliau nevertinama ir programai finansavimas neskiriamas.

33.     Programų turinį ir lėšų planavimą vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD ir kurie vadovaujasi SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Vieną programą vertina ne mažiau kaip du ekspertai. Konkursą administruojanti įstaiga Projektų administravimo taisyklėse nustatytais atvejais gali programą paskirti papildomai įvertinti trečiajam ekspertui. Vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, pareiškėjo programos turinį ir lėšų planavimą gali vertinti Departamento direktoriaus įsakymu vieniems metams sudaryta komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 3 nariai, kuri vadovaujasi Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintu Projektų vertinimo komisijų darbo reglamentu.

34.     Ekspertai programos turinio ir lėšų planavimo vertinimus pateikia SPPD užpildydami Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020-2021 metais konkursui pateiktos programos turinio ir lėšų planavimo įvertinimo formą (Nuostatų 5 priedas). Jeigu vertinimus, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, atlieka komisija, komisijos nariai programos turinio ir lėšų planavimo vertinimus atlieka užpildydami Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020-2021 metais konkursui pateiktos programos turinio ir lėšų planavimo įvertinimo formą (Nuostatų 5 priedas).

35.     vertinimo dalį, kurioje vertinamas programos turinys ir lėšų planavimas, daugiausia gali būti skiriama 81 balų vienai programai. Privaloma surinkti minimali balų suma už programos turinį ir lėšų planavimą – 20 balų. Programos, kurios nesurinko nustatytos minimalios balų sumos, yra nefinansuojamos.

36.     Pareiškėjai reitinguojami pagal dviejų ekspertų balų vidurkį, skirtą už programos turinį ir lėšų planavimą. SPPD, gavęs ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl programų finansavimo, apibendrina ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl programų finansavimo, parengdamas pareiškėjų ir programų vertinimo suvestinę, kurioje nurodoma dviejų programą vertinusių ekspertų skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų vidurkiai.

37.     Komisijos posėdžio metu komisija, atsižvelgdama į ekspertų vertinimus, išvadas bei siūlymus dėl programų finansavimo ir įvertinusi Departamento pareiškėjų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis bei SPPD programų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis ir kitą su programomis, jų vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų vidurkiui ir jų siūlomų skirti sumų programoms įgyvendinti vidurkiui. Jeigu komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui dėl programos turinio ir (ar) siūlomų skirti lėšų sumų vidurkiui, komisijos sprendimu programa perduodama SPPD, kuris programą skiria vertinti trečiajam ekspertui. Gavusi trečiojo eksperto vertinimą, komisija pritaria arba nepritaria jo vertinimui ir (ar) siūlomai skirti sumai. Jeigu komisija priima sprendimą nepritarti trečiojo eksperto vertinimui, ji sprendžia klausimą dėl pakartotinio programos vertinimo, kurį atlieka komisijos nariai. Kiek komisijos narių vertins vieną programą, programų paskirstymo komisijos nariams bei komisijos narių atliekamo pakartotinio programų vertinimo tvarka aprašyta komisijos darbo reglamente.

Komisija priima protokolinį sprendimą ir pateikia Departamento direktoriui siūlymus dėl lėšų skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo komisijos sprendimo priėmimo.

38.     Jei programai įgyvendinti komisija siūlo skirti dalį lėšų, komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo komisijos priimto sprendimo elektroniniu paštu informuoja pareiškėją apie komisijos siūlomų skirti lėšų dydį, nurodo, kokios priemonės (veiklos) ir (ar) išlaidos yra siūlomos finansuoti, taip pat nurodo, kad pareiškėjas turi patvirtinti, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir programoje numatytus tikslus, ir pagal komisijos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus.

Kai pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma, jis per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo elektroniniu paštu dienos komisijai patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir programoje numatytus tikslus, ir, atsižvelgdamas į komisijos rašte pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą (-as) ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą (-us).

Komisijai iš pareiškėjo gavus patvirtinimą, kad pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir programoje numatytus tikslus, bei patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos šie dokumentai perduodami įvertinti ekspertams Nuostatuose, komisijos darbo reglamente ir administruojančios įstaigos patvirtinto ekspertų darbo reglamente nustatyta tvarka. Ekspertai patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus įvertina ir SPPD ekspertų vertinimo suvestinę parengia bei kartu su ekspertų vertinimo anketomis ją perduoda komisijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos. Gavusi ekspertų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas bei vadovaudamasi Nuostatuose nustatytais kriterijais, komisija posėdyje svarsto patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus ir priima sprendimą jiems pritarti arba nepritarti.

Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir (ar) kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant programoje ir Nuostatuose numatytus tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų, laikoma, kad jis nesutinka su komisijos siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su komisijos priimtu sprendimu skirti dalį programai įgyvendinti prašomų lėšų arba jei komisija nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams, programai lėšų neskiriama ir ji įtraukiama į nefinansuotinų programų sąrašą.

39.     Komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir veiklų planų gavimo dienos priima sprendimą dėl lėšų skyrimo programoms, kuris yra rekomendacinio pobūdžio, ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl programų finansavimo pasiūlymų, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos pateikia Departamento direktoriui pasiūlymą dėl finansavimo skyrimo.

40.     Sprendimą dėl lėšų skyrimo programoms, įvertinęs komisijos pasiūlymus ir (ar) ekspertų išvadas, priima Departamento direktorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos. Departamento direktoriaus įsakymas dėl Konkurso rezultatų ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo pasirašymo dienos yra paskelbiamas Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt.

Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl Konkurso rezultatų priėmimo dienos raštu informuoja pareiškėjus apie priimtą sprendimą pateikdamas sprendimo dėl lėšų skyrimo išrašą. Pareiškėjai, kurių programos buvo įrašytos į atmestinų ar nefinansuotinų programų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo ar lėšų neskyrimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką

 

 

VI SKYRIUS

PROGRAMŲ FINANSAVIMAS, VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

41.     Departamentas, skelbdamas Konkurso laimėtojus, paskelbia ir laukiančiųjų sąrašą (rezervinių programų sąrašą). Laukiančiųjų sąraše esantiems pareiškėjams finansavimas skiriamas, jeigu pareiškėjas, gavęs finansavimą, atsisako skirto finansavimo, nepasirašo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties (toliau – Sutartis) per Nuostatų 54 punkte nurodytą terminą, pasirašyta Sutartis nutraukiama arba valstybės biudžeto lėšos grąžinamos, arba esant papildomam finansavimui.

42.     Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

42.1.  programos administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 10 procentų visos iš Departamento prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos):

42.1.1. programos vadovo ir asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas;

42.1.2. buhalterinės apskaitos paslaugos (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens).

42.2. programos įgyvendinimo išlaidos (išlaidos, susijusios su Nuostatų 3 punkte nurodyto Konkurso tikslo įgyvendinimu ir Nuostatų 8 punkte nurodytų veiklų vykdymu):

42.2.1. vykdytojų darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas (prašoma ir skirta valstybės biudžeto lėšų suma gali sudaryti iki 100 proc. iš Departamento prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos; vykdytojas privalo atitikti bent vieną iš Nuostatų 17 punkte numatytų reikalavimų);

42.2.2. prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

42.2.2.1. ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos (interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur 1 programos vykdytojui per mėnesį), pašto);

42.2.2.2. transporto išlaikymas (degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo) ir transporto paslaugos (autobuso ekonominės klasės ar viešojo transporto bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju);

42.2.2.3. materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos (organizacinės technikos, patalpų renginiams nuoma);

42.2.2.4. ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos (paslaugos, teikiamos pagal autorines, paslaugų sutartis (lektoriai, mokymų vadovai (skiriant ne daugiau kaip 40 Eur už 1 val.);

42.2.2.5. materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (prekės ir (ar) paslaugos, reikalingos einamojo remonto darbams atlikti) (ne daugiau kaip 20 procentų visos iš Departamento prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos);

42.2.2.6. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų:

42.2.2.6.1. kitos Nuostatų 42.2.2.1–4.2.2.5 papunkčiuose neišvardytų prekių įsigijimo išlaidos (išlaidos programai įgyvendinti reikalingoms prekėms, priemonėms ir (ar) inventoriui įsigyti (pvz.: kanceliarinės, ūkio prekės, maisto produktai);

42.2.2.6.2. kitos Nuostatų 42.2.2.1–4.2.2.5 papunkčiuose neišvardytų paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų:

42.2.2.6.2.1. maitinimo paslaugos (maitinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje (pietūs kavinėje, valgyklos maitinimo paslaugos) ne daugiau kaip 8 Eur 1 asmeniui per dieną);

42.2.2.6.2.2. apgyvendinimo paslaugos (apgyvendinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje ne daugiau kaip 20 Eur 1 asmeniui per parą);

42.2.2.6.2.3 viešinimo paslaugos (lankstinukų gamybos paslaugų, straipsnių spaudoje, televizijos reportažų pirkimas);

42.2.2.6.2.4. kitos Nuostatų 42.2.2.1–4.2.2.5 ir 42.2.2.6.2.1–4.2.2.6.2.3 papunkčiuose neišvardytos paslaugos (kitų tiesiogiai su programa susijusių, pagrįstų ir būtinų programai įgyvendinti paslaugų išlaidos (pvz., mokesčiai už banko paslaugas).

43.     Išlaidoms, nurodytoms Nuostatų 42.1 papunktyje, apmokėti negali būti skirta daugiau kaip 10 procentų nuo visos programai įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.

44.     Išlaidoms, nurodytoms Nuostatų 42.2.1 papunktyje, apmokėti gali būti skirta 100 procentų visos programai įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.

45.     Išlaidoms, nurodytoms Nuostatų 42.2.2.5 papunktyje, apmokėti negali būti skirta daugiau kaip 20 procentų visos programai įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.

46. Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl programos finansavimo priėmimo dienos, bet ne ankščiau kaip nuo 2020 m. sausio 1 d., iki 2020 m. gruodžio 31 d. Pratęsus finansavimą 2021 m. – nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d., vadovaujantis Nuostatų 65 punktu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-161 (1.4), 2020-08-31, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18385

 

47.     Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

47.1.  ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, įsigijimo išlaidos;

47.2.  statinių ir (arba) patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto išlaidos (išskyrus 42.2.2.5 papunktyje nurodytas išlaidas, skirtas materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimui);

47.3.  išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką Konkursui ir patirtos bei apmokėtos iki 2019 m. gruodžio 31 d. imtinai, taip pat išlaidos, 2020 metais patirtos ir apmokėtos iki Departamento direktoriaus įsakymo dėl programos finansavimo priėmimo dienos (pvz., paraiškos parengimo išlaidos ir pan.);

47.4.  išlaidos pareiškėjo įsiskolinimams padengti;

47.5. išlaidos vykdytojų darbo užmokesčiui, įskaitant socialinio draudimo įmokas, jei vykdytojo kvalifikacija neatitinka bent vieno iš Nuostatų 17.1 ir (ar) 17.2 papunkčiuose išdėstytų reikalavimų;

47.6. kitos tiesiogiai su programos įgyvendinimu ir Konkurso tikslu nesusijusios išlaidos;

47.7. išlaidos, skirtos politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti.

48. Pareiškėjas privalo raštu informuoti SPPD apie programoje numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą. Gavęs tokį pranešimą, SPPD sustabdo valstybės biudžeto lėšų pervedimą programai. Pareiškėjui pašalinus šiame punkte nurodytas priežastis, atnaujinus veiklos vykdymą ir apie tai pranešus SPPD, atnaujinamas sustabdytas  valstybės biudžeto lėšų pervedimas.

49. Pareiškėjas turi viešinti programą, kad programos tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie programos tikslus, uždavinius, eigą ir rezultatus. Viešindamas programą, pareiškėjas turi nepažeisti viešosios tvarkos ir laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos bei nurodyti, kad programai valstybės biudžeto lėšų skyrė Departamentas bei kokiu tikslu ir kiek valstybės biudžeto lėšų buvo panaudota vykdant programą.

50. Pareiškėjas (pareiškėjo atstovai) turi dalyvauti visuose Ministerijos ir Departamento organizuojamuose su Konkursu susijusiuose renginiuose.

51. Pareiškėjas, kuris yra perkančioji organizacija, įgydamas prekes ir paslaugas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

52.     Pareiškėjas, kuriam yra skirtas finansavimas, Sutartį, kurioje aprašomi pareiškėjo įsipareigojimai, nustatomas finansavimo dydis, finansavimo teikimo terminai, valstybės biudžeto lėšų naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos, pasirašo su SPPD.

53.     Departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo programoms priėmimo dienos perduoda SPPD finansuojamų pareiškėjų sąrašą, kuriame nurodomas konkrečiai pareiškėjo programai skirto finansavimo dydis, ir finansavimą gavusių pareiškėjų paraiškų ir patikslintų dokumentų (jeigu tokie buvo teikti) kopijas.

54.     Pareiškėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nesudarius Sutarties per 20 darbo dienų nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo programoms priėmimo dienos, SPPD siūlymu Departamento direktoriaus įsakymo dalis dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo šiam pareiškėjui pripažįstama netekusia galios.

55. Laikotarpiu nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo programoms priėmimo dienos iki Sutarties pasirašymo, paaiškėjus, kad pareiškėjas nėra atsiskaitęs už 2019 metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija gautų lėšų panaudojimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka, SPPD raštu apie tai informuoja Departamentą. Departamento komisijos sekretorius nedelsiant informuoja komisiją apie susidariusią situaciją ir organizuoja komisijos posėdį klausimui aptarti arba Departamento direktorius, vadovaudamasis SPPD pateikta informacija, gali pakeisti savo sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo pareiškėjui. Tokiu atveju, pareiškėjo patirtos išlaidos iki Sutarties pasirašymo nėra kompensuojamos ar finansuojamos.

56.     Sutartis su finansavimą gavusiu pareiškėju sudaroma 2020 metams. Valstybės biudžeto lėšos gali būti naudojamos Nuostatų 5 punkte nurodytu laikotarpiu. Programai įgyvendinti skirtas ir pervestas, tačiau nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas pareiškėjas privalo grąžinti į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD nustačius, kad skirtas valstybės biudžeto lėšas pareiškėjas panaudojo ne pagal paskirtį, pareiškėjas privalo nepanaudotas ar netikslingai panaudotas programai įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas grąžinti SPPD per SPPD nustatytą laikotarpį, bet nevėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. Negrąžintos valstybės biudžeto lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Pareiškėjas praranda teisę teikti programas ir gauti finansavimą pagal visas Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ programas trejus metus nuo teismo sprendimo, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ iš pareiškėjo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

57.     Pareiškėjas, kurio programai yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis, SPPD privalo pateikti:

57.1. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos, o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. atitinkamai ketvirčio / metų SPPD nustatytos formos projekto finansines ataskaitas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-67 (1.4), 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06574

 

57.2. pusmečiui pasibaigus, iki liepos 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. atitinkamai pusmečio / metų veiklų įvykdymo ataskaitą (Nuostatų 6 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-67 (1.4), 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06574

 

57.3. jeigu SPPD arba Departamentas per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties galiojimo pabaigos pateikia prašymą, pareiškėjas privalo pateikti dokumentus įrodančius, jog bendradarbiaujant su ne mažiau kaip su 2 atviraisiais jaunimo centrais, veikiančiais ne toje pačioje savivaldybėje, kurioje yra registruota pareiškėjo organizacija, vykdytos bendros veiklos, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.1 papunktyje nurodytą prioritetą, bendradarbiavimo sutarčių kopijas tarp pareiškėjo ir partnerių ar protokolus, įrodančius bendrų veiklų įgyvendinimą su jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, veikiančiomis vietos lygmeniu ir (ar) darbo sutarčių, užtikrinančių dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginį darbą su jaunimu pagal darbo sutartis atvirajame jaunimo centre programos vykdymo laikotarpiu, kopijas, taip pat kitus dokumentus ar informaciją, susijusią su programos įgyvendinimu.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-67 (1.4), 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06574

 

58.     Departamentas ir SPPD tikrina finansuojamų programų įgyvendinimą, ar laikomasi ir kaip laikomasi Nuostatuose ir Sutartyje pareiškėjui numatytų reikalavimų, ir atlieka skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo bei veiklos vykdymo kontrolę.

59.     Departamentui ir (arba) SPPD nustačius ar turint pagrįstų įtarimų, kad pareiškėjas netinkamai vykdo Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, reikalavimus, Departamentas arba SPPD apie tai raštu informuoja pareiškėją ir SPPD sustabdo Sutarties vykdymą. Šiuo atveju SPPD nustato pareiškėjui protingą terminą nustatytiems veiklos trūkumams pašalinti. Pareiškėjas, pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja Departamentą ir SPPD apie tolesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus ir kartu pateikia tai patvirtinančius įrodymus. SPPD, įvertinęs iš pareiškėjo gautą informaciją, gali atnaujinti Sutarties vykdymą. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą veiklos trūkumų nepašalina arba per 2 darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformuoja Departamento ir SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, SPPD privalo vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai pareiškėją įspėjęs prieš 10 darbo dienų.

60.      SPPD nutraukia Sutartį su pareiškėju ir skirtas valstybės biudžeto lėšas pareiškėjas privalo grąžinti, kai:

60.1. SPPD nustato, kad nesilaikoma esminių Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų reikalavimų ir (ar) Sutarties su SPPD įsipareigojimų, ir (ar) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, pažeidimų;

60.2. paaiškėja, kad asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytoje deklaracijoje buvo pateikta klaidinanti ar melaginga informacija, pareiškėjas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Sutarties sudarymo arba sudarius Sutartį įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos iš pareiškėjo;

60.3.  vadovaujantis Nuostatų 59 punktu sustabdomas Sutarties vykdymas;

60.4.  nustatoma, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ne pagal paskirtį;

60.5.  nustatoma, kad Sutarties 2021 metams pratęsimo atveju pareiškėjas pateikė klaidinančią ar melagingą informaciją dėl programos vykdymo, ar paaiškėja, kad per 2020 metus pareiškėjas neįvykdė Nuostatų 11 punkte nurodytų esminių kiekybinių įsipareigojimų, o pratęsus sutartį – Nuostatų 12 punkte nurodytų esminių kiekybinių įsipareigojimų:

60.5.1. jeigu pareiškėjas nepasiekė vieno iš 11-12 punkte nurodyto esminio kiekybinio rodiklio, pareiškėjas turi grąžinti 33,33 procentus skirtų valstybės biudžeto lėšų;

60.5.2. jeigu pareiškėjas nepasiekė dviejų iš 11-12 punkte nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, pareiškėjas turi grąžinti 66,66 procentų skirtų valstybės biudžeto lėšų, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas nepasirinko Nuostatų 10.1 papunktyje nurodyto prioriteto;

60.5.3. jeigu pareiškėjas nepasiekė trijų iš 11-12 punkte nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, pareiškėjas turi grąžinti 100 procentų skirtų valstybės biudžeto lėšų;

60.5.4. jeigu pareiškėjas nepasirinko Nuostatų 10.1 papunktyje nurodyto prioriteto ir nepasiekė dviejų iš 11-12 punkte nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, pareiškėjas turi grąžinti 100 procentų skirtų valstybės biudžeto lėšų.

60.6. nustatoma, kad pareiškėjas nėra atsiskaitęs už 2019 metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautų lėšų panaudojimą valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka.

61.     Pareiškėjai programai įgyvendinti gautas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje, įvertindami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo bei saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik Sutartyje ir Sutartimi patvirtintoje sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti.

 

VII SKYRIUS

SUTARČIŲ PRATĘSIMAS

 

62. Tinkamai įgyvendinus programą 2020 metais, Sutartis gali būti pratęsta 2021 metams, bet  ne ilgiau kaip iki kitų metų gruodžio 31 d. Siekdamas pratęsti Sutartį, pareiškėjas iki 2020 m. lapkričio 15 d. SPPD Sutarties rekvizituose nurodytu elektroniniu paštu turi pateikti:

62.1. 1 (vieną) atspausdintą, pareiškėjo vadovo pasirašytą ir pareiškėjo antspaudu (jeigu pareiga turėti antspaudą yra nustatyta teisės aktuose ar pareiškėjo steigimo dokumentuose) patvirtintą prašymą (Nuostatų 7 priedas) pratęsti programos finansavimą 2021 metams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-67 (1.4), 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06574

 

62.2. Neteko galios nuo 2020-03-31

Papunkčio naikinimas:

Nr. 2V-67 (1.4), 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06574

 

62.3. Neteko galios nuo 2020-03-31

Papunkčio naikinimas:

Nr. 2V-67 (1.4), 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06574

 

62.4. Neteko galios nuo 2020-03-31

Papunkčio naikinimas:

Nr. 2V-67 (1.4), 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06574

 

62.5. Neteko galios nuo 2020-03-31

Papunkčio naikinimas:

Nr. 2V-67 (1.4), 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06574

 

62.6. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją.

63. Prireikus SPPD gali paprašyti pareiškėją per ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą nuo prašymo gavimo dienos pateikti papildomus dokumentus arba pateiktų dokumentų originalus.

64. Prašymą pratęsti programos finansavimą, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 70–71 punktais, svarsto SPPD. SPPD susipažįsta su pareiškėjo prašymu pratęsti finansavimą (Nuostatų 7 priedas) ir, remdamasis šiuo prašymu, SPPD sprendžia, ar programa įgyvendinta ir valstybės biudžeto lėšos panaudotos tinkamai, bei Departamento direktoriui pateikia motyvuotą siūlymą pratęsti arba nepratęsti programos finansavimą 2021 m.

 

SPPD gavęs metinę veiklos ataskaitą ir nustatęs, kad pareiškėjas nepasiekė Nuostatų 11.1 papunktyje nustatytų esminių kiekybinių rodiklių, numatytų pasiekti iki 2020 m. gruodžio 31 d., Departamento direktoriui pateikia motyvuotą siūlymą svarstyti nutraukti Sutartį, sudarytą 2021 m. laikotarpiui (tuo atveju, jei Sutartis dėl programos finansavimo 2021 m. jau yra sudaryta) arba stabdo Sutarties 2021 m. sudarymo procesą ir teikia Departamentui siūlymą nepratęsti programos finansavimo 2021 m. (tuo atveju, jei Sutartis dėl programos finansavimo 2021 m. dar nėra sudaryta). Departamento direktorius per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos priima sprendimą dėl Sutarties nutraukimo ar sprendimo dėl finansavimo skyrimo 2021 m. panaikinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-67 (1.4), 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06574

Nr. 2V-161 (1.4), 2020-08-31, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18385

 

65. Sprendimą pratęsti arba nepratęsti finansavimą 2021 m. per 5 darbo dienas nuo SPPD siūlymo pateikimo dienos priima Departamento direktorius, įvertinęs SPPD siūlymą, pateiktą vadovaujantis Nuostatų 64 punktu. Departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl programos finansavimo pratęsimo priėmimo dienos perduoda SPPD finansuojamų pareiškėjų sąrašą, kuriame nurodomas konkrečiai pareiškėjo programai skirto finansavimo dydis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-161 (1.4), 2020-08-31, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18385

 

66. Pratęsus programos finansavimą, nauja Sutartis arba papildomas susitarimas dėl jau sudarytos Sutarties pakeitimo su pareiškėju pasirašomas per 10 darbo dienų nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl finansavimo pratęsimo priėmimo dienos, tačiau naujoje Sutartyje arba papildomame susitarime dėl jau sudarytos Sutarties pakeitimo turi būti numatyta, kad nauja Sutartis arba papildomas susitarimas dėl jau sudarytos Sutarties pakeitimo įsigalioja nuo 2021 m. sausio 20 d., jei pareiškėjas pasiekė visus Nuostatų 11.1 papunktyje nustatytus esminius kiekybinių rodiklius, numatytus pasiekti iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-161 (1.4), 2020-08-31, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18385

 

67. 2021 metų programos įgyvendinimo sąmata negali viršyti 2020 metais programai įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.

68. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos programai įgyvendinti 2021 m., gali būti naudojamos nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Jeigu Sutartis dėl pratęsto finansavimo 2021 metais nepasirašoma arba yra nutraukiama, kaip tai nurodyta Nuostatų 64 punkte, vykdant programos veiklas 2021 metais pareiškėjo patirtos ar apmokėtos išlaidos nėra finansuojamos ar kompensuojamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-161 (1.4), 2020-08-31, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18385

 

69. Pratęstos Sutartys vykdomos ir kontroliuojamos Nuostatų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

PROGRAMOS IŠLAIDŲ SĄMATOS IR VEIKLŲ PLANO TIKSLINIMAS

 

70.     Norėdamas patikslinti programos išlaidų sąmatą, pareiškėjas raštu turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą tikslinti programos išlaidų sąmatą kartu pateikdamas išlaidų sąmatos lyginamąjį variantą. SPPD, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai raštu informuoja pareiškėją. SPPD ir pareiškėjo suderintą patikslintą išlaidų sąmatą pasirašo įgalioti SPPD ir pareiškėjo atstovai.

71.     Prašymai tikslinti programos sąmatą SPPD teikiami vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Pareiškėjas gali teikti prašymą tikslinti tik dar nepatirtas išlaidas, išskyrus tinkamų finansuoti išlaidų sumažėjimo atvejus.

72.     Jeigu tikslinama programos išlaidų sąmata keičia pareiškėjo programos veiklų planą (pvz., nesuorganizuotų mokymų, renginio lėšų perskirstymas kitoms veikloms), pareiškėjas privalo suderinti veiklų plano keitimą su Departamentu Nuostatų 73–74 punktuose nustatyta tvarka. SPPD gavęs prašymą tikslinti programos išlaidų sąmatą ir nustatęs, kad programos išlaidų sąmatos pakeitimas pakeis pareiškėjo programos veiklų planą, turi apie tai informuoti Departamentą, o pareiškėją – apie Nuostatų 73–74 punktuose nustatytą programos veiklų plano keitimo tvarką.

73.     Programos veiklų planas tikslinamas pateikiant prašymą elektroniniu paštu Departamentui. Norėdamas patikslinti programos veiklų planą, pareiškėjas turi pateikti Departamentui pagrįstą prašymą tikslinti programos veiklų planą, kartu pateikdamas programos veiklų plano lyginamąjį variantą. Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl veiklų plano tikslinimo ir apie sprendimą informuoja pareiškėją. Departamentui pritarus pareiškėjo pasiūlytiems veiklų plano tikslinimams, Departamento ir pareiškėjo suderinto ir patikslinto veiklų plano kopija elektroniniu paštu išsiunčiama SPPD.

74.     Prašymai tikslinti programos veiklų planą Departamentui gali būti teikiami iki 2020 m. gruodžio 15 d. Patęsus finansavimą 2021 metams, prašymai tikslinti programos veiklų planą Departamentui gali būti teikiami iki 2021 m. gruodžio 16 d. Pareiškėjas gali teikti prašymą tik dėl dar neįvykdytų (nepradėtų vykdyti) veiklų tikslinimo.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

75.     Departamentas tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

76.     Departamentas ir SPPD neatsako, jei dėl pareiškėjo projekte (paraiškoje ir (arba) Sutartyje) nurodytų klaidingų duomenų ryšiams palaikyti (adreso korespondencijai, telefono, fakso numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju negalima susisiekti kitu būdu.

77.      Departamento direktoriaus sprendimas dėl programos finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios atsižvelgiant į SPPD pateiktą metinę atitinkamos programos įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) tinkamą valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ir (ar) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, taip pat Departamentui arba teismui patenkinus pareiškėjo skundą ir pakartotinai Projektų administravimo taisyklėse ir (ar) Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo paraišką.

Pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, bendra Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma bei didžiausia vienai programai galima skirti  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma gali būti pakeista atskiru Departamento direktoriaus įsakymu.

78. Sprendimas dėl programos finansavimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_________________________

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

6 priedas AJC ataskaita 2020-03-30

Priedo pakeitimai:

Nr. 2V-67 (1.4), 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06574

 

7 priedas Prašymas 2020-03-30

Papildyta priedu:

Nr. 2V-67 (1.4), 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06574

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2V-200 (1.4), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-01, i. k. 2019-15618

Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 2V-196 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020–2021 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2V-67 (1.4), 2020-03-30, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06574

Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 2V-196 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020-2021 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2V-161 (1.4), 2020-08-31, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18385

Dėl Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 2V-196 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020-2021 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo