Suvestinė redakcija nuo 2019-08-09

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-03-03, i. k. 2015-03309

 

 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LANKYTINŲ VIETŲ IR LAIKINŲ RENGINIŲ MARŠRUTINIO ORIENTAVIMO AUTOMOBILIŲ KELIUOSE TAISYKLIŲ LVMOT 15 PATVIRTINIMO

 

2015 m. kovo 3 d. Nr. V(E)-4

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3–457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 20.7 punktu,

t v i r t i n u  Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisykles LVMOT 15 (pridedama).

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas, laikinai                                                           Egidijus Skrodenis

einantis direktoriaus pareigas

 

 

Patvirtinta

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V(E)-4

 

Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklės LVMOT 15

 

I  Skyrius. Bendrosios nuostatos

 

1.    Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato šiam tikslui numatytų kelio ženklų Nr. 628 „Krypties rodyklė į lankytiną vietą“, Nr. 629 „Lankytinos vietos pavadinimas“ ir laikinų nuorodų projektavimo bei įrengimo reikalavimus.

2.    Taisyklės taikomos Lietuvos valstybinės reikšmės automobilių keliams, tačiau gali būti taikomos ir vietinės reikšmės keliams bei gatvėms.

3.    Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu [6.1], Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu [6.2], Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu [6.3], Kelių eismo taisyklėmis [6.5], Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis [6.6].

4.    Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kelių įstatyme [6.1], Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme [6.2], Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme [6.3] ir Kelių eismo taisyklėse [6.5] vartojamas sąvokas.

5.    Taisyklės turi būti taikomos įrengiant naujus kelio ženklus ir keičiant esamus, o taip pat įrengiant laikinas nuorodas.

 

II skyrius. Nuorodos

 

6.    Taisyklėse pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

6.1.     Lietuvos Respublikos kelių įstatymą;

6.2.     Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą;

6.3.     Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą;

6.4.     Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą;

6.5.     Kelių eismo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950;

6.6.     Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83;

6.7.     Turizmo informacijos ženklų (piktogramų) naudojimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2008 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-34;

6.8.     Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę, patvirtintą Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100;

6.9.     Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 20 dienos įsakymą Nr. V-28, „Dėl valstybinių parkų, gamtinių rezervatų ir biosferos rezervato emblemų patvirtinimo“.

 

III  skyrius. Lankytinos vietos

 

I skirsnis. KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMas

 

7.    Esant maršrutinio orientavimo į lankytiną vietą poreikiui turizmo tikslais, naudojami informaciniai kelio ženklai Nr. 628 „Krypties rodyklė į lankytiną vietą“ ir Nr. 629 „Lankytinos vietos pavadinimas“.

8.    Tolimiausias kelio ženklas Nr. 628, informuojantis apie lankytiną vietą, išskyrus 16 punkte numatytą atvejį, negali būti įrengtas nuo jos toliau kaip 10 km atstumu, matuojant tiesia (oro) linija, tačiau tai nereiškia, kad 10 km atstumą būtina pasiekti. Nustatant atstumą nuo lankytinos vietos iki planuojamo tolimiausio kelio ženklo Nr. 628 turi būti matuojama nuo kelio ženklo Nr. 629 įrengimo vietos.

9.    Kelio ženklas Nr. 629 įrengiamas prie lankytinos vietos automobilių stovėjimo vietos arba objekto.

10.  Kelio ženklų Nr. 628 įrengimo vietos sankryžose nustatomos vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis [6.6].

11.  Kelio ženklai Nr. 628 turi būti visose sankryžose, kuriose reikia pasukti, nuo tolimiausiojo kelio ženklo Nr. 628 iki kelio ženklo Nr. 629.

12.  Kelio ženkluose Nr. 628 ir 629 leidžiama nurodyti tik tokius lankytinų vietų pavadinimus:

12.1.    UNESCO pasaulio paveldo vietovių pavadinimus;

12.2.    Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamųjų, valstybės saugomų objektų pavadinimus;

12.3.    Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastre registruotų objektų pavadinimus;

12.4.    savivaldybių tarybų patvirtintų lankytinų vietų pavadinimus;

12.5.    Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu pagal 16 punkto nuostatas patvirtintame sąraše nurodytų lankytinų vietų pavadinimus.

13.  Tam, kad kryptį į lankytiną vietą būtų galima nurodyti kelio ženklais Nr. 628, išskyrus 14 punkte numatytą atvejį, lankytina vieta turi atitikti šias sąlygas:

13.1.   lankytiną vietą  galima lankyti arba lankytojai priimami ištisus metus bent darbo valandomis (jeigu objektas ilgesniam laikui uždaromas, pvz., veikia tik tam tikrą sezoną, ženklai turi būti uždengti arba nuimti);

13.2.   lankytinoje vietoje yra priimantis asmuo arba bent minimali informacinė infrastruktūra (pvz., informacinis stendas);

13.3.   iki lankytinos vietos vedantis kelias yra su danga;

13.4.   yra stovėjimo aikštelė lankytojų automobiliams;

13.5.   lankytina vieta nuo automobilių stovėjimo vietos pėsčiomis saugiai pasiekiama.

14.  Jeigu lankytina vieta atitinka 13.1 ir 13.2 punkto reikalavimus, bet neatitinka bent kurio nors vieno iš 13.3, 13.4, 13.5 punktų reikalavimų, kelio ženklus Nr. 628 įrengti leidžiama, tačiau ne toliau kaip artimiausiose nuo lankytinos vietos sankryžose su valstybinės reikšmės keliais arba jų tęsiniais gyvenvietėse, nepažeidžiant 8 punkto reikalavimų.

15.  Lankytina vieta kelio ženklais Nr. 628 ir 629 negali būti ženklinama, jeigu ji:

15.1.   negalima viešai lankyti;

15.2.   skirta tik laikiniems renginiams, tokia kaip paviljonas, stadionas, arena, kt., išskyrus kultūros paveldo objektus pagal 12.2 punkto nuostatas;

15.3.   yra objektas, kurio pagrindinė paskirtis yra prekyba, apgyvendinimas arba maitinimas, išskyrus kultūros paveldo objektus pagal 12.2 punkto nuostatas;

15.4.   yra viešas objektas, kuris pirmiausia skirtas vietinių gyventojų poreikiams tenkinti (baseinas, biblioteka, kt.), išskyrus kultūros paveldo objektus pagal 12.2 punkto nuostatas;

15.5.   yra objektas, kuriam gali būti įrengtas paslaugų kelio ženklas, išskyrus kelio ženklą Nr. 725 „Lankytina vieta“.

16.  Valstybinės reikšmės magistraliniuose ir krašto keliuose kelio ženklai Nr. 628 gali būti įrengti didesniu atstumu, nei nurodyta 8 punkte. Tokių lankytinų vietų sąrašą tvirtina Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius, suderinęs su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-137, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12992

 

17.  Kelių eismo taisyklėse [6.5] numatytas kelio ženklo Nr. 628 variantas, kuriame stilizuotai perteikiamas objekto vaizdas, gali būti naudojamas tik valstybinės reikšmės magistraliniuose keliuose.

 

II skirsnis. KELIO ŽENKLŲ projektavimas

 

18.  Kelio ženklų Nr. 628 ir 629 skydai turi būti projektuojami remiantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis [6.6].

19.  Kelio ženkluose lankytinų vietų ypatybės arba paskirtis turi būti vaizduojamos pasitelkiant grafinius simbolius, kurie turi būti naudojami kartu su lankytinos vietos pavadinimu.

20.  Grafiniai simboliai gali būti projektuojami individualiai, tačiau turi perteikti lankytinos vietos ypatybes. Projektuojant simbolius rekomenduojama vadovautis Turizmo informacijos ženklų (piktogramų) naudojimo metodinėmis rekomendacijomis [6.7], Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu „Dėl valstybinių parkų, gamtinių rezervatų ir biosferos rezervato emblemų patvirtinimo“ [6.9], kitų valstybės institucijų teisės aktais patvirtintais grafiniais simboliais (emblemomis) ir šių Taisyklių 21 ir 22 punktais.

21.  Jeigu lankytinoms vietoms ir kryptims į jas ženklinti naudojami simboliai, kurie yra standartiniuose kelio ženkluose, jie turi būti projektuojami remiantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis [6.6].

22.  Rekomenduojama naudoti rudos spalvos grafinius simbolius baltame fone.

 

III skirsnis. PROCEDŪROS

 

23.  Prašymai dėl lankytinų vietų maršrutinio orientavimo kelio ženklų įrengimo (1 priedas) pateikiami kelio valdytojui. Kai prašoma leidimo įrengti Kelių eismo taisyklėse [6.5] numatytą kelio ženklo Nr. 628 variantą, kuriame stilizuotai perteikiamas objekto vaizdas, prašymas pateikiamas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai“. Šiuo atveju Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija turi informuoti kelio valdytoją apie jos sutikimą įrengti minėtus kelio ženklus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-137, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12992

 

24.  Kartu su prašymu turi būti pateikti projektuojamų kelio ženklų atvaizdų eskizai ir aiški jų įrengimo vietų schema žemėlapyje.

25.  Kelio ženklai gali būti įrengti tik gavus kelio valdytojo ir, jei reikia pagal 23 punkte nurodytą atskirąjį atvejį, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos sutikimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-137, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12992

 

26.  Kelio ženklų dokumentacija derinama Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme [6.4] nurodytais terminais.

27.  Lankytinų vietų maršrutinio orientavimo kelio ženklų projektavimo, gamybos, įrengimo, priežiūros, pašalinimo ir visas kitas susijusias išlaidas padengia kelio ženklų įrengimo iniciatorius.

28.  Kelio ženklų priežiūros sąlygos turi būti nustatytos kelio valdytojo ir kelio ženklų įrengimo iniciatoriaus tarpusavio sutartyje (toliau – Sutartis) – pavyzdinės Sutarties forma pateikta 2 priede. Prašymas (1 priedas), kelio ženklų atvaizdų eskizai ir jų įrengimo vietų schema žemėlapyje turi būti neatsiejama Sutarties dalis. Kelio ženklų priežiūros darbai – tai smulkūs nuolatiniai kelių darbai, užtikrinantys numatytą kelio ženklų eksploatacijos laiką ir informatyvumą bei kelio ženklų uždengimas / nuėmimas (atidengimas / uždėjimas), jei lankytina vieta ilgesniam laikui, pvz., ne sezono metu, uždaroma.

29.  Jeigu kelio ženklų įrengimo iniciatorius yra kelio valdytojas, jo turi būti saugoma 1 priedo lentelėse nurodyta informacija, kelio ženklų atvaizdų eskizai su įrengimo vietų schema žemėlapyje. Šie dokumentai saugomi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės [6.8] nustatytais terminais.

30.  Jeigu kelio ženklų įrengimo iniciatorius yra valstybės arba savivaldybės institucija, įgyvendinanti projektą, apimantį visos Lietuvos arba daugiau kaip vienos savivaldybės teritoriją, ir (arba) kai kelio ženklai turi būti įrengti skirtingų valdytojų keliuose, gali būti nustatomos kitokios, nei išdėstyta šiose Taisyklėse, kelio ženklų priežiūros sąlygos, kurios numatomos Sutartyje.

 

IV  skyrius. laikini renginiai

 

31.  Tarptautinės arba valstybinės reikšmės masiškai lankomų renginių metu, kuriuos planuoja, organizuoja arba remia valstybės arba savivaldybių institucijos, vairuotojų maršrutiniam orientavimui gali būti naudojamos laikinos nuorodos.

32.  Šiose Taisyklėse aprašytos laikinos nuorodos nėra kelio ženklai. Laikinos nuorodos gali būti naudojamos tik laikino renginio metu ir turi būti nuimtos ne vėliau kaip kitą dieną renginiui pasibaigus.

33.  Laikinų nuorodų turi būti įrengta tik tiek, kiek yra būtina vairuotojų maršrutiniam orientavimui. Atstumui nuo laikinos nuorodos iki objekto taikomi 8 punkto reikalavimai.

34.  Automagistralėse ir greitkeliuose laikinos nuorodos įrengiamos 300–500 m atstumu prieš išankstines krypčių rodykles (ženklai Nr. 601, 602). Jeigu sankryžoje išvažiavimo kelias yra už įvažiavimo kelio, laikinos nuorodos įrengiamos tarp išankstinės krypčių rodyklės (ženklas Nr. 604) ir krypties rodyklės (ženklas Nr. 605–608).

35.  Kituose keliuose laikinos nuorodos įrengiamos prieš sankryžas ne mažesniu kaip 50 m atstumu gyvenvietėse ir ne mažesniu kaip 100 m atstumu ne gyvenvietėse prieš pirmąjį informacinį ženklą (žiūrint važiavimo kryptimi) – išankstinę krypčių arba krypties rodyklę.

36.  Parenkant vietą laikinai nuorodai įrengti būtina atsižvelgti į esamų eismo reguliavimo priemonių išdėstymą – laikinos nuorodos negali jų užstoti arba trukdyti jų priežiūrai.

37.  Laikinos nuorodos turi būti komponuojamos ir jų matmenys nustatomi pagal Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių [6.6] reikalavimus, skirtus informaciniams kelio ženklams.

38.  Laikinose nuorodose kartu su užrašais valstybine kalba galima naudoti atitinkamus užrašus kitomis kalbomis.

39.  Laikinoje nuorodoje leidžiamos ne daugiau kaip trys teksto eilutės viena kalba: viršutinėje eilutėje nurodoma renginio vieta, antroje ir trečioje eilutėse nurodomas renginio pavadinimas. Šalia antros ir trečios eilučių gali būti komponuojamas renginio simbolis arba skiriamasis ženklas. Rodyklė komponuojama žemiau teksto. Atstumas iki renginio vietos nenurodomas.

40.  Laikinos nuorodos spalva – balta. Užrašai, rodyklės, apvadai – juodi. Renginio, į kurį nukreipiama, simboliui arba skiriamajam ženklui galima naudoti ir kitas spalvas (4 priedas).

41.  Reklama ant laikinų nuorodų draudžiama.

42.  Prašymai dėl laikinų nuorodų įrengimo (3 priedas) pateikiami kelio valdytojui su laikinų nuorodų eskizais (4 priedas) ir aiškia jų įrengimo vietų schema žemėlapyje.

43.  Laikinos nuorodos gali būti įrengtos tik pagal su kelio valdytoju suderintus laikinų nuorodų eskizus ir įrengimo vietų schemą.

44.  Laikinų nuorodų dokumentacija derinama Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme [6.4] nurodytais terminais.

45.  Laikinų nuorodų projektavimo, gamybos, įrengimo, pašalinimo ir visas kitas susijusias išlaidas bei nuostolius padengia laikinų nuorodų įrengimo iniciatorius.

___________________

 

Lankytinų vietų ir laikinų renginių

maršrutinio orientavimo

automobilių keliuose taisyklių

LVMOT 15

1 priedas

 

Prašymas DĖL lankytinų vietų maršrutinio orientavimo kelio ženklŲ ĮRENGIMO

[Prašymo forma]

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Laisvos formos prašymo tekstas)

 

Bendroji informacija:

Lankytinos vietos pavadinimas

 

 

 

 

 

Lankytinos vietos adresas (vieta)

 

 

 

 

 

Unikalus objekto numeris Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registre, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastre arba nuoroda į savivaldybės tarybos sprendimą

 

 

 

Savivaldybės pavadinimas ir kelio arba gatvės, kur norima įrengti kelio ženklus, pavadinimas (numeris)

 

 

 

 

Kelio ženklų įrengimo iniciatoriaus rekvizitai (įmonės pavadinimas, kodas arba asmens vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas)

 

 

 

Pridedama (nurodomos pridedamos schemos ir lapų skaičius)

 

 

 

 

 

Pažymėti, kam priskiriama lankytina vieta:

UNESCO pasaulio paveldo vietovė

 

Nekilnojamasis valstybės saugomas objektas, registruotas Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registre

 

Objektas, registruotas Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastre

 

Savivaldybės taryboje patvirtinta lankytina vieta

 

 

Pažymėti, kurias sąlygas atitinka lankytina vieta:

Lankytiną vietą galima lankyti viešai

 

Lankytinoje vietoje yra priimantis asmuo arba bent minimali informacinė infrastruktūra (pvz., informacinis stendas)

 

Objekte priimami lankytojai darbo valandomis ištisus metus

 

Objekte priimami lankytojai darbo valandomis tik tam tikrą sezoną (nurodyti priėmimo laikotarpį)

 

Iki objekto vedantys keliai yra su danga (nurodyti dangos rūšį: asfaltbetonis, betonas, žvyras, kt.)

 

Yra aikštelė arba tinkamos sąlygos stovėti lankytojų transportui

 

Lankytina vieta nuo automobilių stovėjimo aikštelės pėsčiomis yra saugiai pasiekiama

 

Lankytina vieta nėra skirta tik laikiniems renginiams (paviljonas, stadionas, arena, kt.)

 

Lankytina vieta yra skirta tik laikiniems renginiams, bet tai yra kultūros paveldo objektas

 

Lankytinos vietos pagrindinė paskirtis nėra prekyba, apgyvendinimas arba maitinimas

 

Lankytinos vietos pagrindinė paskirtis yra prekyba, apgyvendinimas arba maitinimas, bet tai yra kultūros paveldo objektas

 

Lankytina vieta nėra pirmiausia skirta vietinių gyventojų poreikiams tenkinti (baseinas, biblioteka, kt.)

 

Lankytina vieta pirmiausia skirta vietinių gyventojų poreikiams tenkinti, bet tai yra kultūros paveldo objektas

 

Lankytina vieta negali būti paženklinta paslaugų grupės kelio ženklu, išskyrus kelio ženklą Nr. 725

 

 

..........................................................................................................................................................

Vardas, pavardė (pareigos, jei kelio ženklų įrengimo iniciatorius yra juridinis asmuo)

 

 

 

.................................................                 ...................................................

Data                 Parašas

 

______________

 

Lankytinų vietų ir laikinų renginių

maršrutinio orientavimo

automobilių keliuose taisyklių

LVMOT 15

2 priedas

 

lankytinų vietų maršrutinio orientavimo kelio ženklų priežiūros DARBŲ SUTARTIS

[Pavyzdinės Sutarties forma]

2____ m.  _____________  ____ d. Nr. _______

[vieta]

__________________________________________, (toliau vadinamas Iniciatoriumi), atstovaujama _______________________________________________, veikiančio ___________________________ ir ___________________________________________________ (toliau vadinamas Kelio valdytoju), atstovaujama _______________________________________________, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o abu kartu – Šalimis), sudarėme šią sutartį (toliau vadinama Sutartimi):

 

I  SUTARTIES DALYKAS

 

1.   Kelio valdytojas įsipareigoja atlikti išvardytų kelio ženklų (toliau tekste – kelio ženklai) (1 lentelė) priežiūros darbus, o Iniciatorius įsipareigoja sumokėti už atliktus kelio ženklų priežiūros darbus jų eksploatacijos laikotarpiu numatytomis sąlygomis ir terminais.

2.   Kelio ženklų priežiūros darbai apima: per silpnų pamatų stiprinimą; atramų valymą (nuo purvo, naftos produktų dėmių, kitų teršalų); metalinėse atramose atsiradusių didesnių rūdžių pažaidų  ištaisymą; pakrypusių atramų atstatymą; sulaužytų arba deformuotų metalinių atramų pakeitimą; ženklų skydų valymą (nuo dulkių, purvo, naftos produktų, grafičių, kitų teršalų); prilipusio sniego nuvalymą, kad ženklų skydų simboliai būtų matomi ir įskaitomi; žolės pjovimą ir medžių bei krūmų karpymą, kad jie neužstotų kelio ženklų; ženklų skydų tvirtinimo nuokrypių ištaisymą; šviesą atspindinčios plėvelės pažaidų remontą; kelio ženklų uždengimą / nuėmimą (atidengimą / uždėjimą), jei lankytina vieta ilgesniam laikui, pvz., ne sezono metu, uždaroma.

3.   Kelio ženklų priežiūros darbai neapima kelio ženklų įrengimo ir keitimo – šie darbai gali būti atlikti Šalims papildomai susitarus.

4.   Kelio valdytojas neatsako už kelio ženklams kitų asmenų arba gamtos stichijų padarytą žalą.

 

1 lentelė. Kelio ženklų sąrašas

 

 

Eilės Nr.

 

Kelio ženklo numeris (628 / 629)

 

Vieta kelyje (km), kelio pusė (dešinė, kairė, viršus)

 

Kelio ženklo vieta (koordinačių sistemoje)

 

Užrašas ant kelio ženklo

 

Papildoma informacija

 

 

 

Km

 

Pusė

 

X

 

Y

 

Kelio / gatvės pavadinimas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelio / gatvės pavadinimas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II kaina ir mokėjimo sąlygos

 

5.   Vieno kelio ženklo priežiūros darbų kaina – XXX,YY Eur/metus su PVM (suma žodžiais Eur, YY ct). Bendra kelio ženklų priežiūros kaina – XXX,YY Eur/metus su PVM (suma žodžiais Eur, YY ct).

6.   Iniciatorius privalo sumokėti už atliktus kelio ženklų priežiūros darbus pagal Kelio valdytojo išrašytą sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos gavimo.

7.   Kelio valdytojas sąskaitą faktūrą išrašo iš anksto už kelio ženklų priežiūros darbus iki kalendorinių metų pabaigos.

8.   Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Sutartį nutraukus, sumokėti ir nepanaudoti pinigai už kelio ženklų priežiūros darbus per ateinančius kalendorinių metų pilnus mėnesius, sugrąžinami Iniciatoriui.

 

III  INICIATORIAUS PAREIGOS

 

9.   Iniciatorius šioje Sutartyje nustatyta tvarka privalo sumokėti Kelio valdytojui už kelio ženklų priežiūros darbus.

10. Iniciatorius privalo ne vėliau kaip per 35 (trisdešimt penkias) kalendorines darbo dienas pašalinti kelio ženklus po to, kai nutraukta lankytinos vietos veikla arba kai lankytina vieta nebeatitinka Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklių LVMOT 15 reikalavimų, pagal kuriuos šie buvo įrengti, ir apie tai privalo informuoti Kelio valdytoją. Nepašalinęs kelio ženklų, Iniciatorius privalo sumokėti Kelio valdytojui už atliktus kelio ženklų pašalinimo darbus ir neįgyja teisės reikšti pretenzijų Kelio valdytojui dėl patirtų tiesioginių ir netiesioginių nuostolių.

11. Iniciatorius privalo informuoti Kelio valdytoją apie tai, kad kelio ženklus reikia uždengti arba nuimti (atidengti / uždėti) dėl to, kad lankytina vieta ilgesniam laikui uždaroma.

12. Jeigu kelio ženklas tampa nebetinkamas naudoti dėl nusidėvėjimo, sugadinimo arba stichinės nelaimės, ne vėliau kaip per 35 (trisdešimt penkias) kalendorines dienas nuo Kelio valdytojo pranešimo išsiuntimo dienos Iniciatorius privalo juos pašalinti arba atnaujinti savo lėšomis. To nepadaręs Iniciatorius privalo sumokėti Kelio valdytojui už atliktus kelio ženklo pašalinimo darbus ir neįgyja teisės reikšti pretenzijų Kelio valdytojui dėl patirtų tiesioginių ir netiesioginių nuostolių.

13. Jeigu kelio ženklas dėl sugadinimo arba stichinės nelaimės ėmė kelti grėsmę eismo arba darbų saugai, Iniciatorius privalo per Kelio valdytojo nustatytą terminą jį pašalinti. To nepadaręs Iniciatorius privalo sumokėti Kelio valdytojui už atliktus kelio ženklo pašalinimo darbus ir neįgyja teisės reikšti pretenzijų Kelio valdytojui dėl patirtų tiesioginių ir netiesioginių nuostolių.

14. Bet kuriuo atveju nutrūkus Sutarčiai, Iniciatorius privalo per 35 (trisdešimt penkias) kalendorines dienas pašalinti kelio ženklus. To nepadaręs Iniciatorius privalo sumokėti Kelio valdytojui už atliktus kelio ženklų pašalinimo darbus ir neįgyja teisės reikšti pretenzijų Kelio valdytojui dėl patirtų tiesioginių ir netiesioginių nuostolių.

15. Iniciatorius bet kokius darbus kelyje gali vykdyti tik turėdamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šioje Sutartyje numatytus dokumentus bei leidimus, suteikiančius teisę dirbti kelyje.

16. Iniciatorius privalo informuoti apie šioje Sutartyje nustatytas pareigas ir jas perduoti tretiesiems asmenims, kuriems perleidžia kelio ženklų nuosavybės teises. Apie tai privalo raštu informuoti Kelio valdytoją.

17. Iniciatorius privalo informuoti Kelių valdytoją apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą.

 

IV  INICIATORIAUS TEISĖS

 

18. Iniciatorius turi teisę tikrinti kelio ženklų priežiūros darbų vykdymo eigą ir kokybę.

19. Iniciatorius turi teisę gauti išsamią informaciją apie kelio ženklų priežiūros darbų įkainius ir jų nustatymo tvarką.

20. Iniciatorius turi teisę kreiptis į Kelio valdytoją dėl kelio ženklų įrengimo, keitimo, atnaujinimo, atstatymo arba pašalinimo, pasirašant papildomą susitarimą prie šios Sutarties.

21. Iniciatorius turi teisę reikalauti atlyginti tiesiogines kelio ženklų atnaujinimo, taisymo arba pakeitimo išlaidas dėl nekokybiškų arba nepakankamų kelio ženklų priežiūros darbų.

22. Iniciatorius turi teisę nutraukti Sutartį, apie tai prieš 15 (penkiolika) darbo dienų informavęs Kelio valdytoją.

 

V Kelio valdytojo pareigos

 

23. Kelio valdytojas kelio ženklų priežiūros darbus privalo vykdyti pagal, bet neapsiribodamas Kelių priežiūros vadovo I dalimi „Automobilių kelių priežiūros normatyvai KPV PN-14“, patvirtinta Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-151.

24. Iniciatoriui pareikalavus Kelio valdytojas turi pateikti išsamią informaciją apie kelio ženklų priežiūros darbų įkainius ir jų nustatymo tvarką.

25. Kelio ženklams nusidėvėjus, dingus, sugedus ir pan., kai kelio ženklai tampa negalimi ar netinkami naudoti, Kelio valdytojas privalo apie tai nedelsdamas informuoti Iniciatorių.

 

VI  Kelio valdytojo teisės

 

26. Kelio valdytojas turi teisę pašalinti kelio ženklą, kuris tapo nebetinkamas naudoti dėl nusidėvėjimo, sugadinimo arba stichinės nelaimės, jei 35 (trisdešimt penkių) kalendorinių dienų laikotarpiu nuo pranešimo išsiuntimo Iniciatoriui, jis to nepadaro pats arba tinkamai neatnaujina.

27. Kelio valdytojas turi teisę pašalinti kelio ženklą, jeigu jis dėl sugadinimo arba stichinės nelaimės kelia grėsmę eismo arba darbų saugai ir Iniciatorius per Kelio valdytojo nustatytą terminą nepašalina jo pats.

28. Kelio valdytojas, turi teisę pašalinti kelio ženklus, jeigu nustato, kad lankytina vieta nebeatitinka Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklių LVMOT 15 reikalavimų, pagal kuriuos kelio ženklas buvo įrengtas ir Iniciatorius kelio ženklų nepašalina per 35 (trisdešimt penkias) kalendorines dienas nuo pranešimo išsiuntimo dienos.

29. Kelio valdytojas turi teisę pašalinti kelio ženklus, dėl bet kokių priežasčių nutrūkus Sutarčiai ir jeigu Iniciatorius kelio ženklų nepašalina per 35 (trisdešimt penkias) kalendorines darbo dienas pats.

30. Jeigu Iniciatorius nesumoka už kelio ženklų priežiūros darbus šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis, padaro kitą esminį Sutarties pažeidimą arba yra nustatoma, kad kelio ženklai nebeatitinka Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklių LVMOT 15 reikalavimų, pagal kuriuos buvo įrengti, Kelio valdytojas turi teisę nutraukti sutartį apie tai prieš 15 (penkiolika) darbo dienų įspėjęs Iniciatorių.

 

VII  SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

31. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja neterminuotai, jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip.

32. Jeigu nė viena Šalis prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki kalendorinių metų pabaigos nepraneša apie jos nutraukimą arba pakeitimą, laikoma, kad Sutartis pratęsta vieniems kalendoriniams metams tomis pačiomis sąlygomis.

33. Pratęsiant Sutartį Šalys turi teisę siūlyti koreguoti kelio ženklų priežiūros darbų įkainius, atsižvelgdamos į kainų apskaičiavimo metodikos arba mokesčių pakitimus, kurie gali turėti įtakos kelio ženklų priežiūros darbų įkainiams.

34. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu.

35. Nutrūkus Sutarčiai Kelio valdytojas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų turi grąžinti už kelio ženklų priežiūros darbus Iniciatoriaus iš anksto sumokėtus pinigus – už likusius po Sutarties nutraukimo pilnus mėnesius iki kalendorinių metų pabaigos.

36. Jei viena Šalis pažeidžia šią Sutartį, tai nukentėjusioji Šalis įsipareigoja pareikšti kitai Šaliai pretenziją raštu, nurodydama protingą terminą, per kurį toji Šalis turi imtis priemonių Sutarties pažeidimui pašalinti.

 

VIII GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

37. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties, turi būti sprendžiami derybų būdu, vadovaujantis gera Šalių valia. Nepavykus pasiekti susitarimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Kelio valdytojo registruotos buveinės vietą.

38. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą arba dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure). Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

 

IX  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

40. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai tarp Šalių turi būti siunčiami raštu ir laikomi tinkamai įteiktais, kai jie įteikiami asmeniškai, siunčiami registruotu paštu, el. paštu, trumpąja SMS žinute arba faksu Sutartyje nurodytais kontaktais.

41. Pranešimai, jei jie kitos Šalies gauti iki darbo dienos 16.30 val., laikomi gautais tą darbo dieną, o jei gauti po 16.30 val., laikomi gautais kitą darbo dieną.

42. Pranešimai, išsiųsti registruotu paštu, laikomi gautais, praėjus 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms po jų išsiuntimo.

43. Pasikeitus nurodytiems Šalies duomenims, atitinkama Šalis privalo apie tai raštiškai informuoti kitą Šalį.

44. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio kitos Šalies informavimo.

45. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

46. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, – po vieną kiekvienai Šaliai.

47. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

48. Sutarties priedai: [Prašymas dėl lankytinų vietų maršrutinio orientavimo kelio ženklų įrengimo arba (ir) Prašymas dėl laikinų nuorodų įrengimo], kelio ženklų eskizai ir aiški jų įrengimo vietų schema žemėlapyje laikomi neatskiriama šios Sutarties dalimi.

 

X ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

 

Kelio valdytojas:

 

 

A.V.                                                                       

Iniciatorius:

 

 

A.V

 

 

Lankytinų vietų ir laikinų renginių

maršrutinio orientavimo

automobilių keliuose taisyklių

LVMOT 15

3 priedas

 

Prašymas dėl laikinų nuorodų įrengimo

[Prašymo forma]

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Laisvos formos prašymo tekstas)

 

Bendroji informacija:

Renginio pavadinimas

 

Informacija apie valstybės arba savivaldybės institucijos indėlį planuojant, organizuojant arba remiant renginį (nuoroda internete, nuorodos į sprendimus, kt.)

 

Renginio adresas

 

Renginio pradžia ir pabaiga (data)

 

Laikinų nuorodų įrengimo iniciatoriaus rekvizitai (įmonės pavadinimas, kodas arba asmens vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas)

 

Pridedama (nurodomos pridedamos schemos ir lapų skaičius)

 

 

Įsipareigoju laikytis Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklių LVMOT 15 reikalavimų.

 

 

..........................................................................................................................................................

Vardas, pavardė (pareigos, jei laikinų nuorodų įrengimo iniciatorius yra juridinis asmuo)

 

.................................................                 ...................................................

Data                 Parašas

 

 

Lankytinų vietų ir laikinų renginių

maršrutinio orientavimo

automobilių keliuose taisyklių

LVMOT 15

4 priedas

 

 

laikinos nuorodos pavyzdys

 

 

 

 

 

___________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Gairės

Nr. V-137, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-12992

Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. V(E)-4 „Dėl Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklių LVMOT 15 patvirtinimo“ pakeitimo