Suvestinė redakcija nuo 2019-06-20

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-11-30, i. k. 2017-19114

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINIO, VALSTYBINIO IR SAVIVALDYBĖS TEATRO IR KONCERTINIĖS ĮSTAIGOS METINĖS KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO,NACIONALINIO, VALSTYBINIO IR SAVIVALDYBĖS TEATRO IR KONCERTINĖS ĮSTAIGOS METINĖS KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PAVYZDINĖS FORMOS bei praėjusių metų kūrybinės veiklos programos ataskaitos formos PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 30 d. Nr. ĮV-1145

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi:

1.  T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos metinės kūrybinės veiklos programos vertinimo tvarkos aprašą;

1.2. Nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos metinės kūrybinės veiklos programos pavyzdinę formą;

1.3. Nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos praėjusių metų kūrybinės veiklos programos ataskaitos formą.

2.  N u s t a t a u, kad Nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų 2018 metų metinės kūrybinės veiklos programos teikiamos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai iki 2017 m. gruodžio 15 d.

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                           Liana Ruokytė-Jonsson

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-1145

 

 

Nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos Metinės kūrybinės veiklos programos VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos metinės kūrybinės veiklos programos vertinimo tvarkos aprašas (toliau − Aprašas) reglamentuoja reikalavimus nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos (toliau – įstaiga) metinei kūrybinės veiklos programai (toliau – Programa) teikti, sprendimo dėl Programos vertinimo priėmimo ir atsiskaitymo už Programą tvarką.

2.  Įstaigos Programa būtina planuojamai kūrybinei veiklai vykdyti ir finansuoti iš valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų bei nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų, kuriose Kultūros ministerija įgyvendina savininko teises ir pareigas (toliau – nacionalinis, valstybinis teatras ir koncertinė įstaiga), kūrybinės veiklos priemonėms, kuriomis siekiama aukštos meninės vertės scenos kūrinių sukūrimo, jų sklaidos ir prieinamumo įvairioms visuomenės grupėms (toliau – kūrybinės veiklos priemonės) iš Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, lėšų.

3.  Programą vertina įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymu ir Aprašu.

4.  Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Profesionaliojo scenos meno įstatyme.

 

II Skyrius

REIKALAVIMAI PROGRAMOS PROJEKTUI TEIKTI

 

 

5.  Įstaiga iki einamųjų metų gegužės 31 d. kreipiasi į savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją dėl Programos projekto tvirtinimo ir pateikia:

5.1. prašymą, kuriame nurodoma:

5.1.1.   numatomi kitų metų kūrybinės veiklos svarbiausi darbai;

5.1.2.   kūrybinės veiklos svarbiausių darbų atlikimo sąlygos, jei tokių yra;

5.1.3.   prisiimti įsipareigojimai pagal sutartis kitų metų kūrybinei veiklai vykdyti;

5.1.4.   planuojami pasiekti kūrybinės veiklos rezultatai (planuojamų spektaklių, koncertų ar kitų meno renginių skaičius, numatomos gastrolės, sklaidos priemonės, numatomi socialiniai partneriai ir kita, įstaigos manymu, svarbi informacija);

5.1.5.   informacija apie finansinius išteklius, ketinimą gauti papildomų lėšų iš Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos ir (ar) kitų šaltinių.

5.2. Programos projektą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtintą Nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos kūrybinės veiklos programos pavyzdinę formą, įstaigos meno tarybos posėdžio, kuriame buvo svarstytas Programos projektas, protokolo kopiją ar išrašą;

5.3. Neteko galios nuo 2018-06-06

Papunkčio naikinimas:

Nr. ĮV-474, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-05, i. k. 2018-09312

 

5.4. įstaigos vadovo prašymą leisti savo įstaigoje dirbti kitą darbą, už kurį siekiama gauti darbo užmokestį ar atlyginimą, darbo laiko grafiką įstaigos vadovo ir kito darbo funkcijoms atlikti, ir sutartį (sutartis) ar jos (jų) projektą (projektus), jei yra toks ketinimas.

6.  Jeigu įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija nustato, kad pateikti ne visi tinkamai įforminti Aprašo 5 punkte nurodyti dokumentai ir informacija, per 2 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos įstaiga yra informuojama apie trūkumus ir privalo juos pašalinti per 5 darbo dienas.

 

III SKYRIUS

DĖL ĮSTAIGŲ, KURIOSE KULTŪROS MINISTERIJA ĮGYVENDINA SAVININKO TEISES IR PAREIGAS, PROGRAMŲ VERTINIMO SPRENDIMŲ PRIĖMIMO

 

7.  Kultūros ministerija nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų Programos projektus pateikia svarstyti Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybai (toliau – Taryba).

8.  Programa vertinama pagal šiuos kriterijus:

8.1. kūrybinės veiklos tikslų atitikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planui ir įstaigos nuostatams ar įstatams;

8.2. kūrybinės veiklos priemonių atitikimas įstaigos vadovo 5 metų perspektyvinės veiklos programai;

8.3. Neteko galios nuo 2018-06-06

Papunkčio naikinimas:

Nr. ĮV-474, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-05, i. k. 2018-09312

 

9. Kultūros ministras, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Tarybos išvados priėmimo dienos, tvirtina Programas arba teikia įstaigai Tarybos išvadą dėl Programos projekto tobulinimo ar atitinkamo tikslinimo. Patobulintas ar patikslintas Programos projektas turi būti pateiktas Kultūros ministerijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Tarybos išvados dėl Programos projekto tobulinimo ar tikslinimo gavimo įstaigoje dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-422, 2019-06-18, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09821

 

IV SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ PROGRAMĄ

 

10.  Įstaiga kiekvienais metais iki sausio 30 d. įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai pateikia Nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos praėjusių metų kūrybinės veiklos programos ataskaitą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtintą formą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11.  Programos įgyvendinimo stebėseną vykdo įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

 

 

––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-474, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-05, i. k. 2018-09312

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-1145 „Dėl Nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos metinės kūrybinės veiklos programos vertinimo tvarkos aprašo,nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos metinės kūrybinės veiklos programos pavyzdinės formos bei praėjusių metų kūrybinės veiklos programos ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-422, 2019-06-18, paskelbta TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09821

Dėl kultūros ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-1145 „Dėl nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos metinės kūrybinės veiklos programos vertinimo tvarkos aprašo, Nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos metinės kūrybinės veiklos programos pavyzdinės formos bei Praėjusių metų kūrybinės veiklos programos ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo