Suvestinė redakcija nuo 2021-06-05

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2014-10-31, i. k. 2014-15250

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. spalio 28 d. Nr. 1179
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2. Rekomenduoti savivaldybių administracijoms:

2.1. įvertinti į privatizavimo objektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) 1998 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“, įtraukto savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – statinių, patalpų ar jų dalių (toliau – savivaldybių nekilnojamasis turtas) ir kitų nekilnojamųjų daiktų privatizavimo programų įgyvendinimo rezultatus ir ne vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 15 d. raštu pateikti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui duomenis apie įtrauktą į privatizavimo objektų sąrašą savivaldybių nekilnojamąjį turtą ir kitus nekilnojamuosius daiktus, kurių privatizavimo programos iki 2014 m. spalio 1 d. yra:

2.1.1. paskelbtos, bet privatizavimo sandoriai dar nesudaryti;

2.1.2. paskelbtos ir privatizavimo sandoriai sudaryti, tačiau nebaigtos po privatizavimo sandorių sudarymo teisės aktų nustatyta tvarka vykdomos privatizavimo procedūros;

2.1.3. paskelbtos ir nutrauktos arba privatizavimo programos nebuvo paskelbtos;

2.2. atlikus šio nutarimo 2.1 papunktyje nurodytus veiksmus, parengti ir pateikti savivaldybių taryboms tvirtinti Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo projektus, į kuriuos iš privatizavimo objektų sąrašo gali būti perkeltas savivaldybių nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, kurių privatizavimo programos atitinka šio nutarimo 2.1.3 papunktyje nustatytas sąlygas, ir įtrauktas naujas savivaldybių nekilnojamasis turtas, atitinkantis šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo II skyriaus reikalavimus, taikomus savivaldybių nekilnojamajam turtui ir kitiems nekilnojamiesiems daiktams, įtrauktiniems į Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.

3. Nustatyti, kad:

3.1. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, gavęs iš savivaldybių administracijų informaciją apie šio nutarimo 2.1 papunktyje nurodytą turtą ir jo privatizavimo programų įgyvendinimą, identifikavęs iki 2014 m. spalio 1 d. valstybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – statinių, patalpų ar jų dalių (toliau – valstybės nekilnojamasis turtas) ir kitų nekilnojamųjų daiktų privatizavimo programas, kurios atitinka šio nutarimo 2.1.1–2.1.3 papunkčiuose nurodytas sąlygas, parengia ir iki 2014 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pateikia privatizavimo objektų sąrašo, kuriame turi likti tik valstybės ir savivaldybių nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, kurių privatizavimo programos atitinka šio nutarimo 2.1.1 ir 2.1.2 papunkčiuose nurodytas sąlygas, pakeitimo projektą ir Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo projektą, į kurį iš privatizavimo objektų sąrašo gali būti perkeltas valstybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, kurių privatizavimo programos atitinka šio nutarimo 2.1.3 papunktyje nustatytas sąlygas, ir įtrauktas naujas valstybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, atitinkantys Aprašo II skyriaus reikalavimus, taikomus valstybės nekilnojamajam turtui ir kitiems nekilnojamiesiems daiktams, įtrauktiniems į Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą;

3.2. Vyriausybės nutarimų projektus dėl privatizavimo objektų sąrašo pakeitimo ir Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo Lietuvos Respublikos finansų ministerija pateikia Vyriausybei per 3 savaites nuo minėtų sąrašų gavimo dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Rimantas Šadžius

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1179

 

 

VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja atitinkamai valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ar jų dalių (toliau kartu – nekilnojamasis turtas) ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymą ir tvarkymą.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba vartojamos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatyme.

3. Viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą tvirtina:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė) – kai nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai nuosavybės teise priklauso valstybei;

3.2. savivaldybės taryba – kai nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai nuosavybės teise priklauso savivaldybei.

4. Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas yra Vyriausybės patvirtintas dokumentas, kuriame nurodomas pagal valstybės turto valdytojus suklasifikuotas valstybės nekilnojamasis turtas, kiti nekilnojamieji daiktai ir jų duomenys, nurodyti Aprašo 17 punkte.

5. Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas yra savivaldybės tarybos patvirtintas dokumentas, kuriame nurodomas savivaldybės nekilnojamasis turtas, kiti nekilnojamieji daiktai ir jų duomenys, nurodyti Aprašo 21 punkte.

 

II SKYRIUS

SĄRAŠŲ SUDARYMAS

 

6. Į Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą arba Viešame aukcione parduodamo savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą gali būti įtrauktas šis valstybės (savivaldybės) nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, išskyrus Aprašo 10 punkte nurodytą nekilnojamąjį turtą ir kitus nekilnojamuosius daiktus:

6.1. nenaudojamas valstybės (savivaldybių) funkcijoms atlikti ar veiklai vykdyti (toliau – nenaudojamas valstybės (savivaldybių) funkcijoms atlikti) nekilnojamasis turtas;

6.2. teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti (toliau – pripažintas nereikalingu) nekilnojamasis turtas;

6.3. Neteko galios nuo 2019-12-12

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1233, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-11, i. k. 2019-19948

 

6.4. kitas, nei Aprašo 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nurodytas, savivaldybių nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, kuriuos savivaldybių administracijos siūlo savivaldybių taryboms įtraukti į Viešame aukcione parduodamo savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.

7. Nenaudojamam valstybės funkcijoms atlikti priskirtinas valstybės nekilnojamasis turtas (įskaitant nekilnojamuosius daiktus):

7.1. nenaudojamas, nors nėra pripažintas nereikalingu, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka turto valdytojo sprendimu pripažintas nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti, jeigu iki Aprašo 13 punkte nurodytų terminų šio turto nepavyko perduoti kitam turto valdytojui ir (arba) neliko kur jį pritaikyti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 641, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-22, i. k. 2020-13591

 

7.2. kurio Įstatyme nustatyta panaudojimo paskirtis nėra susijusi su turto valdytojo teisės aktuose ar steigimo dokumentuose nurodytomis veiklos sritimis, tikslais ar funkcijomis;

7.3. valdomas savivaldybių patikėjimo teise, kurį Įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės turi perduoti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, jeigu pasikeičia savivaldybių valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos ar jų subjektai arba perduotas valstybės nekilnojamasis turtas tapo nereikalingas šioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti, jeigu iki Aprašo 13 punkte nurodytų terminų šio turto centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui nepavyko perduoti kitam turto valdytojui ir (arba) neliko kur jį pritaikyti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 641, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-22, i. k. 2020-13591

 

7.4. nenaudojamas valstybės funkcijoms įgyvendinti, kuris išnuomotas arba perduotas panaudos pagrindais Įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2–6 punktuose nurodytiems subjektams, jeigu pasibaigus nuomos ar panaudos sutarties terminui šio turto nepavyko perduoti kitam turto valdytojui ir (arba) neliko kur jį pritaikyti.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1233, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-11, i. k. 2019-19948

 

8. Nenaudojamam savivaldybių funkcijoms atlikti priskirtinas savivaldybių nekilnojamasis turtas (įskaitant nekilnojamuosius daiktus);

8.1. nenaudojamas, nors nėra pripažintas nereikalingu, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti, jeigu savivaldybių tarybų nustatytais Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo arba savivaldybių tarybų patvirtinto Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo projektų rengimo ir tvirtinimo terminais šio turto nepavyko perduoti ir (arba) neliko kur jį pritaikyti;

8.2. nenaudojamas savivaldybės funkcijoms įgyvendinti, kuris išnuomotas arba Įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2–6 punktuose nurodytiems subjektams perduotas panaudos pagrindais, jeigu pasibaigus nuomos ar panaudos sutarties terminui šio turto nepavyko perduoti ir (arba) neliko kur jį pritaikyti.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1233, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-11, i. k. 2019-19948

 

9. Administracinės paskirties valstybės nekilnojamasis turtas, atitinkantis Aprašo 7 punkte nustatytus reikalavimus, į Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą gali būti įtrauktas, jeigu toks turtas yra netinkamas:

9.1. valstybės institucijoms ir įstaigoms valstybės nekilnojamuoju turtu aprūpinti, kaip numatyta Įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 6 punkte, arba

9.2. centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo projektams įgyvendinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1233, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-11, i. k. 2019-19948

 

10. Į Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą arba Viešame aukcione parduodamo savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą neįtraukiamas šis valstybės arba savivaldybių nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, dėl kurių:

10.1. pateikti Lietuvos Respublikos piliečių prašymai atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, taip pat religinių bendrijų prašymai dėl teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo ir turto grąžinimo, tačiau nepriimti atitinkami sprendimai;

10.2. priimti turto arešto aktai arba turtui įstatymų nustatyta tvarka pritaikytos kitos laikinosios apsaugos priemonės, kol jos taikomos;

10.3. teisės aktų nustatyta tvarka yra priimti sprendimai juos nurašyti ir likviduoti.

 

III SKYRIUS

SĄRAŠŲ PROJEKTŲ RENGIMAS

 

11. Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo arba Vyriausybės patvirtinto Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo projektus rengia centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, o Viešame aukcione parduodamo savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo arba savivaldybių tarybų patvirtinto Viešame aukcione parduodamo savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo projektus – savivaldybių administracijos.

12. Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo projektas arba Vyriausybės patvirtinto Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo projektas rengiamas ir teikiamas Vyriausybei tvirtinti ne dažniau kaip kartą per einamųjų metų pusmetį – iki birželio 1 d. ir gruodžio 1 dienos. Savivaldybių tarybos gali nustatyti kitokį, nei šiame punkte nurodytas, Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo projekto arba savivaldybių tarybų patvirtinto Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo projekto rengimo ir tvirtinimo periodiškumą.

13. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo projektą arba Vyriausybės patvirtinto Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo projektą rengia išanalizavęs iki einamųjų metų balandžio 1 d. arba spalio 1 d.:

13.1. Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje sukauptą informaciją apie nenaudojamą valstybės funkcijoms atlikti ir pripažintą nereikalingu valstybės nekilnojamąjį turtą, kuris atitinka Aprašo II skyriuje nurodytas sąlygas, ir atrinkęs valstybės nekilnojamąjį turtą, dėl kurio nurašymo ir likvidavimo yra priimti sprendimai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 641, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-22, i. k. 2020-13591

 

13.2. pateiktus valstybės turto valdytojų pasiūlymus dėl valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų įtraukimo į Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą arba išbraukimo iš šio sąrašo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1233, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-11, i. k. 2019-19948

 

14. Valstybės turto valdytojai, teikiantys centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui pasiūlymą dėl valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų įtraukimo į Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, pateikia šiuos dokumentus, duomenis ar informaciją:

14.1. valstybės nekilnojamojo turto ar kito nekilnojamojo daikto likutinę vertę;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 641, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-22, i. k. 2020-13591

 

14.2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko informacinio išrašo apie valstybės nekilnojamąjį turtą, daiktines teises į jį, šių teisių suvaržymą, juridinių faktų įregistravimą registre, išduoto ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pasiūlymo pateikimo dienos, kopiją;

14.3. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos kopiją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 641, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-22, i. k. 2020-13591

 

14.4. sprendimų dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti kopijas, jeigu valstybės nekilnojamasis turtas ar kiti nekilnojamieji daiktai pripažinti nereikalingais;

14.5. pagrindimą ir nurodo, kuriuos Aprašo II skyriuje nurodytus reikalavimus atitinka valstybės nekilnojamasis turtas ar kiti nekilnojamieji daiktai.

15. Valstybės turto valdytojai, teikiantys siūlymus dėl valstybės nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų išbraukimo iš Vyriausybės patvirtinto Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui turi:

15.1. pateikti paaiškinimą, pagrindžiantį būtinybę išbraukti Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąraše esantį valstybės nekilnojamąjį turtą ar kitą nekilnojamąjį daiktą;

15.2. nurodyti prašomo išbraukti iš Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo turto naudojimo tikslą ir steigimo dokumentuose ar teisės aktuose nustatytas turto valdytojo funkcijas (veiklą), kurioms atlikti bus naudojamas šis turtas;

15.3. Neteko galios nuo 2019-12-12

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1233, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-11, i. k. 2019-19948

 

15.4. pateikti institucijos, įgyvendinančios valstybės, kaip turto valdytojos – juridinio asmens dalyvės, teises ir pareigas (išskyrus atvejus, kai juridinio asmens dalyvio teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos Seimas ar Vyriausybė), Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (kai siūlymą teikia valstybės mokslo ir studijų institucija) rašytines išvadas ir (arba) sutikimus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1233, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-11, i. k. 2019-19948

 

16. Neteko galios nuo 2019-12-12

Punkto naikinimas:

Nr. 1233, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-11, i. k. 2019-19948

 

17. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, atlikęs Aprašo 13 punkte nurodytus veiksmus, rengia Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo arba jo pakeitimo projektą, kuriame pateikiami šie duomenys:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1233, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-11, i. k. 2019-19948

17.1. turto valdytojo pavadinimas;

17.2. nekilnojamasis turtas (unikalus numeris, adresas, nekilnojamąjį daiktą identifikuojantys duomenys) ir jo likutinė vertė;

17.3. Neteko galios nuo 2020-06-23

Papunkčio naikinimas:

Nr. 641, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-22, i. k. 2020-13591

 

18. Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo arba šio sąrašo pakeitimo projektas derinamas su projekte nurodytais valstybės turto valdytojais ir institucijomis, įgyvendinančiomis valstybės, kaip turto valdytojos – juridinio asmens dalyvės, teises ir pareigas (išskyrus atvejus, kai juridinio asmens dalyvio teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Seimas ar Vyriausybė), Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – kai į sąrašą įtraukiamas (iš sąrašo išbraukiamas) valstybės mokslo ir studijų institucijų valdomas valstybės nekilnojamasis turtas, ir Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo projektas arba šio sąrašo pakeitimo projektas su šiame punkte nurodytomis institucijomis derinamas raštu arba naudojantis Valstybės turto informacine paieškos sistema, vadovaujantis finansų ministro patvirtintomis Valstybės turto informacinės paieškos sistemos duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisyklėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1233, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-11, i. k. 2019-19948

Nr. 641, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-22, i. k. 2020-13591

 

19. Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo arba Vyriausybės patvirtinto Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo projektą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas iki einamųjų metų gegužės 2 d. arba lapkričio 2 d. pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai. Kartu su sąrašo projektu pateikiami Aprašo 18 punkte nurodytų institucijų suderinimo raštai ir valstybės turto valdytojų sprendimų dėl valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti kopijos, kai į sąrašą įtraukiamas tokio pobūdžio turtas. Jeigu Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo arba Vyriausybės patvirtinto Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo projekto derinimas vykdomas naudojantis Valstybės turto informacine paieškos sistema, vietoj institucijų suderinimo raštų pateikiama Valstybės turto informacinės paieškos sistemos ataskaita, kurioje nurodomi sąrašo projekto suderinimo duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1233, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-11, i. k. 2019-19948

 

20. Vyriausybės nutarimo dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo arba patvirtinto sąrašo pakeitimo projektą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka, rengia, derina ir teikia Vyriausybei Lietuvos Respublikos finansų ministerija Aprašo 12 punkte nurodytais terminais.

21. Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą rengianti savivaldybės administracija, įvertinusi savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų atitiktį Aprašo II skyriaus reikalavimams, parengia Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo arba šio sąrašo pakeitimo projektą, kuriame nurodomas savivaldybės nekilnojamasis turtas (unikalus numeris, adresas), kiti nekilnojamieji daiktai (juos identifikuojantys duomenys) ir turto (daikto) likutinė vertė. Savivaldybių administracijos gali teikti savivaldybių taryboms siūlymus dėl savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų išbraukimo iš patvirtinto Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, pateikdamos savivaldybių taryboms paaiškinimą, pagrindžiantį būtinybę išbraukti sąraše esantį savivaldybės nekilnojamąjį turtą ar kitą nekilnojamąjį daiktą, ir nurodydamos šio turto panaudojimo tikslus.

 

IV SKYRIUS

SĄRAŠŲ TVARKYMAS

 

22. Nekilnojamasis turtas arba kiti nekilnojamieji daiktai iš Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo arba Viešame aukcione parduodamo savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo išbraukiami, kai yra bent viena iš šių sąlygų:

22.1. nekilnojamasis turtas ar kitas nekilnojamasis daiktas yra parduotas aukcione ir aukciono laimėtojas yra įvykdęs visus įsipareigojimus pagal nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis arba kito nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartis;

22.2. atsiradus Aprašo 10 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių nekilnojamasis turtas ar kiti nekilnojamieji daiktai negali būti įtraukti į sąrašą;

22.3. atsiradus aplinkybėms, dėl kurių valstybės nekilnojamasis turtas ar kitas nekilnojamasis daiktas gali būti panaudojamas arba pritaikomas valstybės funkcijoms atlikti, jeigu centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui yra pateikti visi Aprašo 15 punkte nurodyti duomenys ir dokumentai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1233, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-11, i. k. 2019-19948

 

22.4. atsiradus aplinkybėms, dėl kurių savivaldybių nekilnojamasis turtas ar kitas nekilnojamasis daiktas gali būti panaudojamas arba pritaikomas savivaldybių funkcijoms atlikti, ir yra pateikta Aprašo 21 punkte nurodyta savivaldybių taryboms teiktina informacija;

22.5. administracinės paskirties ar kitos paskirties valstybės nekilnojamasis turtas yra tinkamas valstybės institucijoms ir įstaigoms valstybės nekilnojamuoju turtu aprūpinti, kaip numatyta Įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 6 punkte, ir (arba) centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo projektams įgyvendinti.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1233, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-11, i. k. 2019-19948

 

22.6. valstybės nekilnojamasis turtas ar kitas nekilnojamasis daiktas Vyriausybės sprendimu yra perduotas savivaldybės nuosavybėn savivaldybių savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 400, 2021-06-02, paskelbta TAR 2021-06-04, i. k. 2021-12892

 

––––––––––––––––––––

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1233, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-11, i. k. 2019-19948

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1179 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 641, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-22, i. k. 2020-13591

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1179 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 400, 2021-06-02, paskelbta TAR 2021-06-04, i. k. 2021-12892

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1179 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo