Suvestinė redakcija nuo 2022-03-18

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10537

 

Nauja redakcija nuo 2022-03-18:

Nr. 229, 2022-03-16, paskelbta TAR 2022-03-17, i. k. 2022-04917

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS KOMITETO SUDARYMO

 

2014 m. liepos 22 d. Nr. 723

vilnius

 

Atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2221, 47–49 straipsnius ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. balandžio 15 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/1017, 74 straipsnį, taip pat siekdama užtikrinti, kad būtų efektyviai naudojama Europos Sąjungos 2014–2020 metų parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai ir nagrinėjami klausimai, susiję su šios paramos naudojimu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Sudaryti šį Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komitetą (toliau – Komitetas):

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras (Komiteto pirmininkas);

Lietuvos Respublikos žemės ūkio viceministras (Komiteto pirmininko pavaduotojas);

Asociacijos „Aplinkosaugos koalicija“ atstovas;

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro atstovas;

Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos atstovas;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų atstovas;

Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas;

Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas;

Lietuvos universitetų rektorių konferencijos atstovas;

Lietuvos ūkininkų sąjungos atstovas;

Lietuvos žemės ūkio tarybos atstovas;

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovas;

Ministro Pirmininko patarėjas;

Vietos veiklos grupių tinklo atstovas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovas.

2. Pavesti šio nutarimo 1 punkte nurodytoms Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingoms institucijoms ir rekomenduoti Vyriausybei neatskaitingoms institucijoms ir kitiems Vyriausybei neatskaitingiems subjektams per 10 kalendorinių dienų nuo šios Komiteto sudėties patvirtinimo paskirti į Komitetą savo atstovus ir jų pakaitinius narius ir raštu apie tai pranešti Žemės ūkio ministerijai, o pakeitus į Komitetą paskirtą atstovą ar jį pavaduojantį pakaitinį narį, apie tai raštu pranešti Žemės ūkio ministerijai per 10 kalendorinių dienų  nuo atitinkamo sprendimo dėl šių asmenų pakeitimo priėmimo.

3. Pažymėti, kad Komitetas atlieka Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 74 straipsnyje nurodytas funkcijas.

4. Nustatyti, kad:

4.1. Stebėtojo teisėmis į Komitetą gali būti kviečiami ir kiti asmenys, dalyvaujantys kaimo plėtros veikloje (Europos Komisijos, Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių ir kiti atstovai).

4.2. Prireikus Komiteto veikloje gali dalyvauti nepriklausomi ekspertai ir mokslininkai.

4.3. Komiteto posėdžių transliacija gali būti vykdoma tiesiogiai internetu. Komiteto posėdžių darbotvarkės bus viešinamos nustatyta Komiteto darbo reglamente tvarka ir terminais.

5. Pavesti:

5.1. žemės ūkio ministrui – tvirtinti personalinę Komiteto sudėtį;

5.2. Žemės ūkio ministerijai – ūkiškai ir techniškai aptarnauti Komitetą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Algirdas Butkevičius

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                        Virginija Baltraitienė

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 602, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10155

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 723 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto sudarymo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 229, 2022-03-16, paskelbta TAR 2022-03-17, i. k. 2022-04917

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 723 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto sudarymo“ pakeitimo