Suvestinė redakcija nuo 2019-06-26

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10537

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS įgyvendinimo stebėsenos KOMITETO sudarymo

 

2014 m. liepos 22 d. Nr. 723
Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1719 (OL 2018 L 291, p. 5), 47–49 straipsnius ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/162 (OL 2018 L 30, p. 6), 74 straipsnį, taip pat siekdama užtikrinti, kad būtų efektyviai naudojama Europos Sąjungos 2014–2020 metų parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai ir nagrinėjami klausimai, susiję su šios paramos naudojimu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 602, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10155

 

1. Sudaryti šį Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komitetą (toliau – Komitetas):

Žemės ūkio ministras (Komiteto pirmininkas);

Žemės ūkio viceministras (Komiteto pirmininko pavaduotojas);

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovas;

Asociacijos „Aplinkosaugos koalicija“ du atstovai;

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovas;

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro atstovas;

Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas;

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos atstovas;

Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas;

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos atstovas;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų penki atstovai;

Lietuvos universitetų rektorių konferencijos atstovas;

Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos atstovas;

Lietuvos verslo konfederacijos atstovas;

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovas;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas;

Lietuvos žemės ūkio tarybos trys atstovai;

Vietos veiklos grupių tinklo atstovas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 602, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10155

 

2. Pavesti šio nutarimo 1 punkte nurodytoms Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingoms institucijoms ir rekomenduoti Vyriausybei neatskaitingoms institucijoms ir kitiems Vyriausybei neatskaitingiems subjektams per 10 kalendorinių dienų nuo šios Komiteto sudėties patvirtinimo paskirti į Komitetą savo atstovus ir jų pakaitinius narius ir raštu apie tai pranešti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, o pakeitus į Komitetą paskirtą atstovą ar jį pavaduojantį pakaitinį narį apie tai raštu pranešti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai per 10 kalendorinių dienų  nuo atitinkamo sprendimo dėl šių asmenų pakeitimo priėmimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 602, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10155

 

3. Nustatyti, kad Komitetas atlieka 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, 74 straipsnyje nurodytas funkcijas.

4. Nustatyti, kad:

4.1. Stebėtojo teisėmis į Komitetą gali būti kviečiami ir kiti asmenys, dalyvaujantys kaimo plėtros veikloje (Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių ir kiti atstovai).

4.2. Prireikus Komiteto veikloje gali dalyvauti nepriklausomi ekspertai ir mokslininkai.

5. Pavesti:

5.1. žemės ūkio ministrui – tvirtinti personalinę Komiteto sudėtį;

5.2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai – ūkiškai ir techniškai aptarnauti Komitetą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                        Virginija Baltraitienė

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 602, 2019-06-19, paskelbta TAR 2019-06-25, i. k. 2019-10155

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 723 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto sudarymo“ pakeitimo