Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01 iki 2019-01-28

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 137-6953, i. k. 2013-00132

 

 

Lietuvos Respublikos

Vidaus reikalų MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL keitimosi informacija Tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus

tvarkos aprašO PATVIRTINIMO

 

2013 m. gruodžio 23 d. Nr. 1V-1039

Vilnius

 

 

Perkeldamas ir įgyvendindamas 2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/413, kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus (OL 2015 L 68, p. 9):

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-368, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-06, i. k. 2015-06832

 

1. T v i r t i n u  Keitimosi informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus tvarkos aprašą (pridedama).

2. S k i r i u  Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) nacionaliniu kontaktiniu centru keitimuisi duomenimis ir informacija su kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių nacionaliniais kontaktiniais centrais transporto priemonių, jų savininkų ir valdytojų duomenimis.

3. Į p a r e i g o j u :

3.1. valstybės įmonę „Regitra“:  

3.1.1. suteikti prieigą kitų ES valstybių narių, įgyvendinančių Tarybos sprendimą 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje (OL 2008, L 210, p. 1), ir Tarybos sprendimą 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo (OL 2008, L 210, p. 12), nacionaliniams kontaktiniams centrams atlikti automatizuotą duomenų paiešką Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre;

3.1.2. įdiegti Europos transporto priemonių ir vairuotojo pažymėjimų informacinės sistemos „Eucaris“ taikomąją programinę įrangą, skirtą keistis transporto priemonių registracijos duomenimis ir su jomis susijusiais savininkų ir valdytojų duomenimis, sudaryti sąlygas nacionaliniam kontaktiniam centrui, nurodytam šio įsakymo 2 punkte, automatizuotu būdu vykdyti transporto priemonių registracijos duomenų ir su transporto priemonėmis susijusių savininkų ir valdytojų duomenų paiešką kitų ES valstybių narių automatizuotose duomenų rinkmenose ir užtikrinti šios įrangos palaikymą;

3.1.3. sukurti (patobulinti) reikiamas programines priemones, skirtas kitų ES valstybių narių nacionaliniams kontaktiniams centrams automatizuotu būdu vykdyti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre registruotų transporto priemonių registracijos duomenų ir su transporto priemonėmis susijusių savininkų ir valdytojų duomenų paiešką.

3.2. Policijos departamentą:

3.2.1. ne vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 7 d. pateikti Europos Komisijai pirminę ataskaitą apie keitimąsi duomenimis ir informacija su kitų ES valstybių narių nacionaliniais kontaktiniais centrais transporto priemonių, jų savininkų ir valdytojų duomenimis;

3.2.2. ne vėliau kaip iki 2016 m. gegužės 6 d., o paskui kas dveji metai teikti Europos Komisijai išsamią ataskaitą, kurioje būtų nurodyta:

3.2.2.1. atliktų automatizuotų paieškų dėl registravimo valstybės narės transporto priemonėmis Lietuvos Respublikos teritorijoje padarytų pažeidimų skaičius;

3.2.2.2. pažeidimų, dėl kurių buvo pateiktas prašymas (atlikta automatizuota paieška), rūšis ir nepatenkintų prašymų skaičius;

3.2.2.3. išsiųstų pranešimų apie Lietuvos Respublikoje įvykdytus pažeidimus, numatytus šiame įsakyme tvirtinamame Keitimosi informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus tvarkos apraše, skaičius;

3.2.2.4. pagal išsiųstus pranešimus sumokėtų baudų skaičius ir dydis;

3.2.2.5. Europos Komisijos prašymu teikti kitą su Keitimosi informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus tvarkos aprašo įgyvendinimu susijusią informaciją;

3.2.3. interneto puslapyje www.policija.lt pateikti ir nuolat atnaujinti eismo dalyviams reikalingą informaciją apie Lietuvos Respublikoje taikomas taisykles ir priemones, susijusias su keitimusi informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus. Policijos departamentas, teikdamas šią informaciją, Lietuvos Respublikos policijos įstatymo, kitų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su asociacijomis ir pavieniais asmenimis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-729, 2016-10-18, paskelbta TAR 2016-10-18, i. k. 2016-25333

 

3.2.4. sukurti (patobulinti) programines priemones, būtinas Lietuvos nacionaliniam kontaktiniam centrui automatizuotu būdu atlikti transporto priemonių registracijos duomenų ir su transporto priemonėmis susijusių savininkų ir valdytojų duomenų paiešką kitų ES valstybių narių automatizuotose duomenų rinkmenose.

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                          Dailis Alfonsas Barakauskas

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1039

 

 

keitimosi informacija Tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus

tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-729, 2016-10-18, paskelbta TAR 2016-10-18, i. k. 2016-25333

 

1. Keitimosi informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato keitimosi duomenimis tarp Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių kompetentingų institucijų iš automatizuotų duomenų rinkmenų kovos su kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimais, padarytais kitoje nei registravimo valstybėje, tikslais tvarką, sąlygas ir duomenų saugos, keičiantis šiais duomenimis, reikalavimus.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Automatizuota duomenų rinkmena – automatizuotai tvarkomų transporto priemonių registracijos, jų savininkų ir valdytojų duomenų rinkinys. Lietuvos Respublikos automatizuota duomenų rinkmena yra Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registras.

2.2. Automatizuota paieška – informacinių technologijų priemonėmis Lietuvos Respublikos ir ES valstybių narių tvarkomose automatizuotose duomenų rinkmenose atliekama transporto priemonių registracijos, jų savininkų ir valdytojų duomenų paieškos procedūra.

2.3. Kompetentingos institucijos – Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir kitos policijos įstaigos, atliekančios tyrimą dėl Aprašo 3 punkte nurodytų kelių eismo saugumo pažeidimų. Šio tyrimo metu reikia nustatyti transporto priemonės savininką, valdytoją ar kitą asmenį, atsakingą už Aprašo 3 punkte nurodytus kelių eismo saugumo pažeidimus, priimti sprendimus dėl tolesnių veiksmų, nurodytų Aprašo 14 punkte.

2.4. Leidžiamo greičio viršijimas – važiavimas didesniu greičiu, nei nustatytas Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Kelių eismo taisyklės), taip pat nesilaikant greitį ribojančių kelio ženklų.

2.5. Nacionalinis kontaktinis centras ES valstybės narės institucija, paskirta užtikrinti keitimąsi transporto priemonių registracijos duomenimis, t. y. užtikrinti automatizuotų paieškų atlikimą. Lietuvos nacionalinis kontaktinis centras yra Policijos departamentas. 

2.6. Neteisėtas naudojimasis mobiliuoju telefonu arba kitokiu ryšių įrenginiu vairuojantLietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Kelių eismo taisyklėse nustatyto draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis nesilaikymas.  

2.7. Pažeidimo valstybė valstybė, kurioje buvo padarytas pažeidimas, numatytas šio Aprašo 3 punkte.

2.8. Registravimo valstybė – valstybė, kurioje registruota transporto priemonė, kuria buvo padarytas pažeidimas.

2.9. Transporto priemonė bet kuri motorinė transporto priemonė, taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsnyje.

2.10. Važiavimas neužsisegus saugos diržoLietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Kelių eismo taisyklėse nustatyto reikalavimo užsisegti saugos diržą arba naudoti specialias vaikų sėdynes nesilaikymas.

2.11. Važiavimas esant draudžiamam eismo reguliavimo signalui – važiavimas nesilaikant Kelių eismo taisyklėse nustatytų šviesoforo ar reguliuotojo eismo reguliavimo signalų.

2.12. Vairavimas apsvaigus nuo alkoholio – transporto priemonės vairavimas nesilaikant Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Kelių eismo taisyklėse nustatyto draudimo vairuoti neblaiviam, kai etilo alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose – viršija   įstatymų nustatytą leidžiamą normą.

2.13. Vairavimas apsvaigus nuo narkotikų – transporto priemonės vairavimas nesilaikant Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Kelių eismo taisyklėse nustatyto draudimo vairuoti apsvaigusiam nuo psichiką veikiančių medžiagų.

2.14. Važiavimas be apsauginio šalmo – Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Kelių eismo taisyklėse nustatyto reikalavimo važiuoti užsidėjus ir užsisegus motociklininko šalmą nesilaikymas.

2.15. Važiavimas draudžiama juosta – neteisėtas važiavimas maršrutinio transporto eismo juosta pažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-368, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-06, i. k. 2015-06832

Nr. 1V-729, 2016-10-18, paskelbta TAR 2016-10-18, i. k. 2016-25333

 

3. Aprašas taikomas keičiantis duomenimis dėl šių, kitoje nei registravimo valstybė padarytų, kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimų:

3.1. leidžiamo greičio viršijimas;

3.2. važiavimas neužsisegus saugos diržo;

3.3. važiavimas esant draudžiamam eismo reguliavimo signalui;

3.4. vairavimas apsvaigus nuo alkoholio;

3.5. vairavimas apsvaigus nuo narkotikų;

3.6. važiavimas be apsauginio šalmo;

3.7. važiavimas draudžiama juosta;

3.8. neteisėtas naudojimasis mobiliuoju telefonu arba kitokiu ryšių įrenginiu vairuojant.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-729, 2016-10-18, paskelbta TAR 2016-10-18, i. k. 2016-25333

 

5. Įgyvendinant Aprašą, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos policijos įstatymu, Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (ETS Nr. 108), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-729, 2016-10-18, paskelbta TAR 2016-10-18, i. k. 2016-25333

 

II SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKIMAS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRO

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-729, 2016-10-18, paskelbta TAR 2016-10-18, i. k. 2016-25333

 

6. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytoja ir asmens duomenų tvarkytoja valstybės įmonė „Regitra“ kitų ES valstybių narių nacionaliniams kontaktiniams centrams suteikia galimybę naudotis minėtame registre tvarkomais:

6.1. duomenimis, susijusiais su transporto priemonėmis;

6.2. duomenimis, susijusiais su transporto priemonių savininkais ar valdytojais.

7. Automatizuotai paieškai atlikti būtini duomenų elementai turi atitikti Aprašo 1 priedą.

8. Automatizuota paieška Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre atliekama įvedant visą transporto priemonės valstybinį registracijos numerį, transporto priemonės registracijos valstybę, pažeidimo datą ir laiką.

9. Kitos valstybės nacionaliniam kontaktiniam centrui, atlikus automatizuotą paiešką Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre, teikiamas automatizuotas atsakymas, kuriame nurodoma:

9.1. atitikmens atveju – Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre automatizuotoje paieškoje nurodytu laiku tvarkomi transporto priemonės ir jos savininko (-ų) bei valdytojo duomenys;

9.2. nesant atitikmens – suformuluojamas pranešimas apie tai, kad registre nėra duomenų, atitinkančių automatizuotą paiešką;

9.3. kai automatizuotoje paieškoje nurodytu laiku transporto priemonė buvo išregistruota, sunaikinta, pasibaigusi jos registracija, transporto priemonė pažymėta kaip vogta arba transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklai pripažinti negaliojančiais, transporto priemonės savininko (-ų) ir valdytojo duomenys iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro neteikiami. Tokiais atvejais teikiamas automatizuotas atsakymas, kad „Informacija nepateikiama“.

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ GAVIMAS IŠ AUTOMATIZUOTŲ KITŲ ES VALSTYBIŲ NARIŲ DUOMENŲ RINKMENŲ

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-729, 2016-10-18, paskelbta TAR 2016-10-18, i. k. 2016-25333

 

11. Automatizuotą paiešką kitų ES valstybių narių automatizuotose duomenų rinkmenose, ieškodami transporto priemonių, jų savininkų ir valdytojų duomenų, turi teisę atlikti nacionalinio kontaktinio centro ir kompetentingų institucijų pareigūnai, tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, kuriems teisė atlikti automatizuotą paiešką kitų valstybių automatizuotose duomenų rinkmenose suteikiama Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka (toliau – Įgaliotas asmuo).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-729, 2016-10-18, paskelbta TAR 2016-10-18, i. k. 2016-25333

 

12. Įgaliotas asmuo gali atlikti duomenų, susijusių su transporto priemone, jos savininkais ar valdytojais, automatizuotą paiešką kitos ES valstybės narės automatizuotoje duomenų rinkmenoje, tik pateikdamas visą transporto priemonės registracijos numerį, nurodydamas valstybę, kurios automatizuotoje duomenų rinkmenoje vykdoma automatizuota paieška, pažeidimo laiką ir datą.

13. Duomenys, gauti atlikus automatizuotą paiešką kitos ES valstybės narės automatizuotose duomenų rinkmenose, naudojami siekiant nustatyti, kas yra asmeniškai atsakingas už Aprašo 3 punkte nurodytus kelių eismo saugumo pažeidimus.

 

iv SKYRIUS

PRANEŠIMAS APIE KELIŲ EISMO SAUGUMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-729, 2016-10-18, paskelbta TAR 2016-10-18, i. k. 2016-25333

 

14. Kompetentinga institucija, nustačiusi registravimo valstybės transporto priemonės, kuria Lietuvos Respublikoje buvo padarytas bet kuris iš Aprašo 3 punkte nurodytų pažeidimų, savininką ar valdytoją, informuoja transporto priemonės savininką, valdytoją ar kitą nustatytą asmenį, įtariamą Kelių eismo taisyklių pažeidimu. Nustatytam fiziniam asmeniui registruotu laišku siunčiamas pranešimas, kuriame pateikiama Aprašo 2 priede nurodyta informacija, o juridiniam asmeniui – pranešimas, kuriame pateikiama Aprašo 3 priede nurodyta informacija.

15. Pranešimas siunčiamas asmens, įtariamo Kelių eismo taisyklių pažeidimu, registravimo valstybės dokumentų kalba arba kuria nors iš registravimo valstybės narės oficialiųjų kalbų.

 

V SKYRIUS

DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-729, 2016-10-18, paskelbta TAR 2016-10-18, i. k. 2016-25333

 

16. Tvarkant asmens duomenis, mutatis mutandis taikomos Tarpvalstybinio keitimosi DNR duomenimis, daktiloskopiniais duomenimis, transporto priemonių registracijos, jų savininkų ir valdytojų duomenimis ir informacija, susijusia su didelio masto tarpvalstybinio pobūdžio renginiais ar teroristinių nusikaltimų prevencija, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1324 „Dėl Tarpvalstybinio keitimosi DNR duomenimis, daktiloskopiniais duomenimis, transporto priemonių registracijos, jų savininkų ir valdytojų duomenimis ir informacija, susijusia su didelio masto tarpvalstybinio pobūdžio renginiais ar teroristinių nusikaltimų prevencija, tvarkos aprašo patvirtinimo“, VI skyriaus nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-729, 2016-10-18, paskelbta TAR 2016-10-18, i. k. 2016-25333

 

––––––––––––––––––––

 

Keitimosi informacija

tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus tvarkos aprašo

1 priedas

 

DUOMENŲ ELEMENTAI, SUSIJĘ SU APRAŠO 7 PUNKTE NURODYTA AUTOMATIZUOTA PAIEŠKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punktas

 

M/O ( 1)

 

 

Pastabos

 

 

 

Duomenys apie transporto

 

M

 

 

 

 

 

priemonę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registravimo valstybė

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinis registracijos numeris

(registracijos numeris)

 

M

 

(A (2 ))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su pažeidimu susiję

 

M

 

 

 

 

 

 

duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažeidimo valstybė

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažeidimo data

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažeidimo laikas

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatizuotos paieškos tikslas

 

M

 

Kodas, nurodantis pažeidimo rūšį, kaip nurodyta Aprašo 3 punkte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

= Leidžiamo greičio viršijimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

= Vairavimas apsvaigus nuo alkoholio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

= Važiavimas neprisisegus saugos diržu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

= Važiavimas esant draudžiamam eismo reguliavimo signalui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

= Važiavimas draudžiama juosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

= Vairavimas apsvaigus nuo narkotikų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

= Važiavimas be apsauginio šalmo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

= Neteisėtas naudojimasis mobiliuoju telefonu arba kitokiu ryšių

 

 

 

 

 

 

 

 

įrenginiu vairuojant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 ) M = privaloma, jei yra nacionaliniame registre, O = neprivaloma.

 

 

 

(2 ) Suderinta dokumentų santrumpa, žr. Kelių transporto priemonės registravimo liudijimo blanko aprašymą ir privalomąją formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1V-204 (Žin, 2005, Nr. 83-3073).

 

 

 


 

 

 

PATEIKTI DUOMENYS, NURODYTI APRAŠO 6 PUNKTE

 

 

 

I dalis. Duomenys, susiję su transporto priemonėmis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punktas

 

M/O ( 1)

 

 

Pastabos

 

 

 

Valstybinis registracijos numeris

(registracijos numeris)

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Važiuoklės numeris / VIN

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registravimo šalis

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markė

 

M

 

(D.1 (2 )) pvz., „Ford“, „Opel“, „Renault“ ir kt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komercinis transporto priemonės tipas

 

M

 

(D.3) pvz., „Focus“, „Astra“, „Megane“ ir kt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES kategorijos kodas

 

M

 

(J) pvz., mopedai, motociklai, automobiliai ir kt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 ) M = privaloma, jei yra nacionaliniame registre, O = neprivaloma.

(2 ) Suderinta dokumentų santrumpa, žr. Kelių transporto priemonės registravimo liudijimo blanko aprašymą ir privalomąją formą.

 

 

II dalis. Duomenys apie transporto priemonių valdytojus ar savininkus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punktas

M/O ( 1)

Pastabos

 

 

Duomenys apie transporto

 

(C.1 ( 2))

 

 

priemonių valdytojus

 

Duomenys, susiję su nurodytos transporto priemonės regist­

 

 

 

 

 

racijos liudijimo turėtoju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registracijos liudijimo turėtojo

M

(C.1.1)

 

 

(įmonės) pavardė (pavadi­

 

Pavardė, įtarpai, pavadinimai ir kt. įrašomi atskiruose lange­

nimas)

 

liuose, pavardė pateikiama spausdintinėmis raidėmis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vardas

M

(C.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

Vardas (-ai) ir inicialai įrašomi atskiruose langeliuose,

pavardė pateikiama spausdintinėmis raidėmis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas

M

(C.1.3)

 

 

 

 

 

 

 

Gatvės pavadinimas, namo ir priestato numeris, pašto

 

 

 

 

 

indeksas, gyvenamoji vieta, šalis ir kt. įrašomi atskiruose

 

 

 

 

 

langeliuose, adresas pateikiamas spausdintinėmis raidėmis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lytis

O

Vyras, moteris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo data

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridinis asmuo

M

Asmuo, asociacija, bendrovė, įmonė

ir kt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo vieta

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridinio asmens kodas

O

Juridinio asmens kodas, pagal kurį nustatoma

 

 

 

 

 

bendrovės tapatybė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duomenys apie transporto

 

(C.2) Duomenys, susiję su transporto priemonės savininku.

priemonių savininkus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savininko (-ų) (bendrovės) pavardė (-ės)

M

(C.2.1)

 

 

(pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vardas

M

(C.2.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas

M

(C.2.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lytis

O

Vyras, moteris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo data

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridinis asmuo

M

Asmuo, asociacija, bendrovė, įmonė

ir kt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo vieta

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridinio asmens kodas

O

Juridinio asmens kodas, pagal kurį nustatoma

 

 

 

 

 

bendrovės tapatybė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeigu tai į metalo laužą atiduotos transporto priemonės,

 

 

 

 

 

vogtos transporto priemonės ar numeriai arba pasibaigusi

 

 

 

 

 

transporto priemonės registracija, informacijos apie savininką

 

 

 

 

 

(valdytoją) pateikti nereikia. Vietoj to nusiunčiamas prane-

 

 

 

 

 

šimas „Informacija nepateikiama“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 ) M = privaloma, jei yra nacionaliniame registre, O = neprivaloma.

(2 ) Suderinta dokumentų santrumpa, žr. Kelių transporto priemonės registravimo liudijimo blanko aprašymą ir privalomąją formą.

 

 

Keitimosi informacija

tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus tvarkos aprašo

2 priedas    

 

__________________________________________________________________________

(policijos įstaigos (padalinio) pavadinimas, adresas, telefono numeris, el. paštas, interneto svetainė)

 

PRANEŠIMAS

APIE LIETUVOS RESPUBLIKOJE PADARYTĄ KELIŲ EISMO SAUGUMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ

 

______________________________________________________________

(adresato vardas, pavardė (pavadinimas), adresas)


20____ m. ___________________ ____ d. ________________________________  nustatė,

(atsakingos įstaigos pavadinimas)

kad transporto priemone, kurios registracijos numeris ______________, gamybinė markė ________________, modelis _________________, Lietuvos Respublikoje padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas.

Jūs esate registruotas kaip pirmiau nurodytos transporto priemonės registracijos liudijimo turėtojas / Pirmiau nurodytos transporto priemonės registracijos liudijimo turėtojas nurodė, kad tuo metu, kai buvo padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, šią transporto priemonę vairavote Jūs (kas nereikalinga, išbraukti).

Atitinkama informacija apie Kelių eismo taisyklių pažeidimą pateikta 2 lape ir pridedamame administracinio nusižengimo protokole.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 611 straipsniu, administracinio nusižengimo protokolą su administraciniu nurodymu surašėme ir siunčiame Jums.

Už šį pažeidimą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso _________ straipsnio _________ dalyje numatyta bauda nuo _________ iki _________ EUR ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo _________ iki _________ mėnesių (kas nereikalinga, išbraukti).

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 610 straipsniu, siūlome iki 20____ m. ___________________ ____ d. sumokėti _______ EUR baudą ir sutikti su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu ___________________ mėnesių (dienų) terminui. Teisės vairuoti transporto priemones atėmimas Lietuvos Respublikoje įsigalios nuo baudos sumokėjimo dienos (kas nereikalinga, išbraukti).

Jeigu šį pažeidimą padarė kitas asmuo, Jūs turite per trisdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo išsiuntimo dienos pranešti (nurodomas policijos įstaigos pavadinimas ir pranešimo būdas) duomenis apie asmenį (vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, vairuotojo pažymėjimo išdavimo datą, numerį ir vairuotojo pažymėjimą išdavusią instituciją), kuris administracinio nusižengimo padarymo metu valdė ar naudojosi Jums priklausančia transporto priemone.

Nesumokėjus administraciniame nurodyme siūlomos sumokėti pusės minimalios baudos arba nepranešus duomenų apie asmenį, kuris administracinio nusižengimo padarymo metu valdė ar naudojosi Jums priklausančia transporto priemone, administracinio nusižengimo byla bus išnagrinėta 20____ m. ___________________ ____ d.

Jei paskirtos baudos nemokėsite, prašome užpildyti pridedamą atsakymo formą (3 lapas).

2 lapas

Su pažeidimu susijusi atitinkama informacija

a)    Transporto priemonės, kuria buvo padarytas pažeidimas, duomenys

Registracijos numeris: ________________________________________

Registravimo valstybė narė: ____________________________________

Gamybinė markė ir modelis: _______________        _____________________________

b)    Su pažeidimu susiję duomenys

Pažeidimo padarymo vieta, data ir laikas: ________________________________________ _______________________________________________________________________________.

Pažeidimo pobūdis: leidžiamo greičio viršijimas, važiavimas neprisisegus saugos diržu, važiavimas esant draudžiamam eismo reguliavimo signalui, vairavimas apsvaigus nuo alkoholio, vairavimas apsvaigus nuo narkotikų, važiavimas be apsauginio šalmo, važiavimas draudžiama juosta, neteisėtas naudojimasis mobiliuoju telefonu arba kitokiu ryšių įrenginiu vairuojant (kas nereikalinga, išbraukti).

Išsamus pažeidimo aprašymas: _________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Nuoroda į atitinkamą (-as) teisinę (-es) nuostatą (-as):

Kelių eismo taisyklių _____ punktas, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso  _________ straipsnio _________ dalis.

Pažeidimo įrodymų aprašymas arba nuoroda į juos: ________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________            _______________________________

c)    Prietaiso, kuris buvo naudojamas nustatant pažeidimą, duomenys (jei nebuvo naudojamas, nepildoma)

Kelių eismo taisyklių pažeidimui nustatyti naudoto prietaiso rūšis:

Prietaiso specifikacija:

Prietaiso identifikavimo numeris:

Paskutinio kalibravimo galiojimo terminas:

d)    Prietaiso taikymo rezultatas

(pavyzdžiui,

Didžiausias greitis:

Išmatuotas greitis:

Išmatuotas greitis su ištaisyta paklaida:)


 

3 lapas

Atsakymo forma

(užpildyti didžiosiomis raidėmis)

A. Asmens tapatybė:

Pavardė ir vardas: _______________________________________________________________

Gimimo data: ____________________________________________________________

Vairuotojo pažymėjimo numeris: ____________________ , išdavimo data ___________________, išdavusi institucija (valstybė) _______________________________________________, transporto priemonių kategorijos, kurias vairuotojui leidžiama vairuoti, ______________________.

Adresas: ________________________________________________________________________.

B. Klausimai

1. Ar esate transporto priemonės, kurios gamybinė markė ________     __, modelis _____________,

registracijos numeris _____________________________, savininkas (valdytojas)?           

TAIP / NE (kas nereikalinga, išbraukti)

Jei ne, registracijos liudijimo turėtojas yra:

_______________________________________________________________________________        (vardas, pavardė, gimimo data, adresas)

_______________________________________________________________________________

Jei taip, teisės pažeidimo padarymo metu transporto priemonę valdė ar naudojosi:

Pavardė ir vardas: _______________________________________________________________

Gimimo data: ____________________________________________________________

Vairuotojo pažymėjimo numeris: ____________________ , išdavimo data _________________ ______________, išdavusi institucija (valstybė) _______________________________________, transporto priemonių kategorijos, kurias vairuotojui leidžiama vairuoti, __________________.

Adresas: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

2. Jei nepripažįstate, kad padarėte pažeidimą, nurodykite priežastį (kas nereikalinga, išbraukti):

Pažeidimo padarymo metu transporto priemonės nevairavau.

Transporto priemonę vairavau, tačiau Kelių eismo taisyklių nepažeidžiau.

Kita__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Užpildytą formą per 30 dienų nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos prašome atsiųsti šiai institucijai:

_______________________________________________________________________________,

šiuo adresu  ____________________________________arba elektroniniu paštu ______________.

 


 

INFORMACIJA

 

Šį atvejį išnagrinės kompetentinga Lietuvos Respublikos valdžios institucija. Jei nebūsite traukiamas (-a) atsakomybėn, Jums apie tai bus pranešta per 60 dienų po atsakymo formos gavimo.

Jei būsite traukiamas (-a) atsakomybėn, taikoma toliau nurodyta procedūra:

Baudą turite susimokėti iki ________________.

Mokėjimo rekvizitai:

 

 

Administracinis nurodymas, kuriuo Jums siūloma susimokėti pusę už tokį pažeidimą numatytos baudos ir sutikti su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu (kas nereikalinga, išbraukti), neskundžiamas.

Nesumokėjus administraciniame nurodyme siūlomos sumokėti baudos ir negavus duomenų apie kitą asmenį, kuris administracinio nusižengimo padarymo metu valdė ar naudojosi Jums priklausančia transporto priemone, administracinio nusižengimo byla bus išnagrinėta 20____ m. ___________________ ____ d. Priėmus sprendimą, Jums, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso _________ straipsnio _________ dalimi, bus skirta bauda nuo _________ EUR iki _________ EUR ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo _________ iki _________ mėnesių (kas nereikalinga, išbraukti).

Nepranešus duomenų apie asmenį, kuris tam tikru metu valdė ar naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia transporto priemone, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 431 straipsniu, skiriama bauda nuo _________EUR iki _________ EUR.

 

Priimtą nutarimą administracinio nusižengimo byloje per dvidešimt dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos galite apskųsti _______________________ apylinkės teismui per nutarimą administracinio nusižengimo byloje priėmusią instituciją ______________________________________________.

(pavadinimas, adresas)          

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-729, 2016-10-18, paskelbta TAR 2016-10-18, i. k. 2016-25333

 

 

Keitimosi informacija

tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių    

eismo saugumo taisyklių pažeidimus   

tvarkos aprašo

3 priedas    

_________________________________________________________________________

(policijos įstaigos (padalinio) pavadinimas, adresas, telefono numeris, el. paštas, interneto svetainė)

 

PRANEŠIMAS

APIE LIETUVOS RESPUBLIKOJE PADARYTĄ KELIŲ EISMO SAUGUMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ

 

__________________

(data)

___________________

(vieta)

 

_________________________________________________________

(adresato pavadinimas, adresas)

 


20____ m. ___________________ ____d._______________________________________ 

(atsakingos įstaigos pavadinimas)

nustatė, kad transporto priemone, kurios registracijos numeris _____________________________, gamybinė markė __________________, modelis _____________________, Lietuvos Respublikoje padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas.

Už šį pažeidimą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso  _________ straipsnio _________ dalyje numatyta bauda nuo _________ iki _________ EUR.

Jūs esate registruotas kaip pirmiau nurodytos transporto priemonės registracijos liudijimo turėtojas.

Atitinkama informacija apie Kelių eismo taisyklių pažeidimą pateikta 2 lape.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 611 straipsniu, prašome per tris darbo dienas nuo pranešimo apie administracinį nusižengimą gavimo dienos pranešti (nurodomas policijos įstaigos pavadinimas ir pranešimo būdas) duomenis apie asmenį (vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, vairuotojo pažymėjimo išdavimo datą, numerį ir vairuotojo pažymėjimą išdavusią instituciją), kuris Kelių eismo taisyklių pažeidimo padarymo metu naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia transporto priemone, ir užpildyti pridedamą atsakymo formą (3 lapas). Jūsų nurodytam asmeniui bus surašomas ir siunčiamas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu.

Nepranešus duomenų apie asmenį, kuris tam tikru metu valdė ar naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia transporto priemone, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 431 straipsniu, skiriama bauda nuo _________ EUR iki _________ EUR.


 

2 lapas

Su pažeidimu susijusi atitinkama informacija

a)  Transporto priemonės, kuria buvo padarytas pažeidimas, duomenys

Registracijos numeris: ____________________________________

Registravimo valstybė narė: ____________________________________

Gamybinė markė ir modelis: _____________________________________________

b)   Su pažeidimu susiję duomenys

Pažeidimo padarymo vieta, data ir laikas: ________________________________________ _______________________________________________________________________________.

Pažeidimo pobūdis: leidžiamo greičio viršijimas, važiavimas neprisisegus saugos diržu, važiavimas esant draudžiamam eismo reguliavimo signalui, vairavimas apsvaigus nuo alkoholio, vairavimas apsvaigus nuo narkotikų, važiavimas be apsauginio šalmo, važiavimas draudžiama juosta, neteisėtas naudojimasis mobiliuoju telefonu arba kitokiu ryšių įrenginiu vairuojant (kas nereikalinga, išbraukti).

Išsamus pažeidimo aprašymas: _________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Nuoroda į atitinkamą (-us) teisinę (-es) nuostatą (-as):

Kelių eismo taisyklių _____ punktas, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso _________ straipsnio _________ dalis.

Pažeidimo įrodymų aprašymas arba nuoroda į juos: ________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c)   Prietaiso, kuris buvo naudojamas nustatant pažeidimą, duomenys (jei nebuvo naudojamas, nepildoma)

Kelių eismo taisyklių pažeidimui nustatyti naudoto prietaiso rūšis:

Prietaiso specifikacija:

Prietaiso identifikavimo numeris:

Paskutinio kalibravimo galiojimo terminas:

d)   Prietaiso taikymo rezultatas

(pavyzdžiui,

Didžiausias greitis:

Išmatuotas greitis:

Išmatuotas greitis su ištaisyta paklaida:)


 

3 lapas

Atsakymo forma

(užpildyti didžiosiomis raidėmis)

 

Pranešame, kad transporto priemonę, kurios gamybinė markė _______________________,                         modelis ___________________, registracijos numeris ___________________________________,  ___________________________________, Lietuvos Respublikoje vairavo:

(data, laikas)

Pavardė ir vardas: ______________________________________________________________

Gimimo data: __________________________________________________________________

Adresas: _____________________________________________________________________.

Vairuotojo pažymėjimo numeris: ____________________ , išdavimo data ___________________ ______________, išdavusi institucija (valstybė) ________________________________________, transporto priemonių kategorijos, kurias vairuotojui leidžiama vairuoti, ______________________.

 

 

 

_____________________________      __________________                     ___________________      

(juridinio asmens atsakingas asmuo)                      (parašas)                                        (data)

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-729, 2016-10-18, paskelbta TAR 2016-10-18, i. k. 2016-25333

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-368, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-06, i. k. 2015-06832

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1V-1039 „Dėl Keitimosi informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-729, 2016-10-18, paskelbta TAR 2016-10-18, i. k. 2016-25333

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1V-1039 „Dėl Keitimosi informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.