Suvestinė redakcija nuo 2016-07-14 iki 2018-12-31

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2014-11-12, i. k. 2014-16687

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MĖNESINIO MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMĄ KAUNO MIESTO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. lapkričio 6 d.  Nr. T-553

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 7 straipsnio 7 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu ir 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 65 straipsnio 1 punktu, Kauno miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2015 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                             Andrius Kupčinskas


 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2014 m. lapkričio 6 d.

sprendimu Nr. T-553

(Kauno miesto savivaldybės tarybos

2015 m. gegužės 19 d.

sprendimo Nr. T-271

redakcija)

 

MĖNESINIO MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMĄ Kauno MIESTO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) lėšų skyrimą tėvams (globėjams), kurių vaikai lanko Savivaldybėje veikiančias švietimo įstaigas (pagal Juridinių asmenų registre, steigimo dokumentuose ar sandoryje nurodytą buveinę arba filialą arba faktiškai vykdomos ikimokyklinio ugdymo veiklos vietą), kurios turi teisę vykdyti ikimokyklinio ugdymo programas ir kurių steigėja nėra valstybė ar Savivaldybė (toliau – nevalstybinė švietimo įstaiga).

Punkto pakeitimai:

Nr. T-388, 2016-07-12, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20270

 

2. Aprašas taikomas skiriant Savivaldybės biudžeto lėšas nevalstybines švietimo įstaigas lankančių vaikų tėvams (globėjams) jų mokamo mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose daliai kompensuoti. Aprašu siekiama sudaryti sąlygas didinti vaikų ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigose prieinamumą, taip pat padėti užtikrinti bendrai gyvenančių asmenų ir darbo įsipareigojimų suderinamumą, sudarant galimybę vaikus, nepatekusius į Savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas, ugdyti nevalstybinėse švietimo įstaigose.

 

II SKYRIUS

MĖNESINIO MOKESČIO KOMPENSAVIMO TVARKA

 

3. Savivaldybės taryba, tvirtindama einamųjų metų Savivaldybės biudžetą, numato lėšas nevalstybines švietimo įstaigas lankančių vaikų tėvams (globėjams) mokamo mėnesinio mokesčio daliai kompensuoti.

4. Nevalstybines švietimo įstaigas lankančių vaikų tėvams (globėjams) kompensuojama iki 100 Eur tėvų (globėjų) mokamo mėnesinio mokesčio už vaikų ugdymą. Tėvams (globėjams), kurių bendrai gyvenančių asmenų vidutinės 3 praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio skiriama kompensacija, pajamos neviršija 20 bazinės socialinės išmokos dydžių, kompensuojama iki 175 Eur tėvų (globėjų) mokamo mėnesinio mokesčio už vaikų ugdymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje. Kompensacija Aprašo nustatyta tvarka skiriama ir išmokama vienam iš vaiko, lankančio nevalstybinę švietimo įstaigą, tėvų (globėjų), kurio gyvenamoji vieta ir paties vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno mieste.

5. Aprašo 4 punkte nustatyto dydžio kompensacija gali būti skiriama 3 mėnesiams nuo prašymo pateikimo mėnesio pirmos dienos, jeigu tėvai (globėjai) laikotarpiu, už kurį skiriama kompensacija, turėjo teisę ją gauti, ir kas mėnesį išmokama tuo atveju, jei mėnesinis mokestis už vaiko ugdymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje yra fiksuoto dydžio. Tais atvejais, kai mėnesinį mokestį už vaiko ugdymą nevalstybinė švietimo įstaiga apskaičiuoja pagal vaiko lankytų dienų skaičių, Aprašo 4 punkte nustatyto dydžio kompensacija skiriama ir išmokama atsižvelgiant į nevalstybinės švietimo įstaigos išrašytame mokėjimo dokumente (kvite) nurodytą mėnesinio mokesčio dydį už vaiko ugdymą. Apraše nurodyta kompensacija gali būti skiriama ir už praėjusį laikotarpį, tačiau ne daugiau kaip už 3 praėjusius mėnesius iki prašymo pateikimo mėnesio, jeigu laikotarpiu, už kurį skiriama kompensacija, tėvai (globėjai) turėjo teisę ją gauti.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-388, 2016-07-12, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20270

 

6. Dėl Apraše nurodytos kompensacijos nevalstybines švietimo įstaigas lankančių vaikų tėvai (globėjai) kreipiasi į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau – Socialinės paramos skyrius), pateikdami dokumentus, būtinus kompensacijai skirti ir įrodančius, kad vaikas lanko nevalstybinę švietimo įstaigą (dokumentų sąrašą, jų pateikimo formą ir būdus nustato Savivaldybės administracijos direktorius).

7. Socialinės paramos skyriui patikrinus tėvų (globėjų) pateiktus dokumentus ir Apraše nurodytai kompensacijai skirti būtinus duomenis, Savivaldybės administracijos direktorius (ar jo įgaliotas asmuo) priima sprendimą dėl Apraše nurodytos kompensacijos skyrimo. Apie priimtus sprendimus tėvai (globėjai) informuojami per 5 darbo dienas nuo jų priėmimo.

8. Savivaldybės administracijos direktoriaus (ar jo įgalioto asmens) sprendimu tėvams (globėjams) skirtos Savivaldybės biudžeto lėšos kas mėnesį pervedamos į jų nurodytą asmeninę sąskaitą banke.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Kiekvieną ketvirtį Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyrius (toliau – Švietimo ir ugdymo skyrius) vykdo sistemingą nevalstybines švietimo įstaigas lankančių vaikų lankomumo stebėseną. Nustatęs neatitikimų tarp nevalstybinės švietimo įstaigos ir tėvų (globėjų) pateiktų duomenų, Švietimo ir ugdymo skyrius informuoja apie tai tėvus (globėjus) ir Socialinės paramos skyrių. Jei yra pagrindas, Savivaldybės administracijos direktorius (ar jo įgaliotas asmuo) priima sprendimą dėl tėvams (globėjams) skirtos  kompensacijos perskaičiavimo ir (ar) jos mokėjimo nutraukimo.

10. Tėvai (globėjai) privalo informuoti Socialinės paramos skyrių: kai nutraukia su nevalstybine švietimo įstaiga vaiko ugdymo sutartį; kai vaikas patenka į Savivaldybės ugdymo įstaigą; kai vaikas ar jo tėvai (globėjai) deklaruoja gyvenamąją vietą ne Kauno mieste. Tokiais atvejais Savivaldybės administracijos direktorius (ar jo įgaliotas asmuo) priima sprendimą dėl skirtos  kompensacijos perskaičiavimo ir (ar) jos mokėjimo nutraukimo. Kompensacijos mokėjimas nutraukiamas ir tuo atveju, jei nustatomi šiame punkte nurodyti pasikeitimai, nors tėvai (globėjai) apie tai nepranešė.

11. Už neteisingos informacijos, turinčios reikšmės Apraše nurodytai kompensacijai skirti ir mokėti, pateikimą tėvai (globėjai) atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Neteisėtai gautas lėšas tėvai (globėjai) privalo nedelsdami grąžinti Savivaldybei.

 

____________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-271, 2015-05-19, paskelbta TAR 2015-05-21, i. k. 2015-07751

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-637, 2014-11-27, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18248

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-553 „Dėl Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-271, 2015-05-19, paskelbta TAR 2015-05-21, i. k. 2015-07751

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-553 „Dėl Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-388, 2016-07-12, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20270

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-553 „Dėl Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo