Suvestinė redakcija nuo 2022-10-14

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18816

 

Nauja redakcija nuo 2019-07-05:

Nr. V-779, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11037

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

 

 

DĖL PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ RENGIMO IR REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 22 d. Nr. V-925

Vilnius

 

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi ir 26 straipsnio 2 dalies 9 punktu:

 

1. Tvirtinu Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

2. N u s t a t a u, kad:

 

2.1. profesinio mokymo programos, įregistruotos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre iki 2018 m. kovo 15 d., pagal kurias vykdomas pirminis ir tęstinis profesinis mokymas, išskyrus tęstinio profesinio mokymo programas, įregistruotas Transporto paslaugų švietimo posrityje pagal Lietuvos švietimo klasifikatorių, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. ISAK-520 „Dėl LŠK – Lietuvos švietimo klasifikatoriaus patvirtinimo“, pagal kurias vykdomas motorinių transporto priemonių keleiviams ir kroviniams vežti vairuotojų pradinis ir periodinis profesinis mokymas, ir tęstinio profesinio mokymo programas, kurios susijusios su potencialiai pavojingais įrenginiais, gali būti vykdomos, iki jas baigs iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. priimti mokytis mokiniai;

 

2.2. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre Transporto paslaugų švietimo posrityje pagal Lietuvos švietimo klasifikatorių iki 2018 m. kovo 15 d. įregistruotos tęstinio profesinio mokymo programos, pagal kurias vykdomas motorinių transporto priemonių keleiviams ir kroviniams vežti vairuotojų pradinis ir periodinis profesinis mokymas, gali būti vykdomos, iki jas baigs iki 2023 m. spalio 31 d. priimti mokytis mokiniai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-770, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10973

Nr. V-1259, 2020-08-21, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17669

Nr. V-2016, 2021-11-08, paskelbta TAR 2021-11-09, i. k. 2021-23207

Nr. V-470, 2022-03-31, paskelbta TAR 2022-03-31, i. k. 2022-06429

Nr. V-954, 2022-06-09, paskelbta TAR 2022-06-09, i. k. 2022-12549

Nr. V-1636, 2022-10-13, paskelbta TAR 2022-10-13, i. k. 2022-20835

 

2.3. „Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre iki 2018 m. kovo 15 d. įregistruotos šios tęstinio profesinio mokymo programos, kurios susijusios su potencialiai pavojingais įrenginiais, gali būti vykdomos, iki jas baigs iki 2023 m. spalio 31 d. priimti mokytis mokiniai:

2.3.1. Darbuotojų, dirbančių su OAM ir F-dujų turinčia šaldymo, oro kondicionavimo įranga, šiluminiais siurbliais, mokymo programa (valstybinis kodas 260071107);

2.3.2. Darbuotojų, surenkančių F-dujas iš tam tikrų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, mokymo programa (valstybinis kodas 260071115);

2.3.3. Darbuotojų, vykdančių su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ar ozono sluoksnį ardančių medžiagų, susijusią veiklą, mokymo programa (valstybinis kodas 260071105).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1993, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28271

Nr. V-2016, 2021-11-08, paskelbta TAR 2021-11-09, i. k. 2021-23207

Nr. V-1636, 2022-10-13, paskelbta TAR 2022-10-13, i. k. 2022-20835

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                   Jurgita Petrauskienė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-925

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro 2022 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-470 redakcija)

 

 

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ RENGIMO IR REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos apimtis, sandara ir struktūra, profesinio mokymo programos ar jos modulių rengimo, atnaujinimo, vertinimo ir registravimo tvarka.

2. Aprašo nustatyta tvarka parengta ir Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota formaliojo profesinio mokymo programa yra skirta pirminiam ir tęstiniam profesiniam mokymui vykdyti, o ją pabaigus suteikiama kvalifikacija ar jos dalis. Neformaliojo profesinio mokymo programa, parengta Aprašo nustatyta tvarka ir įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, yra skirta neformaliajam profesiniam mokymui vykdyti, o ją pabaigus įgyjama (įgyjamos) kompetencija (kompetencijos), kuri (kurios) teisės aktų nustatyta tvarka gali būti pripažįstama (pripažįstamos) kaip kvalifikacija arba jos dalis.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ APIMTYS

 

4. Profesinio mokymo programos apimtis nustatoma mokymosi kreditais – mokymosi apimties vienetais, kuriais matuojami mokymosi rezultatai ir besimokančiojo darbo laikas. Mokymosi kreditai skiriami vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. birželio 18 d. rekomendacija dėl Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (ECVET) sukūrimo (2009/C 155/02) (toliau – ECVET rekomendacija). Vienas mokymosi kreditas prilyginamas 27 akademinėms valandoms. Įgyvendinant formaliojo profesinio mokymo programą pirminiame profesiniame mokyme, 1 mokymosi kredito 22 akademinės valandos skiriamos kontaktiniam darbui, konsultacijoms ir mokinio mokymosi pasiekimams vertinti, o 5 akademinės valandos – mokinio savarankiškam mokymuisi, kuriam nevadovauja mokytojas. Įgyvendinant formaliojo profesinio mokymo programą pirminiame profesiniame mokyme, kai pagal ją mokosi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys asmenys, kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas, 1 mokymosi kredito 27 akademinės valandos skiriamos kontaktiniam darbui, konsultacijoms ir mokinio mokymosi pasiekimams vertinti. Įgyvendinant formaliojo profesinio mokymo programą tęstiniame profesiniame mokyme ir neformaliojo profesinio mokymo programą, 1 mokymosi kredito 18 akademinių valandų skiriama kontaktiniam darbui, konsultacijoms ir mokinio mokymosi pasiekimams vertinti, o 9 akademinės valandos – mokinio savarankiškam mokymuisi, kuriam nevadovauja mokytojas.

5. Vienų metų formaliojo profesinio mokymo programos įprastinė apimtis yra 60 mokymosi kreditų. Formaliojo profesinio mokymo programos apimtis negali būti mažesnė kaip 30 mokymosi kreditų ir didesnė kaip 110 mokymosi kreditų (rekomenduojamos formaliojo profesinio mokymo programų apimtys: 30 mokymosi kreditų, 35 mokymosi kreditai, 40 mokymosi kreditų, 45 mokymosi kreditai, 50 mokymosi kreditų, 55 mokymosi kreditai, 60 mokymosi kreditų, 90 mokymosi kreditų, 110 mokymosi kreditų), išskyrus tuos atvejus, kai Europos Sąjungos ar / ir nacionaliniai teisės aktai reglamentuoja kitaip. Neformaliojo profesinio mokymo programos apimtį pasirenka profesinio mokymo teikėjas. Neformaliojo profesinio mokymo programos apimtis – ne daugiau kaip 30 mokymosi kreditų.

6. Profesinio mokymo programa apima teorinį ir praktinį mokymą. Praktiniam mokymui skiriama ne mažiau kaip 70 procentų programos apimties, išskyrus atvejus, kai kiti teisės aktai reglamentuoja kitaip. Formaliojo profesinio mokymo programa privalo atitikti profesiniame standarte nustatytas atitinkamas I–V lygio pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, priedą, kvalifikacijos kompetencijas ar dalį I–V lygio kvalifikacijos kompetencijų. Neformaliojo profesinio mokymo programa privalo atitikti profesiniame standarte nustatytas atitinkamas I–IV lygio pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo priedą, kvalifikacijos kompetencijas ar dalį I–IV lygio kvalifikacijos kompetencijų.

 

III SKYRIUS

FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS SANDARA IR STRUKTŪRA

 

7. Formaliojo profesinio mokymo programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji moduliai. Modulio apimtis nustatoma mokymosi kreditais vadovaujantis ECVET rekomendacija.

8. Pirminiame profesiniame mokyme privalomieji moduliai yra: įvadinis modulis, bendrieji moduliai, kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai, pasirenkamieji moduliai ir baigiamasis modulis.

9. Tęstiniame profesiniame mokyme privalomieji moduliai yra: kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai,  pasirenkamieji moduliai ir baigiamasis modulis, o bendrieji moduliai, skirti saugaus elgesio ekstremaliose situacijose ir darbuotojų saugos ir sveikatos kompetencijoms ugdyti, integruojami į kompetencijoms įgyti skirtų modulių turinį.

10. Įvadinis modulis yra skirtas susipažinti su profesine veikla ūkio sektoriuje ir profesinio mokymosi specifika, taip pat apimant diagnostinį turimų kompetencijų vertinimą. Rekomenduojama įvadinio modulio apimtis formaliojo profesinio mokymo programose, kurių apimtis yra 30, 35, 40, 45 50, 55 arba 60 mokymosi kreditų, – 1 mokymosi kreditas, formaliojo profesinio mokymo programose, kurių apimtis 90 arba 110 mokymosi kreditų, – 2 mokymosi kreditai.

11. Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtuose moduliuose suteikiamos  kompetencijos pagal profesinį standartą. Rekomenduojama vieno kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirto modulio apimtis – 5, 10, 15 arba 20 mokymosi kreditų, išskyrus atvejus, kai kvalifikacijos ar ją sudarančių kompetencijų mokymosi apimtį nustato tarptautiniai, Europos Sąjungos ar nacionaliniai teisės aktai. Jei numatyta profesiniame standarte, formaliojo profesinio mokymo programoje gali būti pasiūlyti su specializacija susijusioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai, iš kurių besimokantysis gali pasirinkti vieną ar kelis modulius.

12. Bendrieji moduliai yra skirti saugaus elgesio ekstremaliose situacijose, fizinio aktyvumo reguliavimo bei darbuotojų saugos ir sveikatos kompetencijoms ugdyti. Bendrojo modulio, skirto saugaus elgesio ekstremaliose situacijose kompetencijai ugdyti, apimtis – 1 mokymosi kreditas. Bendrojo modulio, skirto fizinio aktyvumo reguliavimo kompetencijai ugdyti, apimtis formaliojo profesinio mokymo programose, kurių apimtis – 30, 35, 40, 45, 50, 55 arba 60 mokymosi kreditų, – 1 mokymosi kreditas, 90 arba 110 mokymosi kreditų, – 5 mokymosi kreditai. Bendrojo modulio, skirto darbuotojų saugos ir sveikatos kompetencijoms ugdyti, apimtis – 2 mokymosi kreditai.

13. Pasirenkamieji moduliai skirti formaliojo profesinio mokymo programos turinį papildyti papildomomis kompetencijomis, kurios atlieptų asmens ir (ar) regiono darbdavių poreikius ir padėtų kvalifikaciją įgijusiam asmeniui integruotis į darbo rinką. Rekomenduojama pasirenkamųjų modulių bendra apimtis formaliojo profesinio mokymo programose, kurių apimtis yra  30, 35, 40, 45, 50, 55 arba 60  mokymosi kreditų, – 5 mokymosi kreditai, 90 arba 110 kreditų, – 10 mokymosi kreditų.

14. Formaliojo profesinio mokymo programoje bendrieji ir pasirenkamieji moduliai gali būti nenumatyti, jeigu kvalifikacijas reglamentuoja Vidaus tarnybos statutas. Tokiu atveju didinama kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtų modulių bendra apimtis kreditais. 

15. Baigiamasis modulis skirtas įtvirtinti praktinius gebėjimus ir pasirengti kompetencijoms vertinti. Rekomenduojama baigiamojo modulio apimtis formaliojo profesinio mokymo programose, kurių apimtis yra 30, 35, 40, 45, 50, 55 arba 60 mokymosi kreditų, – 5 mokymosi kreditai, 90 arba 110 mokymosi kreditų, – 10 mokymosi kreditų.

16. Formaliojo profesinio mokymo programą sudaro:

16.1. formaliojo profesinio mokymo programos apibūdinimas, kuriame nurodoma: formaliojo profesinio mokymo programos pavadinimas, valstybinis kodas (suteikiamas įregistravus formaliojo profesinio mokymo programą Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre), kvalifikacijos pavadinimas, kvalifikacijos kodas (suteikiamas įregistravus kvalifikaciją Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre), kvalifikacijos lygis, formaliojo profesinio mokymo programos apimtis mokymosi kreditais, minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti, reikalavimai stojančiajam (jei taikomi), būsimo darbo specifika, kita programai įgyvendinti ar stojančiajam svarbi informacija;

16.2. formaliojo profesinio mokymo programos parametrai nurodant kiekvieno modulio valstybinį kodą (suteikiamas įregistravus formaliojo profesinio mokymo programą Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre), modulio pavadinimą, modulio lygį, apimtį mokymosi kreditais, formaliojo profesinio mokymo programoje suteikiamas kompetencijas, kompetencijų pasiekimą nurodančius mokymosi rezultatus;

16.3. rekomenduojama modulių seka įvardijant asmens pasirengimo mokytis pagal modulį reikalavimus (jei taikoma);

16.4. rekomendacijos dėl profesinei veiklai reikalingų bendrųjų kompetencijų, apibrėžtų 2018 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų (OL 2018 C 189, p. 13), ugdymo;

16.5. privalomųjų ir pasirenkamųjų modulių sąrašas;

16.6. modulių aprašai, kuriuose nurodomas: modulio pavadinimas, modulio valstybinis kodas (suteikiamas įregistravus formaliojo profesinio mokymo programą Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre), kvalifikacijos lygis, kurį atitinka modulyje įgyjamos kompetencijos, modulio apimtis mokymosi kreditais, kompetencijos ir jų pasiekimą nurodantys mokymosi rezultatai, rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti, mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai, reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams, reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai, kvalifikaciniai ir kompetencijų reikalavimai profesijos mokytojams.

17. Jei į formaliojo profesinio mokymo programą įtrauktas kitos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotos formaliojo profesinio mokymo programos  modulis, tai kartu su aprašu pateikiama nuoroda į formaliojo profesinio mokymo programą (formaliojo profesinio mokymo programos pavadinimas ir jos valstybinis kodas).

 

 

IV SKYRIUS

NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS SANDARA IR STRUKTŪRA

 

18. Neformaliojo profesinio mokymo programą sudaro modulis (-iai), suteikiantis (-ys) atitinkamame profesiniame standarte nustatytą (-as) atitinkamos kvalifikacijos kompetenciją (-as). Esant poreikiui, darbuotojų saugos ir sveikatos kompetencijos ugdymas integruojamas į neformaliojo profesinio mokymo programos turinį. Į neformaliojo profesinio mokymo programą gali būti įtraukiami ir atskiri formaliojo profesinio mokymo programos privalomieji ar pasirenkamieji moduliai. Modulio apimtis nustatoma mokymosi kreditais vadovaujantis ECVET rekomendacija.

19. Neformaliojo profesinio mokymo programą sudaro:

19.1. neformaliojo profesinio mokymo programos apibūdinimas, kuriame nurodoma: neformaliojo profesinio mokymo programos pavadinimas, valstybinis kodas (suteikiamas įregistravus neformaliojo profesinio mokymo programą Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre), švietimo sritis ir posritis (posričiai), neformaliojo profesinio mokymo programoje įgyjama (-os) ar tobulinama (-os) kompetencija (kompetencijos) ir jos (jų) atitiktis konkrečios kvalifikacijos daliai, kvalifikacijos lygis, neformaliojo profesinio mokymo programos apimtis mokymosi kreditais, teorinio ir praktinio mokymo apimtis valandomis;

19.2. minimalūs reikalavimai neformaliojo profesinio mokymo programos dalyviams;

19.3. neformaliojo profesinio mokymo programos turinys: modulio (-ių) pavadinimas (-ai), įgyjama (-os) ar tobulinama (-os) kompetencija (-jos), kompetencijos (-jų) pasiekimą nurodantys mokymosi rezultatai, turinys reikalingas mokymosi rezultatams pasiekti;

19.4. mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai;

19.5. kvalifikaciniai ir kompetencijų reikalavimai mokytojams (dėstytojams);

19.6. reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams;

19.7. reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai.

20. Neformaliojo profesinio mokymo programai gali būti nustatomi papildomi reikalavimai, kurie neprieštarauja Aprašo 19 punkte nustatytiems reikalavimams.

 

V skyrius

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS Ar JOS modulio RENGIMAS

 

21. Profesinio mokymo programos ar jos modulio rengimą turi teisę inicijuoti ir rengti profesinio mokymo teikėjas, Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės juridinis asmuo arba kita juridinio asmens statuso neturinti organizacija bei jų padaliniai (toliau – Rengėjas).

22. Rengiant naują pasirenkamąjį modulį, kai darbo rinkoje atsiranda naujų technologijų poreikis, vadovaujamasi Aprašo 16.6 papunkčiu. Pasirenkamojo modulio apraše nurodomos sąsajos su atitinkama kvalifikacija.

23. Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programa rengiama remiantis kompetencijomis, vadovaujantis atitinkamo sektoriaus profesiniu standartu ir keičiama jam pasikeitus.

24. Rengėjas, inicijuodamas formaliojo profesinio mokymo programos ar jos modulio rengimą, kreipiasi į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrą (toliau – Centras), pateikdamas Centro  nustatytos formos paraišką kartu su prašymu įvertinti parengtą profesinio mokymo programą ar jos modulį (modulius). Rengėjas formaliojo profesinio mokymo programai ar jos moduliui rengti sudaro ne mažiau kaip trijų atitinkamos srities specialistų, atstovaujančių skirtingiems profesinio mokymo teikėjams ir (ar) darbdaviams, grupę. Metodinę pagalbą Rengėjui teikia Centras.

25. Rengėjas, inicijuodamas neformaliojo profesinio mokymo programos rengimą, kreipiasi į Centrą pateikdamas užpildytą Centro nustatytos formos neformaliojo profesinio mokymo programos paraišką, kuri gali būti papildyta pagal neformaliojo profesinio mokymo programą užsakančios ar jį finansuojančios institucijos reikalavimus.

 

VI skyrius

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS Ar JOS modulio ATNAUJINIMAS

 

26. Profesinio mokymo programos ar jos modulio atnaujinimą turi teisę inicijuoti ir vykdyti Rengėjas, pateikdamas raštu savo siūlymus Centrui. Profesinio mokymo programos ar jos modulio atnaujinimą koordinuoja ir (arba) vykdo Centras, remdamasis profesinio mokymo programų įgyvendinimo stebėsenos, profesinio mokymo įstaigų išorinio vertinimo ir profesinio mokymo programų išorinio vertinimo duomenimis, gavęs profesinio mokymo teikėjų, Rengėjų, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Ministerija), sektorinių profesinių komitetų (toliau – SPK) ar kitų institucijų siūlymus arba siekdamas suderinti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotų formaliojo profesinio mokymo programų atitiktį su patvirtintais arba atnaujintais profesiniais standartais.

27. Kai atnaujinama formaliojo profesinio mokymo programa papildoma nauju moduliu, jo aprašui taikomi Aprašo 16.6 papunkčio reikalavimai.

28. Apie pradedamą profesinio mokymo programos ar jos modulio atnaujinimą Centras skelbia savo interneto svetainėje. Centras profesinio mokymo programai ar jos moduliui atnaujinti gali pasitelkti atitinkamos srities ekspertus.

29. Atnaujintos programos ir (ar) moduliai vertinami ir registruojami šio Aprašo VII skyriuje nustatyta tvarka.

 

 

VII SKYRIUS

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS AR JOS MODULIO VERTINIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

30. Parengtą profesinio mokymo programą ar jos modulį (modulius) kartu su prašymu įvertinti Rengėjas teikia Centrui. Parengtos profesinio mokymo programos ar jos modulio vertinimą organizuoja Centras. Parengtai profesinio mokymo programai ar jos moduliui (moduliams), išskyrus neformaliojo profesinio mokymo programai, sudarytai iš formaliojo profesinio mokymo programos modulių ar atskirų kompetencijų, vertinti Centras pasitelkia ne mažiau kaip 2 atitinkamo SPK narius arba atitinkamos srities specialistus, o reglamentuojamų profesijų atveju – atitinkamą sritį reguliuojančių kompetentingų institucijų specialistus (toliau – išorės vertintojai). Išorės vertintojams gali būti mokama teisės aktuose, reglamentuojančiuose viešųjų pirkimų vykdymą arba darbo santykius, nustatyta tvarka.

31. Parengta formaliojo profesinio mokymo programa vertinama pagal šiuos vertinimo kriterijus:

31.1. formaliojo profesinio mokymo programos atitiktis Aprašo III skyriuje nustatytiems formaliojo profesinio mokymo programos sandaros ir struktūros reikalavimams;

31.2. formaliojo profesinio mokymo programos apimties tinkamumas joje numatytoms kompetencijoms įgyti;

31.3. formaliojo profesinio mokymo programos modulių apimties tinkamumas juose numatytoms kompetencijoms įgyti;

31.4. rekomenduojamo mokymosi turinio ir mokymosi rezultatų tinkamumas formaliojo profesinio mokymo programos moduliuose numatytoms kompetencijoms įgyti;

31.5. formaliojo profesinio mokymo programos moduliuose suformuluotų mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijų tinkamumas pasiektiems mokymosi rezultatams įvertinti;

31.6. formaliojo profesinio mokymo programos moduliuose numatytų mokymui skirtų metodinių ir materialiųjų išteklių, reikalavimų teorinio ir praktinio mokymo vietoms, profesijos mokytojų kvalifikacinių ir kompetencijų reikalavimų atitiktis numatytoms kompetencijoms įgyti;

31.7. ar formaliojo profesinio mokymo programos moduliai nekartoja kompetencijų, esančių anksčiau Centrui pateiktoje vertinti formaliojo profesinio mokymo programoje.

32. Parengtam formaliojo profesinio mokymo programos moduliui vertinti taikomi Aprašo 31 punkte nustatyti kriterijai.

33. Parengta neformaliojo profesinio mokymo programa vertinama pagal šiuos vertinimo  kriterijus:

33.1. neformaliojo profesinio mokymo programos atitiktis Aprašo IV skyriuje nustatytiems neformaliojo profesinio mokymo programos sandaros ir struktūros reikalavimams;

33.2. mokymosi rezultatų ir turinio tinkamumas neformaliojo profesinio mokymo programoje numatytai kompetencijai (kompetencijoms) įgyti ar tobulinti;

33.3. neformaliojo profesinio mokymo programoje suformuluotų mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijų, mokymui skirtų metodinių ir materialiųjų išteklių, reikalavimų teorinio ir praktinio mokymo vietai, mokytojų (dėstytojų) kvalifikacinių ir kompetencijų reikalavimų tinkamumas numatytiems mokymosi rezultatams pasiekti;

33.4. neformaliojo profesinio mokymo programa negali kartoti kompetencijų, esančių anksčiau pateiktoje Centrui vertinti neformalioje profesinio mokymo programoje;

33.5. neformaliojo profesinio mokymo programoje įgyjamos kompetencijos negali būti skirtos atlikti darbams su potencialiai pavojingais įrenginiais.

34. Parengtos profesinio mokymo programos ar jos modulio vertinimas atliekamas per 30 darbo dienų nuo parengtos profesinio mokymo programos ar jos modulio pateikimo Centrui vertinti dienos. Šis terminas dėl objektyvių priežasčių gali būti pratęstas, bet ne ilgesniam kaip 15 darbo dienų terminui.

35. Atliekant parengtos profesinio mokymo programos ar jos modulio vertinimą yra pildoma Centro nustatyta profesinio mokymo programos vertinimo forma. Užpildytą profesinio mokymo programos vertinimo formą pasirašo vertinimą atlikęs ir išorės vertintojų vertinimą organizavęs Centro darbuotojas ir Centro direktorius. Prie profesinio mokymo programos vertinimo formos pridedamos programą vertinusių išorės vertintojų, jei jie pasitelkiami, vertinimo išvados. Profesinio mokymo programos vertinimo formoje nurodoma profesinio mokymo programos ar jos modulio vertinimo išvada:

35.1. patvirtinti ir teikti registruoti – kai profesinio mokymo programa ar jos modulis buvo įvertinta teigiamai;

35.2. grąžinti tobulinti Rengėjui – kai profesinio mokymo programoje ar jos modulyje yra nustatyti neatitikimai Aprašo šiame skyriuje nustatytiems profesinio mokymo programos ar jos modulio vertinimo kriterijams;

35.3. atmesti – kai profesinio mokymo programa ar jos modulis pagal Aprašo šiame skyriuje nustatytus vertinimo kriterijus buvo įvertinta neigiamai.

36. Centras informuoja Rengėją apie profesinio mokymo programos ar jos modulio vertinimo rezultatus kartu su profesinio mokymo programa ar jos moduliu Centrui pateiktame prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

37. Grąžintą tobulinti profesinio mokymo programą ar jos modulį Rengėjas turi pateikti pakartotinai vertinti Centrui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo vertinimo išvados gavimo dienos. Pakartotinis profesinio mokymo programos vertinimas atliekamas per 20 darbo dienų nuo profesinio mokymo programos ar jos modulio pakartotinio pateikimo Centrui vertinti dienos. Vertinimo metu tikrinama, ar profesinio mokymo programa ar jos modulis yra pakoreguota (pakoreguotas) atsižvelgiant į vertinimo metu nustatytus neatitikimus.

38. Atmestą programą pakartotinai vertinti galima teikti ne mažiau kaip po 30 darbo dienų.

39. Atliekant atnaujintos profesinio mokymo programos ar jos modulio vertinimą yra pildoma Centro nustatyta profesinio mokymo programos vertinimo forma. Užpildytą profesinio mokymo programos vertinimo formą pasirašo vertinimą organizavęs Centro darbuotojas ir Centro direktorius. Prie profesinio mokymo programos vertinimo formos pridedamos išorės vertintojų, jei jie pasitelkiami, vertinimo išvados. Profesinio mokymo programos vertinimo formoje nurodoma profesinio mokymo programos vertinimo išvada:

39.1. patvirtinti ir teikti registruoti – kai atnaujinta profesinio mokymo programa ar jos modulis buvo įvertinta teigiamai;

39.2. grąžinti tobulinti Rengėjui – kai profesinio mokymo programoje ar jos modulyje yra nustatyti neatitikimai Aprašo šiame skyriuje nustatytiems profesinio mokymo programos ar jos modulio vertinimo kriterijams;

39.3. atmesti – kai profesinio mokymo programa ar jos modulis pagal Aprašo šiame skyriuje nustatytus vertinimo kriterijus buvo įvertinta neigiamai.

40. Centras parengtą arba atnaujintą formaliojo profesinio mokymo programą, vadovaudamasis Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 895 „Dėl Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro reorganizavimo ir Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro nuostatų patvirtinimo“, ir Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1335 „Dėl Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, teikia Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro tvarkytojui, t. y.  Nacionalinei švietimo agentūrai (toliau – NŠA)  įregistruoti. Neformaliojo profesinio mokymo programos ir jų moduliai Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre registruojami vadovaujantis Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro nuostatais ir Centro nustatytais reikalavimais. Apie parengtą arba atnaujintą profesinio mokymo programą ar jos modulį Centras skelbia savo interneto svetainėje. 

41. Profesinio mokymo programa įsigalioja jos įregistravimo Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre dieną. Atnaujinta profesinio mokymo programa galioja po jos  įregistravimo Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre naujai priimtiems mokytis mokiniams.

42. Centras Profesinio mokymo programą teikia Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro tvarkytojui išregistruoti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos apraše nustatytais atvejais ir tvarka.

43. Profesinio mokymo programų elektronines versijas Centras skelbia viešai savo interneto svetainėje. Informaciją apie profesinio mokymo programas viešai skelbia NŠA Atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje (AIKOS).

_______________________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1003, 2018-12-06, paskelbta TAR 2018-12-06, i. k. 2018-19929

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-779, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11037

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-770, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10973

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1259, 2020-08-21, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17669

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1993, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28271

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-615, 2021-04-26, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08570

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-2016, 2021-11-08, paskelbta TAR 2021-11-09, i. k. 2021-23207

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-470, 2022-03-31, paskelbta TAR 2022-03-31, i. k. 2022-06429

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-954, 2022-06-09, paskelbta TAR 2022-06-09, i. k. 2022-12549

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1636, 2022-10-13, paskelbta TAR 2022-10-13, i. k. 2022-20835

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_bb1aa8c7d8564f09b37ab08b4f01b9cf_end