Suvestinė redakcija nuo 2018-08-29

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-07-04, i. k. 2018-11274

 

Nauja redakcija nuo 2018-08-29:

Nr. A1-475, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13462

 

VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIENKARTINIO LEIDIMO PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO FORMOS PAVYZDŽIO IR PRAŠYMO išduoti VIENKARTINį LEIDIMą PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO FORMOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 3 d. Nr. A1-362

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Vienkartinių leidimų purkšti augalų apsaugos produktus iš oro išdavimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 3D-509 „Dėl Vienkartinių leidimų purkšti augalų apsaugos produktus iš oro išdavimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 5, 7 ir 8 punktais:

1.    Tvirtinu pridedamus:

1.1. Vienkartinio leidimo purkšti augalų apsaugos produktus iš oro formos pavyzdį;

1.2. Prašymo išduoti vienkartinį leidimą purkšti augalų apsaugos produktus iš oro formą.

2.    Įpareigoju Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo skyriaus darbuotoją, atsakingą už šio įsakymo registravimą, supažindinti su šiuo įsakymu Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotoją pagal priskirtą veiklos administravimo sritį ir Agrochemijos skyriaus vedėją.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                                Arvydas Basiulis

 

 

Formos pavyzdys patvirtintas

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A1-362 (Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. A1-475 redakcija)

 

 

VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

VIENKARTINIS LEIDIMAS

PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO

 

 

Nr.

 

(išdavimo data)

 

 

 

Vilnius

 

 

 

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas)

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, buveinės adresas)

 

gali purkšti augalų apsaugos produktus iš oro šiomis sąlygomis:

 

 

 

(purškimo data)

 

(augalų pavadinimas)

 

(neurbanizuota (-jama) teritorija, kuriai priskirtini miškai ir miškinga teritorija, vandenys, žemės ūkio veiklai naudojama teritorija ir kita kompaktiškai neužstatyta ar neužstatoma teritorija arba urbanizuota (-jama) teritorija, apimanti kompaktiškai pastatais užstatytą ir numatomą užstatyti teritoriją su inžinerinių komunikacijų koridoriais ir neužstatytais bendrai naudoti pritaikytais želdynais, viešosiomis erdvėmis ir valstybiniais miškais miestuose)

 

 

(vieta žemės ūkio kultūroms – savivaldybė, seniūnija, kaimas, žemės sklypo kadastrinis numeris, vieta miškams – miškus administruojančios valstybės įmonės miškų urėdijos pavadinimas, girininkijų pavadinimai, miškų kvartalų numeriai)

 

(purškiamas plotas, ha)

 

(augalų apsaugos produkto pavadinimas ir kiekis)

 

(augalų apsaugos produkto kiekis ploto vienetui)

 

Purškimą iš oro atliks

 

 

 

(augalų apsaugos produktų operatoriaus vardas, pavardė ir, jei purškimą iš oro atliks juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas, jo vadovo (jo įgalioto asmens) vardas, pavardė)

 

 

 

(augalų apsaugos produktų operatoriui išduoto augalų apsaugos ar kito jam prilyginamo Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduoto pažymėjimo pavadinimas, numeris, išdavimo data)

 

 

 

 

(orlaivio modelis ir jo registracijos numeris)

 

 

 

 

(augalų apsaugos produktų purkštuvo pažymėjimo numeris)

 

 

 

 

Purškimas iš oro turi būti atliktas laikantis šių reikalavimų (išvardijami purškimo iš oro reikalavimai, įskaitant oro sąlygas):

1.

 

2.

 

...

 

 

Konkrečios sąlygos, kada augalų apsaugos produktus galima purkšti iš oro:

1.

 

2.

 

...

 

 

Taikytinos specialios rizikos valdymo priemonės (jei taikomos):

1.

 

2.

 

...

 

 

Įpareigojame vadovautis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 86 punktu ir:

1. ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas iki būsimo purškimo vietinėje spaudoje ir, esant galimybei, _______________________savivaldybės interneto tinklalapyje bei kitose visuomenės informavimo priemonėse (per radiją, televiziją, skelbimus, interneto svetainėse, stenduose ir (ar) kitomis) paskelbti apie planuojamą purškimą iš oro;

2. atlikti purškimą leidime nurodytą dieną ir nurodytoje teritorijoje, laikantis leidime nustatytų reikalavimų;

3. paženklinti planuojamas purkšti augalų apsaugos produktais vietas ar sklypus ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki būsimo purškimo iš oro.

 

Leidimas patikslintas

 

m.

 

d.

 

 

 

 

 

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

Forma patvirtinta

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2018 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A1-362 (Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. A1-475 redakcija)

 

 

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas)

 

 

(fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas arba juridinio asmens buveinės adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)

 

 

Valstybinei augalininkystės tarnybai

prie Žemės ūkio ministerijos

 

PRAŠYMAS

išduoti VIENKARTINį LEIDIMą PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO

 

 

 

(data)

 

Prašau išduoti vienkartinį leidimą purkšti augalų apsaugos produktus iš oro

 

vietovėje

 

(purškimo data)

 

 

 

(žemės ūkio kultūroms – savivaldybė, seniūnija, kaimas, žemės sklypo kadastrinis numeris; miškams –

 

 

miškus administruojančios VĮ miškų urėdijos pavadinimas, girininkijų pavadinimai, miško kvartalų numeriai)

 

 

 

Purškiami augalai

 

 

 

(apdorojamų augalų pavadinimai, plotas ha)

 

 

 

Purškimą iš oro atliks

 

 

 

(augalų apsaugos produktų operatoriaus vardas, pavardė ir, jei purškimą iš oro atliks                              juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas, jo vadovo (jo įgalioto asmens) vardas,

 

 

pavardė augalų apsaugos produktų operatoriui išduoto augalų apsaugos ar kito jam prilyginamo Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduoto pažymėjimo pavadinimas, numeris, išdavimo data)

 

 

Purškiamas augalų apsaugos produktas iš oro:

 

 

(produkto pavadinimas ir kiekis, kiekis ploto vienetui)

 

 

 

£  Įsipareigojame informuoti visuomenę Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;

£  Įsipareigojame taikyti specialias rizikos valdymo priemones, nurodytas augalų apsaugos produktų etiketėje, kad būtų apsaugota aplinka ir žmonių sveikata nuo neigiamo augalų apsaugos produkto poveikio.

 

PRIDEDAMA (žymėjimo pavyzdys X):

 

£  informacija, pagrindžianti, kad purškiant augalų apsaugos produktus iš oro poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai bus mažesnis, negu naudojant antžeminę augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, ir kad kenksmingųjų organizmų kitais būdais neįmanoma sunaikinti ar kontroliuoti jų plitimo naudojant antžeminę augalų apsaugos produktų purškimo įrangą,            lapai;

£  augalų apsaugos produktų operatoriaus, purškiančio augalų apsaugos produktus iš oro, Augalų apsaugos pažymėjimo ar kito jam prilyginamo Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduoto pažymėjimo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka,             lapai;

£  dokumento, pagrindžiančio, kad orlaivyje sumontuota patikrinta apdorojimo įranga, kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka,             lapai;

£  dokumentų, pagrindžiančių, kad orlaivyje sumontuota apdorojimo įranga, kurios technologija sumažina augalų apsaugos produktų slinkį, kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka,             lapai.

 

Prašome apie priimtą sprendimą, susijusį su vienkartinio leidimo purkšti augalų apsaugos produktus iš oro išdavimu, pranešti (žymėjimo pavyzdys X):

 

£  raštu;

£  el. priemonėmis;

£  elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą;

£  tiesiogiai.

 

Patvirtiname, kad prašyme pateikti duomenys yra teisingi.

 

 

 

 

 

 

 

(jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, nurodomos pasirašančiojo pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. A1-475, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13462

Dėl VATŽŪM direktoriaus 2018 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. A1-362 „Dėl Vienkartinio leidimo purkšti augalų apsaugos produktus iš oro ir Prašymo išduoti vienkartinį leidimą purkšti augalų apsaugos produktus iš oro formų patvirtinimo“ pakeitimo