Suvestinė redakcija nuo 2020-06-04

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03031

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS INICIATYVOS ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 30 d. Nr. T-4

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 22 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos ir finansavimo  tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nerijus Cesiulis

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2020 m. sausio 30 d.

sprendimu Nr. T-4

(Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės 28 d.

sprendimo Nr. T-187 redakcija)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS INICIATYVOS ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja iniciatyvų (toliau – iniciatyvos) paraiškų (toliau – paraiška) turinio, pateikimo, tinkamų ir netinkamų išlaidų, paraiškų teikimo, vertinimo, sutarčių sudarymo, atsiskaitymo už įgyvendintą veiklą ir skirtas lėšas, kontrolės ir viešinimo tvarką.

2. Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos ir finansavimo konkursą (toliau – konkursas) organizuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius ar kitas jį pavaduojantis valstybės tarnautojas (ligos, komandiruočių, atostogų atveju) (toliau – jaunimo reikalų koordinatorius).

3. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu:

3.1. sudaro Iniciatyvų vertinimo komisiją;

3.2. tvirtina:

3.2.1. iniciatyvų atrankos konkurso paraiškų formas;

3.2.2. iniciatyvų vertinimo anketos formą;

3.2.3. sutarties formas.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);

4.2. jaunimo organizacija – Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka jaunimui ir (ar) jaunimo interesams atstovauti įsteigta asociacija, kurios ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės ir (ar) jaunų žmonių interesams atstovaujančios asociacijos, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės;

4.3. su jaunimu dirbanti organizacija – juridinis asmuo, kurio vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu;

4.4. jaunimo reikalų koordinatorius – valstybės tarnautojas, užtikrinantis valstybinės jaunimo politikos įgyvendinimo funkciją savivaldybėje;

4.5. neformali jaunimo grupė – neįregistruota visuomeninė grupė, kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių sudaro jauni žmonės;

4.6. verslo subjektas – juridinis asmuo, veikiantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka;

4.7. iniciatyvos vykdytojai – asmenys, tiesiogiai ir tęstinai prisidedantys prie iniciatyvos įgyvendinimo, turintys konkrečią atsakomybę už iniciatyvos ir (ar) tam tikrų jų dalių įgyvendinimą;

4.8. iniciatyvos dalyviai – asmenys, kuriems yra skirta iniciatyva ir kurie dalyvauja joje (renginių dalyviai, paslaugų gavėjai ir pan.);

4.9. paraiška dokumentas, kuriame numatyti iniciatyvos tikslai, uždaviniai, pateikiamas iniciatyvos aprašymas, siekiami rezultatai, priemonės iniciatyvai įgyvendinti, nurodomi duomenys apie iniciatyvos rengėjus ir vykdytojus, lėšų poreikį ir jų panaudojimą, kitus lėšų šaltinius ir kt.;

4.10. sutartis – savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos projekto įgyvendinimo naudojimo sutartis, kurią sudaro savivaldybės administracija ir iniciatyvos vykdytojas. Paraišką pateikus neformaliai jaunimo grupei per biudžetinę įstaigą, savivaldybės tarybai skyrus finansavimą, pasirašoma savivaldybės administracijos ir iniciatyvos vykdytojo veiklos sutartis;

4.11. komisija – savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos komisija.

5. Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

6. Konkurso tikslai:

6.1. skatinti priemones, kuriomis siekiama didinti jaunų žmonių užimtumą Alytaus mieste;

6.2. skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje;

6.3. stiprinti jaunimo iniciatyvą.

7. Konkurso uždaviniai:

7.1. skatinti naujos neorganizuotos iniciatyvos atsiradimą Alytaus mieste;

7.2. mažinti jaunimo socialinę atskirtį;

7.3. skatinti jaunimo aktyvų dalyvavimą bendruomeninėje, organizacijų ir kitoje visuomeninėje veikloje;

7.4. skatinti savanorystę.

8. Konkurso atrankos kriterijai:

8.1. iniciatyvos masiškumas;

8.2. iniciatyvai įgyvendinti pasitelktų priemonių ir metodų originalumas;

8.3. aiškiai apibrėžta programos tikslinė grupė ir jos įtraukimo į vykdomą iniciatyvą priemonės;

8.4. iniciatyvos įgyvendinimo trukmė;

8.5. pagrįsta partnerystė su kitomis organizacijomis ar įmonėmis;

8.6. konkurse dalyvaujančios iniciatyvos kofinansavimo ir kitų finansinių šaltinių dydis;

8.7. organizacijų ar neformalių jaunimo grupių tarpusavio bendradarbiavimas;

8.8. niekur nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo įtraukimas į iniciatyvos organizavimą ir dalyvavimą;

8.9. netradicinių erdvių išnaudojimas jaunimo iniciatyvai.

9.  Organizacijos, iniciatyvinės grupės ir verslo subjektai, rengdami iniciatyvą konkursui, privalo vadovautis šiuo aprašu.

10. Iniciatyvas įgyvendinantys subjektai už pažeidimus, susijusius su dalyvavimu konkurse bei prisiimtų įsipareigojimų vykdymu, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PARAIŠKOS TURINIUI

 

11. Konkursui teikiama iniciatyvos paraiška gali būti siekiama bendradarbiauti su kitomis valstybinėmis, nevyriausybinėmis ir pelno siekiančiomis organizacijomis, dirbančiomis iniciatyvai naudingose srityse. Iniciatyvos paraiškoje turi būti aiškiai nurodytas esamas ar numatomas bendradarbiavimas ir pateiktos bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, pagrindžiančių bendradarbiavimą, kopijos.

12. Konkursui teikiama iniciatyvos paraiška turi būti įgyvendinama, vadovaujantis jaunimo savanoriškumo, individualumo, bendros veiklos ir kitais principais, nurodytais Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme.

13.  Ne mažiau kaip 2/3 iniciatyvos dalyvių turi būti jauni žmonės.

14. Iniciatyvos apimtis, planuojamas rezultatas, iniciatyvos sąmata ir išlaidos privalo būti aiškiai nurodytos. Išlaidos turi būti suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, atitikti sąmatoje nurodytas išlaidas, rinkos kainas. Iniciatyvai įgyvendinti prašoma suma iš Alytaus miesto savivaldybės negali būti mažesnė nei 300 Eur ir didesnė nei 1 000 Eur.

15. Alytiškiai sudaro ne mažiau kaip 2/3 iniciatyvos dalyvių. Iniciatyva vykdoma Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje. Kriterijus atitinkančios iniciatyvos gali būti įgyvendinamos už Alytaus miesto ribų, jei jos naudingos Alytaus miestui ir jame gyvenančiam jaunimui. Jeigu dėl iniciatyvos specifikos ar veiklos pobūdžio veikla yra vykdoma už Alytaus miesto teritorijos ribų, turi būti užtikrinama, kad vykdomos veiklos metu sukurti produktai, rezultatai ir nauda atitektų Alytaus miestui.

16. Konkursui negali būti teikiamos iniciatyvos rūšys, kurių tikslas yra:

16.1. atostogos ir turizmas;

16.2. pelno gavimas.

17. Taip pat konkursui negali būti teikiamos iniciatyvos rūšys, kurios:

17.1. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

17.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais skatina smurto, prievartos, neapykantos ir narkotikų bei kitų toksinių medžiagų, kurių vartojimas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus yra draudžiamas, populiarinimą;

17.3. bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

III SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

18. Iniciatyvos išlaidų tinkamumas nustatomas vertinant, ar jos:

18.1. yra būtinos iniciatyvai įgyvendinti, naudojamos tik iniciatyvos tikslams ir rezultatams pasiekti, atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų pagrįstumo ir efektyvumo principus;

18.2. pagal savo paskirtį išlaidos atitinka sąmatoje nurodytas išlaidas, atitinka rinkos kainas, suplanuotos efektyviai ir pagrįstai;

18.3. pagrįstos iniciatyvos priemonėmis, trukme, veikla, darbais, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu;

18.4. yra faktiškai patirtos ir apmokėtos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įtrauktos į iniciatyvos vykdytojo apskaitą ir gali būti nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus;

18.5. yra patirtos iniciatyvos įgyvendinimo laikotarpiu. Iniciatyvos išlaidų patyrimo data negali būti vėlesnė nei iniciatyvos įgyvendinimo pabaigos data;

18.6. yra apmokėtos iniciatyvos įgyvendinimo laikotarpiu.

19. Jeigu viena ar kelios iniciatyvos veiklos rūšys neįvykdytos, įvykdytos iš dalies arba netinkamai, nepasiekti numatyti rezultatai arba jie nepakankami, tai veiklai numatyta išlaidų suma ar jos dalis laikoma netinkamomis finansuoti išlaidomis.

20. Tinkamos iniciatyvos išlaidos:

20.1. iniciatyvos įgyvendinimo išlaidos:

20.1.1. iniciatyvai įgyvendinti reikalingų prekių, kurios sunaudojamos per iniciatyvos vykdymo laikotarpį, įsigijimo išlaidos (pvz., medžiagos, priemonės, reklaminė atributika ir pan.);

20.1.2. iniciatyvai įgyvendinti reikalingų paslaugų pirkimo išlaidos (pvz., transporto, technikos, reklamos, spaudos, iniciatyvos dalyvių maitinimo, leidybos ir kt. paslaugos);

20.2. iniciatyvos administravimo išlaidos:

20.2.1. iniciatyvos vadovo, finansininko ir kitų iniciatyvą tiesiogiai vykdančių juridinio asmens darbuotojų, susijusių su iniciatyvos įgyvendinimu, darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas;

20.2.2. iniciatyvos administravimo išlaidos gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti iniciatyvos išlaidų.

21. Tinkamų finansuoti iniciatyvos išlaidų suma nustatoma iniciatyvos vertinimo metu ir įrašoma į sutartį.

22. Iniciatyvai skirtos lėšos laikomos panaudotomis pagal sutartyje nurodytą paskirtį, jeigu:

22.1.  yra pasiekti paraiškoje ir sutartyje nurodyti iniciatyvos tikslai ir rezultatai;

22.2.  skirtos lėšos panaudotos tinkamoms iniciatyvos išlaidoms apmokėti.

23. Savivaldybės biudžeto lėšomis negali būti finansuojama:

23.1. pareiškėjo įsiskolinimai;

23.2. draudimas, lizingas, išperkamoji nuoma;

23.3. pastatų (patalpų) rekonstrukcija, kapitalinis remontas, statyba;

23.4. iniciatyvos veiklai reikalingų patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui ar partneriui, nuomos išlaidos;

23.5. transporto priemonių remontas, eksploatacinių (išskyrus kuro) išlaidų apmokėjimas;

23.6 narystės asociacijose mokesčiai;

23.7 alkoholiniai gėrimai, tabako gaminiai, dovanų kuponai;

23.8. iniciatyvos parengimo išlaidos;

23.9. iniciatyvos įgyvendinimo išlaidos, finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

24. Iniciatyvos paraiškų atranka skelbiama viešai vietinėse informavimo priemonėse ir Alytaus miesto savivaldybės interneto portale.

25. Paraiškos priimamos visus biudžetinius metus po biudžeto patvirtinimo Alytaus miesto savivaldybės taryboje iki lapkričio 30 d. Esant lėšų stygiui, jaunimo reikalų koordinatorius informuoja pareiškėją elektroniniu paštu pirminio paraiškos vertinimo metu. Apie paraiškų priėmimo pradžią paskelbiama portale www.alytus.lt.

26. Pateikiami dokumentai turi būti A4 formato. Iniciatyvų paraiškos gali būti teikiamos šiais būdais:

26.1. popierinė paraiška priimama Alytaus miesto savivaldybės priimamajame adresu Rotušės a. 4, Alytus;

26.2. el. paštu avilysreg@alytus.lt;

26.3. administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale www.epaslaugos.lt.

27. Paraiškas iniciatyvai finansuoti gali teikti jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės ir kitos su jaunimu dirbančios organizacijos bei verslo subjektai, kurie yra registruoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Neformalios jaunimo grupės paraiškas teikia per biudžetines įstaigas arba nevyriausybines organizacijas, vykdančias veiklą Alytaus mieste.

28. Neformaliai jaunimo grupei, pateikusiai paraišką per biudžetinę įstaigą, asignavimai skiriami savivaldybės tarybos sprendimu. Su biudžetine įstaiga pasirašoma veiklos sutartis. Biudžetinių įstaigų valdytojai atsako už neformaliai jaunimo grupei skirtų lėšų panaudojimą pagal paskirtį ir veiklos įgyvendinimą.

29. Atrankai teikiama Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos paraiška.

30. Popierinės paraiškos, kurios atnešamos į Alytaus miesto savivaldybės priimamąjį, turi būti tinkamai užpildytos kompiuteriu ir pateiktas spausdintas jų variantas. 

31. Atrankai pateikti dokumentai teikėjui negrąžinami.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

32. Pagal aprašą pateiktos paraiškos vertinamos dviem etapais:

32.1. administracinės atitikties vertinimas;

32.2. tinkamumo finansuoti, naudos ir kokybės vertinimas.

33. Administracinę atitiktį vertina jaunimo reikalų koordinatorius. Pirminis paraiškos vertinimas atliekamas per 5 darbo dienas. Atlikdamas pirminį paraiškos vertinimą, jaunimo reikalų koordinatorius tikrina, ar paraiška atitinka šiuos formalius konkurso reikalavimus:

33.1. ar paraiškos teikėjas yra jaunimo arba su jaunimu dirbanti organizacija, ar verslo subjektas, neformali jaunimo grupė;

33.2. ar pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka tinkamai atsiskaitęs už ankstesniais metais iš savivaldybės biudžeto skirtų lėšų panaudojimą;

33.3. ar paraiška pateikta tinkamos formos;

33.4. ar yra visi paraiškoje nurodyti privalomi priedai.

34. Per 5 darbo dienas nuo paraiškų pateikimo jaunimo reikalų koordinatorius išsiunčia organizacijoms, kurių paraiškos neatitinka 13–17 punktų reikalavimų, pranešimus, juose nurodo paraiškų trūkumus. Pranešimai siunčiami elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje. Organizacijos per 3 darbo dienas nuo elektroninio laiško išsiuntimo gali pateikti trūkstamus dokumentus apraše nustatyta tvarka el. paštu.

35. Paraiškos, neatitikusios reikalavimų, toliau nevertinamos.

36. Nustačius, kad paraiška atitinka reikalavimus, vertinamas tinkamumas finansuoti, nauda ir kokybė – tai atlieka administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta 5 narių komisija, kurios narius deleguoja: 2 narius – Jaunimo reikalų taryba, 3 narius – savivaldybės administracija.

37. Komisija per 8 darbo dienas įvertina paraiškas, pildydama Jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos vertinimo anketą, ir teikia siūlymus dėl iniciatyvų finansavimo.

38. Komisija, vertindama paraiškas, vadovaujasi sąžiningumo, nešališkumo ir atsakingumo principais. Komisija, vykdydama savo funkcijas, privalo užtikrinti informacijos, susijusios su jos veikla, konfidencialumą, kol nepriimtas galutinis sprendimas dėl finansavimo skyrimo.

39. Jeigu komisijos narį su paraiška pateikusia organizacija sieja ryšiai, neleidžiantys priimti objektyvių sprendimų, arba dėl jo veiklos komisijoje gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas, jis turi nusišalinti.

40. Vieną paraišką vertina ne mažiau kaip trys komisijos nariai, vertinamai paraiškai skirdami konkrečius balus pagal nustatytus vertinimo kriterijus. Kiekviena iniciatyvos paraiška vertinama atskirai, komisijos narys užpildo paraiškos vertinimo anketą.

41. Iniciatyvai finansavimas gali būti skiriamas tik tuo atveju, jei jis įvertinamas nuo 50 iki 100 balų.

42. Komisijai įvertinus iniciatyvos paraišką ir skyrus finansavimą, mažesnį negu buvo nurodytas paraiškoje, pareiškėjas tikslina iniciatyvos paraišką.

43. Jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos komisijos posėdžiai gali vykti ir elektroninėmis priemonėmis (naudojantis elektroniniu paštu, rengiant telekonferenciją). Balsuojant elektroninėmis priemonėmis turi būti užtikrintas balsuojančio asmens pasiekimas garso ir vaizdo priemonėmis. Vykdant posėdžius elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu) turi būti užtikrintas tiek elektroninio susirašinėjimo, tiek posėdžiui teikiamos medžiagos konfidencialumas. Elektroniniu būdu vykdyti sprendimai laikomi priimtais tuo atveju, jei balsavime dalyvavo daugiau nei pusė šios komisijos narių. Elektroninių laiškų kopijos turi būti pridedamos prie protokolo.

44. Savivaldybės administracijos direktoriui pasirašius įsakymą dėl lėšų skyrimo, konkurso rezultatai skelbiami savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.

45. Jaunimo reikalų koordinatorius per 3 (tris) darbo dienas informuoja pareiškėjus, kuriems finansavimas nebuvo skirtas, ir nurodo priežastis.

46. Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo pasirašo lėšų naudojimo jaunimo iniciatyvai finansuoti sutartį. Jei paraišką teikė neformali jaunimo grupė per biudžetinę įstaigą, savivaldybės administracijos direktorius pasirašo veiklos sutartį.

47. Iniciatyvos vykdytojas teikia savivaldybės administracijai iniciatyvos vykdymo, lėšų panaudojimo ir pasiektų rezultatų ataskaitas, kurios nurodytos administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos sutarties formos prieduose.

48. Sutarties galiojimo metu projekto vykdytojas neturi teisės perleisti jokių savo teisių ir pareigų, kylančių iš sutarties, tretiesiems asmenims.

 

VI SKYRIUS

SUTARTIES SUDARYMAS

 

49. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skyrus lėšas finansuojamai iniciatyvai, su pareiškėju sudaroma sutartis. Sutarčių formas tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

50. Pateikus paraišką neformaliai jaunimo grupei per biudžetinę įstaigą, su biudžetine įstaiga sudaroma veiklos sutartis. Veiklos sutartis sudaroma po to, kai savivaldybės taryba priima sprendimą finansuoti jaunimo iniciatyvą ir skirti lėšas biudžetinei įstaigai.

51. Jei iniciatyvos vykdytojas per 30 kalendorinių dienų nuo įsakymo dėl lėšų skyrimo  įsigaliojimo dienos nepasirašo sutarties, finansavimas neskiriamas.

52. Sutarties sudėtinės dalys yra iniciatyvos paraiška ir sąmata. Sutartyje turi būti nurodytas iniciatyvos vykdytojo pavadinimas, iniciatyvos įgyvendinimo laikotarpis, kurį, įvertinęs iniciatyvos vykdymo datą bei ataskaitų teikimo terminus, įrašo jaunimo reikalų koordinatorius. Sutartyje nurodyta skirtų lėšų suma, šalių teisės ir pareigos, atsakomybė už sutarties, tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų reikalavimų nesilaikymą, atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarka, sutarties galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo, ginčų sprendimo sąlygos ir tvarka, kitos nuostatos, padedančios užtikrinti iniciatyvos vykdymo ir skirtų lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą.

53. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško jos įsipareigojimų įvykdymo.

54. Pareiškėjas, kurio įgyvendinamai iniciatyvai skirtas finansavimas, pateikia savivaldybės administracijai sutarčiai parengti būtinus duomenis ir sąmatą. Sutartį pasirašo savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo ir projekto vykdytojas ar jo įgaliotas asmuo. Sąmatą taip pat privalo pasirašyti už iniciatyvos vykdytojo buhalterinę apskaitą atsakingas asmuo.

55. Iniciatyva finansuojama:

55.1. pervedant lėšas (Eur) į vykdytojo sąskaitą pagal iniciatyvos, finansuojamos Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, sąmatą;

55.2. lėšos pervedamos per 10 darbo dienų pasirašius sutartį;

55.3. jei lėšos reikalingos kitą ketvirtį, iniciatyvos vykdytojas turi raštu informuoti ir nurodyti, kad lėšas reikia pervesti kitą ketvirtį.

 

VII SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ ĮGYVENDINTĄ VEIKLĄ IR SKIRTAS LĖŠAS, KONTROLĖ

 

56. Iniciatyvos vykdytojas teikia savivaldybės administracijai iniciatyvos vykdymo, lėšų panaudojimo ir pasiektų rezultatų ataskaitas, jos tvirtinamos administracijos direktoriaus įsakymu ir yra iniciatyvos finansavimo sutarties priedai. Įgyvendinęs iniciatyvą, per 30 kalendorinių dienų iniciatyvos vykdytojas turi pateikti jaunimo reikalų koordinatoriui:

56.1. Veiklos vykdymo ir lėšų naudojimo ataskaitą;

56.2. buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinę;

56.3. mokėjimus pagrindžiančių dokumentų kopijas, projekto veiklos viešinimo ir kitą veiklos informaciją.

57. Jeigu iniciatyva įgyvendinama einamųjų metų gruodžio mėnesį – metams pasibaigus ataskaitos pateikiamos per 10 kalendorinių dienų.

58. Savivaldybės administracijos reikalavimu iniciatyvos vykdytojas pateikia visą su sutarties vykdymu susijusią informaciją ir sudaro sąlygas kontroliuoti sutarties vykdymą, apžiūrėti iniciatyvos veiklos vykdymo vietą, susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su iniciatyvos sutarties vykdymu.

59. Iniciatyvos vykdytojas perveda į finansuotojo sąskaitą nepanaudotus asignavimų likučius (grąžina nepanaudotas lėšas) iki ataskaitų pateikimo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų įgyvendinęs iniciatyvą. Jeigu iniciatyva įgyvendinama einamųjų metų gruodžio mėn., nepanaudoti asignavimų likučiai į finansuotojo sąskaitą pervedami ne vėliau kaip iki gruodžio 24 d.

60. Jaunimo reikalų koordinatorius iniciatyvos įgyvendinimo metu turi teisę vykdyti prevencinę iniciatyvos vykdymo priežiūrą vietoje, užpildydamas iniciatyvos vykdytojo patikros vietoje lapą (forma pateikiama priede).

61. Jaunimo reikalų koordinatorius kontroliuoja finansuojamų iniciatyvų įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą. Kontrolė, vykdoma iniciatyvos įgyvendinimo metu ir po iniciatyvos įgyvendinimo ataskaitos pateikimo – tikrinama:

61.1.. ar iniciatyvos vykdytojas tikslingai naudoja iniciatyvai finansuoti skirtas lėšas, ar faktinės išlaidos atitinka sąmatoje numatytas išlaidas;

61.2. ar teisingi ataskaitose pateikti duomenys, ar laikomasi teisės aktų reikalavimų;

61.3. ar įgyvendintos iniciatyvos paraiškoje numatytos veiklos rūšys ir pasiektas planuotas iniciatyvos rezultatas.

62. Jei iniciatyvos vykdytojas neįvykdo pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų ar savivaldybės administracija nustato, kad iniciatyvos vykdytojo veikla netinkama (t. y. iniciatyvos vykdytojas nevykdo veiklos ir kitų įsipareigojimų), savivaldybės administracijos direktorius turi teisę nutraukti sutartį. Iniciatyvos vykdytojas privalo per 20 kalendorinių dienų nuo Alytaus miesto savivaldybės įspėjimo raštu pateikimo dienos grąžinti finansuotojui jo nurodytą biudžeto asignavimų sumą.

63. Iniciatyvų vykdytojai, neatsiskaitę už lėšų panaudojimą, negali būti toliau finansuojami.

64. Kilus neaiškumams dėl sutartinių įsipareigojimų, jaunimo reikalų koordinatorius turi teisę organizuoti Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos vertinimo komisijos posėdį, dalyvaujant jaunimo srities iniciatyvų finansavimo apskaitą tvarkančiam savivaldybės administracijos tarnautojui. Posėdžio metu nusprendus, kad pažeidimų nėra, sprendimas protokoluojamas. Jei komisija mano, kad pažeidimai padaryti, administracijos direktoriui siūloma nutraukti sutartį.

 

VIII SKYRIUS

INICIATYVŲ VIEŠINIMAS

 

65. Iniciatyvų įgyvendinimo metu paraiškos teikėjas yra atsakingas už iniciatyvos viešinimą, siekiant skleisti informaciją apie vykdomą iniciatyvą, finansavimą, iniciatyvos rezultatus suinteresuotoms tikslinėms grupėms ir miesto bendruomenei.

66. Kiekvienos iniciatyvos viešinimas turi būti šiuolaikiškas (panaudojant socialinių tinklų kanalus, ieškant originalių informacijos sklaidos būdų).

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

67. Savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų iniciatyvoms finansuoti, naudojimą kontroliuoja jaunimo reikalų koordinatorius.

68. Iniciatyvų vykdymą ir lėšų panaudojimą vertina Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius, vadovaudamiesi jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

69. Kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

70. Šis aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar pripažįstamas netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

____________________

 

Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos

įgyvendinimo iniciatyvos atrankos ir finansavimo

tvarkos aprašo

priedas

 

(Iniciatyvos vykdytojo patikros vietoje lapo forma)

 

INICIATYVOS VYKDYTOJO patikros vietojE lapas

 

________________ Nr. ________

(Data)

 

DUOMENYS APIE IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ FINANSUOJAMĄ INICIATYVĄ IR JOS ĮGYVENDINIMO EIGĄ

 

1. Duomenys apie iniciatyvą ir iniciatyvos vykdytoją pagal sutartį:

Iniciatyvos pavadinimas

 

 

Iniciatyvos vykdytojo pavadinimas

 

 

Iniciatyvos veiklos įgyvendinimo laikotarpis

 

Pradžia

Pabaiga

Iniciatyvai iš savivaldybės skirtų finansavimo lėšų suma eurais

 

 

 

 

 

2. Duomenys apie stebėsenos rodiklių pasiekimą:

Stebėsenos rodiklio pavadinimas ir matavimo vnt.

Planuota reikšmė

Pasiekta rodiklio reikšmė  (patikros metu)

Komentarai

Rodiklis:

 

2.1. 

 

 

 

3. Duomenys apie iniciatyvos veiklos įgyvendinimą:

Veiklos Nr.

Veiklos pavadinimas

 

Planuotos veiklos vykdymo laikotarpis (nurodytas iniciatyvos sutartyje)

 

Faktinis veiklos vykdymo laikotarpis

Komentarai

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ar iniciatyvos veikla vykdoma vadovaujantis iniciatyvos sutartimi?

Eil. Nr.

Patikros klausimai

Taip / Ne 

Komentarai

4.1.

Ar nenustatyta pakeitimų, susijusių su iniciatyvos įgyvendinimu ir sutartimi, apie kuriuos patikrą vykdanti AMSA nebuvo informuota?

 

 

4.2.

Ar iniciatyvos veikla vykdoma pagal sutartį, ar siekiami (pasiekti) stebėsenos rodikliai?

 

 

4.3.

Ar nenustatyta aplinkybių, kurios galėtų turėti neigiamos įtakos iniciatyvos tikslui pasiekti?

 

 

 

 

Patikrą vietoje atlikusios AMSA atstovai

(Pasirašo visi atstovai, dalyvavę patikros vietoje)

 

_________________

(Pareigų pavadinimas)

__________

(Parašas)

________________

(Vardas ir pavardė)

 

 

Susipažinau

Iniciatyvos vykdytojas (-a)

 

(Pareigų pavadinimas)

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

(Data)

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Alytaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-187, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-03, i. k. 2020-11985

Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimo Nr. T-4 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo