Suvestinė redakcija nuo 2018-10-20

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-01-17, i. k. 2018-00714

 

LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2018 metŲ NACIONALINės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo

 

2018 m. sausio 15 d. Nr. 3D-20

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir siekdamas skatinti kaimo bendruomenių veiklą,

t v i r t i n u 2018 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles (pridedama). 

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                       Bronius Markauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 15 d.

įsakymu Nr. 3D-20

 

2018 METŲ NACIONALINĖS PARAMOS KAIMO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI TEIKIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato paramos kaimo bendruomenių veiklai (toliau – parama) teikimo sąlygas ir tvarką. Taisyklės parengtos vadovaujantis Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrosiomis administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės), taip pat Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio ir žuvininkystės srityse aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-652 „Dėl Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio ir žuvininkystės srityse aprašo patvirtinimo“.

2.    Parama pagal šias Taisykles skiriama iš valstybės biudžeto lėšų pagal 2018 m. Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos sąmatą, tvirtinamą atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

3. Pagal šias Taisykles teikiamos paramos tikslas – teikti finansinę paramą kaimo bendruomenių ir jas vienijančių organizacijų projektams, kuriuose apibrėžtas tikslas ir uždaviniai bei lėšos  jiems pasiekti (toliau – projektas). Pagal šias taisykles finansuojami ne pelno projektai, skirti kaimo gyventojų bendruomeniškumo iniciatyvoms skatinti ir jų viešiesiems poreikiams tenkinti.

 

II SKYRIUS

TAISYKLĖSE VARTOJAMI SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

4.    Taisyklėse vartojami sutrumpinimai:

4.1. Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

4.2. Agentūros TERPAS – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Teritorinis paramos administravimo skyriai.

4.3. ES – Europos Sąjunga.

4.4. JAR – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

4.5. Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

4.6. PAK – Projektų atrankos komitetas.

4.7. PVM – pridėtinės vertės mokestis.

5.    Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. Kaimo bendruomenė – kaimo vietovės gyventojai, siejami bendrų gyvenimo kaimynystėje poreikių ir interesų. Kaimo bendruomenė, siekianti gauti finansinę paramą, turi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo arba Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigti bendruomeninę organizaciją, kurios paskirtis – per inicijuotus projektus įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.

5.2. Kaimo vietovėviensėdis, kaimas, miestelis, miestas ar kita gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 3 000. Savivaldybių centrai, nepriklausomai nuo gyventojų skaičiaus, nelaikomi kaimo vietovėmis.

5.3. Mokėjimo prašymas – paramos gavėjo užpildytas ir Agentūrai teikiamas jos nustatytos formos prašymas apmokėti tinkamas finansuoti projekto išlaidas.

5.4. Paramos paraiška šių Taisyklių 1–3 prieduose nustatytos formos dokumentas, kurį turi užpildyti ir pateikti pareiškėjas, siekiantis gauti paramą.

5.5. Vietos veiklos grupė (toliau – VVG) – trims sektoriams: pilietinei visuomenei, verslui ir vietos valdžiai, atstovaujantis viešasis juridinis asmuo, savo veikla siekiantis įgyvendinti tam tikros teritorijos plėtros tikslus ir tenkinti tos teritorijos gyventojų bei jų bendruomenių poreikius.

 

III SKYRIUS

TINKAMI PAREIŠKĖJAI, REMIAMOS VEIKLOS SRITYS IR PARAMOS DYDIS

 

6.    Paramos pagal šias Taisykles gali kreiptis:

6.1. kaimo bendruomenė, atitinkanti Taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodytus reikalavimus;

6.2. rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“, ir kt.), įskaitant VVG, jei rajone nėra veikiančios ir rajono bendruomenes vienijančios organizacijos. Šiame papunktyje nurodyti pareiškėjai turi atitikti Taisyklių 15 ir 17 punktuose nurodytus reikalavimus;

6.3. nacionaliniu lygiu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“, ir kt.), atitinkanti Taisyklių 15 ir 18 punktuose nurodytus reikalavimus.

7. Netinkami pareiškėjai:

7.1. organizacijos, vienijančios atskiras gyventojų grupes kitais nei gyvenimo kaimynystėje pagrindais (pvz., lyties, amžiaus, religijos, tautybės ir kt.);

7.2. VVG, neatitinkančios rajono kaimo bendruomenes vienijančioms organizacijoms taikomų tinkamumo sąlygų ir reikalavimų, nurodytų šių Taisyklių 15 ir 17 punktuose.

8. Remiamos veiklos sritys:

8.1. kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas (toliau – pirmoji veiklos sritis);

8.2. kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio ir (arba) laisvalaikio vietos įrengimas) ir priežiūra (toliau – antroji veiklos sritis);

8.3. renginių organizavimas (toliau – trečioji veiklos sritis).

9.  Pareiškėjai, nurodyti Taisyklių 6.2 ir 6.3 papunkčiuose, paramos gali kreiptis tik pagal trečiąją veiklos sritį.

10.     Preliminarus kvietimo teikti paramos paraiškas biudžeto lėšų paskirstymas:

10.1.  pirmajai veiklos sričiai – iki 30 proc. visų skirtų lėšų;

10.2.  antrajai veiklos sričiai – iki 50 proc. visų skirtų lėšų;

10.3.  trečiajai veiklos sričiai – iki 20 proc. visų skirtų lėšų.

11.  Taisyklių 10 punkte nurodytas preliminarus lėšų paskirstymas gali būti keičiamas Taisyklių 44 punkte nurodytais atvejais, taip pat, jei pagal remiamą veiklos sritį pateikiama mažiau paramos paraiškų, paramos paraiškos yra nekokybiškos ir kitais PAK ir (arba) Ministerijos sprendimu numatytais atvejais.

12. Didžiausia paramos suma vienam projektui, į šią sumą įskaitant PVM:

12.1. kai projektas teikiamas pagal pirmąją veiklos sritį – 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų);

12.2. kai projektas teikiamas pagal antrąją veiklos sritį – 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų);

12.3. kai projektas teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį:

12.3.1. 1 500 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai eurų), kai paramos kreipiasi šių Taisyklių 6.1 papunktyje nurodytas pareiškėjas;

12.3.2. 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų), kai paramos kreipiasi šių Taisyklių 6.2 papunktyje nurodytas pareiškėjas;

12.3.3. 6 000 Eur (šeši tūkstančiai eurų), kai paramos kreipiasi šių Taisyklių 6.3 papunktyje nurodytas pareiškėjas;

13.     Paramos lėšomis mokama (neviršijant Taisyklių 12 punkte nurodytos didžiausios paramos sumos projektui):

13.1.  iki 95 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai projektas teikiamas pagal pirmąją arba antrąją veiklos sritį. Likusi dalis mokama paramos gavėjo lėšomis, kurių šaltinis turi būti nurodytas paramos paraiškoje (pvz., savivaldybės administracijos lėšos, organizacijos nario mokestis, kitų fondų lėšos), suapvalinimai negalimi;

13.2.  iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai projektas teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį.

14.     Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paramos paraišką projektui įgyvendinti pagal pasirinktą vieną veiklos sritį.

 

IV SKYRIUS

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

15.  Bendrosios tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai:

15.1.    pareiškėjas įregistruotas viešuoju juridiniu asmeniu JAR ne trumpiau kaip prieš vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo įregistravimo dienos (tikrinama vadovaujantis JAR kaupiamais duomenimis);

15.2.    pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą (jei paramos paraiškos pateikimo dieną duomenys pateikti JAR, tikrinama vadovaujantis JAR kaupiamais duomenimis. Jei duomenys JAR nepateikti, buhalterinės apskaitos tvarkymą įrodantys dokumentai teikiami kartu su paramos paraiška);

15.3.    pareiškėjas neturi įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas (atitiktis šiai sąlygai tikrinama viešuosiuose registruose paramos paraiškos vertinimo metu);

15.4.    pareiškėjas nėra gavęs ir nesiekia gauti paramos projekte numatytoms išlaidoms finansuoti iš kitų nacionalinių ir ES programų, t. y. projekte numatytoms išlaidoms pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal vietos plėtros strategiją, įgyvendintą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą, nesiekti paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą (prie paramos paraiškos turi būti pridėtas VVG raštas, kuriuo patvirtinama, jog pareiškėjas negavo ir neplanuoja gauti paramos projekte numatytoms išlaidoms finansuoti;

15.5. pareiškėjas per paskutinius trejus metus, t. y. nuo 2015 m. nėra padaręs pažeidimo, susijusio su nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai panaudojimu, apie kurį buvo informuota Ministerija. Duomenis apie pažeidimus padariusius paramos gavėjus kaupia Agentūra;

15.6. pareiškėjas kartu su paramos paraiška pateikia projekto poreikio patvirtinimo dokumentų (pareiškėjo visuotinio narių susirinkimo protokolo (arba jo išrašo) ir susirinkimo dalyvių sąrašo) kopijas;

15.7. projekto veikla atitinka vieną iš remiamų veiklos sričių, nurodytų Taisyklių 8 punkte;

15.8.  projektas įgyvendinamas pareiškėjo atstovaujamoje teritorijoje;

15.9. projektas išsamiai aprašytas (reikalavimai projekto aprašui pateikiami paramos paraiškoje);

15.10. projektas yra viešojo pobūdžio, skirtas tenkinti viešuosius poreikius (ne pelno).

16. Specialiosios tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai pareiškėjai – kaimo bendruomenei:

16.1. pareiškėja atstovauja ir veikia kaimo vietovėje;

16.2. pareiškėja turi ne mažiau kaip 30 narių, kartu su paramos paraiška pateikiamas narių sąrašas, patvirtintas pareiškėjo vadovo parašu.

17.     Specialiosios tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai pareiškėjai – rajono kaimo bendruomenes vienijančiai organizacijai:

17.1.  veikia viename rajone ir atstovauja to rajono bendruomenėms (tikrinama vadovaujantis JAR kaupiamais duomenimis);

17.2.  vienija ne mažiau kaip 50 proc. rajono kaimo bendruomenių, kartu su paramos paraiška pridėtas narių sąrašas, patvirtintas pareiškėjos vadovo parašu. Kaimo bendruomenes vienijančios organizacijos narių sąrašo forma pateikiama Taisyklių 4 priede.

18. Specialiosios tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai pareiškėjai – nacionaliniu lygmeniu kaimo bendruomenes vienijančiai organizacijai – vienija ne mažiau kaip 50 proc. Lietuvos kaimo bendruomenių ir joms atstovauja (organizacijos pavadinime turi būti žodis „Lietuvos“ arba „nacionalinė“), kartu su paramos paraiška pateiktas narių sąrašas, patvirtintas pareiškėjos vadovo parašu arba pateikta nuoroda į šių duomenų šaltinį.

19. Specialiosios tinkamumo sąlygos, susijusios su teikiamu projektu:

19.1. kai projektas teikiamas pagal pirmąją arba antrąją veiklos sritį: 

19.1.1. už paramos lėšas įsigytas, įrengtas ar sutvarkytas turtas naudojamas kaimo bendruomenės ir (arba) kaimo gyventojų viešiesiems poreikiams tenkinti;

19.1.2. nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama, t. y. numatoma jį įrengti ar sutvarkyti (bendruomenės namai ar jai priklausančios patalpos, viešoji erdvė), pareiškėjo valdomas teisėtais pagrindais, t. y. paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjui priklauso nuosavybės, nuomos ar kito teisėto naudojimosi pagrindais. Nuomos ar kito teisėto naudojimosi nekilnojamuoju turtu sutartis, sudaryta ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, VĮ Registrų centre turi būti įregistruota iki paramos paraiškos pateikimo dienos (atitiktis šiai tinkamumo sąlygai viešuosiuose registruose gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu). Tais atvejais, kai projektą planuojama įgyvendinti valstybinėje žemėje, ši žemė turi būti priskirta prie neprivatizuojamos žemės ir valstybinės žemės patikėtinio sprendimu pareiškėjui turi būti leista (pareiškėjas turi pateikti tai įrodantį dokumentą) valstybinėje žemėje įgyvendinti projektą ir vykdyti veiklas, projekto priežiūrą ne trumpiau kaip 3 metus nuo galutinio paramos išmokėjimo dienos. Nekilnojamasis turtas, kuris nuosavybės teise priklauso fiziniams ir privatiems juridiniams asmenims yra netinkamas projektui įgyvendinti; 

19.1.3. pareiškėjas per paskutinius dvejus kalendorinius metus (t. y. 2016 m. ir 2017 m.) nėra gavęs paramos materialinės bazės sukūrimui ir (arba) stiprinimui ir (arba) kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymui pagal 2016 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 3D-101 „Dėl 2016 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 2016 m. Taisyklės) ir (arba) pagal 2017 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 3D-142 „Dėl 2017 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 2017 m. Taisyklės);

19.2. kai projektas teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį – renginiui vykdyti sudaryta ir kartu su paramos paraiška pateikta preliminari programa. Ši programa pagrindžia projekto tikslą ir atitinka projekto veiklas.

 

V SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

20.  Pareiškėjas įsipareigoja:

20.1.  nelikviduoti juridinio asmens (kaimo bendruomenės arba kaimo bendruomenes vienijančios organizacijos) ir tvarkyti buhalterinę apskaitą mažiausiai 3 metus nuo paramos galutinio išmokėjimo dienos. Šiame papunktyje įvardyti įsipareigojimai taikomi projektui, teikiamam pagal pirmąją arba antrąją veiklos sritį;

20.2ne trumpiau nei 3 metus nuo paramos galutinio išmokėjimo dienos neatlikti projekte numatytos pagrindinės veiklos pakeitimo, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų, neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įsigyto, įrengto ar tvarkyto turto, jį prižiūrėti ir saugoti. Už paramos lėšas įsigyjamą turtą saugoti pareiškėjui priklausančiose patalpose arba kitoje viešoje saugioje vietoje. Šiame papunktyje įvardyti įsipareigojimai taikomi projektui, teikiamam pagal pirmąją arba antrąją veiklos sritį;

20.3. įgyvendinti projektą (pateikti mokėjimo prašymą ir įgyvendinto projekto ataskaitą) ne vėliau kaip iki 2018 m. spalio 31 d. Išimtis gali būti taikoma projektams, pateiktiems pagal trečiąją veiklos sritį ir tik tais atvejais, kai renginys vyksta lapkričio mėn. Pastaruoju atveju, projektas turi būti įgyvendintas ir mokėjimo prašymas pateiktas ne vėliau kaip iki 2018 m. lapkričio 30 d.;

20.31 įgyvendinti projektą (pateikti mokėjimo prašymą ir įgyvendinto projekto ataskaitą) ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 31 d. tuo atveju, kai sprendimas dėl projekto finansavimo priimtas po 2018 m. spalio 1 d.;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-748, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16371

 

20.4. viešinti gautą paramą. Viešinimo priemonėse turi būti naudojamas Ministerijos logotipas ir nurodyta, kad lėšas projektui įgyvendinti skyrė Ministerija (Ministerijos logotipai skelbiami ministerijos svetainėje http://www.zum.lrv.lt/veiklos sritys/kaimo plėtra/valstybės parama kaimo bendruomenėms/valstybės parama 2018 metais www.zum.lrv.lt). Pareiškėjas įsipareigoja:

20.4.1. paramos paraiškoje numatyti bent 1 paramos viešinimo priemonę ir ją įgyvendinti. Tinkamos viešinimo priemonės: viešai matoma informacinė lenta, išorinės ženklinimo priemonės (pvz., lipdukai), paramos gavėjo, savivaldybės ar VVG tinklalapis, socialiniai tinklai, straipsniai spaudoje. Kai organizuojamas renginys – renginio skelbime, kvietime, kt. dokumentuose ir renginio metu turi būti naudojamas ministerijos logotipas su teiginiu „Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija“;

20.4.2. įgyvendinęs projektą, kartu su mokėjimo prašymu pateikti ne mažiau kaip 1 lapo apimties aprašymą apie įgyvendinto projekto rezultatus su projektą iliustruojančia medžiaga (pvz. nuotraukomis „prieš“ ir „po“, pan.). Įgyvendinto projekto ataskaitos forma pateikiama Taisyklių 5 priede;

20.5. užtikrinti paramos gavėjo nuosavų lėšų dalį, kurių dydis ir šaltinis nurodytas paramos paraiškoje (taikoma projektams, pateiktiems pagal Taisyklių pirmąją ir antrąją veiklos sritį);

20.6. saugoti visus su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 3 metus nuo galutinio paramos išmokėjimo dienos;

20.7. bendradarbiauti su projekto įgyvendinimą kontroliuojančiais asmenimis: laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas tikrinti projekto vykdymą vietoje, susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto įgyvendinimu, leisti asmenims, vykdantiems kontrolės ir tikrinimo funkcijas, atlikti dokumentų patikrinimus, patikras vietoje;

20.8.  teikti informaciją ir dokumentus, susijusius su projekto įgyvendinimu, Taisyklių ir (arba) Ministerijos ar Agentūros nustatytais terminais;

20.9. teikti visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir reikalingiems vertinimams atlikti;

20.10. atsiskaitymus su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais ir darbų rangovais vykdyti tik per finansų įstaigas;

20.11. raštu informuoti Agentūrą apie rekvizitų, banko / kredito unijos atsiskaitomosios sąskaitos, projekto vadovo pasikeitimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių duomenų pasikeitimo dienos;

20.12. specialieji įsipareigojimai projektui, teikiamam pagal trečiąją veiklos sritį:

20.12.1. nė vėliau nei per 10 darbo dienų iki organizuojamo renginio datos, informuoti Agentūrą, jei keičiasi organizuojamo renginio data, valanda ir (arba) vieta, nei buvo nurodyta paramos paraiškoje;

20.12.2. laikytis Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nuostatų (kai taikoma):

20.12.2.1. ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatyto renginio dienos pateikti savivaldybės administracijos direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui rašytinį pranešimą apie organizuojamą renginį, kuriame dalyvaus daugiau kaip 15 žmonių, kai tai būtina pagal Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymą. Pranešime apie organizuojamą renginį turi būti nurodyta ši pagal Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo 6 straipsnio 3 dalį reikalaujama informacija: renginio forma ir turinys, data, jo pradžios ir pabaigos laikas, vieta, numatomas dalyvių skaičius, pageidavimai policijai dėl viešosios tvarkos palaikymo, organizatoriaus atstovo vardas, pavardė ir deklaruota gyvenamoji vieta;

20.12.2.2. vykdyti renginį tik gavus savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens Pranešimo apie organizuojamą renginį suderinimo dokumentą ir vadovautis kitomis Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nuostatomis.

 

VI SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

21.  Projekte turi būti numatytos išlaidos, kurios susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir projektui įgyvendinti būtinos išlaidos, ne didesnės, nei numatytas Taisyklių 12 punkte paramos dydis ir nustatytas paramos intensyvumas.

22. Kai pareiškėjas ar paramos gavėjas yra perkančioji organizacija, projekto įgyvendinimo metu numatytos prekės, paslaugos ar darbai turi būti įsigyjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas). Paramos gavėjas turi teisę pirkimo dokumentus derinti su Agentūros TERPAS po sprendimo priėmimo dienos. Agentūros TERPAS ne vėliau kaip per 15 darbo dienų turi pateikti savo išvadą dėl pirkimo dokumentų atitikties teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, reikalavimams. Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas, kuris pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 25 punkto nuostatas neatitinka perkančiajai organizacijai keliamų reikalavimų,  prekių, paslaugų ir darbų, susijusių su projekto įgyvendinimu, pirkimus turi organizuoti vadovaudamasis šių Taisyklių X skyriuje nustatyta tvarka.

23.  Pareiškėjas paslaugas, prekes ar darbus turi įsigyti už ne didesnes nei analogiškas rinkoje egzistuojančias kainas, laikytis racionalaus lėšų naudojimo principo. Tuo atveju, kai pareiškėjo pateiktame komerciniame pasiūlyme arba pirkimo dokumentuose nurodyta prekės, paslaugos ar darbų kaina yra 10 proc. didesnė nei analogiškos rinkoje egzistuojančios prekės, paslaugos ar darbų kaina, Agentūra pareiškėjui siunčia paklausimą su prašymu per nustatytą laiką pateikti pasirinktos prekės, paslaugos ar darbų kainos pagrindimą. Pareiškėjui pateikus neišsamų pagrindimą, Agentūra tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįsta Agentūros nustatytą analogiškos prekės, paslaugos ar darbų kainą. Agentūra apie tai informuoja pareiškėją ir suderina su juo, ar jis sutinka ta pačia apimtimi įgyvendinti projektą, turėdamas mažesnę paramos sumą. Jeigu pareiškėjas per 5 darbo dienų terminą, bet ne vėliau kaip iki paraiškų vertinimo termino pabaigos, nepateikia tokio sutikimo, paramos paraiška pripažįstama netinkama finansuoti ir yra atmetama.

24. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos:

24.1. konkrečiai išvardytos ir nurodytos paramos paraiškoje;

24.2. jų suma pagrįsta. Kai iki paramos paraiškos pateikimo prekių, paslaugų ar darbų pirkimai neatlikti, kiekvienai iš tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti kartu su paramos paraiška turi būti pateikti projekte numatytų išlaidų sumos pagrindimo dokumentai (bent vienas komercinis pasiūlymas kiekvienai projekte numatytai išlaidai arba viešai prekių tiekėjų, paslaugų ar darbų teikėjų, kuriems tai yra įprasta komercinė ūkinė veikla, pateikta informacija, pvz., iš interneto ar spaudos, pagrindžianti rinkos kainą). Jei pirkimai atlikti, išlaidų pagrįstumas vertinamas pagal pateiktus pirkimų dokumentus.

24.3. faktiškai padarytos ir įtrauktos į paramos gavėjo apskaitą;

24.4. pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais;

24.5. pakankamos projekto tikslui pasiekti ir numatytoms veikloms įgyvendinti, t. y., jei projekto vertinimo metu nustatoma, kad netinkamų finansuoti projekto išlaidų dalis nuo bendros projekto vertės sudaro daugiau kaip 50 proc., parama projektui įgyvendinti neskiriama;

24.6. Paramos gavėjo patirtos (apmokėtos):

24.6.1. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kai paramos kreipiasi šių Taisyklių 6.1 papunktyje nurodyti pareiškėjai;

24.6.2. nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, kai paramos kreipiasi šių Taisyklių 6.2 arba 6.3 papunktyje nurodyti pareiškėjai. Tačiau šios išlaidos nėra kompensuojamos, jei parama projektui neskiriama.

25. Tinkamos finansuoti išlaidos:

25.1. pagal pirmąją veiklos sritį:

25.1.1. tautinių drabužių įsigijimo (iki 300 Eur už vieną drabužių komplektą; iš viso iki 1500 Eur);

25.1.2. muzikos instrumentų įsigijimo (iš viso iki 1500 Eur);

25.1.3. vaizdo, garso, foto technikos įsigijimo (iš viso iki 600 Eur);

25.1.4. sporto įrangos, kuri bus laikoma bendruomenės patalpose, įsigijimo (pvz., teniso stalas);

25.1.5. buitinė technikos įsigijimo (iš viso iki 1500 Eur);

25.1.6. vidaus baldų įsigijimo (iš viso iki 1 500 Eur);

25.1.7. bendruomenės atributikos įsigijimo (kompensuojama vėliavos, herbo, informacinės lentos pastato išorėje gamybos išlaidos);

          25.1.8. stacionaraus kompiuterio su priedais (monitoriumi, klaviatūra, pele) arba nešiojamojo kompiuterio įsigijimo (kompensuojama iki 600 Eur);

25.1.9. daugiafunkcinio įrenginio (įrenginio, atliekančio skenavimo, spausdinimo, kopijavimo, fakso išsiuntimo funkcijas) arba spausdintuvo įsigijimo (kompensuojama iki 100 Eur);

25.1.10. kondicionieriaus įsigijimo;

25.1.11. santechnikos prekių įsigijimo (išskyrus montavimo paslaugas);

25.1.12. vidaus apdailos prekių, reikalingų paprastajam (einamajam) remontui atlikti, įsigijimo (patys paprastojo remonto darbai nefinansuojami);

25.1.13.    projekto viešinimo priemonių įsigijimo (kompensuojama iki 60 Eur);

25.2. pagal antrąją veiklos sritį:

25.2.1. statybos darbų, prekių ir paslaugų pirkimo (išskyrus pastatų tvarkymą ir priežiūrą);

25.2.2. įrenginių, įrankių, mechanizmų (įskaitant techniką) įsigijimo (kai projekte numatyta vykdyti viešųjų erdvių priežiūrą (šiame papunktyje nurodytoms išlaidoms kompensuoti skiriama iki 1500 Eur);

25.2.3. daugiamečių augalų įsigijimo (išskyrus jų pasodinimą) (iki 500 Eur);

25.2.4. projekto viešinimo priemonių įsigijimo (iki 60 Eur);

25.3. pagal trečiąją veiklos sritį:

25.3.1. renginio vietos nuomos išlaidos;

25.3.2. renginiui vykdyti būtinos įrangos (pvz., įgarsinimo) nuomos išlaidos;

25.3.3. atlygis renginio atlikėjui (išskyrus renginio vedėją) šios išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 1/3 viso projekto vertės);

25.3.4. maitinimo paslaugų įsigijimo išlaidos (iki 7 Eur 1 asmeniui už dieną);

25.3.5. transporto priemonių nuomos išlaidos;

25.3.6. priemonių (trumpalaikio turto), būtinų renginio programai vykdyti, įsigijimo ir (arba) nuomos išlaidos;

25.3.7. projekto viešinimo priemonių įsigijimo (iki 60 Eur).

26.  Netinkamos finansuoti išlaidos:

26.1. neįvardytos Taisyklių 25 punkte ir neatitinkančios VI skyriuje nustatytų reikalavimų;

26.2. patirtos prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti nesilaikant pirkimo procedūrų, pagal tvarką, nurodytą šių Taisyklių 22 punkte;

26.3. kai atsiskaitymai su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais ir darbų rangovais yra atlikti ne per finansų įstaigas;

26.4. gyvūnų, sėklų (įskaitant jų sėjimą) ir vienmečių augalų (įskaitant jų sodinimą) įsigijimo;

26.5. honorarai renginio vedėjams;

26.6. nematerialaus turto (pvz., patentų, licencijų) įsigijimo;

26.7. nekilnojamojo turto (žemės sklypo, statinių ir pastatų) įsigijimo;

26.8. inžinerinių tinklų ir kitos susijusios infrastruktūros statybos darbai:

26.8.1. geriamojo vandens tiekimo sistemų nauja statyba ir (arba) rekonstravimas;

26.8.2. vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas ir (arba) rekonstravimas;

26.8.3. paviršinių nuotekų tinklų ir susijusios infrastruktūros, atliekant paviršinio ar gruntinio vandens surinkimą ir nuleidimą nuo viešųjų kaimo teritorijų, nauja statyba, rekonstravimas arba kapitalinis remontas;

26.8.4. apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra.

27.  Prašoma paramos suma ir numatytos išlaidos po paramos paraiškos pateikimo negali būti keičiamos.

28.  Pareiškėjui, nevykdančiam ekonominės veiklos, neįregistruotam PVM mokėtoju ir neturinčiam teisės į PVM atskaitą, prekių, paslaugų ir darbų, kompensuojamų pagal šias Taisykles, pirkimo ir (arba) importo PVM kompensuojamas, kai jis paramos paraiškoje įsipareigoja šio PVM neišskaičiuoti, kai bus įregistruotas PVM mokėtoju ir nesiekti jo susigrąžinti iš valstybės biudžeto.

 

VII skyrius

PARAMOS PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

29.  Ministerija ir Agentūra interneto svetainėse www.zum.lrv.lt ir www.nma.lt paskelbia apie paramos paraiškų priėmimą. Taip pat ši informacija paviešinama VVG tinklui ir rajonų savivaldybių administracijoms.

30. Pareiškėjas, norintis gauti paramą, per skelbime nustatytą laiką Agentūrai su lydraščiu turi pateikti užpildytą paramos paraišką.

31. Paramos paraiškos formos (pagal atitinkamą veiklos sritį) pateikiamos šių Taisyklių 1–3 prieduose.

32. Paramos paraiška ir pridedami dokumentai pildomi lietuvių kalba, turi būti susegti į bylą, o jų puslapiai sunumeruoti.

33. Dokumentai (jų kopijos turi būti patvirtintos paramos paraišką teikiančio pareiškėjo vadovo ar pareiškėjo įgalioto asmens parašu, nurodant, kad kopija tikra), kuriuos būtina pateikti kartu su užpildyta paramos paraiška, nurodyti šių Taisyklių 1–3 prieduose. 

34.  Lydraštis, kuriame nurodyti teikiami dokumentai ir jų lapų skaičius, užpildyta paramos paraiška, pasirašyta pareiškėjo vadovo ar pareiškėjo įgalioto asmens, ir pridedami dokumentai (susegti į bylą ir sunumeruoti), pateikiami vienu iš būdų:

34.1 spausdintine forma (vienas originalus egzempliorius) ir paramos paraiška elektronine forma (įrašyta į kompiuterinę laikmeną doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta Agentūrai (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius);

34.2 elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus PDF formatu) ir paramos paraiškos formą (doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir pateikti Agentūrai elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt.

35.  Pareiškėjas, po paramos paraiškos užregistravimo Agentūroje, gali raštu kreiptis į Agentūrą dėl pateiktos paramos paraiškos atšaukimo ir pateikti naują paramos paraišką kvietimo teikti paramos paraiškas metu.

36Pasibaigus paramos paraiškų surinkimo terminui, per 3 darbo dienas informacija apie gautas paramos paraiškas skelbiama Agentūros (www.nma.lt) interneto svetainėje, nurodant paramos paraiškos registracijos numerį, pareiškėjo pavadinimą, savivaldybę, projekto pavadinimą ir veiklos sritį. Ši informacija taip pat gali būti skelbiama Ministerijos interneto svetainėje (www.zum.lrv.lt).

 

VIII skyrius

PARAMOS PARAIŠKOS vertinimas

 

37.  Už paramos paraiškų vertinimą ir jose pateiktų duomenų tikrinimą atsakinga Agentūra. Paramos paraiškos ir pridedamų dokumentų vertinimas atliekamas Agentūros nustatyta tvarka, visi paramos paraiškos vertinimo metu atlikti vertinimo ir kontrolės veiksmai turi būti fiksuojami dokumentuose.

38. Paramos paraiškos turi būti įvertintos per 40 darbo dienų nuo paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos (įskaitant paklausimus).

39. Paramos paraiškų vertinimą sudaro šie etapai: pareiškėjo ir jo projekto vertinimas pagal atrankos balus ir pareiškėjo ir jo projekto tinkamumo vertinimas. Pirmiau atliekamas pareiškėjo ir jo projekto vertinimas pagal atrankos balus. Paramos paraiškų tinkamumo vertinimas pradedamas pasibaigus paramos paraiškų priėmimo laikotarpiui. Paramos paraiškų vertinimas pagal atrankos balus pradedamas nelaukiant paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos.

40. Projektų atrankos metu paramos paraiškos sugrupuojamos pagal atskiras veiklos sritis. Didžiausias galimas balų skaičius vienam projektui yra 100 (vienas šimtas). Pirmumas teikiamas tai paramos paraiškai, kuriai skirtas didesnis balų skaičius. Paramos paraiškų pirmumo eilė sudaroma įvertinus visų to paties kvietimo metu gautų paramos paraiškų atitiktį atrankos kriterijams pagal paramos paraiškoje ir (arba) jos prieduose ir registruose esančią informaciją. Paklausimai pareiškėjui, susiję su pareiškėjo ir jo projekto atitiktimi atrankos kriterijams, kurie nurodyti Taisyklių 41 punkte, nesiunčiami.

41.  Projekto atrankos kriterijai:

41.1.  pagal pirmąją veiklos sritį:

Eil. Nr.

Projekto atrankos kriterijai

Didžiausias balų skaičius

Balų ribos

1.

Pareiškėjo naujumas: (vertinama pagal JAR duomenis)

1.1.

Pareiškėjas registruotas laikotarpiu nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31

30

30

1.2.

Pareiškėjas registruotas laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31

20

2.

Pareiškėjo aktyvumas: (vertinama pagal pareiškėjo vykdytas viešojo pobūdžio veiklas, skirtas kaimo bendruomenei (renginius, viešąsias akcijas, kt.) 2017 m. Balas skiriamas už kiekvieną veiklą)

2.1.

10 ir daugiau veiklų

10

10

2.2.

5–9 veiklos

5–9

2.3.

3–4 veiklos

3–4

3.

Pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal šią veiklos sritį:

3.1.

nuo 2013 m.

30

30

3.2.

nuo 2014 m.

25

3.3.

nuo 2015 m.

20

4.

Pareiškėjo prisidėjimas prie projekto įgyvendinimo: (vertinama pagal pareiškėjo prisidėjimą nuosavomis lėšomis, skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų)

4.1.

11 proc. ir daugiau

30

30

4.2.

nuo 10 iki 10,99 proc.

25

4.3.

nuo 9 iki 9,99 proc.

20

4.4.

nuo 8 iki 8,99 proc.

15

4.5.

nuo 7 iki 7,99 proc.

10

4.6.

nuo 6 iki 6,99 proc.

5

Didžiausia galima balų suma:

100

-;

 

41.2.  pagal antrąją veiklos sritį:

Eil.

Nr.

Projekto atrankos kriterijai

Didžiausias balų skaičius

Balų ribos

1.

Pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal šią veiklos sritį:

1.1.

nuo 2013 m.

30

30

1.2.

nuo 2014 m.

25

1.3.

nuo 2015 m.

20

2.

Pareiškėjo prisidėjimas prie projekto įgyvendinimo: (vertinama pagal pareiškėjo prisidėjimą nuosavomis lėšomis, skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų)

2.1.

11 proc. ir daugiau

30

30

2.2.

nuo 10 iki 10,99 proc.

25

2.3.

nuo 9 iki 9,99 proc.

20

2.4.

nuo 8 iki 8,99 proc.

15

2.5.

nuo 7 iki 7,99 proc.

10

2.6.

nuo 6 iki 6,99 proc.

5

3.

Kaimo vietovės gyvybingumas

(kriterijus vertinamas pagal gyventojų skaičių kaimo vietovėje, vadovaujantis gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų apskaitos 2011 m. duomenimis, kurie paskelbti Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje www.stat.gov.lt šio tvarkytojo nuostatuose nustatyta tvarka)

3.1.

daugiau nei 201 gyventojų

20

20

3.2.

nuo 101 iki 200 gyventojų

15

3.3.

nuo 70 iki 100 gyventojų

10

3.4.

mažiau nei 70 gyventojų

5

4.

Projekto rezultatų svarba

(kriterijus vertinamas pagal projekto rezultatų svarbą kaimo gyventojams, t. y. sukurtos infrastruktūros poveikį kaimo patrauklumui ir gyvybingumui)

4.1.

Sukurtas naujas infrastruktūros objektas

(pvz., vaikų aikštelė, kurios anksčiau gyvenamojoje vietovėje nebuvo)

20

20

4.2.

Sudarytos palankesnės sąlygos verslui

(pvz., viešosios erdvės pritaikymas vietos gamintojų produkcijos realizavimui (pvz., prekyvietė)

15

4.3.

Rezultatų svarba aplinkosaugos  požiūriu

(pvz., išvalytas vandens telkinys)

10

Didžiausia galima balų suma:

100

-;

 

41.3.  pagal trečiąją veiklos sritį:

Eil.

Nr.

Projekto atrankos kriterijai

Didžiausias balų skaičius

Balų ribos

1.

Pareiškėjo atstovaujama vietovė arba renginio organizavimo vieta – 2018 m. Lietuvos mažosios kultūros sostinė

(atrankos balai skiriami, kai pareiškėjas ir projekto įgyvendinimo, arba renginio organizavimo vieta yra kaimo vietovė, paskelbta mažąja 2018 m. kultūros sostine.

30

30

2.

Tradicijų puoselėjimas

(atrankos balai skiriami, jeigu projekte numatyta, kad renginys yra tradicinis (t. y. organizuotas bent tris kartus), arba pasižymės istoriškai toje vietovėje arba tame etnografiniame regione susiklosčiusia forma, sudėtimi ar kitais kokybiniais ypatumais, Pvz. pareiškėjas pateikia nuorodą į istorinį šaltinį, pateikia dokumentus įrodančius renginio tradiciškumą )

20

20

3.

Vietos amatininkų, verslininkų įtraukimas

(atrankos balai suteikiami, jeigu projekte numatyta, kad renginio metu bus organizuojama vietos gamintojų (amatininkų, verslininkų ( ūkininkų,) pagamintų produktų prekyba)

3.1.

6 vnt. ir daugiau

15

15

3.2.

nuo 3 iki 5

10

3.3.

nuo 1 iki 2

5

4.

Jaunimo įtraukimas

(atrankos balai suteikiami, jeigu projekte numatyta, kad organizuojant ir (arba) vykdant renginį dalyvaus vietos jaunimas)

20

20

5.

Asmenų iš socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių įtraukimas (atrankos balai suteikiami, jeigu projekte numatyta, kad organizuojant ir (arba) vykdant renginį dalyvaus asmenys iš socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių)

15

15

Didžiausia galima balų suma:

100

-.

 

42.  Tuo atveju, kai kelių pareiškėjų projektai, pateikti pagal tą pačią veiklos sritį, įvertinami vienodu balų skaičiumi, pirmumo eilė sudaroma pagal jų atitiktį šioms sąlygoms, atrankos kriterijams ir šį eiliškumą mažėjančios svarbos tvarka:

42.1. projektui, pateiktam pagal pirmąją veiklos sritį:

42.1.1. pareiškėjas nėra gavęs nacionalinės paramos nuo 2013 metų;

42.1.2. pagal Taisyklių 41.1 papunktyje pateikiamos lentelės 2 eilutėje nurodytą atrankos kriterijų;

42.1.3. pagal Taisyklių 41.1 papunktyje pateikiamos lentelės 4 eilutėje nurodytą atrankos kriterijų;

42.2. projektui, pateiktam pagal antrąją veiklos sritį:

42.2.1. pareiškėjas nėra gavęs nacionalinės paramos nuo 2013 metų;

42.2.2. pagal Taisyklių 41.2 papunktyje pateikiamos lentelės 3 eilutėje nurodytą atrankos kriterijų;

42.2.3. pagal Taisyklių 41.2 papunktyje pateikiamos lentelės 2 eilutėje nurodytą atrankos kriterijų;

42.3. projektui, pateiktam pagal trečiąją veiklos sritį – pagal Taisyklių 41.3 papunktyje pateikiamos lentelės 1, 2 ir 3 eilutėje nurodytus atrankos kriterijus.

43. Pirmiausia atliekamas projektų, kuriems užtenka lėšų, tinkamumo vertinimas (jų vertinimo terminas nurodytas šių Taisyklių 38 punkte). Projektų, kuriems neužtenka lėšų, tinkamumo vertinimas gali būti atidėtas, tačiau jis turi būti atliktas ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 1 d. 

44. Iš atidėtų, bet tinkamais finansuoti įvertinų projektų sudaromas rezervinių projektų sąrašas.  Finansavimas rezerviniams projektams gali būti skirtas tuomet, kai dėl pareiškėjo, kuriam skirtas finansavimas, atsisakymo įgyvendinti projektą lieka nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų, arba kai pagal nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojamas priemones einamaisiais metais lieka nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų ir šios lėšos skiriamos priemonei, kurios įgyvendinimą reglamentuoja šios Taisyklės. Jei atliekamų lėšų nėra, parama rezerviniams projektams neskiriama.

45.  Jeigu projektų, kuriems užtenka lėšų, vertinimo metu nustatoma, kad pateikti ne visi reikalingi dokumentai ir (ar) duomenys, arba paramos paraiška užpildyta netinkamai, vertintojas elektroniniu paštu pareiškėjui išsiunčia paklausimą. Pareiškėjo atsakymui pateikti suteikiamas iki 5 darbo dienų terminas nuo paklausimo išsiuntimo elektroniniu paštu dienos. Susirašinėjimas tarp vertintojo ir pareiškėjo vyksta elektroniniu paštu. Per nustatytą terminą, bet ne vėliau kaip iki paramos paraiškų vertinimo termino pabaigos nepateikus prašomų dokumentų ir (ar) duomenų ar pateikus ne visus prašomus dokumentus ir (ar) duomenis, paramos paraiška toliau nevertinama ir atmetama.

46. Pareiškėjo prisidėjimas, kuris turi būti ne mažesnis kaip 5 proc. kai kreipiamasi paramos pagal pirmąją arba antrąją veiklos sritis, piniginėmis lėšomis prie tinkamų išlaidų finansavimo (suapvalinimai negalimi) skaičiuojamas pagal šią formulę:

%= X*100/Z, kai X - pareiškėjo piniginių lėšų suma; Y - prašoma paramos suma; Z - bendra projekto vertė (X+Y).

47.  Paramos paraiška toliau nevertinama ir atmetama, jei:

47.1. paramos paraiška ir pridedami dokumentai gaunami praleidus galutinį paramos paraiškų pateikimo terminą, įskaitant ir Taisyklių 45 punkte nurodytąjį atvejį, kai per nustatytą terminą nepateikiami dokumentai ir (arba) duomenys;

47.2. paramos paraiška neatitinka nustatytos formos.

48.  Vertintojas, vertindamas pareiškėjo pateiktą informaciją bei duomenis, gali kreiptis į kitas institucijas papildomos informacijos apie pareiškėją, naudotis kitais oficialiais informacijos šaltiniais. Taip pat, esant poreikiui Agentūra gali atlikti paramos paraiškoje pateiktos informacijos patikrą vietoje. 

49.     Įvertinusi paramos paraiškas, Agentūra parengia visų paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę pagal atskiras remiamas veiklos sritis nuo didžiausio iki mažiausio balo. Šiame punkte nurodytos suvestinės formą Agentūra turi suderinti su Ministerija ne vėliau kaip iki paramos paraiškų vertinimo pradžios. Paramos paraiškų vertinimo suvestinė Ministerijai turi būti pateikta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po paramos paraiškų įvertinimo termino pabaigos.

 

IX SKYRIUS

PROJEKTŲ atranka

 

50.  Projektų atranką pagal Agentūros parengtas paramos paraiškų vertinimo ataskaitas vykdo PAK, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis, PAK darbo reglamentu ir kitais teisės aktais.

51.  PAK sudaro Ministerijos ir susijusių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų atstovai.

52.  PAK, apsvarstęs Agentūros pateiktas paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl projektų finansavimo.

53.  PAK svarsto teigiamai ir neigiamai (neatitinkančius šių Taisyklių II-IV skyriuje įtvirtintų tinkamumo sąlygų ir reikalavimų) įvertintus projektus, ir priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl finansuotinų ar nefinansuotinų projektų.

54.  PAK rekomendacijos įtvirtinamos PAK posėdžio protokolo nutariamojoje dalyje. Dėstomoji protokolo dalis rengiama vadovaujantis PAK darbo reglamente nustatyta tvarka. PAK rekomendacija (protokolo nutariamoji dalis) per 3 darbo dienas nuo jos priėmimo skelbiama Ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse.

55. Sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo, remdamasi PAK rekomendacija, priima Ministerija. Sprendimas per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo išsiunčiamas Agentūrai. Sprendime dėl paramos skyrimo nurodomas paramos paraiškos registracijos numeris, pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas ir skirtos paramos suma. Sprendime dėl paramos neskyrimo nurodoma paramos paraiškos atmetimo ar paramos neskyrimo priežastis. Ministerijos priimti sprendimai skelbiami Ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse.

56. Priėmus sprendimą skirti paramą, pareiškėjas tampa paramos gavėju. Paramos sutartis nesudaroma. Agentūra per 5 darbo dienas informuoja pareiškėją apie skirtą paramą elektroniniu būdu (jeigu pareiškėjas sutiko, kad informacija jam bus teikiama tokiu būdu) arba registruotu laišku išsiųsdama jam raštą (pranešime nurodoma skirta paramos suma, informacija apie avanso skyrimą bei projekto įgyvendinimo (mokėjimo prašymo pateikimo) terminas). Jei paramos gavėjas nusprendžia paramos atsisakyti, jis apie tai nedelsdamas raštu turi pranešti Agentūrai. Agentūra apie tai per 5 darbo dienas informuoja Ministeriją, o Ministerija nepanaudotas lėšas eilės tvarka gali paskirti geriausiai įvertintiems (pagal surinktų balų skaičių) rezerviniams projektams įgyvendinti.

57. Apie sprendimą neskirti paramos Agentūra per 10 darbo dienų informuoja pareiškėją elektroniniu būdu (jeigu pareiškėjas sutiko, kad informacija jam bus teikiama tokiu būdu) arba registruotu laišku išsiųsdama jam pranešimą, kuriame nurodo paramos paraiškos atmetimo ar paramos neskyrimo priežastis, ir tokio sprendimo apskundimo tvarką.

58. Po sprendimo skirti paramą priėmimo dienos Agentūra per 5 darbo dienas Ministerijai pateikia renginių, patvirtintų pagal trečiąją veiklos sritį, tvarkaraštį.

 

X SKYRIUS

NEPERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ PIRKIMŲ TVARKA

 

59. Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas prekių, paslaugų ir darbų, susijusių su projekto įgyvendinimu, pirkimus turi atlikti vadovaudamasis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principais.

60. Planuojant pirkimus arba jiems rengiantis, negali būti siekiama dirbtinai sumažinti konkurenciją. Laikoma, kad konkurencija yra dirbtinai sumažinta, kai pirkimu tam tikriems tiekėjams nepagrįstai sudaromos palankesnės ar nepalankesnės sąlygos.

61. Pirkimus gali vykdyti pareiškėjo ir (arba) paramos gavėjo vadovo ar jo įgalioto asmens paskirtas darbuotojas (pirkimo organizatorius) arba pirkimo komisija. Siekiant užkirsti kelią pirkimuose kylantiems interesų konfliktams, kaip jie apibrėžiami Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, pirkimo organizatorius arba pirkimo komisijos nariai prieš pradėdami pirkimus turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.

62. Pirkimai gali būti vykdomi raštu (elektroniniu paštu, raštu) arba žodžiu (telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, vertinama internete tiekėjų skelbiama informacija). Jei kreipiamasi raštu – nurodomas  pasiūlymų pateikimo terminas.

63. Tiekėjų apklausa įforminama Tiekėjų apklausos pažyma (6 priedas). Apklausos metu tiekėjams paaiškinama pageidaujamo pirkti objekto savybės, kiekis ir pirkimo sąlygos. Perkantysis turi įsitikinti, kad pasiūlymą pateikęs tiekėjas yra pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį. Apklausiamas toks tiekėjų skaičius, kad būtų galima palyginti ir įvertinti bent 3 tiekėjų pasiūlymus. Po apklausos visi suinteresuotieji turi būti informuoti apie apklausos rezultatus.

64. Pirkimo sutartis sudaroma raštu. Žodžiu ji gali būti sudaroma tik tada, kai pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų) (be PVM).

65. Visi su pirkimu susiję dokumentai (Tiekėjų apklausos pažyma; tiekėjų pasiūlymai (jei jie teikti raštu); pirkimo komisijos protokolai (jei tokia buvo sudaryta); pirkimo sutartis, sąskaitos faktūros arba kiti buhalterinės apskaitos dokumentai) turi būtų susegti į bylą ir saugomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

XI SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMAS, VERTINIMAS IR PARAMOS MOKĖJIMAS

 

66.  Agentūra, gavusi iš banko, tvarkančio jos sąskaitas išrašą apie Valstybės iždo departamento pervestas lėšas, paramos gavėjui į paramos paraiškoje nurodytą paramos gavėjo sąskaitą perveda 70 proc. skirtos paramos sumos dydžio avansą (jei sprendime dėl paramos skyrimo nenumatyta kitaip). Avansas paramos gavėjui turi būti išmokėtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Jei Agentūra, kaip asignavimų valdytojas, iš valstybės biudžeto negauna finansavimo paramai išmokėti, paramos lėšų užsakymo terminas atidedamas.

67.  Mokėjimo prašymų administravimas, vertinimas, paramos lėšų užsakymas ir mokėjimas vykdomas šių Taisyklių, Bendrųjų administravimo taisyklių ir Agentūros nustatyta tvarka. Mokėjimo prašymų formas nustato Agentūra ir skelbia Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt.

68.  Projektas turi būti įgyvendintas ir mokėjimo prašymas pateiktas per paramos paraiškoje ir Taisyklių 20.3 papunktyje įtvirtintą terminą. Pavėluotai teikiamas mokėjimo prašymas gali būti priimamas (užregistruojamas) dar 15 darbo dienų, tačiau taikomos sankcijos. Vėliau pateikti mokėjimo prašymai nepriimami. Kai projektas įgyvendinamas pagal antrąją veiklos sritį, mokėjimo prašymo ir projekto įgyvendinimo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 6 mėn. terminui, jeigu Agentūrai iki mokėjimo prašymo pateikimo termino pabaigos pateikiamas motyvuotas prašymas raštu, kuriame nurodoma projekto įgyvendinimo ir mokėjimo prašymo termino pratęsimo priežastis ir kuriam laikui prašoma terminą pratęsti.

69.  Įgyvendinęs visą projektą paramos paraiškoje įsipareigotu terminu ir sąlygomis, paramos gavėjas teikia Agentūros TERPAS mokėjimo prašymą, kartu deklaruodamas patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus arba jų kopijas, patvirtintas paramos gavėjos vadovo ar paramos gavėjo įgalioto asmens parašu, įgyvendinto projekto ataskaitą, įvykdytų prekių, paslaugų ir darbų, susijusių su projekto įgyvendinimu, pirkimų medžiagą (apklausų pažymas, pirkimo komisijos protokolus, laimėjusiais pripažintus pasiūlymus, sudarytas sutartis ir kt. (jei pirkimo dokumentai nebuvo pateikti kartu su paramos paraiška).

70.  Kai projektas įgyvendintas pagal trečiąją veiklos sritį, kuriam taikomas Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas, kartu su mokėjimo prašymu turi būti pateiktas savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens išduotas renginio suderinimo fakto patvirtinimo dokumentas (kai taikoma).

71.  Galimas iki 30 proc. išlaidų viršijimas nuo skirtos paramos sumos pagal atskiras išlaidų rūšis, neviršijant bendros projektui įgyvendinti skirtos paramos sumos. Išlaidų viršijimas pagal atskiras išlaidų rūšis daugiau kaip 30 proc. ir išlaidos, nenumatytos šiose Taisyklėse ir paramos paraiškoje, nefinansuojamos.

72.  Paramos gavėjų projektų vykdymo išlaidoms apmokėti taikomi šie paramos išmokėjimo būdai: išlaidų kompensavimas ir sąskaitų apmokėjimas.

73.  Išlaidų kompensavimo būdas taikomas, kai paramos gavėjas, įgyvendinęs projektą, už panaudotas lėšas, įskaitant ir avansą, atsiskaito Agentūros TERPAS, su mokėjimo prašymu pateikia išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus arba jų kopijas, patvirtintas paramos gavėjo vadovo ar paramos gavėjo įgalioto asmens parašu.

74.  Taikant sąskaitų apmokėjimo būdą, avansu gautų lėšų išlaidoms pagrįsti su mokėjimo prašymu pateikiami išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentai arba jų kopijos, patvirtintos paramos gavėjo vadovo ar paramos gavėjo įgalioto asmens parašu. Likusiai projekto išlaidų daliai pagrįsti išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai su mokėjimo prašymu neteikiami. Agentūrai išmokėjus lėšas, paramos gavėjas per 10 darbo dienų nuo lėšų gavimo dienos privalo galutinai atsiskaityti su paslaugų teikėjais, prekių tiekėjais ir darbų rangovais ir pateikti Agentūros Mokėjimo prašymų skyriui išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalus arba jų kopijas, patvirtintas paramos gavėjo vadovo ar paramos gavėjo įgalioto asmens parašu.

75.  Agentūra, gavusi paramos gavėjo mokėjimo prašymą, ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo mokėjimo prašymo užregistravimo Agentūroje dienos, išskyrus, kai dėl mokėjimo prašymo reikia atlikti patikrą vietoje arba paramos gavėjo yra prašoma papildomos informacijos ir (arba) dokumentų, nustato prašomų kompensuoti išlaidų tinkamumą finansuoti. Jeigu mokėjimo prašymas pateiktas ne Taisyklėse nustatyta tvarka ir nesilaikant įsipareigojimų, įtvirtintų paramos paraiškoje, jis nevertinamas, o Agentūra imasi veiksmų, nustatytų Agentūros tvarkoje.

76.  Agentūrai nustačius, jog atsiskaitant už avansu pervestas lėšas mokėjimo prašyme nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų suma yra mažesnė už avansu pervestų lėšų sumą, sąskaitų apmokėjimo būdu apmokamų išlaidų suma mažinama netinkamų finansuoti išlaidų suma.

77.  Paramos gavėjų, pateikusių mokėjimo prašymus, patikras vietoje atlieka Agentūra Bendrųjų administravimo taisyklių, Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XII SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ

 

78. Už projekto vykdymo ir paramos gavėjo prisiimtų įsipareigojimų laikymosi kontrolę, mokėjimo prašymų priėmimą, vertinimą, teisingą paramos išmokėjimą, jos susigrąžinimą ir apskaitą pagal šias Taisykles atsako Agentūra.

79.  Agentūra yra atsakinga už projektų įgyvendinimo priežiūrą. Projektų įgyvendinimo priežiūra vykdoma Taisyklių ir Agentūros nustatyta tvarka. Projektų įgyvendinimo priežiūros laikotarpis – 3 metai nuo galutinio paramos išmokėjimo dienos. Šis projektų priežiūros įgyvendinimo laikotarpis taikomas projektams, pateiktiems pagal Taisyklių pirmąją arba antrąją veiklos sritį.

80. Projektų įgyvendinimo ir jų kontrolės laikotarpiu Agentūra turi patikrinti ne mažiau kaip 30 proc. paramą gavusių projektų, atlikdama jų patikrą vietoje. Agentūra turi patikrinti ne mažiau kaip 5 proc. projektų, įgyvendinamų pagal trečiąją veiklos sritį, jų įgyvendinimo metu.

81.  Agentūra pagal Ministerijos Kaimo plėtros departamento poreikį teikia ataskaitas apie projektų įgyvendinimo pažangą ir rezultatus.

 

XIII SKYRIUS

SANKCIJŲ TAIKYMAS

 

82. Paramos gavėjui nesilaikant ar pažeidžiant šiose Taisyklėse ir paramos paraiškoje nustatytas paramos skyrimo sąlygas, taikomos sankcijos, t. y. parama gali būti sumažinta arba pareikalauta ją grąžinti.

83. Parama sumažinama 1 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną nuo apskaičiuotos paramos sumos už mokėjimo prašyme deklaruotas patirtas tinkamas finansuoti išlaidas, kai projekto įgyvendinimo metu paramos gavėja dėl nepateisinamų priežasčių (pateisinamomis priežastimis laikomos nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, pavyzdžiui, paramos gavėjos vadovo ar kito, atsakingo už mokėjimo prašymo pateikimą, asmens liga ir panašios priežastys) mokėjimo prašymą pateikia pavėluotai;

84.  Parama susigrąžinama:

84.1.  kai taikant sąskaitų apmokėjimo būdą, nurodytą Taisyklių 74 punkte, paramos gavėjas galutinai neatsiskaitė su paslaugų teikėjais, prekių tiekėjais ir darbų rangovais ir nepateikė Agentūros Mokėjimo prašymų skyriui išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalų arba jų kopijų, patvirtintų paramos gavėjos vadovo ar paramos gavėjo įgalioto asmens parašu. Taikoma neapmokėtų išlaidų sumos dydžio paramos susigrąžinimo sankcija;

84.2paramos gavėjui įgyvendinus projektą ir pateikus mokėjimo prašymą, jei Agentūra nustato, kad paramos gavėjas netinkamai panaudojo paramos lėšas ar buvo išmokėta didesnė paramos suma, nei buvo patirta tinkamų finansuoti išlaidų, ji sustabdo paramos lėšų mokėjimą ir pareikalauja paramos gavėjo grąžinti netinkamai panaudotas paramos lėšas ar jų dalį;

84.3 paramos gavėjui pažeidus pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, vykdant prekių, paslaugų ir darbų, susijusių su projekto įgyvendinimu, pirkimus. Sankcijos dydis nustatomas vadovaujantis Sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodika, patvirtinta Agentūros direktoriaus 2013 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. BR1-83 „Dėl Sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų tvarką, taikymo metodikos patvirtinimo“;

84.4. už atsiskaitymus (ar jų dalį) su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais ir darbų rangovais, kai jie  vykdomi ne per finansų įstaigas. Taikoma ne per finansų įstaigas apmokėtų išlaidų dydžio paramos susigrąžinimo sankcija.

85Pažeidimai nustatomi, sprendimai dėl paramos nutraukimo, sumažinimo ir susigrąžinimo priimami ir grąžintinos lėšos administruojamos Taisyklių, Bendrųjų administravimo taisyklių ir Agentūros nustatyta tvarka.

86. Už paramos nutraukimą ir sumažinimą yra atsakinga Ministerija. Ministerija rekomendacinio pobūdžio sprendimams dėl paramos nutraukimo ar sumažinimo priimti gali sudaryti komisiją. Galutinis sprendimas tvirtinamas žemės ūkio ministro įsakymu. Ministerija apie galutinį sprendimą informuoja Agentūrą, kuri apie priimtą sprendimą informuoja paramos gavėją.

87. Kai sankcijos dydis sudaro iki 50 proc. skirtos paramos sumos projektui įgyvendinti ir sankcijos taikymas yra apibrėžtas šių Taisyklių 83–84 punktuose, sankcijas gali taikyti Agentūra. Kai sankciją skiria Agentūra, ji apie tai informuoja Ministeriją ir paramos gavėją.

 

XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

88.  Už teikiamų duomenų teisingumą atsako juos pateikęs subjektas (pareiškėjas ar paramos gavėjas).

89.  Už paramos paraiškų priėmimą, registravimą, paramos paraiškose pateiktų duomenų tikrinimą, paramos paraiškų vertinimą atsakinga Agentūra.

90.  Pareiškėjų ir paramos gavėjų skundai dėl Agentūros ir Ministerijos sprendimų, veikimo ar neveikimo nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

91. Kiti šiose Taisyklėse nereglamentuojami klausimai sprendžiami vadovaujantis Bendrųjų administravimo taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedo pakeitimas pagal 3D-44

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-44, 2018-01-30, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01394

 

2 priedo pakeitimas pagal 3D-44

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-44, 2018-01-30, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01394

 

3 priedo pakeitimas pagal 3D-44

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-44, 2018-01-30, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01394

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-44, 2018-01-30, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01394

Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-20 „Dėl 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-748, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-19, i. k. 2018-16371

Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-20 „Dėl 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo