Suvestinė redakcija nuo 2021-04-20

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19313

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LANKSTAUS ORO ERDVĖS NAUDOJIMO KOORDINAVIMO GRUPĖS SUDARYMO

 

2015 m. gruodžio 4 d. Nr. 3-487(1.5 E)/V-1266

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 10.2 papunkčiu, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 924 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 12.1 papunkčiu ir įgyvendindami 2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2150/2005, nustatančio lankstaus oro erdvės naudojimo bendrąsias taisykles (OL 2005 L 342, p. 20) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 2150/2005), 4  straipsnio 3 dalį:

1. S u d a r o m e  šią Lankstaus oro erdvės naudojimo koordinavimo grupę (toliau – Koordinavimo grupė):

Julius Skačkauskas – Lietuvos Respublikos susisiekimo viceministras (Koordinavimo grupės pirmininkas);

Margiris Abukevičius – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos viceministras (Koordinavimo grupės pirmininko pavaduotojas);

Jurij Bersenev – VšĮ Transporto kompetencijų agentūros Civilinės aviacijos departamento Oro navigacijos paslaugų skyriaus vadovas;

Tautvydas Butkus – VĮ Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo Operacijų programos vadovas;

Anrieta Dudoit – VšĮ Transporto kompetencijų agentūros Civilinės aviacijos departamento Oro navigacijos paslaugų skyriaus specialistė;

Saulius Gasiūnas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Euroatlantinio bendradarbiavimo grupės vadovas;

mjr. Juozas Januškevičius Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo Operacijų valdybos J3 Operacijų valdymo skyriaus oro operacijų vyriausiasis karininkas;

Algirdas Makulavičius – VĮ Lietuvos oro uostų Palangos filialo Operacijų skyriaus vadovas;

mjr. Gintaras Paspirgėlis Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos Oro erdvės kontrolės centro Stebėjimo ir ginkluotės valdymo skyriaus viršininkas; 

Margarita Paulauskienė – Lietuvos transporto saugos administracijos Civilinės aviacijos skyriaus vyresnioji patarėja;

Romanas Petrovskis – VĮ „Oro navigacija“ Oro eismo vadybos skyriaus vadovas;

Rimantas Rudnickas – VĮ „Oro navigacija“ Oro eismo vadybos skyriaus bendradarbiavimo su karinėmis struktūromis vadybininkas;

Oleg Skibickij – VĮ „Oro navigacija“ Oro eismo vadybos skyriaus oro erdvės valdymo vyriausiasis vadybininkas;

mjr. Giedrius Šilėnas –  Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos Oro erdvės kontrolės centro Oro operacijų koordinavimo skyriaus viršininkas;

Alvydas Šumskas – VšĮ Transporto kompetencijų agentūros Civilinės aviacijos departamento direktorius;

Tomas Urbonas – VĮ Lietuvos oro uostų Kauno filialo Operacijų skyriaus vadovas;

Vilius Veitas – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto politikos grupės vyresnysis patarėjas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-178/V-345, 2017-04-19, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06899

Nr. 3-36/V-97, 2018-01-26, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01348

Nr. 3-282/V-541, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-13, i. k. 2019-09617

Nr. 3-220/V-267, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08131

 

2. S k i r i a m e  Koordinavimo grupės sekretore Sigitą Jurkšaitytę, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto politikos grupės vyriausiąją specialistę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-282/V-541, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-13, i. k. 2019-09617

 

3P a v e d a m e  Koordinavimo grupei pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per metus rengti Koordinavimo grupės susitikimus Reglamento (EB) Nr. 2150/2005 4 straipsnio 1 dalyje išvardytų užduočių vykdymui įvertinti ir teikti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai pasiūlymus dėl lankstaus oro erdvės naudojimo koncepcijos įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-36/V-97, 2018-01-26, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01348

 

4. L e i d ž i a m e  Koordinavimo grupei prireikus pasitelkti kitų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos padalinių darbuotojus, kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovus.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                         Rimantas Sinkevičius

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                  JuozasOlekas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 3-178/V-345, 2017-04-19, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06899

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3-487(1.5 E)/V-1266 „Dėl Lankstaus oro erdvės naudojimo koordinavimo grupės sudarymo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 3-36/V-97, 2018-01-26, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01348

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3-487(1.5 E)/V-1266 „Dėl Lankstaus oro erdvės naudojimo koordinavimo grupės sudarymo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 3-282/V-541, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-13, i. k. 2019-09617

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3-487(1.5 E)/V-1266 „Dėl Lankstaus oro erdvės naudojimo koordinavimo grupės sudarymo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 3-220/V-267, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-20, i. k. 2021-08131

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3-487(1.5 E)/V-1266 „Dėl Lankstaus oro erdvės naudojimo koordinavimo grupės sudarymo“ pakeitimo