Suvestinė redakcija nuo 2021-09-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-12-09, i. k. 2019-19812

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DARŽELIUOSE-MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS MOKINIO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO

 

2019 m. gruodžio 4 d.   Nr. 1-304

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti šias vienos dienos vaiko maitinimo normas:

2.1. pusryčiams – 0,84 Eur;

2.2. pietums – 1,80 Eur;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-1091, 2021-08-25, paskelbta TAR 2021-08-31, i. k. 2021-18360

 

2.3. pavakariams– 0,84 Eur.

3. Pavesti Švietimo aplinkos skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Meras                                                                                                                  Remigijus Šimašius

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. gruodžio 4 d.

sprendimu Nr. 1-304   

 

 

 

MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DARŽELIUOSE-MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja mokinių maitinimo organizavimą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose (toliau – darželis-mokykla).

2. Šiuo tvarkos aprašu vadovaujasi tik darželiai-mokyklos, kuriose maistą ruošia šių įstaigų darbuotojai.

3. Šis tvarkos aprašas taikomas tik mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programas (1–4 klasių) ir kuriems nėra skirtas nemokamas maitinimas.

 

II. MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

 

4. Maitinimas darželiuose-mokyklose organizuojamas vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių maitinimo organizavimą, maisto gaminimą, patalpų ir įrangos priežiūrą, higienos normas, sveikatos bei saugos reikalavimus.

5. Už mokinių maitinimo organizavimą darželiuose-mokyklose atsakingas įstaigos vadovas.

6. Darželiuose-mokyklose besimokančių mokinių tėvai (globėjai) prašymus dėl mokinių maitinimo kasmet pateikia įstaigos vadovui.

7. Prašyme pateikiami šie duomenys:

7.1. mokinio vardas, pavardė;

7.2. pageidaujama dienos maitinimo dalis (pusryčiai, pietūs, pavakariai).

8. Mokinių tėvai (globėjai) moka nustatyto dydžio vienos dienos mokinio maitinimo normos mokestį (toliau – mokestis už maitinimą) už kiekvieną mokinio lankytą dieną, tėvams (globėjams) pateikus prašymą nuo kito mėnesio 1 dienos.

9. Mokestis už maitinimą skiriamas mokinių maitinimui (maisto produktams įsigyti), taip pat gali būti skiriamas virtuvių įrangos priežiūrai. Ne daugiau kaip 10 procentų mokesčio gali būti skiriama maisto gamybos proceso tobulinimui bei mokinių sveikos mitybos įpročių ugdymo priemonėms įsigyti.   

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Mokestis už mokinių maitinimą darželiuose-mokyklose mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos. Mokestis už kiekvieno mokinio maitinimą turi būti mokamas atskiru mokėjimu pagal atitinkamam vaikui priskirtą mokėtojo kodą, įmokos kodą ir suformuotą bei įstaigos pateiktą apskaitos dokumentą.

11. Tėvams (globėjams) laiku nesumokėjus nustatytų įmokų už mokinio maitinimą, skola išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Už šio tvarkos aprašo įgyvendinimą, tinkamų sąlygų sudarymą mokinių maitinimui organizuoti ir mokinių maitinimo organizavimą atsako darželio-mokyklos vadovas.

_________________________________________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1091, 2021-08-25, paskelbta TAR 2021-08-31, i. k. 2021-18360

Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-304 „Dėl Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo